EHEIM ecco pro 130 Návod na obsluhu

Kategória
Nadzemné bazénové príslušenstvo
Typ
Návod na obsluhu
Veľmi pekne Vám ďakujeme
za kúpu Vášho EHEIM ecco-filtra, ktorý Vás svojimi výhodami ohľadne funkcie,
manipulácie a kvality presvedčí. Inovačná technika, spojená s najjednoduchšou
obsluhou a charakteristický design vynikajúce znaky najnovšej EHEIM generá-
cie filtrov. Výsledok intenzívneho vývoja, ktorý zodpovedá v každom ohľade na prax
orientovaným požiadavkách akvárií.
Už i pekná vonkajšia forma filtra signalizuje nový technický koncept. Praktický str-
mienok vyplňuje ako viacfunkčný strmienok viaceré úlohy: slúži k uvolneniu inte-
grovanej nasávacej funkcie , s ktorou sa umožňuje pohodlné spustenie do pre-
vádzky pri inštalácii filtra a čistiacich prácach. Okrem toho sa filter pomocou str-
mienka jedným pohybom bez problémov otvoriť alebo zavrieť - pri súčasnom
bezpečnom zablokovaní .
Prístroj je kompletne vybavený filtračným materiálom a okamžite technicky nasadi-
teľný do prevádzky. Praktické filtračné košíky, bezpečnostné hadicové prípojky a
kohúty uzáverov umožňujú veľmi jednoduchú obsluhu a údržbu filtra. Vďaka odsúhlaseným pomerom výkonu čer-
padla a objemu sa postará EHEIM ecco-filter o spoľahlivé dlhodobé čistenie pri permanentnom prečerpávaní vody z
akvária a jej súčasnom obohatení kyslíkom. Záruka optimálneho prečistenia vody a úspešnej akvaristiky.
1
2
3
SLO
SK PL H CZ GR P E I DK FIN N S NL D
USA
GB
CHIN RUS
F
Výhradne k použitiu iba v miestnostiach. Len pre akvaristické účely.
Pri údržbe a čistení sa musia všetky elektricspotrebiče, ktoré sa nachádzajú vo
vode, odpojiť od elektrickej sieti.
Prívodné vedenie tohoto spotrebiča sa nedá nahradiť. Ak sa prívodné vedenie
poškodí, potom sa prístroj nesmie používať. Nikdy nenoste čerpadlo za prívodný
kábel, prívodný kábel nelámať.
Pozor: Filter môže byť zásadne prevádzkovaný iba v stojatom stave.
Tento elektrospotrebič sa nehodí k používaniu osobami (vrátane detí) s obmedzenými
fyzickými, senzorickými, alebo duševnými schopnosťami, alebo osobami, ktorým
chýbajú skúsenosti a/alebo znalosti, okrem toho prípadu, kbudú tieto kvôli bez-
pečnosti pod dohľadom zodpovednej osoby, alebo ňou boli poučené, ako sa elek-
trospotrebič používať. Deti by mali používať elektrospotrebič pod dohľadom, aby sa
zabezpečilo, že sa nebudú s elektrospotrebičom hrat.
V dôsledku magnetického poľa z týchto prístrojov môže dochádzať k elek-
tronickým alebo mechanickým poruchám či poškodeniu iných pręstrojov.
To platí aj pre kardiostimulátory. Potrebné vzdialenosti zistíte z príručiek
k takým lekárskym prístrojom.
Pri údržbe buďte pozorní vysoké magnetické sily Vám môžu spôsobiť pomliažde-
nie prstov.
Prístroj alebo jeho časti nečistite v umý-vačke riadu. Nie je odolný voči
umývačkám riadu.
Tento výrobok sa nesmie odstrániť s normálnym domácim odpadom. Odovzdajte ho
vo vašej miestnej zberni zvláštnych odpadov.
Pretože sa pri spracovaní dreva používajú rôzne laky a politúry, môžu nohy prístroja
v dôsledku chemickej reakcie zanechať na nábytku a parketových podlahách vidi-
teľné stopy. Preto by ste prístroj nikdy nemali stavať na drevené povrchy bez och-
rannej podložky.
Výrobok bol schválený podľa platných národných predpisov a smerníc a zodpovedá
normám EU.
20 cm
Bezpečnostné pokyny
max. 150 cm
Pri výbere stanoviska pre prístroj
dodržujte predpísaný výškový
odstup. Aby ste docielili optimál-
nu funkčnosť, smie byť vzdiale-
nosť medzi hladinou vody a filtro-
vaným dnom max. 150 cm.
kábel
sieťovej
prípojky
filterslučka
IN OUT
geprüfte
Sicherheit
Pre Vašu bezpečnosť doporuču-
jeme, urobiť na prívodnom kábli
slučku na odkvapkávanie, ktorá
zamedzí, aby sa eventuálne po
kábli stekajúca voda nedostala
do sieťovej zástrčky.
Pri použití zástrčkovej lišty musí
byť táto umiestnená nad sieťovou
prípojkou filtra.
Napred nalepiť 4 gumové tlmiče na spodnú stranu nádoby filtra. Na obe hrdlá filtra - ktoré sa dajú podľa želania pohy-
bovv smere vedenia hadice - sa upevnia uzáverové kohúty zaskrutkovaním do závitových puzdier
a označia sa
nálepkami IN (dnu) a OUT (von) (zobrazenie B).
Potom sa namontuje nasávací oblúk pomocou držiaka nasávača na akvárium; zasunúť nasávaciu trubku do fil-
tračného koša a upevniť ho spoločne s nasávačom na bočnú stranu akvária (zobrazenie C). Hadičky odrezať na pot-
rebnú dĺžku, ale nasunúť ich minimálne 1 cm na nasávaciu trubku a oblúk prietoku. Dbajte na to, aby hadičky nepre-
vísali.
Spojte nasávaciu trubku s nasávacím hrdlom filtra na prípojke IN a výtokooblúk s hrdlom OUT (zobrazenie D).
Hadičky zaistiť na oboch kohútoch tým, že sa zaskrutkujú presuvné matice smerom na hadičku.
Upozornenie: Pravidelne kontrolovať všetky hadičkové spojenia na správne uloženie
Vonkajší filter obsahuje potrebný štandardný materiál zo špeciálnych filtračných médií, predradený filter s filtrač-
nou hubou, uhľové rúno a jemné filtračné rúno. Potom filtračnú masu v košíku dôkladne prepláchnite pod tečúcou
vodou, až pokiaľ nebudú viditeľné žiadne zakalenia vody. Po napojení na nainštalované hadičky je prístroj technicky
prevádzkyschopný.
Funkcia nasávania: Otvorte teraz oba uzatvárajúce kohúty na hadičkových spojeniach (zobrazenie E) a presuňte
pomaly viacfunkčný strmeň smerom dolu na doraz (zobrazenie F). Pritom sa nasaje voda z akvária a vytvorí
sa prietok, takže nádoba filtra sa automaticky naplní.
Akonáhle bude tiecť voda do filtra, prestavte viacfunkčný strmeň znovu pomaly do zvislej prevádzkovej polohy,
kým citeľne zapadne (zobrazenie G), poloha strmeňa . Ak bude systém úplne naplnený vodou, spustí sa filter
zapojením na elektrickú sieť do prevádzky.
POZOR: Pri prevádzke so strmeňom v polohe nie je zaručené ako mechanické, tak ani biologické filtrovanie vody.
Otvoriť filter:
DÔLEŽITÉ. Uzavrite napred kohút na nasávacej strane IN (zobrazenie H) a potom kohút na tlakovej strane OUT (zob-
razenie I) predtým, než vytiahnete zástrčku (zobrazenie J) zo zásuvky. Uvolnite oba kohúty točením závitového puzdra
(1), aby ste ich mohli oddeliť od filtra.
POZOR: Ak nebudú kohúty oddelené od puzdra filtru, nedá sa filter otvoriť.
Presuňte teraz pomaly viacfunkčný strmeň do vodorovnej polohy a uvolnite silným stlačením uzatvárajúcu poist-
ku (zobrazenie L) takým spôsobom, aby sa dal pod ňou presunúť strmeň a pritlačiť až na puzdro filtra (zobrazenie M).
Poloha strmeňa . Hlava čerpadla sa pritom automaticky vysunie z tesnenia a dá sa odobrať.
A - D
INŠTALÁCIA
E - G
SPUSTENIE DO PREVÁDZKY
H - M
FILTER OTVORIŤ A ZAVRIEŤ
3
2
2
1
2
Pozri vyklápaciu stranu:
závitopuzdro
nasávacie a tlakové hrdlo
hlava čerpadla
blokovacia poistka
tesniaci krúžok
vložka predradeného filtra
predradený filter
veko
uhľové rúno
jemné filtračné rúno
filtračné
vložky s filtračným materiálom
vedenie
viacfunkčný strmeň
nádoba filtra
gumový tlmič
komo-
ra čerpadla
koliesko čerpadla
guľôčka v klietke guľôčky
veko komory čerpadla
2 x presuvné mati-
ce 2 x kohúty uzáveru výtokooblúk nasávacia trubka s filtračným košom držiak nasávača.
SLO
SK PL H CZ GR P E I DK FIN N S NL D
USA
GB
CHIN
RUS
F
Filtračný materiál v pravidelných intervaloch premyť, popr. po 2 - 3 intervaloch premytia ho vymeniť. Bod výmeny je
poznateľný podľa toho, že prietok vody filtrom sa podstatne zníži.
Pre prvé spustenie do prevádzky obsahuje filter uhľové rúno, ktoré absorbuje zbytky čistiacich prostriedkov a pod.
Uhľové rúno odstráňte po cca 2 týždňoch z veka, lebo jeho čistiaca sila je potom vyčerpaná.
Predtým, než vytiahnete zástrčku zo sieťovej zásuvky (zobrazenie H - J) uzavrite napred kohút na nasávacej strane
IN a potom na tlakovej strane OUT. Povoľte závitové puzdra kohútov, aby ste oddelili hadičkový systém. Potom otvo-
riť filter viacfunkčným strmeňom, ako popísané.
Vyberte predradený filter (zobrazenie N) a potom filtračné vložky (filtračné košíky), ktoré do seba kompletne zapada-
jú (zobrazenie O) a ktoré sa dajú rozdeliť krátkym potočením (zobrazenie P). Vyberte filtračnú vložku z predradeného
filtra a prepláchnite ju vlažnou vodou (zobrazenie Q). Vyberte biele filtračné rúno z veka a vymeňte ho pri každom
čistení za nové (obj. číslo 2616320).
Vložte jemné filtračné rúno do veka a naskrutkujte ho potom na filtračné vložky (filtračné košíky). Predradený filter
sa potom nainštaluje na veko (zobrazenie R).
EHEIM ecco-filter sa výborne hodí k úprave vody svojím vrstvovým zložením, ktoré má oproti štandardným filtračným
vložkám o cca 30 % vyššiu účinnosť. K tomu doporučujeme EHEIM filtračné vložky, ktoré pracujú na mecha-
nickom, biologickom adsorpčnom alebo chemickom základe.
Zloženie filtračných vložiek sa prevádza zásadne podľa ukázanej schémy (pozri i vyklápaciu stranu).
Z času na čas by sa mala vyčistiť komora čerpadla, guľôčkoventil a hadičky, aby sa zaručila bezporuchofunk-
cia Vášho filtra.
Komora čerpadla sa otvoriť stlačením oboch uzáverov na veku komory čerpadla a súčasným stiahnutím za čap
(zobrazenie S). Koleso čerpadla, komoru čerpadla, veko a chladiaci kanál čerpadla vyčistiť mäkkou kefou (obj. číslo
4009560). Potom pritlačiť veko komory čerpadla na hlavu čerpadla, až kým svorky nezapadnú.
Guľôčkoventil je prístupný pri otvorenej komore čerpadla. Tento sa stará o automatický uzáver vo fáze nasávania
pri spustení filtra. Vybrať klietku guľôčky (zobrazenie U), vybrať guľôčku a všetky diely očistiť mäkkou kefou. Pri vsa-
dení dbať na to, aby sa guľôčka mohla volne pohybovať.
Tesniaci krúžok na hlave čerpadla navlhčiť, alebo ho zľahka namastiť vazelínou, aby sa zabezpečili funkčné pohyby.
Ak sa po čase bude ťažko presúvať viacfunkčný strmeň, potom by sa malo tesnenie vymeniť (obj. číslo 7314058).
K čisteniu hadičiek doporučujeme EHEIM univerzálnu čistiacu kefu (obj. číslo 4005570).
N - R
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ
S - U
KOMORA ČERPADLA, GUĽÔČKOVÝ VENTIL A TESNIE
Zavrieť filter:
DÔLEŽITÉ. Nenaplniť nikdy celý filter vodou. K nasadeniu hlavy čerpadla musí ležať viacfunkčný strmeň na puzdre
filtra, poloha strmeňa , aby sa dali postranné čapy na hlave čerpadla zasunúť do otvorov strmeňa. DÔLEŽITÉ. Pri
zatváraní dbajte na to, aby tesnenie správne ležalo vo svojom uložení.
Potom presuňte viacfunkčný strmeň znovu pomaly do zvislej, prevádzkovej polohy, poloha strmeňa , pričom bude
vrchná časť samostatne zatiahnutá do tesnenia.
Dbajte na správnu manipuláciu a vyvarujte sa priškripnutiu prstov.
1
3
1 / 1