AEG SMT 355 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
46 47
SMT 355 (110 V) SMT 355 (220-240 V)
.......................1800 W .........................2300 W
.......................3800 min
-1
.....................3800 min
-1
.........................355 mm ........................355 mm
........................25,4 mm .......................25,4 mm
........................16,5 kg ..........................16,5 kg
...........................89 dB (A) ......................89 dB (A)
.........................102 dB (A) ....................102 dB (A)
.......................< 2,5 m/s
2
......................< 2,5 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
.........................1,5 m/s
2
Po vypnutí sa stroj nezastaví ihneď (rozbrusovací kotúč
dobieha). Vyčkať na kľudový stav rozbrusovacieho kotúča
po vypnutí.
Zaistiť, aby nedošlo k zablokovaniu rozbrusovacieho kotúča
a vyvinutiu nadmerného prítlačného tlaku.
Pokiaľ sa rozbrusovací kotúč vzprieči alebo pokiaľ prerušíte
prácu, vypnite elektrický prístroj a vyčkajte, až sa kotúč
zastaví. Nikdy sa nepokúšajte vyťahovať rotujúcí kotúč z
obrobku, inak môže dôjsť k spätnému rázu. Zistite a
odstráňte príčinu vzpriečenia kotúča.
Elektrický prístroj nikdy znovu nespúšťajte, kým sa
nachádza v obrobku. Najprv nechajte rozbrusovací kotúč
roztočiť na plné otáčky, až potom pokračujte opatrne v práci.
Inak sa môže kotúč zaseknúť, z obrobku vyskočiť a
spôsobiť spätný ráz.
Spracovávaný obrobok musí byť pevne upnutý.
Vetracie otvory na elektrickom prístroji pravidelne čistite.
Ventilátor motora nasáva prach do telesa a silné nánosy
kovového prachu môžu vyvolať nebezpečné situácie.
Zaistite stabilnú polohu stroja (napríklad upevnením na
pracovný stôl).
Dlhé obrobky vhodným spôsobom podoprite.
POUŽITIE PODĽA PREDPISOV
Rozbrusovačka je určená k rezaniu kovových prolov,
kovových trubiek a kovových tyčí. Stroj nie je vhodný pre
spracovanie dreva.
Tento prístroj sa smie použivať len v súlade s uvedenými
predpismi.
CE - VYHLÁSENIE KONFORMITY
Vyhlasujeme v našej výhradnej zodpovednosti, že tento
produkt zodpovedá nasledovným normám alebo
normatívnym dokumentom. EN 61029, EN 55014-1, EN
55014-2, podľa predpisov smerníc 2006/42/EC, 2004/108/
EC.
Winnenden, 2010-05-18
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Splnomocnený zostaviť technické podklady.
SIEŤOVÁ PRÍPOJKA
Pripájať len na jednofázový striedavý prúd a na sieťové
napätie uvedené na štítku. Pripojenie je možné aj do
zásuviek bez ochranného kontaktu, pretože ide o
konštrukciu ochrannej triedy II.
ÚDRZBA
Vetracie otvory udržovať stale v čistote.
Použivať len AEG príslušenstvo a náhradné diely. Súčiastky
bez návodu na výmenu treba dat vymeniť v jednom z AEG
zákazníckych centier (viď brožúru Záruka/Adresy
zákazníckych centier).
Pri udani typu stroja a desaťmiestneho čísla
nachádzajúceho sa na štítku dá sa v prípade potreby
vyžiadat explozívna schéma prístroja od Vášho
zákazníckeho centra alebo priamo v AEG
Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLY
Pred prvým použitím prístroja si pozorne
prečítajte návod na obsluhu.
Pred každou prácou na stroji vytiahnuť
zástrčku zo zásuvky.
Pri práci so strojom vždy noste ochranné
okuliare.
Elektrické náradie nevyhadzujte do
komunálneho odpadu! Podla európskej
smernice 2002/96/ES o nakladaní s
použitými elektrickými a elektronickými
zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení
právnych predpisov jednotlivých krajín sa
použité elektrické náradie musí zbierat
oddelene od ostatného odpadu a podrobit
ekologicky šetrnej recyklácii.
SLOVENSKYSLOVENSKY
POZOR! Zoznámte sa so všetkými bezpečnostnými
pokynmi a síce aj s pokynmi v priloženej brožúre.
Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a
pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za
následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/
alebo ťažké poranenie.
Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny
starostlivo uschovajte na budúce použitie.
ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Používajte ochranu sluchu. Pôsobenie hluku môže
spôsobiť stratu sluchu.
Zásuvky vo vonkajšom prostredí musia byť vybavené
ochranným spínačom proti prudovým nárazom (FI, RCD,
PRCD). Toto je inštalačný predpis na Vaše elektrické
zariadenie. Venujte prosím tomuto pozornosť pri použivaní
nášho prístroja.
Pred každou prácou na stroji vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Len vypnutý stroj pripájajte do zásuvky.
Pripojovací kábel držte mimo pracovnej oblasti stroja. Kábel
smerujte vždy smerom dozadu od stroja.
Použite ochranné vybavenie. Pri práci s elektrickým
náradím používajte vždy ochranné okuliare. Doporučujeme
taktiež použitie súčastí ochranného odevu a ochrannej
obuvi, ako sú protiprašná maska, ochranné rukavice, pevná
a nekľzajúca obuv, ochranná prilba a ochrana sluchu.
Triesky alebo úlomky sa nesmú odstraňovať za chodu
stroja.
Nesiahať do nebezpečnej oblasti bežiaceho stroja.
Ochranné zariadenie stroja bezpodmienečne použivat
Rozbrusovačku nikdy nepoužívať k rezaniu iných
materiálov, než aké sú uvedené v návode na obsluhu.
Rozbrusovačku prepravovať so zasunutou prepravnou
poistkou na rukoväti.
Rozbrusovačku používať len s bezpečne fungujúcím a
dobre udržovaným ochranným krytom. Ochranný kryt sa
musí samočinne vracať.
Pred uvedením stroja do prevádzky musí byť prírubová
matica dotiahnutá.
Nepoužívať poškodené alebo zdeformované rozbrusovacie
kotúče.
Rozbrusovacie kotúče používať a skladovať vždy podľa
pokynov výrobcu.
Používajte výhradne rozbrusovacie kotúče schválené pre
daný elektrický nástroj a príslušný ochranný kryt. Brúsne
telesá, ktoré nie sú určené pre daný elektrický nástroj, nie
sú dostatečne kryté a nie sú bezpečné.
Nepoužívajte reťazový alebo ozubený pílový list. Takéto
nástroje spôsobujú často spätný ráz alebo stratu kontroly
nad elektrickým nástrojom.
Používajte vždy ochranný kryt. Ochranný kryt musí byť na
elektrickom nástroji bezpečne pripevnený a nastavený tak,
aby zaisťoval maximálnu mieru bezpečnosti, tzn. aby čo
nejmenšia časť rozbrusovacieho kotúča bola smerom k
obsluhe nekrytá. Ochranný kryt má chrániť obsluhu pred
úlomkami a prípadným kontaktom s brúsnym telesom.
Rozbrusovacie kotúče a príruby musia rozmerovo presne
zodpovedať vretenu elektrického brúsneho nástroja.
Rozbrusovacie kotúče pred použitím skontrolovať. Kotúč
musí byť riadne namontovaný a musí sa voľne otáčať.
Uskutočniť skúšobný chod v trvaní najmenej 30 sekúnd bez
záťaže. Poškodené, nekruhovité alebo vibrujúce
rozbrusovacie kotúče nepoužívať.
Pre zvolený rozbrusovací kotúč vždy použite nepoškodenú
upínaciu prírubu správnej veľkosti a tvaru. Správna príruba
podopiera rozbrusovací kotúč a znižuje tak nebezpečenstvo
prasknutia rozbrusovacieho kotúča.
Pri rozbrusovaní kovov odlietavajú iskry. Zaistiť, aby neboli
ohrozené osoby. Kvôli nebezpečenstvu požiaru sa nesmú v
blízkosti (oblasť, kam iskry dopadajú) nachádzať horľavé
materiály. Nepoužívať odsávanie prachu.
Nepoužívajte poškodené rozbrusovacie kotúče. Pred
každým použitím skontrolujte kotúč, či nie je odštiepený a
nevykazuje trhliny, a brúsny tanier, či nevykazuje trhliny,
obrúsenie alebo silné opotrebenie.
TECHNICKÉ ÚDAJE Rozbrusovačku
Menovitý príkon ......................................................................
Otáčky naprázdno ..................................................................
ø rozbrusovacieho kotúča ......................................................
ø otvoru rozbrusovacieho kotúča ...........................................
Hmotnosť bez sieťového kábla ...............................................
Informácia o hluku
Namerané hodnoty určené v súlade s EN 60 745.
V triede A posudzovaná hladina hluku prístroja činí typicky:
Hladina akustického tlaku (K = 3 dB(A)) ..............................
Hladina akustického výkonu (K = 3 dB(A)) ...........................
Používajte ochranu sluchu!
Informácie o vibráciách
Celkové hodnoty vibrácií (vektorový súčet troch smerov)
zistené v zmysle EN 60745.
Hodnota vibračných emisií a
h
: .............................................
Kolísavosť K = ....................................................................
POZOR
Úroveň vibrácií uvedená v týchto pokynoch bola nameraná meracou metódou, ktorú stanovuje norma EN 60745 a je možné ju
použiť na vzájomné porovnanie elektrického náradia. Hodí sa aj na predbežné posúdenie kmitavého namáhania.
Uvedená úroveň vibrácií reprezentuje hlavné aplikácie elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa pre iné
aplikácie, s odlišnými vloženými nástrojmi alebo s nedostatočnou údržbou, môže sa úroveň vibrácií líšiť. Toto môže kmitavé
namáhanie v priebehu celej pracovnej doby podstatne zvýšiť.
Pre presný odhad kmitavého namáhania by sa mali tiež zohľadniť doby, v ktorých je náradie vypnuté alebo je síce v chode,
ale v skutočnosti sa nepoužíva. Toto môže kmitavé namáhanie v priebehu celej pracovnej doby zreteľne redukovať.
Stanovte dodatočné bezpečnostné opatrenia pre ochranu obsluhy pred účinkami vibrácií, ako napríklad: údržba elektrického
náradia a vložených nástrojov, udržiavanie teploty rúk, organizácia pracovných postupov.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37

AEG SMT 355 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka