Stanley STHT1-77032RC Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

Obsah
Bezpečnosť používateľa
Bezpečnosť batérie
Nastavenie (vloženie batérií)
Obsluha
Záruka
Technické údaje
Chybové kódy
Všetky časti tejto príručky si odložte pre použitie
v budúcnosti.
Bezpečnosť používateľa
VAROVANIE:
Pred použitím tohto výrobku si pozorne
prečítajte bezpečnostné pokyny a príručku
k produktu. Osoba zodpovedná za produkt
musí zabezpečiť, aby všetci používatelia
poznali a dodržiavali tieto pokyny.
VAROVANIE:
Na vašom laserovom prístroji je umiestnený
štítok s nasledovnými informáciami, ktorý vás
z dôvodu pohodlia a bezpečnosti informuje
o laserovej triede.
STHT1-77354
STHT1-77032
Prístroj STHT1-77032/STHT1-77354 emituje viditeľný
laserový lúč tak, ako to vidíte na obrázku A. Emitovaný
laserový lúč patrí do laserovej triedy 2 podľa normy IEC
60825-1 a je v súlade s 21 CFR 1040.10 a 1040.11,
okrem odchýlok podľa vyhlášky o laseroch č. 50 zo dňa
24. júna 2007.
VAROVANIE:
Počas obsluhy laserového prístroja dávajte
pozor, aby ste si nevystavili oči emitovanému
laserovému lúču (zdroju červeného svetla).
Expozícia laserovému lúču po dlhší čas môže
byť pre vaše oči nebezpečná. Nepozerajte sa
do lúča s optickými pomôckami.
VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko úrazu,
používateľ si musí preštudovať používateľskú
príručku k produktu, príručku o laserovej
bezpečnosti a bezpečnosti batérie.
Zhoda s FCC
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC.
Obsluha podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
(1) Toto zariadenie môže spôsobovať škodlivé rušenie
a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek
rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť
neželanú prevádzku.
Spoločnosť Stanley Black & Decker, Slough, Bershire SL1
3YD, Veľká Británia vyhlasuje, že produkt STHT1-77032/
STHT1-77354 je v súlade so základnými požiadavkami
a všetkými ostatnými ustanoveniami smernice 1999/S/
ES. Vyhlásenie o zhode si vyžiadajte v spoločnosti Stanley
Black & Decker.
Bezpečnosť batérie
VAROVANIE: Batérie môžu explodovať alebo
vytiecť a môžu byť príčinou zranenia alebo
požiaru. Aby ste znížili riziko:
VŽDY dodržiavajte všetky pokyny
a varovania uvedené na štítku batérie a na
jej obale.
NESKRATUJTE kontakty batérií.
NENABÍJAJTE alkalické batérie.
NEMIEŠAJTE staré a nové batérie. Všetky
batérie vymieňajte vždy súčasne za nové
batérie rovnakej značky a typu.
NEMIEŠAJTE batérie s rôznym chemickým
zložením.
NEVHADZUJTE batérie do ohňa.
VŽDY ich držte mimo dosahu detí.
VŽDY vyberte batérie, ak prístroj nebudete
používať po dobu niekoľkých mesiacov.
POZNÁMKA: Uistite sa, že používate
odporúčané batérie.
POZNÁMKA: Uistite sa, že batérie sú
vložené správnym spôsobom a so správnou
polaritou.
Nastavenie (vloženie batérií)
1.
V zadnej časti prístroja STHT1-77032/STHT1-77354
nájdite západku priestoru pre batérie
(obrázok B č. 2).
2.
Prstom potiahnite západku smerom nahor, aby sa
83
SK
odomkla a vyberte kryt priestoru pre batérie (obrázok
C č. 1 a č. 2).
3.
Vložte dve batérie AAA, pričom sa uistite, že - a +
póly každej z batérií sú umiestnené tak, ako je to
znázornené v priestore pre batérie (obrázok C č. 3).
4.
Zasuňte kolíky v dolnej časti krytu batérií do drážok
v priestore pre batérie (obrázok C č. 4).
5.
Zatlačte kryt smerom nadol, kým nezapadne na
svoje miesto (obrázok C č. 5).
Keď je prístroj v polohe ON,(ZAP.), na displeji sa zobrazí
stav batérie (obrázok E č. 1).
Obsluha
Zmeranie vzdialenosti k stene alebo
predmetu
1.
Prístroj zapnite kliknutím na (obrázok A č. 3).
2.
Namierte laserom v hornej časti prístroja (obrázok A
č. 1) smerom k stene alebo predmetu, ktorých
vzdialenosť potrebujete odmerať (obrázok D č. 1).
3.
Kliknutím na zmerajte vzdialenosť od spodnej
strany prístroja k stene alebo predmetu (obrázok D č.
2).
4.
V spodnej časti okna displeja (obrázok A č. 2)
si pozrite aktuálne meranie (obrázok E č. 3).
Aby ste vykonali nové meranie, kliknutím na
presuniete aktuálne meranie nahor do predchádzajúceho
riadku na okienku displeja
(obrázok E č. 3). Následne zopakujte kroky 2-4.
Nepretržité meranie vzdialenosti
Na uskutočnenie série meraní, zatiaľ čo sa presúvate,
zmeňte na režim nepretržitého merania.
1.
Prístroj zapnite kliknutím na (obrázok A č. 3).
2.
Namierte laserom v hornej časti prístroja
(obrázok A č. 1) smerom k stene alebo predmetu,
ktorých vzdialenosť potrebujete odmerať
(obrázok D č. 1).
3.
Kliknite na a 4 sekundy podržte stlačené, aby ste
zapli režim nepretržitého merania.
4.
V dolnej časti displeja (obrázok A č. 2) si pozrite
aktuálne meranie (obrázok E č. 3), ktoré sa pri
pohybovaní prístrojom bude neustále meniť.
5.
Na vykonanie aktuálneho merania (od spodnej
strany prístroja k stene alebo predmetu)
a ukončenie režimu nepretržitého merania kliknite
na (obrázok E č. 3).
Aby ste vykonali nové meranie, kliknutím na
presuniete aktuálne meranie nahor do predchádzajúceho
riadku na okienku displeja. Následne zopakujte kroky 2-5.
Meranie plochy
Môžete zmerať plochu steny, podlahy alebo predmetu.
1.
Prístroj zapnite kliknutím na (obrázok A č. 3).
2.
Kliknutím na
U
N
ITS
sa na okienku displeja zobrazí
(obrázok E č. 4).
3.
Zmerajte šírku.
Ukážte na hornú stranu prístroja na jednu stranu
cieľa (stena, podlaha alebo predmet).
Umiestnite spodnú stranu prístroja na jeden koniec
cieľa a namierte laserovú bodku pozdĺž šírky
(obrázok F č. 1).
Kliknutím na zobrazte meranie šírky v hornej
časti okienka displeja.
4.
Zmerajte dĺžku.
Umiestnite spodnú stranu prístroja na jeden koniec
cieľa a namierte laserovú bodku pozdĺž dĺžky
(obrázok F č. 2).
Kliknutím na zobrazte meranie dĺžky v druhom
riadku okienka displeja.
5.
Zobrazte meranie plochy v spodnej časti okienka
displeja (obrázok E č. 3).
Meranie objemu
Môžete zmerať objem miestnosti alebo predmetu.
1.
Prístroj zapnite kliknutím na (obrázok A č. 3).
2.
Dvojitým kliknutím na
UNITS
sa na okienku displeja
zobrazí (obrázok E č. 4).
3.
Zmerajte šírku.
Ukážte na hornú stranu prístroja na jednu stranu
cieľa (miestnosť alebo predmet).
Umiestnite spodnú stranu prístroja na jeden koniec
cieľa a namierte laserovú bodku pozdĺž šírky
(obrázok F č. 1).
Kliknutím na zobrazte meranie šírky v hornej
časti okienka displeja.
SK
84
4.
Zmerajte dĺžku.
Umiestnite spodnú stranu prístroja na jeden koniec
cieľa a namierte laserovú bodku pozdĺž dĺžky
(obrázok F č. 2).
Kliknutím na zobrazte meranie dĺžky v druhom
riadku okienka displeja.
5.
Zmerajte výšku.
Umiestnite spodnú stranu prístroja na jeden koniec
cieľa a namierte laserovú bodku pozdĺž výšky
(obrázok F č. 3).
Kliknutím na uskutočníte meranie.
6.
Zobrazte meranie objemu v spodnej časti okienka
displeja (obrázok E č. 3).
Zmena merných jednotiek
Po prevzatí aktuálneho merania (zariadenie nie je
v režime nepretržitého merania) môžete zmeniť mernú
jednotku z desatinných stôp (6,21 stopy) na frakčné stopy
(6‘02“9/16), frakčné stopy na metre (1,894 m), metre na
palce (74 9/16 palca) alebo palce na desatinné stopy.
Stlačte a podržte tlačidlo
U
NITS
, pokým neuvidíte zmenu
merania (2-3 sekundy).
Vypnutie prístroja
Prístroj sa dá vypnúť niektorým z týchto spôsobov:
Stlačte a podržte tlačidlo na niekoľko sekúnd
(pokým sa displej nevymaže).
Ak prístroj nebudete 120 sekúnd používať, vypne sa
automaticky.
Záruka
Spoločnosť STANLEY dáva na tento produkt záruku (2)
roky na vady materiálu a vypracovania. Táto OBMEDZENÁ
ZÁRUKA sa nevzťahuje na produkty, ktoré nie sú správne
používané, sú poškodené, pozmenené alebo opravované.
Viac informácií a pokyny pre vrátenie získate na čísle 866-
786-5924. Pokým nie je uvedené inak, spoločnosť STANLEY
bezplatne opraví každý produkt značky STANLEY, o ktorom
zistí, že je chybný, a to vrátane dielov a práce, prípadne, podľa
uváženia spoločnosti STANLEY, vymení takéto prístroje, alebo
vráti kúpnu cenu zníženú o amortizáciu, výmenou za chybný
prístroj. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA VYLUČUJE VŠETKY
NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. V niektorých
štátoch nie je povolené vylúčiť alebo obmedziť náhodné alebo
následné škody, preto sa tieto obmedzenia na vás nemusia
vzťahovať. Táto OBMEDZENÁ ZÁRUKA vám poskytuje
špecifické zákonné práva, ktoré sa medzi jednotlivými štátmi
môžu líšiť. Okrem tejto záruky sa na lasery spoločnosti
STANLEY vzťahuje: 30-dňová záruka vrátenia peňazí. Ak
z akéhokoľvek dôvodu nebudete úplne spokojný s výkonom
laseru od spoločnosti STANLEY, môžete ho do 30 dní od
dátumu zakúpenia vrátiť spolu s pokladničným dokladom
a vrátime vám celú sumu.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Zákazník je zodpovedný za
správne používanie a starostlivosť o prístroj. Okrem toho je
zákazník úplne zodpovedný za pravidelné kontroly presnosti
laserovej jednotky, a teda za kalibráciu prístroja.
Na kalibráciu a starostlivosť sa záruka nevzťahuje.
85
SK
Technické údaje
Dosah 15 cm až 20 m (6 in až 65 ft)
Presnosť merania* ± 3 mm (± 1/8 palca)*
Najmenšia zobrazená jednotka ± 1 mm (± 1/16 palca)
Laserová trieda Trieda 2 (IEC/EN60825-1: 2014)
Typ laseru 635 nm, výkon < 1 mW
Laser/automatické vypnutie podsvietenia Po 30 s
Automatické vypnutie jednotky Po 90 s
Nepretržité meranie Áno
Plocha/objem Áno
Životnosť batérie (2 x AAA) Až na 3000 meraní
Rozmery (V x H x Š) 118 x 43 x 24 mm (4,64 x 1,69 x 0,94 palca)
Hmotnosť (bez batérií)
71 g (2,5 unce)
Rozsah teploty skladovania
-25 °C ~ +70 °C (-13 °F ~ 158 °F)
Rozsah prevádzkovej teploty
0 °C až +40 °C (32 °F až 104 °F)
*Presnosť merania závisí od aktuálnych podmienok:
Pri priaznivých podmienkach (dobrý povrch cieľového predmetu a dobrá izbová teplota) až na 10 m (33 stôp).
Pri nepriaznivých podmienkach (jasné slnečné svetlo, veľmi málo reexný povrch cieľového predmetu alebo veľké výkyvy
teploty), sa chyba môže zvýšiť o ± 0,25 mm/m (± 0,003 palca/stopu) pri vzdialenostiach väčších ako 10 m (33 stôp).
SK
86
Chybové kódy
Ak sa na okienku displeja zobrazí INFO s číslom kódu , vykonajte príslušnú nápravnú činnosť:
Kód Popis Nápravné opatrenie
101 Prijímaný signál je príliš slabý, doba
merania je príliš dlhá
Použite terčík alebo zmeňte cieľovú plochu.
102 Prijímaný signál je príliš silný Cieľ je príliš reexný. Použite terčík alebo zmeňte
cieľovú plochu.
201 Na pozadí je priveľa svetla Znížte osvetlenie pozadia na cieľovej ploche.
202 Laserový lúč je prerušovaný Odstráňte prekážku a meranie zopakujte.
203 Nedostatočné napájanie Vymeňte batérie.
301 Teplota je príliš vysoká Nechajte zariadenie vychladnúť na teplotu v rámci
predpísaného prevádzkového rozsahu teploty.
302 Teplota je príliš nízka Nechajte zariadenie zohriať sa na teplotu v rámci
predpísaného prevádzkového rozsahu teploty.
401 Hardvérová chyba Niekoľkokrát zapnite a vypnite zariadenie. Ak sa
chyba stále vyskytuje, vráťte chybné zariadenie do
servisného strediska alebo k distribútorovi. Obráťte
sa na záruku.
402 Neznáma chyba Kontaktujte servisné stredisko alebo distribútora.
Obráťte sa na záruku.
87
SK
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130

Stanley STHT1-77032RC Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
Táto príručka je tiež vhodná pre