Trust 19043 Návod na inštaláciu

Značka
Trust
Kategória
klávesnice
Model
19043
Typ
Návod na inštaláciu
Bluetooth Keyboard - USER’S MANUAL
41
Inštalácia
- Odstráňte kryt na batérie.
- Vložte batérie do klávesnice.
- Zapnite klávesnicu.
- Na 3 sekundy stlačte tlačidlo pripojenia a aktivujte režim párovania.
Konfigurácia
iPad/ iPhone
- Prejsť na „Settings” [„Nastavenia“]
- Prejsť na „General“ [„Všeobecné“] nastavenia.
- Prejsť na „Bluetooth“.
- Uistite sa, že je Bluetooth zapnuté.
- V zozname Bluetooth zariadení vyberte „Bluetooth Keyboard“ (uistite sa, že klávesnica je v režime
párovania).
Napíšte požadované heslo na klávesnici a stlačte Enter.
Keď je status zariadenia „paired” [„párovanie“], vaše zariadenie je pripravené na použitie.
Android
Prejsť na „Settings” [„Nastavenia“].
Ikonu nastavení nájdete na domácej obrazovke, zásuvke aplikácie alebo hodinách.
Uistite sa, že je Bluetooth zapnuté.
Ak je to potrebné, v ponuke Bluetooth stlačte „search for devices“ [„vyhľadať zariadenia“].
V zozname Bluetooth zariadení vyberte „Bluetooth Keyboard“ (uistite sa, že klávesnica je v režime
párovania).
10 Napíšte požadované heslo na klávesnici a stlačte Enter.
Vaše zariadenie je teraz pripravené na použitie.
Windows 8
11 A. Otvorte lištu nastavení a kliknite na „Settings“ [„Nastavenia“].
(Prejdite do vrchného pravého rohu obrazovky alebo stlačte „tlačidlo Windows + C“ pre vyvolanie lišty
nastavení.)
B. Kliknite na „Change PC settings“ [„Zmeniť nastavenia PC“].
C. Kliknite na „Devices“ [„Zariadenia“].
12
A. Kliknite na „Add a device“ [„Pridať zariadenie“].
B. Vyberte „Bluetooth Keyboard“.
C. Napíšte požadované heslo na klávesnici a stlačte Enter.
Po úspešnom pridaní zariadenia je vaše zariadenie pripravené na používanie.
Kliknite na ľavý spodný roh obrazovky, aby ste sa vrátili na štartovaciu obrazovku.
5
9
7
6
3
4
8
2
1
Bluetooth Keyboard - USER’S MANUAL
42
Windows 7/Vista/XP
13 A. Otvorte ikony panela úloh.
B. Kliknite na ikonu Bluetooth.
C. Kliknite na „Add a device“ [„Pridať zariadenie“].
14 V zozname Bluetooth zariadení vyberte „Bluetooth Keyboard“ (uistite sa, že klávesnica je v režime
párovania).
15
Napíšte požadované heslo na klávesnici a stlačte Enter.
16
Po úspešnom pridaní zariadenia je vaše zariadenie pripravené na používanie.
Mediálne tlačidlá
Android iOS Windows Poznámka
Predchádzajúca stopa
Funguje iba v
originálnej
hudobnej aplikácii
Ďalšia stopa
Prehrávanie/pozastavenie
Stlmiť
Hlasitosť -
Hlasitosť +
Klávesnica
Hľadať
Domov
/ Domov
Špeciálne tlačidlá v modrej môžete použiť stlačením tlačidla „fn“ + špeciálne tlačidlo.
Bluetooth Keyboard - USER’S MANUAL
43
Riešenie problémov
Problém Riešenie
Bluetooth klávesnica sa nedá pripojiť
k môjmu zariadeniu
- Uistite sa, že je klávesnica režime párovania. Stlačte a na 3 sekundy
podržte tlačidlo pripojenia a aktivujte režim párovania.
- Ak je požadované heslo. Napíšte požadované heslo na klávesnici a
stlačte Enter.
- Posuňte Bluetooth klávesnicu bližšie k vášmu zariadeniu (za
ideálnych podmienok je maximálna vzdialenosť 10 m).
- Klávesnicu môžete naraz pripojiť iba k jednému zariadeniu.
- Vymeňte batérie.
Len počítač
- Preinštalujte/aktualizujte ovládače svojho Bluetooth zariadenia a
reštartujte svoj systém (len počítač).
Na obrazovke sa nezobrazujú všetky
napísané znaky
- Posuňte Bluetooth klávesnicu bližšie k svojmu zariadeniu.
- Vymeňte batérie.
- Preinštalujte/aktualizujte ovládače svojho Bluetooth zariadenia a
reštartujte svoj systém.
- Ak používate výrobok okolo veľkých kovových povrchov, tieto
povrchy odstráňte alebo svoj výrobok presuňte mimo nich.
- Posuňte Bluetooth klávesnicu ďalej od ostatných bezdrôtových
zariadení (ako bezdrôtoví sieťové smerovače).
- Klávesnica prejde po nejakom čase bez používania do režimu
spánku.
Po stlačení tlačidla sa klávesnica preberie. Toto môže trvať niekoľko
sekúnd.
Ako môžem spárovať svoju
klávesnicu s iným zariadením
- Postupujte podľa inštalácie od kroku 2.
Klávesnica zobrazuje na mojom
zariadení iné znaky
- Zmeňte nastavenia jazyka klávesnice na svojom zariadení.
Mediálne tlačidlá nefungujú
- Pri používaní alternatívneho prehrávača hudby nemusia mediálne
tlačidlá fungovať.
Ak sa váš problém nevyriešil, kontaktujte prosím technickú podporu na www.trust.com/19029/faq.
/

Táto príručka je tiež vhodná pre