Gigabyte M27Q Užívateľská príručka

Kategória
Televízory
Typ
Užívateľská príručka
HERNÍ MONITOR
Příručka pro uživatele
- 2 -
Uživatelská příručka k hernímu monitoru
Autorská práva
© 2020 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Všechna práva vyhrazena.
Obchodní známky uvedené v této příručce jsou ze zákona
zaregistrovány k příslušným vlastníkům.
Právní omezení
Informace v této příručce jsou chráněny zákony o autorském právu a
jsou majetkem společnosti GIGABYTE.
Společnost GIGABYTE si vyhrazuje právo provádět změny technických
údajů a vlastností v této příručce bez předchozího upozornění.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, kopírována,
překládána, přenášena nebo publikována v jakékoli formě nebo
jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti
GIGABYTE.
• Pro usnadnění používání tohoto monitoru si pečlivě přečtěte
uživatelskou příručku.
• Další informace naleznete na našich webových stránkách:
https://www.gigabyte.com
- 3 -
Uživatelská příručka k hernímu monitoru
SAFETY INFORMATION
Regulatory Notices
United States of America, Federal Communications
Commission Statement
Supplier’s Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information
Product Name: LCD monitor
Trade Name: GIGABYTE
Model Number: M27Q
Responsible Party – U.S. Contact Information: G.B.T. Inc.
Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748
Tel.: 1-626-854-9338
Internet contact information: https://www.gigabyte.com
FCC Compliance Statement:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B,
Unintentional Radiators.
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device
may not cause harmful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including interference that may cause
undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits
for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These
limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates,
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with manufacturers instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If
this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment o and
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
- 4 -
Uživatelská příručka k hernímu monitoru
• Connect the equipment to an outlet on a circuit dierent from that
to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Canadian Department of Communications Statement
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise
emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference
Regulations of the Canadian Department of Communications. This class
B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003
du Canada.
European Union (EU) CE Declaration of Conformity
This device complies with the following directives: Electromagnetic
Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/
EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the
2015/863 Statement.
This product has been tested and found to comply with all essential
requirements of the Directives.
European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU &
the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863
Statement
GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous
substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The
parts and components have been carefully selected to meet RoHS
requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our eorts
to develop products that do not use internationally banned toxic
chemicals.
European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic
Equipment (WEEE) Directive Statement
GIGABYTE will fulll the national laws as interpreted from the 2012/19/
EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive.
The WEEE Directive species the treatment, collection, recycling and
disposal of electric and electronic devices and their components. Under
the Directive, used equipment must be marked, collected separately,
and disposed of properly.
- 5 -
Uživatelská příručka k hernímu monitoru
WEEE Symbol Statement
The symbol shown below is on the product or on its
packaging, which indicates that this product must not be
disposed of with other waste. Instead, the device should be
taken to the waste collection centers for activation of the
treatment, collection, recycling and disposal procedure.
For more information about where you can drop o your waste
equipment for recycling, please contact your local government oce,
your household waste disposal service or where you purchased the
product for details of environmentally safe recycling.
End of Life Directives-Recycling
The symbol shown below is on the product or on its
packaging, which indicates that this product must not be
disposed of with other waste. Instead, the device should be
taken to the waste collection centers for activation of the
treatment, collection, recycling and disposal procedure.
Déclaration de Conformité aux Directives de l’Union
européenne (UE)
Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l’UE
suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE,
directive Basse Tension 2014/35/UE, directive 2009/125/CE en matière
d’écoconception, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration
2015/863.
La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes
européennes harmonisées applicables.
European Union (EU) CE-Konformitätserklärung
Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-
Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie
2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.
Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der
entsprechenden Standards zurEuropäischen Normierung beurteilt.
- 6 -
Uživatelská příručka k hernímu monitoru
CE declaração de conformidade
Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das
seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM
2014/30/EU; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP
2011/65/UE e a declaração 2015/863.
A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas
europeias harmonizadas.
CE Declaración de conformidad
Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes
Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de
bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/EC, Directiva
RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863.
El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas
europeas armonizadas.
CE Dichiarazione di conformità
I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti
Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva
sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/EC,
Direttiva RoHS 2011/65/EU e Dichiarazione 2015/863.
La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard
europei armonizzati applicabili.
Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej
Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa
kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa
niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa
RoHS 2011/65/UE i dyrektywa2015/863.
Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego
zgodność z wymaganiami dyrektywy.
ES Prohlášení o shodě
Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické
kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU,
Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.
Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní
požadavky směrnic.
- 7 -
Uživatelská příručka k hernímu monitoru
EK megfelelőségi nyilatkozata
A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok
követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális
változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos
berendezésekre vonatkozó irányelv2014/35/EU, Környezetbarát
tervezésről szóló irányelv 2009/125/EK, RoHS irányelv 2011/65/EU és
2015/863.
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οοδηγία χαμηλή τάση 2014/35/EU,
Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία
RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863.
Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα
ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Japan Class 01 Equipment Statement
安全にご使用いただくために
接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。また、接
地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って
下さい。
Japan VCCI Class B Statement
クラスB VCCI 基準について
この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使
用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン
受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがありま
す。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI-B
- 8 -
Uživatelská příručka k hernímu monitoru
China RoHS Compliance Statement
中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明
为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,
请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有
国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。
环保使用期限
Environment-friendly Use Period
此标识指期限(十年),电子电气产品中含有的有害物质不会
发生外泄或突变、电子电气产品用户正常使用该电子电气产品
不会对环境造成严重 污染或对其人身、财产造成严重损害的
期限。
ٛ൰፩቏ࣷ႘፣ܿಚڅঽࣽ஢Ļ
ȡɐɐɐ
ɐɐ
ؠ਋ಚڅ
቏ࣷ႘፣
ල˄őţ˅ ࢢ˄ʼnŨ˅ Ლ˄ńť˅ ௜২ࢊ
ĩńųĬķĪ
޹ᢢ஍׀
˄őŃŃ˅
޹ᢢߗ׀౰
˄őŃŅņ˅
ሠ༱ݢ௸֊
ঽඝݢᏊᏠ਋ ȡɐɐɐ
ɐɐ
ᇛੰಅ֊
ိ૮ ɐɐɐɐ
ɐɐ
ȡɐɐ ɐɐ ɐ
ိؠᄪखஏ
ਾဂঽღإ
ׁװ
ࢆᇡદġŔŋİŕġIJIJĴķĵġܿࣙށף፟ȃ
ɐĻġġװ໯ࡘ቏ࣷ
႘፣኷ࡘؠ਋ྈ቏ૂ፣إல፩ܿࣽ஢ૂ኷ġňŃİŕġijķĶĸijġࣙށܿქ஢ᇋชᇵ჉ȃ
ȡ
Ļġġװ໯ࡘ቏ࣷ႘፣ፚຬ኷ࡘؠ਋ܿರᇜૂ፣إல፩ܿࣽ஢٫ڵġňŃİŕġijķĶĸijġࣙށܿქ஢ᇋชȃ
- 9 -
Uživatelská příručka k hernímu monitoru
◯◯ ◯◯
◯◯
◯◯ ◯◯
◯◯
◯◯ ◯◯
◯◯ ◯◯
◯◯ ◯◯
◯◯
◯◯ ◯◯
◯◯ ◯◯
╖⃫
Unit
旸䓐䈑岒⍲℞⊾⬠䫎嘇
Restricted substances and its chemical symbols
⟹㕁⢾㟮
⼴㭤
㵚㘞朊㜧
暣嶗㜧䳬ẞ
⸽⹏
暣㸸䶂
℞Ṿ䶂㛸
⁁侫1.˶崭↢0.1 wt %˷⍲˶崭↢0.01 wt %˷Ὢ㊯旸䓐䈑岒ᷳ䘦↮㭼⏓慷崭↢䘦↮㭼⏓慷➢㸾ῤˤ
Note 1;˶Exceeding 0.1 wt %˷ and˶exceeding 0.01 wt %˷indicate that the percentage content of the
restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condion.
⁁侫2.˶˷Ὢ㊯娚枭旸䓐䈑岒ᷳ䘦↮㭼⏓慷㛒崭↢䘦↮㭼⏓慷➢㸾ῤˤ
Note 2;˶
˷indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the
percentage of reference value of presence.
⁁侫3.˶炼˷Ὢ㊯娚枭旸䓐䈑岒䁢㌺昌枭䚖ˤ
Note 3;The˶炼˷indicates that the restricted substance corresponds to the exempon.
Equipment name Type designaon (Type)
Lead
(Pb)
Mercury
(Hg)
Cadmium
(Cd)
ℕ₡戣
Hexavalent
chromium
(Cr
+6
)
⣂㹜倗劗
Polybrominated
biphenyls
(PBB)
⣂㹜Ḵ劗慂
Polybrominated
diphenyls ethers
(PBDE)
攎䏦䄧宨⋩㗇⾃㭿㣗䟸估㓌㖶
Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking
姕⁁⎵䧙烉㵚㘞栗䣢☐✳嘇炷✳⺷炸烉ġġM27Q
- 10 -
Uživatelská příručka k hernímu monitoru
Bezpečnostní opatření
ed použitím monitorusi přečtěte následujícíBezpečnostní opatření.
• Používejte pouze příslušenství dodané s monitorem nebo
příslušenství doporučené výrobcem.
• Uchovávejte plastové obalové sáčky pro produkt mimo dosah dětí.
• ed připojením monitoru k elektrické zásuvce se ujistěte, že
jmenovité napětí napájecího kabelu je kompatibilní se specikací
napájení v zemi, ve které se nacházíte.
• Zástrčka napájecího kabelu musí být zapojena do řádně zapojené a
uzemněné zásuvky.
• Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama, aby nedošlo k úrazu
elektrickým proudem.
• Umístěte monitor na stabilní a dobře větrané místo.
• Neumisťujte monitor do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou elektrické
radiátory nebo přímé sluneční světlo.
• Otvory na monitoru slouží k větrání. Nezakrývejte ani neblokujte
větrací otvory žádnými předměty.
• Nepoužívejte monitor v blízkosti vody, nápojů nebo všech druhů
tekutin. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem
nebo poškození monitoru.
• ed čištěním nezapomeňte odpojit monitor ze zásuvky.
• Protože se povrch obrazovky může snadno poškrábat, nedotýkejte
se povrchu žádnými tvrdými nebo ostrými předměty.
• K otření obrazovky použijte měkký hadřík, který nepouští vlákna. V
případě potřeby můžete k čištění monitoru použít čistič skla. Nikdy
však nestříkejte čistič přímo na obrazovku.
• Pokud se monitor delší dobu nepoužívá, odpojte napájecí kabel.
• Nepokoušejte se monitor sami rozebírat ani opravovat.
- 11 -
Uživatelská příručka k hernímu monitoru
OBSAH
Safety Information .....................................................................................................................3
Regulatory Notices ...........................................................................................................3
Bezpečnostní opatření .................................................................................................10
Úvod .............................................................................................................................................12
Rozbalení ..........................................................................................................................12
Obsah balení ...................................................................................................................14
Popis produktu ............................................................................................................... 15
Začínáme ....................................................................................................................................17
Instalace základny monitoru .....................................................................................17
Nastavení úhlu pohledu .............................................................................................. 19
Instalace nástěnného držáku (volitelně) ...............................................................20
Zapojení ............................................................................................................................ 22
Používání zařízení ....................................................................................................................23
Zapnutí/vypnutí napájení ..........................................................................................23
Doporučení pro pohodlí uživatele ..........................................................................24
Výběr zdroje vstupu ......................................................................................................24
Operace .......................................................................................................................................25
Quick Menu (Rychlá nabídka) ...................................................................................25
Kongurace nastavení zařízení .................................................................................33
Dodatky ......................................................................................................................................43
Specikace .......................................................................................................................43
Seznam podporovaných časování...........................................................................44
Odstraňování problémů ..............................................................................................45
Základní údržba .............................................................................................................46
Poznámky k napájení USB .......................................................................................... 46
Servisní informace GIGABYTE ...................................................................................46
- 12 -
Uživatelská příručka k hernímu monitoru
ÚVOD
Rozbalení
1. Otevřete horní kryt krabice. Postupujte podle pokynů na štítku pro
vybalení, který je připevněn na vnitřním krytu.
2. Ujistěte se, že je krabice ve správné orientaci a opatrně ji položte na
stabilní povrch.
UP
3. Otevřete vnitřní kryt.
Otvory
4. Uchopte sestavu pěny EPS (skrz otvory) a vytáhněte ji z krabice.
- 13 -
Uživatelská příručka k hernímu monitoru
5. Odstraňte předměty z horní EPS pěny.
6. Odstraňte horní EPS pěnu. Poté můžete vyjmout monitor ze spodní
EPS pěny.
- 14 -
Uživatelská příručka k hernímu monitoru
Obsah balení
Krabice obsahuje následující položky. Pokud některá z nich chybí,
kontaktujte místního prodejce.
Monitor Základna monitoru Napájecí kabel
Napájecí adaptér Kabel HDMI Kabel USB
Multilingual
Installation
Guide
M27Q
Warranty Card
Kabel DP Stručná příručka Záruční list
Poznámka: Uschovejte prosím krabici a obalové materiály pro budoucí
přepravu monitoru.
- 15 -
Uživatelská příručka k hernímu monitoru
Popis produktu
Pohled zepředu
1
1Indikátor LED napájení
- 16 -
Uživatelská příručka k hernímu monitoru
Pohled zezadu
DPHDMI-1 HDMI-2 TYPE-C USB 3.0DC
DPHDMI-1 HDMI-2 USB 3.0 DCTYPE-C
4 6 7 8 1095
1 2 3
1Ovládací tlačítko
2Tlačítko KVM
3Zámek Kensington
4Konektor pro připojení
sluchátek
5Porty HDMI (x2)
6DisplayPort
7Port USB Type-C
8Výstupní port USB
9Porty USB 3.0 (x2)
10 Konektor DC IN
- 17 -
Uživatelská příručka k hernímu monitoru
ZAČÍNÁME
Instalace základny monitoru
1. Umístěte monitor na spodní pěnu EPS tak, aby obrazovka směřovala
dolů.
2. Zarovnejte základnu monitoru se stojanem pod stojanem. Poté
připevněte podstavec k stojanu.
3. Zvedněte šroubovací kroužek a otočte jím ve směru hodinových
ručiček, abyste zajistili základnu monitoru na místě.
- 18 -
Uživatelská příručka k hernímu monitoru
4. Zvedněte monitor do svislé polohy a položte jej na stůl.
5. Odstraňte malý blok pěny EPS umístěné mezi zadní částí obrazovky a
stojanem. Poté vyjměte bezpečnostní desku z jejího otvoru.
Poznámka: Sejmutím bezpečnostní desky můžete nyní nastavit obrazovku do
požadované výšky.
1
2
- 19 -
Uživatelská příručka k hernímu monitoru
Nastavení úhlu pohledu
Poznámka: Držte základnu monitoru tak, aby se obrazovka při provádění
úprav nepřevrhla.
Nastavení úhlu náklonu
Nakloňte obrazovku dopředu nebo dozadu do požadovaného úhlu
pohledu (5° až 20 °).
20°
Nastavení výšky obrazovky
Spusťte nebo zvedněte obrazovku do požadované výšky (0 až 130 mm).
130 mm
- 20 -
Uživatelská příručka k hernímu monitoru
Instalace nástěnného držáku (volitelně)
Použijte pouze sadu pro upevnění na zeď 100 x 100 mm, doporučenou
výrobcem.
1. Umístěte monitor na spodní pěnu EPS tak, aby obrazovka směřovala
dolů.
2. Vyšroubujte šrouby připevňující podstavec k monitoru.
3. Sejměte stojan.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46

Gigabyte M27Q Užívateľská príručka

Kategória
Televízory
Typ
Užívateľská príručka