Fagor SP-1250 Návod na obsluhu

Kategória
Fén
Typ
Návod na obsluhu

MOD.: SP-1250
ES 
PT  
EN 
FR
HU 
CS - 
SK - 
BG - ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
RU -
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
AR -
RO - MANUAL DE UTILIZARE
EL - ENTY¶√ √¢∏°πøN
DE 






A gyártó fenntartja magának a jogot a használati útmutatóban közölt műszaki adatok megváltoztatására.
Výrobce si vyhrazuje právo modifikovat modely popsané v tomto uživatelském návodu.
Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať modely opísané v tomto užívateľskom návode.
Производителя си запазва правото променя моделите описани в този наръчник.
Производитель оставляет за собой право замены модели, описанные в данном Руководстве пользователя.
Producătorul isi rezerva dreptul de a modifica modelele descrise in prezentul manual de utilizare.
O k·t·ÛkÂv·Ût‹ç ‰È·tËp› ·okÏÂÈÛtÈk¿ to ‰Èk·›ˆÌ· v· tpoooÈ‹Û› t· Ìovt¤Ï· ou ÂpÈyp¿ºovt·È Ûto ·pfiv Evtuo O‰ËyÈÒv
.


SECADORES DE PELO / SECADORES DE CABELO / HAIR DRYERS /
SÈCHE-CHEVEUX / HAJSZÁRÍTÓ / SUŠI Č NA VLASY / ФЕНА /
MANUAL DE INSTRUCCIONES
 
SECADORES DE PELO
 
El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en
este manual de instrucciones
         
Marzo 2005
2005 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
/ USCATOR DE PAR / ¶I™∆O§AKIA MA§§IøN / HAARTROCKNER
14
SK
Nezakrývajte prívod alebo výstup
vzduchu počas prevádzky prístroja
Presvedčte sa, či je vypínač v polohe
vypnuté: "0" pred vytiahnutím kábla zo
zásuvky a pred zapojením kábla do
zásuvky.
Prístroj vytiahnite zo zásuvky:
- ak nefunguje správne
- pred čistením
- Po použití.
Kábel zo zásuvky neťahajte.
Neovíňajte kábel okolo prístroja.
Prístroj nezapínajte, ak:
- je prívodný kábel poškodený
- je prístroj poškodený
- prístroj spadol
V prípade nehody a/alebo nesprávneho
fungovania prístroja tento vypnite a
nepokúšajte sa ho opraviť.
Neovíňajte kábel okolo prístroja.
Aby ste zabránili poškodeniu vlasov,
nepribližujte prístroj príliš blízko k
vlasom.
Nedovoľte aby prístroj používali deti
alebo postihnuté osoby bez dohľadu.
Počas prevádzky prístroja nepoužívajte
produkty vo forme spreja (aerosolu).
Užívateľ nesmie vymieňať kábel. V
prípade, že je prívodný kábel poškodený,
môže byť nahradený výlučne v servise,
autorizovanom výrobcom.
Svetelná kontrolka ako napr. DEL alebo
infračervené svetlo nepresahuje triedu 1
normy pre laser IEC 825-1.
Tento prístroj slúži pre použitie v
domácnosti a nesmie byť používaný na
iné účely, než uvedené v tomto návode.
Tento prístroj je určený na sušenie
vlasov. Výrobca nezodpovedá za
škody, ktoré vzniknú z nesprávneho
používania prístroja, alebo pri inom
používaní prístroja, než je uvedené v
tomto návode. Taktiež nezodpovedá za
škody spôsobené opravou neodborným
personálom. V takýchto prípadoch zaniká
záruka.
Tento prístroj môžu používať deti
starší ako 8 rokov a osoby s fyzickým,
psychickým alebo zmyslovým postižením
alebo s nedostatkom skúseností a
znalostí, vždy, ak budú pod dozorom
alebo budú náležite poučení ako prístroj
Prečítajte si celý návod na použitie
a uschovajte ho pre neskoršie
použitie, takto sa vyvarujete škodám
a nebezpečenstvu, ktoré by mohli
vzniknúť pri nesprávnom použití prístroja.
Ak prístroj dáte inej osobe, taktiež
nezabudnite priložiť tento návod.
Pred použitím prístroja sa presvedčte,
či napätie v sieti zodpovedá napätiu,
uvedenému na prístroji.
Po vybalení prístroja sa presvedčte, či
nie je poškodený.
Baliaci materiál, ako plastové tašky, je
potrebné uschovávať mimo dosahu detí.
Nepoužívajte tento prístroj s vlhkými
rukami
Nepoužívajte prístroj v kúpelni, ani
v sprche, ani v priestoroch s vlhkým
ovzduším, taktiež prístroj
nepoužívajte v blízkosti
tekutín, alebo nad nimi
(napríklad nad umývadlom,
alebo nad vaňou
naplnenými vodou).
Neponárajte prístroj, ani kábel do vody,
zabráňte postriekaniu prístroja vodou.
Ak používate fén v kúpeľni, odpojte ho
po použití od zásuvky, pretože blízkosť
vody je nebezpečná dokonca aj pokiaľ je
prístroj vypnutý.
1. POPIS VÝROBKU
1. Vypínač I / 0 - volič
2. Mriežka prívodu vzduchu
3. Násada koncentrujúca prúdenie
vzduchu
4. Slučka na zavesenie
5. Napäťový spínač
Odstránenie rušeniaí: tento prístroj
bol vyrobený v súlade so Smernicami o
odstránení rušenia.
Elektromagnetická kompatibilita:
Tento prístroj bol vyrobený v súlade
so Smernicami o elektromagnetickej
kompatibilite.
2. DOLEŽITÉ UPOZORNENIE
TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI
15
používať bezpečným spôsobom a
budú chápať možné riziká. Je potrebné
dohliadať na deti, aby sa nehrali so
spotrebičom. Nedovoľujte deťom bez
vášho dozoru prevádzať užívateľské
čistenie a údržbu prístroja.
Pre väčšiu bezpečnosť odporúčame
nainštalovať prúdový chránič na
reziduálny prúd (RCD) s vybavovacím
reziduálnym prúdom, ktorý neprekračuje
30 mA. Poraďte sa s odborníkom na
inštaláciu.
3. BEZPEČNOSŤ
Sušič na vlasy je vybavený ochranou proti
preťaženiu, ktorá prístroj vypne v prípade
prehriatia (napr. Ak je zablokovaný prívod
alebo výstup vzduchu). Ak sa sušič vypne
počas prevádzky, uveďte vypínač do polohy
"0" a počkajte približne 5 minút. Odstráňte
príčinu blokovania prívodu alebo výstupu
vzduchu a prístroj opäť zapnite.
4. POUŽÍVANIE SUŠIČA NA VLASY
Po umytí vysušte vlasy uterákom a
učešte.
Nepoužívajte k starostlivosti o vlasy
spreje ani iné horľavé chemické výrobky.
Zapojte prístroj do zásuvky a vyrovnajte
podstavec. Zvoľte polohu spínača podľa
požadovanej teploty a prúdu vzduchu.
Spínač I/0 volič
Pomocou tohto spínača môžete zapnúť a
vypnúť prístroj a zvoliť objem vzduchu a
teplotu.
0 = Vypnutie.
1 = Stredná teplota, slabý prúd vzduchu.
2 = Vysoká teplota, silný prúd vzduchu.
Zvolenie voltáže: Tento model sa môže
používať pre 120V~ aj 230V~. Skôr, ako
začnete prístroj používať, ubezpečte sa,
že zvolená voltáž súhlasí s tou, ktorá je
vo vašej domácej sieti, pretože v opačnom
prípade by mohli na prístroji vzniknúť
nenapraviteľné škody.
5. ČISTENIE
Pred čistením prístroj odpojte zo siete.
Nikdy prístroj neponárajte do vody, ani
nedovoľte, aby do prístroja vnikla voda/
vlhkosť.
Čistite pravidelne kefkou mriežku na
prívode vzduchu, aby ste odstránili prach
a a vlasy, které zostanú zachytené na
mriežke.
Prístroj zvonku očistite mierne
navlhčenou handričkou a vysušte ho
suchou handričkou.
Odmontujte príslušenstvo, aby ste ho
mohli vyčistiť.
6.
INFORMÁCIA, TÝKAJÚCA SA
SPRÁVNEHO NAKLADANIA S ODPADOM
Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH
SPOTREBIČOV
Po ukončení pracovnej
životnosti výrobku sa s ním
nesmie zaobchádzat’ ako s
mestským odpadom. Musíte
ho odovzdat’ v
autorizovaných miestnych
strediskách na zber
špeciálneho odpadu alebo u predajcu,
ktorý zabezpečuje túto službu. Oddelenou
likvidáciou elektrospotrebiča sa predíde
možným negatívym vplyvom na životné
prostredie a zdravie, ktoré by mohli
vyplývat’ z nevhodnej likvidácie odpadu a
zabezpečí sa tak recyklácia materiálov, čím
sa dosiahne významná úspora energie a
zdrojov.
Aby sme zdôraznili povinnosť spolupracovať
pri separovanom zbere, je na výrobku znak,
ktorý označuje odporúčanie nepoužiť na
jeho likvidáciu tradičné kontajnery.
Ďalšie informácie vám poskytnú miestne
orgány, alebo obchod, v ktorom ste výrobok
zakúpili.
29
6. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °π∞ ∆∏ ™ø™∆∏
¢π∞Ã∂πƒπ™∏ ∆ø¡ ∞¶√µ§∏∆ø¡
∏§∂∫∆ƒπ∫ø¡ ∫∞π ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫ø¡
™À™∫∂Àø¡
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˆÊ¤ÏÈÌ˘
˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì ٷ
·ÛÙÈο ·ÔÚڛ̷ٷ. ªÔÚ›
Ó· ‰È·ÙÂı› Û ÂȉÈο
ΤÓÙÚ· ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤Ó˘
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜
ÛÙȘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó
·˘Ù‹Ó ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·. ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓË
‰È¿ıÂÛË ÌÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜
ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Èı·ÓÒÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ
Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ˘Á›·
·fi ÙËÓ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰È¿ıÂÛË, ηıÒ˜ ηÈ
ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ˘ÏÈÎÒÓ ·fi Ù· ÔÔ›·
·ÔÙÂÏ›ٷÈ, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È
ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È fiÚˆÓ.
™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ÙÔ˘
ηٷӷψً Ó· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È
ÚÔ˜ ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ÂÈÏÂÎÙÈ΋˜
ÂÚÈÛÛ˘ÏÔÁ‹˜ ·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
ʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÓ‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓË ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋
Û‹Ì·ÓÛË Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È Û ÎÔÈÓÔ‡˜ ο‰Ô˘˜
·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜,
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‹ ÌÂ
ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔ˚fiÓ.
Να καθαριvζετε το εξωτερικοv της
συσκευηvς με εvνα ελαφραv βρεγμεvνο
πανιv και να τη στεγνωvνετε μεταv με
εvνα στεγνοv πανιv.
Να ξεμονταvρετε τα αξεσουαvρ
προκειμεvνου να τα καθαριvσετε.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34

Fagor SP-1250 Návod na obsluhu

Kategória
Fén
Typ
Návod na obsluhu