Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G Používateľská príručka

Značka
Nikon
Kategória
objektívy fotoaparátov
Model
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Typ
Používateľská príručka
86
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Pre vašu bezpečnosť
UPOZORNENIA
Nerozoberajte. Dotýkaním sa vnútorných častí fotoaparátu alebo objektívu si
môžete spôsobiť zranenia. V prípade poruchy by mal byť výrobok opravený
len kvalifikovaným technikom. Pokiaľ dôjde dôsledkom pádu alebo inej
nehody k otvoreniu fotoaparátu, odstráňte batériu fotoaparátu a/alebo
odpojte sieťový zdroj a až potom vezmite fotoaparát do autorizovaného
servisu Nikon na kontrolu.
V prípade poruchy fotoaparát okamžite vypnite. Ak by ste zaznamenali dym alebo
nezvyčajný zápach vychádzajúci z prístroja, okamžite odpojte sieťový zdroj
a odstráňte batériu fotoaparátu, vyvarujúc sa popálenia. Pokračovanie
v činnosti môže spôsobiť požiar alebo zranenie. Po odstránení batérie
vezmite prístroj do autorizovaného servisu Nikon na kontrolu.
Nepoužívajte v prítomnosti horľavého plynu. Používanie elektronického prístroja
v prítomnosti horľavých plynov môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
Nepozerajte do slnka cez objektív alebo hľadáčik fotoaparátu. Pozeranie do slnka
alebo iného zdroja silného svetla cez objektív alebo hľadáčik môže spôsobiť
trvalé zhoršenie zraku.
Držte mimo dosahu detí. Nedodržanie tohto upozornenia môže spôsobiť
zranenie.
Dodržujte nasledujúce upozornenia pri manipulácii s objektívom a fotoaparátom:
- Udržujte objektív aj fotoaparát suchý. Nedodržanie tohto upozornenia
môže spôsobiť požiar alebo elektrický šok.
- Nemanipulujte s objektívom alebo fotoaparátom mokrými rukami.
Nedodržanie tohto upozornenia môže spôsobiť elektrický šok.
- Udržujte slnko mimo obrazového poľa, keď snímate objekty v protisvetle.
Slnečné svetlo zaostrené do fotoaparátu môže spôsobiť požiar, keď je
slnko v obrazovom poli alebo blízko neho.
- Ak nebudete objektív používať dlhšiu dobu, nasaďte predný aj zadný kryt
objektívu a držte objektív mimo priameho slnečného svetla. Pri ponechaní
na priamom slnečnom svetle môže objektív zaostriť slnečné lúče na
horľavé predmety a spôsobiť požiar.
Nenoste statív s pripevneným objektívom alebo fotoaparátom. Môžete náhodne
zakopnúť alebo naraziť do iných a spôsobiť zranenie.
Nenechávajte objektív na mieste, kde bude vystavený extrémne vysokej teplote, ako sú
uzatvorené autá, alebo na priamom slnečnom svetle. Nedodržanie tohto
upozornenia môže mať nepriaznivý vplyv na vnútorné časti objektívu
a spôsobiť požiar.
87
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Ďakujeme, že ste si kúpili objektív AF-S NIKKOR 35mm f/1,4G. Pred
použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tieto inštrukcie
a príručku k fotoaparátu.
Pamätajte: Ak je tento objektív upevnený na digitálnej jednookej zrkadlovke
formátu DX, ako je D90 alebo na fotoaparátoch radu D300, má obrazový uhol
44° a ohniskovú vzdialenosť ekvivalentnú k 52,5 mm (35 mm formát).
Časti objektívu
we r t yu io
!1
!0q
q
Slnečná clona objektívu...............90
w
Značka pre nasadenie slnečnej
clony objektívu.............................90
e
Značka aretovanej polohy
slnečnej clony objektívu ........90
r
Upevňovacia značka slnečnej
clony objektívu.............................90
t
Zaostrovací krúžok...........................89
y
Indikátor zaostrenej
vzdialenosti....................................89
u
Značka zaostrenej
vzdialenosti....................................89
i
Upevňovacia značka objektívu
o
Gumené tesnenie bajonetu
objektívu..........................................92
!0
Kontakty procesora.........................92
!1
Volič režimov zaostrovania.........88
88
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Kompatibilita
Kontrolné značky (““) indikujú podporované funkcie, značky
(“—”) označujú nepodporované funkcie. Môžu existovať určité
obmedzenia; detailné informácie pozri v príručke k fotoaparátu.
1 Režim expozície M (manuálne) nie je k dispozícii.
2 Zahŕňa režimy AUTO a scéna (Digitálny motívový program).
3 Automatické zaostrovanie.
Zaostrovanie
Podporované režimy zaostrenia sú zobrazené v nasledujúcej
tabuľke (pre ďalšie informácie o režimoch zaostrovania si pozrite
príručku fotoaparátu).
Fotoaparát
Režim expozície
(snímanie)
AF
3
P
2
S A M
Digitálne jednooké zrkadlovky Nikon formátu FX a DX ✔✔✔✔
F6, F5, F100, séria F80, séria F75, séria F65, Pronea 600i, Pronea S
1
✔✔✔✔
Séria F4, F90X, séria F90, séria F70 ✔✔——
Séria F60, séria F55, séria F50, F-401x, F-401s, F-401 ✔✔✔✔
F-801s, F-801, F-601M ✔✔——
F3AF, F-601, F-501, fotoaparáty Nikon MF (okrem modelu F-601M)
Fotoaparát
Režim
zaostrovania
fotoaparátu
Režim zaostrovania objektívu
M/A M
Digitálne jednooké zrkadlovky Nikon
formátu FX a DX, F6, F5, séria F4, F100,
F90X, séria F90, séria F80, séria F75,
séria F70, séria F65, Pronea 600i,
Pronea S
Automatické
zaostrovanie
Automatické
zaostrovanie
s možnosťou
manuálneho
doostrenia
Manuálne
zaostrenie
selektronickým
diaľkomerom
MF
Manuálne zaostrenie
(elektronický diaľkomer
použiteľný so všetkými
fotoaparátmi s výnimkou F-601M)
Séria F60, séria F55, séria F50, F-801s,
F-801, F-601M, F-401x, F-401s, F-401
Automatické
zaostrovanie,
MF
89
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Režim M/A (automatické zaostrovanie s možnosťou
manuálneho doostrenia)
Zaostrite pomocou automatického zaostrovania s možnosťou
manuálneho doostrenia (M/A):
Hĺbka ostrosti
Indikátor hĺbky ostrosti na objektíve ukazuje približnú hĺbku
ostrosti (viac informácií na strane 142). Ak fotoaparát ponúka
kontrolu hĺbky ostrosti (zacloniť), hĺbku ostrosti môžete
kontrolovať aj v hĺadáčiku.
Clona
Clona sa reguluje pomocou ovládania fotoaparátu.
z
Posuňte volič režimov zaostrovania objektívu do pozície
M/A.
x
Zaostrite.
Ak si želáte, automatické zaostrenie môže byť skorigované
točením zaostrovacieho krúžku objektívu, kým je tlačidlo
spúšte stlačené do polovice (alebo, ak je fotoaparát vybavený
tlačidlom AF-ON, kým je stlačené tlačidlo AF-ON). Na
opätovné zaostrenie pomocou automatického zaostrovania
stlačte tlačidlo spúšte do polovice alebo znovu stlačte
tlačidlo AF-ON.
1
2.5
0.5
Značka zaostrenej vzdialenostiIndikátory hĺbky ostrosti
90
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Vstavané zábleskové jednotky
Ak používate vstavaný blesk na fotoaparátoch vybavených
vstavanou zábleskovou jednotkou, snímajte v rozsahu 0,6 m
alebo viac a odstráňte slnečnú clonu, aby ste zabránili vinetácii
(tiene spôsobené zatienením vstavaného blesku okrajom
objektívu).
Slnečná clona objektívu
Slnečná clona chráni objektív a blokuje rozptýlené svetlo, ktoré
by inak mohlo spôsobiť závoj alebo reflexy.
Ak nasadzujete alebo odstraňujete slnečnú clonu, držte ju blízko
značky na jej tele a vystríhajte sa príliš tesného zovretia. Ak nie
je clona správne nasadená, mohla by spôsobiť vinetáciu.
Slnečnú clonu možno otočiť a upevniť na objektív, keď sa
nepoužíva. Keď je slnečná clona otočená, možno ju nasadiť
a odstrániť točením, držiac ju tesne pri značke aretovanej polohy
(
{
).
Fotoaparát Použitie v rozsahu
Série F60, série F65 1,5 m alebo viac
Série F50
3,0 m alebo viac
Série F55
2,0 m alebo viac
F-401x, F-401s, F-401
Objektív spôsobuje vinetáciu vo
všetkých rozsahoch
Zarovnajte značku aretovanej polohy slnečnej
clony objektívu (—{) s upevňovacou značkou
slnečnej clony objektívu () na objektíve (e).
91
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Zaostrovacie matnice
Nasledujúce fotoaparáty podporujú rôzne zaostrovacie matnice
pre použitie v rôznych situáciách.
: Odporúčané.
{: Vinetácia viditeľná v hľadáčiku (snímky nie sú ovplyvnené).
—: Nekompatibilné s fotoaparátom.
( ): Údaje v zátvorkách udávajú korekciu expozície pre meranie so
zdôrazneným stredom. Vyberte “Other screen (Iná matnica)” pre
Používateľské nastavenia b6 (“Screen comp. (Matnica korekcie)”), keď
upravujete korekciu expozície pre F6; pamätajte, že ak používate iné
matnice, ako je typ B alebo E, musíte vybrať “Other screen (Iná
matnica)”, dokonca aj keď je korekcia expozície 0. Korekciu expozície
pre F5 možno upraviť pomocou Používateľských nastavení 18;
detailné informácie v príručke k fotoaparátu.
Prázdne políčko:
Nevhodné na použitie s týmto objektívom. Pamätajte však, že
matnicu typu M možno použiť na mikrofotografie a makrofotografie
pri zväčšení 1 : 1 alebo vyššom.
Pamätajte: F5 podporuje maticové meranie expozície len s matnicami typu A,
B, E, EC-B/EC-E, J a L.
Ponuka
A B C E
EC-B
EC-E
G1 G2 G3 G4 J L M U
Fotoaparát
F6  ————
F5+DP-30 { { 
F5+DA-30 { {{
92
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Ošetrovanie objektívu
Nedvíhajte alebo nedržte objektív alebo fotoaparát len za
slnečnú clonu objektívu.
Udržujte kontakty procesora čisté.
Ak by sa gumené tesnenie bajonetu objektívu poškodilo,
okamžite prestaňte objektív používať a nechajte ho opraviť
v autorizovanom servise Nikon.
Použite ofukovací balónik na odstránenie prachu z povrchu
objektívu. Na odstránenie špiny a odtlačkov prstov použite
trochu etanolu alebo čističa na jemnú bavlnenú handričku,
alebo čistiaci obrúsok na objektív a čistite ho krúživým
pohybom smerom zo stredu k okrajom, dbajúc na to, aby ste
nezanechali šmuhy alebo sa nedotkli skla prstami.
Nikdy nepoužívajte na čistenie objektívu organické rozpúšťadlá,
ako sú riedidlá na farby alebo benzén.
Slnečnú clonu objektívu alebo neutrálne šedé filtre možno
použiť na ochranu predného prvku objektívu.
Pred vložením objektívu do mäkkého puzdra nasaďte predný
azadný kryt.
Ak sa objektív nebude používať dlhšiu dobu, skladujte ho
na chladnom a suchom mieste, aby ste zabránili usádzaniu
plesní a hrdzi. Neskladujte ho na priamom slnečnom svetle
alebo spolu s naftalínovými alebo gáfrovými guličkami proti
moliam.
Udržujte objektív suchý. Hrdzavenie vnútorného mechanizmu
môže spôsobiť trvalé poškodenie.
Ponechanie objektívu na miestach s mimoriadne vysokou
teplotou by mohlo spôsobiť poškodenie alebo zošúverenie
plastových častí.
Dodané príslušenstvo
67 mm zacvakávací predný kryt objektívu LC-67
Zadný kryt objektívu LF-4
Bajonetové tienidlo HB-59
Mäkké puzdro na objektív CL-1118
93
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Kompatibilné príslušenstvo
67 mm závitové filtre
Bezdrôtová diaľkovo ovládaná záblesková jednotka SB-R200: až dve
bezdrôtové diaľkovo ovládané zábleskové jednotky SB-R200
možno upevniť na koniec objektívu.
Špecifikácie
Nikon si vyhradzuje právo meniť špecifikácie hardvéru popísanom v tejto
príručke kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.
Typ
Typ objektívu G AF-S so zabudovaným procesorom
a bajonetom Nikon F
Ohnisková vzdialenosť 35 mm
Sveteľnosť f/1,4
Konštrukcia objektívu
10 prvkov v 7 skupinách (vrátane 1 prvku asférickej šošovky
a prvkov s antireflexnou vrstvou Nano Crystal Coat)
Obrazový uhol Jednooké kinofilmové zrkadlovky Nikon SLR a digitálne
jednooké zrkadlovky Nikon formátu FX: 63°
Digitálne jednooké zrkadlovky Nikon formátu DX: 44°
Fotoaparáty IX240 system: 52°
Informácia o vzdialenosti Prenášaná do fotoaparátu
Zaostrovanie
Rear Focusing (RF) System (systém zaostrovania
zadným členom) s automatickým zaostrovaním
riadeným pomocou ultrazvukového zaostrovacieho
motora Silent Wave Motor a separátneho
zaostrovacieho krúžku pre manuálne zaostrovanie
Indikátor zaostrenej
vzdialenosti
Stupňované v metroch a stopách od 0,3 m/1 ft po
nekonečno ()
Najkratšia zaostriteľná
vzdialenosť
0,3 m od roviny ostrosti
Clonové segmenty 9 (okrúhly otvor clony)
Clona Plne automatická
Clonový rozsah f/1,4 po f/16
Meranie Pri plne otvorenej clone
Priemer filtrového závitu 67 mm (P=0,75 mm)
Rozmery Približne 83 mm priemer × 89,5 mm (vzdialenosť od
upevňovacej príruby objektívu fotoaparátu)
Hmotnosť Približne 600 g
/

Táto príručka je vhodná aj pre