Sharp R-200(W)E špecifikácia

Kategória
Mikrovlny
Typ
špecifikácia
SK-1
SLOVENSKY
A. Informácie o likvidácii pre používateľov
(súkromné domácnosti)
1. V Európskej Únii
Upozornenie: Pri likvidácii nevhadzujte toto zariadenie do bežného domového
odpadu!
Použité elektrické a elektronické zariadenia sa musia zbierať oddelene a v súla-
de s legislatívou, ktorá nariaďuje správne zaobchádzanie, opätovné využitie a
recykláciu použitých elektrických a elektronických zariadení.
Po zavedení smernice v členských štátoch EÚ môžu súkromné domácnosti
vracať svoje použité elektrické a elektronické zariadenia zadarmo v zberných
miestach na to určených*.
V niektorých krajinách* môžete staré spotrebiče zdarma vrátiť aj u predajcu,
keď si kúpite porovnateľné nové zariadenie.
*) O ďalších podrobnostiach sa informujte na vašom obecnom úrade.
Ak vaše použité elektrické a elektronické zariadenia obsahujú batérie alebo
akumulátory, mali by byť vopred vybraté a likvidované oddelene podľa miest-
ne platných nariadení.
Riadnou likvidáciou prispejete k náležitému zberu, spracovaniu, opätovnému
využitiu a recyklácii odpadových zariadení. Zabraňuje sa tak možným škodli-
vým vplyvom na životné prostredie a zdravie v dôsledku nevhodnej likvidácie.
2. V iných krajinách mimo EÚ
Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, informujte sa prosím u vašej obecnej sprá-
vy na správny postup pri likvidácii tohto zariadenia.
Pre Švajčiarsko: použité elektrické a elektronické zariadenia môžete zadarmo
vrátiť obchodníkovi, i keď nekupujete nový produkt. Zoznam ďalších zberných
miest nájdete na internetových stránkach www.swico.ch alebo www.sens.ch.
B. Informácie o likvidácii pre podnikateľov
1. V Európskej Únii
Ak ste tento produkt používali na podnikateľské účely a teraz ho chcete zlikvi-
dovať:
Obráťte sa na svojho predajcu produktov SHARP, ktorý vás informuje o vrátení
produktu. Možno budete musieť niesť náklady za vrátenie a recykláciu. Malé
produkty (v malom množstve) môžu byť možno odovzdané vo vašom miest-
nom zbernom mieste.
Pre Španielsko: ohľadom vrátenia vašich použitých výrobkov sa informujte na
zavedený systém zberu u svojej obecnej správy.
2. V iných krajinách mimo EÚ
Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, informujte sa prosím u vašej obecnej sprá-
vy na správny postup pri likvidácii tohto zariadenia.
SK
Upozornenie:
Váš produkt je
označený týmto
symbolom.
Znamená, že
použité elektrické
a elektronické
zariadenia
sa nemôžu
vhadzovať do
domového
odpadu. Musia
sa vrátiť v súlade
so systémom
oddeleného
zberu.
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek1:1R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek1:1 2012-07-09 12:22:382012-07-09 12:22:38
SK-2
INFORMÁCIE O SPRÁVNEJ LIKVIDÁCII ........................................................................................................................................ 1
OBSAH ...................................................................................................................................................................................................2
TECHNICKÉ ÚDAJE ............................................................................................................................................................................ 2
RÚRA A PRÍSLUŠENSTVO ................................................................................................................................................................3
OVLÁDACÍ PANEL ..............................................................................................................................................................................4
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ....................................................................................................................................5 – 7
INŠTALÁCIA ..........................................................................................................................................................................................7
STUPNE MIKROVLNNÉHO VÝKONU ............................................................................................................................................8
VARENIE S MIKROVLNNOU RÚROU .............................................................................................................................................8
SPRIEVODCA ROZMRAZOVANÍM .................................................................................................................................................9
VHODNÝ RIAD ....................................................................................................................................................................................9
ÚDRŽBA A ČISTENIE........................................................................................................................................................................10
TECHNICKÉ ÚDAJE
OBSAH
Názov modelu: R-200
Sieťové napätie : 230 V, 50 Hz, jednofázový prúd
Poistka/istič : 10 A
Príkon: Mikrovlnná rúra : 1270 W
Výkon: Mikrovlnná rúra : 800 W (IEC 60705)
Režim Vyp. (režim šetrenia energie) : menej ako 1,0 W
Mikrovlnná frekvencia : 2450 MHz*(skupina 2/trieda B)
Vonkajšie rozmery (Š) x (H) x (V) mm : 439,5 x 338,2 x 256,2
Rozmery vnútorného priestoru (Š) x (H) x (V)** mm : 306,0 x 306,6 x 208,2
Objem vnútorného priestoru : 20 litrov**
Otočný tanier : ø 255 mm
Hmotnosť : pribl. 10,9 kg
Žiarovka v rúre : 25 W/240 V
* Tento produkt spĺňa požiadavky európskeho štandardu EN55011.
Produkt je zaradený v zhode so štandardom ako zariadenie skupiny 2, triedy B.
Skupina 2 znamená, že zariadenie účelovo vytvára vysokofrekvenčnú energiu v podobe elektromagnetických
lúčov na tepelnú úpravu potravín.
Zariadenie triedy B znamená, že je zariadenie vhodné na použitie v domácnostiach.
** Vnútorný priestor sa vypočítava na základe max. nameranej šírky, hĺbky a výšky. Skutočná kapacita pre potraviny je
však menšia.
TECHNICKÉ ÚDAJE MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ UVEDENIA DÔVODOV, ABY MOHOL BYŤ ZOHĽADŇOVANÝ
TECHNICKÝ POKROK.
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:2R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:2 2012-07-09 12:22:382012-07-09 12:22:38
SK-3
SLOVENSKY
RÚRA A PRÍSLUŠENSTVO
POZNÁMKY:
Ochrana proti postriekaniu vlnovodu je krehká. Pri čistení vnútra rúry by ste mali byť opatrní, aby ste nepoš-
kodili rúru.
Rúru vždy obsluhujte so správne osadeným otočným tanierom a nosičom otočného taniera. To platí vždy,
dokonca aj pri varení. Zle osadený otočný tanier môže hrkotať, nemusí sa otáčať správne a môže spôsobiť
poškodenie rúry.
• Všetko jedlo a nádoby s jedlom sa pri varení vždy pokladajú na otočný tanier.
Otočný tanier sa otáča v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek. Smer otáčania sa
môže po každom spustení rúry zmeniť. Výkon pri varení sa tým neovplyvní.
RÚRA
1. Dvierka zariadenia
2. Závesy dvierok
3. Žiarovka v rúre
4. Ochrana proti postriekaniu vlnovodu
(NEODSTRAŇUJTE)
5. Ovládací panel
6. Hnací hriadeľ
7. Blokovania dvierok
8. Vnútorný priestor
9. Tesnenie dvierok a tesniace plochy
10. Bezpečnostné blokovanie dvierok
11. Vetracie otvory
12. Vonkajší kabinet
13. Sieťový kábel
14. Tlačidlo otvárania dvierok
PRÍSLUŠENSTVO:
Skontrolujte, či sú k dispozícii tieto diely príslušen-
stva:
(
15) Otočný tanier (16) Nosič pre otočný tanier (17) Hnací
hriadeľ
Položte nosič pre otočný tanier do stredu dna rúry
tak, aby sa mohol voľne otáčať okolo hnacieho hria-
deľa. Potom položte otočný tanier na nosič pre otoč-
tanier tak, aby pevne zapadol na hnací hriadeľ.
Aby ste zabránili poškodeniu otočného taniera, uistite
sa pri vyberaní riadu alebo nádob z rúry, či sa nachá-
dzajú zreteľne nad okrajom otočného taniera.
POZNÁMKA: Pri objednávaní dielov príslušenstva
musíte predajcovi, príp. zákazníckemu servisu SHARP
vždy oznámiť názov dielu a názov modelu.
Stred (vnútri)
15. Otočný
tanier
(sklo)
17. Hnací
hriadeľ
16. Nosič pre
otočný
tanier
1
2
3
5
7
46
8
9
10
14
11
12
13
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:3R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:3 2012-07-09 12:22:382012-07-09 12:22:38
SK-4
OVLÁDAPANEL
1. Regulátor OVLÁDANIA MIKROVLNNÉHO
VÝKONU
Stupeň výkonu
800 W = VYSOKÝ
620 W = STREDNE VYSOKÝ
440 W = STREDNÝ
260 W = STREDNE NÍZKY
130 W = NÍZKY
2. Regulátor ČASOVAČ/SPRIEVODCA
ROZMRAZOVANÍM (0 - 35 min./0,2 – 1,0 kg)
ČASOVAČ/SPRIEVODCA ROZMRAZOVANÍM
má dve stupnice. Vonkajšie stupnica je
na rozmrazovanie podľa hmotnosti v kg.
Vnútorná stupnica sa používa na nastavenie
času.
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:4R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:4 2012-07-09 12:22:382012-07-09 12:22:38
SK-5
SLOVENSKY
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pozrite si príslušné rady v návode na používanie.
Na vyvarovanie sa zranení
STRAHA:
Zariadenie neprevádzkujte, ak je poškodené alebo
ak nefunguje správne. Pred prevádzkou skontrolujte
nasledujúce body:
a) Dvierka sa musia dokonale zatvárať, musia b
presne vyrovnané a nesmú byť zdeformované.
b) Bezpečnostné blokovanie dvierok a závesy ne-
smú byť zlomené ani uvoľnené.
c) Tesnenie dvierok a tesniace plochy nesmú byť
poškodené.
d) Vo vnútornom priestore a na dvierkach sa nesmú
vyskytovať žiadne deformácie (napr. jamky).
e) Sieťový kábel a sieťová zástrčka nesmú byť po-
škodené.
Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené,
nesmiete rúru prevádzkovať, kým ju neopraví kom-
petentná osoba.
Za žiadnych okolností nevykonávajte opravy ani
zmeny mikrovlnnej rúry sami. Opravy, najmä také,
pri ktorých sa musí odstrániť kryt zariadenia, smú vy-
konávať výhradne technici s príslušnou kvali káciou.
Rúru neprevádzkujte, ak sú otvorené dvierka alebo
ak je akýmkoľvek spôsobom zmenené bezpečnostné
blokovanie dvierok.
Rúru nikdy neprevádzkujte, keď sa medzi tesnením dvie-
rok a tesniacimi plochami nachádzajú nejaké predmety.
Vyvarujte sa nahromadeniu tuku a nečistôt na
tesnení dvierok a susedných dieloch. Čistite
mikrovlnnú rúru v pravidelných intervaloch a
odstraňujte všetky zvyšky jedál. Dodržujte po-
kyny v kapitole „Čistenie a údržba“ na strane
SK-10. Udržujte zariadenie čisté, inak by sa mohli
povrchy poškodiť. Mohla by tým byť negatívne
ovplyvnená doba použiteľnosti zariadenia a
mohlo by dôjsť k nebezpečným situáciám.
Osoby s KARDIOSTIMULÁTORMI by sa mali informo-
vať na bezpečnostné opatrenia pri zaobchádzaní s
mikrovlnnými rúrami u svojho lekára alebo výrobcu
kardiostimulátorov.
Na vyvarovanie sa úrazu elektrickým prúdom
Za žiadnych okolností by sa nemal odstraňovať von-
kajší kryt.
Nikdy nenechajte natiecť tekutiny do otvorov bez-
pečnostného blokovania dvierok alebo vetracích
otvorov a nikdy do týchto otvorov nezasúvajte žiadne
predmety. Keď dôjde k vyliatiu tekutín, musíte rúru
ihneď vypnúť, vytiahnuť sieťovú zástrčku a vyžiadať si
zákaznícky servis SHARP.
Nikdy neklaďte sieťový kábel alebo sieťovú zástrčku
do vody alebo iných tekutín.
Sieťový kábel nesmie byť vedený cez ostré hrany stola
alebo pracovnej dosky.
Na vyvarovanie sa požiaru.
Mikrovlnná rúra by nemala byť počas prevádzky
ponechaná bez dohľadu. Príliš vysoké stupne
výkonu alebo príliš dlhá doba úpravy môžu za-
príčiniť prehriatie potravín a požiar.
Táto mikrovlnná rúra je navrhnutá len na použitie na
pracovnej doske kuchynskej linky. Nie je určená na
zabudovanie do kuchynskej linky.
Mikrovlnnú rúru neumiestňujte do skrinky.
Zásuvka musí byť neustále prístupná, aby mohla byť
sieťová zástrčka v prípade núdze ľahko vytiahnutá.
Sieťové napätie musí byť 230 V striedavého prúdu s
frekvenciou 50 Hz a malo by byť vybavené poistkou
s nominálnou hodnotou aspoň 10 A alebo ističom s
nominálnou hodnotou aspoň 10 A.
Mal by byť naplánovaný samostatný elektrický obvod,
slúžiaci len na prevádzku tohto zariadenia.
Rúru neinštalujte na miestach, kde sa vytvára teplo.
Napríklad v blízkosti klasického sporáka.
Rúru neinštalujte na miestach, kde je vysoká vlhkosť
vzduchu alebo kde sa môže tvoriť kondenzácia.
Rúru neskladujte ani neinštalujte vonku.
Ak spozorujete dym, je nutné vypnúť zariadenie
alebo vytiahnuť sieťovú zástrčku a ponechať za-
tvorené dvierka, aby sa uhasili prípadné plamene.
Používajte len nádoby a riady vhodné na použi-
tie v mikrovlnnej rúre. Pozrite si stranu SK-9. Je
potrebné skontrolovať, či je použitý kuchynský
riad vhodný pre mikrovlnné rúry.
Keď pri varení alebo ohreve potravín používate
plastové alebo papierové nádoby, nenechávajte
rúru nikdy bez dozoru. Mohlo by dôjsť k vznieteniu.
Ochranu proti postriekaniu vlnovodu, vnútorný
priestor, otočný tanier a nosič pre otočný tanier po
použití zariadenia vyčistite. Tieto diely by mali byť
suché a zbavené mastnoty. Usadené kvapky tuku
by sa mohli prehriať, začať dymiť alebo sa vznietiť.
V blízkosti rúry a pri jej vetracích otvoroch neuchová-
vajte žiadne horľavé materiály.
Vetracie otvory nikdy neprekrývajte.
Z potravín a balení odstráňte všetky kovové uzávery,
drôtiky a pod.. Iskrenie na kovových častiach môže
viesť k požiaru.
Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na ohrev oleja na fri-
tovanie. Teploty nemôžu byť sledované a tuk by sa
mohol vznietiť.
Na výrobu pukancov by sa mal v mikrovlnných rúrach
používať len špeciálne balené pukance.
V rúre neuchovávajte žiadne potraviny ani iné predmety.
Po spustení rúry skontrolujte nastavenia a uistite sa,
že zariadenie pracuje tak, ako si želáte.
Aby ste sa vyvarovali prehriatiu a požiaru, mali by ste postu-
povať veľmi obozretne najmä vtedy, keď sa varia alebo
ohrievajú potraviny s obzvlášť vysokým obsahom cukru
alebo tuku, napr. párky, koláče alebo vianočné pečivo.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE SI ICH
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:5R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:5 2012-07-09 12:22:392012-07-09 12:22:39
SK-6
Nádoby, vrecúška s pukancami, varné vrecúška a pod.
otvárajte vždy odvrátene od rúk a tváre, aby ste sa
vyvarovali popálenín parou alebo utajeným varom.
Aby ste sa vyvarovali popáleninám, vždy skon-
trolujte teplotu potraviny a pred podávaním za-
miešajte. Zvláštnu opatrnosť vyžaduje podávanie
pokrmov alebo nápojov malým deťom, deťom
alebo starším osobám. Niektoré časti sa počas po-
užívania môžu zahrievať. Udržujte z dosahu detí.
Teplota nádoby nie je tým pravým ukazovateľom tep-
loty potraviny alebo nápoja; teplotu vždy skontrolujte.
Pri otváraní dvierok zariadenia udržujte dostatočný
odstup, aby ste sa vyvarovali popálenín vplyvom
vystupujúcej pary alebo tepla.
Nakrájajte plnené pokrmy po tepelnej úprave na plátky,
aby mohla unikať para a aby sa zabránilo popáleninám.
Udržujte zariadenie z dosahu detí, aby sa nemohli
popáliť.
Na vyvarovanie sa nesprávnej obsluhy deťmi
STRAHA: Deti smú zariadenie používať len pod
dohľadom, alebo keď dostali dostatočné pokyny
na bezpečné použitie, a keď rozumejú nebezpe-
čenstvám vznikajúcim v dôsledku nesprávneho
použitia. Tento prístroj nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami,
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ
na nich nedohliada osoba zodpovedná za ich bez-
pečnosť, alebo ak im táto osoba nedala pokyny
ohľadom používania. Na deti je potreba dohliadať,
aby sa zaručilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
Neopierajte sa o dvierka zariadenia ani sa za ne nevešaj-
te. Nehrajte sa s rúrou, ani ju nepoužívajte ako hračku.
Deti by mali byť oboznámené so všetkými dôležitými
bezpečnostnými pokynmi: napr. používanie chňapiek
a opatrné snímanie prikrývok jedál. Dávajte pozor
najmä na obaly, ktoré zaisťujú chrumkavosť potravín
(napr. špeciálne materiály na zhnednutie pokrmu),
pretože sa veľmi zahrievajú.
Iné upozornenia
Nikdy zariadenie žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepohybujte zariadením počas prevádzky.
Toto zariadenie je určené na použitie len v domác-
nostiach a smie sa používať len na úpravu potravín.
Nie je vhodné na komerčné účely ani na používanie v
laboratóriu.
Na zaručenie bezproblémového fungovania a zabrá-
neniu poškodenia rúry.
Nikdy neuvádzajte do prevádzky prázdnu rúru. Pri
používaní špeciálneho riadu na zhnednutie alebo
samoohrievacích materiálov musí byť medzi tento
riad a otočný tanier umiestnená teplovzdorná izolácia
(napr. porcelánový tanier). Tým sa zabráni poškodeniu
otočného taniera a nosiča otočného taniera. Nemala
by sa prekročiť uvedená doba ohrevu pre riad.
Nepoužívajte kovový riad, pretože sa potom odrážajú
mikrovlny a dochádza k iskreniu. Do rúry nedávajte
žiadne konzervy.
Udržujte sieťový kábel mimo dosah zahriatych plôch
vrátane zadnej strany rúry.
V žiadnom prípade neskúšajte sami vymeniť žiarov-
ku v rúre, nechajte ju vždy vymeniť autorizovaným
elektrikárom produktov SHARP. Ak by žiarovka v rúre
prestala svietiť, obráťte sa na predajcu elektrospotre-
bičov alebo autorizovaný zákaznícky servis SHARP.
Ak je poškodený sieťový kábel, musí sa nahradiť
novým špeciálnym káblom.
Výmenu nechajte vykonať v autorizovanom zákazníc-
kom servise SHARP.
Na vyvarovanie sa výbuchu a náhleho varu:
STRAHA: Pokrmy v tekutej ani inej podobe sa
nesmú ohrievať v uzavretých nádobách, pretože
by mohli explodovať.
Ohrievanie nápojov mikrovlnami môže zapríčiniť
oneskorené vzkypenie. Zaobchádzanie s nádo-
bami preto vyžaduje zvláštnu opatrnosť.
Nikdy nepoužívajte uzavreté nádoby. Odstráňte uzáve-
ry a viečka. Uzavreté nádoby môžu v dôsledku nárastu
tlaku explodovať dokonca aj po vypnutí zariadenia.
Pri ohrievaní tekutín buďte opatrní. Používajte nádoby s
veľkým otvorom, aby mohli unikať vznikajúce bubliny.
Nikdy neohrievajte tekutiny v úzkych, vysokých
nádobách (napr. detských fľašiach), pretože by
obsah mohol vystreknúť a spôsobiť popáleniny.
Aby ste sa vyvarovali popálenín v dôsledku náhleho
prekypenia (tzv. utajeného varu):
1. Nenastavujte žiadne extrémne dlhé časy.
2. Tekutiny pred varením/ohrievaním zamiešajte.
3. Odporúča sa vložiť počas ohrievania do nádoby
sklenenú tyčinku alebo podobný predmet (žiad-
ny kov).
4.
Po ohreve ponechajte tekutiny ešte aspoň 20 sekúnd
stáť v zariadení, aby ste sa vyvarovali oneskorenému
vzkypeniu.
Nevarte vajcia v škrupine. Celé vajcia natvrdo sa
v mikrovlnných rúrach nesmú ohrievať, pretože
môžu explodovať dokonca až po ohreve. Pred
varením alebo ohrievaním vajec, ktoré neboli
ušľahané alebo zamiešané, žĺtky a bielky popre-
pichujte, aby neexplodovali. Z uvarených vajec
pred ohrevom v mikrovlnnej rúre odstráňte
škrupinu a nakrájajte ich na plátky.
Pred tepelnou úpravou potravín so šupkou, napr.
zemiakov, párkov alebo ovocia, ich poprepichujte,
aby mohla unikať para.
Na vyvarovanie sa popálenín
STRAHA: Obsah sacích  iaš a nádob s detskou
výživou sa musí pred použitím zamiešať, príp.
pretrepať, aby ste sa vyvarovali popálenín. Pred
konzumáciou tiež musíte skontrolovať teplotu.
Pri vyberaní upravovaných potravín z vnútorného
priestoru by ste mali používať chňapky alebo rukavi-
ce odolné voči teplu, aby ste zabránili popáleniu.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:6R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:6 2012-07-09 12:22:392012-07-09 12:22:39
SK-7
SLOVENSKY
INŠTALÁCIA
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Umiestnite rúru čo najďalej od rádií a televízorov.
Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie
rádiového alebo televízneho príjmu.
5. Zasuňte sieťovú zástrčku mikrovlnnej rúry do štan-
dardnej, uzemnenej zásuvky.
STRAHA: Nedávajte rúru na miesta, kde sa tvorí
teplo alebo vlhkosť (napríklad do blízkosti klasické-
ho sporáka) alebo do blízkosti horľavých materiálov
(napríklad záclon).
Neblokujte vzduchové ventilačné otvory.
Na rúru nič neumiestňujte.
1. Z vnútorného priestoru rúry vyberte všetky obalo-
vé materiály.
2. Pozorne skontrolujte rúru, či nemá známky poško-
denia.
3. Mikrovlnnú rúru nainštalujte na bezpečnú rovnú
plochu, ktorá je dostatočne pevná, aby uniesla
hmotnosť zariadenia vrátane pripravovaných po-
travín.
Mikrovlnnú rúru neumiestňujte do skrinky.
4. Vyberte rovnú plochu, ktorá poskytuje dostatok
otvoreného priestoru pre prívod vzduchu a/alebo
odvod vzduchu.
Zadný povrch zariadenia musí byť umiestnený pro-
ti stene.
Medzi rúrou a vedľajšími stenami musí byť pries-
tor aspoň 7,5 cm. Jedna strana musí byť otvore-
ná.
Nad rúrou nechajte priestor aspoň 30 cm.
Zo spodnej časti rúry neodstraňujte nožičky.
Zablokovaním otvorov prívodu a/alebo odvodu
vzduchu môžete poškodiť rúru.
POZNÁMKA:
Ak máte otázky k pripojeniu zariadenia, obráťte sa na
autorizovaného elektrikára.
Ani výrobca ani predajca nemôžu prevziať žiadnu
zodpovednosť za poškodenia zariadenia alebo zra-
nenia osôb, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho
elektrického pripojenia.
Na stenách vo vnútornom priestore, príp. okolo tes-
nenia dvierok a tesniacich plôch sa môže tvoriť vodná
para a kvapky. To je normálne a nie je to žiadnym príz-
nakom výstupu mikrovĺn alebo inej chybnej funkcie.
Používajte len otočný tanier a nosič otočného taniera,
ktoré sú určené pre túto rúru. Nespúšťajte prístroj bez
otočného taniera.
Na zabránenie rozbitia otočného taniera:
(a) Pred čistením otočného taniera vodou nechajte
otočný tanier vychladnúť.
(b) Nedávajte na studený otočný tanier horúce pokr-
my ani horúci riad.
(c) Nedávajte na horúci otočný tanier studené pokr-
my ani studený riad.
Na vonkajšok zariadenia počas jeho prevádzky nič
nepokladajte.
7,5 cm
30 cm
Otvorené
7,5 cm
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:7R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:7 2012-07-09 12:22:392012-07-09 12:22:39
SK-8
STUPNE MIKROVLNNÉHO VÝKONU
Je 5 stupňov mikrovlnného výkonu. Sú uvedené nižšie.
Stupeň mikrovlnného výkonu sa mení zapínaním a vypínaním mikrovlnnej energie. Keď používate stupne výko-
nu iné ako VYSOKÝ (100%), budete môcť počuť zapnutie a vypnutie pulzovania mikrovlnnej energie s tým, ako sa
varí alebo rozmrazuje jedlo.
Všeobecne platia nasledujúce odporúčania:
800 W = VYSOKÝ – pre rýchlu tepelnú úpravu alebo
ohrev, napr. pre husté polievky, teplé nápoje, zeleninu
a pod.
620 W = STREDNE VYSOKÝ – pre dlhšiu tepelnú úpravu
kompaktnejších pokrmov, ako sú pečené mäso, fašírka
a hotové jedlá, tiež pre citlivé pokrmy, ako napríklad
koláče z treného cesta. S týmto nižším nastavením sa
pokrmy varia rovnomerne bez toho, aby sa na okrajoch
prevarili.
440 W = STREDNÝ - pre kompaktnejšie pokrmy, ktoré
pri obvyklých metódach vyžadujú dlhú tepelnú úpra-
vu, napr. pokrmy z hovädzieho mäsa, aby mäso zostalo
mäkké.
260 W = STREDNE NÍZKY - pre rozmrazovanie, aby sa
pokrmy rozmrazovali rovnomerne. Tento stupeň je tiež
veľmi vhodný na varenie re, cestovín, knedlí a opeka-
ného vaječného pudingu.
130 W = NÍZKY - na mierne rozmrazovanie, napr. pre
smotanové torty alebo listové cesto.
VARENIE S MIKROVLNNOU RÚROU
1. Pripravte pokrm a dajte ho vo vhodnej nádoby (pozrite si časť VHODNÝ RIAD“ na strane SK-9), umiestnite
pokrm/nádobu priamo do stredu otočného taniera. Zatvorte dvierka.
2. Otočte regulátor OVLÁDANIA MIKROVLNNÉHO VÝKONU do požadovaného nastavenia; ľubovoľného z
piatich stupňov mikrovlnného výkonu.
3. Otočte regulátor ČASOVAČ/SPRIEVODCA ROZMRAZOVANÍM na požadovaný čas varenia/rozmrazovania a
rúra sa automaticky zapne.
4. Po dokončení varenia/rozmrazovania sa regulátor ČASOVAČ/SPRIEVODCA ROZMRAZOVANÍM vráti do
polohy „0“ (nula) a zaznie signál. Lampa v rúre sa automaticky vypne a otočný tanier sa prestane otáčať.
Otvorte dvierka rúry a opatrne vyberte pokrm/nádobu. Podľa potreby nechajte pokrm odstáť.
RADY PRI VARENÍ:
Po spustení rúry sa rozsvieti svetlo v rúre a otočný tanier sa bude otáčať v smere hodinových ručičiek alebo proti
smeru hodinových ručičiek.
Ak chcete zastaviť varenie pred uplynutím doby prípravy, otočte regulátor ČASOVAČ/SPRIEVODCA ROZMRA-
ZOVANÍM späť do polohy „0“ (vyp.) alebo otvorte dvierka. Dvierka môžete počas varenia kedykoľvek otvoriť. Na
pokračovanie vo varení zatvorte dvierka. Ak chcete počas varenia zmeniť dobu varenia, otočte regulátor ČASO-
VAČ/SPRIEVODCA ROZMRAZOVANÍM na nové požadované nastavenie.
Keď varíte/rozmrazujete po dobu menej ako 3 minúty, otočte regulátor ČASOVAČ/SPRIEVODCA ROZMRAZO-
VANÍM za značku 10 minút a potom ho vráťte späť na požadované nastavenie. Časovač potom bude bežať pres-
nejšie.
Na zmenu stupňa výkonu počas varenia otočte regulátor OVLÁDANIA MIKROVLNNÉHO VÝKONU do požado-
vaného nastavenia.
STRAHA:
Uistite sa, že sa na konci varenia regulátor ČASOVAČ/SPRIEVODCA ROZMRAZOVANÍM vrátil do polohy „0“. Inak
sa po zatvorení dvierok rúra automaticky spustí.
DÔLEŽITÉ:
Ak pokrmy varíte v štandardnej dobe tepelnej úpravy a len v prevádzkovom režime 800 W, výkon rúry sa auto-
maticky zníži, aby sa predišlo prehriatiu. (Mikrovlnný výkon sa zníži.)
Režim varenia Štandardná doba
Mikrovlnný výkon 800 W 30 minút
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:8R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:8 2012-07-09 12:22:392012-07-09 12:22:39
SK-9
SLOVENSKY
VHODNÝ RIAD
SPRIEVODCA ROZMRAZOVANÍM
Tento sprievoca je navrhnutý na uľahčenie rozmrazovania špeci ckých jedál.
Dá sa použiť na rozmrazovanie: porcií kuraťa, rezňov, rýb (celých alebo  liet), mletého mäsa a párkov.
Príklad: Rozmrazenie 0,4 kg porcií kuraťa:
1. Dajte porcie kuraťa na tanier a dajte ho na otočný tanier do rúry.
2. Otočte regulátor OVLÁDANIA MIKROVLNNÉHO VÝKONU na nastavenie ROZMRAZOVANIE (STREDNE NÍZKY).
3. Otočte regulátor ČASOVAČ/SPRIEVODCA ROZMRAZOVANÍM na nastavenie 0,4 kg. Rúra sa okamžite spustí.
Počas rozmrazovania pretočte porcie kuraťa 1 – 2 razy.
4. Po
rozmrazovaní prikryte jedlo fóliou a nechajte až do úplného rozmrazenia odstáť.
Poznámka: Doba rozmrazovania je založená na štandardných podmienkach. Skontrolujte výsledok rozmrazova-
nia a v prípade potreby upravte príslušne doby rozmrazovania.
Na uvarenie/rozmrazenie pokrmu v mikrovlnnej rúre musí byť umožnený prienik mikrovĺn cez nádobu až do
pokrmu. Preto je dôležité vybrať vhodný riad.
Uprednostňujte kruhovitý/oválny riad pred štvorcovitým/obdĺžnikovitým riadom. Pokrm v rohoch sa často pre-
varí. Nižšie je uvedených viac druhov riadu, ktoré môžete použiť.
Riad
Vhodné na
použitie v mik-
rovlnnej rúre
Komentáre
Alobal
Nádoby z fólie
/
Malé kúsky alobalu môžete použiť na ochranu jedla pred prehriatím. Alobal dajte
aspoň 2 cm od stien rúry, inak môže dôjsť k iskreniu.
Pokiaľ to výrobca neodporúča, nepoužívajte fóliové nádoby (napr. fóliu Microfoil ®).
Dodržiavajte pokyny výrobcu.
Riad vhodný na
zhnednutie pokrmu
Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu.
Neprekračujte uvedené doby ohrevu. Dajte si pozor, pretože sa tieto nádoby môžu
veľmi zahrievať.
Porcelán a keramika
/
Porcelán, keramika, glazúrovaný hlinený riad a kostný porcelán sú obvykle vhod-
né. Výnimku tvorí riad zdobený kovom.
Sklenený riad napr. Pyrex ®
Pri použití krehkého skleneného riadu je treba dávať pozor, pretože sa pri náhlom
zohriatí môže rozbiť alebo prasknúť.
Kov
Pri použití mikrovlnného výkonu neodporúčame použiť kovový riad. Spôsobí is-
krenie, čo môže spôsobiť požiar.
Plast/polystyrén, napr.
nádoby z rýchleho
občerstvenia
Je treba dávať pozor, pretože sa pri vysokých teplotách niektoré nádoby deformu-
jú, roztavia alebo stratia farbu.
Priľnavý  lm
Nemal by sa dotýkať jedla a musíte ho prepichnúť, aby mohla unikať para.
Vrecúška do mrazničky/
na pečenie
Musíte ich prepichnúť, aby mohla unikať para. Uistite sa, či sú vrecká vhodné do
mikrovlnnej rúry.
Papierové taniere/šálky a
kuchynský papier
Nepoužívajte plastové ani kovové spony, mohli by sa roztaviť alebo vznietiť vply-
vom iskrenia kovu.
Slamené a drevené
nádoby
Používajte ich len pri zohrievaní alebo na absorpciu vlhkosti.
Treba dávať pozor, prehriatie môže spôsobiť požiar.
Recyklovaný papier a
noviny
Pri použití týchto materiálov vždy dozerajte na rúru, prehriatie totiž môže spôsobiť
požiar.
Môže obsahovať výťažky z kovov, čo spôsobí iskrenie a môže viesť k požiaru.
STRAHA:
Keď pri ohreve pokrmov používate plastové alebo papierové nádoby, nenechávajte rúru nikdy bez
dozoru. Mohlo by dôjsť k vznieteniu.
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:9R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:9 2012-07-09 12:22:392012-07-09 12:22:39
SK-10
UPOZORNENIE: NA ČISTENIE SA NESMÚ V ŽIAD-
NOM PRÍPADE POUŽÍVAŤ BEŽNÉ ČISTIČE NA RÚRY,
PARNÉ ČISTIČE, ABRAZÍVNE PROSTRIEDKY, OSTRÉ
ČISTIACE PROSTRIEDKY, ČISTIACE PROSTRIEDKY S
OBSAHOM HYDROXIDU SODNÉHO ALEBO ABRA-
ZÍVNE ŠPONGIE. TO PLATÍ PRE VŠETKY DIELY MIK-
ROVLNNEJ RÚRY.
RÚRU ČISTITE V PRAVIDELNÝCH INTERVALOCH A
ODSTRAŇUJTE VŠETKY ZVYŠKY JEDÁL – Udržujte
zariadenie čisté, inak by sa mohli povrchy poško-
diť. Mohla by tým byť negatívne ovplyvnená doba
použiteľnosti zariadenia a mohlo by dôjsť k nebez-
pečným situáciám.
Vonkajšok zariadenia
Vonkajšiu stranu zariadenia čistite slabým mydlovým
roztokom. Mydlový roztok riadne otrite navlhčenou
handričkou a osušte jemným uterákom.
Ovládací panel
Pred čistením otvorte dvierka, aby sa ovládací panel
deaktivoval. Pri čistení ovládacieho panela buďte
opatrní. Používajte len handričku namočenú vo vode,
jemne otierajte panel, až kým sa nevyčistí.
Nepoužívajte príliš veľa vody. Nepoužívajte žiadne
chemické ani abrazívne čističe.
UPOZORNENIE:
Počas čistenia dávajte pozor, aby ste regulátor ČASO-
VAČ nepresunuli z polohy „0“ (vyp.), inak sa rúra po
zatvorení dvierok ihneď spustí.
Vnútorný priestor zariadenia
1. Očistite po každom použití ešte teplé zariadenie
mäkkou, navlhčenou handričkou alebo špongiou,
aby sa odstránili všetky zvyšky. Pri silnom znečistení
použite slabý mydlový roztok a niekoľkokrát zaria-
denie poriadne otrite navlhčenou handričkou, kým
sa všetky zvyšky úplne neodstránia. Neodstraňujte
ochranu proti postriekaniu vlnovodu.
2. Uistite sa, že do malých otvorov v stene zariadenia
nevniká ani mydlový roztok ani voda, pretože to by
mohlo zariadenie poškodiť.
3. Nepoužívajte vo vnútornom priestore žiadne roz-
strekovacie čističe.
Udržujte kryt vlnovodu vždy čistý.
Ochrana proti postriekaniu vlnovodu je vyrobená z
krehkého materiálu a musí sa čistiť opatrne (postupuj-
te podľa vyššie uvedených pokynov k čisteniu).
POZNÁMKA: Nadmerné namáčanie môže spôsobiť
rozklad krytu vlnovou. Kryt vlnovodu je spotrebný
tovar a bez pravidelného čistenia ho bude treba vy-
meniť.
Otočný tanier a nosič pre otočný tanier
Vyberte z rúry otočný tanier a nosič pre otočný tanier.
Umyte otočný tanier a nosič pre otočný tanier v mier-
ne mydlovej vode. Osušte jemnou tkaninou. Otočný
tanier a nosič pre otočný tanier môžete dať do umý-
vačky riadu.
Dvierka zariadenia
Dvierka na oboch stranách, tesnenie dvierok a tesnia-
ce plochy často otierajte jemnou navlhčenou handrič-
kou, aby sa odstránili nečistoty. Nepoužívajte žiadne
abrazívne čistiace prostriedky.
POZNÁMKA: Nepoužívajte naparovačku.
Tip ohľadom čistenia – na jednoduchšie čistenie vašej rúry:
Vložte do misy polovicu citróna, pridajte 300 ml vody a ohrejte pri výkone 100% po dobu 10 – 12 minút.
Vytrite rúru pomocou jemnej suchej handričky.
ÚDRŽBA A ČISTENIE
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:10R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:10 2012-07-09 12:22:402012-07-09 12:22:40
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144

Sharp R-200(W)E špecifikácia

Kategória
Mikrovlny
Typ
špecifikácia