Whirlpool HDL 10 W Návod na inštaláciu

Značka
Whirlpool
Kategória
Hračky
Model
HDL 10 W
Typ
Návod na inštaláciu
4
AA-510982-1
X
MAGYAR
FIGYELMEZTETÉSI - Az elektromos, víz- és
gázszerelési és csatlakoztatási munkákat sza-
kembernek kell végeznie a gyártó utasításai
szerint és a helyi biztonsági előírásokkal
összhangban.
Б
ЪЛ
ГАРСКИ
ВMAE - Eлектрическите, водните и
газовите инсталации и свързване трябва да
се направят от квалифициран техник съоб-
разно инструкциите на производителя и в
съответствие с местните изисквания за без-
опасност.
ROMANA
ATEN∂IE - Instalarea şi racordarea la electrici-
tate, apăşi gaz trebuie să fie efectuate de
către un tehnician calificat, în conformitate cu
instrucţiunile producătorului şi cu respectarea
normelor locale referitoare la siguranţă.
SLOVENSKY
OPOZORILO - Elektrické , vodné a plynové
prí pojky a zapojenie musí urobiť kvalifiko-
vaný technik v lade s pokynmi výrobcu a v
lade s platnými miestnymi bezpečnostnými
predpismi.
/