Philips 29PT5408/01 Používateľská príručka

Kategória
CRT televízory
Typ
Používateľská príručka
GB Please note the reference numbers for your TV set located on
the packaging or on the back of the set.
FR Veuillez noter les références de votre téléviseur situées sur
l’emballage ou au dos de l’appareil.
NL Let op de referenties van uw televisietoestel die op de
verpakking of op de achterkant van het toestel staan.
DE Notieren Sie die Referenznummern Ihres Fernsehgeräts, die sich
auf der Verpackung bzw. auf der Rückseite des Geräts befinden.
IT Notare i riferimenti del vostro televisore situati sull’imballaggio
o sul retro dell’apparecchio.
DK Bemærk de oplysninger om dit TV, der findes på kassen eller
bagsiden af TV-apparatet.
NO Noter deg referansen for TV-apparatet, som du finner på
emballasjen eller på baksiden av apparatet.
SU Notera de uppgifter om er TV som återfinns på kartongen eller
baksidan av TV-apparaten.
SF Lue myös television myyntipakkauksessa tai television takana
olevat merkinnät.
ES Anote las referencias de su televisor que se encuentran en el
embalaje o en la parte trasera del aparato.
PT Anote as referências do seu televisor localizadas na embalagem
ou na parte de trás do aparelho.
GR ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜ Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ‹ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
Û˘Û΢‹˜
TR Ambalaj›n üzerinde ya da aletin arkas›nda bulunan referanslar›
baflka bir yere not edin.
HU Kérjük vegye figyelembe az Ön televíziójának a hátoldalán és a
csomagoláson feltüntetett katalógusszámokat.
RU
á‡Ô˯ËÚ ÌÓÏÂ ÏÓ‰ÂÎË ‚‡¯Â„Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡, ÍÓÚÓ˚È
Û͇Á‡Ì ̇ ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜ÌÓÈ ÍÓÓ·Í ËÎË Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌÂ
‡ÔÔ‡‡Ú‡.
PL Prosimy o zanotowanie oznaczeń telewizora umieszczonych na
opakowaniu lub tylnej części urządzenia.
CZ Poznamenejte si typové údaje Vašeho televizoru umístěné na
obalu nebo na zadní straně přístroje.
SK Poznačte si typové údaje Vášho televízora nachádzajúce sa na
obale alebo na zadnej strane prístroja.
MODEL :
PROD. NO :
1
Inštalácia televízora
Zasuňte kolík TV antény
do zdierky
:
nachádzajúcej sa na
zadnej strane prístroja.
Pripojte sieťovú šnúru
do elektrickej siete
(220-240 V / 50 Hz)
Vložte 2 batérie typu
R6, ktoré sú priložené,
a zachovajte pritom ich
polaritu.
Zapnite televízor stlačením
tlačidla pre zapínanie a
vypínanie televízora.
Ak je televízor v
pohotovostnom režime,
stlačte tlačidlo
P # na
dial’kovom ovládači.
æÂê®
Rýchla inštalácia
Poradie programov
Keď po prvýkrát zapnete televízor, objaví sa na
obrazovke menu.Toto menu Vás vyzve, aby ste
zvolili príslušnú krajinu:
Ak sa menu nezobrazí, podržte po dobu 5 sekúnd
stlačené tlačidlá
- a + televízora a menu
sa objaví.
& Zvol’te si svoju krajinu pomocou tlačidla
îÏ na dial’kovom ovládači a potvrďte svoj
výber pomocou
¬.
Ak sa Vaša krajina nenachádza v zozname, vyberte
si vol’bu ”. . .
é Automaticky sa spustí vyhl’adávanie.
Všetky dostupné TV programy sa uložia do
pamäte. Činnosť zaberie niekol’ko minút.
Hlásenie Vás informuje o postupe vo
vyhl’adávaní a o počte nájdených programov.
Po ukončení menu zmizne.
Ak chcete ukončiť alebo prerušiť vyhl’adávanie,
stlačte tlačidlo
H.Ak nie je nájdený žiaden
program, obráťte sa na kapitolu Skôr ako zavoláte
technika na konci návodu.
Ak vysielač alebo káblová sieť prenáša signál
automatického triedenia, programy budú
správne očíslované. Inštalácia je vtedy skončená.
Ak to tak nie je, musíte použiť ponuku
Triedenie,aby ste ich znova očíslovali.
Niektoré vysielače alebo káblové televízie vysielajú
vlastné parametre triedenia (región, jazyk…).
V tomto prípade musíte označiť svoju voľbu
tlačidlami
îÏ a potom potvrdiť ¬.
& Stlačte tlačidlo H. Na obrazovke sa obja
hlavné menu.
é Pomocou tlačidla
î si zvol’te Manual Store
(Manuálne ukladanie) a stlačte tlačidlo ¬.
Zvol’te si program, ktorý chcete prečíslovať, s
použitím tlačidiel @
P # alebo 0 9.
Potom použite tlačidlo
Ï pre zvolenie
Program No a pomocou tlačidla Ȭ
vložte nové číslo.
( Pomocou tlačidla
Ï si zvol’te Store
(uloženie) a stlačte tlačidlo ¬.
§ Pre každý program, ktorý chcete prečíslovať,
zopakujte kroky (.
è Ak chcete menu opustiť, stlačte
d.
Î
Æ
F
FI
GB
GR
I
ï
Manual Store Æ
Manual Store
$
System Europe Æ
• Search
• Program No.
• Fine Tune
• Store
2
SK
Tlačidlá na diaľkovom ovládači
Zvuk Surround
Na aktivovanie / zrušenie efektu
roztiahnutia zvuku.V režime
stereo sa reproduktory zdajú byť
postavené d’alej od seba.
Tlačidlo videorekordéra *
Informácia na obrazovke/
permanentné číslo
Zobrazenie/zrušenie zobrazenia
čísla programu, názvu (ak je
nastavený) a zvukového režimu. Ak
tlačidlo podržíte po dobu 5 sekúnd
na obrazovke bude sa permanentne
zobrazovať číslo programu.
Menu
Zobrazenie alebo opustenie ponúk
Hlasitosť
Nastavenie hlasitosti
Kurzorové tlačidlá
Tieto 4 tlačidlá umožnia
pohyb v ponuke.
Tlačidlá teletextu (str. 4)
alebo tlačidlá videorekordéra
*
Výber konektora EXT (str. 3)
* Tlačidlo videorekordéra
Diaľkové ovládanie Vám umožní riadiť hlavné funkcie videorekordéra. Držte stlačené tlačidlo VCR na bočnej strane
diaľkového ovládača, potom stlačte jedno z tlačidiel, aby ste sa dostali k funkciám videorekordéra:
b%∫HîÏȬP@# ·¢ÊÆ09
Diaľkové ovládanie je kompatibilné so všetkými videorekordérmi, ktoré používajú signál podľa štandardu RC5.
Budenie
Umožní použiť televízny prijímač
ako budík. Pre aktiváciu stlačte
P @#, b, 0 9 .
Tlačidlá teletextu (str. 4)
a tlačidlá videorekordéra
*
Formát 16:9 (str. 5).
Nefunkčné tlačidlo.
Predbežné nastavenie obrazu a
zvuku
Umožňuje prístup ku skupine
predbežného nastavenia obrazu a
zvuku.
Poloha Osobné nastavenie
zodpovedá nastaveniam uskutočneným
v menu.
Vypnutie zvuku
Vypnutie alebo zapnutie zvuku
Voľba programov
Presun na ďalší alebo predchádzajúci
program.Číslo, (názov) a zvukový
režim sa zobrazia na niekoľko sekúnd.
U niektorých programov sa názov
programu objaví na spodnej časti obrazovky.
Režim zvuku
Umožňuje prepnúť programy
vysielané v Stereo a Nicam
Stereo
na Mono alebo, pri
dvojjazyčných programoch, voliť
medzi
Dual I alebo Dual II.
Symbol
Mono je v prípade núteného
prepnutia zobrazený červeno.
Teletextové funkcie (str. 4)
Číselné tlačidlá
Priamy prístup k programom. Na
zvolenie dvojciferného programu
je potrebné pridať druhú číslicu,
skôr ako zmizne pomlčka.
12
RADIO
TV
VCR
SMARTSMART
MENU
P
564
879
0
· Ê Æ
ù
Ÿ
Ë
¤
ı
%
3
--
++
.
ª
-
[
Y
`
Ó
Časovač automatického vypnutia
(k dispozícii len pri niektorých verziách)
Pre nastavenie času, ktorý uplynie
do automatického prepnutia do
pohotovostného režimu
(od 0 do 240 minút).
3
Manuálne ukladanie
Iné nastavenia menu
Toto menu umožňuje pridanie programov alebo ich
postupné ukladanie.
& Stlačte tlačidlo H.
é Pomocou tlačidla î si zvol’te Manual Store
(manuálne ukladanie)
a stlačte tlačidlo ¬.
Pre výber používajte tlačidlo
îÏ a tlačidlo
Ȭ pre nastavovanie:
System:zvol’te Europe (automatická detekcia*) alebo
West Europe (norma BG), East Europe (DK),UK (I)
alebo France (LL’).
* Okrem Francúzska
(norma LL’),kedy je nevyhnutne
potrebné zvoliť položku France.
Search (vyhl’adávanie):
stlačte tlačidlo
¬
. Spustí sa
vyhl’adávanie.Akonáhle je nájdený nejaký program,
posun sa zastaví. Pristúpte k nasledujúcemu kroku.Ak
poznáte frekvenciu požadovaného programu, vyťukajte
priamo jej hodnotu pomocou tlačidiel
0
9
.
Ak nie je nájdený žiadny obraz, obráťte sa na kapitolu Skôr
ako zavoláte technika na konci návodu.
( Program No. (ãíslo programu): vložte požadované číslo
pomocou tlačidiel
Ȭ alebo 0 9.
§ Fine Tune: ak je príjem nedostatočný, nastavte
pomocou tlačidiel
Ȭ.
è Store (uloÏenie do pamäte): stlačte tlačidlo ¬.Program
je vložený do pamäte.
! Opakujte kroky è tol’kokrát, kol’ko
programov chcete vložiť do pamäte.
ç Ak chcete menu opustiť, stlačte tlačidlo d.
& Stlačte tlačidlo H.
é Pre výber používajte tlačidlá îÏ a tlačidlo
Ȭ pre nastavovanie:
Brightness:ovplyvÀuje jas obrazu.
Colour:ovplyvňuje intenzitu farieb.
Contrast:ovplyvňuje kontrast obrazu.
Sharpness:ovplyvňuje ostrosť obrazu.
Balance:pre vyrovnanie zvuku medzi l’avým a
pravým reproduktorom.
Rotation: (ak je k dispozícii): umožňuje nastavenie
natočenia obrazu.
Auto Store:Umožňuje spúšťanie automatického
ukladania všetkých programov do pamäte. Následne
musíte uskutočniť zoradenie programov (vid’.str. 1).
Ak chcete opustiť menu, stlačte tlačidlo d.
Prídavné zariadenia
Použite konektor SCART nachádzajúci sa na zadnej strane televízora alebo
konektory AV na prednej strane (ak sú k dispozícii). Niektoré verzie sú
vybavené 2 konektormi SCART (EXT1 a EXT2). Pre zvolenie pripojeného
zariadenia stláčajte striedavo tlačidlo
n.
Väčšina prístrojov vykonáva prepínanie samostatne (videorekordér, ...).
Slúchadlá
(k dispozícii iba pri niektorých verziách)
Akonáhle sú slúchadlá pripojené, zvuk televízora sa automaticky vypne.
Tlačidlá
@”# umožňujú nastavenie hlasitosti.
Impedancia slúchadiel musí spadať do rozmedzia 32 až 600 ohmov.
Zosilňovač
(k dispozícii iba v určitých verziách)
Ak chcete prijímač pripojiť k hi-fi systému, použite audio- kábel na pripojenie
výstupov «L »a «R» TV prijímača k vstupom "AUDIO IN" "L" a "R" na hi-fi
zosilňovači.
Tlačidlá televízora
Televízor je vybavený 4 tlačidlami:
VOLUME - + (- +) a PROGRAM - +
(- P +).Ak sa chcete dostať do menu, stlačte súčasne tlačidlá - a +.
Pre nastavovanie potom používajte tlačidlá
- P + a - +.
Iné funkcie
Manual Store Æ
!
Brightness
Í
.....
I
......
42
Æ
Brightness
Colour
Contrast
Sharpness
Balance
Rotation
Auto Store
Manual Store
Manual Store
$
System Europe Æ
• Search
• Program No.
• Fine Tune
• Store
4
Teletext
Stlačte:
Dostanete:
Teletext je informačný systém vysielaný určitými TV stanicami, ktorý môžete prezerať podobne ako
noviny.Taktiež poskytuje titulky pre sluchovo postihnutých ľudí, alebo tých, ktorí neovládajú jazyk, v
ktorom je príslušný program vysielaný (káblové vysielanie, satelitné kanály…).
12
POWER
RADIOSMART
- TV
- VCR
I.S.
SMART
MENU
564
879
0
ù
· ¢ Ê Æ
ı
ŸÓ
Ë
`
%
Y
3
P
--
++
¤
.
ª-
[
¤
0 9
Ë
Ë
Ÿ
Ó
MENU
ù
Privolanie
teletextu
Výber
stránky
Umožní privolať teletext, prejsť do názorného režimu a do
ukončenia. Objaví sa obsah so zoznamom rubrík, ku ktorým
máte prístup. Každá rubrika je označená trojmiestnym
číslom stránky.
Ak vybraná stanica teletext nevysiela, zobrazí sa označenie 100 a
obrazovka zostane tmavá (v tom prípade vypnite teletext a
zvoľte iný kanál).
Vytvorte číslo želanej stránky tlačidlami
0 9 alebo @
P #, îÏ. Príklad: strana 120, vyťukajte 120. Číslo
sa zobrazí vľavo hore, počítadlo sa točí, potom sa zobrazí
stránka. Ak chcete prezerať inú stránku, opakujte tento
postup.
Ak počítadlo pokračuje vo vyhľadávaní, táto stránka sa nevysiela.
Zvoľte iné číslo.
Priamy
prístup k
rubrikám
V dolnej časti obrazovky sú zobrazené farebné pruhy.
Pomocou štyroch farebných tlačidiel môžete pristupovať do
príslušných rubrík či stránok.
Obsah
vrat k obsahu (obyčajne str. 100).
Dočasné
zastavenie
Na dočasné aktivovanie alebo dezaktivovanie zobrazenia
teletextu.
Zväčšenie
stránky
Zastavenie
striedania
podstránok
Na zobrazenie hornej a dolnej časti, potom návrat do
normálneho režimu.
Niektoré stránky obsahujú podstránky, ktoré sa automaticky
striedajú. Toto tlačidlo umožňuje zastaviť alebo striedať
podstránky. Označenie
_ sa objaví vľavo hore.
Skryté
informácie
Obľúbené
stránky
Dvojstrana
teletextu
(k dispozícii iba pri
niektorých
verziách)
Na odhalenie či skrytie skrytých informácií (riešenie hier)
Z programov teletextu 0 až 40 môžete uložiť 4 obľúbené
stránky, ktoré budú potom priamo prístupné pomocou
farebných tlačidiel (červené, zelené, žlté, modré).
& Stlačením tlačidla
H prejdete do režimu obľúbených
stránok.
é Zadajte stránku teletextu, ktorú chcete uložiť.
Stlačte na 3 sekundy Vami vybraté farebné tlačidlo.
Stránka je uložená.
Opakujte úkon s ďalšími farebnými tlačidlami.
( Teraz, akonáhle zapnete teletext, sa Vaše obľúbené
stránky objavia vo farbe na spodnej časti obrazovky. Pre
znovunájdenie zvyčajných rubrík stlačte
H.
Ak chcete všetko zrušiť, stlačte na 5 sekúnd d.
Na aktivovanie / deaktivovanie teletextu na dvojstrane.
Aktívna stránka je zobrazená vľavo, nasledujúca vpravo.
Stlačte tlačidlo
s
, ak chcete zmraziť niektorú stránku
(napríklad obsah).Aktívna stránka bude vpravo.Ak sa chcete
vrátiť k normálnemu spôsobu, stlačte
e
.
5
Skôr ako zavoláte technika
Umiestnenie televízora
Svoj televízor umiestnite na pevnú a stabilnú plochu tak,
aby bolo okolo prístroja najmenej 5 cm vol’ného
priestoru.Aby ste sa vyvarovali akejkol’vek nebezpečnej
situácii, nevystavujte televízor vysokej teplote alebo
pôsobeniu vody a nič naň neklad’te.
Zlý príjem
Blízkosť hôr alebo vysokých stavieb môže byť príčinou
rozpoleného obrazu, zdvojeného obrazu alebo tieňov.V
takomto prípade upravte orientáciu antény.
Absencia obrazu alebo zvuku
Pripojili ste správne anténu? Zvolili ste správny systém? (str. 3).
Teletext
Niektoré znaky nie sú zobrazované správne? Podržte po
dobu 5 sekúnd stlačené tlačidlá
- a + televízora,
kým sa neobjaví menu
Country.Potom pomocou tlačidla
Ȭ vyberte svoju krajinu a potvrd’te vol’bu tlačidlom H.
Pohotovostný režim
Aby ste ušetrili na energii, Váš televízor je vybavený
súčiastkami umožňujúcimi vel’mi malú spotrebu v
pohotovostnom režime (menej ako 3 W).
Stále bez výsledkov?
V prípade poruchy sa nikdy nepokúšajte sami opraviť
svoj televízor, obráťte sa na servis.
Pokyn pre recykláciu
Batérie dodávané s prístrojom neobsahujú z ekologických
dôvodov ortuť ani nikel - kadmium. Váš televízor používa
opätovne použitel’né alebo recyklovatel’né materiály.
Aby sme minimalizovali odpad v prírode, špecializované
firmy zhromažd’ujú použité prístroje, aby ich mohli
demontovať a recyklovat’ opätovne použitel’né materiály
(informujte sa u svojho predajcu).
Formát 16:9
Ak má váš televízny prijímač obrazovku 4:3
Ak má váš televízny prijímač obrazovku 16:9
Stlačte tlačidlom
p (alebo Ȭ)pre voľbu rôznych režimov:
Televízor je vybavený automatickým prepínaním a dešifruje špecifický signál vysielaný určitými
programami a zvolí správny formát obrazovky.
4:3
Obraz je reprodukovaný vo formáte 4:3, čierny pruh sa objavuje na každej strane obrazu.
Môžete postupne zväčšiť obraz použitím tlačidiel
îÏ.
Zoom 14:9
Obraz je zväčšený na formát 14:9, malý čierny pruh pretrva na každej strane obrazu.
Klávesy
îÏ umožňujú premiestniť obraz vertikálne, aby sa zviditeľnili titulky.
Zoom 16:9
Obraz je zväčšený na formát 16:9.Tento režim sa doporučuje pre zviditeľnenie obrazov s
čiernym pruhom hore a dolu (širokouhlý formát).
Použite tlačidlá
îÏ, ak chcete zviditeľniť titulky.
Titulkovy Zoom
Tento režim dovoľuje zviditeľniť obrazy 4:3 na celej ploche obrazovky s ponechaním
viditeľných titulkov. Použite tlačidlá
îÏ,aby ste spustili alebo vytiahli spodok obrazu.
SuperWide
Tento režim dovoľuje zviditeľniť obrazy 4:3 na celej ploche obrazovky rozšírením bočných
častí obrazu. Použite tlačidlá
îÏ, ak chcete zviditeľniť titulky.
Widescreen
Tento režim umožňuje obnoviť správne proporcie obrazov prenášaných v 16:9 zobrazením
na plnej obrazovke.
Stlačte tlačidlom
p (alebo îÏ) pre voľbu rôznych režimov:
4:3
Obraz je reprodukovaný vo formáte 4:3.
Expansia 4:3
Obraz je vertikálne rozšírený.Tento mód sa používa na odstránenie čiernych pásov pri
sledovaní proramu vo formáte letterbox.
Kompresia 16:9
Obraz je vertikálne stlačený do formátu 16:9.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96

Philips 29PT5408/01 Používateľská príručka

Kategória
CRT televízory
Typ
Používateľská príručka