Stanley STHT77504-1 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

131
SK
Obsah
• Informácie o laseri
Bezpečnosť používateľa
Bezpečnosť batérií
• Inštalácia batérií typu AA
• Zapnutie lasera
• Kontrola presnosti lasera
Používanie lasera
Údržba
• Riešenie problémov
• Servis a opravy
Špecikácie
Informácie o laseri
Lasery STHT77504-1 a STHT77594-1 sú laserové
produkty triedy 2. Tieto lasery predstavujú samonivelačné
laserové prístroje, ktoré je možné použiť v rámci projektov
určovania horizontálnej (vodorovnej) a vertikálnej (polohy).
Bezpečnosť používateľa
Bezpečnostné postupy
Nižšie uvedené denície charakterizujú hladinu
závažnosti jednotlivých signalizačných slov. Prečítajte
si príručku a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje situáciu
s bezprostredným nebezpečenstvom, ktorá
v prípade, ak sa nezabráni jej výskytu, spôsobí
usmrtenie alebo vážne ublíženie na zdraví.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, ak sa
nezabráni jej výskytu, môže spôsobiť
usmrtenie alebo vážne ublíženie na zdraví.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne
nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, ak sa
nezabráni jej výskytu, môže spôsobiť ľahké
alebo stredne ťažké zranenie.
POZNÁMKA: Označuje praktiku nesúvisiacu
s ublížením na zdraví, ktorá v prípade, ak sa
nezabráni jej výskytu, môže spôsobiť majetkové škody.
Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky
ohľadne tohto alebo ľubovoľného náradia
STANLEY
®
, navštívte webový portál
http://www.STANLEY.com.
VAROVANIE:
Prečítajte si všetky pokyny a snažte
sa im kompletne porozumieť.
Nerešpektovanie varovaní a pokynov
uvedených v tejto príručke môže viesť
k vážnemu ublíženiu na zdraví.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
VAROVANIE:
Expozícia laserovým žiarením.
Laserovú vodováhu nerozoberajte ani ju
nemodikujte. Vo vnútri sa nenachádzajú
žiadne diely, ktoré by si používateľ mohol
opraviť svojpomocne. Mohlo by dôjsť
k závažnému poškodeniu zraku.
VAROVANIE:
Nebezpečné žiarenie. Realizácia kontrol
alebo nastavení, prípadne výkon postupov
odlišujúcich sa od tých, ktoré sú uvedené
v tomto dokumente, môže viesť k vystaveniu
sa pôsobeniu nebezpečného žiarenia.
Štítok na laseri môže obsahovať nasledujúce symboly.
Symbol Význam
V Volty
mW Miliwatty
Varovanie pred laserom
nm Vlnová dĺžka v nanometroch
2 Laser triedy 2
Varovné štítky
Na laseri sa pre vašu informáciu a v záujme
bezpečnosti nachádzajú nasledujúce štítky.
VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko
ublíženia na zdraví, používateľ je
povinný si prečítať používateľskú
príručku.
SK
132
VAROVANIE: LASEROVÉ ŽIARENIE.
NEHĽAĎTE PRIAMO DO LÚČA.
Laserový produkt triedy 2.
Laser nepoužívajte vo výbušnom ovzduší ako
napr. v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov
alebo prachu. Toto náradie môže vytvárať iskry,
ktoré môžu vznietiť prach alebo výpary.
Laser v čase nepoužívania uchovávajte mimo
dosahu detí a iných nevyškolených osôb. Lasery
sú v rukách nevyškolených osôb nebezpečné.
Servis náradia môže vykonávať LEN
kvalikovaný opravár. Servis alebo údržba
vykonávané nekvalikovaným personálom
môžu viesť k ublíženiu na zdraví. Ak potrebujete
lokalizovať najbližšie servisné stredisko Stanley,
navštívte webový portál http://www.2helpU.com.
Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte
optické prístroje ako napr. teleskop alebo
tranzitný prístroj. Mohlo by dôjsť k závažnému
poškodeniu zraku.
Laser neumiestňujte do polohy, v ktorej by
mohlo dôjsť k tomu, že sa niekto úmyselne
alebo neúmyselne zahľadí do laserového lúča.
Mohlo by dôjsť k závažnému poškodeniu zraku.
Laser neumiestňujte do blízkosti reexných
povrchov, ktoré by mohli spôsobiť odraz
laserového lúča niekomu do očí. Mohlo by dôjsť
k závažnému poškodeniu zraku.
Keď sa laser nepoužíva, vypnite ho. Ak laser
ponecháte zapnutý, zvyšuje sa riziko, že sa niekto
pozrie do laserového lúča.
Na laseri nevykonávajte žiadne úpravy. Úprava
prístroja môže spôsobiť nebezpečné vystavenie sa
pôsobeniu laserového žiarenia.
Laser nepoužívajte v blízkosti detí ani nedovoľte
deťom, aby ho obsluhovali. Mohlo by dôjsť
k závažnému poškodeniu zraku.
Neodstraňujte ani neprekrývajte varovné štítky.
Ak sa štítky odstránia, používateľ a iné osoby sa
môžu nedopatrením vystaviť pôsobeniu žiarenia.
Laser umiestnite bezpečne na vodorovný podklad.
Ak dôjde k pádu lasera, laser sa môže poškodiť alebo
môže dôjsť k vážnemu ublíženiu na zdraví.
Osobná bezpečnosť
Buďte ostražitý, sledujte, čo robíte, a pri používaní
lasera sa riaďte zdravým rozumom. Laser
nepoužívajte, keď ste unavený, prípadne pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj krátky
okamih nepozornosti pri používaní lasera môže
spôsobiť vážne ublíženie na zdraví.
Používajte prostriedky osobnej ochrany. Vždy majte
nasadenú ochranu zraku. Používanie ochranných
prostriedkov, ako je protiprachová maska, protišmyková
ochranná obuv, pevná pokrývka hlavy a ochrana
sluchu, v závislosti od pracovných podmienok pomôže
znížiť závažnosť ublíženia na zdraví.
Používanie a starostlivosť o prístroj
Ak sa laser po použití spínača Napájanie/Prepravná
zámka nezapne alebo nevypne, nepoužívajte ho.
Akýkoľvek prístroj, ktorý sa nedá ovládať spínačom,
je nebezpečný a musí sa dať do opravy.
Riaďte sa pokynmi uvedenými v časti Údržba tejto
príručky. Používanie nepovolených dielov alebo
nedodržiavanie pokynov uvedených v časti Údržba
môže vyvolať riziko zásahu elektrickým prúdom alebo
ublíženia na zdraví.
Bezpečnosť batérie
VAROVANIE:
Batérie môžu explodovať alebo vytiecť
a môžu byť príčinou zranenia alebo
požiaru. Aby ste znížili toto riziko:
Pozorne dodržiavajte všetky pokyny a varovania
uvedené na štítku batérie a na jej obale.
Batérie vždy vkladajte so správnou polaritou (+ a –)
podľa označenia na batérii a samotnom zariadení.
Neskratujte kontakty batérií.
Nenabíjajte jednorazové batérie.
Nemiešajte staré a nové batérie. Všetky batérie
vymieňajte vždy súčasne za nové batérie rovnakej
značky a typu.
Vybité batérie okamžite vyberte a zlikvidujte ich
podľa miestnych nariadení.
Nevhadzujte batérie do ohňa.
Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
133
SK
Keď sa zariadenie nepoužíva, vyberte batérie.
Inštalácia batérií typu AA
Do lasera STHT77504-1 alebo STHT77594-1 vložte dve nové
batérie typu AA.
1.
Laser otočte naopak (hore nohami).
2.
V spodnej časti lasera zdvihnutím západky otvorte
kryt priečinka na batérie (obrázok
B
1
).
3.
Vložte štyri nové kvalitné značkové batérie typu AA,
pričom sa uistite, že póly - a + každej batérie sú
umiestnené tak, ako je to znázornené v priečinku na
batérie (obrázok
B
2
).
4.
Zatlačte kryt priečinka na batérie, kým nezapadne na
svoje miesto (obrázok
B
3
).
Keď sa laser nepoužíva, spínač Napájanie/Prepravná
zámka posuňte do strednej polohy (VYP.) (obrázok
A
2
), aby sa šetrila energia batérie.
Zapnutie lasera
1.
Laser umiestnite na hladký, plochý a vodorovný
podklad tak, aby smeroval priamo oproti protiľahlej
stene (poloha 0º ).
2.
Zapnutím lasera zobrazte horizontálny laserový lúč.
Môžete vykonať jednu z nasledujúcich možností:
Posunutím spínača Napájanie/Prepravná zámka
smerom doľava ponecháte uzamknuté kyvadlo
a zobrazíte lúče v manuálnom režime (obrázok
A
1
).
Posunutím spínača Napájanie/Prepravná zámka
smerom doprava odomknete kyvadlo a zobrazíte
lúče v samonivelačnom režime (obrázok
A
3
).
3.
Prvým stlačením tlačidla (obrázok
A
4
)
zobrazíte horizontálny laserový lúč, druhým
stlačením zobrazíte vertikálny lúč a tretím stlačením
zobrazíte horizontálny a vertikálny lúč.
4.
Skontrolujte laserové lúče.
Ak je laser naklonený tak, že nedokáže vykonať
samoniveláciu (> 4°) alebo sa laser nenachádza
vo vodorovnej polohe v manuálnom režime,
laserové lúče budú blikať.
Ak blikajú laserové lúče, laser nie je vo
vodorovnej (alebo zvislej) polohe a NESMIE SA
POUŽÍV na stanovovanie alebo označovanie
vodorovnej alebo zvislej polohy. Skúste laser
premiestniť na vodorovný podklad.
5.
Ak je pravdivý ĽUBOVOĽNÝ z nasledujúcich
výrokov, SKÔR, NEŽ LASER ZAČNETE POUŽÍV
na nejakom projekte, pokračujte pokynmi uvedenými
v časti Kontrola presnosti lasera.
Teraz používate laser prvýkrát (ak bol laser
vystavený extrémnym teplotám).
Laser nebol už dlhý čas kontrolovaný
z hľadiska presnosti.
Laser možno spadol na zem.
Kontrola presnosti lasera
Laserové prístroje sa zapečaťujú a kalibrujú vo výrobnom
závode. Pred prvým použitím lasera vám odporúčame
vykonať kontrolu presnosti (ak bol laser vystavený
extrémnym teplotám) a následne v pravidelných
intervaloch, aby bola zaručená presnosť vašej práce.
Pri vykonávaní kontrol presnosti uvádzaných v tejto
príručke dodržiavajte tieto postupy:
Používajte najväčšiu dostupnú plochu/vzdialenosť,
čo najbližšie k prevádzkovej vzdialenosti. Čím
väčšia je plocha/vzdialenosť, tým jednoduchšie sa
meria presnosť lasera.
Laser položte na hladký, plochý a stabilný
podklad, ktorý je vodorovný v oboch smeroch.
Označte stred laserového lúča.
Horizontálny lúč – smer snímania
Kontrola kalibrácie horizontálneho snímania lasera
vyžaduje dve steny vzdialené najmenej 30′ (9 m) od
seba. Je dôležité, aby sa kontrola kalibrácie vykonala
pomocou vzdialenosti nie kratšej, ako je vzdialenosť,
na ktorú sa bude prístroj používať.
1.
Umiestnite laser oproti koncu steny (obrázok
D
1
).
2.
Posunutím spínača Napájanie/Prepravná
zámka doprava (obrázok
A
3
) zapnite laser
v samonivelačnom režime a zobrazte horizontálny
laserový lúč.
3.
Vo vzdialenosti najmenej 30′ (9 m) pozdĺž laserového
lúča vyznačte bod
a
a
b
.
SK
134
4.
Otočte laser o 180º.
5.
Nastavte výšku lasera tak, aby sa stred lúča vyrovnal
s bodom
a
(obrázok
D
2
).
6.
Priamo nad alebo pod bodom
b
, vyznačte bod
c
pozdĺž laserového lúča (obrázok
D
3
).
7.
Odmerajte vertikálnu vzdialenosť medzi bodom
b
a
c
.
8.
Ak je nameraná hodnota väčšia ako povolená
vzdialenosť medzi bodom
b
a
c
pre príslušnú
vzdialenosť medzi bodom
a
a
b
v nasledujúcej
tabuľke, laser sa musí podrobiť servisu
v autorizovanom servisnom stredisku.
Vzdialenosť medzi
bodom
a
a
b
Povolená
vzdialenosť medzi
bodom
b
a
c
30 (9 m) 5/32” (4 mm)
40 (12 m) 7/32” (6 mm)
50 (15 m) 5/16” (8 mm)
Horizontálny lúč – smer sklonu
Kontrola kalibrácie horizontálneho sklonu lasera
vyžaduje jednu stenu dlhú minimálne 30 (9 m). Je
dôležité, aby sa kontrola kalibrácie vykonala pomocou
vzdialenosti nie kratšej, ako je vzdialenosť, na ktorú sa
bude prístroj používať.
1.
Umiestnite laser oproti koncu steny (obrázok
E
1
).
2.
Posunutím spínača Napájanie/Prepravná
zámka doprava (obrázok
A
3
) zapnite laser
v samonivelačnom režime a zobrazte horizontálny
laserový lúč.
3.
Vo vzdialenosti najmenej 30′ (9 m) pozdĺž laserového
lúča vyznačte bod
a
a
b
.
4.
Presuňte laser na opačný koniec steny (obrázok
E
2
).
5.
Umiestnite laser smerom k prvému koncu tej istej
steny rovnobežne s priľahlou stenou.
6.
Nastavte výšku lasera tak, aby sa stred lúča vyrovnal
s bodom
b
.
7.
Priamo nad alebo pod bodom
a
, vyznačte bod
c
pozdĺž laserového lúča (obrázok
E
3
).
8.
Odmerajte vzdialenosť medzi bodom
a
a
c
.
9.
Ak je nameraná hodnota väčšia ako povolená
vzdialenosť medzi bodom
a
a
c
pre príslušnú
vzdialenosť medzi bodom
a
a
b
v nasledujúcej
tabuľke, laser sa musí podrobiť servisu
v autorizovanom servisnom stredisku.
Vzdialenosť
medzi bodom
a
a
b
Povolená vzdialenosť
medzi bodom
a
a
c
30 (9 m) 5/32” (4 mm)
40 (12 m) 7/32” (6 mm)
50 (15 m) 5/16” (8 mm)
Vertikálny lúč – zvislý
Kontrola vertikálnej (zvislej) kalibrácie lasera sa dá
najpresnejšie vykonať vtedy, ak je k dispozícii dostatočná
vertikálna výška, optimálne 30 (9 m), keď jedna osoba na
podlahe nastaví polohu lasera a druhá osoba v blízkosti
stropu označí polohu lúč. Je dôležité, aby sa kontrola
kalibrácie vykonala pomocou vzdialenosti nie kratšej, ako
je vzdialenosť, na ktorú sa bude prístroj používať.
1.
Umiestnite laser do vzdialenosti najmenej 3,28 st.
(1,0 m) od zárubne dverí (obrázok
F
1
).
2.
Posunutím spínača Napájanie/Prepravná
zámka doprava (obrázok
A
3
) zapnite laser
v samonivelačnom režime a zobrazte horizontálny
laserový lúč.
3.
Jedným stlačením tlačidla zobrazte vertikálny lúč.
4.
Namierte vertikálny laserový lúč smerom k zárubni
dverí.
5.
Pozdĺž spodnej časti laserového lúča vyznačte tri
body
a
,
b
a
c
, kde bod
b
predstavuje stred
medzi bodom
a
a
c
.
6.
Miesto, kde sa horná časť laserového lúča objaví
v hornej časti zárubni dverí, označte ako bod
e
.
7.
Presuňte laser na opačnú stranu zárubne dverí
(obrázok
F
2
).
8.
Zarovnajte spodnú časť laserového lúča s bodmi
a
,
b
a
c
.
9.
Miesto, kde sa horná časť laserového lúča objaví
v hornej časti zárubni dverí, označte ako bod
f
.
135
SK
10.
Odmerajte vzdialenosť medzi bodom
e
a
f
.
11.
Ak je nameraná hodnota väčšia ako povolená
vzdialenosť medzi bodmi
e
a
f
pre príslušnú výšku
D
v nasledujúcej tabuľke, laser sa musí podrobiť
servisu v autorizovanom servisnom stredisku.
Výška
D
Povolená vzdialenosť
medzi bodmi
e
a
f
6,56 (2,0 m) 1/16” (1,5 mm)
8,20 (2,5 m) 3/32” (2,0 mm)
9,84 (3,0 m) 1/8” (2,5 mm)
Používanie lasera
Prevádzkové tipy
Vždy označujte stred lúča vytvoreného laserom.
Extrémne teplotné zmeny môžu vyvolať pohyb
interných súčastí a ovplyvniť presnosť lasera. Počas
práce často kontrolujte presnosť.
Ak vám laser spadne, skontrolujte, či zostal
nakalibrovaný.
Pokiaľ je laser správne nakalibrovaný, je
samonivelačný. Každý laser sa kalibruje vo
výrobnom závode, aby dokázal určiť vodorovnú
polohu, kým je umiestnený na plochom podklade
s priemernou odchýlkou ± 4° od vodorovnej polohy.
Nevyžadujú sa žiadne manuálne nastavenia.
Laser používajte na hladkom, plochom
a vodorovnom podklade.
Vypnutie lasera
Keď sa laser nepoužíva, spínač Napájanie/Prepravná
zámka posuňte do polohy VYP. (obrázok
A
2
). Ak
spínač nie je uvedený do polohy VYP., laser sa nevypne.
Používanie lasera s konzolou
Súčasťou lasera je konzola (obrázok
G
), aby ste
mohli laser ľahko pripevniť k čapu, stropnej mriežke
alebo tyči.
1.
Bezpečne pripevnite laser ku konzole.
Pomocou závitu 1/4-20 na spodnej, bočnej alebo
zadnej strane lasera (obrázok
C
) umiestnite
laser na závit 1/4-20 ramena konzoly (obrázok
G
1
).
Otočením gombíka lasera (obrázok
G
2
)
v smere pohybu hodinových ručičiek zaistite
laser na závite 1-4/20 ramena konzoly.
2.
V prípade potreby zmeňte výšku alebo polohu lasera
na konzole.
Otočením nastavovacieho gombíka (obrázok
G
3
) proti smeru pohybu hodinových ručičiek
uvoľníte rameno konzoly.
Posuňte rameno konzoly nahor alebo nadol do
požadovanej výšky (obrázok
G
4
). Ak chcete
zmeniť konzolu z 90° na 180°, posuňte rameno
konzoly do hornej časti konzoly a otočte rameno
doprava (obrázok
G
5
).
Otočením nastavovacieho gombíka (obrázok
G
3
) v smere pohybu hodinových ručičiek zaistite
rameno konzoly na mieste.
3.
Na zaistenie lasera na čape, stropnej mriežke alebo
tyči použite svorku konzoly (obrázok
G
6
).
V prípade potreby otočte svorku tak, aby bola
umiestnená v správnom uhle na pripojenie
k predmetu. Zatiaľ čo jednou rukou držíte
rameno konzoly, druhou rukou otočte svorku
(obrázok
G
7
).
Umiestnite svorku konzoly okolo čapu, stropnej
mriežky alebo tyče.
Otáčajte gombík svorky (obrázok
G
8
)
v smere pohybu hodinových ručičiek dovtedy,
kým svorka nebude tesne priliehať okolo
predmetu a konzola nebude zaistená na mieste.
Používanie lasera s iným
príslušenstvom
VAROVANIE:
Keďže s laserom nebolo testované iné
príslušenstvo, ako nájdete v ponuke spoločnosti
STANLEY, používanie iného príslušenstva
s týmto laserom môže byť nebezpečné.
Používajte len príslušenstvo STANLEY
®
, ktoré sa
odporúča na použitie s týmto modelom. Príslušenstvo,
ktoré je vhodné pre jeden laser, môže spôsobovať riziko
ublíženia na zdraví, ak by sa používalo na inom laseri.
SK
136
Laser je vybavený vnútorným 1/4-20 závitom na spodnej,
bočnej a zadnej strane (obrázok
C
), aby vyhovoval
súčasnému alebo budúcemu príslušenstvu STANLEY
®
.
Ďalšie príslušenstvo odporúčané na použitie s týmto
laserom si môžete dokúpiť u miestneho predajcu alebo
v autorizovanom servisnom stredisku. Ak potrebujete
poradiť pri hľadaní určitého príslušenstva, obráťte sa na
najbližšie stredisko spoločnosti STANLEY alebo navštívte
náš webový portál: http://www.STANLEY.com.
Údržba
Keď sa laser nepoužíva, vyčistite vonkajšie časti
vlhkou tkaninou, utrite laser jemnou suchou
tkaninou dosucha a potom ho odložte do príslušnej
odkladacej skrinky.
Hoci sú vonkajšie časti lasera odolné voči
rozpúšťadlám, NIKDY laser nečistite rozpúšťadlami.
Laser neskladujte pri teplotách pod -20 ˚C (-5 ˚F)
ani nad 60 ˚C (140 ˚F).
Pravidelne kontrolujte kalibráciu lasera, aby ste mali
istotu, že výsledky vašej práce sú presné.
Kontroly kalibrácie a iné úkony údržby/opravy
môže vykonať len pracovník servisného strediska
STANLEY.
Riešenie problémov
Laser sa nezapne
Skontrolujte batérie typu AA, aby ste sa uistili:
či je každá batéria správne vložená podľa
uvedenej polarity (+) a (–) vo vnútri priečinka
na batérie,
či sú kontakty batérie čisté a či nie sú hrdzavé
alebo skorodované,
či sú batérie nové, kvalitné a značkové, aby sa
znížilo riziko ich vytečenia.
Uistite sa, že batérie typu AA sú v náležitom
prevádzkovom stave. Ak máte pochybnosti, skúste
vložiť nové batérie.
Pri používaní nabíjateľných batérií sa uistite, že
batérie sú úplne nabité.
Laser uchovávajte v suchu.
Ak sa jednotka lasera zahreje na teplotu
presahujúcu 50 ˚C (120 ˚F), nezapne sa. Ak bol
laser uskladnený pri extrémne vysokých teplotách,
nechajte ho vychladnúť. Laserová vodováha sa
nepoškodí, ak sa spínač Napájanie/Preprava
použije skôr, než sa vodováha vychladí na náležitú
prevádzkovú teplotu.
Ak laserové lúče blikajú
V režime samonivelácie sú lasery navrhnuté tak, aby sa
sami vyrovnali až do priemeru 4° vo všetkých smeroch.
Keď je laser vychýlený viac, než dokáže vykompenzovať
vnútorný mechanizmus (alebo laser nie je v rovine
v manuálnom režime), laserové lúče budú blikaním
signalizovať, že bol prekročený rozsah vychýlenia.
BLIKAJÚCE LÚČE VYTVORENÉ LASEROM NIE
SÚ VODOROVNÉ ANI ZVISLÉ A NEMALI BY SA
POUŽÍV NA STANOVOVANIE ANI VYZNAČOVANIE
VODOROVNEJ A ZVISLEJ POLOHY. Skúste laser
premiestniť na vodorovnejší podklad.
Laserové lúče sa neprestávajú
pohybovať
Laser je citlivý prístroj. To znamená, že pokiaľ nie
je umiestnený na stabilnom (a nepohybujúcom sa)
podklade, bude sa naďalej snažiť nájsť vodorovnú
polohu. Ak sa lúč neprestáva pohybovať, skúste
laser umiestniť na stabilnejší podklad. Tiež sa skúste
ubezpečiť, že podklad je relatívne plochý a vodorovný,
aby bol laser v stabilnej polohe.
Servis a opravy
Poznámka: V prípade demontáže laserovej vodováhy
strácajú platnosť všetky záruky poskytované na produkt.
V záujme zaistenia BEZPEČNOSTI
A SPOĽAHLIVOSTI produktu môže všetky opravy,
údržbu a nastavenia vykonávať len personál
autorizovaných servisných stredísk. Servis alebo
údržba vykonávané nekvalikovaným personálom
môžu viesť k riziku ublíženia na zdraví. Ak potrebujete
lokalizovať najbližšie servisné stredisko STANLEY,
navštívte webový portál http://www.STANLEY.com.
137
SK
Dvojročná záruka
Spoločnosť Stanley poskytuje na svoje elektronické
meracie prístroje záruku na nedostatky v materiálovom
spracovaní a/alebo dielenskom vyhotovení s lehotou
dvoch rokov od dátumu zakúpenia.
Chybné produkty budú podľa slobodného rozhodnutia
spoločnosti Stanley opravené alebo vymenené, pokiaľ
sa spolu s dokladom o zakúpení odošlú na adresu:
Stanley UK Sales Limited
Gowerton Road
Brackmills, Northampton NN4 7BW
Záruka sa nevzťahuje na nedostatky spôsobené
náhodným poškodením, bežným opotrebením,
používaním v rozpore s pokynmi výrobcu alebo
v dôsledku zmeny produktu bez povolenia spoločnosti
Stanley.
Oprava alebo výmena podľa tejto záruky nemá vplyv
na dobu platnosti záruky.
Spoločnosť Stanley v zákonom povolenom rozsahu
nenesie zodpovednosť za nepriame ani dôsledkové
škody vyvstávajúce z nedostatkov produktu.
Táto záruka sa nesmie pozmeňovať bez povolenia
spoločnosti Stanley.
Táto záruka nemá vplyv na štatutárne práva
kupujúcich tohto produktu v pozícii spotrebiteľov.
Táto záruka sa bude uplatňovať a interpretovať
v súlade s legislatívnym poriadkom krajiny, kde došlo
k predaju, a spoločnosť Stanley spolu s kupujúcim
vyhlasuje neodvolateľný súhlas s tým, že výhradnú
jurisdikciu pri riešení akýchkoľvek nárokov alebo
záležitostí vyvstávajúcich z tejto záruky alebo
v spojitosti s ňou odovzdávajú súdom príslušnej krajiny.
Na kalibráciu a starostlivosť sa záruka nevzťahuje.
POZNÁMKA:
Zákazník je zodpovedný za správne používanie
a starostlivosť o prístroj. Okrem toho je zákazník úplne
zodpovedný za pravidelné kontroly presnosti laserovej
jednotky, a teda za kalibráciu prístroja.
Technické údaje
STHT77504-1 STHT77594-1
Zdroj svetla Laserové diódy
Vlnová dĺžka lasera 630 680 nm – viditeľné svetlo 510 530 nm – viditeľné svetlo
Výkon lasera ≤3,2 mW LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 2
Prevádzkový rozsah 20 m (65′) 25 m (80′)
Presnosť ±4 mm pri 10 m (±5/32” pri 33′)
Zdroj napájania 4 batérie typu AA (1,5 V) (3 V DC)
Prevádzková teplota -10 °C až 40 °C (14 °F až 104 °F)
Teplota uskladnenia -20 °C až 60 °C (-5 °F až 140 °F)
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196

Stanley STHT77504-1 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
Táto príručka je tiež vhodná pre