Razor GV BEAST V5 STUNT S Používateľská príručka

Značka
Razor
Model
GV BEAST V5 STUNT S
Typ
Používateľská príručka
19
VÝSTRAHA. Aby ste predišli vážnym poraneniam:
Vždy sa odporúča dozor dospelej osoby.
Ide o zariadenie na športovanie/dopravu.
Rodičia a opatrovatelia by mali pre deti zabezpečiť správne poučenie o používaní tohto výrobku.
Vždy držte riadidlá.
Jazdite vonku, miestach, ktoré vám umožnia skvalitniť si svoje schopnosti; NIKDY nejazdite na miestach s premávkou, na cestách, ani
v blízkosti motorových vozidiel, kde môže dôjsť k vážnym nehodám. Sledujte svoje okolie a dávajte pozor na chodcov, na jazdcov na
bicykloch, skejtbordoch a ostatných jazdcov. Používajte na miestach bez výskytu rizík, ako sú stĺpy, hydranty a zaparkované vozidlá.
Mokré poveternostné podmienky znižujú trakciu, brzdenie a viditeľnosť.
Nikdy nepoužívajte v blízkosti ulíc, bazénov, na kopcoch ani na schodoch. Používajte na hladkých, suchých dláždených povrchoch;
vyhnite sa nadmerným rýchlostiam spojeným s jazdou z kopca. Nejazdite po voľných úlomkoch (ako sú kamene, štrk alebo piesok)
alebo obmedzovačoch rýchlosti. Nejazdite za tmy.
Počas používania tohto výrobku vždy používajte obuv.
Na tomto výrobku smie jazdiť len jeden jazdec.
Po použití sa nedotýkajte brzdy, pretože môže byť horúca.
Podobne, ako je to v prípade používania iných pohyblivých výrobkov, jazda na tomto výrobku môže predstavovať nebezpečnú
činnosť, ktorej dôsledkom môže byť poranenie, a to aj ak sa používa pri dodržiavaní správnych bezpečnostných opatrení.
SPre všetky voľnoštýlové športové kolobežky sú určené na použitie skúsenejšími a schopnejšími jazdcami, ktorí majú skúsenosti s
jazdou na skútri a chcú si zdokonaliť svoje jazdné techniky. Aj skúsení jazdci musia byť opatrní.
Aj keď ide o jedny z našich najsilnejších skútrov, neeliminujú sa tým riziká, ktoré predstavuje jazda na skútri.
Obmedzenia veku a hmotnosti
Kolobežky Freestyle Sport nie sú určené pre deti do veku 8 rokov.
Kolobežky Beast™ a Grom™ Sport nie sú určené pre deti do veku 6 rokov.
Maximálna hmotnosť jazdca je 100 kg.
Ochranné prostriedky
Vždy používajte ochranné prostriedky – prilbu, chrániče na kolená, lakte a zápästie (zapamätajte si, že rodičia by mali zhodnotiť, či
používanie chráničov na zápästie nemôže ovplyvniť schopnosť dieťaťa držať riadidlá).
Opomenutie dodržiavať výstrahy ohľadne výrobku alebo upozornenia ohľadne jazdy zvyšujú riziko vzniku poranení!
Kde a akým spôsobom jazdiť
Zastavte stlačením brzdy nohou.
Naučte sa padať (ak je to možné spôsobom zvalenia), a to bez výrobku.
Učte sa za pomoci priateľa alebo rodiča.
Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa dosiahol maximálny výkon a trvanlivosť. Stváranie rôznych kúskov môže časom spôsobiť
namáhanie, alebo poškodenie výrobku.
Riziko poranenia sa zvyšuje so stupňom náročnosti vašich kúskov a so zvyšovaním namáhania výrobku.
Jazdec preberá všetky riziká spojené s jazdou so stváraním rôznych kúskov.
Na videách ale v prípade ľudí, ktorých poznáte môžete vidieť stvárať rôzne kúsky. Títo ľudia takúto jazdu praktizujú dlhodobo a
preberajú na seba riziká jazdy so stváraním rôznych kúskov. Nemyslite si, že môžete stvárať rôzne kúsky bez veľkého rizika.
Informácie o tom, kde a ako môžete svoj výrobok používať nájdete v miestnych zákonoch.
Údržba
Výrobok vždy pred jazdou dôkladne skontrolujte a pravidelne vykonávajte jeho údržbu. Opotrebované alebo poškodené diely ihneď
vymeňte.
Skontrolujte, že systém riadenia je správne nastavený a že všetky spojovacie prvky sú pevné zaistené a že nie sú zlomené.
Skontrolujte správne fungovanie brzdy. Ak stlačíte brzdu nohou, brzda by mala vykonať pozitívne zabrzdenie.
Za štandardných okolností a podmienok kolieska ani ložiská nevyžadujú žiadnu údržbu.
Pravidelne kontrolujte, že sú rôzne zaskrutkované diely.
Nie je možné realizovať žiadne úpravy, ktoré môžu zhoršiť bezpečnosť.
Špinu odstráňte utrením navlhčenou tkaninou.
V prípade potreby vykonať opravu zaneste výrobok do opravovne bicyklov.
Používajte len autorizované náhradné diely Razor.
Obmedzená záruka
Táto obmedzená záruka sa vzťahuje jedine na tento výrobok. Neexistuje žiadna iná výslovná alebo implicitná záruka.
Výrobca garantuje, že v prípade tohto výrobku sa počas obdobia 6 mesiacov od zakúpenia nevyskytnú žiadne výrobné chyby.
Platnosť tejto obmedzenej záruky sa skončí v prípade používania výrobku na iné ako rekreačné alebo prepravné účely, ak dôjde k
jeho úprave, alebo v prípade jeho požičiavania.
Opomenutie používať štandardný úsudok a dodržiavať hore uvedené výstrahy zvyšuje riziko vážnych poranení. Používajte na
vlastné riziko a pri správnom a serióznom uvážení bezpečnej prevádzky. Dávajte pozor.
/

Táto príručka je tiež vhodná pre