Yedoo Mezeq disc Používateľská príručka

Kategória
Skútre
Typ
Používateľská príručka
64 65
OBSAH BALENIAúVOD
SK
POTREBNÉ NÁRADIE
6 mm5 mm4 mm
Montáž, nastavenie apravidelnú údržbu
doporučujeme zveriť odbornému
cykloservisu. Neodborné zásahy môžu vie
kpoškodeniu kolobežky alebo nehode
svážnymi zdravotnými následkami.
Pokiaľ sa cítite ako technický typ
aničoho sa nebojíte, schuťou sa
domontáže pustite snami.
Otázky, pripomienky anámety nazlepšenie našich
výrobkov nám prosím posielajte nae-mail:
info@yedoo.cz.
Viac informácií zo sveta kolobežiek azoznam distribútorov nájdete
na www.yedoo.cz
66 67
Koleso vsaďte doprednej vidlice
tak, aby bolo presne uprostred.
Vzor pneumatiky (ryhy vtvare šípov) by
mal smerovať dopredu vsmere jazdy.
Inštalácia riadidiel: tyč riadenia
umiestnite dopolohy podľa
obrázku adotiahnite skrutky
predstavca.
Zasuňte tyč riadenia dohlavo-
vej trubky rámu kolobežky (1)
anastavte požadovanú výšku
riadidiel (max. povyznačenú
rysku). Skontrolujte, či sú riadidlá
rovno adotiahnite skrutku natyči
riadenia (2).
MONTÁŽNY NÁVOD
Skontrolujte, či je predná vidlica
kolobežky natočená vsprávnom
smere (ramená V-brzdy smerujú
dopredu). Uvoľnite brzdové lanko
zvodítka auvoľnite brzdové
ramená.
Inštalácia brzdových laniek:
stlačte brzdovú páčku namaxi-
mum adookrúhleho očka vložte
koniec brzdového lanka. Rovnaký
postup zopakujte naoboch
páčkach.
Zadné brzdové lanko sa spravidla
upevňuje dopravej brzdovej páčky, pred
doľavej.
Nastavenie brzdových páčiek:
nastavte správny sklon brzdových
páčiek pomocou upevňovacej
skrutky naobjímke.
Správny sklon brzdových páčiek:
postavte sa nastúpadlo, uchopte riadid
anatiahnite prsty tak, aby predlžovali priam-
ku ruky. Dotejto polohy nastavte páčky.
Nastavenie bŕzd: naoboch
kolesách skontrolujte, či brzdové
platničky pri zabrzdení dosadajú
celou svojou plochou nabok
ráka. Pokiaľ nie, upravte ich po-
lohu pomocou skrutky, ktorou sú
platničky prichytené kramenám
Vbrzdy (1). Platničky sa nesmú
dotýkať plášťa.
Montáž predného (väčšieho)
kolesa: uvoľnite rýchloupínaciu
páčku apovoľte maticu.
Montáž zadho kolesa sa
odmontáže predného líši len
dvojitou vidlicou. Tá umožňuje
meniť výšku stúpadla vzávislosti
napovrchu. Spodný úchyt použi-
te pre jazdu vteréne.
Horný úchyt vidlice, ktorý zníži
výšku stúpadla azároveň odľahčí
stojnej nohe, je určený pre jazdu
nahladkom povrchu. Jazda bude
menej namáhavá.
Dotiahnite maticu (1) tak, aby ste
pred dotiahnutím rýchloupínacej
páčky cítili odpor. Páčku zavrite
dopozície, pri ktorej bude smero-
vať ku zadnému kolesu (2) (zbez-
pečnostných dôvodov). Brzdové
lanko vráťte späť dovodítka.
Skontrolujte, či sa platničky pri
uvoľnení brzdovej páčky dosta-
točne vzdialia odráka (1-2 mm).
Vzdialenosť platničiek možno
upraviť dotiahnutím alebo povo-
lením brzdového lanka vkotevnej
skrutke (2).
Pokiaľ sa koleso pri otáčaní
vniektorom mieste dotýka brzdo-
vej platničky, symetricky upravte
vzdialenosť brzdových ramien
napínacími skrutkami (3).
SK
68 69
SK
BEZPEČNOSTNÉ
DOPORUČENIA
Kolobežka je vzákladnej výbave určená pre jazdu
zadenného svetla vpriestoroch určených našport
arekreáciu.
Pre jazdu napozemných komunikáciách apre jazdu
vtme ju musíte vybaviť bezpečnostnými prvkami
(svetlá, odrazky atď.) vsúlade splatnými predpismi
vo vašej krajine. Dodržujte pravidlá cestnej premávky,
zásady bezpečnej jazdy apoužívajte ochranné pomôcky
(prilbu, chrániče kolien alakťov, pevnú obuv apod.).
Pred každou jazdou skontrolujte funkčnosť bŕzd acel-
kový technický stav kolobežky. Neprekračujte jej max.
zaťažiteľnosť (nosnosť kolobežky je uvedená naúvodnej
strane). Kolobežka je určená len pre jedného jazdca.
Vyvarujte sa nadmerného zaťažovania kolobežky, kolo-
bežka nie je určená naskoky aakrobatickú jazdu.
Všetky mechanizmy znižujúce rýchlosť (brzdové platnič-
ky akotúče, ráky, pneumatiky apod.) sa pri používaní
zahrievajú, nedokajte sa ich, pokiaľ nevychladnú!
Kzaparkovaniu kolobežky používajte stojan. Pozor, jeho
max. nosnosť je cca 15 kg. Nazaparkovanú kolobežku
nestúpajte!
POKYNY
K JAZDE
Pri jazde majte vždy obe ruky nariadidlách. Pokiaľ sa
jednou nohou odrážate, druhou nohou stojte nastú-
padle kolobežky. Pravidelne striedajte odrazovú nohu.
Nazabrzdenie stlačte brzdové páčky nariadidlách.
Brzdite pomocou zadnej brzdy, tú ovládate pravou
páčkou. Prednú brzdu používajte len pri pribrzďovaní,
alebo vprípade núdze.
POZOR: prudké zabrzdenie môže spôsobiť pád.
ÚDRŽBA
Správna apravidelná údba zvyšuje bezpečnosť
apredlžuje životnosť vašej kolobežky. Preto pravidelne
doťahujte skrutkové spoje, kontrolujte stav rýchlou-
pínacích páčok, tlak vpneumatikách apremazávajte
pohyblivé časti (ložiská kolies ariadidiel, čapy brzdových
páčok, čeľuste bŕzd, brzdové lanká, atď.).
Dajte pozor, aby sa mazivo nedostalo naráky, brzdové
platničky alebo kotúče. Mastnota znižuje ich účinok!
Pokiaľ sa tak stane, odmastite znečistené časti napr.
technickým benzínom.
Pravidelne kontrolujte hĺbku vzoru naplášťoch kolies,
vprípade potreby vymeňte plášte zanové so zhodnými
parametrami.
Kontrolujte stav samoistných matíc (pokiaľ sa zajazdy
samovoľne uvoľňujú, vymeňte ich zanové).
Pravidelne kontrolujte výplet kolies, nerovnomerné
napnutie drôtov vo výplete môže spôsobiť ich praskanie
alebo rozcentrovanie kolies.
Kolobežku udržujte včistote, znečistenie otrite vlhkou
handričkou. Skladujte ju vnútri nasuchom atienistom
mieste, dlhodobo ju nevystavujte zvýšenej vlhkosti ani
extrémnym teplotám. Pred zazimovaním ošetrite anti-
koróznym prípravkom apneumatiky nahustite nama-
ximálnu hodnotu uvedenú naboku plášťa. Výrobca
nezodpovedá zaškody spôsobené zanedbaním údržby,
neodborným zásahom, vlastnými úpravami alebo zlým
zaobchádzaním.
robok spĺňa zodpovedajúce normy EU (ČSN EN 14619)
azískal certikáty kvality abezpečnosti odpopredného
českého skúšobného ústavu (Strojírenský zkušeb
ústav, s. p.,) imezinárodne uznávaného TÜV SÜD
Czech s. r. o.
robca: Intrea-Piko, s. r. o., Sasanková 2657/2, 10600
Praha 10, Česká republika
UPLATNENIE PRÁV Z VADNÉHO PLNENIA
Všeobecné ustanovenia: Obsah, rozsah atrvanie práv kupujúceho zvadného plnenia tovaru sa riadi plat-
nými predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka
asúvisiacich predpisov azákona č. 250/2007 Zb. oochrane spotrebiteľa. Práva kupujúceho vzmysle znenia
týchto predpisov nie sú týmto dokladom ani vňom uvedenými informáciami nijako dotknuté.
Čas pre uplatnenie práv zvadného plnenia: Právo zvady pri zakúpení kolobežky Yedoo (ďalej len tova-
ru) si môže kupujúci uplatniť douplynutia 24 mesiacov odjej zakúpenia aprevzatia. Ak kupujúci vytkne
vadu tovaru oprávnene, lehota pre uplatnenie práv zvadného plnenia sa nezapočítava počas doby, kedy
kupujúci nemôže tovar riadne užívať.
Spôsob uplatnenia práv zvadného plnenia: Práva zvadného plnenia sa uplatňujú upredajcu, uktorého
kupujúci tovar zakúpil (viď údaje nižšie). Pri uplatnení vady tovaru doporučujeme predložiť tento doklad,
doklad okúpe akompletnú, nečistôt zbavenú kolobežku. Vprípade uplatnenia práv zvadného plnenia,
alebo vykonania opravy dotknutého tovaru vystaví predajca kupujúcemu písomné potvrdenie.
Podmienky trvania práv zvadného plnenia: Pri montáži kolobežky musia byť dodržané pokyny uvedené
vmontážnom návode. Kolobežka musí byť využívaná výhradne naúčel, naaký bola vyrobená. Kolobežka
musí byť skladovaná audržiavaná podľa výrobcom uvedených pokynov. Nazávady spôsobené jedno-
značne nesprávnou montážou, či používaním kolobežky vrozpore sužívateľskou príručkou sa zodpoved-
nosť výrobcu nevzťahuje!
Model kolobežky:
Výrobné číslo rámu:
Dátum predaja:
Predajca:
Pečiatka apodpis predajcu:
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37

Yedoo Mezeq disc Používateľská príručka

Kategória
Skútre
Typ
Používateľská príručka