ECG FS 40 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
STOJANOVÝ VENTILÁTOR
VOD K OBSLUZE
CZ
STOJANOVÝ VENTILÁTOR
VOD NA OBSLUHU
SK
WENTYLATOR STOJĄCY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
ÁLLÓ VENTILÁTOR
HASZNÁLATI ÚTMUTA
HU
STANDVENTILATOR
BEDIENUNGSANLEITUNG
DE
STAND FAN
INSTRUCTION MANUAL
EN
Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí
t vždy přiložen k přístroji. Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú vtomto
návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený kprístroju. Przed pierwszym użyciem urdzenia prosimy ouważne zapoznanie się zinstrukcjami
dotyczącymi bezpieczeństwa iytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona. A termék használatba vétele előtt  gyelmesen olvassa el
ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében. Bitte lesen Sie
vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss
dem Gerät immer beigelegt sein. Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the  rst time. The user´s manual
must be always included.
FS 40
CZ
STOJANOVÝ VENTILÁTOR
3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Čtěte pozorně auschovejte pro budoucí potřebu!
Varová: Bezpečnostní opatření apokyny uvedené vtomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky
asituace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného
z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli
používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy,
nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo kúrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických
zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:
1. Ujiste se, že napětí ve vaší zásuvce odpoví napětí uvedenému na štítku zaříze aže je zásuvka řád
uzemněná. Zásuvka musí být instalována podle platných bezpečnostních předpisů.
2. Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud je přívodní kabel poškozen. Veškeré opravy včetně výměny
napájecího přívodu svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zařízení, hro
nebezpečí úrazu elektricm proudem!
3. Chraňte přístroj před přímým kontaktem svodou ajinými tekutinami, aby nedošlo kpřípadnému úrazu
elektrickým proudem.
4. Výrobek je určen pouze kdomácímu použití! Nepoužívejte ventilátor venku nebo ve vlhkém prostředí, ani
se nedotýkejte přívodního kabelu nebo přístroje mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
5. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte ventilátor vblízkosti dětí!
6. Ventilátor umístěte mimo dosah ostatních předmětů tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu
potřebná kjeho správné činnosti. Otvory ventilátoru nikdy nezakrývejte!
7. Nepoužívejte tento ventilátor sprogramátorem, časovým spínačem, samostatným systémem dálkového
ovládání nebo s jakýmkoliv jiným zařízením, které automaticky spíná ventilátor, protože existuje
nebezpečí vzniku požáru, pokud je ventilátor zakrytý nebo nesprávně umístě.
8. Nepoužívejte tento ventilátor vbezprostřední blízkosti míst, kde se shromažďuje teplo (poblíž sporáku,
topení apod.).
9. Ventilátor nikdy nepokládejte na měkké plochy, jako je postel, pohovka apod. Musí být umístěn na
stabilním arovném povrchu.
10. Pokud se z přístroje line neobvyklý zápach nebo kouř, okamžitě jej odpojte anavštivte s ístrojem
servisní středisko.
11. Přístroj nezapínejte anevypínejte zasunutím nebo vytažením vidlice napájecího přívodu. Vždy nejprve
vypněte ventilátor hlavním vypínačem, poté můžete přívodní kabel vytáhnout ze síťové zásuvky!
12. Doporučujeme nenechávat ventilátor se zasunutým přívodním kabelem v zásuvce bez dozoru. Před
údržbou vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel.
Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici.
13. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany.
14. Do otvorů ventilátoru nestrkejte prsty nebo jiné předměty.
15. Používejte ventilátor pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Výrobce neodpovídá za
škody způsobené nesprávným použitím tohoto zařízení.
16. Tento spotřebič je určen pro použití vdomácnosti apodobných prostorech, jako jsou:
- kuchyňské kouty vobchodech, kancelářích aostatních pracovištích
- spotřebiče používané vzemědělství
- spotřebiče používané hosty vhotelích, motelech ajiných obytných oblastech
- spotřebiče používané vpodnicích zajišťujících nocleh se snídaní
17. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dě), jimž fyzická, smyslová nebo mentální
neschopnost či nedostatek zkušeností aznalostí zabraňuje vbezpečném používání spotřebiče, pokud na
ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou
za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
CZ
4
Výstraha: Aby se zabránilo přehřátí, nezakrývejte ventilátor. Ventilátor nesmí být umístěn těsně pod
zásuvkou.
POUŽITÍ
Ventilátor má 3 rychlosti, jeho otočná hlava zajťuje plynulé otáčení. Je tichý, má nízkou spotřebu energie, je
spolehlivý a bezpečný a zároveň zajišťuje efektivní proudění vzduchu.
0 - Ventilátor je vypnutý.
1 - Ventilátor běží nejpomalejší rychlostí.
2 - Ventilátor běží střední rychlostí.
3 - Ventilátor běží nejvyšší rychlostí.
Ventilátor se během chodu může otáčet.
Pokud chcete, aby se hlava ventilátoru otáčela, zamáčkněte ovladač automatického otáčení.
Pokud chcete hlavu ventilátoru zastavit, ovladač automatického otáčení vytáhněte.
Hlavu ventilátoru můžete nastavit nahoru a dolů. Uvolněte matici vertikálního nastavení, ventilátor
nastavte do požadovaného úhlu a matici opět utáhněte
CZ
5
INSTALACE
1. Stojan „A“ položte na Stojan „B“ a vytvořte základnu ve tvaru X.
2. Na základnu ve tvaru X položte držák spodní trubky a upevněte čtyřmi přiloženými šrouby.
3. Uvolněte a sejměte spojovací díl ze spodní trubky, posuňte plastový kryt základny po spodní trubce
na základnu. Vysuňte horní (vnitřní) trubku a nasaďte přes ni spojovací díl, posuňte na spodní trubku a
utáhněte.
4. Nasaďte motor s pouzdrem regulátoru rychlosti na horní trubku. Ujistěte se, že je pouzdro regulátoru
natlačeno zcela na horní trubce a zajistěte je přiloženým šroubem.
5. Uvolněte montážní čep koše z krytu motoru.
6. Naste zadní mříž ochranného koše opatrně na kryt motoru a zajistěte ji utažením montážního čepu
doprava.
7. Vrtuli natlačte na hřídel motoru a upevněte ji otáčením matice doleva.
8. Zavěste přední část mříže na zadní mříž pomocí pojistek na okrajích ochranného koše, pak obě části koše
spojte přiloženými sponami.
9. Upevněte ozdobný kryt na přední část koše.
Ozdobný kryt
Zadní mříž
Motor
Regulátor rychlosti
Spojovací díl trubek
Spodní trubka
Držák trubky
Horní trubka
Kryt základny
Stojan A
Stojan B
Ovladač automatického otáčení
Hřídel
motoru
Kryt
motoru
Centrál
matice
Montážní
čep koše
Přední mříž
Vrtule
Pojistka polohy
CZ
6
ČIŠTĚNÍ AÚDRŽBA
1. Před čištěním ventilátoru vytáhněte vidlici napájecího přívodu ze zásuvky!
2. K čištění použijte měkkou suchou utěrku. Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemické prostředky.
3. Při rozebírání použijte schématu sestavení ventilátoru.
4. Ubezpečte se, že do motoru nemůže vniknout žádná tekutina.
Doporučujeme uschovat obal pro případnou přepravu ventilátoru či jeho skladování.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Průměr 40 cm
Nastavitelný sklon
3 rychlosti
Otočná hlava
Nastavitelná výška
Bezpečnostní mřížka
Velmi tichý chod
Jmenovité napětí: 230 V~ 50 Hz
Jmenovitý příkon: 50 W
Hlučnost: 67 dB
VYUŽITÍ ALIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných
kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších
evropsch zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že sproduktem by nemělo být nakládáno jako
s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí.
Recyklace materiálů přispívá kochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám
poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt
zakoupili.
Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické
bezpečnosti.
Změna textu a technických parametrů vyhrazena.
08/05
CZ
7
MONTÁŽ DEKORAČNÍHO KRYTU
NA ZADNÍ STRANĚ KRYTU NALEZNETE 3 ŠROUBKY,
6 PODLOŽEK A 3 OTVORY K PŘIPEVNĚNÍ.
KRYT UMÍSTĚTE DO STŘEDU MŘÍŽKY.
POUŽIJTE KŘÍŽOVÝ ŠROUBOVÁK A DOTÁHNĚTE ŠROUBKY.
SK
STOJANOVÝ VENTILÁTOR
8
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne auschovajte pre budúcu potrebu!
Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahrňujú všetky možné
podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť. Užívateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné
zabudovať do žiadneho zvýrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť astarostlivosť. Tieto faktory teda musia byť
zaistené užívateľom/užívateľmi používajúcimi aobsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za škody
spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či úpravou akejkoľvek
časti zariadenia.
Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by sa pri používaní elektrických
zariadení vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane tých nasledujúcich:
1. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia aže je zásuvka
riadne uzemnená. Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platných bezpečnostných predpisov.
2. Nikdy prístroj nepoužívajte, ak je prívodný kábel poškodený. Všetky opravy vrátane výmeny
napájacieho prívodu zverte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zariadenia, hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
3. Chráňte prístroj pred priamym kontaktom svodou ainými tekutinami, aby nedošlo kprípadnému úrazu
elektrickým prúdom.
4. Výrobok je určený iba na domáce použitie! Nepoužívajte ventilátor vonku alebo vo vlhkom prostredí,
ani sa nedotýkajte prívodného kábla alebo prístroja mokrými rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
5. Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate ventilátor vblízkosti detí!
6. Ventilátor umiestnite mimo dosahu ostatných predmetov tak, aby bola zaistená voľná cirkulácia vzduchu
potrebná na jeho správnu činnosť. Otvory ventilátora nikdy nezakrývajte!
7. Nepoužívajte tento ventilátor sprogramátorom, časovým spínačom, samostatným systémom diaľkového
ovládania alebo s amkoľvek iným zariadením, ktoré automaticky spína ventilátor, pretože existuje
nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak je ventilátor zakrytý alebo nesprávne umiestnený.
8. Nepoužívajte tento ventilátor vbezprostrednej blízkosti miest, kde sa zhromažďuje teplo (vblízkosti
sporáka, kúrenia apod.).
9. Ventilátor nikdy neklaďte na mäkké plochy, ako je posteľ, pohovka a pod. Musí byť umiestnený na
stabilnom arovnom povrchu.
10. Ak sa zprístroja šíri neobvyklý zápach alebo dym, okamžite ho odpojte anavštívte sprístrojom servisné
stredisko.
11. Prístroj nezapínajte anevypínajte zasunutím alebo vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu. Vždy najprv
vypnite ventilátor hlavným vypínačom, potom môžete prívodný kábel vytiahnuť zo sieťovej zásuvky!
12. Odporúčame nenechávať ventilátor so zasunutým prívodným káblom v zásuvke bez dozoru. Pred
údržbou vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Vidlicu nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za kábel.
Kábel odpojte od zásuvky uchopením za vidlicu.
13. Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez ostré hrany.
14. Do otvorov ventilátora nestrkajte prsty alebo iné predmety.
15. Používajte ventilátor iba vsúlade spokynmi uvedenými vtomto návode. Výrobca nezodpovedá za škody
spôsobené nesprávnym použitím tohto zariadenia.
16. Tento spotrebič je určený na použitie vdomácnosti apodobných priestoroch, ako sú:
- kuchynské kúty vobchodoch, kanceláriách aostatných pracoviskách
- spotrebiče používané vpoľnohospodárstve
- spotrebiče používané hosťami vhoteloch, moteloch ainých obytných oblastiach
- spotrebiče používané vpodnikoch zaisťujúcich nocľah sraňajkami
17. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo
mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní
spotrebiča, ak na ne nebude dohliadané alebo ak neboli inštruované ohľadom použitia spotrebiča
9
SK
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohľad nad deťmi, aby sa zaistilo, že sa nebudú so
spotrebičom hrať.
Výstraha: Aby sa zabránilo prehriatiu, nezakrývajte ventilátor. Ventilátor nesmie byť umiestnený tesne pod
zásuvkou.
POUŽITIE
Ventilátor má 3 rýchlosti, jeho otočná hlava zaisťuje plynulé otáčanie. Je tichý, má nízku spotrebu energie, je
spoľahlivý a bezpečný a zároveň zaisťuje efektívne prúdenie vzduchu.
0 - Ventilátor je vypnutý.
1 - Ventilátor beží najpomalšou rýchlosťou.
2 - Ventilátor beží strednou rýchlosťou.
3 - Ventilátor beží najvyššou rýchlosťou.
Ventilátor sa počas chodu môže otáčať.
Ak chcete, aby sa hlava ventilátora otáčala, zatlačte ovládač automatického otáčania.
Ak chcete hlavu ventilátora zastaviť, ovládač automatického otáčania vytiahnite.
Hlavu ventilátora môžete nastaviť hore a dole. Uvoľnite maticu vertikálneho nastavenia, ventilátor
nastavte do požadovaného uhla a maticu opäť dotiahnite.
10
SK
INŠTALÁCIA
1. Stojan „A“ položte na Stojan „B“ avytvorte základňu vtvare X.
2. Na základňu vtvare X položte držiak spodnej rúrky aupevnite štyrmi priloženými skrutkami.
3. Uvoľnite asnímte spojovací diel zo spodnej rúrky, posuňte plastový kryt základne po spodnej rúrke na
základňu. Vysuňte hornú (vnútornú) rúrku anasaďte cez ňu spojovací diel, posuňte na spodnú rúrku
adotiahnite.
4. Nasaďte motor s puzdrom regulátora rýchlosti na hornú rúrku. Uistite sa, že je puzdro regulátora
natlačené celkom na hornej rúrke azaistite ho priloženou skrutkou.
5. Uvoľnite montážny čap koša zkrytu motora.
6. Nasaďte zadnú mrežu ochranného koša opatrne na kryt motora azaistite ju dotiahnutím montážneho
čapu doprava.
7. Vrtuľu natlačte na hriadeľ motora aupevnite ju otáčaním matice doľava.
8. Zaveste prednú časť mreže na zadnú mrežu pomocou poistiek na okrajoch ochranného koša, potom obe
časti koša spojte priloženými sponami.
9. Upevnite ozdobný kryt na prednú časť koša.
Ozdobný kryt
Zadná mreža
Motor
Regulátor rýchlosti
Spojovací diel rúrok
Spodná rúrka
Držiak rúrky
Horná rúrka
Kryt základne
Stojan A
Stojan B
Ovládač automatického otáčania
Hriadeľ
motora
Kryt
motora
Centrálna
matica
Montážny
čap koša
Predná mreža
Vrtuľa
Poistka polohy
11
SK
ČISTENIE AÚDBA
1. Pred čistením ventilátora vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu zo zásuvky!
2. Na čistenie použite mäkkú suchú utierku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné chemické prostriedky.
3. Pri rozoberaní použite schému zostavenia ventilátora.
4. Ubezpečte sa, že do motora nemôže vniknúť žiadna tekutina.
Odporúčame uschovať obal pre prípadnú prepravu ventilátora či jeho skladovanie.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Priemer 40 cm
Nastaviteľný sklon
3 rýchlosti
Otočná hlava
Nastaviteľná výška
Bezpečnostná mriežka
Veľmi tichý chod
Menovité napätie: 230 V~ 50 Hz
Menovitý príkon: 50 W
Hlučnosť: 67 dB
VYUŽITIE ALIKVICIA OBALOV
Baliaci papier avlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do
kontajnerov na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia použitých elektricch aelektronických zariadení (platí včlenských krajinách EÚ aďalších
európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že sproduktom by sa nemalo nakladať ako
s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné
prostredie. Recyklácia materiálov prispieva kochrane prírodných zdrojov. Viac informácií orecyklácii tohto
produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto,
kde ste produkt kúpili.
Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej
bezpečnosti.
Zmena textu a technických parametrov vyhradená.
08/05
12
SK
MONTÁŽ DEKORAČNÉHO KRYTU
NA ZADNEJ STRANE KRYTU NÁJDETE 3 SKRUTKY,
6 PODLOŽIEK A3 OTVORY NA PRIPEVNENIE.
KRYT UMIESTNITE DO STREDU MRIEŽKY.
POUŽITE KRÍŽOVÝ SKRUTKOVAČ ADOTIAHNITE SKRUTKY.
PL
WENTYLATOR STOJĄCY
13
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Należy uważnie przeczytać izachować do wglądu!
Ostrzeżenie: Wskazówki iśrodki bezpieczeństwa wniniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków
isytuacji, mogących spowodować zagrożenie. Najważniejszym czynnikiem, odpowiadającym za bezpieczne
korzystanie zurządzeń elektrycznych, jest ostrożność izdrowy rozsądek. Należy mieć to na uwadze wtrakcie
obsługi urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wtrakcie transportu, na skutek
nieprawidłowego użytkowania, wahań napięcia oraz zmiany lub mody kacji którejkolwiek części urdzenia.
Aby zapobiec wznieceniu ognia lub porażeniu prądem elektrycznym, korzystając zurządzeń elektrycznych
należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:
1. Upewnić się, że napięcie wsieci odpowiada napięciu, podanemu na naklejce na urządzeniu, agniazdko
jest odpowiednio uziemione. Gniazdko musi być zamontowane zgodnie zodpowiednimi przepisami
bezpieczeństwa.
2. Nie wolno korzystać zurządzenia, gdy przewód zasilania jest uszkodzony. Wszelkie naprawy, wtym
wymianę przewodu zasilającego, należy zlecić wprofesjonalnym serwisie! Nie zdejmować osłon
urządzenia, mooby to spowodować porażenie prądem elektrycznym!
3. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, chronić urządzenie przed bezpośrednim kontaktem
zwodą iinnymi cieczami.
4. Produkt przeznaczony jest wącznie do użytku domowego! Wentylator nie może być użytkowany na
zewnątrz, w wilgotnym środowisku, akabla zasilającego ani urządzenia nie wolno dotykać mokrymi
rękami. Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
5. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli wpobliżu urządzenia przebywają dzieci!
6. W celu zapewnienia niezbędnej cyrkulacji powietrza wentylator należy umieścić w odpowiedniej
odległości od innych przedmiotów. Nigdy nie należy zakrywać otworów wentylatora!
7. Nie naly korzystać zwentylatora wpączeniu zprogramatorem, wyłącznikiem czasowym, oddzielnym
systemem zdalnego sterowania, ani żadnym innym urządzeniem, które automatycznie włącza wentylator.
Mogłoby to wywołać pożar, jeżeli wentylator jest zakryty lub umieszczony wnieodpowiednim miejscu.
8. Nie korzystać zwentylatora wpobliżu źródeł ciepła (piekarnik, kaloryfer itp.).
9. Nie stawiać wentylatora na miękkim podłożu, np. na łóżku, kanapie itp. Musi być umieszczony na
równym istabilnym podłożu.
10. Jeżeli zurządzenia wydobywa się dym lub zapach, należy je natychmiast wyłączyć izanieść do punktu
serwisowego.
11. Urządzenia nie naly włączać ani wyłączać przez wciśnięcie lub wyciągnięcie wtyczki z gniazdka.
Najpierw należy wączyć urdzenie głównym wyłącznikiem, a dopiero potem wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego zgniazdka!
12. Nie należy pozostawiać wentylatora, podłączonego do gniazda zasilania, bez nadzoru. Przed
czynnościami konserwacyjnymi należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Nie należy
tego robić, pociągając za kabel, ale za wtyczkę.
13. Przewód zasilania nie może dotykać rozgrzanych elementów ani ostrych krawędzi.
14. Nie należy wkładać palców ani żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
15. Korzystać z urządzenia tylko zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego stosowania urządzenia.
16. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego oraz wpodobny sposób, np.:
- urządzenia waneksach kuchennych wbiurach ipozostych miejscach pracy,
- urządzenia stosowane wrolnictwie,
- urządzenia używane przez gości whotelach, motelach itp.,
- urządzenia używane wpensjonatach, oferujących nocleg ze śniadaniem.
17. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), którym niepełnosprawność
zyczna lub psychiczna albo brak doświadczenia nie pozwala bezpiecznie używać urządzenia bez
nadzoru lub jeżeli nie zosty odpowiednio poinstruowane w zakresie obsługi urdzenia przez
odpowiedzialną za nie osobę. Nie należy dopuścić do sytuacji, wktórej dzieci bawią się urządzeniem.
14
PL
Ostrzeżenie: Aby zapobiec przegrzaniu, nie należy zasłaniać wentylatora. Wentylator nie może być
umieszczony bezpośrednio pod gniazdkiem.
ZASTOSOWANIE
Wentylator ma 3 prędkości oraz płynnie obracającą się głowicę. Jest cichy, ma niskie zużycie energii, jest
niezawodny ibezpieczny, ajednocześnie zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza.
0 - Wentylator jest wyłączony.
1 - Wentylator pracuje na najniższej prędkości.
2 – Wentylator pracuje na średniej prędkości.
3 - Wentylator pracuje na najwyższej prędkości.
Wentylator może obracać się wtrakcie pracy.
Aby wentylator się obracał, wciśnij przycisk automatycznego obracania.
Aby zatrzymać obracanie się wentylatora, wyjmij przycisk automatycznego obracania.
Głowicę wentylatora można regulować w pionie. Poluzuj pokrętło ustawienia wentylatora w pionie,
ustaw wentylator wodpowiedniej pozycji idokręć pokrętło zpowrotem.
15
PL
MONT
1. Umieść stojak „A” na stojaku „B” istwórz podstawę wkształcie litery X.
2. Umieść uchwyt dolnej rury w podstawie w kształcie litery X i zamontuj go za pomocą czterech
załączonych śrub.
3. Poluzuj i zdejmij część łączącą z dolnej rury, zsuń plastikową osłonę podstawy po dolnej rurze na
podstawę. Wysuń górną (wewnętrzną) rurę iwprowadź przez nią łącznik, zsuń na dolną rurę idokręć.
4. Umieść silnik zpanelem regulacji prędkości na górnej rurze. Upewnij się, że panel regulacji prędkości jest
całkowicie wciśnięty na górną rurę idokręć go za pomocą załączonej śruby.
5. Poluzuj śrubę mocującą kosz do osłony silnika.
6. Ostrożnie umieść tylną siatkę kosza ochronnego na osłonie silnika iprzymocuj ją, przekręcając śru
montażową wprawo.
7. Śmigło umieść na wale silnika iprzymocuj je, przekręcając nakrętkę wlewo.
8. Zawieś przednią część siatki na tylnej za pomo zaczew na brzegach kosza ochronnego, następnie
połącz obie części kosza za pomocą załączonych zapięć.
9. Zamontuj ozdobną osłonę na przedniej części kosza.
Osłona ozdobna
Tylna kratka
Silnik
Regulator prędkości
Łącznik rur
Dolna rura
Uchwyt rury
Górna rura
Osłona podstawy
Stojak A
Stojak B
Przełącznik automatycznego obracania
Wał
silnika
Osłona
silnika
Nakrętka
centralna
Śruba
montażowa
kosza
Przednia kratka
Śmigło
Zabezpieczenie
położenia
16
PL
CZYSZCZENIE IKONSERWACJA
1. Przed czyszczeniem wentylatora wyjmij wtyczkę przewodu zkontaktu!
2. Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej szmatki. Nie stosuj rozpuszczalników ani innych środków
chemicznych.
3. Przy demontażu skorzystaj ze schematu montażu wentylatora.
4. Upewnij się, że do silnika nie dostanie się żadna ciecz.
Zalecamy zachowanie opakowania na wypadek transportu lub wcelu przechowywania urządzenia.
DANE TECHNICZNE
Średnica 40 cm
Regulacja nachylenia
3 prędkości
Obrotowa głowica
Regulacja wysokości
Kratka bezpieczeństwa
Bardzo cicha praca
Napięcie nominalne: 230 V~ 50 Hz
Moc nominalna: 50 W
Poziom hałasu: 67 dB
EKSPLOATACJA IUSUWANIE ODPADÓW
Papier służący do owinięcia itektura falista – przekazać na wysypisko śmieci. Folia opakowaniowa, torby PE, elementy
zplastiku – wrzucić do pojemników zplastikiem do recyklingu.
USUWANIE PRODUKTÓW PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów członkowskich UE
iinnych krajów europejskich zwprowadzonym systemem zbiórki odpadów)
Przedstawiony symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być zaliczany do odpadów
komunalnych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprzętu
elektrycznego ielektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym konsekwencjom dla
zdrowia ludzkiego iśrodowiska naturalnego.
Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. W celu uzyskania dalszych informacji
orecyklingu tego produktu należy się skontaktować zlokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się
przetwarzaniem odpadów lub sklepem, który sprzedał produkt.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
ibezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tekstu i parametrów technicznych.
08/05
17
PL
MONTAŻ OSŁONY OZDOBNEJ
NA TYLNEJ STRONIE OSŁONY ZNAJDUJĄ SIĘ 3 ŚRUBKI, 6 PODKŁADEK
I3 OTWORY MONTAŻOWE.
UMIEŚĆ OSŁONĘ NA ŚRODKU SIATKI.
DOKRĘĆ ŚRUBKI ŚRUBOKRĘTEM KRZYŻAKOWYM.
HU
ÁLLÓ VENTILÁTOR
18
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Olvassa el  gyelmesen, és jól őrizze meg!
Figyelem! Ezen útmutatóban felsorolt biztonsági intézkedések és utasítások nem terjednek ki minden
lehetséges feltételre és helyzetre, amelyek bekövetkezhetnek. Afelhasználónak tudatában kell lennie azzal,
hogy egyetlen termékbe sem lehet beépíteni afelhasználótól elvárható elővigyázatosságot és gondosságot.
Ezekről a készüléket használó és kezelő felhasználóknak kell gondoskodniuk. Nem vállalunk felelősséget
a készülék szállítása, helytelen használata, feszültségingadozás vagy a berendezés vagy annak bármely
részének módosítása miatt fellépő károkért.
Ahhoz, hogy atűzveszély vagy áramütéses baleset veszélye elkerülhető legyen, az elektromos berendezések
használata során be kell tartani az alapvető intézkedéseket, az alábbiakat beleértve:
1. Ellenőrizze le, hogy a rendelkezésre álló áramkör feszültsége megfelel a készülék gyári adattábláján
olvasható adatnak, és akonnektor előírásszerűen földelt. Ahálózati konnektor feleljen meg ahatályos
biztonsági előírásoknak.
2. Hogyha a bevezető vezeték megsérült, a berendezést ne használja. Minden javítást, ideértve
atápvezeték cseréjét is, bízzon szakszervizre! Ne szerelje le akészülék védőburkolatát, áramütés
veszélye!
3. A berendezést óvja a vízzel vagy más folyadékkal való közvetlen érintkezéstől, nehogy áramütést
szenvedjen.
4. A termék kizárólag háztartási használatra készül! Soha ne használja a ventilátort a szabadban vagy
nedves környezetben, és soha ne érintse meg atápkábelt és aszüléket se nedves kézzel. Áramütés
érheti.
5. Szenteljen fokozott  gyelmet aventilátor használatának, ha gyermekek közelében használja.
6. A ventilátort úgy állítsa fel, hogy biztosított legyen ahelyes működéséhez szükséges szabad légáramlás.
Aventilátor nyílásait sose takarja le!
7. Ezt aventilátort ne használja programozóval, időkapcsolóval, önálló vagy távvezérlő rendszerrel vagy
bármely más olyan berendezéssel, ami automatikusan bekapcsolja a ventilátort, mivel tűzveszély
fenyeget, ha aventilátor be van takarva vagy helytelenül van elhelyezve.
8. Ne használja ezt aventilátort az olyan helyek közvetlen közelében, ahol hőforrás van (tűzhely, fűtés, stb.
közelében).
9. A ventitort ne helyezze puha felületre, mint az ágy, heve, stb. Stabil és egyenes felületre kell helyezni.
10. Ha aberendezésből szokatlan bűz vagy füst árad, azonnal kapcsolja le ahálózatról és aberendezést
vigye el szervizbe.
11. A berendezést nem szabad a tápvezeték dugójának aljzatból való kihúzásával kikapcsolni vagy
benyomásával bekapcsolni. A ventilátort előbb mindig kapcsolja ki akapcsolóval, utána kihúzhatja
atápkábel villásdugóját afali aljzatból.
12. Lehetőleg soha ne hagyja az áram alá helyezett ventilátort felügyelet nélkül. Akészülék tisztítása és
karbantartása előtt alózati vezetéket húzza ki a konnektorból. Soha ne húzza ki a kábelnél fogva
avillásdugót acsatlakozóaljból. Aművelethez fogja meg acsatlakozódugót.
13. A tápkábel nem érhet hozzá forró részekhez, és ne vezesse éles éleken át.
14. A ventilátor nyílásaiba ne hatoljon ujjával vagy tárgyak segítségével.
15. A ventilátort kizárólag ajelen használati útmutatóban ismertetett utasításokkal összhangban használja.
Agyártó nem felel akészülék helytelen használata miatt felmerülő károkért.
16. Ez afogyasztó háztartásban és hasonló környezetben való használatra készült, mint amilyenek:
- konyhasarkok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken
- amezőgazdaságban használt fogyasztók
- avendégek által szállodákban, motelekben és más szálláshelyeken avendégek által használt fogyasztók
- areggelit is nyújtó szálláshelyeken használt fogyasztók
17. Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket), amelyek  zikai,
érzékszervi vagy lelki képességük vagy tapasztalatlanságuk és ismereteik hiánya nem teszi lehetővé
a készülék biztonságos használatát, ha nem lesznek felügyelet alatt vagy ha nem voltak a készülék
19
HU
használatát illetően kellőképpen felvilágosítva a biztonságukért felelős személy által. Ügyeljen arra,
hogy akészülékkel gyerekek ne játsszanak.
Figyelmeztetés: A túlmelegedés megelőzése érdekében ne takarja le a ventilátort. A ventilátort nem
szabad közvetlenül az aljzat alá helyezni.
HASZNÁLAT
A ventilátor 3 sebességszinten dolgozik, a forgófej folyamatos forgást biztosít. Csendes, kis energia
fogyasztással, megbízható és biztonságos, és egyúttal e ektív légáramlást nyújt.
0 - Aventilátor ki van kapcsolva.
1 - A ventilátor alacsony sebességen működik.
2 - A ventilátor közepes sebességen működik.
3 - A ventilátor magas sebességen működik.
A ventilátor működés közben foroghat.
Ha azt kívánja hogy aventilátor fej forogjon, nyomja meg az automatikus forgás vezérlőt.
Ha aventilátor fejet meg akarja állítani, az automatikus forgás vezérlőt húzza ki.
A ventilátor fej fel- és lefelé irányba állítható. Lazítsa meg afüggőleges beállító anyát, aventilátort állítsa
akívánt szögbe, és az anyát ismét szorítsa meg
20
HU
TELEPÍTÉS
1. Az „A“ állványt helyezze a„B“ állványra, és alakítson ki X-alakú talpazatot.
2. Az X-alakú talpazatra helyezze az alsó csőtartót, és rögzítse anégy odacsomagolt csavarral.
3. Lazítsa és vegye le az alsó csőről az összekötő részt, atalpazat műanyag borítóját tolja az alsó csövön
atalpazatra. Afelső (belső) csövet tolja fel és tegye fel rá az összekötő darabot, tolja le az alsó csőre és
szorítsa meg.
4. Helyezze fel amotort asebességszabályozóval együtt afelső csőre. Ellenőrizze, hogy aszabályozó tok
teljesen rá van-e tolva afelső csőre és rögzítse amellékelt csavarral.
5. Lazítsa meg amotor borítóján akosár szerelő csapját.
6. A védőkosár hátsó rácsát óvatosan helyezze a motor borítójára és rögzítse a szerelő csavar jobbra
forgatásával.
7. A ventilátor lapátot szorítsa amotor tengelyére és rögzítse az anya balra forgatásával.
8. A rács elülső részét függessze fel ahátsó rácsra avédő kosár szélein levő biztosítékok segítségével, majd
akosár mindkét részét kösse össze amellékelt csatokkal.
9. A díszborítót rögzítse akosár elülső részére.
Díszborító
Hátsó rács
Motor
Sebességszabályozó
A csövek összekötő
része
Alsó cső
Csőtartó
Felső cső
Talpazat borító
A-állvány
B-állvány
Az automatikus forgás vezérlője
Motor
tengely
Motor
borító
Központi
anya
A kosár
szerelőcsapja
Elülső rács
Ventitor
lapát
Helyzet  xáló
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32

ECG FS 40 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka

V iných jazykoch