AEG RV 3.5 Návod na používanie

Značka
AEG
Model
RV 3.5
Typ
Návod na používanie
68
68
68
69
69
70
71
72
72
75
76
76
76
76
77
78
78
79
79
8.0 GARANCIA A SERVIS
7.0 LIKVIDÁCIA
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE
5.1 Čistenie, údržba a uskladnenie
5.0 ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ
4.1 Montáž cúvacieho kamerového systému
4.2 Montáž monitora
4.3 Ovládanie monitora
4.4 Menu-nastavenia monitora
4.5 Testovanie cúvaciehoho kamer.systému
4.6 Výmena poistky
4.7 Vyhľadávanie chyby
4.0 MONTÁŽ /OVLÁDANIE
3.1 Obsah dodávky
3.2 Prehľad produktu
3.0 POPIS VÝROBKU
2.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny
2.2 Bezpečnostné pokyny pre montáž cúvacieho kamer. systému
2.0 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
1.1 Čo znamenajú tieto symboly?
1.2 Činnosť cúvacieho kamerového systému
1.3 Použitie v súlade s určeným účelom
1.4 Vybavenie cúvacieho kamerového systému
1.0 ÚVOD
OBSAH
SK 67
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:20
Cúvací kamerový systém RV 3.5 je určený
výhradne pre dodatočné zlepšenie
viditeľnosti pri krátkodobom cúvaní
motorovým vozidlom.
Cúvací kamerový systém RV 3.5 Vás
nezbavuje povinnosti dodržiavať dopravné
predpisy, pravidlá cestnej prevádzky (PCP)
a Vašej povinnej starostlivosti. Táto
cúvacia kamera je určená pre cúvanie
s maximálnou rýchlosťou 3 km/h (kilo-
meter za hodinu) a pre prenášací dosah
maximálne10 m.
Cúvací kamerový systém je určený
výhradne pre súkromné používanie.
Používanie cúvacej kamery slúži na
podporu viditeľnosti pri cúvaní motor-
ovým vozidlom. Nezbavuje Vás Vašej
povinnosti byť starostlivý, jazdiť opatrne a
obhliadnuť sa pri cúvaní, aby ste videli
najmä chodcov a všetkých ďalších
účastníkov dopravnej prevádzky!
Na prevádzku cúvacieho kamerového
systému je potrebné vstupné napätie 12 V
/ jednosmer. prúd. Prevádzka s 24 V /
jednosmer. prúd nie je možná!
Pozor: nebezpečenstvo vecných škod
a poranenia osôb!
1.3 Použitie v súlade s určeným účelom
Cúvací kamerový systém RV 3.5 slúži ako
podpora viditeľnosti pri krátkodobom
cúvaní, napr. pri parkovaní. Stlačením
tlačítka Zapnúť / Vypnúť zapnete farebný
monitor a pri zaradenom spätnom chode
vysiela kamera snímok pomocou signálu
od transmitra (vysielača) na monitor. Uhol
pohľadu kamery činí 110 °. Vďaka
zabudovanej technike nočného videnia je
možný prenos obrazu vysielača i v tme. Ak
vyradíte spätný chod, ukončí transmiter
prenos signálu a a obraz monitora zhasne.
1.2 Spôsob činnosti cúvacieho
kamerového systému
Ďalšie vysvetlivky k symbolom, jednotkám
a skratkám nájdete na strane 78.
Testovaný podľa ECE
10R-03 0813
Prístroj je konformný podľa
smerníc EÚ
Prístroj, batérie a obal prosím
zlikvidujte ekologickým
spôsobom!
Pozor! Nebezpečenstvo
elektrického napätia v oblasti
konštrukčných častí vo vozidle!
Varovanie pred nebezpečným
elektrickým napätím!
bezpečenstvo ohrozenia života!
Pozor - nebezpečenstvo! Dbajte
na bezpečnostné a varovné
pokyny!
Prečítajte si
návod na obsluhu!
1.1 Čo znamenajú symboly?
Vážená zákazníčka,
vážený zákazník,
blahoželáme Vám k Vášmu novému
„cúvaciemu kamerovému systému RV 3.5"
a ďakujeme za Vašu dôveru. Pre zaručenie
optimálnej funkčnosti, výkonnosti a
bezpečnosti Vášho cúvacieho kamerového
systému si pred prvým uvedením do
prevádzky prosím prečítajte návod na
obsluhu. Tým je zaručené, že sa budete z
tohto prístroja dlho tešiť.
1.0 ÚVOD
68
E
24
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:21
°
2.1.9 Používajte cúvací kamerový systém
iba vtedy, ak sa na prístroji alebo na
kábloch nevyskytujú žiadne
poškodenia!
2.1.8 Zabezpečte, aby sa prístroj vždy
nachádzal v bezpečnom prostredí.
Nevystavujte ho mechanickej záťaži,
extrémnym teplotám, vlhkosti
a otrasom!
2.1.7 Závisle od okolitých podmienok je
možné, že kamera a monitor nestvárnia
osoby alebo objekty vždy správne.
2.1.6 Prístroj sa pri prevádzke zahreje.
Umiestnite cúvací kamerový systém vždy
na bezpečnom, dobre vetranom mieste.
2.1.5 V prípade pochybností ohľadom
inštalácie, ovládania alebo spôsobu
činnosti cúvacieho kamerového systému
sa obráťte na kvalifikovaný odborný
personál.
2.1.4 Nepoužívajte cúvací kamerový
systém ako zdroj prúdu pre automobilové
prístroje alebo iné cudzie prístroje.
2.1.3 Prístroj nie je určený na používanie
osobami (vrátane detí) s obmedzenými
fyzickými, senzorickými alebo duševnými
schopnosťami alebo nedostatkom
skúseností /alebo chýbajúcimi vedo-
mosťami, iba ak sú pod dozorom osoby
zodpovednej za ich bezpečnosť alebo sa
držia jej pokynov, ako je potrebné prístroj
používať.
2.1.2 Návod na obsluhu si uschovajte po
celú dobu životnosti produktu.
2.1.1 Držte cúvací kamerový
systém bezpečne vzdialený od
detí! Deti nechápu alebo
nerozoznajú možné nebezpečenstvá
spočívajúce v styku s elektric. prístrojmi.
Nedovoľte, aby sa cúvací kam. systém
dostal do rúk deťom a skladujte ho na
mieste nedostupnom pre deti. Mohli by
drobné časti prehltnúť a zadusiť sa nimi.
Deti by sa mohli pri používaní cúvacieho
kamerov. systému poraniť. Obalový
materiál držte tiež v bezpečnej
vzdialenosti od detí.
Varovanie!
Prečítajte si všetky pokyny!
Nerešpektovanie bezpečnostných
pokynov môže viesť k škodám na majetku,
osobách a smrteľným prípadom!
Uschovajte si tento návod pre
nahliadnutie. Uschovajte si tento návod
pre neskoršie otázky a v príp. predania
prístroja tretím osobám ho odovzdajte
spolu s prístrojom. Sprístupnite návod i
tretím osobám. Návod na obsluhu
je súčasťou prístroja.
2.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny
2.0 BEZPEČNOST-
POKYNY
Umožňuje lepšiu viditeľnosť za vozidlom
pre väčšiu istotu
Bezkáblový, zakódovaný 2,4 Ghz prenos
signálu
Funkcia nočného videnia
Príjemne veľký zorný uhol (110 )
Odstupové pomocné čiary k prekážke
Menu jednoduché na obsluhu
Ideálne pre osobné autá, karavany a
prívesy
Jednoduchá a nenápadná montáž
Výborná optická riadiaca príp.
parkovacia pomoc
Obsah dodávky: Monitor, držiak
monitora, 12 V automobil. prípojka,
transmiter, elač), kamera a montážny
materiál
1.4 Charakteristika výbavy cúvacieho
kamerového systému
SK 69
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:21
2.2.6 Montáž cúvacieho kamerového
systému vykonajte iba v bezpečnom pro-
stredí! Držte oblečenie, vlasy, končatiny a
cuvací kamerový systém vzdialený od
pohyblivých a horúcich častí motora a
vozidla!
2.2.5 Dbajte na bezpečnostné pokyny a
príručku od výrobcu vozidla!
2.2.4 Pozor! Nebezpečenstvo
elektr. napätia v oblasti zapaľo-
vacích cievok, viečka rozdeľovača,
kábla zapaľovania, paľovacích sviečok a
elektr. konštrukčných častí vo vozidle!
2.2.3 Dodržiavajte bezpečnostné predpisy,
ak je auto nadvihnuté alebo sa nachádza
na zdvižnej plošine alebo podobnom
zariadení!
2.2.2 Počas montáže cúvacieho kamero-
vého systému nesmie byť auto v
prevádzke alebo byť štartované!
2.2.1 Pred montážou i pred každým
testom funkčnosti cúvacieho
kamerového systému zaistite vozidlo, aby
sa nemohlo posúvať. Pozor –
nebezpečenstvo pora-nenia a
nebezpečenstvo vzniku vecných škôd!
Vždy zatiahnite ručnú brzdu a zaraďte
rýchlostný stupeň! Pri automa-tickom
prevode musí byť nastavená “parko-
vacia poloha” a zatiahnutá ručná brzda!
2.2 Bezpečnostné pokyny pre montáž
cúvacieho kamerového systému
2.1.23 Po čistení vozidla v autoumyvárni
je možné, že sa na základe mechanic.
pôsobenia zmení snímací dosah kamery.
Skontrolujte to prosím a a ak je potrebné,
nanovo nastavte kameru.
2.1.22 Ak dopadá priamo na šošovku
kamery silné svetlo, môžu byť objekty
presvietené alebo zobrazené nejasne.
2.1.21 Pri extrémne vysokých alebo
nízkych teplotách alebo rýchlych
teplotných zmenách je možné, že kamera
nefunguje normálne alebo monitor
nezobrazuje objekty jasne.
2.1.20 Cúvací kam.systém môže počas
prevádzky rušiť iné bezdrôtové prístroje
(napr. mobilné tel., bluetooth-prístroje)
alebo byť týmito rušený. Nepoužívajte
preto tieto prístroje v blízkosti cúvacieho
kamerového systému alebo tento systém
v blízkosti iných bezdrôtových prístrojov.
2.1.19 Zabezpečte, aby bola zástrčka a
prúdový kábel suché. Nikdy nezapínajte
prístroj vlhkými alebo mokrými rukami!
2.1.18 Kamera má ochranu pred vodou
pri daždivom počasí, ale nie je vodotesná!
Neponárajte kameru do vody alebo
iných tekutín!
2.1.17 Zabráňte preniknutiu tekutín do
monitora! Neponárajte monitor do
tekutín! Používajte monitor výhradne v
suchom stave.
2.1.16 Na prevádzku cúvacieho kam.
systému je potrebné vstupné napätie
12 V / jednosmer. prúd. Monitor oddeľte
od zdroja prúdu vždy ťahaním za 12 V
zástrčku, ak ho nepoužívate. Pri odpájaní
nikdy neťahajte za spojovací kábel!
2.1.15 Nepoužívajte kábel na
nosenie kamery al. transmitra (vysielača)
a neťahajte zaň.
2.1.14 Počas prevádzky musí byť z dôvodu
zabezpečenia dostatočnej cirkulácie
vzduchu k disp. dostatok voľného
priestoru okolo monitora a transmitra
(vysielača). Nesmú byť prikryté predmetmi!
2.1.13 Nepoužívajte žiadne iné káble
alebo časti príslušenstva. Nepredlžujte
káble!
2.1.12 Cúvací kam. systém nepoužívajte,
ak spadol alebo bol inak poškodený.
Prineste ho na kontrolu alebo opravu
kvalifikovanému elektrikárovi!
2.1.11 Cúvací kamerový systém
nesmie byť modifikovaný (zmenený).
2.1.10 Všetky opravy na kamerovom
cúvacom systéme musí vykonať kvalifik.
elektrikár / kvalifik. odborný personál.
70
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:21
Zobrazenia sa môžu minimálne odlišovať
od produktu. Zmeny slúžiace tech-
nickému pokroku vyhradené. Dekorácie
nie sú súčasťou dodávky.
Ihneď po vybalení skontrolujte všetky
časti ohľadom prípadných poškodení a
kompletnosti dodávky!
Cúvací kamerový systém nepoužívajte
v prípade poškodení, chýbajúceho obrazu
monitora alebo ak nie je návod na
obsluhu k dispozícii!
1 LCD – monitor 3,5" (8,9 cm)
1 rameno monitora s prísavnou nohou
1 kábel monitora s 12 V zástrčkou
1 kamera s pripojovacím káblom
2 montážne upínania pre kameru
1 signálový transmiter (vysielač)
1 pripojovací kábel pre vysielač
4 viazače kábla
2 káblové spojky
2 skrutky so závitom
2 upínacie matice s poistkou
1 plastový krúžok
1 návod na obsluhu
3.1 Obsah dodávky
3.0 POPIS
PRODUKTU
2.2.17 Veďte káble tak, aby sa o ne nik
nepotkol a káble nemohli byť poško-
dené napr. na ostrohranných predmetoch.
Neveďte káble cez horúce povrchy!
2.2.16 Počas montáže cúvacieho kame-
rového systému nenoste žiadne kovové
ozdoby. Mohlo by to viesť k skratu a
popáleninám!
2.2.15 Kryt šošovky kamery pri odstra-
ňovaní nečistôt alebo námrazy a snehu
čistite opatrne, aby ste ho
nepoškrabali.
2.2.14 V prípade neistoty ohľadom
inštalácie cúvacieho kamerového systému
sa obráťte na kvalifikovaný odborný
personál alebo nechajte systém
zabudovať kvalifikovaným odborným
personálom.
2.2.13 I keď sa poistka zabudovaná v 12 V
zástrčke aktivuje, ostanú kamera a
transmiter (vysielač) cúvacieho kamero-
vého systému naďalej prevádzkyschopné.
2.2.12 Pri neodbornej montáži cúvacieho
kamerového systému môže dôjsť k poško-
deniu elektronických častí vozidla. Toto
môže viesť k nehode alebo požiaru.
Pozor! Nebezpečenstvo vecných škod a
poranenia osôb!
2.2.11 Zabezpečte, aby zapaľovanie a
všetky spotrebiče v aute boli vypnuté
predtým, ako začnete s montážou
kamerového cúvacieho systému!
2.2.10 V prípade prevádzkových porúch
a poškodení cúvacieho kamerového sys-
tému počas prevádzky musíte prístroj
ihneď oddeliť od 12 V zdroja prúdu auta!
2.2.9 Pri montáži cúvacieho kamerového
systému vždy dbajte na to, aby nebola
ovplyvnená bezpečnosť a funkčnosť iných
systémov a prístrojov vo vozidle.
Dodržiavajte pritom prosím pokyny
v príručke od automobilového výrobcu.
2.2.8 Nebezpečenstvo skratu! Pri zapá-
janí kábla kamery na palubnú sieť vozidla
dbajte na správnu polaritu. Dodržiavajte
pritom pokyny v príručke a schémy
elektrického zapojenia od výrobcu auto-
mobilu.
2.2.7 Pri montáži dbajte na to, aby boli
káble bezpečne a pevne položené.
Neinštalujte ich na elektricky vodivých
materiáloch. Ak káble vedú cez steny s
ostrými hranami (plechy atď.), musia byť
použité duté rúrky alebo káblové vedenia,
aby nedošlo k poškodeniu kábla. Chráňte
káble pred poškodením a nezalomujte ich.
Poškodené káble ihneď vymeňte!
SK 71
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:21
10
3
4
2
1
5
6
7
8
9
11
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Krok 2: Otvor pre kábel kamery
Nájdite v oblasti poznáv.značky otvor / vrt
k vnútor. priestoru vozidla, aby mohla byť
zástrčka pripojovacieho kábla kamery
zavedená do interiéru vozidla. Pre lepší
výhľad a montáž odstráňte vnútorný
obklad v oblasti pozn. značky. Ak na
vozidle nie je žiadny otvor, vyvŕtajte dieru
s 11 mm vŕtačkou (priemer) v oblasti
pokrytej poznávacou značkou.
Pozor: Dbajte na to, aby sa na
tomto mieste vrtu nenachádzali
žiadne elektr. káble alebo iné
časti vozidla, ktoré by mohli byť pri vŕtaní
poškodené!
Aby ste na mieste vrtu chránili plech
auta pred koróziou, natrite hrany plechu
vrtu vhodnou vrstvou laku (napr. lakovacia
ceruzka od automobilového výrobcu) a
nechajte ju dostatočne vyschnúť.
Obrázok 2
Krok 1: Odstránenie poznávacej značky
Odstráňte najskôr zadnú pozn. značku
a upínanie poznávacej značky, ak je k
dispozícii (pozri obr. 2).
Pozor! Z dôvodu technicky a konštrukčne
rôznorodých typov vozidiel nie je tento
inštalačný návod platný a použiteľný pre
všetky typy vozidel.
4.1 Montáž cúvacieho kamerového
systému
4.0 MONTÁŽ /
OVLÁDANIE
Kamera so 7 infračervenými-LED a
pripojovacím káblom so zástrčkou
pre spojenie s vysielačom.
Káble monitora s 12 V zástrčkou pre
pripojenie na cigaretový zapaľovač
vrát. 1 A (ampér) poistky
LCD – monitor 3,5 " (8,9 cm)
Viazače kábla pre upevnenie
vysielača
Závitové skrutky pre upevnenie
kamery na montážny držiak
Upínacie matice pre upevnenie
závitových skrutiek
Káblové spojky pre spojenie s
káblami spätného svetlometu
Plastový krúžok ako ochrana hrán
pre vŕtanie ku káblovému vedeniu
Pripevnenia pre montáž kamery
Rameno monitora s prísavnou nohou
pre upevnenie monitora na prednom
skle
Signálový transmiter (vysielač) s
pripojovacím káblom a zásuvkou ku
kamere, vrátane pripojovacieho
kábla s červeným a čiernym káblom
pre pripojenie na spätný svetlomet a
nalepenej lepiacej pásky pre
upevnenie transmitra.
1
3.2 Prehľad produktu
Obrázok 1
72
8
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:22
5 691
Krok 6: Vedenie kábla kamery
Teraz položte kábel kamery pre
spojenie s káblom signálového trans-
mitra v interiéri / dutom priestore
vozidla. Dbajte na to, aby káble neboli
zovreté alebo zauzlené. Teraz spojte
zástrčku kábla kamery so zásuvkou
signálového transmitra .
Obrázok 6
Krok 5: Upevnenie pozn. značky
Teraz pripevnite poznávaciu značku
(Pozri obr. 6).
Obrázok 5
Obrázok 4
Plastový krúžok môžete podľa potreby
dodatočne utesniť bežnou tesniacou
hmotou z oboch strán ako ochranu pred
vnikajúcou vodou.
Krok 4: Upevnenie kamery
Preveďte zástrčku kábla kamery cez
plastový krúžok do interiéru vozidla
príp. poklopu kufra. Namontujte kameru
s rovnomerným bočným odstupom na
upevnenia kamery (Pozri obr. 4). Na
upevnenie použite obe skrutky a obe
upínacie matice (Pozri obr. 5). Prestaňte
točiť upínacie matice, keď pocítite odpor
a kamera je pevne spojená s upínaním.
Dbajte na to, aby ukončenie kábla na
zadnej strane kamery vždy ukazovalo
nahor, aby bol zachovaný max. rozsah
otáčavosti.
Obrázok 3
Príklad:
Upevnenie
kamery hore
Minimálny odstup 4 cm
Krok 3: Upevnenie držiaka kamery
Namontujte obe upevnenia kamery a
upínanie poznávacej značky, ak je k
dispozícii. Dbajte na to, aby odstup medzi
oboma upevneniami nebol menší ako
4 cm (pozri obr. 3). Kameru môžete
upevniť nad alebo pod poznávaciu
značku. Na obr. 3 je zobrazená montáž
nad pozn.značku.
Pozor! Umiestnenie upevnenia kamery
nesmie ovplyvniť funkciu osvetlenia
poznávacej značky! V prípade obmed-
zeného osvetlenia pozn. značky
namontujte kameru na protiľahlú stranu.
Následne pripevnite plastový krúžok na
vrt z vonkajšej strany vozidla.
8
9
9
8
11
1
8
1
1
5
1
9
6
11
SK 73
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:22
Pozor! Ak nerozumiete
elektrickej inštalácii a
pripojeniam alebo ste si pri
niektorom z týchto krokov neistý,
požiadajte o radu ohľadom inštalácie
odborníka! Vzniká nebezpečen-stvo
vecných škôd a poranenia osôb!
Pomocou druhej káblovej spojky teraz
spojte 12 V - (mínusový) kábel spätného
svetlometu vozidla s čiernym káblom
transmitra podľa obr. 8 – 11. Následne
opäť zapojte mínusový kábel batérie
vozidla.
Obrázok 11
Zatvorte poistný
kryt káblovej spojky
.
Obrázok 10
Zatlačte kliešťami
(nie sú súčasťou do-
dávky) vyčnievajúci
kovový kontakt do
káblovej spojky .
Tým spojíte oba
káble.
Obrázok 9
Vložte červený kábel
transmitra bočne
do káblovej spojky
(pozri obr. 9).
Obrázok 8
Vložte 12 V + (plus-
ový) kábel spätného
svetlometu bočne do
káblovej spojky
(pozri obr. 8).
Pre zapojenie kábla na spätný svetlomet
použite obe káblové spojky a dodržte
nasledujúce kroky pre spojenie
príslušných káblov.
Transmiter
(vysielač)
Uzemnenie
Černý
12 V zásobo-
vací kábel
Obrázok 7
Kamerový kábel
Kamera
Spätný
svetlomet
Káblov
á
spojka
Červená
+ 12 V spätný svetlomet
pre jednosmer. prúd
Krok 7: Zapojenie zásobovacieho
kábla transmitra
Vyberte kryt spätného svetlometu.
Odstráňte objímku žiarovky zo schránky
spätného svetlometu. Nájdite káblový
prívod vozidla k spätnému svetlometu.
Vychádzajte pritom z príručky od
výrobcu automobilu.
Pozor! Pred prácou na elektrickom
obvode vozidla musíte najskôr odpojiť
mínusový kábel od batérie vozidla!
Eventuálne pritom môžete stratiť uložené
údaje, kódy a nastavenia!
Teraz spojte 12 V + (plusové) káblové
vedenie vozidla pre spätný svetlomet s
červeným káblom transmitra. Následne
spojte 12 V (mínusové) ukostrovacie
káblové vedenie vozidla pre spätný
svetlomet s čiernym káblom transmittra.
(pozri obr. 7).
7
7
7
7
7
7
74
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:22
Pozor! Umiestnenie monitora
nesmie ovplyvniť výhľad vodiča
vozidla! Ani prístroje, ovládacie
jednotky a systémy vo vozidle nesmú byť
čo do funkcie a možnosti obsluhy ovply-
vnené. Dodržujte platné zákony a
bezpečnostné predpisy pre vozidlá!
Obrázok 12
Zaisťovacia
páčka
monitora
Monitor
otáčavý
Fixačná skrutka
Zaisťovacia
páčka
Zasuňte hranatú monitorovú zásuvku do
ramena monitora do určeného
otvoru na zadnej strane monitora. Teraz
vysuňte držiak monitora smerom nahor,
kým nezapadne (pozri obr. 12).
Uvoľnite zaťahovaciu maticu a nastavte
želaný uhol pohľadu monitora. Následne
opäť zatiahnite zaťahovaciu maticu, aby
bol monitor stabilne upevnený.
Vyčistite oblasť predného skla, na ktorej
chcete upevniť prísavnú nohu. Teraz
pritlačte prísavnú nohu proti prednému
sklu a zatlačte zaisťovaciu páčku smerom
k prísavnej nohe.
Teraz spojte kábel monitora s cigare-
tovým zapaľovačom (12 V) vozidla. Veďte
kábel monitora tak, aby nebola ovply-
vnená alebo ohrozená bezpečnosť
vozidla alebo osôb vo vozidle.
4.2 Montáž monitora
Krok 9: Preskúšanie zdroja prúdu
transmitra
Najskôr zatiahnite ručnú brzdu a dbajte na
to, aby nebol zaradený žiadny rýchl.
stupeň. Pri vozidlách s automatic. prevo-
dov. zaraďte „P“ (blokovanie kolies)
Nastavte zapaľovanie na stupeň II,
neštartujte motor! Zapnite monitor
tlačítkom ( ). Ak je transmiter správne
zapojený, je pri zaradení spiatočky vyslaný
signál na monitor a rozsah viditeľnosti a
zobrazí na monitore.
Ak sa na monitore neobjaví žiadny obraz,
môžete dodatočne pri zatiahnutej ručnej
brzde (príp. poloha „P“ pre blok.kolies
pri vozidlách s automatickou prevodov-
kou), zap-zapnutým zapaľovaním (stupeň
II) a zaradenou spiatočkou skontrolovať
zdroj prúdu kamery jednoduchým testom.
Neštartujte motor! Kompletne prikryte
oboma ohnutými dlaňami kameru tak, aby
bolo okolie kamery zatienené a aktivoval
sa senzor nočného videnia. Medzi
palcami nechajte malý otvor a nahliadnite
medzi dlane. Ak je kamera aktívna, svieti
všetkých 7 LED okolo kamery červeno. Ak
LED nesvietia, skontrolujte káblové a
pripojovacie zapojenia kamery. Dbajte
pritom na bod 4.7 na str. 77.
Krok 8: Upevnenie transmitra
Odstráňte ochrannú fóliu lepiacej pásky
z hornej strany transmitra a prilepte
ho pevne za obklad kufra na chránenom
mieste. Dodatočne transmiter upevnite
dvoma viazačmi kábla . Dbajte na to,
aby sa v bezprostrednej blízkosti trans-
mitra nenachádzali žiadne elektrické
spotrebiče, aby vysielací výkon nebol
ovplyvnený. Teraz zafixujte položené
káble kamery a transmitra v dutom
priestore kufra viazačmi káblov .
Položené káble nesmú ovplyvniť spôsob
fungovania vozidla!
4
4
12
10
2
SK 75
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:22
14
12
13
15
16
17
Guidelines On / Off
Direction
Colour
Contrast
Brightness
Language English / German
Exit
14
12
13
15
16
Vyskrutkujte pridržovaciu skrutku.
Vyberte kontaktný uzáver, pružinu a
1 A (ampér) poistku.
Zložte všetky časti s novou 1 A poistkou
podľa uvedeného poradia dokopy a
znovu priskrutkujte pridržovaciu skrutku.
Obrázok 15
Kontaktný
uzáver
Pružina
Zástrčka 12 V Auto-
mobilová prípojka
Poistka 1 A (ampér)
Pridržovacia skrutka
4.6 Výmena poistky
Najskôr zatiahnite ručnú brzdu a dbajte
na to, aby nebol zaradený rýchl. stupeň.
Pri vozidlách s automatic. prevodovkou
musí byť zaradené „P“ pre blok.kolies.
Nastavte zapaľovanie na stupeň II a
neštartujte motor!
Zapojte monitor káblom monitora
do 12 V cigaret. zapaľovača. Zapnite
monitor tlačítkom . Symbol ( ) na
tlačítku sa musí rozsvietiť namodro.
Teraz zaraďte spiatočku. Kamerový
prenos obrazu sa zobrazí na monitore.
4.5 Testovanie cúvacieho kamer.
systému
Tlačítkami ( + ) a ( - ) môžete zvýšiť,
znížiť alebo preskočiť dalšie body menu:
Jas: nastavenie jasnosti monitora
Kontrast: nastavenie kontrastu monitora
Farba: nastavenie intenzity farieb
Smer: nastavenie zobrazenia monitora
Obraz obrátene a zľava/zprava
nastavenie
Smerové čiary: zapnúť alebo vypnúť
Jazyk: nastavenie jazyka angličtina /
nemčina
Exit: ukončiť menu-modus
Stlačte v mode „Exit“ ( + ) alebo
( - ) tlačítko, aby ste ukončili menu-
modus.
Stlačte tlačítko Za- / Vypnúť , aby sa
modro rozsvietil symbol ( ) na tlač.
Pre aktivovanie modusu menu stlačte
tlačítko (M) . Na displeji sa zobrazia
nastavenia menu na cca. 7 sekúnd.
Príslušný modus nastavenia je zobrazený
žltým písmom.
Každým ďalším stlačením tlačítka (M)
môžete prejsť k ďalšej úrovni nastavova-
cieho modu.
Obrázok 14
4.4 Menu-nastavenia monitora
Pred používaním cúvacej kamery
monitor zapnite a potom opäť vypnite.
Tlačítko Za- / Vypnúť svieti modro,
keď je monitor zapnutý
Menu-tlačítko pre voľbu
príslušného nastavovacieho modusu
Tlačítko pre Dopredu / Zvýšiť
Tlačítko pre Dozadu / Znížiť
Smerové čiary (Odstupové pomo-
cné čiary) na displeji pre orientáciu
pri cúvaní
Zobrazenie displeja
Obrázok 13
4.3 Ovládanie monitora
17
12
13
14
15
14
15
12
3
2
76
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:22
Zapaľovanie vozidla a
monitor sú zapnuté, k tomu
je zaradená spiatočka, ale
displej ostáva tmavý. Modrá
LED nesvieti.
12 V zástrčka kábla monitora
nie je zastrčená do zásuvky
cigaretového zapaľovača,
alebo do 12 V zásuvky
vozidla.
Zasuňte 12 V zástrčku
kábla monitora do
cigaretového zapaľovača
alebo 12 V zásuvky vozidla.
Nahraďte defektnú poistku
v 12 V zástrčke kábla
monitora novou poistkou
(Pozri bod 4.6).
Poistka v 12 V zástrčke
kábla monitora zhorela a
je potrebné ju nahradiť.
Vymeňte defektnú poistku
pre cigaretový zapaľovač
alebo 12 V zásuvku v
priečinku s poistkami
vozidla za novú poistku.
Poistka pre cigaretový
zapaľovač alebo 12 V
zásuvku vozidla zhorela
a je potrebné ju nahradiť.
Zapaľovanie je zapnuté,
spiatočný chod je zaradený,
no na monitore nie je
nič vidieť.
Chýba spojenie medzi
kamerou a monitorom.
Káble kamery sú pravde-
podobne nesprávne
zapojené príp. sa uvoľnili.
Skontrolujte, či sú pripo-
jovacie kamery správne a
pevne zapojené na káble
spätného svetlometu.
Obraz na monitore
zobrazuje poruchu obrazu.
Iné bezdrôtové prístroje
(napr. mobilný telefón) rušia
signál medzi monitorom a
kamerou.
Vypnite iné bezdrôtové
prístroje (napr. mobilný
telefón).
Bezdrôtové pripojenie
medzi monitorom a
kamerou je príliš slabé, čo
ovplyvňuje prenos dát.
Nasmerujte transmiter
bližšie k monitoru
alebo zmeňte pozíciu
monitora.
Obraz na monitore
nie je zobrazený jasne.
Šošovka kamery je pravde-
podobne znečistená.
Opatrne vyčistite
šošovku kamery.
Na šošovku kamery priamo
dopadá silné svetlo.
Kvalita obrazu sa zmení,
akonáhle sa vzdialite z
oblasti rušivého svetelného
zdroja.
Riešenia, pomocMožné príčinyChyba / porucha
4.7 Vyhľadávanie chyby
SK 77
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:22
Názov prístroja: Cúvací kamerový
systém RV 3.5
Číslo výrobku: 97152
Prevádzková a -10 C až + 50 C
pracovná teplota: (Celsius)
Rýchlosť spätnej max. 3 km/h
jazdy: (kilometer za hodinu)
Dosah prenosu: max. 10 m (meter)
Monitor:
Diagonála 3,5 " / 8,9 cm
obrazovky:
Rozlíšenie: 320 x 240 pixelov
Rozmery: cca. 100 x 75 x 22 mm
( D x Š x V mm )
Technika: LCD-farebný displej
Prúdový zdroj: 12 V (volt)
jednosmer.prúd
Poistka: 1 A (ampér)
Typ poistky: T1AL250V
Kamera:
Rozlíšenie: 640 x 480 pixelov
Nočné videnie: 7 infračervených LED
Uhol pohľadu: 110
Farebný senzor: 1/4 " Farb-CMOS
Úprava osvetlenia: automaticky
Vyrovnanie bielej: automaticky
Uhol sklonu variabilne nastaviteľný
kamery: do cca. 30
Prúdový zdroj: 12 V (volt)
jednosmer.prúd
IP-trieda IP68, vodotesná
(Druh ochrany):
Vysielač:
Prenos: 2,4 GHz (gigahertz;
kmity za sekundu)
Dosah: max. 10 m (meter)
Prúdový zdroj: 12 V (volt)
jednosmer.prúd
6.0 TECHNICKÉ
ÚDAJE
5.1.4 Neskladujte cúvací kamerový
systém pri extrémnych teplotných
výkyvoch! Vtedy vznikajúca kondenzovaná
voda môže poškodiť elektroniku!
5.1.2 Cúvací kamerový systém čistite
suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne
tekutiny alebo silné čistiace prostriedky,
môže to viesť k zafarbeniam a poškode-
niam povrchu prístroja a poškodiť cúvací
kamerový systém! Zabráňte vniknutiu
tekutín do vnútra prístroja! Neponárajte
prístroj do tekutín! Prevádzkujte cúvací
kamerový systém výhradne v suchom
stave.
5.1.1 Pozor! Vypnite monitor a pred
čistením monitora odpojte 12 V auto-
mobilové prúdové pripojenie!
5.1 Čistenie, údržba a uskladnenie
5.0 ÚDRŽBA A STA-
ROSTLIVOSŤ
5.1.3 Uschovávajte / skladujte cúvací
kamerový systém iba v suchom prostredí!
Vlhkosť môže poškodiť elektroniku
cúvacieho kamerového systému!
°
°
°
°
78
5.1.5 Ak sa kĺb kamery časom uvoľní,
žete ho znovu nastaviť. Na zadnej
strane kamery sa nachádzajú 4 skrutky
vo vnútornej oblasti držiaka kamery.
Jemne pritiahnite tieto skrutky, čím
dosiahnete lepšie držanie pohyblivej
kamery. Za týmto účelom musíte kameru
vymontovať.
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:22
V prípade poškodení, opráv alebo iných
problémov s produktom sa obráťte na
predajné miesto alebo na kvalifikovaný
odborný personál.
Všeobecné garančné podmienky sa
vzťahujú na produkčné a materiálové
chyby. Prineste chybový prístroj naspäť na
predajné miesto.
Pre rýchle spracovanie Vašej reklamácie
potrebujete ešte:
Kópiu poklad. bloku s dátumom kúpy.
Dôvod reklamácie (Popis chyby).
8.0 GARANCIA A
SERVIS
7.1.2 Pri likvidácii obalových materiálov
dodržiavajte platné zákony pre
likvidáciu odpadu.
7.1.1 Likvidácia a opätovné
použitie cúvacieho kamerového
systému musí zodpovedať
právnym ustanoveniam. Informujte sa o
tom na Vašej mestskej / obecnej správe
al.u recykl. spoločnosti. Zlikvidujte cúvací
kamerový systém podľa smernice ES
2002/96/ES-WEEE o elektro a elektro-
nic.použ. prístrojoch
7.0 LIKVIDÁCIA
Prístroj je konformný
podľa smerníc ES
Telekomunikačná
smernica 1999/5/ES
Smernica o elektro-
magnetickej znášan-
livosti (2004/108/ES)
SK
79
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:22
/