Microlife NC 120 Navigation Manual

Kategória
Digitálne telové teplomery
Typ
Navigation Manual
87
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte ná-
vod.
Použité súčasti typu BF
Tento teplomer Microlife je vysoko kvalitný výrobok využí-
vajúci najnovšie technológie a je testovaný podľa medziná-
rodných noriem. Vďaka jedinečnej technológii umožňuje
stabilné merania, ktoré nie sú ovplyvnené teplotou okolia.
Prístroj sa pri každom zapnutí automaticky otestuje, čo
zaručuje stále presné merania.
Tento Microlife teplomer je určený na pravidelné meranie a
sledovanie teploty ľudského tela.
Tento teplomer bol klinicky testovaný a bolo preuká-
zané, že pri použití v súlade s návodom je presný a
bezpečný.
Starostlivo si prečítajte tento návod a zoznámte sa so všet-
kými funkciami a bezpečnostnými pokynmi.
Microlife Digitálny bezdotykový teplomer NC 120
SK
1 Merací snímač
2 Ochranný kryt
3 Tlačidlo ŠTART
4 Displej
5 Tlačidlo ON/OFF
6 Prepínač režimu merania
7 Kryt priestoru pre batérie
8 Zobrazenie všetkých segmentov
9 Pamäť
AT Pripravenosť na meranie
AK Ukončené meranie
AL Nastavenie merania telesnej teploty
AM Nastavenie merania teploty predmetov
AN Indikátor vybitej batérie
AO Možnosť prepnutia medzi «°C» a «°F»
AP Režim vyvolania naposledy zmeranej hodnoty
AQ Možnosť vyvolania 30 posledných zmeraných hodnôt
AR Zmeraná teplota je príliš vysoká
AS Zmeraná teplota je príliš nízka
BT Teplota okolia je príliš vysoká
BK Teplota okolia je príliš nízka
BL Zobrazenie chyby
BM Prázdny displej
BN Vybitá batéria
BO Výmena batérie
88NC 120 SK
Obsah
1. Výhody tohto teplomera
2. Dôležité bezpečnostné pokyny
3. Ako tento teplomer meria teplotu
4. Ovládacie prvky a symboly na displeji
5. Prepínanie medzi režimom merania telesnej teploty a
režimom merania teploty predmetov
6. Pokyny pre použitie
7. Možnosť prepnutia na stupne Celzia alebo Fahrenheita
8. Ako vyvolať 30 naposledy zmeraných hodnôt z pamäte
9. Identifikácia chýb a porúch
10.Čistenie a dezinfekcia
11. Výmena batérie
12.Záruka
13.Technické údaje
14.www.microlife.sk
Záručný list (pozrite zadný obal)
1. Výhody tohto teplomera
Meranie v priebehu niekoľkých sekúnd
Inovatívna technológia infračerveného snímania umožňuje
zmerať teplotu dokonca bez dotyku s objektom. Poskytuje tak
bezpečné a hygienické meranie počas niekoľkých sekúnd.
Viac účelové použitie (veľký rozsah merania)
Tento teplomer ponúka široký rozsah meraných teplôt od
0 - 100,0 °C / 32,0 - 212,0 °F. Prístroj sa odporúča
používať na meranie telesnej teploty alebo na meranie
povrchovej teploty nasledujúcich predmetov:
povrchová teplota mlieka v detskej fľaši
povrchová teplota vody na kúpanie
teplota okolia
Presný a spoľahlivý
Jedinečná konštrukcia zostavy sondy, s pokrokovým infra-
červeným snímačom, zaručuje presnosť a spoľahlivosť
každého merania.
Šetrný a ľahko použiteľ
Ergonomická konštrukcia umožňuje jednoduché a ľahké
použitie teplomeru.
Tento teplomer je možné použiť aj u spiaceho dieťaťa,
ktoré tak nemusíme vyrušovať.
Tento teplomer meria rýchlo, takže sa u detí ľahko používa.
Automatické zobrazenie pamäte
Pri zapnutí je na 2 sekundy automaticky zobrazená napos-
ledy zmeraná hodnota.
Možnosť vyvolania viacerých naposledy zmeraných hodnôt
Používateľ môže v režime pamäť vyvolať 30 naposledy
zmeraných hodnôt so záznamom času a dátumu, čo uľah-
čuje sledovanie odchýlok teploty.
Bezpečný a hygienický
Nie je v priamom kontakte s kožou.
Nehrozí rozbitie skla alebo prehltnutie ortuti.
Úplne bezpeč pri používaní u detí.
Sondu je možné čistiť bavlneným tampónom navlhčeným
v alkohole, preto je tento teplomer hygienický aj keď ho
používa celá rodina.
Alarm horúčky
10 krátkych pípnutí a červeno podsvietený LCD displej
upozorňuje pacienta, že môže mať teplotu rovnú alebo
vyššiu ako 37,5 °C.
2. Dôležité bezpečnostné pokyny
Tento prístroj sa môže používať iba na účely popísané v
tomto návode. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím.
Prístroj neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
Pri čistení postupujte podľa pokynov uvedených v
sekcii «Čistenie a dezinfekcia».
89
Nepoužívajte prístroj, ak si myslíte, že je poškodený,
alebo ak spozorujete niečo nezvyčajné.
Nikdy prístroj nerozoberajte.
V prvej fáze horúčky sa môže prejaviť základný fyziolo-
gický efekt volaný vazokonstrikcia, ktorá sa prejavuje
studenou pokožkou. Teplota zaznamenaná pri používaní
bezdotykového teplomeru môže byť v tomto prípade
neobvykle nízka.
Ak výsledky merania nezodpovedajú stavu pacienta alebo
sú neobvykle nízke, zopakujte meranie po 15 minútach
alebo prekontrolujte výsledok iným vhodným telovým
teplomerom.
Tento prístroj obsahuje citlivé súčiastky, preto je potrebné
s ním zaobchádzať opatrne. Dodržujte podmienky sklado-
vania a prevádzky popísané v kapitole «Technické údaje»!
Zaistite, aby deti nepoužívali tento prístroj bez dozoru;
niektoré časti sú príliš malé a deti by ich mohli prehltnúť.
Prístroj chráňte pred:
- extrémnymi teplotami
- nárazom a pádom
-znečistením a prachom
- priamym slnečným svetlom
- teplom a chladom
Ak sa prístroj nebude používať dlhšiu dobu, mali by ste
batériu vybrať.
UPOZORNENIE: Tento prístroj nenahrádza konzul-
táciu u lekára. NIE JE vodeodolný! NIKDY nesmie
byť ponorený do kvapaliny.
3. Ako tento teplomer meria teplotu
Tento teplomer meria infračervenú energiu vyžarujúcu
z pokožky nad čelom ako i z predmetov. Táto energia sa
zhromažďuje cez šošovku a mení sa na teplotné hodnoty.
Hodnoty získané skenovaním pokožky nad obočím posky-
tujú najvyššiu dosiahnuteľnú presnosť.
4. Ovládacie prvky a symboly na displeji
Svietia všetky segmenty 8: Stlačte tlačidlo ON/
OFF 5 a prístroj sa zapne, na 2 sekundy sa rozsvietia
všetky segmenty displeja.
Pamäť 9: Na displeji sa automaticky na 2 sekundy
zobrazí naposledy zmeraná hodnota.
Pripravenosť na meranie AT: Keď je prístroj pripra-
vený na meranie, budú na displeji blikať ikony «°C»
alebo «°F» a bude zobrazená ikona režimu merania
(osoba alebo predmet).
Ukončenie merania AK: Výsledok merania sa zobrazí
na displeji 4°C» alebo «°F» ikonou a ikonou
režimu merania. Prístroj je pripravený na ďalšie
meranie, keď ikona «°C» alebo «°F» začne opäť blikať.
Indikátor vybitej batérie AN: Pri zapnutí prístroj zobra-
zuje blikajúcu ikonu batérie a upozorňuje tak, že je nutné
vymeniť batériu.
5. Prepínanie medzi režimom merania telesnej
teploty a režimom merania teploty predmetov
Ak chcete zmeniť meranie telesnej teploty na meranie teploty
predmetov, posuňte prepínač režimu merania
6
na boku
teplomera smerom nadol. Pri spätnej zmene na meranie
telesnej teploty, posuňte prepínač opäť smerom nahor.
6. Pokyny pre použitie
Meranie v režime merania telesnej teploty
1. Stlačte tlačidlo ON/OFF 5. Displej 4 je aktivovaný a
zobrazí na 2 sekundy všetky segmenty.
2. Naposledy zmeraná hodnota sa automaticky zobrazí na
displeji na 2 sekundy spolu s ikonou «M» 9.
3. Ak sa na displeji objaví ikona «°C» alebo «°F», ozve sa
pípnutie a teplomer je pripravený na meranie AT.
4. Teplomer priblížte k stredu čela do vzdialenosti max.
5 cm. Dbajte, aby čelo nebolo pokryté vlasmi alebo
potom, mohlo by tak dôjsť ku skresleniu merania.
90NC 120 SK
5.
Stlačte tlačidla ŠTART
3
. Teplomer plynule posú-
vajte
z oblasti stredu čela k spánkom, asi 1 cm nad
obočím. Dlhý zvukový signál oznámi po 3 sekundách
koniec merania. Ak je pohyb snímača príliš pomalý a
nedosiahne spánky pred dlhým zvukovým signálom,
meranie zopakujte, len snímač posúvajte trochu rýchlejšie.
6. Odčítajte nameranú teplotu z LCD displeja.
Meranie v režime merania teploty predmetov
1. Postupujte podľa horeuvedených bodov 1-3, potom
teplomer priblížte k stredu predmetu, ktorého teplotu chcete
odmerať; vzdialenosť snímača udržiavajte max. 5 cm od
meraného predmetu. Stlačte tlačidla ŠTART
3
. Dlhý
zvukový signál oznámi po 3 sekundách koniec merania.
2. Odčítajte nameranú teplotu z LCD displeja.
POZNÁMKA:
Pacient a teplomer by mal zostať v miestnosti so
stabilnými podmienkami najmenej 30 minút.
Nemerajte teplotu dieťaťu počas alebo ihneď po ošetrení.
Nepoužívajte teplomer v miestnosti s vysokou vlhkosťou.
Pacient by nemal piť, jesť alebo cvičiť pred/počas merania
teploty.
Teplomer držte na mieste merania, pokým nezaznie
zvukový signál.
Použite tampón napustený alkoholom a snímač pozorne
vyčistite. Pred meraním teploty ďalšieho pacienta
dodržte 15 min. prestávku.
10 krátkych pípnutí a červeno podsvietený LCD displej
upozorňuje pacienta, že môže mať teplotu rovnú alebo
vyššiu ako 37,5 °C.
Vždy teplotu merajte na tom istom mieste, keďže hodnota
teploty sa môže meniť vzhľadom na to, kde je meraná.
U novorodencov do 6 mesiacov lekári odporúčajú merať
teplotu v konečníku, keďže výsledky všetkých ostatných
meraní môžu byť nejednoznačné. Ak u týchto detí použí-
vate bezdotykový teplomer, odporúčame vám vždy
uskutočniť kontrolné meranie v konečníku.
V nižšie uvedených prípadoch odporúčame merať
teplotu trikrát a použiť najvyššiu z nameraných hodnôt:
1. Deti do troch rokov s narušeným imunitným
systémom, u ktorých je kriticky dôležité vedieť, či
majú alebo nemajú horúčku.
2. Ak sa používateľ ešte len zoznamuje s prístrojom a
nezískal potrebnú zručnosť (zhodné merania).
3. Ak je meranie prekvapivo nízke.
Výsledky z rôznych miest merania a získané v rôznom
čase, by sa nemali porovnávať, keďže normálna
telesná teplota sa mení v závislosti od miesta merania
a času
, najvyššia býva večer a najnižšia asi 1 hodinu pred
prebudením.
Normálne rozpätie telesnej teploty:
- pod pazuchou: 34,7 - 37,3 °C / 94,5 - 99,1 °F
- v ústach: 35,5 - 37,5 °C / 95,9 - 99,5 °F
-v konečníku: 36,6 - 38,0 °C / 97,9 - 100,4 °F
- Microlife NC 120: 35,4 - 37,4 °C / 95,7 - 99,3 °F
7. Možnosť prepnutia na stupne Celzia alebo
Fahrenheita
Tento teplomer dokáže zobrazovať údaje v stupňoch Celzia
aj Fahrenheita. Prepnutie medzi °C a °F: stačí prístroj
vypnúť a potom
stlačiť a pridržať
tlačidlo ŠTART
3
na
5 sekúnd; pri uvoľnení tlačidla ŠTART
3
po 5 sekundách
sa na displeji rozbliká aktuálna jednotka (ikona «
°C
»
alebo «
°F
»)
AO
. Jednotku °C alebo °F môžete prepnúť
ďalším stlačením tlačidla ŠTART
3
. Po zvolení stupnice
prístroj do 5 sekúnd automaticky prejde do režimu merania.
8. Ako vyvolať 30 naposledy zmeraných
hodnôt z pamäte
Tento teplomer umožňuje vyvolanie 30 naposledy zmera-
ných hodnôt.
91
Režim Pamäť AP: Stlačením tlačidla ŠTART 3 pri
vypnutom napájaní aktivujete režim Pať. Rozbliká sa
ikona pamäte «M».
Hodnota 1 - posledné meranie AQ: Stlačením a uvoľ-
nením tlačidla ŠTART 3 vyvoláte posledné meranie.
Zobrazí sa hodnota 1 a ikona pamäte.
Hodnota 30 - postupné zobrazovanie: Stlačením a
uvoľnením tlačidla ŠTART 3 postupne vyvolávate
ďalšie merania, až po hodnotu 30.
Stlačením a uvoľnením tlačidla ŠTART 3 potom, čo bola
zobrazená posledná 30. hodnota, sa znovu začnú zobra-
zovať namerané hodnoty od 1.
9. Identifikácia chýb a porúch
Zmeraná teplota je príliš vysoká AR: Zobrazí sa «H»,
ak je zmeraná teplota vyššia ako 42,2 °C / 108,0 °F v
režime merania telesnej teploty, alebo 100 °C / 212 °F v
režime merania teploty predmetov.
Zmeraná teplota je príliš nízka AS: Zobrazí sa «L», ak
je zmeraná teplota nižšia alebo rovnaká ako 34,0 °C /
93,2 °F v režime merania telesnej teploty, alebo 0 °C /
32 °F v režime merania teploty predmetov.
Príliš vysoká teplota okolitého prostredia BT:
Zobrazí sa, «H» spolu s ikonou , ak je teplota okolia
vyššia než 40,0 °C / 104,0 °F.
Príliš nízka teplota okolitého prostredia BK: Na disp-
leji sa ukáže «L» súčasne s pokiaž je teplota okoli-
tého prostredia menšia ako 16,0 °C / 60,8 °F v režime
merania telesnej teploty, alebo menšia ako 5,0 °C /
41,0 °F v režime merania teploty predmetov.
Zobrazenie chyby BL: Ak je prístroj pokazený.
Prázdny displej BM: Skontrolujte, či je správne vložená
batéria. Skontrolujte tiež polaritu (<+> a <->) batérie.
Indikátor vybitej batérie
BN
:
Ak je na displeji zobrazený
len symbol batérie, je nutné okamžite vymeniť batériu.
10.Čistenie a dezinfekcia
Bavlneným tampónom alebo gázou navlhčenou v alkohole
(70% isopropylalkohol) vyčistite puzdro teplomera a
meraciu sondu. Do teplomera sa nesmie dostať tekutina.
Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky,
riedidlo alebo benzín a prístroj nikdy neponárajte do vody
alebo inej čistiacej kvapaliny. Zabráňte poškrabaniu
šošovky snímača a displeja.
11.Výmena batérie
Teplomer je napájaný jednou lítiovou batériou, typ
CR2032. Vybitú batériu nahraďte novou batériou CR2032,
ak sa na displeji objaví blikajúci symbol batérie BN.
Odsuňte kryt batérie BO v smere šípky. Vložte novú batériu
značkou + nahor.
Batérie a elektronické prístroje sa musia likvido-
vať v súlade s miestne platnými predpismi, nie s
domácim odpadom.
12.Záruka
Na prístroj sa vzťahuje záručná doba 2 roky, ktorá plynie
od dátumu jeho kúpy. Záruka platí iba po predložení záruč-
ného listu vyplneného predajcom (pozrite zadný obal
návodu), ktorý potvrdzuje dátum zakúpenia alebo na
základe dokladu o nadobudnutí (pokladničného bloku).
Záruka sa vzťahuje na prístroj, nie na batériu a obal.
Neodborné rozobratie prístroja alebo výmena súčiastok
v prístroji ruší platnosť záruky.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené
nesprávnou manipuláciou, vybitou batériou, nehodami
alebo nesúladom s prevádzkovými pokynmi.
Prosím kontaktujte Microlife-servis.
92NC 120 SK
13.Technické údaje
Toto zariadenie spĺňa požiadavky Smernice 93/42 EHS o
zdravotníckych pomôckach.
Zmena technickej špecifikácie vyhradená.
V súlade so zákonom používateľov medicínskej techniky je
profesionálnym používateľom odporúčané nechať prístroj
každé dva roky prezrieť technikom. Dodržujte platné pred-
pisy týkajúce sa likvidácie prístroja.
14.www.microlife.sk
Podrobné informácie o používaní našich teplomerov a
tlakomerov a tiež o poskytovaných službách nájdete na
stránkach www.microlife.sk.
Typ: Digitálny bezdotykový teplomer NC 120
Rozsah
merania:
Režim merania telesnej teploty:
34,0-42,2 °C / 93,2-108,0 °F
Režim merania teploty predmetov:
0-100,0 °C / 32-212,0 °F
Rozlíšenie: 0,1 °C / °F
Presnosť
meraní:
Laboratórium:
±0,2 °C, 36,0 39,0 °C
±0,4 °F, 96,8 102,2 °F
Displej: Liquid Crystal Display, 4 číslice + zvláštne
ikony
Akustická
signalizácia:
Prístroj je zapnutý a pripravený na
meranie: 1 krátke pípnutie.
Ukončenie merania: 1 dlhé pípnutie
(1 sek) pokiaľ je teplota menšia ako
37,5 °C / 99,5 °F, 10 krátkych pípnutí, ak
je teplota rovnaká alebo vyššia ako
37,5 °C / 99,5 °F.
Chyba systému alebo zlé fungovanie:
3 krátke pípnutia.
Pamäť: Automatické zobrazenie naposledy
zmeranej teploty
Možnosť vyvolania 30 naposledy zmera-
ných teplôt v režime pamäť
Podsvietenie
displeja:
ZELENÉ na 4 sekundy - pri zapnutí
prístroja.
ZELENÉ na 5 sekúnd - pri ukončení
merania, ak je nameraná teplota nižšia
ako 37,5 °C / 99,5 °F.
ČERVENÉ na 5 sekúnd - pri ukončení
merania, ak je nameraná teplota vyššia
alebo rovná 37,5 °C / 99,5 °F.
Prevádzková
teplota:
Režim merania telesnej teploty:
16-40,0 °C / 60,8-104,0 °F
Režim merania teploty predmetov:
5-40,0 °C / 41-104,0 °F
Skladovacia
teplota:
-20 - +50 °C / -4 - +122 °F
maximálna relatívna vlhkosť 15-95 %
Automatické
vypnutie: Pribl. 1 minútu po poslednom meraní.
Batéria: 1 x CR2032 batéria 3V - najmenej 1000
meraní
Rozmery: 120 x 28 x 21 mm
Hmotnosť: 39 g (s batériou), 36 g (bez batérie)
Odkaz na
normy:
ASTM E1965;
IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98

Microlife NC 120 Navigation Manual

Kategória
Digitálne telové teplomery
Typ
Navigation Manual

V iných jazykoch