ATIKA BIOLINE 1600 - Návod na používanie

Kategória
Silové brúsky
Typ
Návod na používanie
3
K
K
ä
ä
y
y
t
t
t
t
ö
ö
o
o
h
h
j
j
e
e
e
e
n
n
s
s
y
y
m
m
b
b
o
o
l
l
i
i
t
t
-
-
S
S
y
y
m
m
b
b
o
o
l
l
y
y
n
n
á
á
v
v
o
o
d
d
u
u
k
k
o
o
b
b
s
s
l
l
u
u
h
h
e
e
-
-
S
S
y
y
m
m
b
b
o
o
l
l
e
e
w
w
I
I
n
n
s
s
t
t
r
r
u
u
k
k
c
c
j
j
i
i
o
o
b
b
s
s
ł
ł
u
u
g
g
i
i
Uhkaava vaara tai vaarallinen tilanne.
Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa
vammoja tai aineellisia vahinkoja.
Hroziace nebezpečie alebo
nebezpečná situácia. Nedodržanie
týchto upozornení môže mať za následok
zranenia, alebo môže viesť k vecným
škodám.
Zagrażające niebezpieczeństwo lub
niebezpieczna sytuacja.
Nieprzestrzeganie niniejszych
wskazówek może prowadzić w
następstwie do odniesienia obrażeń lub
wystąpienia szkód rzeczowych.
L
Tärkeitä ohjeita asianmukaista käyttöä
varten.
Näiden ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa häiriöitä.
Dôležité upozornenia k správnemu
zaobchádzaniu s prístrojom
.
Nedodržanie týchto upozornení môže
viesť k jeho poruchám.
Ważne wskazówki dotyczące
prawidłowej obsługi
. Nieprzestrzeganie
niniejszych wskazówek może prowadzić
w następstwie do zakłóceń w pracy
urządzenia.
Käyttäjän ohjeet. Nämä ohjeet auttavat
sinua käyttämään kaikkia toimintoja
parhaalla mahdollisella tavalla.
Užívateľské informácie. Tieto
informácie Vám pomôžu optimálne využiť
všetky funkcie prístroja.
Wskazówki dla użytkownika.
Wskazówki te pomagają w optymalnym
wykorzystaniu wszystkich funkcji
urządzenia
Asennus, käyttö ja huolto. Tässä
selitetään tarkalleen, mitä sinun tulee
tehdä.
Montáž, obsluha a údržba. Tuná Vám
bude presne vysvetlené, čo musíte
urobiť.
Montaż, obsługa i konserwacja. Tutaj
następuje dokładne objaśnienie
czynności, które należy wykonać.
EG-Konformitätserklärung
entsprechend der Richtlinie 98/37 EG
EC Declaration of Conformity
according to Directive 98/37 EC
Déclaration de conformité de la CE
conformément à la disposition 98/37 CE
EG-Verklaring van overeenstemming
overeenkomstig de richtlijn van de raad 98/37 EG
ATIKA GmbH & Co. KG, Schinkelstraße 97, D-59227 Ahlen
erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte Gartenhäcksler Typ AH 280, AH 281 und 282
auf die sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Richtlinien
98/37/EG, sowie den Anforderungen der anderen einschlägigen Richtlinien
declare under our sole responsibility, that the products Garden Shredder type AH 280, AH 281 and AH 282
to which this declaration relates corresponds to the relevant basic safety and health requirements of the Directive 98/37/EC, and to the
requirements for the other relevant Directives:
déclarons en responsabilité propre, que les produits Broyeur de végétaux type AH 280, AH 281 et AH 282
auquel se rapporte la présente déclaration, correspondes aux exigences de sécurité et de santé fondamentales des dispositions 98/37/CE,
ainsi qu’aux exigences des autres dispositions en la matière
verklaren, iutsluitende verantwoordelijkheid, dat dezen produkten Tuinhakselaar type AH 280, AH 281 en AH 282
waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de desbetreffende veiligheids- en gezonheidseisen van de richtlijn 98/37/EG, alsmede
aan de eisen van de andere desbetreffende richlijnen
89/336/EWG, 73/23/EWG, 2000/14/EG
entsprechen. Gemessener Schallleistungspegel L
WA
102 dB (A) und garantierter Schallleistungspegel L
WA
103 dB (A).
Measured level of the acoustic output L
WA
102 dB (A) and guaranteed level of the acoustic output L
WA
103 dB (A).
Niveau de puissance sonore mesuré L
WA
102 dB (A) et niveau de puissance sonore garanti L
WA
103 dB (A).
Gemeten L
WA
102 dB (A) en gegarandeerd geluidsniveau L
WA
103 dB (A).
Ahlen, 07.12.2004 A. Pollmeier, Geschäftsführung
4
Dichiarazione CE di Conformità ai sensi della direttiva 98/37 CE
Prohlášení o shodě podle směrnice EU č. 98/37 EG
EG-konformitetsintyg
enligt EG-norm
98/37/EG
EF-konformitetserklæring tilsvarer EF-direktiv 98/37/ EF
EF-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 98/37/EF
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
EY-direktiivin
98/37/EY
mukaan
E
E
G
G
-
-
k
k
o
o
n
n
f
f
o
o
r
r
m
m
i
i
t
t
n
n
é
é
p
p
r
r
e
e
h
h
l
l
á
á
s
s
e
e
n
n
i
i
e
e
podľa smernice 98/37 EG
EG-Deklaracja zgodności stosownie do Wytycznych 98/37 EG
ATIKA GmbH & Co. KG, Schinkelstraße 97, D-59227 Ahlen
Dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti Trituratore biologico da giardino tipo AH 280, AH 281 e AH 282
E’Conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Tutela della Salute di cui alla Direttiva CE 98/37 EGG e sue successive modificazioni,
nonché ai Requisiti di coi alle seguenti Direttive CEE:
prohlašuje se vší odpovědností, že výrobek zahradní drtič typ AH 280, AH 281 a AH 2802
na který se vztahuje toto prohlášení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním a zdravotním podmínkám směrnice 98/37 EG, jakož i
podmínkám dalších příslušných směrnic
intygar med ensamansvar att nedanstående produkt, Trädgårdskvarn AH 280, AH 281 och AH 282
för vilket detta intyg gäller, uppfyller, grundläggande säkerhets- och hälsoskyddsfäreskrifter enligt EG-norm 98/37/EG, samt uppfyller kraven
enligt övriga gällnade EG-normer
er fullt ut og eneansvarlig for ar produkt Kompostkvern AH 280, AH 281 og AH 282
som denne erklæring gjelder for, oppfyller de relevante grunneleggende sikkerhets- og helsekrav i EF-direktiv 98/37/EF, såvel som kravene i
ovrige relevante EF-direktiv
erklærer på eget ansvar, at produktet, Kompostnittere-type AH 280, AH 281 og AH 282
som er omfattet af denne erklæring, overholder de relevante grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv 98/37/EF samt
kravene i andre EF-direktiver, der kan finde anvendelse.
vakuutamme yksinvastuullisina, että tuotteet
puutarhasilppurityypit
AH 280, AH 281 ja AH 282
joita tämä vakuutus koskee, ovat EY-direktiivin 98/37/EY asianomaisten perusluonteisten turva- ja terveydensuojeluvaatimusten sekä
muiden asianomaisten EY-direktiivien
prehlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že výrobky: záhradné drtič typu AH 280, AH 281, AH 282
na ktoré sa toto prehlásenie vzťahuje, zodpovedajú bežným základným požiadavkám bezpečnosti práce a ochrany zdravia podľa smerníc
98/37/EG, ako i požiadavkám iných bežných smerníc
oświadcza, przyjmując na siebie wyłączną odpowiedzialność, że następujący produkt, rozdrabniacz typ AH 280, AH 281, AH 282
którego to oświadczenie dotyczy, odpowiada Wytycznym 98/37/EG określającym wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zdrowotności, a
także wymaganiom wszystkich innych Wytycznych znajdujących zastosowanie w powyższym zakresie.
89/336/EWG, 73/23/EWG, 2000/14/EG
Livello di potenza sonora misurata L
WA
102 dB (A) e livello di potenza sonora garantita L
WA
103 dB (A).
Měřená hladina hlučnosti L
WA
102 dB (A), zaručená hladina hlučnosti L
WA
103 dB (A).
Uppmätt bullernivå L
WA
102 dB (A) och garanterad bullernivå L
WA
103 dB (A).
Målt lydeffektnivå L
WA
102 dB (A)
og Garantert lydeffektnivå L
WA
103 dB (A).
Målt lydeffektniveau L
WA
102 dB (A) og garanteret lydeffektniveau L
WA
103 dB (A).
Mitattu äänen tehotaso L
WA
102 dB (A) ja Taattu äänen tehotaso L
WA
103
dB (A).
Nameraná hladina hluku L
WA
91 dB (A). Zaručená hladina hluku L
WA
92 dB (A).
Mierzony poziom ciśnienia akustycznego L
WA
102 dB (A) i gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego L
WA
103 dB (A).
Ahlen, 07.12.2004 A. Pollmeier, Geschäftsführung
58
Tento prístroj nesmiete spustiť predtým do
prevádzky, až pokým si neprečítate tento návod k obsluhe,
nebudete dodržovať všetky v ňom uvedené upozornenia
a prístroj nezmontujete podľa návodu.
Návod si dobre odložte pre použitie v budúcnosti.
O
O
b
b
s
s
a
a
h
h
Montáž 1
Symboly pre prístroj 2
Konformitné prehlásenie 3
Objem dodávky 58
Použitie zodpovedajúce určeniu 58
Zvyškové riziká 58
Bezpečnosť práce 58
Spustenie do prevádzky 60
Práca so záhradnou sečkou 60
Nastaviť dosku rezu 61
Údržba a starostlivosť 61
Záruka 61
Možné poruchy 62
Technické údaje 62
Náhradné diely 69
S
S
y
y
m
m
b
b
o
o
l
l
y
y
p
p
r
r
e
e
p
p
r
r
í
í
s
s
t
t
r
r
o
o
j
j
Pred spustením
do prevádzky si
prečítať návod
k obsluhe
a bezpečnostné
upozor-nenia,
a dodržovať ich.
Pred opravárskymi
a údržbárskymi
prácami a pred
čistením
spotrebiča vypnite
motor a vytiahnite
zástrčku zo
zásuvky.
Nebezpečenstv
o vyplývajúce z
odstredených
častí pri
zapnutom
motore –
nezúčastnené
osoby, domáce
Pozor pred
rotujúcimi nožmi.
Ruky a nohy
nevysúvajte do
otvorov, ak je stroj
zapnutý.
a užitkové zvieratá sa nesmú
zdržiavať v nebezpečnom
priestore.
Noste ochranu očí a
sluchu.
Noste ochranné
rukavice.
Chráňte pred
vlhkosťou.
P
P
r
r
e
e
v
v
á
á
d
d
z
z
k
k
a
a
Dodržujte regionálne predpisy.
O
O
b
b
j
j
e
e
m
m
d
d
o
o
d
d
á
á
v
v
k
k
y
y
Po vybalení skontrolujte obsah kartónu na
! kompletnosť dodávky
! prípadné dopravné škody a poškodenia.
Vaše reklamácie oznámte obratom predajni, dodávateľovi popr.
výrobcovi. Neskoršie reklamácie sa neuznávajú.
1 zmontovaná jednotka prístroja
1 ľavá noha
1 pravá noha
1 os
2 koleč
2 puklice na koleč
1 vrecko so skrutkami
P
P
o
o
u
u
ž
ž
i
i
t
t
i
i
e
e
z
z
o
o
d
d
p
p
o
o
v
v
e
e
d
d
a
a
j
j
ú
ú
c
c
e
e
u
u
r
r
č
č
e
e
n
n
i
i
u
u
Záhradná drtič je vhodná iba pre privátne použitie v záhrade
okolo domu alebo v záhradke. Pod sečkou pre privátne použitie
v záhrade okolo domu a v záhradke sa rozumia také prístroje,
ktoré sa nepoužívajú vo verejných parkoch, na športových
ihriskách, v lesnom hospodárstve a v poľnohospodárstve.
Z
Z
v
v
y
y
š
š
k
k
o
o
v
v
é
é
r
r
i
i
z
z
i
i
k
k
á
á
I pri použití prístroja zodpovedajúc jeho určeniu, môžu i pri
dodržaní zvyklých bezpečnostných predpisov vznikať zvyško
riziká na základe určitej konštrukcie prístroja, vzťahujúcej sa na
jeho použitie.
Zvyškové riziká sa dajú znížiť na minimum, ak sa budú celkove
dodržovať „Bezpečnostné upozornenia“ a „Použitie
zodpovedajúce účelu“, ako i návod k obsluhe prístroja.
Nebezpečie zranenia prstov a rúk, ak vsuniete ruku do
otvoru a siahnete až na rezacie zariadenie.
Nebezpečie zranenia prstov a rúk pri montáži a čistení
rezacieho zariadenia.
Zranenia v oblasti lievika vymršteným materiálom k sekaniu.
Ohrozenie elektrickým prúdom pri použití
nezodpovedajúcich prípojok elektrického prúdu.
Dotyk dielov, stojacich pod napätím, pri otvorených
elektrických konštrukčných dieloch.
Ohrozenie sluchu pri dlhšie trvajúcej práci bez ochrany
sluchu.
Okrem toho môžu i pri dodržaní všetkých ochranných opatrení
existovať ešte nie priamo viditeľné zvyškové riziká.
B
B
e
e
z
z
p
p
e
e
č
č
n
n
o
o
s
s
ť
ť
p
p
r
r
á
á
c
c
e
e
Pred spustením tohto výrobku do prevádzky si
prečítajte a dodržujte nasledujúce upozornenia a predpisy
predchádzania pracovným úrazom Vášho zväzu povolaní
popr. platné bezpečnostné predpisy Vašej zeme, aby ste sa
vyvarovali sám a i iných pred možnými zraneniami.
59
L
Podajte bezpečnostné upozornenia všetkých osobám,
ktoré pracujú so strojom.
L
Dobre si odložte bezpečnostné upozornenia.
L
Prístroj s bezpečnostným vypnutím
Zabudované bezpečnostné vypnutie s automatickou
brzdou motoru slúži Vašej bezpečnosti. Zamedzuje, aby
sa pri otvorenom prístroji dal zapnúť motor a Vy by ste
sa mohli dostať rukou do rotujúceho rezacieho
zariadenia.
Opravy bezpečnostného vypnutia smie prevádzať
iba výrobca popr. ním menované firmy.
Spoznajte prístroj pred použitím na základe návodu k
obsluhe.
Nepoužívajte prístroj pre účely, pre ktoré nebol určený (viď
„Použitie zodpovedajúce účelu“ a „Práca so záhradnou
sečkou“).
Postarajte sa o bezpečný odstup a udržujte vždy
rovnováhu. Nevykláňajte sa. Pri vhadzovaní vecí na
rezanie stojte na rovnakej úrovni so strojom.
Buďte pozorný. Dbajte na to, čo robíte. Pristupujte rozumne
k práci. Nepoužívajte prístroj, keď ste unavený.
Pri práci noste ochranné okuliare, pracovné rukavice
a ochranu sluchu.
Noste zodpovedajúci pracovný odev:
- žiadne široké oblečenie
- nekĺzajúcu obuv
Obsluha prístroja je v jeho pracovnej oblasti zodpovedná
voči tretím osobám.
Deti a mládež do 16 rokov nesmú obsluhovať stroj.
Deti sa nesmú zdržovať v blízkosti prístroja.
Ak sa v blízkosti stroja nachádzajú nezúčastnené osoby,
stroj nezapínajte.
Nenechajte prístroj nikdy bez dohľadu.
Dodržujte vo Vašej pracovnej oblasti poriadok!
Neporiadok môže mať za následok nehody.
Zaujmite také pracovné postavenie, aby ste sa nachádzali
vedľa prístroja, alebo za
prístrojom. Nestojte nikdy v oblasti
vyhadzovacieho otvoru.
Nesiahajte nikdy do plniaceho a vyhadzovacieho otvoru.
Nepribližujte sa tvárou alebo telom k plniacemu otvoru.
Nepreťažujte prístroj! Budete pracovať lepšie a bezpečnejšie
v udanej výkonnostnej oblasti.
Prevádzkujte prístroj iba s kompletným a správne
zabudovaných ochranným zariadením a nezmeňte na stroji
nič, čo by mohlo obmedziť jeho bezpečnosť.
Počet otáčok motora nemeňte, nakoľko tento počet reguluje
maximálnu bezpečnú pracovnú rýchlosť a chráni motor a
všetky otáčajúce sa diely pred škodami vyplývajúcimi z
nadmernej rýchlosti.
Neprevádzkujte prístroj bez lievika k plneniu.
Nezmeňte nič na prístroji popr. na jeho konštrukčných
dieloch.
Zavrite prístroj pred zapnutím motora.
Nestriekajte na prístroj vodu (nebezpečie elektrického
úderu).
Nenechajte prístroj stáť v daždi, alebo nepracujte v daždi.
Skladujte prístroj na suchom mieste mimo dosahu detských
rúk.
Aby sa vylúčilo nebezpečie zranenia prstov, pridržať pri
montážnych a čistiacich prácach rezacie zariadenie a nosiť
ochranné rukavice. (BioTec 2500)
Vypnite stroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky pri:
opravných prácach
údržbárskych a čistiacich prácach
odstraňovaní porúch
doprave prístroja
výmene nožov
vzdialení sa od prístroja (i pri krátkom prerušení práce)
Skontrolujte stroj na eventuálne poškodenia:
Pred ďalším použitím prístroja sa musia starostlivo
skontrolovať bezpečnostné zariadenia na ich
bezchybnú a určenú funkciu.
Skontrolujte, či sú niektoré diely poškodené alebo vadné.
Všetky konštrukčné diely musia byť správne zabudované
a všetky podmienky bezpečnej a bezporuchovej
prevádzky musia byť zabezpečené.
Poškodené ochranné zariadenia a konštrukčné diely
musia byť odborne opravené alebo vymenené odbornou
dielňou, ak nie je inak udané v návode k obsluhe.
Poškodené alebo nečitateľ bezpečnostné štítky
nahraďte novými štítkami.
Elektrická bezpečnosť
Prevedenie vedenia prípojky podľa IEC 60245 (H 07 RN-F)
s prierezom žíl najmenej
1,5 mm² pri dĺžke káblu do 25 m
2,5 mm² pri dĺžke káblu nad 25 m
Pri kladení vedenia prípojky dbať na to, aby toto nebolo
pricviknuté, zalomené a aby spojenie zástrčka/zásuvka
nebolo mokré.
Nepoužívajte kábel k účelom, pre ktoré nie je určený.
Chráňte kábel pred teplom, olejom a ostrými hranami.
Neťahajte za kábel, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky.
Kontrolujte predlžovací kábel pravidelne a nahraďte ho za
nový, ak je poškodený.
Nepoužívajte žiadne vadné prípojné vedenia.
Vonku používajte iba k tomu pripustené a patrične
označené predlžovacie káble.
Nepoužívajte žiadne provizórne prívodné vedenia.
Ochranné zariadenia nikdy nepremôstkovať, alebo ich
vypnúť z prevádzky.
Elektrickú prípojku popr. opravy na elektrických dieloch
stroja smie prevádzať iba koncesionovaný elektrikár,
alebo niektoré naše služby zákazníkom. Musia sa
dodržovať mieste predpisy, obzvlášť predpisy týkajúce sa
ochranných opatrení.
Opravy na iných dieloch stroja nechať previesť
výrobcom popr. jeho službami zákazníkom.
Používať iba originálne náhradné diely, príslušenstvo
a diely zvláštneho príslušenstva. Použitie iných
náhradných dielov a iného príslušenstva môže viesť
k úrazom. Pre takýmto spôsobom vzniklé škody výrobca
neručí.
60
S
S
p
p
u
u
s
s
t
t
e
e
n
n
i
i
e
e
d
d
o
o
p
p
r
r
e
e
v
v
á
á
d
d
z
z
k
k
y
y
Presvedčite sa, či je prístroj kompletne zmontovaný podľa
predpisov.
Postavte sečku k použitiu na vodorovnú a pevnú podložku
(nebezpečie prevrátenia).
Prístroj používajte len vonku. Dodržiavajte odstup
(najmenej 2 m) od steny alebo iného stabilného predmetu.
Skontrolujte pred každým použitím:
prípojné vedenia na vadné miesta (trhliny, rezy a pod.)
nepoužite žiadne vadné vedenie
prístroj na eventuálne poškodenie
(viď Bezpečnosť práce)
či sú všetky skrutky pevne dotiahnuté
L Sieťová prípojka
Porovnajte napätie uvedené na typovom štítku prístroja
s napätím siete a zapojte prístroj na predpisom
zodpovedajúcu zástrčku.
Použite predlžovací kábel s dostatočným prierezom
Poistky:
England/ Schweiz
1600 W 10 A träge
1800 W 16 A träge
13 A träge
2000 W 16 A träge
13 A träge
2200 W 16 A träge
13 A träge
2300 W 16 A träge
13 A träge
2400 W 16 A träge
13 A träge
2500 W 16 A träge
13 A träge
Impedancia siete
Pri nepriaznivých podmienkach siete môže prísť pri zapnutí
prístroja ku krátkodobému poklesu napätia v sieti, ktoré môže
obmedziť iné prístroje (napr. zablikanie žiarovky).
Nemusí sa rátať so žiadnymi rušeniami, ak sa dodržia v tabuľke
uvedené maximálne impedancie siete.
Príkon P
1
(W)
Impedancia siete Z
max
()
1600 0,28
1800 – 2000 0,22
2200 – 2500 0,21
ľavá poloha:
rezací valec sa točí smerom
naspäť a uvolní zaseknutý
materiál k sekaniu
pravá poloha:
rezací valec sa točí
smerom dopredu,
vtiahne a reže
Zapnúť prístroj
Stlačte zelený gombík I .
Spínač nulového napätia
Pri výpadku elektrickej energie sa prístroj automaticky vypne
(spínač nulového napätia). K znovuzapnutiu znovu stlačiť zele
gombík.
Prístroj vypnúť
Prístroj vypnete tak, že zatlačíte červený gombík 0 .
Istič motora
Motor je vybavený ochranným spínačom a vypne sa pri
preťažení samostatne. Motor sa dá po fáze ochladenia (cca 5
min.) znovu zapnúť. K znovuzapnutiu
1. stlačte gombík A
2. stlačte zelený gombík I
L
L
P
P
r
r
á
á
c
c
a
a
s
s
o
o
z
z
á
á
h
h
r
r
a
a
d
d
n
n
o
o
u
u
s
s
e
e
č
č
k
k
o
o
u
u
Pri práci noste ochranné okuliare, pracovné rukavice
a ochranu sluchu.
Noste zodpovedajúci pracovný odev:
- žiadne široké oblečenie
- nekĺzajúcu obuv
Zaujmite pracovné postavenie, ktoré sa nachádza
postranne od prístroja, alebo za prístrojom. Nestojte nikdy
v oblasti vyprázdňovacieho otvoru.
Ruky, iné časti tela a odevu nedávajte do plniacej rúry,
vyhadzovacieho kanálu alebo do blízkosti iných pohyblivých
dielov.
Nikdy nesiahajte do plniaceho alebo vyprázdňovacieho
otvoru.
Stroj nenahýňajte pri zapnutom motore.
Nepribližujte sa tvárou alebo telom k plniacemu otvoru.
Pred zapnutím prístroja skontrolujte, či sa nenachádzajú
zbytky materiálu na sekanie v lieviku plnenia stroja.
Pri vkladaní dbajte na to, aby sa nedostali žiadne kovové
časti, kamene, fľaše, alebo iné nespracovateľné predmety
do lievika plnenia.
Ak sa dostanú cudzie predmety do lievika plnenia, alebo
prístroj začne vydávať nezvyklé zvuky, alebo začne vibrovať,
prístroj okamžite vypnúť a nechať ho zastaviť. Vytiahnuť
zástrčku zo zásuvky a previesť nasledujúce body:
kontrola poškodenia
vymeňte alebo opravte poškodené diely
skontrolujte prístroj a pevne dotiahnite povolené diely
Prístroj nesmiete opravovať, ak k tomu nie ste
oprávnený
Čo smiem sekať?
Áno:
vetvy všetkých druhov
zvädnuté, vlhké a viacero dní skladované záhradné odpady
rezať iba striedavo s vetvami
tvrdé drevo iba s ostrým rezacím valcom
Nie:
sklo, kovové časti, umelé hmoty, igelitové tašky, kamene,
textílie, korene so zemou
odpady bez pevnej konzistencie, napr. kuchynský odpad
A
Pred prepnutím
smeru otáčania
prístroj vždy
vypnúť, vyčkať a
až sa prístroj
zastaví.
61
Zvláštne upozornenia k sekaniu:
Sekajte konáre, vetvy a drevá krátko po ich odrezaní
tento materiál na sekanie vyschnutím veľmi stvrdne,
maximálna prípustná hrúbka vetiev sa tým znižuje.
Pri silne spletených vetvách odstráňte bočné výhonky.
Posekaný materiál v oblasti vyprázdňovacieho otvoru
nenechajte narásť do príliš veľkej výšky. To môže mať za
následok, že už posekaný materiál môže upchať
vyprázdňovací otvor.
Dbajte na to, aby sa dodržal pre Váš prístroj predpísaný
maximálny spracovateľný priemer vetiev (viď stranu 62).
Narezaný materiál by v okolí vyhadzovacieho kanálu nemal
tvoriť vysoké stohy, čo by malo za následok, že tento
narezaný materiál spôsobí zapchatie vyhadzovacieho
kanálu. V tomto prípade by mohlo dôjsť k tomu, že sa
narezaný materiál vráti naspäť cez plniaci otvor.
Ak je prístroj zapchatý, vyčistite plniaci otvor a vyhadzovací
kanál. Za týmto účelom najprv vypnite motor a vytiahnite
sieťový spínač.
Prepnutie smeru otáčok:
Pri náhlom blokovaní prístroja sa dá prepnúť smer otáčania
rezacieho valca a takým spôsobom posunúť rezaný materiál
smerom naspäť.
Prístroj vypnúť
Vyčkať zastavenie rezacieho valca
Prístroj znovu zapnúť a vložiť ľahšie spracovateľ
materiál k rezaniu.
Pri preťažení prístroja sa prístroj automaticky vypne
ističom motora
zapnite sečku znovu po cca 5 minútach
ak sa prístroj nedá zapnúť po tejto čakacej dobe, pozrite
sa pod bod „Možné poruchy“.
N
N
a
a
s
s
t
t
a
a
v
v
i
i
ť
ť
d
d
o
o
s
s
k
k
u
u
r
r
e
e
z
z
u
u
Řezný mechanismus je z výrobního závodu justován a není
nutné ho při prvním uvedení do provozu seřizovat.
Protinůž lze na řezném válci bez vůle nastavit. Pro efektivní
provoz by měla být dodržena co nejmenší mezera.
Měkký materiál nebo mokré větve se mohou místo řezání trhat.
Tento problém může způsobovat i protinůž, který je po častém
používání opotřebovaný.
Nastavení mezery.
Zapněte přístroj.
K nastavení mezery použijte
dodávaný imbusový klíč A a
otáčejte jím vpravo, takže se
šroub otáčí směrem
k řeznému válci. Šroubujte tak
dlouho, až z vyhazovacího
otvoru začnou padat jemné
hliníkové třísky.
Ú
Ú
d
d
r
r
ž
ž
b
b
a
a
a
a
s
s
t
t
a
a
r
r
o
o
s
s
t
t
l
l
i
i
v
v
o
o
s
s
ť
ť
Pred začiatkom akejkoľvek údržby
vypnúť motor a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky
použiť ochranné rukavice, aby sa predišlo zraneniu rúk
a prstov.
Pri vykonávaní údržby rezacieho nástroja dbajte na to, že
rezací nástroj môže ešte stále bežať aj v prípade, že motor
už v dôsledku zablokovania krytu nebeží.
Záhradná sečka nevyžaduje takmer žiadnu údržbu.
K udržaniu jej hodnoty a dlhej životnosti dbajte na
nasledovné:
udržujte vetracie otvory voľné a čisté
kontrolujte upevňovacie skrutky (popr. ich dotiahnite)
po rezaní prístroj očistiť
sečku nečistiť pod tečúcou vodou alebo podtlakovým
čistiacim prístrojom.
rezací valec ošetriť po každom použití k ochrane proti
korózii životnému prostrediu neškodným, biologicky
spracovateľných olejom.
rezací valec a za ním sa nachádzajúca doska rezu sú diely
podliehajúce opotrebovaniu, majú ale pri normálnom
používaní a predpísanom nastavení dlhú
životnosť niekoľkých rokoch.
Z
Z
á
á
r
r
u
u
k
k
a
a
Preberáme 2 ročnú záruku od dodania prístroja zo skladu
predajni, a to pre nedostatky, ktoré spočívajú na chybách
materiálu alebo výrobných chybách.
Za škody, ktoré vzniknú neodborným zachádzaním
s prístrojom, alebo nedostatočným zabalením pri spätnej
doprave prístroja, popr. nedodržaním návodu k obsluhe, sú
záručné nároky vylúčené.
Chybné diely zašlite nášmu výrobnému závodu na Vaše
náklady. Rozhodnutie o bezplatných náhradných dieloch si
vyhradzujeme.
Záruka sa nevzťahuje na normálne opotrebenie rezacieho
valca, dosku rezu a kolečká podvozku, ako i k týmto patriace
konštrukčné diely upevnenia.
Prípadné záručné prácu budú prevedené nami. Pri
odstránení poruchy inou firmou je potrebné naše výslovné
povolenie.
Záručné výkony prevedieme iba pri použití originálnych
náhradných dielov.
Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme.
62
M
M
o
o
ž
ž
n
n
é
é
p
p
o
o
r
r
u
u
c
c
h
h
y
y
porucha možná príčina odstránenie
motor sa nerozbehne
chýba sieťové napätie
kábel prípojky je vadný
prístroj je preťažený
skontrolovať poistky
nechať skontrolovať prístroj (elektrikárom)
ochrana proti preťaženiu zareagovala
Spínač prepnúť do polohy „0“ a nechať prístroj
vychladnúť.
motor vrčí, ale sa nerozbehne
rezací valec je blokovaný
kondenzátor je vadný
spínač prepnúť do ľavej polohy, potom prístroj
vypnúť a odstrániť materiál na rezanie. Ak sa
blokovanie nedá odstrániť na prvý krát, viackrát
prepnúť spínač na rezanie a spätný chod, až
pokým rezací valec nebude zase voľne bežať.
prístroj zaslať k oprave výrobcovi, popr. ním
menovanej firme
materiál k rezaniu nie je
vťahovaný
poloha spínača nie je správna
materiál k rezaniu visí v lieviku
prístroj blokuje
prepnutie smeru otáčania
príliš mäkký alebo mokrý materiál na
rezanie
opotrebovaný rezací valec
prepnúť hlavný vypínač do správnej polohy
hlavný spínač prepnúť do ľavej polohy
k uvolneniu materiálu k rezaniu, odstrániť
eventuálne znečistenia.
prístroj vypnúť. Vyčkať zastavenie rezacieho
valca. Prístroj znovu zapnúť a použiť ľahšie
spracovateľný materiál k rezaniu
vsunúť pomocou vetvy a nechať posekať
nastaviť dosku rezu, ako popísané v „Nastaviť
dosku rezu“, pri silnom opotrebení vymeniť rezací
valec
materiál k rezaniu nie je
čisto prerezaný
doska rezu nie je dostatočne dobre
nastavená
nastaviť dosku rezu, ak sa doska rezu nedá viac
nastaviť, musí byť táto vymenená službami
zákazníkom
prístroj beží, zablokuje sa ale pri
najmenšom zaťažení a vypne sa
ističom motora
kábel predlžovačky je príliš dlhý, alebo má
príliš malý prierez, zástrčka sa nachádza
príliš ďaleko od hlavnej prípojky a prierez
prípojky je príliš malý
Predlžovací kábel najmenej 1,5 mm², maximálne 25
m dlhý. Pri dlhšom kábli prierez najmenej 2,5 mm².
T
T
e
e
c
c
h
h
n
n
i
i
c
c
k
k
é
é
ú
ú
d
d
a
a
j
j
e
e
Model
1600
1800
2000
2200
2300
2400
2500
Typ
AH 282
AH 280
AH 280
AH 281
AH 281
AH 281
AH 281
Motor
motor na striedavý prúd 230 V, 50 Hz, S6 =40 % ED, 2800/40 min
-1
Výkon motora
P
1
= 1600 W P
1
= 1800 W P
1
= 2000 W P
1
= 2200 W P
1
= 2300 W P
1
= 2400 W P
1
= 2500 W
Spínač
istič motora, elektrické bezpečnostné vypnutie, akččlen nulového napätia
Hmotnosť
18 kg 18 kg 19 kg 19 kg 20 kg 20 kg 20 kg
Hladina hlučnosti L
PA
*
79 dB (A) 79 dB (A) 79 dB (A) 80 dB (A) 80 dB (A) 80 dB (A) 80 dB (A)
Hladina hluku L
WA
*
86 dB (A) 86 dB (A) 86 dB (A) 87 dB (A) 87 dB (A) 87 dB (A) 87 dB (A)
Hladina hlučnosti L
PA
**
91 dB (A) 91 dB (A) 91 dB (A) 9 dB (A) 91 dB (A) 91 dB (A) 91 dB (A)
Nameraná hladina hluku
L
WA
**
91 dB (A) 91 dB (A) 91 dB (A) 9 dB (A) 91 dB (A) 91 dB (A) 91 dB (A)
Zaručená hladina hluku
L
WA
**
92 dB (A) 92 dB (A) 92 dB (A) 92 dB (A) 92 dB (A) 92 dB (A) 92 dB (A)
max. spracovateľ
priemer vetiev
(platí iba pre
čerstvé odrezky)
4,0 cm 4,0 cm 4,0 cm 4,0 cm 4,5 cm 4,5 cm 4,5 cm
Třída ochrany
Ι
*
meraná podľa smernice RAL-ZU 54, DIN 45635 Teil 1/05.84
**
meraná podľa smernice 2000/14/EG
71
Náhradné diely zistíte z výkresu.
Objednať náhradné diely:
prameňom dodania je výrobca
potrebné údaje pri objednávke:
farba prístroja (iba častí telesa)
číslo náhradného dielu
želaný počet kusov
model záhradnej sečky
označenie záhradnej sečky
Príklad: orange, 383884, 1, AH 281
BioLine LH 2500 G
Części zamienne znajdą Państwo na rysunkach.
Zamawianie części zamiennych:
dystrybutorem jest producent
dane niezbędne przy składaniu zamówienia:
kolor urządzenia (tylko części obudowy)
numer katalogowy części zamiennej
zamawiana ilość sztuk
model rozdrabniacza ogrodowego
nazwa rozdrabniacza ogrodowego
Przykład: orange, 383884, 1, AH 281
BioLine LH 2500 G
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73

ATIKA BIOLINE 1600 - Návod na používanie

Kategória
Silové brúsky
Typ
Návod na používanie