Moser ChromStyle Návod na používanie

Značka
Moser
Kategória
zastrihávače vlasov
Model
ChromStyle
Typ
Návod na používanie
Gebrauchsanweisung – Netz-/Akku-Haarschneidemaschine
de
Operating Instructions – Cord/Cordless Hair Clipper
en
Mode d’emploi – Tondeuse à cheveux batterie/secteur.
fr
Istruzioni per l‘uso – Tagliacapelli a batteria o alimentazione a rete
it
Instrucciones de uso – Máquina de corte de pelo con alimentación de red/por batería
es
Manual de utilização – Máquina para corte de cabelo com bateria e ligação à rede
eléctrica
pt
Gebruiksaanwijzing - Snoer/snoerloze tondeuse
nl
Bruksanvisning – Nät-/batteridriven hårklippningsmaskin
sv
Bruksanvisning – Nett-/batteridrevet hårklippemaskin
no
Kättöohje – Verkko-/akkukäyttöinen hiustenleikkuukone
fi
Kullanım Rehberi – Elektrikli/bataryalı saç kesme makinesi
tr
Instrukcja obsługi – Maszynka do strzyżenia włosów z zasilaniem
sieciowo-akumulatorowym
pl
Návod k použití – Síťového/akumulátorového zastřihovače vlasů
cs
Návod na použitie – Sieťového/akumulátorového strihača vlasov
sk
Használati utasítás – Hálózatról/akkumulátorról működő hajvágógép
hu
Navodila za uporabo – Aparat za striženje las na omrežni / akumulatorski pogon
sl
Instrucţiuni de folosinţă – Maşină de tuns părul alimentată de la reţea/ acumulator
ro
Упътване за експлоатация – Машинка за подстригване за работа на ток и с
акумулатор
bg
Руководство по эксплуатации для аккумуляторно-сетевой машинки для стрижки
волос
ru
Інструкція з використання — Машинка для стриження волосся з живленням від
мережі або акумулятора
uk
Οδηγίες χρήσης – Κουρευτική μηχανή ρεύματος/μπαταρίας
el
A
B /
C
D
E
F ، 3
G ، 6
H ، 9
I ، 12
J
K
L
M
:
!
· .
ً ، .
· )AC(. .
· . ً
.
· .
· ً ﺿ )ً (.
.
· ، .
· .
·
) ( ﺿ ،
. ، .
· ً .
.
· ً ً .
ﺿ .
.
.
·
.
· ً .
· ُ َّ .
· .
· .
· )( .
· ،
.
· . .
· .
· ﺿﺿ .
2004/108/EG 2006/95/EG.
.
.
· ) ﺿ 1a(.
· ) ﺿ 1b(.
· / ) ﺿ 2a(
) ﺿ 2b(.
·:
،
. 5 ،
.
· ) ﺿ 3a(. ً
. ) ﺿ
1a/b(.
· ) ﺿ 3b(.
· / ) ﺿ 2b(.
·ﺿ . ،
ً .
· ، . ،
. 30
. ) (
·: ،
.
· ، 20 .
· .
·
.
· / ) ﺿ 2a(
) ﺿ 2b(.
· 30 . ) (
· ، 100 .
5 10 .
·
،
. ، .
· ً .
·: .
5 0,7 3 )
ﺿ 4(.
، ﺿ .
ً . ،
ﺿ ﺿ 1 ) ﺿ 4(. : 3 ، 6 ، 9
12 . ً 18 25 .
/
· )
ﺿ 5a(.
· ) ﺿ 5b(.
· .
· ،
. ، )
ﺿ 6a( ﺿ ) ﺿ 7(.
)EASY CLEANING(.
· ً .
· ً . !
·
) 7051-4005(.
.
· ) ﺿ 8(.
)200 (،
7935-1854.
· .
·
.
، ) (.
ﺿ .
،
.
،
. ،
. . ،
)
ﺿ ،
(.
· / ) ﺿ 2b(.
·
. ) ﺿ 7(.
· ) ﺿ 8(.
·
/ ) ﺿ 2b(.
· ، ) ﺿ 6a(.
· ﺿ ، َْ ﺿ
ﺿ ) ﺿ 7b(.
.
ً
.
ﺿ .
· .
·
.
· ) ﺿ 6a(
) ﺿ 9(. ،
) ﺿ 10(.
· . ، ) ﺿ 11(.
·
.
· .
ar
58
SLOVENČINA
de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hu
sl
ro
bg
ru
uk
el
ar
Označenie dielov
A Strihací blok
B Zapínač/vypínač
C Indikátor kapacity
D Zdierka prístroja
E Nabíjací stojan
F Hrebeňový nadstavec, dĺžka strihania 3 mm
G Hrebeňový nadstavec, dĺžka strihania 6 mm
H Hrebeňový nadstavec, dĺžka strihania 9 mm
I Hrebeňový nadstavec, dĺžka strihania 12 mm
J Olej pre strihací blok
K Čistiaca kefka
L Zástrčková sieťová časť
M Pripojovacia zástrčka prístroja
Dôležité bezpečnostné pokyny
Pri používaní elektrických prístrojov treba kvôli vlastnej ochrane pred poraneniami a zásahmi elek-
trickým prúdom bezpodmienečne dodržiavať nasledovné pokyny:
Pred použitím prístroja si prečítajte všetky pokyny!
· Strihače vlasov používajte výlučne na strihanie ľudských vlasov.
Strojčeky na strihanie zvierat používajte výlučne na strihanie zvieracej srsti a kožušiny.
· Prístroj pripájajte iba na striedavé napätie. Dodržiavajte sieťové napätie uvedené na typovom
štítku.
· Elektrického prístroja, ktorý spadol do vody, sa v žiadnom prípade nedotýkajte. Ihneď vytiahnite
sieťovú zástrčku.
· Elektrické prístroje nepoužívajte nikdy vo vani ani pod sprchou.
· Elektrické prístroje vždy odložte resp. uschovajte tak, aby nemohli spadnúť do vody (napr. do
umývadla). Zabráňte kontaktu elektrických prístrojov s vodou a inými kvapalinami.
· Okrem nabíjania vždy vytiahnite po použití prístroja sieťovú zástrčku.
· Pred čistením prístroja vytiahnite sieťovú zástrčku.
· Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými telesnými, sen-
zorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, iba v tom
prípade, ak bude na ne dohliadať osoba, ktorá je zodpovedná za bezpečnosť, alebo ak od nej
obdržali pokyny týkajúce sa používania prístroja. Na deti by ste mali dohliadať, aby ste sa uistili,
že sa nehrajú s prístrojom.
· Prístroj používajte iba na účel popísaný v návode na obsluhu a a používajte ho k určenému
účelu. Používajte výlučne výrobcom odporúčané príslušenstvo.
· Prístroj nikdy nepoužívajte s poškodeným elektrickým káblom resp. zástrčkovou sieťovou čas-
ťou. Prístroj taktiež nepoužívajte, keď nefunguje riadne, keď je poškodený alebo keď spadol
do vody. V týchto prípadoch zašlite prístroj na kontrolu a opravu do nášho servisného centra.
Elektrické prístroje smú opravovať iba elektrotechnicky vzdelaní odborníci.
· Prístroj nedržte pri nosení za elektrický kábel a kábel nepoužívajte ako držadlo.
· Elektrický kábel a prístroj držte mimo dosahu horúcich plôch.
· Prístroj nenabíjajte resp. neuschovávajte s pretočeným alebo prelomeným káblom.
· Nikdy nestrkajte ani nenechajte spadnúť predmety do otvorov prístroja.
· Prístroj používajte a uschovávajte iba v suchých miestnostiach.
· Prístroj nepoužívajte v prostrediach, v ktorých sa používajú aerosolové (sprejové) produkty,
alebo v ktorých sa uvoľňuje kyslík.
· Kvôli ochrane pred poraneniami nikdy nepoužívajte prístroj, keď je poškodený strihací blok.
59
SLOVENČINA
de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hu
sl
ro
bg
ru
uk
el
ar
· Nepoužívajte žiadne jednorazové batérie. Akumulátory nechávajte vymieňať výlučne v servis-
nom centre.
· Pred prvým uvedením do prevádzky je potrebná doba nabíjania cca 2,5 hodín.
· Prístroj je ochranne izolovaný a odrušený. Spĺňa požiadavky EÚ Smernice o elektromagnetickej
znášanlivosti 2004/108/ES a Smernice o nízkom napätí 2006/95/ES.
Spotrebované batérie/akumulátory nepatria do domového odpadu. Spotrebované batérie/
akumulátory zlikvidujte podľa zákonných ustanovení.
Sieťová prevádzka
· Pripojovaciu zástrčku prístroja zástrčkovej sieťovej časti zastrčte do zdierky prístroja
(obr. 1a).
· Zástrčkovú sieťovú časť zastrčte do zásuvky (obr. 1b).
· So zapínačom/vypínačom zapnite prístroj (obr. 2a) a po použití ho vypnite (obr. 2b).
· Upozornenie: Ak by prístroj pri celkom vybitom akumulátore nemal v sieťovej prevádzke fungo-
vať, prístroj vypnite a dovtedy nabíjajte, až nezačne blikať najspodnejší segment LED indikátora
kapacity. Potom nabíjajte ešte približne 5 minút. Prístroj znova zapnite a prevádzkujte ho so
sieťovou prípojkou.
Nabíjanie akumulátora
· Pripojovaciu zástrčku prístroja zástrčkovej sieťovej časti zastrčte do zdierky nabíjacieho stojana
(obr. 3a). Prístroj sa môže kvôli nabíjaniu spojiť tiež priamo so zástrčkovou sieťovou časťou.
(obr. 1a/b).
· Zástrčkovú sieťovú časť zastrčte do zásuvky (obr. 3b).
· So zapínačom/vypínačom vypnite prístroj (obr. 2b).
· Prístroj postavte do nabíjacieho stojana alebo ho spojte priamo so zástrčkovou sieťovou časťou.
Zaznie signál – proces nabíjania začína.
· Počas procesu nabíjania bliká podľa stavu nabitia príslušný segment indikátora kapacity. Pri
plne nabitom akumulátore svietia trvalo všetky segmenty indikátora kapacity. Po vybratí prístroja
z nabíjacieho stojana indikátor zhasne na cca 30 sekúnd. (režim šetriaci elektrinu)
· Odporúčanie: Aby bolo možné zaručiť presnosť indikátora kapacity, malo by sa opätovné nabí-
janie uskutočniť až vtedy, keď zhasnú všetky segmenty indikátora kapacity počas prevádzky
akumulátora.
· Po zhasnutí všetkých segmentov indikátora kapacity má prístroj ešte zvyškovú kapacitu cca
20%.
· Doba nabíjania až po dosiahnutie úplnej kapacity činí potom cca 2,5 hodín.
· Hneď, ako je akumulátor úplne vybitý, zaznie signál.
Akumulátorová prevádzka
· So zapínačom/vypínačom zapnite prístroj (obr. 2a) a po použití ho vypnite (obr. 2b).
· Po vypnutí prístroja zhasne indikátor na cca 30 sekúnd. (režim šetriaci elektrinu)
· Pri plne nabitom akumulátore sa môže prístroj prevádzkovať bez sieťovej prípojky až do 100
minút. Táto kapacita bude dosiahnutá po cca 5 - 10 nabíjacích cykloch.
· Pri počuteľnom vynechaní otáčok má akumulátor zvyškovú kapacitu cca 2 - 3 minúty. Nabite
akumulátor.
· Pri vyprázdnenom akumulátore sa stroj automaticky vypne.
· Upozornenie: Pri nedostatočnej údržbe strihacieho bloku sa môže značne znížiť životnosť.
60
SLOVENČINA
de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hu
sl
ro
bg
ru
uk
el
ar
Prestavovanie dĺžky strihania
Cez prestavovanie dĺžky strihania integrované v strihacom bloku sa môže nastaviť 5 polôh
dĺžky strihania od 0,7 mm do 3 mm (obr. 4). K tomu dajte prestavovaciu páku do želanej polohy
a nechajte ju zaskočiť.
Strihanie s hrebeňovými nadstavcami
Prístroj sa môže prevádzkovať aj s hrebeňovými nadstavcami. Aby ste dosiahli uvedenú dĺžku
strihania, malo by byť prestavovanie dĺžky strihania nastavené na polohu 1 (obr. 4). V rozsahu
dodávky sú obsiahnuté nasledovné hrebeňové nadstavce: Dĺžka strihania 3 mm, 6 mm, 9 mm a
12 mm. Alternatívne je možné dostať hrebeňové nadstavce 18 mm a 25 mm.
Nasadenie/odobratie hrebeňového nadstavca
· Hrebeňový nadstavec nasuňte v smere šípky až na doraz na strihací blok (obr. 5a).
· Hrebeňový nadstavec sa dá vybrať posunutím v smere šípky (obr. 5b).
Čistenie a ošetrovanie
· Prístroj neponárajte nikdy do vody!
· Po každom použití odoberte nasúvací hrebeň a s čistiacou kefkou odstráňte zvyšky vlasov
z otvoru telesa a zo strihacieho bloku. K tomu odoberte strihací blok (obr. 6a) a zatlačte čistiacu
páku (obr. 7). Takto môžete jednoducho odstrániť zvyšky vlasov medzi strihacím hrebeňom
a strihacím nožom s čistiacou kefou (EASY CLEANING).
· Nabíjacie kontakty na prístroji a na nabíjacom stojane treba udržiavať vždy čisté.
· Prístroj utierajte iba s mäkkou, prípadne mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne roz-
púšťadlá a drhnúce prostriedky!
· Strihací blok sa môže vyčistiť s hygienickým sprejom obj. č. 4005-7051.
Používajte výlučne tento čistiaci prostriedok.
· Pre dobrý a dlho trvajúci strihací výkon je dôležité strihací blok často olejovať (obr. 8).
Používajte na to výlučne olej na strihací blok obj. č. 1854-7935 (200 ml).
· Olej na strihací blok, ako aj hygienický sprej môžete zakúpiť cez vášho predajcu alebo cez naše
servisné centrum.
· Ak po dlhšej dobe používania napriek pravidelnému čisteniu a olejovaniu strihací výkon poľa-
vuje, mal by sa strihací blok vymeniť.
Automatický senzorový systém
Aby bolo možné zaručiť dlhú životnosť vášho novo nadobudnutého strihača vlasov, mal by sa
prístroj pravidelne čistiť a olejovať (pozri odsek Čistenie a ošetrovanie v návode na použitie).
K včasnému rozpoznaniu toho, že treba naliehavo vykonať ošetrenie, bol váš strihač vlasov vyba-
vený automatickým senzorovým systémom. Tento systém automaticky rozpozná, ak bol strihací
blok príliš málo naolejovaný resp. ak je silne znečistený. Trvalo to môže viesť k predčasnému
opotrebeniu prístroja.
Ak by mal senzorový systém rozpoznať takúto situáciu, po vypnutí prístroja zaznie signálny tón
a LED indikátor bliká na 2 minúty. Signálny tón, ako aj blikanie LED indikátora sa môžu potvrdiť
(vypnúť) opätovným krátkym zapnutím a vypnutím prístroja. Pred opätovnou prevádzkou stroja sa
naliehavo odporúča, aby sa prístroj vyčistil a aby sa strihací blok naolejoval. Za týmto účelom
postupujte nasledovne (pri nedodržiavaní sa môže stroj poškodiť a predčasne vypadnúť. Tým
zanikne nárok na záruku):
· So zapínačom/vypínačom vypnite prístroj (obr. 2b).
61
SLOVENČINA
de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hu
sl
ro
bg
ru
uk
el
ar
· Vyberte hrebeňový nadstavec a strihací blok a s čistiacou kefkou vyčistite otvor telesa a strihací
blok. (obr. 7).
· Strihací blok naolejujte (obr. 8).
Výmena strihacieho bloku
· So zapínačom/vypínačom vypnite prístroj (obr. 2b).
· Strihací blok sa dá vybrať tak, že sa v smere šípky odtlačí z telesa (obr. 6a).
· Na opätovné nasadenie strihacieho bloku ho nasaďte s háčikom do uchytenia na telese
a zatlačte k telesu až po zaskočenie (obr. 6b).
Likvidácie v krajinách EÚ
Prístroj sa nesmie zlikvidovať do domového odpadu. V rámci Smernice EÚ o likvidácii
elektrických a elektronických prístrojov prístroj prevezmú bezplatne komunálne zberné
miesta resp. zberne druhotných surovín. Riadna likvidácia slúži ochrane životného
prostredia a zabraňuje možným škodlivým účinkom na človeka a životné prostredie.
Likvidácie v krajinách mimo
· Prístroj na konci jeho životnosti zlikvidujte prosím ekologicky.
· Vytiahnite zo zásuvky zástrčkovú sieťovú časť a zapnite prístroj, aby sa akumulátory úplne
vybili.
· Vyberte strihací blok (obr. 6a) a pomocou skrutkovača odstráňte skrutky v telese prístroja
(obr. 9). Polovice prístroja roztiahnite a vyberte kompletný pohon so základnou doskou (obr. 10).
· Vytiahnite zo základnej dosky akupak. Prípadne na to použite skrutkovač kvôli vypáčeniu
(obr. 11).
· Akumulátory odovzdajte na vhodnom zbernom mieste.
· Prístroj sa po vybratí akumulátora nesmie viac pripájať na sieť!
/