EHEIM 350 Návod na obsluhu

Kategória
Nadzemné bazénové príslušenstvo
Typ
Návod na obsluhu

Táto príručka je tiež vhodná pre

(50 Hz)
(60 Hz)
2215 2217 2215 2217
7447150 7447150
7438430 7438430
4014100 4015150
7272210 7275808
7286500 7286500
7471800 7471800
7633000 7633500
7470750 7477000
7250600 7250600
7274050 7275600
7312738 7287148
7470650 7470650
7633090 7633590
7273950 7275500
7633100 7633600
7271958 7271958
4004710 4004710
230 V / 50 Hz: 1215019 1217019
120 V / 60 Hz: 1215099 1217099
240 V / 50 Hz: 1215119 1217119
Konserwacja i pielęgnacja
I
Wyciągnąć wtyczkę sieciową i zdjąć głowicę pompy. Rozłączyć
blokadę przy głowicy pompy i wyciągnąć elementy pompy zgodnie
z rysunkiem. Wszystkie elementy oczyścić szczotką EHEIM do
przeznaczoną do czyszczenia komory pompy (numer katalogowy
4009550) i następnie złożyć je w tej samej kolejności.
Wskazówka: W regularnych odstępach czasu sprawdzać wszystkie
połączenia węży pod względem prawidłowego osadzenia.
Uwaga: Oś w korpusie łożyska – wraz z nałożonym wirnikiem
skrzydełkowym pompy – musi się absolutnie swobodnie poruszać,
aby pompa mogła nienagannie pracować.
Korek zatyczkowy przymocować do rury dyszy dopiero wtedy, gdy w
strumieniu wody nie będą znajdować się żadne pęcherzyki powietrza.
Filtr Pianka filtracyjna,
2x
włóknina filtracyjna,
3x
włóknina z węglem,
3x MECH SUBSTRATpro
2215 2616151 2616155 2628150
2507051 (1 l) 2510051 (1 l)
2510101 (2 l)
2217
2616171 2616175 2628170
2507751 (5 l) 2510751 (5 l)
Ďakujeme pekne
za kúpu Vášho nového EHEIM classic vonkajšieho filtra. Tento Vám ponúka
optimálny výkon pri najvyššej spoľahlivosti a najväčšej efektivite.
Bezpečnostné pokyny
Slovensky
Výhradne k použitiu iba v miestnostiach. Len pre akvaristické účely.
Pri údržbe a čistení sa musia všetky elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú
vo vode, odpojiť od elektrickej sieti.
Prívodné vedenie tohoto spotrebiča sa nedá nahradiť. Ak sa prívodné vedenie
poškodí, potom sa prístroj nesmie používať.
Obrnite se na svojega tehničnega prodajalca ali na svoje EHEIM servisno mesto.
Tento elektrospotrebič sa nehodí k používaniu osobami (vrátane detí) s obmed-
zenými fyzickými, senzorickými, alebo duševnými schopnosťami, alebo osobami,
ktorým chýbajú skúsenosti a/alebo znalosti, okrem toho prípadu, keď budú tieto
kvôli bezpečnosti pod dohľadom zodpovednej osoby, alebo ňou boli poučené,
ako sa má elektrospotrebič používať. Deti by mali používať elektrospotrebič pod
dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú s elektrospotrebičom hrat.
V dôsledku magnetického poľa z týchto prístrojov môže dochádzať
k elektronickým alebo mechanickým poruchám či poškodeniu iných
pręstrojov. To platí aj pre kardiostimulátory. Potrebné vzdialenosti zistíte z
príručiek k takým lekárskym prístrojom.
Pri údržbe buďte pozorní – vysoké magnetické sily Vám môžu spôsobiť pom-
liaždenie prstov.
Pre Vašu bezpečnosť doporučujeme, urobiť na prívodnom
kábli slučku na odkvapkávanie, ktorá zamedzí, aby sa even-
tuálne po kábli stekajúca voda nedostala do sieťovej
zástrčky. Pri použití zástrčkovej lišty musí byť táto umiest-
nená nad sieťovou prípojkou filtra.
20 cm
Vonkajší filter
2215 / 2217
Funkcia
A
Hlava čerpadla
Teleso filtra
Prípojka hadičky tlakovej strany
Prípojka hadičky nasávacej strany
Sitká
Nasávacia trubka
Filtračný kôš
Prísavky so strmeňom
Vypúšťaci oblúk
Dýzová rúrka
.
Spodné sitko vsadiť s dištančným čapom smerom dolu.
B
Prevedenie filtračných vložiek: Všetky filtračné vložky premyť zľah-
ka pod tečúcou vodou a vložiť do vložky filtra podľa zobrazenia:
6 modrých špongiových vložiek, biele filtračné rúno a 1 čierne
uhľové rúno, ako najvyššia vrstva.
Uhľové rúno slúži absorpcii možných rozpustených škodlivých látok
pri prvej inštalácii filtra. Po dobe zábehu, asi po 2 týždňoch by sa mala
uhľová vložka odstrániť.
B1
Prevedenie filtračných médií: Všetky filtračné vložky a priložený fil-
tračný materiál premyť tečúcou vodou. Teleso filtra naplniť v nasledu-
júcom poradí: EHEIM MECH keramické trubky ako najspodnejšia
vrstva, modrá filtračná špongia, EHEIM SUBSTRAT pro alebo
SUBSTRAT, biele filtračné rúno, 1 uhľové rúno ako najvyššia
vrstva.
Uhľové rúno odstrániť po dobe zábehu asi 2 týždňov.
Pretože sa pri spracovaní dreva používajú rôzne laky a politúry, môžu nohy prí-
stroja v dôsledku chemickej reakcie zanechať na nábytku a parketových pod-
lahách viditeľné stopy. Preto by ste prístroj nikdy nemali
stavať na drevené povrchy bez ochrannej podložky.
Pri výbere stanoviska pre prístroj dodržujte predpísaný
výškový odstup. Aby ste docielili optimálnu funkčnosť,
smie byť vzdialenosť medzi hladinou vody a filtrovaným
dnom max. 180 cm.
Pozor: Filter zásadne prevádzkovať iba v stojatej polohe.
Dodržovať bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s elek-
trostaticky sa vybíjajúcimi konštrukčnými elementmi.
Prístroj – alebo jeho časti – nečistite v umývačke riadu. Nie je odolný voči
umývačkám riadu.
Tento výrobok sa nesmie odstrániť s normálnym domácim odpadom. Odovzdajte
ho vo vašej miestnej zberni zvláštnych odpadov.
Výrobok bol schválený podľa
platných národných predpisov
a smerníc a zodpovedá normám EU.
geprüfte
Sicherheit
max.
180 cm
Inštalácia
C
Skontrolujte, či tesniaci krúžok na hlave čerpadla leží správne vo
svojej drážke. Nasaďte hlavu čerpadla a uzavrite západky.
D
Postavte filter pod akvárium – najmenej ale pod hladinu vody v
akváriu.
E/F
Dýzovú rúrku zabudujte podľa znázornenia
alebo
. Spojiť na-
sávaciu trubku a kôš filtra (pozri zobrazenie A), upevniť 2 prísavkami
a
c
b
b
c
a
d
e
Filter
filtračná špongia
2x
filtračné rúno
3x
uhľové rúno
3x MECH SUBSTRATpro
2215 2616151 2616155 2628150
2507051 (1 l) 2510051 (1 l)
2510101 (2 l)
2217 2616171 2616175 2628170
2507751 (5 l) 2510751 (5 l)
Spustenie do prevádzky
H
Vytvoriť kolobeh vody pomocou EHEIM nasávača (obj. č.: 4003540),
inštalačného SETU 1 (pozri
H1
) alebo nasatím na tlakovej strane filtra,
až pokým nebude filter úplne naplnený vodou.
Vzápätí spojiť tlakovú hadicu s výstupným oblúkom a dýzovou rúrkou
a filtr zapnúť nad sieťovou zástrčkou (rozběhový šum čerpadla 0,5 –
3 sekundy je běžný). Zátku uzáveru nasadiť na dýzovú rúrku až po-
tom, keď sa vo vodnom prúde nebudú nachádzať žiadne vzduchové
bublinky.
Starostlivosť a údržba
I
Vytiahnuť sieťovú zástrčku a odobrať hlavu čerpadla. Povoliť bloko-
vanie na hlave čerpadla a vybrať diely čerpadla podľa znázornenia.
Očistiť všetky diely EHEIM čistiacou kefou pre komory čerpadiel
(obj. č. 4009550) a potom ich poskladať v opačnom poradí.
Upozornenie: Kontrolovať hadičkové spojenia v pravidelných časo-
vých odstupoch na ich správne uloženie.
Pozor: Uloženie osy – a na nej nasadené krídelká čerpadla – musia
mať absolútne ľahký chod, aby sa mohlo čerpadlo ľahko rozbehnúť.
na stenu akvária a vytvoriť hadičkové spojenia s filtrom: nasávacia
strana na spodnej prípojke, tlaková strana na hlave čerpadla.
G
Zabezpečiť hadičky presuvnou maticou na prípojkách filtra, popr. na
zabudovaných dvojitých kohútoch.
Varnostna določila
Slovensko
Le za uporabo v prostorih. Za področje uporabe v akvarijih.
V primeru vzdrževalnih del ali del, ki so povezani z nego, je potrebno vse elek-
trične naprave, ki se nahajajo v vodi odklopiti iz električnega omrežja.
Priključnega voda na omrežje pri tej napravi se ne da nadomestiti. V primeru
poškodbe voda, naprave ne smete več uporabljati. Obrnite se na svojega
tehničnega prodajalca ali na svoje EHEIM servisno mesto.
Ta naprava ni namenjena ljudem (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, čutni-
mi ali duševnimi sposobnostmi, pomanjkljivimi izkušnjami in /ali pomanjkljivim
znanjem. Uporabljate jo lahko samo v primeru, da vas nadzoruje oseba, odgovor-
na za varnost ali da vam ta oseba daje napotke, kako uporabljati to napravo.
Otrokom je igranje z napravo prepovedano.
Zahvaljujemo
Vam se za nakup Vašega novega zunanjega filtra EHEIM classic, ki Vam
ponuja optimalni učinek pri maksimalni zanesljivosti in največji možni
učinkovitosti.
1 / 1

EHEIM 350 Návod na obsluhu

Kategória
Nadzemné bazénové príslušenstvo
Typ
Návod na obsluhu
Táto príručka je tiež vhodná pre