Yarvik Novo Compact Návod na používanie

Kategória
Vodné pumpy
Typ
Návod na používanie
Register
1 Pred prv!m pou"itím
2 Spustenie smartfónu
3 Domovská obrazovka Android
3.1 Pridávanie miniaplikácií a odkazov na domovskú
obrazovku
3.2 Nastavenie tapety
3.3 Ponuka aplikácie
4 Nastavenie vá#ho smartfónu Yarvik
4.1 Ponuka Nastavenia
4.2 WiFi a Bluetooth
4.3 Nastavenia zvuku
4.4 Zobrazenie
4.5 Aplikácie
4.6 Pamä! a prístup k MicroSD/USB mechanike
4.7 Jazyk a klávesnica
4.8 Dátum a "as
5 Aplikácie
6 Volanie a odosielanie správ
6.1 Volanie
6.2 Odosielanie správ
7 Licen$né informácie GNU/GPL
8 Záru$né podmienky
9 Dôle"ité informácie
1 Pred prv!m pou"itím
!en" pou!ívate#,
$akujeme vám za kúpu ná%ho v"robku.
Aby ste zabezpe&ili r"chle a pohodlné pou!ívanie vá%ho nového smartfónu Yarvik, pre&ítajte
si pred jeho pou!itím tieto pokyny.
Dúfame, !e si svoj smartfón Yarvik budete &o najdlh%ie absolútne vychutnáva'!
Nezabudnite prosím: Vá% smartfón Yarvik je vysokopresn" elektronick" v"robok,
nepokú%ajte sa ho rozobera', preto!e to bude vies' k zru%eniu záruky a mô!e to vies' k
poruche zariadenia.
- Vyhnite sa siln"m nárazom na v"robok.
- Smartfón nepou!ívajte v prostredí s vysok"mi alebo nízkymi teplotami, ani v
prostredí, kde mô!e v"robok prís' do kontaktu s vlhkos'ou, prachom alebo
magnetick"m po#om.
- Smartfón nevystavujte dlh%iemu silnému slne&nému !iareniu.
- Dotykovej obrazovky smartfónu sa nedot"kajte ostr"mi predmetmi, preto!e by ste
mohli po%kriaba' povrch obrazovky.
- Príli% dlhé pou!ívanie slúchadiel so smartfónom a/alebo príli% vysoká hlasitos' pri
pou!ívaní slúchadiel mô!e spôsobi'!ne po%kodenie sluchu.
- Po&as pou!ívania smartfónu so slúchadlami neprechádzajte cez cestu, ne%oférujte
motorové vozidlo ani nejazdite na bicykli, aby ste sa vyhli dopravnej nehode.
- So svojim smartfónom Yarvik pou!ívajte iba povolené batérie, nabíja&ky a
príslu%enstvo. Pou!ívanie in"ch v"robkov so smartfónom mô!e by' nebezpe&né a
!e poru%i' záru&né podmienky.
- Na &istenie smartfónu pou!ívajte iba mierne navlh&enú bavlnenú látku, ktorú navlh&ite
iba vodou. Smartfón nesmiete &isti' !iadnym &istiacim prostriedkom (na sklo).
Svoj smartfón Yarvik mô!ete za&a' pou!íva' okam!ite vybraní zo %katule, bez potreby nabitia
batérie.
Pri prvom spustení je lep%ie pou!i' v"robok na zvy%nom nabití batérie a úplne ju nabi' a! po
jej úplnom vybití.
Ak sa smartfón nedá zapnú' okam!ite po vybalení, batéria je úplne vybitá a mali by ste ju
najskôr nabi'.
2 Spustenie smartfónu
Pri prvom spustení smartfónu Yarvik sa vám predstaví sekvencia spustenia.
Úplne prvé spustenie mô!e chví#u trva', pribli!ne 2-3 minúty.
Po sekvencii spustenia je smartfón úplne spusten" a predstaví sa vám obrazovka uzamknutia
Android.
Uzamknutá obrazovka Android
Posu(te li%tu uzamknutia (A) smerom doprava a odomknite smartfón. Potom prejdete na
domácu obrazovku Android.
A
3 Domáca obrazovka Android
Domovská obrazovka Android
Na hornej strane obrazovky smartfónu v!dy nájdete stavov" riadok. Stavov" riadok obsahuje
systémové informácie aj funk&né tla&idlá.
1 – Ponuka aplikácií a miniaplikácií
2 – Miniaplikácia (analógové hodiny)
3 – Odkazy na aplikácie
4 – Tla!idlo Spä" – prenesie vás spä" na predchádzajúcu obrazovku alebo
predchádzajúcu internetovú stránku pomocou prehliada!a
5 – Domov – prenesie vás spä" na domácu obrazovku Android
6 – Viacúlohové tla!idlo
7 – Systémov# !as
8 – Indikátor signálu Wi-Fi
9 – Kontrolka nabitia batérie
10 – Indikátor signálu SIM karty
11 – Telefón, li$ta prehliada!a
12 – Vibra!n# re%im
13 – Indikátor signálu Bluetooth
13 12 8 10 9 7
3
1/11
2
6
5
4
Domovská obrazovka pozostáva z viacer"ch strán, do ktor"ch mô!ete vstúpi' posunutím prsta
na domovskej obrazovke do#ava/doprava.
Ak chcete r"chlo prepnú' na spustenú aplikáciu, kliknite na (u v zobrazení viacer"ch úloh.
Be!iace aplikácie mô!ete zatvori' %vihnutím aplikácie smerom do#ava.
3.1 Pridávanie miniaplikácií a odkazov na
d
omovskú obrazovku
Ak chcete prida' miniaplikáciu, stla&te tla&idlo aplikácie a miniaplikácie na dolnej strane
domovskej obrazovky:
Na nasledovnej obrazovke nájdete v%etky nain%talované aplikácie a miniaplikácie. Oboje
!ete zobrazi' samostatne, stla&ením „Apps“ („Aplikácie“) alebo „Widgets“
(„Miniaplikácie“) na hornej strane obrazovky.
Stla&te „Widgets“ („Miniaplikácie“) a pozrite si v%etky dostupné miniaplikácie. Pri zobrazení
v%etk"ch miniaplikácií mô!ete %vihnú' na obrazovke a pozrie' si nasledujúcu stranu (ak je k
dispozícii).
Stla&te a podr!te po!adovanú miniaplikáciu a zobrazí sa domáca obrazovka, potom
miniaplikáciu pustite na akéko#vek vo#né miesto na domácej obrazovke.
Ak chcete prida' odkaz na ktorúko#vek aplikáciu, stla&te tla&idlo aplikácie a miniaplikácie na
dolnej strane domovskej obrazovky:
Na nasledovnej obrazovke nájdete v%etky nain%talované aplikácie a miniaplikácie. Oboje
!ete zobrazi' samostatne, stla&ením „Apps“ („Aplikácie“) alebo „Widgets“
(„Miniaplikácie“) na hornej strane obrazovky.
Ak si chcete pozrie' nain%talované aplikácie, stla&te „Apps“ („Aplikácie“).
Stla&te a podr!te po!adovanú aplikáciu a zobrazí sa domáca obrazovka, potom aplikáciu
pustite na akéko#vek vo#né miesto na domácej obrazovke.
Ak chcete z domomovskej obrazovky odstráni' odkazy na miniaplikácie a/alebo aplikácie,
stla&te ich a podr!te a potom ich potiahnite do textu „Remove“ („Odstráni'“) na hornej strane
domovskej obrazovky.
3.2 Nastavenie tapety
Ak chcete zmeni' tapetu domovskej obrazovky, stla&te a podr!te domovskú obrazovku, a!
k"m sa nezobrazí ponuka „Choose wallpaper from“ („Vybra' tapetu z“).
!ete si vybra' z „Gallery“ („Galéria“) (Momentky), „Live Wallpapers“ („)ivé tapety“)
(animované tapety), „Wallpapers“ („Tapety“) (v"chodiskové statické obrázky).
3.3 Ponuka Aplikácie
Stla&te tla&idlo aplikácie a miniaplikácie na dolnej strane domovskej obrazovky:
Ke* systém zobrazí miniaplikácie, stla&te „Apps“ („Aplikácie“) a pozrite si nain%talované
aplikácie.
Tu si nájdete vopred nain%talované programy alebo „aplikácie“ a *al%ie aplikácie, ktoré ste si
nain%talovali vy.
Ktorúko#vek aplikáciu mô!ete spusti' jednoduch"m stla&ením príslu%nej ikony.
Obrazovka s aplikáciami
4 Nastavenie vá#ho smartfónu Yarvik
4
.1 Ponuka Nastavenia
Ak sa chcete dosta' do ponuky Settings (Nastavenia), stla&te ikonu nastavenia v ponuke
Aplikácie. V ponuke Settings (Nastavenia) nájdete mo!nosti nastavenia vá%ho smartfónu
Yarvik.
Ponuka Nastavenia
Prejdeme si najdôle!itej%ími &as'ami:
4.2 Wi-Fi a Bluetooth
Wi-Fi
Nastavenie pripojenia s bezdrôtovou sie'ou Wi-Fi.
Od%krtnite tla&idlo WLAN a aktivujte Wi-Fi.
Na pravej obrazovke v zozname sietí sa zobrazia dostupné Wi-Fi siete. Poklepte na sie' pod#a
vlastného v"beru. Ak je sie' zabezpe&ená, budete vyzvaní na zadanie bezpe&nostného hesla
siete.
Stla&te tla&idlo „Connect“ („Pripoji'“) a smartfón sa pripojí k sieti.
K bezdrôtovej sieti budete úspe%ne pripojení hne*, ako sa pod názvom siete zobrazí
„Connected“ („Pripojené“) a v hornom stavovom riadku sa zobrazí ikona bezdrôtového
príjmu.
Zobrazenie adresy MAC va$ej Wi-Fi na smartfóne Yarvik
Ke* ste na obrazovke nastavení siete Wi-Fi, kliknite na tla&idlo ponuky v #avom dolnom
rohu.
V rozvinutej ponuke stla&te „Advanced“ („Pokro&ilé“).
Tvoja MAC adresa Wi-Fi je zobrazená na nasledovnej obrazovke „Advanced Wi-Fi“
(„Pokro&ilá Wi-Fi“) v „MAC address“ („Adresa MAC“).
Bluetooth
V"% smartfón Yarvik je vybaven" zabudovan"m modulom Bluetooth na pripojenie perférnych
zariadení, ktoré sú kompatibilné s Bluetooth, ako sú napríklad slúchadlá a reproduktory.
Ak chcete aktivova' Bluetooth, posu(te On/Off (Zap./Vyp.) vypína& Bluetooth do polohy
„On“ („Zap.“).
Po aktivovaní za&ne vá% smartfón Yarvik automaticky vyh#adáva' Bluetooth zariadenia v
blízkosti. Bluetooth zariadenia mô!ete manuálne vyh#ada' kliknutím na „Search for Devices“
(„Vyh#ada' zariadenia“) na dolnej strane obrazovky.
Kvôli tomu mo!no bude treba pripoji' periférne zariadenia.
V%etky objavené zariadenia sa zobrazia v zozname „Available Devices“ („Dostupné
zariadenia“):
Kliknite na objavené Bluetooth zariadenie a spárujte s ním vá% smartfón Yarvik.
Zobrazia sa okná „Bluetooth pairing request“ („Po!iadavka na spárenie Bluetooth“).
&%ina Bluetooth zariadení si vy!aduje na pripojenie PIN kód. Tento kód je zvy&ajne 0000
alebo 1234.
Ak je PIN kód in", obrá'te sa prosím na návod na pou!itie vá%ho zariadenia Bluetooth.
Po zadaní správneho PIN kódu stla&te „OK“.
% smartfón Yarvik sa teraz za&ne párova' s va%im zariadením Bluetooth a po nieko#k"ch
sekundách sa pripojenie dokon&í a pod príslu%n"m Bluetooth zariadením v zozname
„Available Devices“ („Dostupné zariadenia“) sa zobrazí hlásenie „Connected“ („Pripojené“).
K vá%mu smartfónu Yarvik mô!ete pripoji' viacero zariadení Bluetooth.
4.3 Nastavenia zvuku
Tu mô!ete meni' zvukové profily smartfónu /napr. iba vibrácie, vibrácie a zvonenie).
4.4 Displej
Tu mô!ete zmeni' jas displeja, ve#kos' písma a &as automatického spánku.
Nezabudnite, !e &ím vy%%í je jas displeja, t"m vy%%ia je spotreba energie. Toto va%u batériu
vybije podstatne r"chlej%ie.
Ak nechcete, aby sa zobrazenie po naklonení smartfónu automaticky oto&ilo, mô!ete túto
funkciu aktivova'/deaktivova' v nastavení Auto-rotate screen (Automatické oto&enie
obrazovky).
4.5 Aplikácie
Tu mô!ete spravova' aplikácie, ktoré sú nain%talované vo va%om smartfóne Yarvik.
!ete kliknú' na aplikácie, ktoré ste si nain%talovali a pozrie' si informácie o aplikáciách a
ak je to potrebné, mô!ete ich odin%talova' pomocou tla&idla „Uninstall“ („Odin%talova'“).
Nezabudnite, !e vopred nain%talované v"chodiskové aplikácie (ako napríklad kalkula&ka) nie
je mo!né odin%talova'.
4.6 Pamä% a prístup k pamäti microSD
Zobrazuje informácie o pamäti. Ak sa v zariadení nachádza karta microSD, mô!ete tu nájs'
informácie o pamäti vlo!enej karty.
Pripojenie vá$ho smartfónu Yarvik k po!íta!u alebo k zariadeniu MAC pomocou USB
% smartfón Yarvik mô!ete pripoji' k po&íta&u alebo k zariadeniu Mac pomocou dodaného
USB kábla.
Po pripojení k po&íta&u mô!ete vojs' do internej pamäte smartfónu a ak sa tam nachádza,
!ete pou!i' vlo!enú kartu microSD ako %tandardné ve#kokapacitné pamä'ové USB
zariadenie.
Pre ur&enie USB portu smartfónu sa obrá'te na vytla&en" Stru&n" návod na obsluhu vá%ho
smartfónu Yarvik.
USB kábel pripojte k USB portu vá%ho smartfónu Yarvik a k vo#nému USB portu na va%om
po&íta&i.
V hornej &asti obrazovky vá%ho smartfónu sa krátko po sebe zobrazia dve správy:
Ke* sa zobrazí druhá správa „USB connected“ („USB pripojené“); kliknite na (u.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka:
Kliknite na tla&idlo „Turn on USB storage“ („Zapnú' USB pamä'“).
Zobrazí sa okno s oznámením:
Kliknite na „OK“ a svoj v"ber potvr*te.
Interná pamä'%ho smartfónu Yarvik sa teraz zobrazí ako ve#kokapacitné pamä'ové
zariadenie v systéme súborov vá%ho po&íta&a a vy ju mô!ete pou!íva' napr. na kopírovanie
súborov z a do vá%ho smartfónu Yarvik.
Ak máte vo va%om smartfóne kartu MicroSD, bude rozpoznaná po&íta&om ako druhé
ve#kokapacitné pamä'ové zariadenie.
Ak chcete presta' pou!íva' ve#kokapacitné pamä'ové zariadenie, kliknite na tla&idlo „Turn
off USB storage“ („Vypnú' USB pamä'“) a odpojte USB kábel.
Poznámka: Na prístup k pamäti smartfónu Yarvik nie sú potrebné !iadne hardvérové
ovláda&e. V prípade, !e vás vá% po&íta& vyzve na in%taláciu ovláda&a, mô!ete to jednoducho
ignorova'.
Ak ste do svojho smartfónu Yarvik vlo!ili microSD kartu, mô!ete do ich obsahu vstupova'
nasledovne:
Otvorte aplikáciu ES File Explorer (Prieskumník ES) a kliknite na tla&idlo Favorites
(Najob#úbenej%ie) (s ikonou modrej hviezdy).
Rozbalí sa ponuka Favorites (Ob#úbené). Kliknite na „kore(ovú“ ikonu ozna&enú s „/“:
Teraz vstúpite ku „kore(om“ systému súborov smartfónu, ktor" obsahuje nieko#ko súborov a
adresárov.
Lokalizujte a kliknite na adresár „mnt“ :
Adresár „mnt“ sa teraz otvorí a zobrazí sa nieko#ko adresárov:
Adresár „sdcard“ je interná pamä'%ho smartfónu Yarvik.
Ak je to k dispozícii, mô!ete pou!i' skratky sdcard2 vo vy%%ie uvedenej ponuke Favorites
(Najob#úbenej%ie) a mô!ete vstúpi' do va%ej microSD karty samostatne.
4.7 Jazyk a klávesnica
Pomocou „Select language“ („Vybra' jazyk“) vyberte jazyk zobrazenia vá%ho smartfónu.
Toto sa vz'ahuje na texty v%etk"ch obrazoviek v celom systéme.
V polo!ke „Android keyboard“ („Klávesnica Android“) mô!ete nastavi' obrazovkovú
klávesnicu vá%ho smartfónu.
4.8 Dátum a $as
Tu !ete nastavi' dátum a &as vá%ho smartfónu Yarvik.
5 Aplikácie
Smartfón Yarvik je dodávan" s vopred nain%talovan"mi aplikáciami (pozri ni!%ie uvedené
príklady).
6 Volanie a písanie správ
6.1 Volanie
Volanie
Ak chcete uskuto&ni' hovor s va%ím nov"m smartfónom Yarvik, musíte vybra' aplikáciu
„Phone“ („Telefón“) na
domovskej obrazovke Android a zada' kód oblasti a telefónne &íslo
Ak chcete prija' hovor, stla&te .
Ak chcete zru%i' hovor, stla&te .
Do svojich kontaktov mô!ete uklada' telefónne &ísla osôb, s ktor"mi &asto hovoríte.
Spravíte to tak, !e stla&íte ikonu na domovskej obrazovke Android, potom vyberte
na hornej strane obrazovky a vojdite do denníka.
Stla&te telefónne &íslo, ktoré chcete ulo!i' do kontaktov a vyberte mo!nos'
.
Ak si chcete vybra' kontakty, vyberte ikonu na hornej strane obrazovky.
Ak chcete uskuto&ni' medzinárodn" hovor, stla&te apodr!te ikonu a pridajte znak +.
Vlo!te celé &íslo (medzinárodné &íslo, kód oblasti a telefónne &íslo).
Stla&te a uskuto&nite medzinárodn" hovor.
Ak vám niekto volá.
Ak vám niekto na smartfón Yarvik volá, budete ma' 3 mo!nosti.
Mo!nos' vyberiete %vihnutím do#ava alebo doprava.
1. Odpoveda' volajúcemu.
2. Ignorova' volajúceho.
Mo%nosti po!as hovoru.
1. Otvorenie panelu s !íslicami telefónu
2. Aktivovanie/deaktivovanie reproduktora
1
1
4
5
1
3
2
3. Vypnutie zvuku
4. Podr%anie hovoru
5. Pridanie &al$ieho hovoru
Odosielanie správ.
So svojím smartfónom Yarvik mô!ete odosiela' aj SMS a MMS správy (ke* budete túto
funkciu pou!íva' mimo vá%ho regiónu, k va%im pravideln"m mesa&n"m platbám vám budú
mo!no prirátané *al%ie náklady).
Odosielanie SMS/MMS správy.
Vyberte ikonu na domovskej obrazovke Android, zobrazí sa preh#ad odosielania
správ.
1. Pridávanie videí, zvuku a obrázkov k va$ej správe (funkcia MMS)
2. Pridanie kontaktu k va$ej správe
3. Preh'ad konverzácie
4. Pridanie smajlíka do konverzácie
5. Vyhodi" správu
6. Odpoveda" v$etk#m
7. Odosla" správu
Pridanie !ísla hlasovej schránky/prehrávanie hlasovej schránky.
2
7
1
3
4
5
6
Ak chcete k vá%mu smartfónu Yarvik prida' &íslo hlasovej schránky, musíte stla&i' ikonu
na domovskej stránke Android a stla&i' a podr!a' ikonu . Zobrazí sa mo!nos'
„Add number“ („Prida' &íslo“).
V mo!nosti Voicemail (Hlasová schránka) mô!ete vybra' Voicemail settings (Nastavenia
hlasovej schránky) a zada' svoje telefónne &íslo hlasovej schránky.
Po priradení telefónneho &ísla hlasovej schránky do vá%ho smartfónu Yarvik, mô!ete stla&i' a
podr!a' ikonu a vola' do svojej hlasovej schránky.
1 / 1

Yarvik Novo Compact Návod na používanie

Kategória
Vodné pumpy
Typ
Návod na používanie