Medisana TM 700 Používateľská príručka

Kategória
Digitálne telové teplomery
Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

medisana GmbH, 41468 NEUSS, NIEMCY.
Przycisk
WŁ./WYŁ. (start) 3
Wyświetlacz LCD 2 Zatyczka
4
Końcówka
czujnika 1
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Ważne wskazówki! Należy bezwzględnie zachować!
Przed skorzystaniem z urządzenia należy dokładnie
przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, zwłaszcza wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa oraz zachować ją, aby w razie
konieczności móc z niej ponownie skorzystać. W przypadku
przekazania urządzenia kolejnym osobom należy koniecznie
dołączyć do niego instrukcję obsługi.
Termometr zawiera małe elementy, które mogą zostać
połknięte przez dzieci. Dlatego termometr nie jest
przeznaczony do
użytkowania przez dzieci, bez nadzoru dorosłych.
Używaj termometru do pomiaru temperatury jedynie pod
językiem (oralnie), pod pachą
(aksilarnie) lub w odbycie (rektalnie). Nie używaj termometru
do pomiaru w uchu.
Nie umieszczać w pobliżu źródeł ciepła. Może dojść do
wybuchu baterii!
Urządzenie musi być sprawdzanie pod względem techniki
pomiarowej (kalibrowane) co 2 lata. W tym celu należy
przesłać
kompletny termometr na adres serwisu.
Jeśli urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas,
należy wyjąć baterię.
Nie wstrząsać, nie zginać ani nie pukać w termometr. Nie
upuszczać termometru. Nie jest odporny na uderzenia.
Chronić urządzenie przed bezpośrednim promieniowaniem
słonecznym, ekstremalnie wysokimi lub niskim temperatura-
mi, zanieczyszczeniami,
wysoką wilgotnością powietrza i kurzem.
Nie należy otwierać urządzenia. W razie wystąpienia usterek
nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Nie używać
dalej
urządzenia. Skontaktować się ze sprzedawcą i w celu
napraw korzystać jedynie z autoryzowanych serwisów
Urządzenie odpowiada wymaganiom normy EU EN 60601-1-
2 dotyczącej zgodności elektromagnetycznej. Wymaga
szczególnych środków ostrożności w kontekście zgodności
elektromagnetycznej. Prosimy pamiętać, że
przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne pracujące
z wysoką częstotliwością mogą mieć wpływ na pracę tego
aparatu. Szczegółowe informacje
znajdują się w załączniku.
OSTRZEŻENIE! Folie opakowaniowe należy przechowy-
wać w miejscu niedostępnym dla dzieci! Zachodzi ryzyko
uduszenia!
Wkładanie / wyjmowanie baterii
Termometr medisanaTM 700/710 jest od razu gotowy
do użytku, ponieważ zamontowano w nim baterię. Jeś-
li jednak po pewnym okresie użytkowania na wyświet-
laczu pojawi się ikonka baterii, należy wymienić baterię
na nową. W tym celu zdejmij pokrywę wnęki bat-
erii 4 i wysuń komorę baterii z termometru na ok.
10 mm. Ostrożnie poluzuj baterię guzikową od-
powiednim narzędziem, np. końcówką długopisu
. Umieść nową baterię we wnęce, tak by symbol „+“
znajdował się u góry. Wsuń komorę baterii z pow-
rotem do środka urządzenia. Zamknij wnękę baterii
używając klapki.
Zmiana jednostki pomiaru
Istnieje możliwość pomiaru temperatury w stopniach Cels-
jusza jak i w stopniach Fahrenheita. Postępuj w poniższy
sposób:1. Urządzenie musi być wyłączone.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WŁ./WYŁ.-przez ok. 4
sekundy, aby zmienić aktualną jednostkę pomiarów.
3. Ustawiona jednostka pomiarów (°C lub °F) pojawi się na
wyświetlaczu u góry po prawej stronie
Użytkowanie
Włącz urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.. Na wyświ-
etlaczu pojawią się na krótko wszystkie symbole i rozlegnie
się dźwięk sygnalizacji, następnie pojawi się ostatnio zmier-
zona wartość temperatury. Jeżeli temperatura wynosi mniej
niż 32°C (90°F) na wskaźniku LCD pojawi się Lo“, jeżeli
temperatura wynosi ponad 42,9°C (109.9°F), pojawi się Hi”.
Termometr medisana TM 700/710 jest teraz gotowy do pomi-
aru. Umieść końcówkę czujnika w pozycji oralnej, aksilarnej
lub rektalnej.
POMIAR ORALNY: Umieścić końcówkę czujnika termometru
1 pod językiem i zamknąć usta. Podczas dokonywania
pomiaru oddychać przez nos, aby nie zakłócić pomiaru
temperatury.
POMIAR REKTALNY: Pomiar rektalny jest uważany
przez wielu pacjentów za nieprzyjemny, jego wynik jest
jednak bardzo dokładny. W celu szybkiego i niezawodnego
stwierdzenia temperatury ciała należy wprowadzić końcówkę
czujnika ostrożnie ok. 1 cm do odbytu.
POMIAR POD PACHĄ:
Przed dokonaniem pomiaru umyć pachę. Umieścić termometr
pod pachą częścią pomiarową skierowaną do wewnątrz.
Opuścić ramię i lekko przyciskać je do boku podczas dokony-
wania pomiaru.
Termometr automatycznie rozpocznie pomiar tem-
peratury. Podczas pomiaru ciągle miga symbol °”.
Po wykonaniu pomiaru przez ok. 10 sekund rozlegają się
dźwięki, a na wyświetlaczu wskazywany jest wynik pomiaru.
Dzięki przedłużeniu czasu trwania pomiaru przez okres trwa-
nia dźwięków osiąga się dokładniejsze wyniki pomiarów. Pod-
czas pomiarów pod pachą czas pomiaru powinien wynosić
przynajmniej 10 minut, ponieważ taki rodzaj pomiaru jest
najdokładniejszy. Jeżeli zostanie zmierzona temperatura
ponad 37,8°C (100°F), rozlega się alarm o gorączce (krótkie
piski).
Termometr wyłączy się automatycznie ok. 10 minut po
wykonaniu pomiaru. Aby przedłużyć żywotność bat-
erii należy jednak każdorazowo wyłączać termometr
ręcznie, poprzez naciśnięcie przycisku WŁ./WYŁ..
Czyszczenie i dezynfekcja
Termometr medisanaTM 700/710 jest wodoodporny, dzięki
czemu można go łatwo czyścić i dezynfekować. Przed i po
dokonaniu pomiaru przetrzyj urządzenie szmatką, nasączoną
delikatnym roztworem alkoholu. W razie potrzeby możesz też
zanurzyć termometr w odpowiednim środku dezynfekcyjnym. W
razie wątpliwości co do odpowiednich produktów do czyszczenia
i konserwacji urządzenia, poproś o radę sprzedawcę termomet
-
ru. Pod żadnym pozorem nie należy gotować termometru!
Wskazówki dotyczące utylizacji
Tego urządzenia nie można utylizować razem z odpadami ko
-
munalnymi. Każdy użytkownik jest zobowiązany do oddawa
-
nia wszystkich urządzeń elektrycznych lub elektronicznych,
niezależnie od tego, czy zawierają substancje szkodliwe czy nie,
do specjalnego punktu odbioru takich odpadów, aby umożliwić
ich utylizację w sposób przyjazny dla środowiska. Przed utylizac
-
ją urządzenia należy wyjąć z niego baterie. Nie wolno wyrzucać
zużytych
baterii razem z odpadami domowymi, lecz tylko z odpadami
specjalnymi. Można je też oddać do punktów zbiórki baterii,
znajdujących się w sklepach. W sprawach dotyczących utylizacji
należy zwrócić się do odpowiedniego urzędu lub do sprzedawcy.
Oznakowanie CE odpowiada dyrektywie UE 93/42/EWG. Podst
-
awę projektu i produkcji urządzenia stanowią następujące normy
europejskie: EN 80601-2-56 (Termometry medyczne), EN ISO
15223, EN 60601-1 (Bezpieczeństwo elektryczne urządzeń
medycznych). Zgodność elektromagnetyczna: Urządzenie
odpowiada wymaganiom normy EU EN 60601-1-2 dotyczącej
zgodności elektromagnetycznej. Szczegóły dotyczące danych
pomiarowych można uzyskać od rmy medisana.
Warunki gwarancji i napraw
W przypadku wystąpienia roszczeń z tytułu gwarancji należy
zwrócić się do sklepu lub bezpośrednio do serwisu. Jeśli
występuje konieczność odesłania urządzenia, należy opisać
uszkodzenie i załączyć kopię dowodu zakupu.
Dane techniczne
Nazwa i model:
Zasilanie:
Żywotność baterii:
Zakres pomiarowy:
Dokładność pomiaru:
Zapis:
Warunki eksploatacji:
Warunki przechowywania i
transportu:
Wymiary (dług. x szer. x wys.):
Masa:
Nr artykułu:
Kod EAN:
Termometr medisana TM 700 / TM 710
Baterie guzikowe 1,5 V (typu GP-192
lub LR 41)
ok. 200 godzin
32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)
± 0,1°C / 0.2°F w zakresie pomiarowym
35,5°C - 42°C / 95.9°F - 107.6°F;
poza tym zakresem pomiarowym: ±
0,2°C / 0.4°F (odchylenie od rzeczywistej
temperatury ciała w temperaturze otoczenia
18°C - 28°C / 64.4°F - 82.4°F)
Ostatnia wartość zostanie zapisana
automatycznie
5°C - 40°C (41°F - 104°F), wzgl. wilgotność
powietrza < 85 %
-10°C - 55°C (14°F - 131°F), wzgl. wilgot
-
ność powietrza < 95 %
ok. 13,9 x 2,2 x 1,3 cm
ok. 11 g (wraz z baterią)
77040 (TM 700) / 77045 (TM 710)
40 15588 77040 1 / 40 15588 77045 6
Urządzenie spełnia wyma-
gania stopnia ochrony B
Producent
Data produkcji
Przeczytaj sta-
rannie instrukcję
użytkowania
Numer partii
0297
77040/45 04-2020 Ver.1.5
Termometr
TM 700/710
PL
medisana GmbH, 41468 NEUSS, NĚMECKO.
Tlačítko
ON/OFF
(spouštěcí) 3
LCD displej 2 Uzávěr 4
Hrot
čidla 1
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Důležité pokyny! Bezpodmínečně uschovejte!
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití,
zejména pak bezpečnostní pokyny, a uschovejte si ho pro
další použití. Pokud přístroj předáváte třetím osobám, přiložte
k němu v každém případě i tento návod k použití.
Teploměr obsahuje malé díly, které by děti mohly spolknout.
Proto teploměr nikdy
nenechávejte v rukách dětí bez dozoru.
Teploměr používejte výhradně k měření tělesné teploty pod
jazykem (orálně), v podpaží (axilárně)
nebo v konečníku (rektálně). Teploměr nepoužívejte pro
měření teploty v uchu.
Nenechávejte v blízkosti zdrojů silného tepla. Baterie by
mohla explodovat!
Přístroj musí být po 2 letech podroben metrologické kontrole
(nakalibrován). Za tímto účelem zašlete kompletní teploměr
na adresu servisu.
Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte z něj baterii.
S teploměrem netřepejte ani neklepejte a neohýbejte ho.
Zabraňte jeho pádu. Není odolný proti nárazům.
Chraňte přístroj před přímým slunečním zářením, extrémně
vysokými nebo nízkými teplotami, špínou,
vysokou vlhkostí vzduchu a prachem.
Přístroj neotevírejte. V případě poruchy přístroj neopravujte
sami. Přestaňte přístroj
používat. Obraťte se na svého specializovaného prodejce a
opravy nechte provádět pouze servisním střediskem.
Tento přístroj odpovídá požadavkům normy EN 60601-1-2 o
elektromagnetické kompatibilitě. Podléhá
zvláštním bezpečnostním opatřením týkajícím se elektromag-
netické kompatibility. Mějte na paměti, že
přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení
mohou mít vliv na tento přístroj. Podrobné informace
najdete v příloze.
VAROVÁNÍ! Dbejte na to, aby se obalové fólie nedostaly do
rukou dětem! Hrozí nebezpečí udušení!
Vyjmutí/vložení baterie
Teploměr medisana TM 700/710 je připraven k
okamžitému použití, protože baterie je již nainstalová-
na v přístroji. Pokud se však po určité době provozu na
displeji zobrazí symbol baterie, je nutné vložit novou
baterii. Sejměte uzávěr 4 přihrádky na baterie a přihrádku
na baterie o cca 10 mm povytáhněte z teploměru. Pomocí
vhodného nástroje, např. hrotu propisky, opatrně uvolněte
knoíkovou baterii. Vložte novou knoíkovou baterii
symbolem „+“ nahoru. Zasuňte přihrádku na baterie
zpět do teploměru. Přihrádku na baterie opět zavřete
uzávěrem.
Změna měrné jednotky
Teplotu můžete měřit buď ve stupních Celsia, nebo ve
stupních Fahrenheita. Postupujte následovně:1. Přístroj musí
být vypnutý.
2. Pro změnu aktuálně zvolené měrné jednotky stiskněte a
podržte tlačítko ON/OFF po dobu cca 4 sekund.
3. Nastavená měrná jednotka (°C nebo °F) se zobrazí v
pravém horním rohu displeje.
Použití
Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF. Na displeji se
krátce zobrazí všechny symboly a zazní zvukový signál.
Následně se zobrazí poslední naměřená teplota. Je-li teplota
nižší než 32 °C (90 °F), zobrazí se na LCD displeji „Lo“. Je-li
teplota vyšší než 42,9 °C (109,9 °F), zobrazí se „Hi“. Teploměr
medisana TM 700/710 je nyní připraven na měření. Umístěte
hrot čidla orálně, axilárně nebo rektálně:
ORÁLNÍ MĚŘENÍ: Vložte teploměr hrotem čidla pod jazyk
a zavřete ústa. Během měření dýchejte nosem, abyste
zabránili zkreslení hodnot.
REKTÁLNÍ MĚŘENÍ: Rektální měření vnímá mnoho pa-
cientů jako nepříjemné, nicméně poskytuje přesné výsledky.
V zájmu rychlého a spolehlivého měření tělesné teploty
opatrně zaveďte hrot čidla cca 1 cm do konečníku.
MĚŘENÍ V PODPAŽÍ:
Před měřením omyjte oblast podpažní jamky. Vložte teploměr
hrotem čidla do podpaží. Spusťte paži a v průběhu měření ji
lehce tiskněte k tělu.
Teploměr poté začne automaticky měřit.
Během měření nepřetržitě bliká znaménko °“.
Po skončení měření zazní na cca 10 sekund zvuk-
ové signály a výsledek měření se zobrazí na displeji.
Budete-li v měření pokračovat i po zaznění zvuk-
ových signálů, budou výsledky měření ještě přesně-
jší. Při měření v podpaží by doba měření měla činit
alespoň 10 minut, neboť je tato metoda měření
nejméně přesná. Bude-li naměřena teplota vyšší než 37,8 °C
(100 °F), zazní alarm signalizující horečku (krátké pípání).
Zhruba 10 minut po měření se teploměr automaticky vypne.
V zájmu prodloužení životnosti baterie byste však teploměr
po zjištění teploty měli vypnout stisknutím tlačítka ON/OFF.
Čištění a dezinfekce
Teploměr medisana TM 700/710 je vodotěsný, a proto ho lze
snadno čistit a dezinkovat. Před a po každém měření teploměr
očistěte ubrouskem napuštěným slabým alkoholovým roztokem.
Kromě toho teploměr můžete vložit do vhodného dezinfekčního
roztoku. Váš specializovaný prodejce vám rád doporučí vhodné
čisticí prostředky a poradí vám s jejich použitím. Teploměr se v
žádném případě nesmí vyvařovat!
Pokyny pro likvidaci
Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s běžným domovním
odpadem. Každý spotřebitel je povinen odevzdat veškeré elek
-
trické nebo elektronické přístroje bez ohledu na to, zda obsa
-
hují škodlivé látky, či nikoliv – na sběrném místě ve svém bydlišti
nebo v obchodě, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným
k životnímu prostředí. Před likvidací přístroje vyjměte baterie.
Použité baterie
nevyhazujte do domovního odpadu, ale do zvláštního odpadu
nebo do sběrného boxu na baterie ve specializovaném obchodě.
Pro informace týkající se likvidace se obraťte na místní orgán
nebo na prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili.
Označení CE se vztahuje na směrnici EU 93/42/EHS. Kon
-
strukce a výroba jsou v souladu s následujícími evropskými
normami: EN 80601-2-56 (Lékařské teploměry), EN ISO 15223,
EN 60601-1 (Bezpečnost elektrických zdravotnických přístrojů).
Elektromagnetická kompatibilita: Tento přístroj odpovídá poža
-
davkům normy EN 60601-1-2 o elektromagnetické kompatibil
-
itě. Podrobnosti o těchto údajích měření si můžete vyžádat u
společnosti medisana.
Záruční a servisní podmínky
V záručním případě se obraťte na svůj specializovaný obchod
nebo přímo na servisní středisko. Bude-li nutné přístroj zaslat
zpět, uveďte, o jakou závadu se jedná, a přiložte kopii účtenky.
Technické údaje
Název a model:
Napájecí napětí:
Životnost baterie:
Rozsah měření:
Přesnost měření:
Paměť:
Provozní podmínky:
Skladovací/přepravní podmínky:
Rozměry (D × Š × V):
Hmotnost:
Č. výrobku
Kód EAN:
teploměr medisana TM 700 / TM 710
knoíková baterie 1,5 V (typ GP-192
nebo LR 41)
cca 200 hodin
32,0 °C až 42,9 °C (90,0 °F až 109,9 °F)
±0,1 °C / 0,2 °F v rozsahu měření od 35,5 °C
do 42 °C / od 95,9 °F do 107,6 °F;
mimo tento rozsah měření: ±0,2 °C / 0,4
°F (odchylka od skutečné tělesné teploty
při teplotě okolí 18 °C až 28 °C / 64,4 °F
až 82,4 °F)
Poslední hodnota se ukládá automaticky
5 °C až 40 °C (41 °F až 104 °F), rel. vlhkost
vzduchu < 85 %
−10 °C až 55 °C (14 °F až 131 °F), rel.
vlhkost vzduchu < 95 %
cca 13,9 × 2,2 × 1,3 cm
cca 11 g (vč. baterie)
77040 (TM 700) / 77045 (TM 710)
40 15588 77040 1 / 40 15588 77045 6
Přístroj je v souladu s
třídou ochrany B
Výrobce
Datum výroby
Pečlivě si
přečtěte návod k
použití
Číslo šarže
0297
77040/45 04-2020 Ver. 1.5
Teploměr
TM 700/710
CZ
medisana GmbH, 41468 NEUSS, NEMECKO.
Tlačidlo
ON/OFF (štart) 3
LCD displej 2 Uzáver
4
Hrot
senzoru 1
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Dôležité upozornenia! Bezpodmienečne uschovajte!
Skôr ako budete prístroj používať, pozorne si prečítajte
návod na použitie, obzvlášť bezpečnostné pokyny, a návod
na použitie uschovajte na neskoršie použitie. Ak prístroj
odovzdávate tretím osobám, bezpodmienečne s ním
odovzdajte aj tento návod na použitie.
Teplomer obsahuje malé časti, ktoré by deti mohli prehltnúť.
Preto nenechávajte teplomer
v dosahu detí bez dozoru.
Teplomer používajte výhradne na meranie telesnej teploty
pod jazykom (orálne), pod pazuchou (axilárne) alebo v
konečníku
(rektálne). Teplomer nepoužívajte na meranie v uchu.
S teplomerom sa nepribližujte k silným tepelným zdrojom.
Batéria by mohla vybuchnúť!
Prístroj sa musí po 2 rokoch podrobiť metrologickej kontrole
(kalibrovaniu). Za týmto účelom zašlite kompletný
teplomer na adresu servisu.
Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho
batériu.
Teplomerom netraste, neohýbajte ho ani po ňom neklopte.
Nenechajte ho spadnúť. Nie je odolný proti nárazom.
Prístroj chráňte pred priamym slnečným žiarením, extrémne
vysokými alebo nízkymi teplotami, znečistením, vysokou
vlhkosťou vo vzduchu a prachom.
Prístroj neotvárajte. V prípade porúch prístroj sami neopravu-
jte. Prístroj ďalej
nepoužívajte. Informujte sa u svojho špecializovaného
predajcu a opravy nechajte vykonať len v servise.
Prístroj zodpovedá požiadavkám normy EN 60601-1-2 pre
elektromagnetickú zlučiteľnosť. Podlieha
mimoriadnym bezpečnostným opatreniam týkajúcim sa
elektromagnetickej zlučiteľnosti. Všimnite si, že
prenosné a mobilné vysokofrekvenčné komunikačné zariade-
nia môžu ovplyvniť tento prístroj. Podrobnosti, ktoré
sa toho týkajú, si môžete prečítať v prílohe.
VÝSTRAHA! Dbajte na to, aby sa obalové fólie nedostali do
rúk deťom! Hrozí nebezpečenstvo zadusenia!
Vybratie/vloženie batérie
Teplomer TM 700/710 medisana je priamo pripravený na
použitie, pretože batéria je vopred vložená v prístro-
ji. Ak by sa však po určitej prevádzkovej dobe na dis-
pleji zobrazil symbol batérie, musí byť vložená nová
batéria. Za týmto účelom snímte kryt 4 priehrad-
ky na batérie a priehradku na batérie vytiahnite cca
10 mm z teplomeru. Vhodným náradím, napríklad
hrotom guľôčkového pera, opatrne uvoľnite gombíkovú
batériu. Novú gombíkovú batériu vložte do priehradky sym-
bolom „+“ smerujúcim nahor. Priehradku na batérie znova
zasuňte do teplomeru. Priehradku na batérie znova zatvorte
krytom.
Zmena jednotky merania
Máte možnosť teplotu merať buď v stupňoch Celzia alebo
stupňoch Fahrenheita. Pritom postupujte takto:1. Prístroj musí
byť vypnutý.
2. Na zmenu aktuálnej jednotky merania stlačte tlačidlo ON/
OFF a podržte ho stlačené cca 4 sekundy.
3. Aktuálne nastavená jednotka merania (°C alebo °F) sa
zobrazí na displeji vpravo hore.
Použitie
Prístroj zapnite stlačením tlačidla štart ON/OFF. Na krátko
sa zobrazia všetky symboly displeja a zaznie signálny tón
nasledovaný naposledy nameranou hodnotou teploty. Ak
teplota predstavuje menej ako 32 °C (90 °F), uvidíte na LCD
displeji „Lo“, ak teplota predstavuje viac ako 42,9 °C (109,9
°F) zobrazí sa „Hi“. Teplomer TM 700/710 medisana je teraz
pripravený na meranie. Hrot senzora umiestnite orálne, ax-
ilárne alebo rektálne:
ORÁLNE MERANIE: Teplomer hrotom senzora položte pod
jazyk a zatvorte ústa. Počas merania dýchajte nosom, aby sa
zabránilo skresleniu hodnôt.
REKTÁLNE MERANIE: Rektálne meranie veľa pacientov
vníma ako nepríjemné, poskytuje však presné výsledky. Na
rýchle a spoľahlivé zistenie telesnej teploty zaveďte hrot
senzoru opatrne cca 1 cm do konečníka.
MERANIE V PODPAZUŠÍ:
Pred meraním si očistite podpazušie. Teplomer vložte s mer-
acou časťou do podpazušia. Pripažte rameno a mierne ho
počas merania pritlačte k telu.
Teplomer teraz automaticky začne s mer-
aním. Počas merania neustále bliká symbol °“.
Po meraní na cca 10 sekúnd zaznejú signálne
tóny a na displeji sa zobrazí výsledok merania.
Predĺžením doby merania počas signálnych tónov sa
dosiahnu presnejšie výsledky merania. Pri merani-
ach pod pazuchou by malo meranie trvať minimálne
10 minút, pretože tento spôsob merania je najmenej
presný. Ak sa odmeria teplota vyššia ako 37,8 °C (100 °F),
zaznie poplach signalizujúci horúčku (krátke pípnutia).
Teplomer sa automaticky vypne asi 10 minút po meraní. Aby
sa predĺžila životnosť batérie, mali by ste však po odčítaní
hodnoty teplomer deaktivovať stlačením tlačidla ON/OFF.
Čistenie a dezinfekcia
Teplomer TM 700/710 medisana je vodotesný, a preto je ho
možné jednoducho čistiť a dezinkovať. Teplomer pred a po
každom meraní očistite handričkou namočenou v jemnom, alko
-
holovom roztoku. Okrem toho máte možnosť teplomer ponoriť do
vhodného dezinfekčného roztoku. Váš špecializovaný predajca
vám rád odporučí vhodné čistiace produkty a poradí, ako ich
máte používať. Teplomer sa v žiadnom prípade nesmie vyvárať!
Pokyny na likvidáciu
Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym od
-
padom. Každý používateľ je povinný všetky elektrické alebo
elektronické prístroje bez ohľadu na to, či obsahujú, alebo ne
-
obsahujú škodlivé látky, odovzdať v zbernom mieste vo svojej
obci alebo v obchode, aby sa mohli ekologicky zlikvidovať. Skôr
ako prístroj zlikvidujete, vyberte z neho batérie. Použité batérie
neodhadzujte
do komunálneho odpadu, ale do špeciálneho odpadu, alebo ich
odovzdajte do zberne na batérie v špecializovanom obchode.
O likvidácii sa informujte na svojom komunálnom úrade alebo
u svojho predajcu.
Označenie CE sa vzťahuje na smernicu 93/42/EHS. Konšt
-
rukcia a výroba boli vykonané za dodržania týchto európskych
noriem: EN 80601-2-56 (Klinické teplomery), EN ISO 15223,
EN 60601-1 (Zdravotnícke elektrické prístroje - požiadavky na
bezpečnosť). Elektromagnetická zlučiteľnosť: Prístroj zodpovedá
požiadavkám normy EN 60601-1-2 pre elektromagnetickú
zlučiteľnosť. Podrobnosti k týmto nameraným hodnotám môžete
zistiť prostredníctvom medisana.
Záručné a servisné podmienky
V prípade uplatnenia záruky sa obráťte na svoj špecializovaný
obchod alebo priamo na servisné pracovisko. Ak budete musieť
prístroj zaslať, uveďte, o akú poruchu ide, a priložte kópiu
potvrdenia o kúpe.
Technické údaje
Názov a model:
Napájanie napätím:
Životnosť batérie:
Rozsah merania:
Presnosť merania:
Pamäť:
Prevádzkové podmienky:
Skladovacie/prepravné
podmienky:
Rozmery (d x š x v):
Hmotnosť:
Č. výrobku
EAN kód:
teplomer TM 700 / TM 710 medisana
gombíková batéria 1,5 V (typ GP-192
alebo LR 41)
cca 200 hodín
32,0 °C - 42,9 °C (90,0 °F - 109,9 °F)
± 0,1 °C / 0,2 °F v rozsahu merania 35,5 °C -
42 °C / 95,9 °F - 107,6 °F;
mimo tohto rozsahu merania: ± 0,2 °C /
0,4 °F (odchýlka od skutočnej telesnej
teploty pri teplote okolia 18 °C - 28 °C / 64,4
°F - 82,4 °F)
posledná nameraná hodnota sa auto
-
maticky uloží
5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F), rel. vlhkosť
vzduchu < 85 %
-10 °C - 55 °C (14 °F - 131 °F), rel. vlhkosť
vzduchu < 95 %
cca 13,9 x 2,2 x 1,3 cm
cca 11 g (vrátane batérie)
77040 (TM 700) / 77045 (TM 710)
40 15588 77040 1 / 40 15588 77045 6
Prístroj zodpovedá triede
ochrany B
Výrobca
Dátum výroby
Pozorne si
prečítajte návod
na použitie
Číslo LOT
0297
77040/45 04-2020 Ver.1.5
Teplomer
TM 700/710
SK
medisana GmbH, 41468 NEUSS, NEMČIJA.
VKLOP/IZKLOP-
Tipka (start) 3
LCD zaslon 2 Zapiralni
pokrovček 4
Senzorska
konica 1
VARNOSTNI NAPOTKI
Pomembni napotki! Obvezno shraniti!
Skrbno preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne
napotke preden napravo uporabite in navodila za uporabo
shranite za kasnejšo uporabo. Če napravo predate tretjim
osebam, nujno priložite ta navodila za uporabo.
Termometer vsebuje majhne dele, katere lahko otroci pogolt-
nejo. Zato termometra
ne puščajte v rokah otrok brez nadzora.
Termometer uporabljajte izključno za meritev telesne temper-
ature pod jezikom (oralno), pod pazduho
(pazdušno) ali v danki (rektalno). Termometra ne uporabljajte
v ušesu.
Ne približujte močnim virom toplote. Baterijo bi lahko
razneslo!
Napravo je treba po 2 letih metrično tehnično preveriti (umeri-
ti). V ta namen pošljite termometer
v celoti na servisni naslov.
Če naprave ne nameravate dalj časa uporabljati, potem
odstranite baterijo.
Termometra ne stresajte, ne upogibajte ali ne trkajte na
njega. Ne dovolite, da pade na tla. Ni odporen na udarce.
Napravo zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, izredno
visokimi ali nizkimi temperaturami, nečistočami,
visoko zračno vlažnostjo in prahom.
Naprave ne odpirajte. V primeru motenj naprave ne popravl-
jajte sami. Naprave ne uporabljajte
naprej. Vprašajte pri vašem strokovnem prodajalcu in
popravila naj izvaja samo pooblaščen servis.
Naprava izpolnjuje zahteve standarda EN 60601-1-2 za
elektromagnetno združljivost. V tem primeru
so potrebni posebni previdnostni ukrepi glede elektromag-
netne združljivosti. Upoštevajte,
da prenosna in mobilna visokofrekvenčna komunikacijska
oprema lahko vpliva na delovanje te naprave. Podrobnosti
k temu lahko
preberete v prilogi.
OPOZORILO! Poskrbite za to, da otroci ne bodo prišli v stik z
embalažno folijo! Obstaja nevarnost zadušitve!
Odstranjevanje / vstavljanje baterij
Ta medisana termometer TM 700/710 je takoj priprav-
ljen za uporabo, saj je v napravi že vstavljena bateri-
ja. Če se po določenem obdobju obratovanja desno
na zaslonu pojavi simbol za baterijo, je treba vstaviti
novo baterijo. V ta namen snemite zapiralni pokrovček
4 predalčka za baterije in predalček za baterije iz-
vlecite iz termometra za pribl. 10 mm. S primernim
orodjem, npr. konico kemičnega svinčnika, previdno
odstranite gumbno baterijo. Ponovno vstavite novo
gumbno baterijo z navzgor usmerjenim simbolom „+“.
Predalček za baterije ponovno vstavite nazaj v ter-
mometer. Predalček za baterije ponovno zaprite z
zapiralnim pokrovčkom.
Sprememba merilne enote
Temperaturo lahko merite v stopinjah Celzija ali v stopinjah
Fahrenheita. Pri tem ravnajte, kot je opisano:1. Naprava mora
biti izklopljena.
2. Držite in držite pritisnjeno ON/OFFtipko za pribl. 4
sekunde, da se spremeni trenutna merilna enota.
3. Vsakokrat nastavljena merilna enota (°C ali °F) se pojavi
na zaslonu zgoraj desno.
Uporaba
Napravo vklopite s pritiskom na tipko ON/OFF. Vsi simbo-
li prikaza se pojavijo za kratek čas in zasliši se opozorilni
znak, temu sledi nazadnje izmerjena temperaturna vrednost.
Če znaša temperatura manj kot 32°C (90°F), vidite na LCD
zaslonu „Lo“, če znaša temperatura več kot 42,9°C (109.9°F)
se pojavi “Hi”. S tem je medisana termometer TM 700/710 se-
daj pripravljen na meritev. Konico senzorja namestite oralno,
podpazdušno ali rektalno:
ORALNA MERITEV: Termometer s konico senzorja položite
pod jezik in zaprite usta. Med meritvijo dihajte skozi nos, da
preprečite potvarjanje vrednosti.
REKTALNA MERITEV: Rektalna meritev je za številne
paciente neprijetna, vendar pa zagotavlja natančne rezultate.
Za hitro in zanesljivo ugotavljanje telesne temperature
vstavite konico senzorja previdno za pribl. 1 cm v zadnjik.
MERITEV POD PAZDUHO:
Pred meritvijo očistite pazduho. Termometer vstavite z meril-
nim odsekom pod pazduho. Spustite roko in jo med meritvijo
rahlo potisnite ob telo.
Termometer sedaj samodejno začne z mer-
itvijo. Med meritvijo nenehno utripa “°” znak.
Po meritvi se pojavijo pribl. 10 sekund opozoril-
ni znaki in merilni rezultat bo prikazan na zaslonu.
S podaljšanjem časa merjenja preko opozorilnih tonov
boste dosegli bolj natančne rezultate merjenja. Pri mer-
itvah pod pazduho bi moral čas merjenja znašati vsaj
10 minut, saj je ta način merjenja najbolj nenatančen
. Če izmerite temperaturo višjo od 37,8°C (100°F), potem se
pojavi alarm za vročino (kratki piski).
Termometer se samodejno izklopi po pribl. 10 minutah mer-
jenja. Da bi podaljšali življenjsko dobo baterije, bi morali pri
odčitanju termometer s pritiskom na gumb ON/OFFizklopiti.
Čiščenje in razkuževanje
Ta medisana termometer TM 700/710 je vodotesen in ga je
mogoče tako preprosto očistiti in razkužiti. Pred in po vsaki
meritvi očistite termometer s krpo, potopljeno v blago, alkohol
-
no raztopino. Poleg tega lahko termometer položite v primerno
raztopino za razkuževanje. Vaš strokovni prodajalec vam rade
volje priporoča primerne izdelke za čiščenje in vam svetuje glede
uporabe. Termometra v nobenem primeru ne prekuhavajte!
Napotki za odstranjevanje
Te naprave ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Vsak uporabnik je dolžan oddati vse električne in elektronske
naprave na zbirno mesto v domačem kraju ali vrniti v trgovino,
da bodo lahko odstranjeni na okolju prijazen način. Pred odstran
-
itvijo iz naprave izvzemite baterije. Izrabljene baterije zavrzite
Izrabljenih baterij ne odstranjujte skupaj z gospodinjskimi odpad
-
ki ampak kot posebne odpadke ali pa jih predajte na zbiralnih
mestih za baterije v specializiranih trgovinah. V zvezi z odstranit
-
vijo se obrnite na vaš lokalni komunalni organ ali vašega trgovca.
CE - oznaka se nanaša na direktivo EU 93/42/EEC. Oblikovanje
in proizvodnja sta bila izvedena z upoštevanjem naslednjih ev
-
ropskih standardov: EN 80601-2-56 (medicinski termometri), EN
ISO 15223 (simboli), EN 60601-1 (električna varnost za medicin
-
ske naprave). Elektromagnetna združljivost: Naprava izpolnjuje
zahteve standarda EN 60601-1-2 za elektromagnetno združljiv
-
ost. Podrobnosti k tem merilnim podatkom lahko preverite preko
medisana .
Pogoji za garancijo in popravila
V primeru garancijskega zahtevka vas prosimo, da se obrnete
na vašega trgovca ali neposredno na servisno mesto. Če nam
boste morali napravo poslati nazaj po pošti, napišite, kaj je
narobe in dodajte kopijo računa.
Tehnični podatki
Naziv in model:
Oskrbovanje z napetostjo:
Življenjska doba baterije:
Merilno območje:
Natančnost meritve:
Pomnilnik:
Obratovalni pogoji:
Pogoji skladiščenja in prevoza:
Mere (D x Š x V):
Teža:
Štev. artikla
Koda EAN:
medisana termometer TM 700 / TM 710
Gumbna baterija 1,5V (tip GP-192 ali LR 41)
pribl. 200 ur
32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)
± 0,1°C / 0.2°F v merilnem območju 35,5°C -
42°C / 95.9°F - 107.6°F;
izven merilnega območja: ± 0,2°C / 0.4°F
(odstopanje od dejanske telesne temperature
pri temperaturi okolice v višini 18°C - 28°C /
64.4°F - 82.4°F)
Zadnja izmerjena vrednost bo samodejno
shranjena
5°C - 40°C (41°F - 104°F), rel. Zračna
vlažnost < 85 %
-10°C - 55°C (14°F - 131°F), rel. Zračna
vlažnost < 95 %
pribl. 13,9 x 2,2 x 1,3 cm
pribl. 11 g (vklj. z baterijo)
77040 (TM 700) / 77045 (TM 710)
40 15588 77040 1 / 40 15588 77045 6
Naprava ustreza varnost-
nemu razredu B
Proizvajalec
Datum izdelave
Skrbno prebe-
rite navodila za
uporabo
Številka LOT
0297
77040/45 04-2020 Ver.1.5
Termometer
TM 700/710
SI
medisana GmbH, 41468 NEUSS, DEUTSCHLAND.
ON/OFF(UKLJ./
ISKLJ.)
tipka (Start) 3
LCD zaslon 2 Zaporni
poklopac 4
Senzorski
vrh 1
SIGURNOSNE NAPOMENE
Važne napomene! Obavezno sačuvati!
Pažljivo pročitajte Upute o uporabi, osobito sigurnosne
napomene, prije nego što započnete s radom uređaja i
sačuvajte ove Upute za kasnije potrebe. Kada uređaj dajete
drugima na korištenje, obavezno im uručite i njegovu Uputu
o uporabi.
Termometar sadrži sitne dijelove koje bi djeca mogla proguta-
ti. Zbog toga nemojte ostaviti termometar u dječjim rukama,
ako djecu nisu pod nadzorom.
Termometar koristite isključivo za mjerenje tjelesne tempera-
ture ispod jezika (oralno), ispod pazuha (aksilarno)
ili u anusu (rektalno). Ne koristite termometar za mjerenje
u uhu.
Nemojte ga približavati jakim izvorima topline. Baterija bi
mogla eksplodirati!
Uređaj se nakon dvije godine mora mjerno-tehnički provjeriti
(kalibrirati). U tu svrhu pošaljite cijeli termometar
na adresu servisa.
Ako vam uređaj neće trebati na duže razdoblje, izvadite iz
njega baterije.
Ne tresite termometar, na savijate ga i nemojte lupkati njime.
Pripazite da vam termometar ne ispadne. Nije otporan na
udarce.
Štitite uređaj od izravnog izlaganja sunčevoj svjetlosti, eks-
tremno visokih ili niskih temperatura, onečišćenja,
velike vlage zraka i prašine.
Ne rastavljajte odn. ne otvarajte uređaj. U slučaju smetnji, ne
popravljajte sami uređaj. Nemojte više
koristiti uređaj. Upitajte svog specijaliziranog trgovca i dajte
da popravak uređaja obavlja samo servisna služba.
Uređaj je u skladu sa zahtjevima norme EN 60601-1-2- o
elektromagnetskoj kompatibilnosti. Ne
podliježe posebnim mjerama opreza u svezi s elektromagnet-
skom kompatibilnošću. Vodite računa da
prenosive i mobilne visokofrekventne komunikacijske
naprave mogu utjecati na ovaj uređaj. Pojedinosti o tome
možete vidjeti u privitku.
UPOZORENJE! Vodite računa o tome da folije ambalaže ne
dospiju u ruke djece! Postoji opasnost od gušenja!
Umetanje / vađenje baterije
Proizvod medisana termometar TM 700/710 odmah je
spreman za rad, s obzirom na to da je baterija već umet-
nuta u uređaj. Međutim, ako se nakon određenog vremena
rada na zaslonu pojavi simbol baterije, morat ćete umetnuti
novu bateriju. Da biste to učinili, skinite zaporni pok-
lopac 4 s pretinca za bateriju i izvucite iz termomet-
ra baterijski pretinac van oko 10 mm. Pažljivo odvo-
jite gumbastu bateriju uz pomoć prikladnog alata, npr.
vrha kemijske olovke. Ponovno umetnite novu gum-
bastu bateriju sa simbolom „+“ okrenutim pre-
ma gore. Gurnite baterijski pretinac nazad u ter-
mometar. Ponovno zatvorite pretinac za bateriju
zapornim poklopcem.
Promjena mjerne jedinice
Na raspolaganju Vam je mogućnost mjerenja temperature ili
u stupnjevima Celzijusa ili u stupnjevima Farenheita. Pri tome
postupite na sljedeće način:1. Uređaj mora biti isključen.
2. Pritisnite i držite pritisnutom tipku ON/OFF oko 4 sekunde
kako biste promijenili trenutnu mjernu jedinicu.
3. Novo namještena mjerna jedinica (°C ili °F) pojavljuje se
na zaslonu gore desno.
Korištenje
Uključite uređaj pritiskom na tipku ON/OFF. Na kratko vrijeme
na zaslonu se pojavljuju svi simboli i čuje se zvučni signal,
a potom slijedi posljednja izmjerena vrijednost tempera-
ture. Ako je temperatura niža od 32°C (90°F), onda ćete na
LCD zaslonu vidjeti obavijest „Lo“, a ako je viša od 42,9°C
(109.9°F), pojavit će se Hi”. Time je medisana termometar
TM 700/710 spreman za mjerenje. Postavite vrh senzora oral-
no, aksilarno ili rektalno:
ORALNO MJERENJE: Stavite termometar s vrhom senzora
pod jezik i zatvorite usta. Tijekom mjerenja dišite kroz nos
kako biste spriječili dobivanje nevjerodostojnih (krivih)
vrijednosti.
REKTALNO MJERENJE: Mnogi pacijenti rektalno mjerenje
doživljavaju neugodnim, no ono daje točne rezultate. Za
brzo i pouzdano utvrđivanje tjelesne temperature uvedite vrh
senozra oprezno oko 1 cm u rektum.
MJERENJE ISPOD PAZUHA:
Prije mjerenja očistite pazuh. Stavite termometar s mjernim
područjem u pazuh. Spustite ruku i lagano je pritisnite uz tijelo
tijekom mjerenja.
Termometar sada automatski počinje mjeri-
ti. Tijekom mjerenja stalno žmirka znak °”.
Nakon mjerenja čut će se signalni tonovi u trajanju od oko
10 sekundi, a rezultat mjerenja prikazat će se na zaslonu.
Produženjem trajanja mjerenja nakon signalnih tonova
postići će se točniji rezultati mjerenja. U slučaju mjerenja
pod pazuhom mjerenje mora trajati najmanje 10 minu-
ta, s obzirom da je ovaj način mjerenja najmanje točan
. Ako se izmjeri temperatura viša od 37,8°C (100°F), oglasit će
se alarm za temperaturu (kratki zvučni signali).
Termometar se automatski isključuje otprilike 10 minu-
ta nakon završenog mjerenja. Kako biste produžili vi-
jek trajanja baterije, trebate nakon očitanja tempera-
ture isključiti termometar pritiskom na tipku ON/OFF.
Čišćenje i dezinfekcija
Proizvod medisana termometar TM 700/710 je vodonepro
-
pustan i stoga se može jednostavno čistiti i dezincirati. Prije i
nakon svakog mjerenja, termometar očistite krpom namočenom
u blagu alkoholnu otopinu. Osim toga, termometar možete stav
-
iti i u prikladnu otopinu za dezinfekciju. Vaš specijalni trgovac
rado će vam preporučiti prikladne proizvode za čišćenje i dati
vam savjet kako se isti primjenjuju. Ni u kojem slučaju ne smijete
iskuhavati termometar!
Napomene o zbrinjavanju
Ovaj uređaj ne smije se zbrinuti zajedno s ostalim kućnim otpa
-
dom. Svaki potrošač je obavezan sve električne ili elektroničke
uređaje, neovisno o tome sadrže li oni opasne tvari ili ne, predati
u reciklažno dvorište u svom gradu ili u trgovinu, kako bi isti mogli
biti zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. Prije zbrinjavanja uređa
-
ja uklonite iz njega baterije. Ne bacajte istrošene
baterije u kućni nego u posebni otpad ili ih predajte na mjes
-
to za skupljanje baterija u specijaliziranim trgovinama. Imate li
pitanja o zbrinjavanju uređaja, obratite se svome komunalnom
poduzeću ili svome trgovcu.
Oznaka CE odnosi se na EU direktivu 93/42/EEC. Dizajn i izrada
uređaja izvedeni su u skladu sa sljedećim europskim normama
(standardima): EN 80601-2-56 (Medicinski termometri), EN ISO
15223, EN 60601-1 (Električna sigurnost za medicinske proiz
-
vode/uređaje). Elektromagnetska kompatibilnost: uređaj je u
skladu sa zahtjevima norme EN 60601-1-2- za elektromagnetsku
kompatibilnost. Pojedinosti tih mjernih podataka mogu se dobiti
na upit od tvrtke medisana.
Jamstveni uvjeti i uvjeti popravka
Ako nastupi jamstveni slučaj, obratite se svojoj specijaliziranoj
trgovini ili neposredno servisnoj službi. U slučaju da proizvod
morate poslati poštom, u pošiljci navedite kvar i priložite presliku
potvrde o plaćenom računu.
Tehnički podaci
Naziv i model:
Napajanje:
Životni vijek baterije:
Mjerno područje:
Točnost mjerenja:
Memorija:
Uvjeti rada:
Uvjeti skladištenja / transporta:
Dimenzije (D x Š x V):
Težina:
Br. artikla/proizvoda
EAN kod:
medisana termometar TM 700 / TM 710
gumbasta baterija 1,5V (tip GP-192 ili LR 41)
oko 200 sati
32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)
± 0,1°C / 0.2°F u mjernom području od
35,5°C - 42°C / 95.9°F - 107.6°F;
izvan tog mjernog područja: ± 0,2°C / 0.4°F
(odstupanje od stvarne tjelesne temperature
pri temperaturi okoliša od 18°C - 28°C /
64.4°F - 82.4°F)
Posljednja vrijednost se automatski
pohranjuje
5°C - 40°C (41°F - 104°F), rel. vlažnost
zraka < 85 %
-10°C - 55°C (14°F - 131°F), rel. vlažnost
zraka < 95 %
oko 13,9 x 2,2 x 1,3 cm
oko 11 g (uklj. i bateriju)
77040 (TM 700) / 77045 (TM 710)
40 15588 77040 1 / 40 15588 77045 6
Uređaj odgovara razredu
zaštite B
Proizvođač
Datum proizvodnje
Pažljivo proči-
tajte Uputu o
uporabi.
Broj ŠARŽE
0297
77040/45 04-2020 Ver.1.5
Termometar
TM 700/710
HR
medisana GmbH, 41468 NEUSS, NÉMETORSZÁG.
BE/KI
gomb (Start) (3)
LCD-kijelző (2) Záró-
kupak (4)
Érzékelő
csúcsa (1)
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
Fontos gyelmeztetések! Feltétlenül őrizze meg!
A termék használatba vétele előtt olvassa el gyelmesen a
használati utasítást, különösképpen a biztonsági útmutatót,
és őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra.
Ha a készüléket másnak adja tovább, a jelen használati
útmutatót is feltétlenül adja oda.
A hőmérőnek olyan kis alkatrészei vannak, amelyeket a
gyerekek lenyelhetnek. Ezért ne hagyja
a hőmérőt felügyelet nélkül gyermekek kezében.
A hőmérőt kizárólag testhőmérséklet mérésére használja
nyelv alatt (orálisan), a hónaljban (axillárisan),
vagy a végbélben (rektálisan). Fülben ne használja a
hőmérőt.
Ne helyezze erős hőforrások közelébe. Az akkumulátor
felrobbanhat!
A készüléket 2 év elteltével méréstechnikailag ellenőrizni
(kalibrálni) kell. Küldje el ezért a teljes hőmérőt
a szerviz-címre.
Ha hosszú ideig nem tervezi használni az eszközt, akkor
távolítsa el belőle az akkumulátort.
Ne rázza, hajlítsa meg és ne ütögesse a hőmérőt. Ne hagyja,
hogy a hőmérő leessen. Nem ütésálló.
Védje a készüléket közvetlen napfénytől, a rendkívül magas
vagy alacsony hőmérséklettől, szennyeződésektől,
magas páratartalomtól és portól.
Ne nyissa ki a készüléket. Üzemzavar esetén ne javítsa meg
a készüléket. Ne használja tovább
az eszközt. Forduljon szakkereskedőjéhez, és kizárólag
szervizzel végezze el a javításokat.
A készülék megfelel az EN 60601-1-2 (elektromágneses
összeférhetőség) szabvány előírásainak. Az
elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos különleges
óvintézkedések vonatkoznak rá. Vegye gyelembe, hogy
a hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs
berendezések befolyásolhatják ezt a készüléket. A részletek
a függelékben találhatók.
FIGYELMEZTETÉS! Ügyeljen arra, hogy a csomagolófólia
ne kerüljön gyermek kezébe! Fulladásveszély áll fenn!
Elemek kivétele / behelyezése
A medisana TM 700/710 hőmérő azonnal használható,
mert az elem már a készülékbe behelyezve található.
Ha azonban hosszabb használati idő után a kijelzőn
jobb oldalon egy akkumulátorszimbólum jelenik meg,
új elemet kell behelyezni. Ehhez húzza le az ele-
mtartó zárókupakját 4, majd húzza ki az elemtartót
kb. 10 mm-re a hőmérőből. Megfelelő eszközzel,
pl. egy csavarhúzó hegyével óvatosan lazítsa meg
alulról a gombelemet. Az új gombelemet úgy helyez-
ze be, hogy a „+” jel felfelé nézzen. Az elemtartót tol-
ja vissza a hőmérőbe. Tegye vissza a zárókupakot
az elemtartóra.
Mértékegység megváltoztatása
Lehetőség van a hőmérséklet mérésére Celsius-fokban
vagy Fahrenheit-fokban. Végezze el a következőket:1. A
készüléknek kikapcsolt állapotban kell lennie.
2. Tartsa nyomva az ON/OFF-gombot kb. 4 másodpercig az
aktuális mérőegység megváltoztatásához.
3. A beállított mérési egység (°C vagy °F) megjelenik a
kijelző jobb felső sarkában.
Használat
Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF-gomb megnyomásával.
A kijelzőn minden szimbólum röviden megjelenik, és hangj-
elzés hallható, amelyet az utoljára mért hőmérsékleti érték
követ. Ha a hőmérséklet 32 °C (90 °F) alatti, akkor az LCD ki-
jelzőn a „Lo” felirat látható, ha a hőmérséklet magasabb, mint
42,9 °C (109,9 °F), akkor a Hi” felirat jelenik meg. A medisa-
na TM 700/710 hőmérő készen áll a mérésre. Pozicionálja az
érzékelő csúcsát orálisan, axillárisan vagy rektálisan:
MÉRÉS SZÁJÜREGBEN: Helyezze a hőmérőt az
érzékelővéggel a nyelv alá, és csukja be a száját. A mérés
során az orrán át vegye a levegőt, hogy az áramló levegő ne
zavarja a mérés eredményét.
MÉRÉS A VÉGBÉLNYÍLÁSBAN: A végbélnyílásban történő
mérést sok páciens kellemetlennek tartja, pedig ez a mérés
pontos eredményeket nyújt. A testhőmérséklet gyors és meg-
bízható meghatározásához óvatosan helyezze az érzékelő
hegyét kb. 1 cm-re a végbélbe.
MÉRÉS A HÓNAJBAN:
Mérés előtt tisztítsa meg a hónaljat. Helyezze a hőmérőt a
mérőszakasszal a hónaljba. Engedje le a karját és a mérés
során noman nyomja oda a törzséhez.
A hőmérő ekkor automatikusan mérni kezd.
A „°” jel folyamatosan villog a mérés során.
Mérés után kb. 10 másodpercig sípolás hal-
latszik, és a mérési eredmény megjelenik a kijelzőn.
A mérési időnek a jelzőhangokon túl történő meghossz-
abbításával pontosabb mérési eredmények érhetők el. A
hónaljban végzett méréseknél a mérés időtartamának le-
galább 10 percnek kell lennie, mivel az ilyen típusú mérés a
legpontosabb. Ha 37,8 °C-ot (100 °F) meghaladó hőmérsékle-
tet mérnek, láz-riasztás hallható (rövid sípolások).
A hőmérő a mérést követően 10 perc után automatik-
usan kikapcsol. Az elem élettartamának meghosszab-
bítása érdekében ajánlott a leolvasás után a hőmérő
kikapcsolása az ON/OFF-gomb megnyomásával.
Tisztítás és fertőtlenítés
A medisana TM 700/710 hőmérő vízhatlan, és így könnyen
tisztítható és fertőtleníthető. Minden mérés előtt és után tisztítsa
meg a hőmérőt egy gyenge alkoholos oldattal átitatott kendővel!
A hőmérőt megfelelő fertőtlenítő oldatba is beteheti. A szakkere
-
skedés szívesen ajánl önnek a készülékhez tisztítószereket, és
elmagyarázza használatukat is. A hőmérőt semmi esetre sem
szabad kifőzni!
Ártalmatlanítási tudnivalók
A készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal
-
matlanítani. Minden felhasználó köteles valamennyi elektromos
és elektronikus készüléket, akár tartalmaz káros anyagokat, akár
nem, a település gyűjtőhelyén vagy a szakkereskedőnek leadni a
hulladékká vált termék környezetkímélő ártalmatlanítása érdeké
-
ben. Mielőtt leselejtezi a készüléket, vegye ki belőle az elemeket.
A használt elemeket ne dobja
a háztartási hulladékba, hanem vigye azokat a veszélyes hul
-
ladékok gyűjtőjébe vagy a szakkereskedés elemgyűjtőjébe.
Az ártalmatlanítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a helyi
illetékes hatóságokhoz vagy a forgalmazóhoz.
A CE-jelölés a 93/42/EGK irányelvnek való megfelelést tanúsítja.
Tervezése és gyártása során az alábbi európai szabványokat
vették gyelembe: EN 80601-2-56 (gyógyászati hőmérők), EN
ISO 15223, EN 60601-1 (orvostechnikai eszközök elektromos
biztonsága). Elektromágneses összeférhetőség: A készülék
megfelel az EN 60601-1-2 (elektromágneses összeférhetőség)
szabvány előírásainak. A mérési adatokkal kapcsolatos rész
-
leteket a medisana oldalán tudhat meg.
Garanciális és javítási feltételek
Garancia érvényesítése esetén forduljon szakkereskedéséhez
vagy közvetlenül a szervizhez. Amennyiben a készüléket be kell
küldeni, jelölje meg a hibát, és mellékelje a vásárlást igazoló
nyugtát is.
Műszaki adatok
Név és modell:
Tápfeszültség:
Elem élettartama:
Mérési tartomány:
Mérés pontossága:
Memória:
Üzemeltetési feltételek:
Tárolási és szállítási feltételek:
Méretek (H x Sz X M):
Tömeg:
Cikkszám
EAN-kód:
medisana Thermometer TM 700 / TM 710
1,5 V-os gombelem (GP-192 vagy LR
41 típusú)
kb. 200 óra
32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)
± 0,1°C / 0.2°F ebben a mérési
tartományban: 35,5°C - 42°C / 95.9°F
- 107.6°F;
a következő mérési tartományon kívül:
± 0,2°C/0,4°F (eltérés a tényleges tes
-
thőmérséklettől 18°C - 28°C/64,4°F - 82,4°F
környezeti hőmérsékleten)
Az utolsó érték automatikusan elmentésre
kerül
5°C - 40°C (41°F - 104°F), rel. páratartalom
< 85 %
-10°C - 55°C (14°F - 131°F), rel. páratar
-
talom < 95 %
kb. 13,9 x 2,2 x 1,3 cm
kb. 11 g (akkumulátorral)
77040 (TM 700) / 77045 (TM 710)
40 15588 77040 1 / 40 15588 77045 6
A készülék a B védelmi
osztály követelményeinek
felel meg.
Gyártó
Gyártási dátum
Olvassa el
gyelmesen
a használati
útmutatót.
Tételszám
0297
77040/45 04-2020 Ver.1.5
Hőmérő
TM 700/710
HU
medisana GmbH, 41468 NEUSS, GERMANIA.
Tasta (Start) 3-
ON/OFF
Așaj LCD 2 Capac de
închidere 4
Vârf
senzor 1
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
Indicații importante! A se păstra obligatoriu!
Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, în special indicațiile
de siguranță, înainte de a utiliza aparatul și păstrați instrucți-
unile de utilizare pentru uzul ulterior. Dacă predați aparatul la
terțe persoane, predați de asemenea obligatoriu instrucțiunile
de utilizare.
Termometrul conţine componente mici, care pot  înghiţite de
către copii. De aceea, nu lăsați termometrul
nesupravegheat la îndemâna copiilor.
Folosiți termometrul doar pentru măsurarea temperaturii
corporale sub limbă (oral), la subsoară (axilar), la axilă
(axilă) sau în rect (rectal). Nu folosiți termometrul în ureche.
A nu se lăsa în apropierea surselor de căldură puternice.
Bateria ar putea exploda!
Aparatul trebuie vericat după 2 ani din punct de vedere
tehnic (calibrat). Trimiteți termometrul
complet la adresa de service.
Dacă nu intenționați să folosiți aparatul mai mult timp,
îndepărtați bateriile.
Nu scuturați, nu îndoiți și nu bateți în termometru. Nu îl lăsați
să cadă. Nu este rezistent la impact.
Protejați aparatul de radiațiile solare directe, de temperaturi
extrem de ridicate sau de scăzute, de impurități,
umiditate ridicată și praf.
Nu mai deschideți aparatul. În caz de defecțiuni nu reparați
singur aparatul. Nu mai utilizați aparatul
în continuare. Întrebați comerciantul de specialitate și per-
miteți ca reparațiile să e efectuate doar de service.
Aparatul corespunde cerințelor normei EN 60601-1-2 pentru
compatibilitatea electromagnetică. Există
măsuri de siguranță deosebite referitoare la compatibilitatea
electromagnetică. Vă rugăm să rețineți cp
dispozitivele de comunicație HF portabile și mobile pot inu-
ența acest aparat. Detaliile referitoare la acest lucru
se pot consulta în anexă.
AVERTISMENT! Aveți grijă ca foliile de ambalaj să nu ajungă
la îndemâna copiilor. Există pericol de asxiere!
Scoaterea / introducerea bateriilor
Termometrul medisana TM 700/710 este gata de
funcționare deoarece bateria este deja premon-
tată în aparat. Dar dacă apare, după o anumită peri-
oadă de utilizare, pe ecran simbolul bateriei, trebuie
Introducerea bateriei. Desfaceți capacul de închidere 4 al
compartimentului pentru baterii și scoateți compartimentul
pentru baterii la cca. 10 mm din termometru. Desprindeți
cu o unealtă corespunzătoare, de ex. vârful de la un pix,
bateria cu atenție de jos. Introduceți bateria nouă cu simbolul
”+” poziționat în sus. Împingeți compartimentul pentru baterii
în termometru. Închideți compartimentul de baterii din nou
cu capacul.
Modicarea unității de greutate
Aveți posibilitatea de a măsura temperatura în grade celsius
sau în grade Fahrenheit. Procedați după cum urmează: 1.
Aparatul trebuie deconectat.
2. Apăsați și țineți apăsată tasta ON/OFF-timp de cca. 4 se-
cunde pentru a modica unitatea momentană de măsurare.
3. Unitatea de măsurare setată (°C sau °F) apare pe ecran
sus dreapta.
Utilizare
Porniţi aparatul prin apăsarea tastei ON/OFF. Toate simbo-
lurile așajului apar scurt și se aude un semnal sonor, urmat
de ultima valoare măsurată a temperaturii. Dacă temperatura
este mai mică de 32°C (90°F), vedeți așajul LCD Lo“,iar
temperatura are peste 42,9°C (109.9°F) apare Hi”. Ter-
mometrul medisana TM 700/710 este acum disponibil pentru
măsurare. Poziționați vârful senzorului oral, axilar sau rectal:
MĂSURARE ORALĂ: Așezați termometrul cu vârful senzor-
ului sub limbă și închideți gura. Respirați în timpul măsurării
prin nas pentru a împiedica apariția valorilor eronate.
MĂSURARE RECTALĂ: Măsurarea rectală este considerată
de mulţi pacienţi neplăcută, dar oferă rezultate precise.
Pentru o determinare rapidă și sigură a temperaturii corpului,
introduceți vârful senzorului cu atenție cca. 1 cm în rect.
MĂSURAREA LA SUBSOARĂ:
Înainte de măsurare curăţaţi subsuoara. Introduceți ter-
mometrul cu secțiunea de măsurat la subsoară. Coborâți
brațul și apăsați-l în timpul măsurării uşor pe corp.
Termometrul începe acum automat măsurarea. În
timpul măsurări se aprinde constant simbolul °”.
După măsurare se aud timp de cca. 10 secunde sem-
nale sonore și rezultatul măsurării se așează pe ecran.
Prin prelungirea duratei de măsurare prin interme-
diul semnalelor sonore se obțin rezultate de măsura-
re mai exacte. În cazul măsurărilor la înălțimea axilei,
durata de măsurare trebuie e de minim 10 minute,
deoarece acest tip de măsurare este cel mai inexact
. Dacă se măsoară o temperatură de peste 37,8°C (100°F) se
aude o alarmă de temperatură (semnal sonor scurt).
Termometrul se oprește automat după cca. 10 min-
ute de la măsurare. Pentru a prelungi durata de
viață a bateriei, trebuie dezactivați termometrul
după citire prin apăsarea pe tasta PORNIT/OPRIT.
Curățare și dezinfectare
Termometrul medisana FTC TM 700/710 este rezistent la apă
și se poate curăța și dezinfecta. Curățați termometrul înainte de
ecare măsurare cu o lavetă udată cu soluție medie, alcoolică.
În afară de aceasta puteţi pune termometrul într-o soluţie
corespunzătoare de dezinfecție. Comerciantul dvs. de speciali
-
tate recomandă produse corespunzătoare de curăţare şi
oferă consultanţă cu privire la utilizarea acestora. Termometrul
nu poate  sub nicio formă ert!
Indicații referitoare la înlăturare
Acest aparat nu are voie e eliminat ca deșeu împreună cu
gunoiul menajer. Fiecare utilizator este obligat predea toate
aparatele electronice sau electrice, indiferent dacă acestea
conțin substanțe toxice sau nu, la un punct de colectare local
sau din comerț, ca acestea să poată  eliminate ca deșeu într-un
mod ecologic. Scoateți bateriile, înainte de a elimina aparatul.
Nu aruncați
bateriile consumate la gunoiul menajer, ci la deșeurile speciale
sau la un punct de colectare din comerțul specializat. Pentru
eliminare ca deșeu adresați-vă autorităților locale sau comerci
-
antului dvs.
Marcajul CE se referă la Directiva UE 93/42/CEE. Conceperea şi
producerea au fost efectuate cu respectarea următoarelor norme
europene: EN 80601-2-56 (termometru medical), EN ISO 15223,
EN 60601-1 (Siguranța electrică pentru aparate medicale). Com
-
patibilitate electromagnetică: Aparatul corespunde cerințelor
normei EN 60601-1-2 pentru compatibilitatea electromagnetică.
Detaliile referitoare la datele de măsurare pot solicitate de la
medisana.
Condiții de acordare a garanției și de efectuare a lucrărilor
de reparație
În caz de acordare a garanției, vă rugăm să vă adresați mag
-
azinului de specialitate sau direct punctului de service. Dacă
trebuie să ne trimiteți aparatul, menționați defectul și atașați
copia chitanței de achiziționare.
Date tehnice
Denumire și model:
Alimentare cu tensiune:
Durata de viață a bateriei:
Interval de măsurare:
Exactitatea măsurării:
Memorie:
Condiții de utilizare:
Codiții de depozitare/transport:
Dimensiuni (L x L x Î):
Greutate:
Nr. articol
Cod EAN:
Termometru medisana TM 700 / TM 710
Baterii tip celulă 1,5V (Typ GP-192
sau LR 41)
cca. 200 ore
32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)
± 0,1°C / 0.2°F în zona de măsurare de
35,5°C - 42°C / 95.9°F - 107.6°F;
în afara intervalului de măsurare: ± 0,2°C /
0.4°F (deviație de la temperatura efectivă a
corpului la o temperatură înconjurătoare de
18°C - 28°C / 64.4°F - 82.4°F)
Ultima valoare este salvată în mod automat
5°C - 40°C (41°F - 104°F), rel. Umiditatea
aerului 85%
-10°C - 55°C (14°F - 131°F), rel. Umiditatea
aerului 95%
cca. 13,9 x 2,2 x 1,3 cm
cca. 11 g (incl. bateria)
77040 (TM 700) / 77045 (TM 710)
40 15588 77040 1 / 40 15588 77045 6
Aparatul corespunde
clasei de protecție B
Producător
Data fabricației
Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare
Număr LOT
0297
77040/45 04-2020 Ver.1.5
Termometru
TM 700/710
RO
medisana GmbH, 41468 NEUSS, DEUTSCHLAND.
Бутон
ОN/OFF (Start) 3
LCD дисплей 2 Капа-
че 4
Сензорен
връх 1
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Важни указания! Непременно запазете!
Прочетете внимателно инструкцията за употреба и в
частност указанията за безопасност, преди да използвате
уреда, и запазете инструкцията за употреба за по-
нататъшно използване. Ако предавате уреда на трето лице,
непременно предайте също и тази инструкция за употреба.
Термометърът съдържа малки, части които биха могли
да бъдат глътнати от деца. Поради това не оставяйте
термометъра
без надзор в ръцете на деца.
Използвайте термометъра единствено за измерване на
телесна температура под езика (орално), под мишницата
(аксиларно) или в ануса (ректално). Не използвайте
термометъра в ухото.
Не поставяйте в близост до силни източници на топлина.
Батерията би могла да експлодира!
След 2 години измервателната техника на уреда трябва да
се провери (калибрира). За целта изпратете термометъра
с всички принадлежности на сервизния адрес.
Ако възнамерявате да не използвате уреда за по-дълго
време, отстранете батериите.
Не клатете, не огъвайте и не потупвайте термометъра. Не
го оставяйте да пада. Той не издържа на удари.
Пазете уреда от директна слънчева светлина, изключително
високи или ниски температури, замърсявания,
висока влажност на въздуха и прах.
Не отваряйте уреда. В случай на повреди не ремонтирайте
уреда сами. Повече не използвайте
уреда. Попитайте Вашия специализиран търговец и
поверете извършването на ремонтите на сервиза.
Уредът отговаря на изискванията на нормата EN60601-1-2
за електромагнитна съвместимост. Той
подлежи на специални мерки за безопасност по отношение
на електромагнитната съвместимост. Обърнете внимание
на това, че
преносими и мобилни високочестотни комуникационни
устройства могат да повлияят на този уред. Подробности
за това
можете да видите в приложението.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Внимавайте фолиото от опаковката
да не попада в ръцете на деца! Съществува опасност от
задушаване!
Изваждане / поставяне на батерията
Термометърът medisana ТМ 700/710 е готов за
директна употреба, тъй като една батерия вече е
монтирана предварително в уреда. Ако въпреки
това след определен период на работа на дисплея
се появи символ на батерия, тогава трябва
да се постави нова батерия. За целта извадете капачето 4
на отделението за батерии и самото отделение за батерии
на около 10 мм от термометъра. Внимателно освободете
с подходящ инструмент, напр. върха на химикалка,
батерията тип „копче“. Поставете нова батерия
тип „копче“ с насочен нагоре символ „+“. Вкарайте
обратно отделението за батериите в термометъра.
Затворете отново отделението за батериите с
капачето.
Промяна на измервателната единица
Имате възможността да измервате температурата или
в градуси Целзий, или в градуси Фаренхайт. За целта
процедирайте както следва:1. Уредът трябва да е изключен.
2. Натиснете и задръжте бутона ON/OFF за ок. 4 секунди, за
да промените текущата измервателна единица.
3. Съответно настроената измервателна единица (°C или
°F) се появява на дисплея отгоре вдясно.
Употреба
Включете уреда чрез натискане на бутона ON/OFF. Всички
символи и индикатори се показват за кратко и прозвучава
сигнален тон, следван от последно измерената температурна
стойност. Ако температурата е по-малко от 32°C (90°F), на
LCD дисплея ще видите Lo“, а ако температурата е повече
от 42,9°C (109.9°F) се появява Hi”. Сега термометърът me
-
disana TM 700/710 е готов за измерване. Позиционирайте
сензорния връх орално, аксиларно или ректално:
ОРАЛНО ИЗМЕРВАНЕ: Поставете термометъра със
сензорния връх под езика и затворете устата. По време
на измерването дишайте през носа, за да предотвратите
получаването на грешни стойности.
РЕКТАЛНО ИЗМЕРВАНЕ: Ректалното измерване се
приема от много пациенти като неприятно, но дава точни
резултати. За бързо и надеждно определяне на телесната
температура, вкарайте върха на сензора внимателно на ок.
1 cm в ректума.
ИЗМЕРВАНЕ ПОД МИШНИЦАТА:
Преди измерването почистете областта под мишницата.
Поставете термометъра с измервателния участък под
мишницата. Спуснете ръката си и по време на измерването
притискайте термометъра леко към тялото.
Термометърът сега започва автоматично с измерването.
По време на измерването непрекъснато мига знакът °”.
След измерването за ок. 10 секунди прозвучават сигнални
тонове и резултатът от измерването се показва на екрана.
Чрез удължаване на продължителността на измерването
след сигналните тонове се постигат по-точни резултати
от измерването. При измервания под мишницата
продължителността на измерването трябва да е
минимум 10 минути, тъй като този вид измерване
е най-неточен. Ако се измери температура от над 37,8°C
(100°F), прозвучава аларма за висока температура (кратки
звукови сигнали).
Термометърът се изключва автоматично ок. 10
минути след измерването. За да се удължи живота на
батерията, след отчитане на термометъра би трябвало
да го деактивирате чрез натискане на бутона ON/OFF.
Почистване и дезинфекция
Термометърът medisana TM 700/710 е водонепропусклив
и поради това може лесно да се почиства и дезинфекцира.
Почиствайте термометъра преди и след всяко измерване
с напоена в мек, алкохолен разтвор кърпа. Освен това
имате възможността да поставите термометъра в подходящ
дезинфекционен разтвор. Вашият специализиран търговец
с удоволствие ще Ви препоръча подходящи почистващи
продукти и ще Ви консултира относно тяхното приложение.
Термометърът в никакъв случай не трябва да се изварява!
Указания за изхвърлянето
Този уред не трябва да се изхвърля заедно с битовите
отпадъци. Всеки потребител е задължен да предаде всички
електрически или електронни уреди, без значение дали те
съдържат вредни материали или не, в пункт за събиране в
своя град или в търговската мрежа, за да могат те да бъдат
изхвърлени по екологично безвреден начин. Извадете
батериите, преди да изхвърлите уреда. Не изхвърляйте
употребяваните
батерии в домашната смет, а ги изхвърлете в специалната
смет или в станция за събиране на батерии в
специализираните магазини. Във връзка с изхвърлянето се
обърнете към Вашите местни органи или Вашия търговец.
Маркировката СЕ се отнася до ЕС Директива 93/42/ЕИО.
Оформлението и производството са извършени съгласно
следните европейски норми: EN 80601-2-56 (Медицински
термометри), EN ISO 15223, EN 60601-1 (Основни
изисквания за безопасност на електромедицински апарати).
Електромагнитна съвместимост: Уредът отговаря на
изискванията на нормата EN60601-1-2 за електромагнитна
съвместимост. Подробности за данните за измерване могат
да се поискат от фирма medisana.
Условия за гаранция и ремонт
В гаранционен случай, моля обърнете се към Вашия
специализиран магазин или директно към сервиза. Ако
трябва да изпратите уреда за ремонт, моля да посочите
дефекта и да приложите копие на касовия бон.
Технически данни
Име и модел:
Захранване с напрежение:
Живот на батерията:
Измервателен диапазон:
Измервателна точност:
Памет:
Работни условия:
Условия за съхранение/
транспорт:
Размери (Д x Ш x В):
Тегло:
Артикул №
EAN код:
Термометър medisana TM 700 / TM 710
Батерия тип „копче“ 1,5V (тип GP-192
или LR 41)
ок. 200 часа
32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)
± 0,1°C / 0.2°F в измервателния диапазон
от 35,5°C - 42°C / 95.9°F - 107.6°F;
извън този измервателен диапазон:
± 0,2°C / 0.4°F (отклонение от
действителната телесна температура при
температура на околната среда от 18°C -
28°C / 64.4°F - 82.4°F)
Последната стойност се запаметява
автоматично
5°C - 40°C (41°F - 104°F), отн. влажност на
въздуха < 85 %
-10°C - 55°C (14°F - 131°F), отн. влажност
на въздуха < 95 %
ок. 13,9 x 2,2 x 1,3 cm
ок. 11 g (заедно с батерията)
77040 (TM 700) / 77045 (TM 710)
40 15588 77040 1 / 40 15588 77045 6
Уредът съответства на
клас на защита В
Производител
Дата на производство
Прочетете
внимателно
инструкцията за
употреба
Партиден номер
0297
77040/45 04-2020 Ver.1.5
Термометър
TM 700/710
BG
medisana GmbH, 41468 NEUSS, SAKSAMAA.
Toite-
nupp (start) 3
LCD-ekraan 2 Kaitse-
kork 4
Anduri
ots 1
OHUTUSJUHISED
Tähtis teave! Hoidke juhend ilmtingimata alles!
Lugege kasutusjuhend, eriti ohutusjuhised, enne seadme
kasutuselevõttu hoolikalt läbi ja hoidke kasutusjuhend
edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui annate seadme edasi
kolmandale isikule, andke tingimata kaasa ka kasutusjuhend.
Termomeeter sisaldab väikesi osi, mille väikelapsed võivad
alla neelata. Seepärast ärge jätke termomeetrit
kunagi järelevalveta laste kätte.
Kasutage termomeetrit eranditult kehatemperatuuri mõõt-
miseks keele alt (oraalne), kaenla
alt (aksillaarne) või pärasoolest (rektaalne). Ärge kasutage
termomeetrit kõrvas.
Mitte hoida kuumade soojusallikate lähedal. Patarei võib
plahvatada!
Seadet tuleb 2 aasta möödumisel metroloogiliselt kontrollida
(kalibreerida). Selleks saatke termomeeter
terviklikult teenindusaadressile.
Kui kavatsete seadet pikemat aega mitte kasutada, eemald-
age sellest patarei.
Ärge raputage, painutage ega koputage termomeetrit. Ärge
laske sellel maha kukkuda. See ei ole põrutuskindel.
Hoidke seadet otsese päikesekiirguse, väga kõrgete või
madalate temperatuuride, mustuse,
suure õhuniiskuse ja tolmu eest.
Ärge seadet avage. Rikete korral ärge parandage seadet ise.
Lõpetage seadme
kasutamine. Pöörduge edasimüüja poole ja laske seadet
remontida vaid teeninduses.
Seade vastab standardile EN 60601-1-2 elektromagnetilise
ühilduvuse kohta. Elektromagnetilise
ühilduvuse osas kehtivad sellele erilised ettevaatusabinõud.
Arvestage, et
kaasaskantavad ja mobiilsed raadiosideseadmed võivad
seda seadet mõjutada. Sellekohased üksikasjad
on esitatud lisas.
HOIATUS! Jälgige, et pakkekile ei satuks laste kätte.
Lämbumisoht!
Patareide eemaldamine/sisestamine
medisana termomeeter TM 700/710 on kohe kasutus-
valmis, sest patarei on juba paigaldatud. Kui aga teatud aja
möödudes ilmub ekraanile patarei sümbol, tuleb sisestada uus
patarei. Selleks tõmmake patareipesa kaitsekork 4 ära
ja võtke patareipesa umbes 10 mm termomeetrist väl-
ja. Vabastage sobiva tööriistaga, nt pastapliiatsi otsaga,
nööppatarei. Sisestage uus nööppatarei „+“-pool üleval. Lükake
patareipesa tagasi termomeetrisse. Sulgege patareipesa uuesti
kaitsekorgiga.
Mõõtühiku muutmine
Temperatuuri saab mõõta nii Celsiuse kui Fahrenheiti kraa-
dides. Selleks toimige järgmiselt:1. Seade peab olema välja
lülitatud.
2. Vajutage toitenuppu ja hoidke seda u 4 sekundit all, et
muuta hetkel kasutatavat mõõtühikut.
3. Määratud mõõtühik (°C või °F) kuvatakse ekraani üleval
paremas nurgas.
Kasutamine
Lülitage seade toitenupule vajutades sisse. Ekraanil kuvatak-
se korraks kõik sümbolid ja kostub helisignaal, seejärel kuva-
takse viimati mõõdetud temperatuuri väärtus. Kui temperatuur
on alla 32 °C (90 °F), kuvatakse LCD-ekraanil Lo“, kui tem-
peratuur ületab 42,9 °C (109,9 °F) kuvatakse Hi“. medisa-
na termomeeter TM 700/710 on nüüd mõõtmiseks valmis.
Asetage anduri ots oraalseks, aksilaarseks või rektaalseks
mõõtmiseks kohale.
SUUST MÕÕTMINE: asetage termomeetri anduri ots keele
alla ja sulgege suu. Õigete mõõtmistulemuste saamiseks
hingake mõõtmise ajal läbi nina.
REKTAALSELT MÕÕTMINE: rektaalset mõõtmist peavad
paljud patsiendid ebamugavaks, kuid see annab täpsed
tulemused. Kiireks ja usaldusväärseks kehatemperatuuri
mõõtmiseks sisestage anduri ots ettevaatlikult u 1 cm
ulatuses pärasoolde.
KAENLA ALT MÕÕTMINE:
puhastage enne mõõtmist kaenlaalune. Asetage termomeetri
mõõteosa kaenla alla. Langetage käsi ja suruge seda mõõt-
mise ajal kergelt vastu keha.
Termomeeter hakkab automaatselt mõõt-
ma. Mõõtmise ajal vilgub pidevalt „°“-märk.
Pärast mõõtmist kõlavad u 10 sekundi vältel helisig-
naalid ja ekraanil kuvatakse mõõtetulemus.
Kui mõõtmist jätkatakse ka pärast helisignaale, saadakse
täpsemad mõõtetulemused. Kaenla alt mõõtes peab mõõt-
misaeg olema vähemalt 10 minutit, sest see mõõtmisviis on
ebatäpseim. Kui mõõdetud temperatuur ületab 37,8 °C (100
°F), kostub palavikualarm (lühikesed piiksud).
Termomeeter lülitub u 10 minutit pärast mõõt-
mist automaatselt välja. Patarei kasutusea piken-
damiseks tuleks termomeeter siiski pärast näidu
lugemist välja lülitada, vajutades selleks toitenupule.
Puhastamine ja desintseerimine
medisana termomeeter TM 700/710 on veekindel ja tänu sel
-
lele on seda lihtne puhastada ja desintseerida. Puhastage
termomeetrit enne ja pärast iga kasutuskorda lapiga, mida on ni
-
isutatud õrnatoimelise alkoholi sisaldava vahendiga. Lisaks võite
termomeetri asetada selleks ettenähtud desintseerimislahu
-
sesse. Küsige sobivate puhastusvahendite ja nende kasutamise
kohta oma edasimüüjalt. Termomeetrit ei tohi mingil juhul keeta!
Nõuanded jäätmete kõrvaldamiseks
Seda seadet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega. Iga tar
-
bija on kohustatud kõik elektrilised või elektroonilised seadmed
viima – ükskõik, kas need sisaldavad saasteaineid või mitte –
oma linna kogumispunkti või kauplusesse, et anda oma panus
keskkonnasõbralikku jäätmete kõrvaldamisse. Enne seadme
kasutuselt kõrvaldamist, eemaldage sellest patareid. Kasutatud
patareisid ei tohi
visata olmejäätmete hulka, vaid tuleb kõrvaldada ohtlike jäätme
-
tena või viia patareide kogumispunkti poes. Pöörduge jäätme
-
käitluseks kohaliku omavalitsuse või oma müügiesindaja poole.
CE-märgistus vastab EL direktiivile 93/42/EMÜ. Välja töötatud ja
toodetud vastavalt järgmistele Euroopa standarditele: EN 80601-
2-56 (Meditsiinilised termomeetrid), EN ISO 15223, EN 60601-
1 (Elektriliste meditsiiniseadmete ohutus). Elektromagnetiline
ühilduvus: seade vastab standardile EN 60601-1-2 elektromag
-
netilise ühilduvuse kohta. Üksikasju nende mõõtmisandmete
kohta võib küsida ettevõttelt medisana.
Garantii- ja remonditingimused
Pöörduge garantiinõude korral oma edasimüüja või otse
teeninduspunkti poole. Kui peaksite seadme posti teel saatma,
kirjeldage defekti ja lisage koopia ostudokumendist.
Tehnilised andmed
Nimi ja mudel:
Toiteallikas:
Patarei kasutusiga:
Mõõtevahemik:
Mõõtetäpsus:
Mälu:
Töötingimused:
Hoiu- ja transporditingimused:
Mõõtmed (P x L x K) :
Kaal:
Tootenr
EAN-kood:
medisana termomeeter TM 700 / TM 710
Nööppatarei 1,5V (GP-192 või LR 41)
u 200 tundi
32,0–42,9 °C (90,0–109,9 °F)
± 0,1 °C / 0,2 °F mõõtepiirkonnas, mis on
vahemikus 35,5–42 °C / 95,9–107,6 °F;
Väljaspool mõõtepiirkonda: ± 0,2 °C / 0,4 °F
(kõrvalekalle tegelikust kehatemperatuurist
ümbritseva õhu temperatuuril 18–28 °C /
64,4–82,4 °F)
Viimane väärtus salvestatakse automaatselt
5–40 °C (41–104 °F), suht. õhuniiskus <85%
-10–55 °C (14–131 °F), suht. õhuniiskus
<95%
u 13,9 x 2,2 x 1,3 cm
u 11 g (koos patareiga)
77040 (TM 700) / 77045 (TM 710)
40 15588 77040 1 / 40 15588 77045 6
Toode vastab kaitse-
klassile B
Tootja
Tootmiskuupäev
Lugege
tähelepanelikult
kasutusjuhendit
Partii number
0297
77040/45 04-2020 Ver.1.5
Termomeeter
TM 700/710
EE
medisana GmbH, 41468 NEUSS, VĀCIJA.
ON/OFF
taustiņš (ieslēgša-
na) 3
LCD displejs 2 Noslēg-
vāciņš 4
Sensora
gals 1
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Svarīgas norādes! Obligāti saglabāt!
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju –
īpaši drošības norādījumus – un saglabājiet lietošanas
instrukciju turpmākai izmantošanai. Nododot ierīci trešajām
personām, obligāti iedodiet līdzi arī šo lietošanas instrukciju.
Termometrs satur sīkas detaļas, kuras bērni var norīt. Tādēļ
neatstājiet termometru
bez uzraudzības bērna rokās.
Izmantojiet termometru vienīgi ķermeņa temperatūras
mērīšanai zem mēles (orāli), padusē
(aksilāri) vai taisnajā zarnā (rektāli). Nelieciet termometru
ausī.
Nenovietojiet termometru spēcīgu siltuma avotu tuvumā.
Pastāv baterijas eksplozijas risks!
Pēc 2 gadiem jāpārbauda termometra tehniskie mērīšanas
parametri (ierīce jākalibrē). Šai nolūkā nosūtiet termometru
pilnā komplektācijā
uz norādīto servisa adresi.
Ja plānojat ierīci ilgāku laiku neizmantot, izņemiet no tās
bateriju.
Termometru nedrīkst kratīt, liekt vai ar to klaudzināt. Neļaujiet
tam nokrist. Tas nav triecienizturīgs.
Aizsargājiet ierīci no tiešiem saules stariem, ļoti augstas vai
ļoti zemas temperatūras iedarbības, netīrumiem,
augsta gaisa mitruma līmeņa un putekļiem.
Neatveriet ierīci pašrocīgi. Darbības traucējumu gadījumā
nelabojiet ierīci pats. Pārtrauciet ierīces
lietošanu. Sazinieties ar savu specializēto tirgotāju un
nododiet ierīci labošanai tikai servisa centrā.
Ierīce atbilst standarta EN 60601-1-2 prasībām attiecībā uz
elektromagnētisko saderību. Uz to
attiecas īpaši piesardzības pasākumi attiecībā uz elektro-
magnētiski saderību. Ievērojiet, ka
pārnēsājamas un mobilas HF saziņas ierīces var ietekmēt šīs
ierīces darbību. Detalizēta informācija par to
ir atrodama pielikumā.
BRĪDINĀJUMS! Nodrošiniet, ka bērni nevar piekļūt izstrādā-
juma iepakošanai izmantotajām plēvēm! Nosmakšanas risks!
Baterijas ievietošana / izņemšana
medisana termometrsTM 700/710 ir gatavs tūlītē-
jai lietošanai, jo baterija jau ir ievietota ierīcē ie-
priekš. Tomēr, ja pēc noteikta laika displejā kļūst
redzams baterijas simbols, termometrā ir jāievieto
jauna baterija. Šai nolūkā nobīdiet baterijas nodalī-
juma noslēgvāciņu 4 un izvelciet baterijas nodalī-
jumu apm. 10 mm ārpus termometra. Ar piemēro-
tu instrumentu, piemēram, lodīšu pildspalvas galu,
uzmanīgi izņemiet ārā podziņbateriju. Ievietojiet baterijas
nodalījumā jaunu pogas tipa baterijas elementu, simbolam
„+“ esot vērstam uz augšu. Iebīdiet baterijas nodalījumu at-
pakaļ termometrā. Noslēdziet bateriju nodalījumu atkal ar
noslēgvāciņu.
Mērvienības pārslēgšana
Termometram iespējams izvēlēties mērvienību, kādā tem-
peratūra tiks mērīta. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:1. Ierīcei
jābūt izslēgtai.
2. Nospiediet un apm. 4 sekundes paturiet nospiestu
taustiņuON/OFF, lai nomainītu pašreizējo mērvienību.
3. Iestatītā mērvienība (°C vai °F) tiek attēlota displeja
augšējā labajā pusē.
Lietošana
Ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas taustiņu ON/OFF. Īsu
brīdi displejā tiek attēloti visi simboli un atskan skaņas signāls,
pēc kura tiek attēlota pēdējā izmērītā temperatūras vērtība.
Ja temperatūra ir zemāka par 32°C (90°F), LCD displejā
redzams rādījums Lo“, bet, ja temperatūra ir augstāka par
42,9°C (109,9°F), redzams rādījums Hi”. Tagad medisana
termometrs TM 700/710 ir gatavs temperatūras mērīšanai.
Ievietojiet termometra sensora galu zem mēles, padusē vai
taisnajā zarnā.
TEMPERATŪRAS MĒRĪŠANA ORĀLI: Novietojiet termome-
tra sensora galu zem mēles un aizveriet muti. Temperatūras
mērīšanas laikā elpojiet caur degunu, lai novērstu nepareizas
mērījuma vērtības attēlošanu.
TEMPERATŪRAS MĒRĪŠANA REKTĀLI: Daudzi pacienti
temperatūras mērīšanu rektāli uztver kā nepatīkamu, tomēr
šī metode ļauj iegūt precīzu mērījuma rezultātu. Lai ātri un
pareizi noteiktu ķermeņa temperatūru, uzmanīgi ievadiet
sensora galu ap. 1 cm dziļumā taisnajā zarnā.
TEMPERATŪRAS MĒRĪŠANA PADUSĒ:
Pirms temperatūras mērīšanas izmazgājiet padusi. Ievietojiet
termometru ar mērīšanas sadaļu padusē. Nolaidiet roku un
mērījuma veikšanas laikā viegli piespiediet to pie ķermeņa.
Termometrs temperatūras mērīšanu sāk au-
tomātiski. Mērījuma laikā pastāvīgi mirgo simbols °”.
Pēc mērījuma apm. 10 sekundes ir dzirdami skaņas
signāli un mērījuma rezultāts tiek attēlots displejā.
Mērījumu veicot ilgāk par skaņas signālu atskanēšanas
brīdi, tiek iegūti mērījuma rezultāti. Temperatūru mērot
padusē, minimālajam mērīšanas ilgumam vajadzētu
būt 10 minūtes, jo šis temperatūras mērīšanas veids ir
visneprecīzākais. Ja termometra izmērītā temperatūra irt aug-
stāka par 37,8°C (100°F), tiek raidīts trauksmes signāls par
paaugstinātu ķermeņa temperatūru (īsi pīkstieni).
Apm. 10 minūtes pēc mērījuma beigām termometrs au-
tomātiski izslēdzas. Lai pagarinātu baterijas kalpošanas
laiku, pēc mērījuma vērtības nolasīšanas termometru ietei-
cams deaktivizēt, nospiežot ieslēgšanas taustiņu ON/OFF.
Tīrīšana un dezincēšana
medisana termometrs TM 700/710 ir ūdensizturīgs, tādēļ to var
viegli notīrīt un dezincēt. Pirms un pēc katra mērījuma notīri
-
et termometru ar maigas iedarbības spirta šķīdumā iemērktu
lupatiņu vai salveti. Jūs varat termometru arī ievietot piemērotā
dezinfekcijas šķīdumā. Jūsu specializētais tirgotājs jums labprāt
ieteiks piemērotus tīrīšanas līdzekļus un konsultēs jūs par to li
-
etošanu. Termometru nekādā gadījumā nedrīkst vārīt!
Norādes par utilizāciju
Šo ierīci aizliegts izmest sadzīves atkritumos. Katra patērētāja pi
-
enākums ir visas elektriskās vai elektroniskās ierīces – neatkarīgi
no tā, vai tajās ir bīstamās vielas vai nav nodot savā pilsētā
izveidotā savākšanas punktā vai arī atgriezt tirdzniecības vietā,
lai tās būtu iespējams nodot videi draudzīgai utilizācijai. Pirms
ierīces utilizācijas izņemiet baterijas. Izmetiet nolietotas
baterijas sadzīves atkritumos, bet gan īpašo atkritumu tvertnē
vai arī nododiet tās bateriju savākšanas punktā specializētajos
veikalos. Ar jautājumiem saistībā ar utilizāciju vērsieties savas
pašvaldības atbildīgajā iestādē vai pie tirgotāja.
CE zīme attiecas uz ES Direktīvu 93/42/EEK. Ierīces pro
-
jektēšanas un izgatavošanas laikā tika ievēroti šādi Eiropas
standarti: EN 80601-2-56 (Medicīniskie termometri), EN ISO
15223, EN 60601-1 (Elektrisko medicīnas iekārtu drošums). El
-
ektromagnētiskā saderība: Ierīce atbilst standarta EN 60601-1-2
prasībām attiecībā uz elektromagnētisko saderību. Detalizētu
informāciju par šiem mērījumu datiem varat iegūt uzņēmumā
medisana.
Garantijas un remonta noteikumi
Garantijas gadījumā, lūdzu, griezieties savā specializētajā
veikalā vai tieši servisā. Ja vēlaties ierīci nosūtīt remontēšanai,
norādiet bojājumu un pievienojiet iegādes dokumenta kopiju.
Tehniskie dati
Nosaukums un modelis:
Barošana:
Baterijas kalpošanas laiks:
Mērīšanas diapazons:
Mērījumu precizitāte:
Atmiņa:
Lietošanas nosacījumi:
Glabāšanas un transportēšanas
nosacījumi:
Izmēri (G x P x A):
Svars:
Preces Nr.
EAN kods:
medisana termometrs TM 700 / TM 710
1,5 V podziņbaterija (tips GP-192 vai LR 41)
apm. 200 stundas
32,0°C - 42,9°C (90,0°F - 109,9°F)
± 0,1°C / 0,2°F mērīšanas diapazonā no
35,5°C līdz 42°C / 95,9°F līdz 107,6°F;
ārpus šī mērīšanas diapazona: ± 0,2°C /
0,4°F (novirze no faktiskās ķermeņa tem
-
peratūras, ja apkārtējās vides temperatūra
ir robežās no 18°C līdz 28°C / 64,4°F
līdz 82,4°F)
Pēdējā vērtība automātiski tiek saglabāta.
no 5°C līdz 40°C (no 41°F līdz 104°F) Gaisa
mitrums < 85 %
no -10°C līdz 55°C (no 14°F līdz 131°F), rel.
gaisa mitrums < 95 %
apm. 13,9 x 2,2 x 1,3 cm
apm. 11 g (kopā ar bateriju)
77040 (TM 700) / 77045 (TM 710)
40 15588 77040 1 / 40 15588 77045 6
Ierīce atbilst aizsardzības
klasei B
Ražotājs
Ražošanas datums
Rūpīgi izlasiet
lietošanas
instrukciju
LOT numurs
0297
77040/45 04-2020 Ver.1.5
Termometrs
TM 700/710
LV
medisana GmbH, 41468 NEUSS, VOKIETIJA.
ON/OFF
mygtukas (Start) 3
Skystųjų kristalų
ekranas 2
Dang
telis 4
Jutiklinė
viršūnė 1
SAUGOS NURODYMAI
Svarbūs nurodymai! Būtinai saugokite!
Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo
instrukciją, ypač saugos nurodymus ir saugokite ją, jei prireik-
tų vėliau. Perduodami prietaisą tretiesiems asmenims, būtinai
perduokite ir šią naudojimo instrukciją.
Termometre yra nedidelių dalių, kurias gali praryti vaikai.
Saugokite, kad termometras
nepatektų į vaikų rankas.
Termometrą naudokite tik kūno temperatūrai matuoti po
liežuviu (oraliniu būdu), pažas
tyje (aksiliariniu būdu) arba išangėje (rektaliniu būdu). Nenau-
dokite termometro ausyje.
Nelaikykite arti stiprios šilumos šaltinių. Baterija gali sprogti!
Prietaisą praėjus 2 metams privalu patikrinti metrologiškai
(kalibruoti). Norėdami tai padaryti, termometrą
siųskite techninės skyriaus adresu.
Jei ketinate prietaiso nenaudoti ilgesnį laiką, iš jo išimkite
baterijas.
Termometro nekratykite, nelenkite ir nestuksenkite. Neleiskite
jam nukristi. Jis neatsparus smūgiams.
Prietaisą saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, labai
aukštos ar žemos temperatūros, nešvarumų, aukštos oro
drėgmės ir dulkių.
Prietaiso neardykite. Jei prietaisas sugedo, netaisykite jo
patys. Prietaiso daugiau
nenaudokite. Teiraukitės savo specializuoto prekybininko
ir remonto darbus paveskite atlikti tik techninės priežiūros
tarnybai.
Prietaisas atitinka EN 60601-1-2 standarto reikalavimus,
nustatytus elektromagnetiniam suderinamumui. Privalu
imtis ypatingų atsargumo priemonių dėl elektromagnetinio
suderinamumo. Atkreipkite dėmesį į tai, kad
nešiojamieji ir mobilieji AD ryšio įrenginiai gali daryti neigiamą
įtaką šiam prietaisui. Išsamesnė informacija
pateikiama priede.
ĮSPĖJIMAS! Saugokite, kad pakuotės plėvelė nepatektų į
vaikų rankas. Kyla pavojus uždusti!
Įdėti / išimti baterijas
medisana termometras TM 700/710 jau paruoštas nau-
doti, nes jame baterija jau įmontuota. Jei praėjus tam tikrai
naudojimo trukmei ekrane rodomas baterijos simbolis, turite
įdėti naują bateriją. Nuo baterijų skyriaus nuimkite dangtelį
4 ir baterijų skyrių ištraukite termometro maždaug 10 mm.
Naudodami tinkamą įrankį, pavyzdžiui, rašiklio šerdelės galą,
atsargiai išstumkite monetos formos bateriją. Vėl
įdėkite naują monetos formos bateriją taip, kad „+“ sim-
bolis būtų nukreiptas į viršų. Baterijų skyrių vėl įstum-
kite atgal į termometrą. Baterijų skyrių uždarykite
dangteliu.
Pakeisti matavimo vienetus
Temperatūrą galite matuoti arba Celsijaus, arba Farenheito
laipsniais. Atlikite tokius veiksmus:1. Prietaisas turi būti -
jungtas.
2. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę ON/OFFmygtuką
maždaug 4 sekundes, kad pakeistumėte momentinį mata-
vimo vienetą.
3. Nustatytas matavimo vienetas (°C arba °F) rodomas
viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.
Naudojimas
Prietaisą įjunkite paspausdami ON/OFFmygtuką. Visi rod-
mens simboliai trumpai parodomi ir suskamba įspėjama-
sis signalas, lydimas paskutinės išmatuotos temperatūros
reikšmės. Jei temperatūra žemesnė, nei 32° C (90° F), skystų-
jų kristalų ekrane bus rodoma „Lo“, jei temperatūra aukštesnė
nei 42,9° C (109.9° F), rodoma Hi”. medisana termometras
TM 700/710 parengtas matuoti. Jutiklinę viršūnę įdėkite į
burną, pažastį arba tiesiąją žarną:
MATAVIMAS BURNOJE: Termometrą jutikline viršūne
žemyn padėkite po liežuviu ir sučiaupkite lūpas. Kad nebūtų
gautos klaidingos reikšmės, matuodami kvėpuokite per nosį.
MATAVIMAS TIESIOJOJE ŽARNOJE: Matavimo tiesiojoje
žarnoje daugelis pacientų nemėgsta, nes tai yra nemalonu,
tačiau šio matavimo metu gaunami rezultatai yra tiksliausi.
Kad greitai ir patikimai išmatuotumėte kūno temperatūrą,
atsargiai maždaug 1 cm į tiesiąją žarną įveskite jutiklinę
viršūnę.
MATAVIMAS PAŽASTYJE:
Prieš matuodami išvalykite pažastį. Termometrą įdėkite į
pažastį nukreipta matavimo dalimi. Nuleiskite ranką ir ją leng-
vai spauskite prie kūno, kol vyksta matavimas.
Termometras pradeda automatiškai mat-
uoti. Matuojant nuolat blyksi “° ženklas.
Pamatavus, maždaug 10 sekundžių skamba įspė-
jamieji signalai ir ekrane rodomas matavimo rezultatas.
Dėl matavimo trukmės pailgėjimo garsiniais sig-
nalais, gaunamas tikslesnis matavimo rezulta-
tas. Matuojant pažastyje, matavimo trukmė turėtų
būti bent 10 minučių, nes šis matavimo būdas yra
netiksliausias. Jei išmatuojama aukštesnė nei 37,8° C (100°
F) temperatūra, suskamba įspėjamasis karščiavimo signalas
(trumpi pypsėjimai).
Termometras automatiškai išsijungia po matavimo
praėjus maždaug 10 minučių. Kad baterija tarnautų il-
giau, rekomenduojame kas kartą panaudojus ter-
mometrą išjungti nuspaudžiant ON/OFFmygtuką.
Valymas ir dezinfekavimas
medisana termometras TM 700/710 yra atsparus vandeniui ir
paprasta valyti bei dezinfekuoti. Termometrą valykite kas kartą
prieš matuodami ir po kiekvieno matavimo švelnia, alkoholiniu
tirpalu sudrėkinta servetėle. Be to, termometrą galite panardinti į
tinkamą dezinfekcinį tirpalą. Jūsų prekybininkas jums rekomen
-
duos tinkamą valymo priemonę ir patars kaip naudoti. Ter
-
mometrą draudžiama virinti!
Utilizavimo nurodymai
Šio prietaiso negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis at
-
liekomis. Kiekvienas vartotojas privalo atiduoti visus elektrinius
arba elektroninius prietaisus, neatsižvelgiant į tai, ar juose yra
kenksmingųjų medžiagų, savo miesto surinkimo punkte arba
prekybos vietoje, kad šiuos prietaisus būtų galima perduoti šalinti
aplinkai tinkamu būdu. Prieš išmesdami prietaisą baterijas išim
-
kite. Išmeskite panaudotas
Baterijų neišmeskite kartu su buitinėms atliekomis, jas išmeskite
su pavojingomis atliekomis arba pristatykite į baterijų surinkimo
vietą prekybos vietoje. Šalinimo klausimais kreipkitės į savo sa
-
vivaldybę arba prekybininką.
CE ženklas atitinka ES direktyvą „93/42/EEB“. Sukonstruota
ir pagaminta laikantis šių Europoje galiojančių standartų: EN
80601-2-56 (Medicininiai termometrai), EN ISO 15223, EN
60601-1 (Medicinos gaminių elektrinė sauga). Elektromagnetinis
suderinamumas: Prietaisas atitinka EN 60601-1-2 standarto
reikalavimus, nustatytus elektromagnetiniam suderinamumui.
Išsamios informacijos apie šiuos matavimų duomenis teiraukite
medisana.
Garantijos ir remonto sąlygos
Garantinio aptarnavimo atveju kreipkitės į savo specializuotą
parduotuvę arba tiesiai į klientų aptarnavimo tarnybą. Jei
prietaisą prireiktų atsiųsti, nurodykite trūkumą ir pridėkite
pirkimo čekio kopiją.
Techniniai duomenys
Pavadinimas ir modelis:
Maitinimo įtampa:
Baterijų naudojimo trukmė:
Matavimo diapazonas:
Matavimo tikslumas:
Atmintis:
Naudojimo sąlygos:
Laikymo / gabenimo sąlygos:
Išmatavimai (I x P x A):
Svoris:
Gaminio Nr.
EAN kodas:
medisana termometras TM 700 / TM 710
monetos formos baterija 1,5V (GP-192
arba LR 41 tipo)
maždaug 200 valandų
32,0 °C–42,9 °C (90.0 °F–109.9 °F)
± 0,1° C / 0.2° F, 35,5° C–42° C / 95.9°
F–107.6° F matavimo diapazone;
ne šiame matavimo diapazone: ± 0,2°
C / 0.4° F (nuokrypis nuo faktinės kūno
temperatūros, kai aplinkos temperatūra 18°
C–28° C / 64.4° F–82.4° F)
Paskutinė reikšmė išsaugoma automatiškai.
5 °C–40 °C (41 °F–104 °F), sant. oro
drėgmė iki 85 %
10 °C–55 °C (14 °F–131 °F), sant. oro
drėgmė iki 95 %
maždaug 13,9 x 2,2 x 1,3 cm
maždaug 11 g (su baterija)
77040 (TM 700) / 77045 (TM 710)
40 15588 77040 1 / 40 15588 77045 6
Prietaisas atitinka B
apsaugos klasę
Gamintojas
Pagaminimo data
Atidžiai perskai-
tykite naudojimo
instrukciją
Partijos numeris
0297
77040/45 04-2020 Ver.1.5
Termometras
TM 700/710
LT
medisana GmbH, 41468 NEUSS, DEUTSCHLAND.
Кнопка ON/OFF-
(Пуск) 3
ЖК-дисплей 2
Колпачок 4
Кончик
чувствительного
элемента 1
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Важные указания! Обязательно сохраните!
Перед использованием устройства внимательно прочитайте
это руководство по использованию, в частности, указания
по безопасности, и сохраните руководство для дальнейшего
использования. При передаче устройства третьим лицам
передайте им также обязательно и настоящее руководство.
Термометр содержит мелкие детали, которые могут оказаться
проглоченными детьми. Поэтому не оставляйте термометр в
руках у ребенка без присмотра.
Используйте термометр только для измерения температуры
тела под языком (орально), подмышкой (аксиллярно) или в
заднем проходе (ректально).
Не пользуйтесь термометром для измерения температуры
в ухе.
Не подносить близко к источникам сильного тепла. Может
взорваться батарея!
Необходимо после двух лет эксплуатации произвести
метрологическую проверку.
Для этого отправьте термометр в полном комплекте на адрес
сервисной службы.
Если вы намерены длительное время не пользоваться
устройством, выньте из него батареи.
Не трясите не сгибайте или не ударяйте термометр. Не
допускайте его падения. Он не является противоударным.
Оберегайте устройство от прямых солнечных лучей, слишком
высоких и слишком низких температур, загрязнений,
повышенной влажности и пыли.
Не вскрывайте устройство:. В случае неполадок не
ремонтируйте устройство самостоятельно. Прекратите
использование устройства.
Обратитесь к своему продавцу и выполняйте ремонты только
в сервисных организациях.
Устройство соответствует требованиям стандартов EN 60601-
1-2 по электромагнитной совместимости.
Должны соблюдаться особые меры предосторожности,
касающиеся электромагнитной совместимости.
Учтите, что переносные и мобильные высокочастотные
устройства связи могут нарушить работу данного устройства.
Детальную информацию по этому вопросу вы можете найти
в приложении.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Следите за тем, чтобы упаковочная
пленка не попала в руки детей! Она может стать причиной
удушения!
Извлечение / установка батареи
Термометр medisana TM 700/710 полностью готов к
использованию, так как в устройство уже вставлена батарея.
Однако если после определенного времени эксплуатации на
дисплее появится символ батареи, то нужно вставить новую
батарею. Для этого снимите защитную крышку 4 отсека для
батареи и вытяните отсек для батарей из термометра примерно
на 10 мм. С помощью подходящего инструмента, например,
кончиком стержня шариковой ручки, осторожно извлеките
плоскую батарею. Вставьте новую батарею символом
„+“ вверх. Задвиньте отсек для батареи обратно
в термометр. Снова закройте отсек для батареи
защитным колпачком.
Изменение единиц измерения
У Вас есть возможность измерять температуру либо в
градусах Цельсия либо в градусах Фаренгейта. При этом
выполните следующее:1. Устройство должно быть выключено.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF приблизительно 4
секунды, чтобы изменить текущую единицу измерения.
3. Настраиваемая единица измерения (°C или °F) появится
справа вверху дисплея.
Использование
Включите устройство, нажав кнопку ON/OFF. Кратковременно
появятся все символы индикации и прозвучит сигнал,
за которым появится последнее измеренное значение
температуры. Если температура меньше 32°C (90°F), Вы
увидите на ЖК-дисплее символ «Lo», при температуре
выше 42,9°C (109.9°F) – появится «Hi». Теперь термометр
medisana TM 700/710 готов к измерению. Разместите
кончик чувствительного элемента орально, аксиллярно или
ректально:
ОРАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ: Поместите кончик чувствительного
элемента термометра под язык и закройте рот. Во время
измерения дышите носом, чтобы не исказить результаты.
РЕКТАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ: У многих пациентов ректальное
измерение вызывает неприятные ощущения, но оно дает
наиболее точные результаты. Для быстрого и надежного
определения температуры тела осторожно введите кончик
чувствительного элемента примерно на 1 см в ректум.
ИЗМЕРЕНИЕ В ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ:
Перед измерением помойте подмышечную впадину.
Поместите термометр областью чувствительного элемента в
подмышечную впадину. Опустите руку и во время измерения
слегка прижимайте ее к туловищу.
Теперь термометр автоматически начнет измерение. Во
время измерения будет постоянно мигать символ «°».
После измерения в течение 10 секунд будут
звучать звуковые сигналы, и на дисплее
будет показываться результат измерений.
Для получения более точных результатов измерения
нужно продолжить измерение после звуковых
сигналов. Длительность измерения подмышкой
должна составлять по меньшей мере 10 минут,
поскольку данный вид измерения самый неточный
. Если измеренная температура превысит 37,8°C (100°F),
прозвучит сигнал тревоги повышенной температуры
(короткие звуковые сигналы).
Термометр автоматически отключится
приблизительно через 10 минут после измерения.
Однако, чтобы продлить срок службы батареи,
после считывания результатов измерения следует
выключить термометр, нажав кнопку ON/OFF.
Очистка и дезинфекция
Термометр medisana TM 700/710 является
водонепроницаемым, что позволяет легко проводить его
очистку и дезинфекцию. Перед каждым измерением и после
него очистите термометр салфеткой, смоченной в мягком
спиртовом растворе. Кроме того, вы можете положить
термометр в подходящий дезинфицирующий раствор. Ваш
дилер порекомендует вам соответствующие продукты для
очистки и даст совет по использованию. Термометр ни в коем
случае нельзя кипятить!
Примечания по утилизации
Данное устройство нельзя утилизировать вместе с домашним
мусором. Каждый потребитель обязуется сдавать все
электрические и электронные устройства, вне зависимости,
содержат они вредные вещества или нет, в сборные пункты
своего города либо в торговые пункты, чтобы их смогли
утилизировать, не нанося вреда окружающей среде.
Извлеките батареи, прежде чем утилизировать устройство.
Не выбрасывайте использованные батареи в бытовой мусор,
а только в баки для специального мусора или сдавайте в
специализированные пункты сбора батарей. По вопросу
утилизации обратитесь в свое коммунальное хозяйство или
к торговому агенту.
Маркировка CE обозначает соблюдение Директивы ЕС 93/42/
EEC. Конструирование и производство было выполнено с
соблюдением следующих европейских норм: EN 80601-2-
56 (Медицинские термометры), EN ISO 15223, EN 60601-
1 (Электробезопасность для медицинских устройств).
Электромагнитная совместимость: Устройство соответствует
требованиям стандартов EN 60601-1-2 по электромагнитной
совместимости. Детальную информацию по этим данным
измерений вы можете запросить у medisana.
Условия гарантии и ремонта
В гарантийных случаях обращайтесь к своему торговому
представителю или непосредственно в сервисный центр.
Если вам нужно отослать устройство обратно, укажите
дефект и приложите копию чека на покупку.
Технические данные
Название и модель:
Источник питания:
Срок службы батарей:
Диапазон измерения:
Точность измерений:
Память:
Условия эксплуатации:
Условия хранения/
транспортировки:
Размеры (Д x Ш x В):
Вес:
Артикульный №
EAN код:
Термометр medisana TM 700 / TM 710
Плоская батарея 1,5 В (тип GP-192
или LR 41)
прибл. 200 часов
32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)
± 0,1°C / 0.2°F в диапазоне 35,5°C - 42°C /
95.9°F - 107.6°F;
за пределами этого диапазона
измерений: ± 0,2°C / 0.4°F (отклонение
от фактической температуры тела при
температуре окружающей среды 18°C -
28°C / 64.4°F - 82.4°F)
автоматически сохраняется последнее
значение.
5°C - 40°C (41°F - 104°F), отн. влажность
воздуха < 85 %
-10°C - 55°C (14°F - 131°F), отн. влажность
воздуха < 95 %
прибл. 13,9 x 2,2 x 1,3 см
прибл. 11 г (включая батарею)
77040 (TM 700) / 77045 (TM 710)
40 15588 77040 1 / 40 15588 77045 6
Устройство
соответствует классу
защиты В
Производитель
Дата изготовления
Внимательно
прочтите
руководство по
применению
Номер ПАРТИИ
0297
77040/45 04-2020 Ver.1.5
Термометр
TM 700/710
RU
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Medisana TM 700 Používateľská príručka

Kategória
Digitálne telové teplomery
Typ
Používateľská príručka
Táto príručka je tiež vhodná pre