Trust 19043 Návod na inštaláciu

Kategória
Klávesnice
Typ
Návod na inštaláciu

Táto príručka je tiež vhodná pre

Bluetooth Keyboard - USER’S MANUAL
41
Inštalácia
- Odstráňte kryt na batérie.
- Vložte batérie do klávesnice.
- Zapnite klávesnicu.
- Na 3 sekundy stlačte tlačidlo pripojenia a aktivujte režim párovania.
Konfigurácia
iPad/ iPhone
- Prejsť na „Settings” [„Nastavenia“]
- Prejsť na „General“ [„Všeobecné“] nastavenia.
- Prejsť na „Bluetooth“.
- Uistite sa, že je Bluetooth zapnuté.
- V zozname Bluetooth zariadení vyberte „Bluetooth Keyboard“ (uistite sa, že klávesnica je v režime
párovania).
Napíšte požadované heslo na klávesnici a stlačte Enter.
Keď je status zariadenia „paired” [„párovanie“], vaše zariadenie je pripravené na použitie.
Android
Prejsť na „Settings” [„Nastavenia“].
Ikonu nastavení nájdete na domácej obrazovke, zásuvke aplikácie alebo hodinách.
Uistite sa, že je Bluetooth zapnuté.
Ak je to potrebné, v ponuke Bluetooth stlačte „search for devices“ [„vyhľadať zariadenia“].
V zozname Bluetooth zariadení vyberte „Bluetooth Keyboard“ (uistite sa, že klávesnica je v režime
párovania).
10 Napíšte požadované heslo na klávesnici a stlačte Enter.
Vaše zariadenie je teraz pripravené na použitie.
Windows 8
11 A. Otvorte lištu nastavení a kliknite na „Settings“ [„Nastavenia“].
(Prejdite do vrchného pravého rohu obrazovky alebo stlačte „tlačidlo Windows + C“ pre vyvolanie lišty
nastavení.)
B. Kliknite na „Change PC settings“ [„Zmeniť nastavenia PC“].
C. Kliknite na „Devices“ [„Zariadenia“].
12
A. Kliknite na „Add a device“ [„Pridať zariadenie“].
B. Vyberte „Bluetooth Keyboard“.
C. Napíšte požadované heslo na klávesnici a stlačte Enter.
Po úspešnom pridaní zariadenia je vaše zariadenie pripravené na používanie.
Kliknite na ľavý spodný roh obrazovky, aby ste sa vrátili na štartovaciu obrazovku.
5
9
7
6
3
4
8
2
1
Bluetooth Keyboard - USER’S MANUAL
42
Windows 7/Vista/XP
13 A. Otvorte ikony panela úloh.
B. Kliknite na ikonu Bluetooth.
C. Kliknite na „Add a device“ [„Pridať zariadenie“].
14 V zozname Bluetooth zariadení vyberte „Bluetooth Keyboard“ (uistite sa, že klávesnica je v režime
párovania).
15
Napíšte požadované heslo na klávesnici a stlačte Enter.
16
Po úspešnom pridaní zariadenia je vaše zariadenie pripravené na používanie.
Mediálne tlačidlá
Android iOS Windows Poznámka
Predchádzajúca stopa
Funguje iba v
originálnej
hudobnej aplikácii
Ďalšia stopa
Prehrávanie/pozastavenie
Stlmiť
Hlasitosť -
Hlasitosť +
Klávesnica
Hľadať
Domov
/ Domov
Špeciálne tlačidlá v modrej môžete použiť stlačením tlačidla „fn“ + špeciálne tlačidlo.
Bluetooth Keyboard - USER’S MANUAL
43
Riešenie problémov
Problém Riešenie
Bluetooth klávesnica sa nedá pripojiť
k môjmu zariadeniu
- Uistite sa, že je klávesnica režime párovania. Stlačte a na 3 sekundy
podržte tlačidlo pripojenia a aktivujte režim párovania.
- Ak je požadované heslo. Napíšte požadované heslo na klávesnici a
stlačte Enter.
- Posuňte Bluetooth klávesnicu bližšie k vášmu zariadeniu (za
ideálnych podmienok je maximálna vzdialenosť 10 m).
- Klávesnicu môžete naraz pripojiť iba k jednému zariadeniu.
- Vymeňte batérie.
Len počítač
- Preinštalujte/aktualizujte ovládače svojho Bluetooth zariadenia a
reštartujte svoj systém (len počítač).
Na obrazovke sa nezobrazujú všetky
napísané znaky
- Posuňte Bluetooth klávesnicu bližšie k svojmu zariadeniu.
- Vymeňte batérie.
- Preinštalujte/aktualizujte ovládače svojho Bluetooth zariadenia a
reštartujte svoj systém.
- Ak používate výrobok okolo veľkých kovových povrchov, tieto
povrchy odstráňte alebo svoj výrobok presuňte mimo nich.
- Posuňte Bluetooth klávesnicu ďalej od ostatných bezdrôtových
zariadení (ako bezdrôtoví sieťové smerovače).
- Klávesnica prejde po nejakom čase bez používania do režimu
spánku.
Po stlačení tlačidla sa klávesnica preberie. Toto môže trvať niekoľko
sekúnd.
Ako môžem spárovať svoju
klávesnicu s iným zariadením
- Postupujte podľa inštalácie od kroku 2.
Klávesnica zobrazuje na mojom
zariadení iné znaky
- Zmeňte nastavenia jazyka klávesnice na svojom zariadení.
Mediálne tlačidlá nefungujú
- Pri používaní alternatívneho prehrávača hudby nemusia mediálne
tlačidlá fungovať.
Ak sa váš problém nevyriešil, kontaktujte prosím technickú podporu na www.trust.com/19029/faq.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75

Trust 19043 Návod na inštaláciu

Kategória
Klávesnice
Typ
Návod na inštaláciu
Táto príručka je tiež vhodná pre