One For All URC 7990 Používateľská príručka

Kategória
Diaľkové ovládače
Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

62 WWW.ONEFORALL.COM
1
Je vaše zariadenie značky uvedené?
• Áno: Uistite sa, že je prístroj zapnutý (nie je v pohotovost).
Spomeňte si na číselné klávesy priradené vašej značky
zariadenia (napr., 6 pre Samsung TV).
• NIE: Sledujte postup Priame nastavenie kódu (s. 64).
napr.: Samsung tv = 6
SimpleSet
S
l
ove
nsk
ý
Samsung
Grundig
Hitachi
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Thomson
Toshiba
CanalSat
Foxtel
Freebox
Humax
Multichoice
Pace
Philips
Samsung
Sky
Virgin Media
Denon
JVC
LG
Panasonic / Technics
Philips
Pioneer
Samsung
Sony
Toshiba
Yamaha
Denon
Harman/Kardon
JVC
Kenwood
Onkyo
Panasonic / Technics
Philips / Marantz
Pioneer
Sony
Yamaha
A.C. Ryan
Apple
Emtec
Lomega
Microsoft
Popcorn Hour
Seagate
Sumvision
Western Digital
Xtreamer
Altec Lansing
Apple
Bose /Creative
Denon
JBL
Logitech
Onkyo
Philips
Sony
Teufel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TV
STB Audio
DVD
Media MP3
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:22 Pagina 62
WWW.ONEFORALL.COM 63
S
tlačte a podržte
Settings Icon“ (Ikona
n
astavení) po dobu 3
sekúnd. Zobrazí sa obra-
zovka nastavení.
Stlačte tlačidlo
"
SimpleSet". Obrazovka
z
obrazuje iba tlačidlá
z
ariadenia.
V
yberte tlačidlo zariade-
nia (napr. TV) pre ten typ
zariadenia, ktoré si
ž
eláte ovládať.
2
4
5
3
Stlačte podržte „tlačidlo číslice priradenej vašej značke“, napr.
„ČÍSLICA 6“ pre televízory značky Samsung), pokym sa zariadenie
nevypne. Uvoľnite tlačidlo tlačidlo číslice ihneď po tom, ako sa
zariadenie vypne. HOTOVO!
Vaše zariadenie sa NEVYPNE? Postupujte podľa pokynov postupu Priame
nastavenie kódu alebo vyskúšajte použiť funkciu Automatické vyhľadanie.
Vaše zariadenie sa vyplo, ale stále ho nemôžete ovládať? Znovu ručne
zapnite zariadenie (alebo s pomocou pôvodného diaľkového ovládania) a
opakujte postup nastavenia SimpleSet, pričom si dávajte pozor, aby ste
uvoľnili tlačidlo „číslice priradenej vašej značke“ ihneď ako sa vaše zariade-
nie vypne.
Vaše diaľkové ovládanie Infinity ovláda zariadenie, ale niektoré
tlačidlá nefungujú správne? Môže existovať lepšie nastavenie
pre vašu značku. Zopakujte postup nastavenia SimpleSet, pričom si dávajte
pozor, aby ste uvoľnili tlačidlo „číslice priradenej vašej značke“ ihneď, ako
sa vaše zariadenie vypne alebo prejde na stránku www.simpleset.com.
SimpleSet
3
s
e
c.
E.g.
6
=
Sam
su
ng
t
v
m
a
x
.
6
0
s
e
c.
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:22 Pagina 63
64 WWW.ONEFORALL.COM
N
a
st
a
v
e
n
i
e
d
i
a
ľ
k
o
v
é
h
o
o
v
l
á
d
a
n
i
a
n
a
o
v
l
á
d
a
n
i
e
v
a
ši
c
h
z
a
ri
a
d
e
n
í
P
ri
a
m
e
na
sta
v
e
ni
e
k
ó
du
1)
Vyh
ľ
a
d
a
jt
e
v
a
še
z
a
ri
a
d
e
n
i
e
v
č
a
st
i
Z
o
z
n
a
m
k
ó
d
o
v
(
V
c
e
n
e
)
.
K
ó
d
y
uv
e
d
e
n
é
p
o
d
ľ
a
t
yp
u
z
a
ri
a
d
e
n
i
a
a
n
á
z
v
u
z
n
a
č
k
y.
N
a
jo
b
ľ
úb
e
n
e
jši
e
k
ó
d
y
uv
e
d
e
n
é
a
k
o
p
rv
é
.
U
i
st
i
t
e
sa
,
ž
e
v
a
še
z
a
ri
a
d
e
n
i
e
je
z
a
p
n
ut
é
(
a
n
i
e
je
v
p
o
h
o
t
o
v
o
st
n
o
m
re
ž
i
m
e
)
.
2)
S
t
l
a
č
t
e
a
p
o
d
t
e
S
e
t
t
i
n
g
s
I
c
o
n
(
I
k
o
n
a
n
a
st
a
v
e
n
í
)
p
o
d
o
b
u
3
se
k
ún
d
.
Z
o
b
ra
z
í
sa
o
b
ra
z
o
v
k
a
n
a
st
a
v
e
n
í
.
3)
S
t
l
a
č
t
e
t
l
a
č
i
d
l
o
"
E
x
t
ra
"
.
O
b
ra
z
o
v
k
a
z
o
b
ra
z
uje
i
b
a
t
l
a
č
i
d
l
á
z
a
ri
a
d
e
n
i
a
.
4)
Vyb
e
rt
e
t
l
a
č
i
d
l
o
z
a
ri
a
d
e
n
i
a
(
n
a
p
r.
T
V)
p
re
t
e
n
t
yp
z
a
ri
a
d
e
n
i
a
,
k
t
o
si
ž
e
l
á
t
e
o
v
l
á
d
a
ť
.
5)
В
ъ
ве
д
е
т
е
п
ъ
р
ви
я
4-ц
и
ф
р
е
н
к
о
д
,
п
о
к
а
з
а
н
з
а
ва
ша
т
а
м
а
р
к
а
(
на
п
р
.
0556
з
а
т
е
л
е
виз
о
р
B
e
n
n
e
t
t
)
.
Све
т
о
д
ио
д
ъ
т
ще
п
ре
м
иг
а
2
п
ъ
т
и.
6)
T
e
ra
z
z
a
mie
rt
e
dia
ľ
k
o
v
é
o
v
da
n
ie
I
n
n
it
y
n
a
v
a
še
z
a
ria
de
n
ie
a
st
la
čt
e
t
la
čidlo
PO
WE
R.
Ak
sa
v
yše
z
a
ria
de
n
ia
v
ypn
e
,
o
v
da
n
ie
ma
lo
by
byť
pripra
v
e
n
é
n
a
pre
v
á
dz
k
u
s
t
y
́mt
o
z
a
ria
de
n
ím.
Čo
a
k
sa
v
a
še
z
a
ria
de
n
ie
sa
N
E
V
Y
PN
E
?
Z
o
pa
k
ujt
e
po
k
yn
y
po
st
upu
Pria
me
n
a
st
a
v
e
n
ie
k
ó
du
s
ď
a
lším
k
ó
do
m
uv
e
de
n
y
́m
pre
v
a
šu
z
n
a
čk
u.
Va
še
z
a
ria
de
n
ie
sa
v
yplo
,
a
le
st
á
le
h
o
n
e
ž
e
t
e
o
v
da
ť
?
Zno
vu r
učne
z
apnite
z
ar
iade
nie
(
ale
bo pom
ocou o
r
ig
inálne
ho diaľk
ové
ho o
vládania)
a z
opak
uj
te
P
r
iam
e
nas
t
ave
nie
k
ó
du,
pr
ičom
vy
s
k
úš
at
e
ď
alš
í k
ó
d uve
de
pr
e
vaš
u z
načk
u.
Va
še
dia
ľ
k
o
v
é
o
v
da
n
ie
I
n
n
it
y
o
v
da
z
a
ria
de
n
ie
,
a
le
n
ie
k
t
o
t
la
čidlá
n
e
f
un
g
ujú
sprá
v
n
e
?
M
ôž
e
e
xis
t
o
vať
le
ie
nas
tave
nie
pr
e
vaš
u z
načk
u.
Zopak
uj
te
pok
y
ny
pos
t
upu
P
r
iam
e
nas
tave
nie
k
ódu s
ď
alš
ím
k
ódom
uve
de
ny
́m
pr
e
vaš
u z
načk
u.
Čo
a
k
st
á
le
N
I
E
st
e
úspe
šn
í?
P
os
tupuj
te
po
dľa pok
y
no
v pos
t
upu Aut
o
m
atick
é
vy
hľadanie
ale
bo pr
e
j
dit
e
na s
t
r
ánk
u w
w
w
.
s
im
pl
e
s
e
t.
com
.
N
a
st
a
v
e
n
ie
dia
ľ
k
o
v
é
h
o
o
v
da
n
ia
n
a
o
v
da
n
ie
v
a
šich
z
a
ria
de
n
í
Automatické vyhľadanie
Me
t
ó
da
v
yh
ľ
a
v
a
n
ia
umo
ž
ň
uje
v
yh
ľ
a
da
n
ie
k
ó
du
v
á
šh
o
z
a
ria
de
n
ia
po
mo
co
u
pre
h
ľ
a
da
n
ia
v
še
t
k
y
́ch
k
ó
do
v
ulo
ž
e
n
y
́ch
v
o
v
da
či
I
n
n
it
y.
Me
t
ó
da
v
yh
ľ
a
v
a
n
ia
je
it
o
čn
á
a
j
v
t
e
dy,
k
e
ď
z
n
a
čk
a
v
á
šh
o
z
a
ria
de
n
ia
n
ie
je
uv
e
de
n
á
.
1)
St
la
čt
e
a
po
drž
t
e
Se
t
t
in
g
s
I
co
n
(
I
k
o
n
a
n
a
st
a
v
e
n
í)
po
do
bu
3
se
k
ún
d.
Z
o
bra
z
í
sa
o
bra
z
o
v
k
a
n
a
st
a
v
e
n
í.
2)
St
la
čt
e
t
la
čidlo
"
Se
a
rch
"
.
O
bra
z
o
v
k
a
z
o
bra
z
uje
iba
t
la
čidlá
z
a
ria
de
n
ia
.
3)
Vyber
te
tlačidlo
zariade
nia
(napr. TV) pre ten
t
yp
zariadenia, kt
oré si
ž
e
láte ovládať.
4)
Za
mier
te diaľkovy
́m
o
vlá
da
m
na
z
a
ri
a
den
i
e
.
T
er
az
diaľkové zariadenie
vyšle r
ô
z
n
e
s
i
g
ly vyp
n
u
t
i
a
(a
u
t
o
m
atick
y ka
ždé
3 sekundy), pričom
b
u
de
p
r
ech
ádz
a
ť vš
e
t
ky
z
na
čk
y ulo
ž
e
n
é
v
p
a
m
ä
ti
. St
lačt
e a uvoľnit
e
t
lači
dlo
zi
s
t
o
z
n
a
či
ť”
,
a
kon
á
h
le
s
a
va
še
z
a
r
i
ade
nie vypne. Hot
ovo!
V
a
š
e
z
a
ri
a
de
n
i
e
s
a
vyp
lo, a
le
s
le
h
o
nemô
ž
e
t
e
o
vláda
ť?
Zn
o
vu ručne zapnit
e
za
ria
d
en
ie (a
l
eb
o
po
mo
c
ou o
rigin
ál
n
eh
o d
ia
ľ
k
ovéh
o
o
vl
á
d
a
n
ia
) a zo
pak
uj
t
e po
s
tup
Aut
oma
t
ic
k
é vyh
ľa
d
a
nie,
p
rič
om si d
áva
jt
e pozo
r, ab
y s
t
e s
t
la
č
il
i a uvo
ľnil
i t
l
ačidl
o
“zistiť
o
zn
a
č
,
a
k
o
n
á
h
le s
a
va
š
e za
ria
d
en
ie vypn
e.
V
a
š
e
dia
ľk
o
o
vlá
da
n
i
e
In
fin
i
t
y
o
vlá
da
za
r
i
a
de
n
i
e
, a
le
n
i
e
k
t
oré t
lačidlá
ne
fu
n
g
u
s
p
r
á
vn
e
?
M
ôže ex
is
t
o
va
ť
l
ep
šie n
a
s
t
a
ven
ie p
re va
š
u značk
u.
Zopak
ujte
postup Automatické vyhľadanie. Postup Automatické vyhľadanie vyberie ďalšie
nastavenie pre vašu značku. Dávajte pozor, aby ste stlačili a uvoľnili tlačidlo “zistiť
označiť”, akonáhle sa vaše zariadenie vypne.
----
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:22 Pagina 64
WWW.ONEFORALL.COM 65
N
astavenie diaľkového ovládania na ovládanie vašich zariadení
Kopírovanie (Copy)
Táto funkcia vám umožňuje kopírovať jednu alebo viacero funkcií z vášho pôvodné-
ho (fungujúceho) diaľkového ovládania do ovládania Infinity.
P
ríklad: Ako naučiť (skopírovať) funkciu „TOP MENU“ (Hlavná ponuka) z pôvodného
diaľkového ovládania na kláves „A“ na diaľkovom ovládači Infinity.
1
) Umiestnite obe diaľkové ovládania (ovládanie Infinity a pôvodné
d
iaľkové ovládanie) na rovný povrch. Uistite sa, že konce, ktorými
obvykle mierite na vaše zariadenie, sú otočené k sebe. Diaľkové
ovládania položte 2 až 5 cm od seba. Zarovnajte obe diaľkové ovládania
t
iež na výšku.
2) Stlačte a podržte „Settings Icon“ (Ikona nastavení) po dobu 3 sekúnd.
Zobrazí sa obrazovka nastavení.
3
) Stlačte tlačidlo „Copy“ (Kopírovať). Na obrazovke sa zobrazia len tlačidlá
zariadenia.
4
) Vyberte príslušný kláves DEVICE (Zariadenie; napr. DVD).
5
) * Stlačte znovu kláves DVD, aby ste vstúpili na druhú obrazovku, kde sa
nachádza kláves „A“.
(*) Tento krok preskočte, ak sa príslušné funkcie nachádzajú na prvej obrazovke.
6) Najskôr: Stlačte kláves „A“. „Krúžok napájania“ sa trikrát zabliká a
potom sa vypne displej.
Potom: Stlačte tlačidlo „TOP MENU“ (Hlavná ponuka) na pôvodnom
diaľkovom ovládaní. „Krúžok napájania“ sa dvakrát rozsvieti,
aby potvrdil úspešné naučenie sa funkcie.
7) Gratulujeme! Úspešne ste skopírovali funkciu „TOP MENU“ (Hlavná
ponuka) z pôvodného diaľkového ovládania na ovládanie Infinity.
TERAZ kedykoľvek stlačením klávesu „A“ (v režime DVD) vyvoláte
funkciu „TOP MENU“ (Hlavná ponuka).
8) Na skopírovanie ďalších kláves zopakujte postup od kroku 4. Keď
skončíte, stlačte tlačidlá Settings (Nastavenia), aby ste sa vrátili do
používateľského režimu.
Ako vymazať naučenú funkciu s cieľom obnovenia pôvod-
nej funkcie?
Napr. ako vymazať skopírovanú funkciu z klávesu „A“:
1) Stlačte a podržte „Settings Icon“ (Ikona nastavení) po dobu 3 sekúnd. Zobrazí
sa obrazovka nastavení.
2) Stlačte tlačidlo „Copy“ (Kopírovať). Zobrazia sa klávesy zariadenia.
3) Stlačte príslušný kláves DEVICE (Zariadenie; napr. DVD).
4) * Stlačte znovu kláves DVD, aby ste zobrazili druhú obrazovku.
5) Stlačte a podržte kláves „A“ po dobu 3 sekúnd. „Krúžok napájania“ dvakrát
zabliká.
(*) Tento krok preskočte, ak sa príslušné funkcie nachádzajú na prvej obrazovke.
Top
Menu
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:22 Pagina 65
66 WWW.ONEFORALL.COM
Používanie diaľkového ovládania
Smart Control
P
onuka Smart Control vám umožňuje ovládať až 3 zariadenia (napr.: TV, set-top-box
a audioprehrávač) bez nutnosti výberu príslušného klávesu zariadenia. Ponuku
Smart Control môžete spustiť stlačením klávesov „watch tv“ (sledovať TV), „watch
m
ovie“ (sledovať film) alebo „listen to music“ (počúvať hudbu). Ponuka Smart
Control nevyžaduje ďalšie nastavenie a bude automaticky spustená hneď ako
nastavíte aspoň 2 zariadenia (napr. TV a set-top-box). V rámci ponuky Smart Control
môžete prepínať 3 rôzne obrazovky (pozrite časť Obrazovky funkcie Smart Control).
P
ríklad:
Po úspešnom nastavení televízora a videorekordéra budete musieť vybrať možnosť TV,
aby ste ovládali televízor, a STB, aby ste ovládali váš set-top-box/prijímač digitálnej televí-
z
ie. Po stlačení možnosti „watch tv“ (sledovať televíziu) nastaví ovládač INFINITY klávesni-
c
u tak, aby klávesy VOL+/-, MUTE a AV ovládali televízor a ostatné klávesy ovládali váš set-
top-box/prijímač digitálnej televízie. Prvou obrazovkou k dispozícii je vždy obrazovka diaľ-
kového ovládača, pomocou ktorej budete môcť prepínať ďalšie obrazovky, aby ste ovláda-
l
i príslušné funkcie (viď strana 73).
Ako zapnúť ponuku Smart Control
(
Ak tieto klávesy nepoužívate, budú stlmené)
Stlačte kláves „watch tv“ (sledovať TV)
V
ýsledok: Aktivuje sa nastavenie klávesnice 1 (z tlačidla watch tv (sledovať TV)) a
k
lávesnica bude nastavená na ovládanie televízora a set-top-boxu (bude automatic
ky funkčná hneď ako nastavíte televízor a set-top-box). Prvou obrazovkou k dispozí
cii je vždy obrazovka diaľkového ovládača, pomocou ktorej budete môcť prepínať
ďalšie obrazovky, aby ste ovládali príslušné funkcie (viď strana 73).
Nastavenie klávesnice:
• tlačidlá AV, MUTE a VOLUME +/- : ovládajú televízor.
• VŠETKY OSTATNÉ dostupné klávesy : ovládajú set-top-box.
• POWER (Napájanie) (stlačené na 3 sekundy alebo
stlačenie diaľkového ovládača) : zašle signál na zapnutie do televízora a
set-top-boxu.
Stlačte kláves „watch movie“ (sledovať film)
Výsledok: Aktivuje sa nastavenie klávesnice 1 (z tlačidla watch movie (sledovať
film)) a klávesnica bude nastavená na ovládanie televízora a prehrávača DVD (bude
automaticky funkčná hneď ako nastavíte televízor a prehrávač DVD). Prvou obra
zovkou k dispozícii je vždy obrazovka diaľkového ovládača, pomocou ktorej budete
môcť prepínať ďalšie obrazovky, aby ste ovládali príslušné funkcie (viď strana 73).
Nastavenie klávesnice:
• tlačidlá AV, MUTE a VOLUME +/- : ovládajú televízor.
• VŠETKY OSTATNÉ dostupné klávesy : ovládajú prehrávač DVD.
• POWER (Napájanie) (stlačené na 3 sekundy alebo
stlačenie diaľkového ovládača) : zašle signál na zapnutie do televízora a
prehrávača DVD.
Stlačte kláves „listen to music“ (počúvať hudbu)
Výsledok: Aktivuje sa nastavenie klávesnice 1 (z tlačidla listen to music (počúvať
hudbu)) a klávesnica bude nastavená na ovládanie televízora a prehrávača MP3
(bude automaticky funkčná hneď ako nastavíte televízor a prehrávač MP3). Prvou
obrazovkou k dispozícii je vždy obrazovka diaľkového ovládača, pomocou ktorej
budete môcť prepínať ďalšie obrazovky, aby ste ovládali príslušné funkcie (viď
strana 73).
Nastavenie klávesnice:
• tlačidlá Audio IN, MUTE a VOLUME +/- : ovládajú audioprehrávač.
• AV : ovláda televízor.
• VŠETKY OSTATNÉ dostupné klávesy : ovládajú prehrávač MP3.
• POWER (Napájanie) (stlačené na 3 sekundy alebo
stlačenie diaľkového ovládača) : zašle signál na zapnutie do
audioprehrávača a MP3 prehrávača.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:22 Pagina 66
80 WWW.ONEFORALL.COM
Български
вземете дистанционното, за да акти-
вирате екрана
Клавиатурата на Infinity ще светне веднага щом
вземете дистанционното.
Когато е в режим за някое устройство (напр. TV),
п
ървият екран, който ще се появи на дистанцион
н
ото, е главният екран за телевизия.
Когато е в режим на интелигентно управление
(
напр. “watch tv”ледане на телевизия)), първият
екран, който ще се появи на дистанционното, е
екранът за избор.
Как да се забрани жестовата функция при взима-
не:
1) Натиснете и задръжте иконата “Settings за 3
секунди. Ще се появи екранът Setupастройка).
2) Натиснете Extra (Допълнителни).
3) Натиснете бутоните 9 8 8. Светещият пръстен
ще премигне 4 пъти.
К
огато функцията е забранена, натиснете бутона
з
а съответното устройство или за интелигентно
у
правление, за да превключите екрана.
К
ак да се разреши отново жестовата функция при
взимане:
1) Натиснете и задръжте иконата “Settings за 3
секунди. Ще се появи екранът Setupастройка).
2) Натиснете Extra (Допълнителни).
3
) Натиснете бутоните 9 8 8. Светещият пръстен
щ
е премигне два пъти.
разклатете, за да превключвате екра-
ни
Когато управлявате устройства с дистанционното,
можете да сменяте екраните чрез обикновено бързо
р
азклащане на дистанционното отляво надясно (или
о
братно) и после обратно.
К
огато е в режим за дадено устройство (напр. TV),
можете да превключвате между 2 екрана чрез раз-
клащане на дистанционното или чрез натискане на
бутона за съответното устройство (напр. TV).
Когато е в режим за интелигентно управление (напр.
"watch tv”ледане на телевизия)), можете да пре-
включвате между 3 екрана чрез разклащане на дис-
танционното или чрез натискане на съответния бутон
за интелигентно управление (напр. "watch tv").
Как да се забрани функцията "разклащане за пре-
включване на екрани" & обърнете дистанционно-
то, за да ВКЛЮЧИТЕ или ИЗКЛЮЧИТЕ”:
1) Натиснете и задръжте иконата “Settings за 3
секунди. Ще се появи екранът Setup
(Настройка).
2) Натиснете Extra (Допълнителни).
3) Натиснете бутоните 9 8 7. Светещият
пръстен ще премигне 4 пъти.
Как да се разреши отново функцията "разклащане
за превключване на екрани" & “обърнете дистан-
ционното, за да ВКЛЮЧИТЕ или ИЗКЛЮЧИТЕ”:
1) Натиснете и задръжте иконата “Settings за 3
секунди. Ще се появи екранът Setup
(Настройка).
2) Натиснете Extra (Допълнителни).
3) Натиснете бутоните 9 8 7. Светещият
пръстен ще премигне два пъти.
обърнете дистанционното, за да
ВКЛЮЧИТЕ или ИЗКЛЮЧИТЕ
Когато дистанционното е в режим на интелигентно
управление, обръщането му върху холната масичка
ще доведе до изпращане на сигнал POWER
(Захранване) към всички устройства, които са включе-
ни в интелигентния режим на управление.
Например след натискане на бутона “watch
tv”(гледане на телевизия) и влизане в режима за гле-
дане на телевизия, клавиатурата ще бъде конфигури-
рана за управление на TV+STB елевизор и приемник
за кабелна/цифрова телевизия), а когато обърнете
дистанционното, то ще изпрати сигнал POWER
(захранване) към TV и STB. Уверете се, че поставяте
дистанционното на равна повърхност апр. холна
масичка) и просто го обърнете. Резултат; когато двете
устройства (TV и STB) са ВКЛЮЧЕНИ, обръщането на
дистанционното ще ги ИЗКЛЮЧИ.
Slovenský
Zdvihnite pre aktiváciu obrazovky
Klávesnica ovdača Infinity sa rozsvieti hneď ako si
v
ezmete ovláddo ruky.
Keď je v rime zariadenie (napr. TV), zobra sa ako
pr hlav obrazovka TV.
K je v režime SmartControl (napr. „watch tv“
(sledovať tv)), zobrasa ako prvá hlavná obrazovka
ovládača.
Ako vypnúť funkciu vzatia do ruky:
1
) Stlačte a podržte „Settings Icon(Ikona nastavení) po
dobu 3 send. Zobra sa obrazovka nastavení.
2) Stlačte tlidlo „Extra.
3
) Stlačte čísla „9 8 8. „Krúžok najania“ 4-krát zabliká.
Ak je funkcia vypnu, stlačte príslušný kves zaria-
denia alebo ponuky SmartControl, aby ste zapli
o
brazovku.
Ako znovu zapnúť funkciu vzatia do ruky:
1
) Stlačte a podržte „Settings Icon(Ikona nastavení) po
dobu 3 send. Zobra sa obrazovka nastavení.
2) Stlačte tlidlo „Extra.
3
) Stlačte čísla „9 8 8. „Krúžok najania“ dvakrát
zabliká.
Potrasenie pre prepnutie obrazovky
K
eď ovládate vaše zariadenia, môžete prepínať
d
ostupné obrazovky jednoduchým rýchlym potra-
sením diaľkového ovládania zľava doprava (alebo
naopak) a späť.
V režime zariadenia (napr. TV) môžete prepínať
m
edzi dvoma obrazovkami potrasením diaľkového
o
vládania alebo jednoduchým stlačením klávesu
príslušného zariadenia (napr. TV).
V režime SmartControl (napr. „watch tv“ (sledovať
TV)) môžete prepínať medzi tromi obrazovkami
potrasením diaľkového ovládania alebo jedno-
duchým stlačením príslušného klávesu ponuky
SmartControl (napr. „watch tv“ (sledovať TV)).
Ako vypnúť funkciu „potrasením zmeniť obra-
zovku“ & “Otočenie pre vypnutie alebo zapnutie”:
1) Stlačte a podržte „Settings Icon“ (Ikona nasta
vení) po dobu 3 sekúnd. Zobrazí sa obrazovka
nastavení.
2) Stlačte tlačidlo „Extra“.
3) Stlačte čísla „9 8 7“. „Krúžok napájania“ 4-krát
zabliká.
Ako znovu zapnúť funkciu „potrasením zmeniť
obrazovku“ & “Otenie pre vypnutie alebo zap-
nutie”:
1) Stlačte a podržte „Settings Icon“ (Ikona nasta
vení) po dobu 3 sekúnd. Zobrazí sa obrazovka
nastavení.
2) Stlačte tlačidlo „Extra“.
3) Stlačte čísla „9 8 7“. „Krúžok napájania“ dvakrát
zabliká.
Otočenie pre vypnutie alebo zapnutie
V režime SmartControl otočením diaľkového ovlá-
dača (keď leží na konferenčnom stolíku) odošlete
signál pre zapnutie zariadení v rámci vybraného
režimu SmartControl.
Napr. po stlačení klávesu „watch tv“ (sledovať TV) a
spustení režimu sledovania televízora bude kláves-
nica nastavená na ovládanie televízora a set-top-
boxu a navyše, po prevrátení diaľkového ovláda-
nia, odošle signál pre zapnutie do televízora aj set-
top-boxu. Uistite sa, že diaľkové ovládanie umiest-
nite na rovný povrch (napr. konferenčný stolík) a
jednoducho ovládanie otočte. Výsledok: Keď
obe zariadenia (televízor a set-top-box) zapnuté,
otočením diaľkového ovládanie ich vypnete.
istancia.
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:22 Pagina 80
Español : Le permite enviar varios comandos pulsando una sola tecla. Puede encontrar
más información en nuestro sitio web o póngase en contacto ofahelp@uebv.com.
I
taliano : Consente di inviare diversi comandi premendo un singolo tasto. Potete trovare
maggiori informazioni sul nostro sito web o semplicemente contattare
ofahelp@uebv.com.
N
ederlands : Geeft U de mogelijkheid verschillende commando's te sturen met een enkele
druk op een toets. U vindt meer informatie op onze website of neem contact
met ofahelp@uebv.com.
P
ortuguês : Permite enviarrios comandos com o toque de uma única tecla. Por favor,
encontrar mais informões no nosso site ou simplesmente entre em contato
ofahelp@uebv.com.
P
olski: Umliwia wysanie kilku polecpo naciśnciu jednego klawisza. Proszę
znalć wcej informacji na naszej stronie internetowej lub po prostu
skontaktow ofahelp@uebv.com.
Č
esky : Umožňuje poslat kolik příkazů po stisknu jediho tlítka. Naleznete více
informací na našich weboch stnkách, nebo jednode kontaktovat
ofahelp@uebv.com.
M
agyar : Lehetővé teszi, hogy küldjön több parancsokat a saj egy kulcs. rjük,vebb
informáck a honlapunkon, vagy egyszerűen lépjen ofahelp@uebv.com.
Türkçe : Tek bir tuşa basarak birkaç komutları göndermekin izin verir. Daha sitemizden
b
ilgi veya basitçe ofahelp@uebv.com irtibata bulabilirsiniz.
Ελληνική : Σας επιτρέπει να στέλνετε αρκετές εντολές με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου.
Παρακαλώ βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας ή απλά να
ε
πικοινωνήσετε ofahelp@uebv.com.
Русский : Позволяет отправлять несколько команд нажатием одной клавиши.
Подробнее читайте на нашем сайте или просто свяжитесь с ofahelp@uebv.com.
R
omână : Vă permite trimiti comenzi mai multe, cu presa a unei singure taste. Vă
rum siţi mai multe informii pe site-ul nostru sau contactati pur și
simplu ofahelp@uebv.com.
H
rvatski : Omoguje vam poslati ve naredbi s pritiskom na jednu tipku. Molimo naći
više informacija na našoj web stranici ili jednostavno kontaktirati
ofahelp@uebv.com.
Slovenský : Umožňuje poslať niekoľko pkazov po stlení jediného tlačidla.jdete viac
informác na nich webových stránkach, alebo jednoducho kontaktovať
ofahelp@uebv.com.
Български : Позволява ви да изпратите няколко команди, с натискане на един клавиш.
Моля намерите повече информация на нашия уебсайт или просто се
свържете с ofahelp@uebv.com.
Español : Le permite programar funciones que faltan de su mando a distancia original
(perdido o roto). Puede encontrar más informacn en nuestro sitio web o
ofahelp@uebv.com.
Italiano : Consente di programmare le funzioni mancanti del vostro telecomando
originale (perso o rotto). Maggiori informazioni sul nostro sito web o
ofahelp@uebv.com.
Nederlands : Hiermee kunt u het eventuele additionele functies verkrijgen van uw originele
(verloren of kapotte) afstandsbediening. Meer informatie op onze website of
ofahelp@uebv.com.
Português : Permite obter quaisquer fuões adicionais de seu remoto original (perdido ou
quebrado). Mais informões no nosso site ou ofahelp@uebv.com.
Polski : Pozwala na uzyskanie dodatkowych funkcji oryginału (zaginiony lub uszkodzony)
pilota. Wcej informacji na naszej stronie internetowej lub ofahelp@uebv.com.
Česky : Umožňuje m programu chybějí funkce veho origilního ovlade
(ztracené nebo poškozené). ce informanaleznete na nich webových
stnkách, nebo ofahelp@uebv.com.
Magyar: Lehető teszi a programot hiány funkcit az eredeti virányító (elveszett
vagy eltörött.) További inforck a honlapunkon, vagy ofahelp@uebv.com.
Türkçe: Eğer (kap ya da k) orijinal uzaktan program eksik levleri slar. Web
sitemize veya ofahelp@uebv.com haknda daha fazla bilgi.
Ελληνική: Σας επιτρέπει να λείπει πρόγραμμα λειτουργίες του πρωτότυπου
τηλεχειριστηρίου σας (χαθεί ή σπάσει). Περισσότερες πληροφορίες στην
ιστοσελίδα μας ή ofahelp@uebv.com.
Русский : Позволяет программе отсутствуют функции оригинального пульта
управления (потери или поломки). Более подробная информация на
нашем сайте или ofahelp@uebv.com.
Ronă : Vă permite funcţiile programului lipsă de la distaă original (pierdere sau
rupte). Mai multe informii pe site-ul nostru sau ofahelp@uebv.com.
Hrvatski: Omogućuje programa nedostaju funkcije v izvorni daljinski (izgubljen ili
razbijen). Ve informacija na našim web stranicama ili ofahelp@uebv.com.
Slovenský : Umožňuje vám programu chýbace funkcie vášho originálneho ovládača
(stratené alebo poškodené). Viac informácií jdete na našich webových
stránkach, alebo ofahelp@uebv.com.
Български: Позволява ви да липсващите функции на програмата на вашето оригинално
дистанционно управление (изгубени или счупени). Повече информация на
нашия уебсайт или ofahelp@uebv.com.
WWW.ONEFORALL.COM
83
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:22 Pagina 83
U
RC-7990
U
RC-7991
Code List
p. 20
Direct Code Set
Direkte Codeeinrichtung
Configuration directe du code
Direkte kodeoptning
Direkte kodekonfigurasjon
Direkt koduppsättning
äritys koodeilla
Ajuste directo del código
Impostazione con codice diretto
Directe code-instelling
Ajuste directo del código
Bezprednie ustawianie kodu
Přímé nastavekódu
Közvetlen kódbeállítás
Doğrudan Kod Ayarlama
Απευθείακαταχώρηση κωδικού
Настройка прямого кода
Setare directă a codului
Izravno postavljanje šifre
Priame nastavenie kódu
Следвайте директно набор код
English
Deutsch
Français
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
Español
Italiano
Nederlands
Português
Polski
Česky
Magyar
Türkçe
Ελληνική
Русский
Româ
Hrvatski
Slovenský
Български
709149_URC-7990-7991_CODELIST_RDN-1101212:Infinity 10-12-12 09:53 Pagina 1
23
Türkçe
U
NIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımda malzeme ve işçilik hataları
içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde arızalı olduğu tespit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekiyorsa değiştirilecektir. Ürünün gönderilmesi masrafı, ürünün
sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin
neden olduğu ya da ürünün, kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan
hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışındaki kişilerce değiştirildiğinde / onarıldığında ya da arıza,
b
ir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmal, yanlış taşıma, yanlış
uygulama, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynaklandığında da
geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim duyacağımızı unutmayın. Bu
ürünü, ticaretiniz, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalarınıza bağlı yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili
haklarınızı etkilememektedir.
Magyar
A UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a jelen termék normál és megfelelő használat esetén az eredeti vásárlás napjától számított egy (1) évig
anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. Ha a termék az egy (1) éves garanciaidő alatt hibásnak bizonyul, javítása, illetve szükség esetén a cseréje ingyenes lesz. A terméket a tulajdonosa saját
költségén küldi el javításra. A termék visszaküldésének költségei a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL céget terhelik. A jelen garancia a nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által
s
zállított termékek vagy szolgáltatások okozta sérülésekre és hibákra, valamint a terméknek nem a kézikönyv útmutatása alapján történő beszereléséből fakadó sérüléseire és hibáira nem
terjed ki. Nem érvényes továbbá a garancia abban az esetben sem, ha a termék módosítása/ javítása nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által történt, vagy ha a hiba baleset,
helytelen vagy rendeltetésellenes használat, hanyagság, rossz bánásmód, helytelen alkalmazás, hibás telepítés, nem megfelelő karbantartás, átalakítás, módosítás, tűz, víz, villám, természeti
csapások, hibás használat vagy gondatlanság következménye. Ha a garanciaidő alatt garanciális szolgáltatást szeretne igénybe venni, ne feledje, hogy a jogosultság megállapításához
szükségünk lesz az eredeti vásárlási bizonylatra. Ha Ön a terméket kereskedelmi tevékenységéhez, vállalkozásához vagy szakmájához nem kapcsolódó célra vásárolta, akkor az országában
hatályos, fogyasztási cikkek értékesítését szabályozó törvények jogokat biztosíthatnak Önnek. A jelen garancia nem érinti ezeket a jogokat.
Polski
U
NIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcie nie wystąpią żadne wady materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego i prawidłowego
użytkowania przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego (1 rok) okresu gwarancyjnego wystąpią wady w produkcie, zostanie on odpowiednio naprawiony lub
bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania produktu pokrywa firma UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczane przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub wynikłe z instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także
przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub jeśli przyczyną usterki jest wypadek, niewłaściwe użycie,
n
adużycie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, modyfikacje, ogień, woda, błyskawica, klęski żywiołowe,
nieprawidłowe użytkowanie lub niedbałość. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zakupu, co umożliwi nam określenie
uprawnień serwisowych. W razie zakupienia tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać, że mogą przysługiwać prawa w ramach przepisów
krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.
Česky
Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, že tento výrobek nebude při normálním a správném používání obsahovat vady
materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby jednoho (1) roku, bude bezplatně opraven, nebo - v případě potřeby -
vyměněn. Přepravní náklady hradí vlastník, náklady na vrácení výrobku hradí společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrývá poškození či poruchy způsobené výrobky
či službami od jiných dodavatelů než společnosti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo způsobené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž
p
latí v případě, kdy byl výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo pokud byla porucha způsobena nehodou, nesprávným
použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením, chybnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou, požárem, vodou, bleskem, přírodní katastrofou, chybným použitím nebo
neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční služby v průběhu záruční doby, musí předložit originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou službu. Pokud jste
zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisejí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profesí, můžete mít zákonná práva vyplývající z národních právních předpisů upravujících
prodej spotřebního zboží. Tato práva nejsou touto zárukou nijak dotčena.
Slovenčina
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL ručí pôvodnému kupujúcemu, že tento výrobok nebude mať počas obdobia jedného (1) roka od dátumu jeho prvotnej kúpy žiadne materiálové
ani výrobné chyby, ak sa bude používať normálnym a správnym spôsobom. Ak sa dokáže, že bol tento výrobok počas jedného (1) roka záručnej lehoty chybný, vymení sa bezplatne. Táto
záruka sa netýka kartónových obalov, prepravných škatúľ, batérií, poškodených alebo zničených krytov ani žiadnej inej položky, ktorá sa používa v spojitosti s týmto výrobkom. Akýkoľvek
z
áväzok iný, ako uvedený vyššie, je vylúčený. Ak chcete počas záručnej doby ísť do záručného servisu, zavolajte prosím na telefónne číslo uvedené na strane Zákaznícky servis. Uvedomte si
prosím, že na to, aby sme si overili oprávnenosť pre tento servisný zásah, potrebujeme váš doklad o kúpe. Ak ste si tento výrobok kúpili na účely, ktoré sa netýkajú vášho podnikania, obchodu
alebo povolania, uvedomte si prosím, že na základe svojej miestnej legislatívy, ktorá sa týka predaja spotrebného tovaru, môžete mať určité zákonné práva. Táto záruka nemá na tieto práva
žiaden vplyv.
Hrvatski
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL jamči kupcu da ovaj proizvod nema oštećenja u materijalima i izradi tijekom normalne i pravilne uporabe u razdoblju od jedne (1) godine od
datuma kupnje. Proizvod će se besplatno zamijeniti ako je dokazano da je neispravan i to unutar jedne (1) godine jamstvenog razdoblja. Ovo jamstvo ne pokriva ljepenke, torbe, baterije,
slomljene ili spojene police ili drugi dio korišten zajedno s proizvodom. Osim gore navedenih, izuzete su daljne obveze. Da biste ostvarili pravo na servis za vrijeme jamstvenog razdoblja,
molimo nazovite nas na broj naveden na stranici službe za korisnike. Molimo imajte na umu da trebamo originalnu potvrdu o kupnji kako bi utvrdili vašu podobnost za servis. Ako ste kupili
ovaj proizvod u svrhu koja se ne tiče vaše djelatnosti, posla ili zanimanja, molimo sjetite se da imate zakonska prava pod vašom nacionalnom legislativom koja upravlja prodajom potrošačke
robe. Ovo jamstvo ne utječe na ta prava.
Română
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantează cumpărătorului iniţial că acest produs nu va prezenta defecte de fabricaţie şi ale materialelor în condiţiile unei utilizări normale şi corecte
pe o perioadă de un (1) an de la data achiziţionării iniţiale. Acest produs va fi înlocuit gratuit dacă se dovedeşte a fi defect în perioada de garanţie de un (1) an. Această garanţie nu acoperă
cutiile de carton, ambalajele de transport, bateriile, carcasele deteriorate sau defecte sau alte articole utilizate împreună cu produsul. Orice altă obligaţie în afara celor enumerate mai sus este
exclusă. Pentru a obţine service pe durata garanţiei, vă rugăm să ne apelaţi la numărul menţionat la pagina Servicii clienţi. Vă rugăm să reţineţi că avem nevoie de chitanţa primită în
momentul achiziţiei iniţiale pentru a putea stabili eligibilitatea dvs. pentru service. Dacă aţi cumpărat acest produs într-un scop ce nu are legătură cu ocupaţia, afacerea sau profesia dvs., vă
rugăm să reţineţi că este posibil să aveţi drepturi legale în baza legislaţiei dvs. naţionale ce guvernează vânzarea bunurilor de consum. Această garanţie nu afectează respectivele drepturi.
Български
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL гарантира на първоначалния купувач, че този продукт няма да има дефекти на материалите и изработката при нормална и правилна
употреба за период от една (1) година от датата на първоначалното закупуване. Този продукт ще бъде заменен безплатно, ако се докаже, че е дефектен в рамките на гаранционния
период от една (1) година. Настоящата гаранция не включва кашони, куфарчета, батерии, счупени или повредени шкафове или всякакви други предмети, използвани във връзка с
продукта. Всякакви други задължения, освен посочените по-горе, са изключени. За да получите сервизно обслужване по време на гаранционния период, моля, свържете се с нас на
номера, посочен на страницата за Обслужване на клиенти. Отбележете, че ни е необходим вашият касов бон за покупка, с който да се установи дали отговаряте на критериите за
допустимост за обслужване.
Ако сте закупили този продукт за цели, които не са свързани с вашата дейност, бизнес или професия, моля, не забравяйте, че вероятно имате законови права, определени от
вашето национално законодателство в областта на продажбите на потребителски стоки. Настоящата гаранция не засяга тези права.
709149_URC-7990-7991_CODELIST_RDN-1101212:Infinity 10-12-12 09:53 Pagina 23
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149

One For All URC 7990 Používateľská príručka

Kategória
Diaľkové ovládače
Typ
Používateľská príručka
Táto príručka je tiež vhodná pre