Trust Vintori Návod na obsluhu

Značka
Trust
Kategória
reproduktory
Model
Vintori
Typ
Návod na obsluhu
Bluetooth Audio Speaker - USER’S MANUAL
54
Inštalácia
A Výber vstupu
B Ovládanie hlasitosti/režim
C Predchádzajúca skladba*
D Prehrávanie/Pauza*
E Ďalšia skladba*
F LED kontrolka:
Modrá 1x za sekundu Režim párovania
Modrá 1x každé 2 sekundy Párovanie nepripojené.
Modrá 2x každé 4 sekundy Párovanie a pripojené
Červená nepretržitá 3,5 mm vstup
Červená 1x za sekundu Pohotovostný režim
G 3,5 mm vstup zvuku
H 3,5 mm výstup slúchadiel
I Vstup napájacieho adaptéra
J Tlačidlo Power
K Adaptér napájania
L Audio kábel
* Funkcia funguje iba pri použití vstupu Bluetooth.
- Pripojte napájací adaptér k zásuvke.
- Pripojte napájací adaptér k vstupu napájacieho adaptéra „I“.
- Napájanie reproduktora spustíte stlačením tlačidla na zadnej strane reproduktora.
- LED indikátor „F“ začne blikať na modro každú sekundu (režim párovania).
Ak LED indikátor nebliká na modro 1x za sekundu, stlačte a 5 sekúnd podržte tlačidlo prehrávania/pauzy.
Ak je počas konfigurácie zariadenia požadované heslo, použite „0000“.
1
2
Bluetooth Audio Speaker - USER’S MANUAL
55
Štandardná konfigurácia
iPad/ iPhone
- Prejdite na „Settings” [„Nastavenia“]
- Prejdite na „General“ [„Všeobecné“] nastavenia.
- Prejdite na „Bluetooth“ [„Bluetooth“]
- Uistite sa, že je Bluetooth zapnuté.
- V zozname zariadení Bluetooth vyberte „Trust BT Audio“. (uistite sa, že reproduktor je v režime
párovania)
Keď je status zariadenia „paired” [„párovanie“], vaše zariadenie je pripravené na použitie.
Android
Prejdite na „Settings“ [„Nastavenia“].
Prejdite na „Wireless and network“ [„Bezdrôtové zariadenie a sieť“].
Prejdite na „Bluetooth settings“ [„Nastavenia Bluetooth“] a ak je to potrebné, stlačte „find nearby
devices“ [„nájsť zariadenia v okolí“].
V zozname zariadení Bluetooth vyberte „Trust BT Audio“. (uistite sa, že reproduktor je v režime
párovania)
9
Stlačte a podržte „Trust BT Audio“ a prejdite na ponuku možností bezdrôtového zvukového zariadenia.
10 Uistite sa, že je zariadenie „Connected“ [„Pripojené“] a že je vybraný profil „Media“ [„Médiá“].
Vaše zariadenie je pripravené na použitie.
Windows
11 A. Otvorte ikony panela úloh.
B. Kliknite na ikonu Bluetooth.
C. Kliknite na „Add a device“ [„Pridať zariadenie“].
12 - V zozname zariadení Bluetooth vyberte „Trust BT Audio“. (uistite sa, že reproduktor je v režime
párovania)
Po úspešnom pridaní zariadenia je vaše zariadenie pripravené na používanie.
13 - Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu reproduktora na paneli úloh.
- Otvorte „Playback devices“ [„Prehrávacie zariadenia“].
14
- Ako východiskové zariadenie nastavte „Trust BT Audio“.
8
6
5
3
4
7
Bluetooth Audio Speaker - USER’S MANUAL
56
Konfigurácia na systéme Mac
- Kliknite na ikonu Bluetooth na paneli úloh.
- Uistite sa, že Bluetooth je zapnuté.
- Prejsť na „set up Bluetooth device“ [„nastavenie zariadenia Bluetooth“].
- V zozname zariadení Bluetooth vyberte „Trust BT Audio“. (uistite sa, že zariadenie je v režime párovania)
- Kliknite na „Continue“ [„Pokračovať“].
- Ak nebolo párovanie úspešné. Prejdite na „Passcode options“ [„Možnosti hesla“].
- Vyberte „Use a specific passcode“ [„Použiť špecifické heslo“].
- Heslo je „0000“.
- Kliknite na „ok“ [„ok“].
- Kliknite na „Continue“ [„Pokračovať“].
-
Vaše zariadenie je teraz pripravené na použitie.
Pokročilé ovládania
Pohotovostný režim
Stlačením a podržaním ovládania hlasitosti na 4 sekundy prejde reproduktor do pohotovostného režimu.
(LED kontrolka bliká na červeno 1x za sekundu)
Ak chcete znovu zapnúť reproduktor, stlačte na 1 sekundu ovládanie hlasitosti.
Ovládanie hlasitosti/výšok/basov
Ak chcete prepínať medzi hlasitosťou, výškami a basmi, stlačte počas prehrávania hudby ovládanie
hlasitosti.
Pamäť reproduktora
Reproduktor má zabudovanú pamäť Pri každom zapnutí reproduktora a vášho hudobného prehrávača sa
automaticky pripoja.
Ak chcete vymazať pamäť reproduktora, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo prehrávania/pauzy.
Zmena vstupu zvuku
Reproduktor ma 2 rôzne vstupy zvuku. Bluetooth a 3,5 mm zvuk
Stlačením tlačidla výberu vstupu „A“ môžete medzi týmito vstupmi prepínať.
LED kontrolka indikuje vybraný vstupný zdroj. - Modrá LED kontrolka: Bluetooth
- Červená LED kontrolka: 3,5 mm vstup zvuku
Bluetooth Audio Speaker - USER’S MANUAL
57
Riešenie problémov
Problém Riešenie
Neviem pripojiť BT reproduktor k
môjmu zariadeniu
- Uistite sa, že je BT reproduktor v režime párovania. Stlačte a 5
sekúnd podržte tlačidlo prehrávania/pauzy a aktivujte režim
párovania. (modrá LED kontrolka bliká každú sekundu)
- Uistite sa, že ste vybrali správny vstup.
- Ak je požadované heslo. Použite „0000“.
- Presuňte BT reproduktor bližšie ku zdroju zvuku. (za ideálnych
podmienok je maximálna vzdialenosť 10 m)
- Vymažte internú pamäť reproduktora. (stlačte a 5 sekúnd podržte
tlačidlo prehrávania/pauzy) Zopakujte konfiguračné kroky pre vaše
zariadenie. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac)
- Reproduktor môžete naraz spárovať iba s jedným zariadením.
Žiadny zvuk
- Skontrolujte LED kontrolku. LED kontrolka musí blikať na modro 2x
každé 4 sekundy.
- Uistite sa, že ste vybrali správny vstup.
- Zopakujte konfiguračné kroky pre vaše zariadenie. (iPad/iPhone,
Android, Windows, Mac)
- Váš BT reproduktor je príliš ďaleko od zariadenia. (za ideálnych
podmienok je maximálna vzdialenosť 10 m)
- Ak používate výrobok okolo veľkých kovových povrchov, tieto
povrchy odstráňte alebo svoj výrobok presuňte mimo nich.
- Stena a podlaha drasticky redukujú rozsah výrobku. Presuňte BT
reproduktor bližšie ku zdroju zvuku.
- Presuňte BT reproduktor Ďalej od ostatných bezdrôtových zariadení.
(ako routery, myš a klávesnica bezdrôtovej siete)
Skreslený zvuk
Hlasitosť je nízka
- Skontrolujte nastavenie hlasitosti vášho zariadenia. (Tablet,
Smartphone, počítač)
Ak sa váš problém nevyrieši, kontaktujte prosím helpdesk na www.trust.com/18017/faq.
/

Táto príručka je tiež vhodná pre