Electrolux EMS28201 Používateľská príručka

Značka
Electrolux
Model
EMS28201
Typ
Používateľská príručka
EMS28201
CS MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2
EN MICROWAVE OVEN USER MANUAL 20
HU MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 37
IT FORNO A MICROONDE ISTRUZIONI PER L’USO 56
SK MIKROVLNNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 74
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................................................5
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................7
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.................................................................................8
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 9
6. AUTOMATICKÉ PROGRAMY..........................................................................12
7. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.............................................................................. 14
8. DOPLŇKOVÉ FUNKCE....................................................................................15
9. TIPY A RADY................................................................................................... 15
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 16
11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 17
12. INSTALACE....................................................................................................18
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
www.electrolux.com2
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou
instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Děti mladší tří let nesmí být ponechány v blízkosti
spotřebiče bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Držte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí
mladších osmi let.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
ČESKY 3
ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích;
pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení.
Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se
topných článků ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání
příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské
chňapky.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Jsou-li poškozena dvířka nebo těsnění dvířek, nesmí
se spotřebič používat, dokud jej neopraví kvalifikovaná
osoba.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Opravy či údržbu, které zahrnují sejmutí krytu
chránícího před vystavením mikrovlnné energii, může
provádět pouze k tomu kvalifikovaná osoba.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
Tekutiny či jiné potraviny neohřívejte v hermeticky
uzavřených nádobách. Mohou explodovat.
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mikrovlnných
troubách.
Při ohřívání potravin v plastových či papírových
nádobách sledujte spotřebič z důvodu jejich možného
vznícení.
Tento spotřebič je určen k ohřevu potravin a nápojů.
Sušení potravin nebo oděvů a ohřívání zahřívacích
podložek, pantoflů, hub, vlhkých hadrů a podobných
předmětů může způsobit poranění, vznícení či požár.
www.electrolux.com4
Pokud ze spotřebiče vychází kouř, spotřebič vypněte
nebo odpojte od sítě a nechte dvířka zavřená, aby se
případné plameny uhasily.
Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může vést
k utajenému varu a pozdějšímu prudkému vystříknutí
kapaliny. S nádobou je proto nutné zacházet opatrně.
Kojenecké láhve nebo skleničky s dětskou výživou
byste měli zamíchat nebo protřepat, a před podáním si
ještě ověřit jejich teplotu, aby se dítě nespálilo.
Vajíčka ve skořápce a vajíčka vařená natvrdo by se
neměla ve spotřebiči ohřívat, protože mohou
explodovat i po dokončení mikrovlnného ohřevu.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit a odstraňovat
jakékoliv zbytky potravin.
Pokud není spotřebič udržován v čistém stavu, může
jeho povrch zkorodovat, a ovlivnit tak celkovou
životnost spotřebiče a vést k nebezpečným situacím.
Přístupné části trouby se při provozu zahřívají na
vysokou teplotu.
Mikrovlnná trouba nesmí být umístěna ve skříni,
nebyla-li ve skříni testována.
Zadní plocha spotřebiče by měla být umístěna
směrem ke zdi.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
UPOZORNĚNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Tento spotřebič můžete v kuchyni
postavit téměř kamkoliv. Zkontrolujte,
zda je trouba umístěna na rovném
vodorovném povrchu a větrací otvory i
plocha pod spotřebičem nejsou ničím
zakryté (pro dostatečné větrání).
2.2 Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
ČESKY 5
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Pokud je spotřebič spojen se
zásuvkou pomocí prodlužovacího
kabelu, přesvědčte se, že je kabel
uzemněný.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Pro výměnu napájecího kabelu se
obraťte na autorizované servisní
středisko nebo kvalifikovaného
elektrikáře.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
2.3 Použití
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
plochu nebo k odkládání předmětů v
jeho vnitřku.
2.4 Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Dbejte na to, aby na povrchu dveřního
těsnění nezůstávaly zbytky jídel nebo
čisticích prostředků.
Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči
mohou způsobit požár.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
2.5 Likvidace
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
www.electrolux.com6
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1 3 4
8 67 5
2
1
Žárovka
2
Bezpečnostní blokovací zámek
3
Displej
4
Ovládací panel
5
Otvírání dvířek
6
Kryt vlnovodu
7
Gril
8
Hřídel otočného talíře
3.2 Ovládací panel
1
3
2
4
5
6
7
8
Symbol Funkce Popis
1
Displej Ukazuje nastavení a aktuální čas.
2
Tlačítko rozmrazová‐
Slouží k rozmrazování jídel dle je‐
jich hmotnosti nebo dle času.
3
Tlačítko Automatické
pečení
Slouží k nastavení funkce automa‐
tického pečení.
4
Gril Slouží k nastavení funkce grilu.
ČESKY 7
Symbol Funkce Popis
5
Výkon Slouží k nastavení výkonu.
6
,
Ovladač nastavení Slouží k nastavení doby přípravy,
hmotnosti nebo funkce. K použití
funkce automatického pečení.
7
Tlačítko start / +30
sekund
Slouží ke spuštění spotřebiče nebo
prodloužení času přípravy o 30 se‐
kund při plném výkonu.
8
Tlačítko stop / vynu‐
lovat
Slouží k vypnutí spotřebiče nebo
vymazání nastavení přípravy jídel.
3.3 Příslušenství
Souprava otočného talíře
Při přípravě jídla v
mikrovlnné troubě vždy
používejte soupravu
otočného talíře.
Skleněná varná podložka a vodicí lišta
válečků.
Grilovací rošt
Používá se pro:
grilování
kombinovanou přípravu
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
4.1 První čištění
POZOR!
Řiďte se částí „Čištění a
údržba“.
Vyjměte z mikrovlnné trouby všechny
součásti a obalový materiál.
Před prvním použitím spotřebič
vyčistěte.
www.electrolux.com8
4.2 Nastavení času
Čas lze nastavit v systému
12 nebo 24 hodin.
1. Otevřete dvířka.
2. Chcete-li nastavit systém 12 hodin,
stiskněte a podržte
na pět
sekund.
3. Dalším stisknutím
nastavíte
systém 24 hodin.
4. Otočením ovladače nastavení času
nastavte hodiny.
5. Potvrďte stisknutím .
6. Otočením ovladače nastavení času
nastavte minuty.
7. Potvrďte stisknutím .
8. Zavřete dvířka.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Všeobecné informace o
používání spotřebiče
Po vypnutí spotřebiče nechte jídlo
několik minut odstát.
Před přípravou pokrmu sejměte obal z
hliníkové fólie, kovové nádoby atd.
Vaření
Pokud to je možné, vařte pokrm
zakrytý materiálem vhodným pro
mikrovlnou troubou. Nezakryté
potraviny připravujte pouze tehdy,
chcete-li uchovat kůrčičku.
Neohřívejte potraviny příliš dlouho a
na příliš vysoký výkon. Potraviny by
mohly vyschnout, spálit se nebo se na
některých místech vznítit.
Ve spotřebiči nepřipravujte vejce ve
skořápkách a šneky, protože mohou
prasknout. V případě smažených
vajec nejprve propíchněte žloutek.
Potraviny se slupkou nebo kůžičkou –
např. jablka, rajčata, brambory,
uzeniny – propíchněte, aby nepraskly.
Chlazené nebo zmrazené pokrmy
vyžadují delší dobu přípravy.
Pokrmy obsahující omáčku by měly
být občas zamíchány.
Zelenina mající pevnou strukturu,
například mrkev, hrách nebo květák,
musí být vařena ve vodě.
V polovině přípravy vždy větší kousky
otočte.
Pokud to je možné, rozřízněte
zeleninu na podobně velké kusy.
Použijte ploché, široké mísy.
Nepoužívejte nádobí z porcelánu,
keramiky nebo hlíny s malými dírkami,
například na rukojetích nebo
neglazovaných dnech. Vlhkost
pronikající do otvorů může způsobit
prasknutí nádobí po jeho zahřátí.
Skleněná varná podložka slouží jako
plocha pro ohřev potravin nebo
tekutin. Je důležitá pro chod
mikrovlnné trouby.
Rozmrazování masa, drůbeže, ryb
Umístěte zmražené, rozbalené
potraviny na obrácený malý hluboký
talíř s nádobkou umístěnou vespodu,
aby se při rozmrazování mohla
zachytávat odtékající tekutina.
Asi v polovině času rozmrazování
potraviny obraťte. Pokud to je možné,
rozdělte je na kusy, které postupně
odebírejte, jakmile se rozmrazí.
Rozmrazování másla, částí dortů,
tvarohu
Tyto potraviny nerozmrazujte zcela ve
spotřebiči, ale nechte dokončit jejich
rozmrazování při pokojové teplotě.
ČESKY 9
Dosáhnete tím rovnoměrnějších
výsledků. Před rozmrazováním
odstraňte kovový nebo hliníkový obal.
Rozmrazování ovoce a zeleniny
Ovoce a zeleninu nerozmrazujte ve
spotřebiči úplně, pokud je dále budete
zpracovávat čerstvé. Nechte dokončit
jejich rozmrazování při pokojové
teplotě.
Vyšší mikrovlnný výkon můžete použít
k vaření ovoce a zeleniny bez jejich
předchozího rozmrazení.
Hotová jídla
Ve spotřebiči můžete připravovat
hotová jídla, pouze pokud je jejich
balení vhodné k použití v mikrovlnné
troubě.
Je nutné se řídit pokyny výrobce
uvedenými na obalu (například
sejmutí kovového obalu a propíchnutí
plastové fólie).
Vhodné nádobí a materiály
Nádobí / materiál Mikrovlnná trouba Gril
Rozmra‐
zování
Ohřev Vaření
Žáruvzdorné sklo a porcelán (bez ko‐
vových dílů, například Pyrex, žáruvz‐
dorné sklo)
X X X X
Nežáruvzdorné sklo a porcelán
1)
X -- -- --
Sklo a sklokeramika ze žáruvzdorné‐
ho a mrazuvzdorného materiálu
(například Arcoflam), grilovací rošt
X X X X
Keramika
2)
, kamenina
2)
.
X X X --
Plast, žáruvzdorný do 200 °C
3)
X X X --
Kartón, papír X -- -- --
Fólie X -- -- --
Fólie na pečení s uzávěrem vhodným
pro mikrovlnnou troubu
3)
X X X --
Pečicí misky zhotovené z kovu,
například smaltované, litinové
-- -- -- X
Formy na pečení, černě lakované ne‐
bo se silikonovou vrstvou
3)
-- -- -- X
Plech na pečení -- -- -- X
Opékací nádoby, například pražicí
pánvičky nebo zapékací formy
-- X X --
Hotová jídla v obalech
3)
X X X X
1)
Bez stříbrné, zlaté, platinové nebo kovové vrstvy/dekorace
2)
Bez skleněných nebo kovových částí, bez glazury s obsahem kovu
3)
Je nutné řídit se pokyny výrobce ohledně maximálních teplot.
www.electrolux.com10
X - vhodné
-- nevhodné
5.2 Zapnutí a vypnutí
mikrovlnné trouby
POZOR!
Nenechte mikrovlnnou
troubu pracovat, když v ní
není žádné jídlo.
1. Stiskněte tlačítko funkce nebo .
2. V případě potřeby opakovaným
stisknutím zvolte výkon.
3. Otočením ovladače nastavení
nastavte požadovanou dobu.
4. Stisknutím potvrďte nastavení a
spusťte mikrovlnnou troubu.
Vypnutí mikrovlnné trouby:
vyčkáním, dokud se mikrovlnná
trouba nevypne automaticky, když
uplyne doba přípravy.
otevřením dvířek spotřebiče.
Mikrovlnná trouba automaticky
přestane pracovat. Zavřením dvířek a
stisknutím pokračujete v přípravě
jídla. Tuto funkci používejte ke
kontrole jídel.
stiskněte .
Když se mikrovlnná trouba
automaticky vypne, zazní
zvukový signál.
5.3 Tabulka nastavení výkonu
Stiskněte
tlačítko
funkce
Displej Nastavení výkonu
jedenkrát HIGH Vysoký výkon
dvakrát 630 W Středně vysoký výkon
třikrát 450 W Střední výkon
čtyřikrát 270 W Středně nízký výkon
pětkrát 90 W Nízký výkon
Další funkce
Stiskněte
tlačítko Gril
Displej Nastavení výkonu
Gril
jedenkrát Grill 1000 W
Kombinovaná příprava
dvakrát G270 W 30 % mikrovlnný, 70 % gril
třikrát G450 W 50 % mikrovlnný, 50 % gril
čtyřikrát G630 W 70 % mikrovlnný, 30 % gril
ČESKY 11
5.4 Rychlý start
Maximální doba přípravy je
90 minut.
Stisknutím spustíte mikrovlnnou
troubu na 30 sekund při plném výkonu.
Každé další stisknutí tohoto tlačítka
zvyšuje dobu přípravy o 30 sekund.
V pohotovostním režimu nastavte
dobu přípravy otočením ovladače
nastavení proti směru hodinových
ručiček a poté spusťte
mikrovlnnou troubu při plném
výkonu stisknutím .
5.5 Rozmrazování
Lze zvolit ze dvou rozmrazovacích
režimů:
Rozmrazování dle hmotnosti
Časované rozmrazování
Rozmrazování dle hmotnosti
nepoužívejte u potravin,
které byly z mrazničky
odebrány před déle než 20
minutami, nebo u
zmrazených hotových jídel.
K zapnutí rozmrazování dle
hmotnosti je nutné použít
více než 100 g a méně něž 2
000 g potravin.
K rozmrazení méně než 200
g potravin tyto potraviny
umístěte na okraj otočného
talíře.
1. Jedním stisknutím nastavíte
rozmrazování dle hmotnosti a
druhým stisknutím nastavíte
časované rozmrazování.
2. Otočením ovladače nastavení proti
směru hodinových ručiček nastavte
požadovanou hmotnost, případně
otočením po směru hodinových
ručiček nastavte čas.
U rozmrazování dle hmotnosti se čas
nastavuje automaticky.
3. Stisknutím potvrďte nastavení a
spusťte mikrovlnnou troubu.
5.6 Vícefázová příprava jídla
Rozmrazování nelze nastavit
jako jednu z fází.
Připravovat jídla lze maximálně ve třech
fázích.
1. Opakovaným stisknutím
nastavte
výkon.
2. Otočením ovladače nastavení
nastavte požadovanou hmotnost
nebo dobu rozmrazování.
3. Opakovaným stisknutím příslušného
tlačítka nastavte požadovanou
funkci.
4. Otočením ovladače nastavení
nastavte požadovanou dobu.
5. Stisknutím
potvrďte nastavení a
spusťte mikrovlnnou troubu.
Po každé fázi zazní zvuková
signalizace.
5.7 Grilování a kombinovaná
příprava
1. Stisknutím nastavíte
požadovanou funkci.
2. Otočením ovladače nastavení
nastavte požadovanou dobu.
3. Stisknutím potvrďte nastavení a
spusťte mikrovlnnou troubu.
Při provozu v režimu grilování nebo
kombinované přípravy je možné
změnit nastavení výkonu a dobu
přípravy.
6. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
www.electrolux.com12
6.1 Automatické pečení
Tuto funkci používejte k snadné přípravě
oblíbených jídel. Mikrovlnná trouba
automaticky zvolí optimální nastavení.
1. Opakovaným stisknutím
nastavte
požadovaný recept.
2. Otočením ovladače nastavení
nastavte v dané nabídce hmotnost.
3. Stisknutím potvrďte nastavení a
spusťte mikrovlnnou troubu.
Symbol Displej Nabídka Množství
1
2
3
4
5
6
Nápoj
(200 ml/šálek)
1 šálek
2 šálky
3 šálky
4 šálky
5 šálků
6 šálků
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
Brambory 200 g
300 g
400 g
500 g
600 g
700 g
800 g
900 g
1 000 g
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
Šiš kebab 200 g
300 g
400 g
500 g
600 g
700 g
800 g
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
Zapečené rybí filé 500 g
600 g
700 g
800 g
900 g
1 000 g
1 100 g
1 200 g
1 300 g
1 400 g
1 500 g
ČESKY 13
Symbol Displej Nabídka Množství
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
Grilované kuře 900 g
1 000 g
1 100 g
1 200 g
1 300 g
1 400 g
1 500 g
1 600 g
1 700 g
1 800 g
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
Zapékané jídlo 500 g
600 g
700 g
800 g
900 g
1 000 g
1 100 g
1 200 g
1 300 g
1 400 g
1 500 g
7. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Použití příslušenství
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Vložení soupravy otočného
talíře
POZOR!
Nepřipravujte pokrmy bez
soupravy otočného talíře.
Používejte pouze soupravu
otočného talíře dodávanou s
mikrovlnnou troubou.
Nikdy nepřipravujte
potraviny přímo na skleněné
varné podložce.
1. Vodicí lištu válečků položte okolo
hřídele otočného talíře.
2. Skleněnou varnou podložku položte
na vodicí lištu válečků.
Vložení grilovacího roštu
Vložení grilovacího roštu na soupravu
otočného talíře.
www.electrolux.com14
8. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
8.1 Kuchyňský časovač
Lze nastavit maximálně 90 minut.
1. Stiskněte
šestkrát.
2. Otočením ovladače nastavení
nastavte požadovanou dobu.
3. Potvrďte stisknutím .
Při otevření dvířek nebo pozastavení
funkce spotřebiče časovač stále běží.
Chcete-li postup zrušit, stiskněte
.
Po uplynutí nastavené doby zazní
zvukový signál.
8.2 Dětská bezpečnostní
pojistka
Funkce dětské bezpečnostní pojistky
brání náhodnému použití mikrovlnné
trouby.
Stiskněte a podržte po dobu tří
sekund.
Zazní zvukový signál.
Když je dětská bezpečnostní pojistka
zapnutá, na displeji se zobrazuje .
8.3 Režim Econ
Režim Econ funguje automaticky po
připojení spotřebiče k elektrické síti nebo
po výpadku elektrického proudu.
Chcete-li funkci spustit, nastavte nejprve
čas (viz „Nastavení času“).
Režim Econ vám pomůže ušetřit energii
při každodenním vaření.
1. Otevřete dvířka.
2. Stiskněte a podržte
po dobu pěti
sekund.
3. Stiskněte
ještě dvakrát.
Na displeji bliká Econ.
4. Zavřete dvířka.
Po ukončení vaření mikrovlnná
trouba odpočítá tři minuty a vypne
se.
Chcete-li zapnout funkci během chodu
mikrovlnné trouby, stiskněte dvakrát .
9. TIPY A RADY
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
ČESKY 15
9.1 Tipy pro mikrovlnou troubu
Problém Řešení
Pro připravované množství jídla ne‐
najdete žádné údaje.
Vyhledejte podobný pokrm. Prodlužte nebo
zkraťte čas vaření podle následujícího pravi‐
dla: Dvojnásobné množství jídla = téměř
dvojnásobný čas, Poloviční množství jídla
= poloviční čas
Pokrm je příliš suchý. Nastavte kratší dobu přípravy nebo nižší výkon
mikrovln.
Pokrm stále není rozmrazený, horký
nebo uvařený ani po uplynutí nasta‐
veného času.
Nastavte delší dobu přípravy nebo vyšší vý‐
kon. Berte na vědomí, že větší pokrmy
potřebují více času.
Po uplynutí doby přípravy je pokrm
na okrajích přehřátý, ale uprostřed
není hotový.
Příště zvolte nižší výkon a delší čas. Tekutiny,
např. polévky, v polovině doby přípravy zamí‐
chejte.
V případě rýže dosáhnete lepších
výsledků při použití plochých a širších
misek.
9.2 Rozmrazování
Pečeni vždy rozmrazujte tučnou stranou
směrem dolů.
Nerozmrazujte zakryté maso, protože by
mohlo dojít k jeho vaření místo
rozmrazování.
Drůbež vždy rozmrazujte prsy směrem
dolů.
9.3 Vaření
Chlazené maso a drůbež vždy vyndejte z
chladničky alespoň 30 minut před
přípravou.
Po dokončení přípravy nechte maso,
drůbež, ryby a zeleninu zakrytou odstát.
Ryby potřete trochou oleje či
rozpuštěného másla.
Veškerou zeleninu je třeba vařit při
plném výkonu mikrovlnné trouby.
Přidejte 30 - 45 ml studené vody na
každých 250 g zeleniny.
Před přípravou zeleninu nakrájejte na
kousky o stejné velikosti. Všechnu
zeleninu připravujte zakrytou.
9.4 Opakovaný ohřev
Když ohříváte hotová jídla, vždy se řiďte
pokyny na jejich balení.
9.5 Gril
Ploché kusy potravin grilujte uprostřed
grilovacího roštu.
V polovině nastavené doby přípravy
potraviny obraťte a pokračujte v
grilování.
9.6 Kombinovaná příprava
Kombinovanou přípravu používejte k
uchování chrupavosti určitých potravin.
V polovině doby potraviny obraťte a
pokračujte v přípravě.
K dispozici jsou tři režimy kombinované
přípravy.Každý režim kombinuje
mikrovlnnou a grilovací funkci při různých
časových intervalech a výkonech.
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
www.electrolux.com16
10.1 Poznámky a tipy k čištění
Přední stranu spotřebiče otřete
měkkým hadříkem namočeným v
roztoku teplé vody a mycího
prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
běžný čisticí prostředek.
Vnitřek spotřebiče čistěte po každém
použití. Nečistoty se pak snadněji
odstraňují a nepřipékají se.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku.
Všechno příslušenství pravidelně
myjte a nechte vyschnout. Použijte
měkký hadr a vlažnou vodu s mycím
prostředkem.
Ke změkčení obtížně odstranitelných
zbytků nechte vařit sklenici vody při
plném mikrovlnném výkonu po dobu
dvou až tří minut.
Zápachu se zbavíte vařením sklenice
vody s dvěma lžičkami citronové
šťávy při plném mikrovlnném výkonu
po dobu pěti minut.
11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Co dělat, když...
Problém Možná příčina Řešení
Spotřebič nefunguje. Spotřebič je vypnutý. Zapněte spotřebič.
Spotřebič nefunguje. Spotřebič není zapojen do zá‐
suvky.
Zapojte spotřebič do zásuvky.
Spotřebič nefunguje. Spálená pojistka v pojistkové
skříňce, je vybavený jistič.
Zkontrolujte pojistku (jistič).
Jestliže se pojistka spálí více‐
krát, obraťte se na kvalifikova‐
ného elektrikáře.
Spotřebič nefunguje. Dvířka nejsou správně
zavřená.
Ujistěte se, že dvířka nic ne‐
blokuje.
Osvětlení nefunguje. Vadná žárovka. Je nutné vyměnit žárovku.
Uvnitř spotřebiče
dochází k jiskření.
Je vloženo kovové nádobí ne‐
bo nádobí s kovovým zdobe‐
ním.
Vyjměte nádobí ze spotřebiče.
Uvnitř spotřebiče
dochází k jiskření.
Kovové vidlice nebo hliníková
fólie se dotýkají vnitřních stěn
spotřebiče.
Ujistěte se, že se vidlice nebo
fólie nedotýkají vnitřních stěn.
Souprava otočného
talíře vydává škrá‐
bavé zvuky.
Pod skleněnou varnou podlož‐
kou je cizí předmět nebo ne‐
čistoty.
Vyčistěte oblast pod skleně‐
nou varnou podložkou.
Spotřebič přestal
pracovat bez jasné‐
ho důvodu.
Došlo k poruše. Pokud se situace opakuje, ob‐
raťte se na autorizované ser‐
visní středisko.
ČESKY 17
11.2 Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
je umístěn na spotřebiči. Nesundávejte
typový štítek ze spotřebiče.
Doporučujeme, abyste si údaje nap‐
sali zde:
Model (MOD.) ...............................
.........
Doporučujeme, abyste si údaje nap‐
sali zde:
Výrobní číslo
(PNC)
...............................
.........
Sériové číslo (SN) ...............................
.........
12. INSTALACE
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Všeobecné informace
POZOR!
Nezakrývejte ventilační
otvory. Učiníte-li tak,
spotřebič se může přehřívat.
POZOR!
Nezapojujte spotřebič do
adaptérů či prodlužovacích
kabelů. Mohlo by dojít k
přetížení a riziku požáru.
POZOR!
Minimální výška instalace je
85 cm.
Mikrovlnná trouba je určena pouze k
použití na kuchyňské pracovní desce.
Musí být umístěna na stabilní a
plochý povrch.
Mikrovlnnou troubu umístěte mimo
oblast, kde se nachází pára, horký
vzduch či stříkající voda.
Je-li mikrovlnná trouba umístěna v
blízkosti televizního nebo
rozhlasového přijímače, může
způsobit rušení přijímaného signálu.
Když mikrovlnnou troubu přepravujete
za chladného počasí, nespouštějte ji
okamžitě po instalaci. Nechte ji stát
při pokojové teplotě a absorbovat
teplo.
12.2 Elektrická instalace
UPOZORNĚNÍ!
Elektrickou instalaci smí
provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Výrobce nenese
odpovědnost za úrazy či
škody způsobené
nedodržením
bezpečnostních pokynů
uvedených v kapitole
„Bezpečnostní informace“.
Mikrovlnná trouba se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
Kabel je vybaven zemnicím vodičem se
zemnicí zástrčkou. Zástrčku je nutné
zapojit do zásuvky, která je řádně
nainstalována a uzemněna. V případě
zkratu snižuje uzemnění riziko úrazu
elektrickým proudem.
12.3 Minimální vzdálenosti
C
A
B
www.electrolux.com18
Rozměry mm
A 300
B 200
Rozměry mm
C 0
13. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
ČESKY 19
CONTENTS
1. SAFETY INFORMATION.................................................................................... 21
2. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................................................23
3. PRODUCT DESCRIPTION................................................................................. 24
4. BEFORE FIRST USE..........................................................................................26
5. DAILY USE........................................................................................................ 26
6. AUTOMATIC PROGRAMMES............................................................................30
7. USING THE ACCESSORIES.............................................................................. 31
8. ADDITIONAL FUNCTIONS.................................................................................32
9. HINTS AND TIPS............................................................................................... 33
10. CARE AND CLEANING....................................................................................34
11. TROUBLESHOOTING......................................................................................34
12. INSTALLATION................................................................................................35
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that
brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and
stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be
safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.registerelectrolux.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following
data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
www.electrolux.com20
/

V iných jazykoch