Domo DO708K Návod na obsluhu

Kategória
Kávovary
Typ
Návod na obsluhu

Táto príručka je tiež vhodná pre

PRODUCT OF
DO708K
Handleiding Koezetapparaat
Mode d’emploi Cafetière
Gebrauchsanleitung Kaeeautomat
Instruction booklet Coee maker
Manual de instrucciones Cafetera
Istruzioni per l’uso Macchina per il caè
Návod k použití Kávovar – překapávač
Návod na použitie Kávovar - prekvapkávač
41
DO708K
www.domo-elektro.be
SK
ZÁRUKA
Pre záruku začínajúcich dňom predaja spotrebiča platí na území SR tieto podmienky:
1. trvania záruky: 2 roky
2. poskytovanie záruky:
a) záručnú opravu vykonáme podľa nášho zvážení opravou alebo výmenou chybných dielov, ak tieto
závady vznikli preukázateľne chybou materiálu alebo chybou pri výrobe
b) záručná oprava bude vykonaná len pri predložení tohto záručného listu a dokladu o zaplatenie
c) ak dôjde k oprave alebo výmene spotrebiča v záručnej dobe, záručná doba sa predlžuje.
3. záruka sa nevzťahuje
a) na mechanické poškodenie
b) nesprávne používanie v rozpore s návodom na použitie
1. záruka zaniká:
- Pri použití spotrebiča inak ako v domácnosti
- Pri vykonávaní opravy alebo zmeny na spotrebiči osobou inou ako poverenou naším servisom
Na tento spotrebič poskytujeme záruku na nedostatky, ktoré sú označené ako výrobné chyby alebo chyby
materiálu. Záručná doba začína dňom predaja a je uznaná po predložení potvrdeného tohoto záručného
listu alebo orig.dokladu o zaplatení + tento nepotvrdený, ale vyplnený ZL pre záznam opravy. Prípadné
reklamácie môžete uplatniť v mieste nákupu tohto prístroja alebo v servisnom stredisku rmy:
Domo-elektro s.r.o. Hluboká 147, 34506 Kdyně pozri www.domo-elektro.cz
tel. 379 789 684 alebo na [email protected], tel. 379 422 550
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
· Pri používaní jakkéhokoli el. spotrebiče dbajte na zvýšenú opatrnosť a dodržujte určitá bezpečnostné
pravidlá:
· Starostlivo si prečítajte tieto informácie a manuál nechajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu.
· Uistite sa, že pred použitím odlepíte a odstránite všetky reklamné a ochranné fólie.
· Deti sa s ochrannými ani reklamnými polepy nesmie hrať.
· Prístroj je určený pre používanie v domácnostiach a podobných prostrediach, tak ako je:
· kuchynky v obchodoch, kanceláriách atď.
· chaty, chalupy
· hotely, penzióny a iné dočasné ubytovanie
· Prístroj nesmú používať osoby (ani deti) so zníženou psychickou, motorickú alebo mentálnou
schopností. Ak nie sú pod odborným dohľadom, tak ho nesmie používať ani osoby bez dostatočného
zoznámenie o pravidlách správneho použitia.
· Dohliadnite, aby sa deti nehrali s prístrojom.
· Prístroj smie používať iba deti staršie ako 16 rokov. Osoby so zníženou psychickou, motorickú alebo
mentálnou schopnosťou smie používať prístroj len za neustáleho dohľadu zodpovedné osoby, ktorá je
oboznámená s pravidlami používania a prípadným rizikom.
· Čistenie a bežnú údržbu môžu vykonávať len osoby staršie ako 16 rokov a pri tom byť pod
dohľadom.
· Prístroj a jeho el. kábel skladujte mimo dosahu detí mladších ako 16 rokov.
42
DO708K
SK
· Pokiaľ prístroj nepoužívate, alebo sa ho chystáte rozoberať či meniť súčasti, tak ho odpojte od el.
napätia. Pred rozoberanie, skladaním aj pred čistením, vždy nechajte prístroj dostatočne vychladnúť.
Nikdy neťahajte priamo za kábel, vypojujte za zástrčku.
· Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, musí byť vždy okamžite opravený v odbornom servise alebo
preškolenou osobou.
· POZOR: tento prístroj nesmie byť používaný s žiadnu externú súčiastkou (napr. časovač ...) ani iné
diaľkové ovládanie.
· Povrch prístroja môže byť počas používania horúci, preto odporúčame sa ho počas procesu pečenia
nedotýkať.
· Nikdy nenechávajte spustený prístroj bez dozoru.
· Nikdy nepoužívajte prístroj vonku.
· Nikdy nepoužívajte inak, než je zamýšľané a určené výrobcom.
· Pred použitím skontrolujte, či parametre el. siete odpovedajú požadovaným parametrom na
informatívnym štítku prístroja.
· Pokiaľ je prístroj alebo prívodný kábel poškodený, nikdy sa ho nesnažte opraviť sami doma. Vždy ho
zverte odbornému servisu DOMO, ktorý ho prezrie a prípadne opraví.
· Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, nesmiete nikdy potápať kábel, sieťovú zástrčku alebo
samotný prístroj do vody alebo iných tekutín.
· Nesiahajte na prístroj s mokrými rukami.
· Kratšie prívodný kábel je vyrábaný zámerne, aby sa znížilo riziko zakopnutia či strhnutí prístroja zo
stola. Nepoužívajte predlžovacie káble.
· Vždy prívodný kábel kompletne odmotajte, aby sa predišlo prehrievaniu tohto kábla.
· Nenechávajte visieť kábel prístroja cez hranu stola a vyvarujte sa toho, aby prišiel do styku s horúcimi
plochami.
· Prívodný kábel nikdy nesmie byť pod prístrojom ani omotaný okolo neho.
· Neumiestňujte prístroj v blízkosti el. sporákov či rúr, ani na miestach kde je zvýšené teplo.
· Neumiestňujte prístroj do blízkosti horľavých ani horľavých materiálov.
· Uistite sa, že je prístroj dobre zostavený a až potom zapojte do el. siete. Pred odpojením z el. siete
vždy vypojte hlavný vypínač do polohy “0” alebo “OFF” a až potom odpojte. Nikdy neťahajte za kábel,
vždy odpájajte priamo ťahom za pevnú zástrčku.
· Zanedbaná údržba a nečistoty môžu viesť ku skrátenej životnosti prístroja. Pri extrémnej nečistote
dokonca hrozí riziko požiaru.
· Počas procesu varenia je pravdepodobné, že z neho bude páriť veľmi horúca para. Buďte opatrní a
držte tvár aj ruky v bezpečnej vzdialenosti.
· Vždy používajte podľa odporúčaného návodu. Výrobca ani predajca nie je schopný znášať vzniknuté
riziko z dôvodu zlého použitia.
· Prístroj zapájajte iba do uzemnenej zásuvky, ktorá zodpovedá miestnym normám.
· Do prístroja nikdy nelejte viac vody ako je vyznačené povolené maximum.
· Zamedzte, aby sa voda nedostala do útrob prístroja ani na hrejúce platničku.
· Prístroj ani nesmie byť ponorený do vody, a to ani pri čistení.
· Ku kávovaru používajte iba originálne súčasti a príslušenstvo.
· Nemanipulujte s prístrojom, ak je zapojený a práve ohrieva. Vždy nechajte prístroj vychladnúť, až
potom premiestňujte.
· Prístroj nezapínajte naprázdno (bez vody).
· Prístroj vždy používajte na stabilnom, rovnom, suchom mieste.
VOD SI USCHOVAJTE PRE NESKORŠIU NAHLIADNUTIU
43
DO708K
www.domo-elektro.be
SK
ČASTI
1. Horný kryt
2. Výpust vody
3. Zásobník vody
4. Vodoznak
5. Držiak ltra
6. Odnímateľný lter
7. Ventil sa zabránením odkvapu
8. Sklenená kanvica 1,5 l
9. Rukoväť
10. Nahrievacia platnička
11. Ovládací panel s LCD displejom
12. Hlavný spínač - podsvietený
13. Ovládacie tlačidlo so svetelnou indikáciou
14. Nastavenie časovača - hodiny
15. Nastavenie časovača - minúty
2
3
5
6
10
4
7
9
PRED PRVÝM POUŽITÍM
· Skontrolujte všetko príslušenstvo a časti kávovaru, či nie sú nejako viditeľne poškodené.
· Prvýkrát nechajte prekvapkať celý zásobník čistej vody bez kávy. Naplňte plný zásobník vody. Kávovar
zapnite a nechajte celý obsah prevariť. Vodu vylejte a proces opakujte ešte raz. Potom v teplej vode
umyte držiak ltra, lter a celú kanvicu. Po umytí je prístroj pripravený na používanie.
POUŽITIE
1. Otvorte veko prístroja a s pomocou sklenenej kanvice pridajte potrebné množstvo vody do
zásobníka na vodu. Neprekračujte maximálnu značku.
2. Vložte papierový lter do odnímateľného ltra.
3. Pridajte požadované množstvo kávy do ltra a presuňte časť pre výpust vody tak, aby bola
umiestnená nad ltrom. Zatvorte veko.
4. Do kávovaru na platničku vložte sklenenú kanvicu. Musia byť zároveň priamo pod odkvapkávacím
ventilom.
1
8
11
14
15
12
13
44
DO708K
SK
5. Prístroj zapojte do el. siete a zapnite hlavným spínačom. Kontrolka sa rozsvieti a kávovar začne
prekvapkávať. Počas procesu prekvapkávania je možné kedykoľvek kanvicu vybrať (max. na 30
sekúnd) a naliať si kávu. Odkvapkávacia ventil automaticky vypne a kávu zadržia počas týchto 30
sekúnd. Je nutné kanvicu čo najskôr vrátiť na svoje miesto.
6. Od chvíle, keď kávovar prestane prekvapkávať nechajte ešte cca 1 minútu kanvicu na svojom mieste,
potom je káva už pripravená na podávanie.
7. Výsledný objem kávy bude o niečo nižší ako objem pôvodnej vody. Namletá káva totiž absorbuje
časť vody.
8. Pri nalievaní kávy buďte opatrní, čerstvo překapaná káva je veľmi horúca.
9. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame mať neustále veko na kanvicu. Káva zostane dlhšie teplá a
je to bezpečnejšie pri nalievaní.
10. Po tejto maximálnej dobe prístroj automaticky vypne. Ak si chcete vychutnať tú pravú chuť kávy, je
najlepšie kávu piť ihneď po prevarení.
11. Po každej keď sa kávovar nepoužíva, musí byť vypnutý a vypojený z el. siete.
RADY PRE PRÍPRAVU KÁVY
· Rozhodujúca je vždy čistý a udržiavaný kávovar. Čistite a odvápňujte podľa nížšie popísaného návodu.
Na prípravu kávy používajte vždy čerstvo napustenú a studenú vodu.
· Zrnkovú kávu uchovávajte v chlade a suchu.
· Nepoužívajte kávu na viackrát. Už raz vylúhované a použitá káva nie je vhodná na ďalšie použitie.
Ak už pripravená káva vychladne, nie je dobré ju znovu ohrievať. Takáto káva stratí väčšinu arómu a
nemusí byť chutná.
NASTAVENIE ČASU
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Na displeji sa zobrazí “12:00”.
2. Stlačte ovládacie tlačidlo pre nastavenie času. Na displeji sa zobrazí “CLOCK”.
3. Pre nastavenie správneho času stlačte tlačidlo pre nastavenie hodín a tlačidlo pre nastavenie minút.
4. Po nastavení času stlačte trikrát ovládacie tlačidlo pre potvrdenie času.
NASTAVENIE ČASOVAČA
1. Pripravte prístroj na prípravu kávy, ako je uvedené v časti “Použitie”, ale ešte nestláčajte tlačidlo
hlavného spínača.
2. Dvakrát stlačte ovládacie tlačidlo pre nastavenie časovača. Na displeji sa zobrazí “TIMER”.
3. Pre nastavenie časovača stlačte tlačidlo pre nastavenie hodín a tlačidlo pre nastavenie minút.
4. Stlačte ovládacie tlačidlo pre potvrdenia časovača. Čas a nastavený časovač sa zobrazí na displeji.
Svetelná kontrolka sa teraz rozsvieti zeleno.
5. Káva sa začne pripravovať v dobe, ktorá bola nastavená pomocou časovača.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
POZOR: Pred čistením nechajte prístroj celkom vychladnúť. Nikdy neponárajte prívodný kábel ani prístroj
pod vodu (riskujete úraz el. Prúdom a poškodenia prístroja). Po každom použití prístroj odpojte z el. siete.
· Vyčistite sklenenú nádobu a odnímateľný lter v horúcej vode jemný umývacím prostriedkom.
· Povrch prístroja utierajte mäkkou vlhkou handričkou.
· Pre otieranie nahrievacie platničky používajte len mäkkú navlhčenú handričku.
· Nikdy nepoužívajte abrazívne čistidlá.
45
DO708K
www.domo-elektro.be
SK
ODVÁPNENIE
Kedy?
Kávovar je potrebné pravidelne odvápňovať. Pravidelné odvápňovanie kávovar zaručuje stále rovnakú
kvalitu kávy, menšiu spotrebu energie a dlhšiu životnosť vášho prístroja.
Pri klasickom používaní odporúčame odvápňovať každé 3-4 týždne.
Ako?
1. Nalejte ¼ kanvice bieleho octu a ¾ studenej vody.
2. Túto zmes nalejte do zásobníka a kávovar zapnite. Bez jakkéhokoli pridanie kávy alebo čaju nechajte
prekvapkať. Celý proces opakujte až do chvíle, kedy bude překapaná voda číra.
3. Octovú znečistenú vodu vylejte.
4. Do kávovaru nalejte čistú vodu a prevarte. Vodu vylejte a opäť opakujte proces s čistou vodou až do
chvíle kedy z kávovaru zmizne zápach octu. Prístroj vypnite.
46
DO708K
SK
OHĽAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Symbol na prístroji alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom
nie je možné nakladať ako s domovým odpadom, ale musí byť odovzdaný
na miestach určených na zber a likvidáciu elektrických a elektronických
zariadení. Dodržaním tohto odporúčania chránite životné prostredie a zdravie
spoluobčanov. Viac informácií o možnostiach likvidácie nebezpečného
odpadu obdržíte na obecných alebo mestských úradoch, zberných dvoroch
alebo v predajni, kde ste prístroj zakúpili.
Obalové materiály sú recyklovateľné, nakladajte s nimi podľa predpisov pre
životné prostredie.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48

Domo DO708K Návod na obsluhu

Kategória
Kávovary
Typ
Návod na obsluhu
Táto príručka je tiež vhodná pre