Dometic DM50NTE Návod na inštaláciu

Kategória
Chladiace boxy
Typ
Návod na inštaláciu
DM50NTE
Drawer Minibar
Installation and Operating Manual. . . . . . . 10
Schubfach-Minibar
Montage- und Bedienungsanleitung . . . . .23
Minibar à tiroir
Instructions de montage
et de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Cajón minibar
Instrucciones de montaje y de uso . . . . . . . 51
Minibar de gaveta
Instruções de montagem e manual de
instruções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Cassetto del minibar
Istruzioni di montaggio e d’uso . . . . . . . . .79
Lade minibar
Montagehandleiding en
gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Skuffe minibar
Monterings- og betjeningsvejledning . . . 107
Låda till minibar
Monterings- och bruksanvisning . . . . . . . 121
Uttrekkbar minibar
Monterings- og bruksanvisning . . . . . . . . 134
Vetolaatikkominibaari
Asennus- ja käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . 148
Минибар с выдвижным ящиком
Инструкция по монтажу и эксплуатации 162
Minibary szufladowe
Instrukcja montażu i obsługi. . . . . . . . . . . 177
Minibar Drawer
Návod na montáž a uvedenie
do prevádzky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Minibar Drawer
Návod k montáži a obsluze . . . . . . . . . . . 205
Fiókba szerelt minibár
Szerelési és használati útmutató . . . . . . . 218
EN
DE
FR
ES
PT
IT
NL
DA
SV
NO
FI
RU
PL
SK
CS
HU
REFRIGERATION
DRAWER MINIBAR
DM50NTE_IOM_EMEA16.book Seite 1 Donnerstag, 8. August 2019 2:05 14
DM50NTE Vysvetlenie symbolov
191
Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne prečítajte
tento návod a odložte si ho. V prípade odovzdania chladiaceho zariadenia
ďalšiemu používateľovi mu odovzdajte aj tento návod.
Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú používaním, ktoré nie je v súlade
s určeným použitím alebo boli spôsobené nesprávnou obsluhou.
Obsah
1 Vysvetlenie symbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
2 Bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
3 Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
4 Používanie na stanovený účel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
5 Technický opis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
6 Montáž. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
7 Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
8 Odstránenie poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
9 Čistenie a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
10 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
11 Likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
12 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
1Vysvetlenie symbolov
!
!
STRAHA!
Bezpečnostné upozornenie na nebezpečnú situáciu, ktorá môže
viesť k usmrteniu alebo ťažkému poraneniu, ak sa jej nezabráni.
UPOZORNENIE!
Bezpečnostné upozornenie na nebezpečnú situáciu, ktorá môže
viesť k ľahkému alebo stredne ťažkému usmrteniu alebo ťažkému
poraneniu, ak sa jej nezabráni.
DM50NTE_IOM_EMEA16.book Seite 191 Donnerstag, 8. August 2019 2:05 14
Bezpečnostné pokyny DM50NTE
192
A
I
2Bezpečnostné pokyny
2.1 Všeobecná bezpečnost’
!
STRAHA! Nedodržanie týchto varovaní môže mať za následok
smrť alebo vážne poranenie.
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrického prúdu
Ak zariadenie vykazuje očividné poškodenia, nesmiete ho uviest’ do
prevádzky.
Ak sa poškodí pripojovací kábel tohoto zariadenia, musí ho vymenit’
výrobca, služba zákazníkom alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby
sa zabránilo ohrozeniu.
Opravy tohoto zariadenia smú robit’ len odborníci. Neodbornými
opravami môžu vzniknútznačné nebezpečenstvá.
Ohrozenie zdravia
Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými
psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami
a vedomosťami, keď sú pod dozorom alebo keď boli poučené
o bezpečnom používaní zariadenia a chápu, aké riziká z toho
vyplývajú.
Deti sa nesmú hrať so zariadením.
Čistenie a bežnú údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.
Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú vkladať potraviny do chladiacich
zariadení a tiež ich z nich vyberať.
Nebezpečenstvo výbuchu
V prístroji neuskladňujte látky, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo
výbuchu, napr. sprejové nádoby s hnacím plynom.
POZOR!
Upozornenie na situáciu, ktorá môže viesť k materiálnym škodám, ak sa
jej nezabráni.
POZNÁMKA
Doplňujúce informácie týkajúce sa obsluhy produktu.
DM50NTE_IOM_EMEA16.book Seite 192 Donnerstag, 8. August 2019 2:05 14
DM50NTE Bezpečnostné pokyny
193
!
UPOZORNENIE! Nedodržanie týchto upozornení môže mať za
následok drobné alebo stredne ťažké poranenie.
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrického prúdu
Odpojte zariadenie z el. siete
pred každým čistením a ošetrovaním
po každom použití
Ohrozenie zdravia
Potraviny sa smú uskladnit’ len v originálnom balení alebo vo
vhodných nádobách.
A
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia
Porovnajte údaj o napätí na typovom štítku s prívodom el. energie,
ktorý máte k dispozícii.
Pripojte chladiace zariadenie s pripájacím káblom na striedavý prúd
k sieti striedavého napätia.
Nikdy nevyt’ahujte zástrčku zo zásuvky za pripojovací kábel.
Chladiace zariadenie nie je vhodné na prepravu dráždivých alebo
rozpúšt’adlá obsahujúcich látok.
2.2 Bezpečnost’ pri prevádzke zariadenia
!
UPOZORNENIE! Nedodržanie týchto upozornení môže mať za
následok drobné alebo stredne ťažké poranenie.
Ohrozenie zdravia
Otvorenie chladiaceho zariadenia na dlhšiu dobu môže spôsobiť
výrazné zvýšenie teploty v priehradkách spotrebiča.
Pravidelne čisťte povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami
a prístupnými systémami na odvádzanie kondenzátu.
Surové mäso a ryby uskladnite v zariadení vo vhodných nádobách,
aby neprišli do kontaktu s inými potravinami alebo aby na ne
nekvapkali.
Ak je zariadenie dlhšiu dobu prázdne a nepoužíva sa:
Zariadenie vypnite.
–Zariadenie odmrazte.
Zariadenie vyčisťte a vysušte.
Nechajte otvorené dvere, aby ste zabránili tvorbe plesní.
DM50NTE_IOM_EMEA16.book Seite 193 Donnerstag, 8. August 2019 2:05 14
Rozsah dodávky DM50NTE
194
A
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia
Nepoužívajte žiadne elektrické prístroje vo vnútri chladiaceho
zariadenia, okrem prístrojov, ktoré sú na to doporučené výrobcom
zariadenia.
Nepostavte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa alebo iných
zdrojov tepla (kúrenie, slnečné žiarenie, plynové kachle atď.).
Nebezpečenstvo prehriatia!
Dbajte na to, aby sa teplo, ktoré vzniká pri prevádzke, mohlo dosta-
točne odvádzať. Zabezpečte, aby zariadenie bolo v dostatočnej
vzdialenosti od stien alebo predmetov, aby bola umožnená cirkulácia
vzduchu.
Dbajte, aby nedošlo k zakrytiu vetracích otvorov.
Do vnútornej nádoby nedávajte žiadne kvapaliny alebo ľad.
Nikdy neponorte zariadenie do vody.
Chráňte zariadenie a káble pred horúčavou a vlhkom.
3 Rozsah dodávky
K dispozícii sú nasledujúce základné varianty:
Minibar DM50NTE D s dekoračnou platňou, bez zámku
Minibar DM50NTE D s dekoračnou platňou, so zámkom
Minibar DM50NTE F bez dekoračnej platne, bez zámku
Minibar DM50NTE F bez dekoračnej platne, so zámkom
Množstvo Označenie
1 Minibar
1 Pripájací kábel pre 230 Vw prípojku
4 Skrutka ø4 x 45 mm (montáž)
4 Uzatvárací kryt (montáž)
1 Rukoväť len DM50NTE D
2 Uzatvárací kryt (montáž rukoväte) len DM50NTE D
1 Filter prívodu vzduchu
6 Skrutka ø3 x 12 mm (montáž filtra)
DM50NTE_IOM_EMEA16.book Seite 194 Donnerstag, 8. August 2019 2:05 14
DM50NTE Používanie na stanovený účel
195
4 Používanie na stanovený účel
Minibary Dometic DM50NTE D a DM50NTE F sú dimenzované na použitie v kuse
nábytku a sú vhodné na chladenie nápojov a potravín.
Zariadenie je určené na prevádzku prostredníctvom 230 V siete so striedavým
prúdom.
Chladiaci prístroj je určený na domáce použitie a podobné oblasti použitia, ako
napríklad
v kuchyniach pre personál v obchodoch, úradoch a iných pracovných oblastiach
v poľnohospodárstve
pre hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach
v penziónoch s raňajkami
na cateringoch a na podobne účely
!
5 Technický opis
Minibar má zásuvku na fľaše a plechovky, ako aj mini priečinok pre drobnosti
a občerstvenie. Zásuvka ponúka miesto na 33 fliaš s maximálnou výškou 28 cm.
Minibar DM50NTE D má dekoračnú platňu v antracitovej farbe a taktiež antracitovú
rukoväť.
Minibar DM50NTE F sa dodáva bez dekoračnej platne a je pripravený na montáž
vlastnej hotelovej dekorácie.
Voliteľne je vybavený zámkom.
2 Uzatvárací kryt (drevený obklad) len DM50NTE F, vyhotove-
nie s drevom
1 Dekorácia zámku (drevený obklad) len DM50NTE, vyhotovenie
s drevom a so zámkom
2 Kľúč len verzia so zámkom
1 Návod na montáž a obsluhu
UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia!
Skontrolujte, či chladiaci výkon zariadenia zodpovedá požiadavkám
potravín alebo liekov, ktoré chcete chladiť.
Množstvo Označenie
DM50NTE_IOM_EMEA16.book Seite 195 Donnerstag, 8. August 2019 2:05 14
Technický opis DM50NTE
196
5.1 Opis zariadenia
Čelná strana
Zadná strana
Ovládací panel (na zariadení)
Poz. v
obr. 1, strane 3
Označenie
1 Zámok (voliteľne)
2 Rukoväť (len DM50NTE D)
3 Obklad dverí (len DM50NTE D)
Poz. v
obr. 2, strane 3
Označenie
1 Sieťová časť
212 Vg prípojka
3 Odkvapkávacia miska
4 Tepelná trubica
Poz. v
obr. 3, strane 4
Označenie
1Lampa
2 LED chyby
3 LED napájania elektrickým prúdom
4 Nastavovacie tlačidlo
DM50NTE_IOM_EMEA16.book Seite 196 Donnerstag, 8. August 2019 2:05 14
DM50NTE Montáž
197
Zásuvka
Mini priehradka
6Montáž
!
6.1 Pokyny pre montáž do kusa nábytku
Minibar môžete do kusa nábytku zabudovať štyrmi spôsobmi. Podľa toho zvoľte
požadovaný variant obr. 6, strane 6.
Rešpektujte pritom nasledovné upozornenia:
Rozmery výrezu V x Š x H sú:
DM50NTE D: 438 x 570 x 504 mm
DM50NTE F: 438 x 570 x (502 + d) mm
d je hrúbka vlastnej hotelovej dekorácie
Vzdialenosť medzi zadnou stranou minibaru a stenou nábytku by mala byť
pribl. 15 mm.
Vetracie otvory musia byť zhotovené pre zvolený variant, ako je znázornené na
obrázku obr. 6, strane 6.
Poz. v
obr. 4, strane 4
Označenie
1 Široký oddeľovač
2 Oddeľovacia stena
3 Úzky oddeľovač
4 Stojan na fľaše
Poz. v
obr. 5, strane 5
Označenie
1 Otočný rozdeľovač
2 Mini priehradka na fľaše
UPOZORNENIE! Ohrozenie zdravia
Zariadenie musí byť upevnené podľa opisu v návode, aby sa zabránilo
ohrozeniu následkom jeho nestability/uvoľnenia.
DM50NTE_IOM_EMEA16.book Seite 197 Donnerstag, 8. August 2019 2:05 14
Montáž DM50NTE
198
Vzduch, ktorý prúdi do prívodu vzduchu nesmie byť zohriaty zdrojmi tepla
(vykurovanie, silné slnečné žiarenie, plynové sporáky atď.).
6.2 Vyhotovenie vetracích otvorov
obr. 8, strane 7
Vyhotovte vetrací otvor 75 x 550 mm na dne kusu nábytku, do ktorého chcete
namontovať minibar.
Odmerajte 504 mm od prednej strany dverí minibaru, okrem samostatného
dekoru.
6.3 Montáž minibaru do kusu nábytku
Upevnite minibar pomocou štyroch skrutiek ø4 x 45 mm (obr. 9 1, strane 7).
Štyri uzávery (obr. 9 2, strane 7) nasaďte do otvorov.
6.4 Elektrické pripojenie minibaru
Pripojte 230 V pripojovací kábel do elektrickej zásuvky so striedavým prúdom
a pripojte ho k 230 V elektrickej sieti so striedavým prúdom.
LED napájania elektrickým prúdom svieti.
Žiarovka svieti a minibar začne s chladením vnútorného priestoru.
6.5 Montáž vlastnej hotelovej dekorácie (len DM50NTE F)
Vlastná hotelová dekorácia musí spĺňať nasledujúce predpoklady:
Maximálna hmotnosť: 2 kg
•Maximálna hrúbka: 14mm
Dekoráciu upevnite štyrmi skrutkami.
Poz. v
obr. 9, strane 7
Označenie
1Skrutka ø4x45mm
2 Uzáver
DM50NTE_IOM_EMEA16.book Seite 198 Donnerstag, 8. August 2019 2:05 14
DM50NTE Montáž
199
6.6 Montáž zámku (len verzia so zámkom)
Vyvŕtajte otvor s priemerom 35 mm do dekorácie.
Namontujte zámok spolu s dekoráciou zámku.
6.7 Montáž zámku (len verzia bez zámku)
Demontáž zásuvky (obr. 0, strane 8)
Zásuvku úplne otvorte (A).
Zatlačte poistku koľajníc (A 1).
Vytiahnite zásuvku zo skrine (B).
Len DM50NTE D:
Odstráňte zátky (C 1) zo skrutiek (C 2) pre rukoväť dverí (C 3).
Vyskrutkujte dve skrutky (C 2) z rukoväte dverí.
Odoberte rukoväť dverí (C 3).
Odstráňte tesnenie.
Odstráňte kryt zámku.
Vŕtanie otvorov (obr. a, strane 8)
Vyvŕtajte otvor (A 1) s priemerom 23,6 mm cez dekor (len DM50NTE D) a dvere.
Vyskrutkujte dvanásť skrutiek (B 1) z dekoračného rámu (B 2) (len DM50NTE D).
Odoberte dekoračný rám (len DM50NTE D).
Poskladanie zámku (obr. b, strane 9)
Nasaďte nový kryt zámku (A 1).
Vložte dekor (B 1) do dekoračného rámu.
Naskrutkujte (B 2) dekoračný rám (B 3) do dverí.
Namontujte rám dverí (C 1).
Namontujte západku zámku do skrinky (D 1).
DM50NTE_IOM_EMEA16.book Seite 199 Donnerstag, 8. August 2019 2:05 14
Obsluha DM50NTE
200
Poskladanie zásuvky (obr. c, strane 9)
Zatlačte tesnenie (1) na dekoračný rám (2).
Naskrutkujte rukoväť dverí (4) na dvere.
Zatlačte zátky (3) na skrutky rukoväte dverí (4).
Zasuňte zásuvku do telesa.
7Obsluha
!
A
7.1 Tipy pre úsporu energie
Chladiace zariadenie neotvárajte častejšie, ako je to potrebné.
Chladiace zariadenie nenechávajte otvorený dlhšie, ako je nevyhnutné.
7.2 Používanie minibaru
Minibar začne chladiť okamžite po pripojení k elektrickému napätiu. V normálnej
prevádzke svieti LED napájania elektrickým prúdom. Keď sa vyskytne chyba, bliká
LED chyby (pozri kap. „Odstránenie poruchy“ na strane 201).
7.3 Nastavenie teploty chladenia
Minibar je z výroby nastavený na teplotu chladenia 7 °C pri teplote prostredia 25 °C.
Teplotu chladenia môžete nastavovacím tlačidlom (obr. 3 4, strane 4) nastaviť na
tri hodnoty (5 °C, 12 °C a 7 °C).
Pritom sa bude teplota meniť v poradí 5 °C … 12 °C … 7 °C … 5 °C atď.
STRAHA! Nebezpečenstvo požiaru
Pri umiestňovaní zariadenia sa ubezpečte, že napájací kábel nie je
zachytený alebo poškodený.
Neumiestňuje žiadne viacnásobné prenosné zásuvky alebo
prenosné napájacie adaptéry na zadnú stranu zariadenia.
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia
Kontrolku smie vymeniť len výrobca, servisný technik alebo osoba
s podobnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
DM50NTE_IOM_EMEA16.book Seite 200 Donnerstag, 8. August 2019 2:05 14
DM50NTE Odstránenie poruchy
201
Stlačte nastavovacie tlačidlo (obr. 3 4, strane 4) a podržte ho stlačené
3 sekundy, kým kontrolka (obr. 3 1, strane 4) nezačne blikať.
Okamžite ešte raz stlačte nastavovacie tlačidlo (obr. 3 4, strane 4).
Kontrolka (obr. 3 1, strane 4) blikaním signalizuje nastavenú teplotu chladenia:
5 °C: lampa zabliká v troch intervaloch päťkrát
12 °C: lampa zabliká v troch intervaloch raz
7 °C: lampa zabliká v troch intervaloch trikrát
I
8Odstránenie poruchy
POZNÁMKA
Minibar nastaví teplotu chladenia automaticky na 7 °C, keď sa pripojí
k zdroju napätia.
Porucha Možná príčina Návrh riešenia
Zariadenie nefunguje,
LED napájania elektric-
kým prúdom nesvieti.
Zásuvka striedavého
napätia nevedie napä-
tie.
Vyskúšajte inú zásuvku.
Sieťová časť je chybná. Opravu môže vykonať iba autorizovaný
zákaznícky servis.
Zariadenie nechladí
(konektor je zasunutý,
LED napájania elektric-
kým prúdom svieti).
Chladiaci prvok je
chybný.
Opravu môže vykonať iba autorizovaný
zákaznícky servis.
LED chyby bliká raz za
sekundu.
Teplotný snímač je
chybný.
Opravu môže vykonať iba autorizovaný
zákaznícky servis.
LED chyby bliká dvakrát
za sekundu.
Ventilátor je chybný. Opravu môže vykonať iba autorizovaný
zákaznícky servis.
Zariadenie nechladí
dostatočne, LED napá-
jania elektrickým prú-
dom svieti, LED chyby
nesvieti.
Chladiaci prvok je
chybný.
Opravu môže vykonať iba autorizovaný
zákaznícky servis.
Zlá ventilácia Skontrolujte ventiláciu.
Vyčistite filter pod prístrojom.
DM50NTE_IOM_EMEA16.book Seite 201 Donnerstag, 8. August 2019 2:05 14
Čistenie a údržba DM50NTE
202
9 Čistenie a údržba
!
A
Príležitostne vyčistite zariadenie zvnútra aj zvonku s vlhkou utierkou.
Zabezpečte, aby vetracie a odvzdušňovacie otvory prístroja boli bez prachu
a nečistôt, aby sa teplo vznikajúce pri prevádzke mohlo odvádzať a aby sa prístroj
nepoškodil.
Príležitostne vyčistite filter prívodu vzduchu.
Ak v odkvapkávacej miske (obr. 2 3, strane 3) nájdete vodu, skontrolujte, či nie
je zablokovaný systém výstupu vzduchu.
STRAHA! Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom
elektrického prúdu
Pred každým čistením a ošetrovaním odpojte zariadenie od siete.
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia!
Nikdy nečistite chladiace zariadenie pod tečúcou vodou alebo
dokonca v preplachovacej vode.
Nepoužívajte na čistenie žiadne ostré alebo tvrdé predmety, lebo
tieto by mohli chladiace zariadenie poškodit’.
DM50NTE_IOM_EMEA16.book Seite 202 Donnerstag, 8. August 2019 2:05 14
DM50NTE Záruka
203
10 Záruka
Platí zákonom stanovená záručná lehota. Ak by bol výrobok chybný, obráťte sa na
vášho špecializovaného predajcu alebo na pobočku výrobcu vo vašej krajine (pozri
zadnú stranu).
Ak žiadate o vybavenie opravy alebo nárokov vyplývajúcich zo záruky, musíte priložiť
nasledovné podklady:
kópiu faktúry s dátumom kúpy,
dôvod reklamácie alebo opis chyby.
11 Likvidácia
Obalový materiál podľa možnosti odovzdajte do príslušného odpadu na
recykláciu.
M
Keď výrobok definitívne vyradíte z prevádzky, informujte sa v najbližšom
recyklačnom stredisku alebo u vášho špecializovaného predajcu o
príslušných predpisoch týkajúcich sa likvidácie.
DM50NTE_IOM_EMEA16.book Seite 203 Donnerstag, 8. August 2019 2:05 14
Technické údaje DM50NTE
204
12 Technické údaje
Chladiaci obvod obsahuje R134a.
Obsahuje fluórované skleníkové plyny
Hermeticky uzavreté zariadenie
DM50NTE D DM50NTE F
Prípojné napätie: 100 – 240 Vw, 50 – 60 Hz
Chladiaci výkon: max. o 21 °C nižšie ako je teplota okolia
(nastaviteľné v stupňoch: 5 °C, 7 °C, 12 °C)
Kategória: 2 (chladiaca priehradka s vyššou teplotou)
Hrubý objem: 50 l
Čistý objem: 45 l
Trieda energetickej účinnosti: A+
Energetická spotreba: 91 kWh/rok
Klimatická trieda: N
Teplota prostredia: +16 °C až +32 °C
Emisie hluku: 0 dB(A)
Množstvo chladiaceho
prostriedku:
64 g
Ekvivalent CO
2
:0,092t
Potenciál globálneho
otepľovania (GWP):
1430
Rozmery zásuvky Š x H x V: 430 x 330 x 302 mm
Rozmery mini priehradky
ŠxHxV:
159 x 285 x 88 mm
Rozmery Š x H x V (pozri aj
obr. 7, strane 7):
550 x 517 x 418 mm 550 x 487 x 418 mm
Hmotnosť: 23,5 kg 23,0 kg
Skúška/certifikát:
DM50NTE_IOM_EMEA16.book Seite 204 Donnerstag, 8. August 2019 2:05 14
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232

Dometic DM50NTE Návod na inštaláciu

Kategória
Chladiace boxy
Typ
Návod na inštaláciu