De Dietrich DME7121W Dôležitá informácia

Značka
De Dietrich
Kategória
mikrovlny
Model
DME7121W
Typ
Dôležitá informácia
VÁžENÁ ZÁKAZNÍČKA,
VÁžENÝ ZÁKAZNÍK
SK
Objavovať výrobky De Dietrich znamená vychutnať si jedinečné chvíle.
Sú pôvabné už na prvý pohľad. Kvalita dizajnu
sa prejavuje nadčasovou estetikou a prepracovanými konečnými úpravami,
ktoré každému predmetu dodajú eleganciu a vycibrený vzhľad,
aby navzájom spolu ladili. Máte neodolateľnú chuť dotknúť sa ich.
Dizajn De Dietrich si zakladá na kvalitných a prestížnych
Materiáloch; Dáva prednosť autentickosti. Spoločnosť De Dietrich sa snaží
spojením najnovších technológií
a ušľachtilých materiálov zabezpečiť výrobu prestížnych
výrobkov určených pre kulinárske umenie, vášeň,
ktorú zdieľajú všetci milovníci kuchyne. Želáme vám, aby ste boli spokojní s
používaním tohto nového zariadenia.
Ďakujeme vám za vašu dôveru.
2
OBSAH
SK
Dôležité bezpečnostné pokyny a preventívne opatrenia ................3
Životné prostredie ..............................................................................6
Inštalácia a zapojenie do elektrickej siete........................................7
Popis rúry............................................................................................8
Prístroj ..................................................................................................8
Príslušenstvo ........................................................................................8
Ovládací panel......................................................................................9
Displej ................................................................................................10
Nastavenia ........................................................................................11
Nastavenie času ................................................................................11
Zmena času ........................................................................................11
Používanie časovača..........................................................................11
Zamknutie ovládacích prvkov ............................................................11
Menu nastavenia ................................................................................11
Pečenie ..............................................................................................12
Princíp fungovania..............................................................................12
Funkcie pečenia..................................................................................13
Funkcia mikrovlnného žiarenia ..........................................................13
Programovanie ..................................................................................13
Funkcie automatického pečenia ........................................................14
Funkcie automatického rozmrazovania ..............................................15
Funkcia ukladania do pamäte ............................................................15
Údržba................................................................................................16
Anomálie a riešenia..........................................................................16
Vhodnosť na daný účel....................................................................17
Popredajný servis ............................................................................18
3
Dôležité upozornenie:
Skôr ako zariadenie
zapnete, pozorne si
prečítajte tento návod na
montáž, aby ste sa rýchlejšie
oboznámili s jeho fungovaním.
Tento návod na použitie
uschovajte spolu s daným
zariadením. Pokiaľ by ste
zariadenie predávali alebo
prenechávali inej osobe,
zabezpečte, aby obsahoval aj
tento návod na použitie.
Pred inštaláciou a použitím
zariadenia sa oboznámte s
týmito pokynmi. Boli
vypracované pre vašu
bezpečnosť a bezpečnosť
ostatných osôb.
— Tento prístroj je určený
výhradne na domáce a
podobné používanie ako
napríklad:
v kuchynských kútoch
pracovníkov obchodných
zariadení, kancelárií a iných
profesionálnych odvetví, na
farmách, používanie klientmi
hotelov, motelov a iných pries-
torov, ktoré majú ubytovací
charakter, používanie v
priestoroch ako hosťovské
izby.
— Tento prístroj môžu
používať deti staršie ako 8
rokov a osoby, ktoré majú
znížené fyzické, zmyslové
alebo mentálne schopnosti,
alebo osoby, ktoré nemajú na
to skúsenosti a vedomosti, iba
vtedy, keď na nich dozerá
zodpovedná osoba, alebo ak
boli vopred poučené
o bezpečnom používaní prís-
troja a pochopili možné riziká
súvisiace s jeho používaním.
Dbajte na to, aby sa deti s
týmto zariadením nehrali. Deti
nesmú bez dozoru
samostatne čistiť prístroj
alebo vykonávať jeho údržbu.
— Dohliadnite na to, aby sa s
prístrojom nehrali deti.
UPOZORNENIE:
Zariadenie a jeho dostupné
časti sú počas používania
horúce. Nedotýkajte sa častí,
ktoré sa ohrievajú. Deti do 8
rokov sa musia zdržiavať v
bezpečnej vzdialenosti od
zariadenia, ak nie sú pod
sústavným dozorom.
Údržbu alebo opravy, pri
ktorých sa odstraňuje kryt,
ktorý chráni pred vystavením
mikrovlnnej energii, smú
vykonávať len kompetentné
osoby. Inak hrozí
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A PREVENTÍVNE OPATRENIA
DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY A ODLOŽTE ICH PRE PRÍPAD POTREBY.
Tento návod je možné si prebrať na internetovej lokalite značky.
nebezpečenstvo.
UPOZORNENIE: Ak prístroj
funguje v kombinovanom
režime, odporúča sa, aby deti
používali rúru len pod
dohľadom dospelých osôb z
dôvodu generovania
vysokej teploty.
— V mikrovlnnej rúre používa-
jte len vhodný kuchynský riad.
— Pri ohrievaní potravín v
plastových alebo papierových
nádobách dávajte pozor na
mikrovlnnú rúru, pretože môže
dôjsť k vznieteniu.
Ak sa objaví dym, vypnite a
odpojte rúru a nechajte
dvierka zatvorené, aby sa
zahasili prípadné plamene.
UPOZORNENIE: Tekutiny a
iné potraviny sa nesmú
ohrievať v uzavretých
nádobách, pretože môžu
explodovať.
Pri príprave v mikrovlnnej rúre
sa nesmú používať kovové
nádoby na potraviny a nápoje.
— Ohrievanie nápojov v
mikrovlnnej rúre môže
spôsobiť oneskorené privede-
nie tekutiny k varu. Preto
dávajte pri manipulácii s
nádobou pozor.
— Obsah dojčenských fliaš a
nádob s jedlom pre deti je
potrebné premiešať alebo
pretrepať. Pred konzumáciou
je potrebné skontrolovať ich
teplotu, aby nedošlo k
popáleniu.
— Neodporúča sa ohrievať v
mikrovlnnej rúre vajcia v škru-
pine a celé vajcia na tvrdo,
pretože môžu explodovať,
dokonca aj po uvarení.
— Toto zariadenie je určené
na pečenie so zatvorenými
dvierkami.
— Mikrovlnná rúra je určená
na ohrievanie potravín a nápo-
jov.
Sušenie potravín alebo utierok
či ohrievanie vyhrievacích
podložiek, papúč, špongií,
vlhkých handier a podobne
môže spôsobiť poranenie,
požiar a vznietenie.
UPOZORNENIE:
Ak dôjde k poškodeniu
dvierok alebo ich tesnenia,
rúra sa nesmie používať, kým
ju neopraví kvalifikovaná
osoba.
Odporúča sa pravidelne čistiť
mikrovlnnú rúru a odstrániť z
nej všetky zvyšky potravín.
— Pokiaľ nie je zariadenie
udržiavané náležite čisté,
4
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A PREVENTÍVNE OPATRENIA
5
povrch sa môže poškodiť a
ovplyvniť tak životnosť
zariadenia, prípadne viesť k
nebezpečným situáciám.
Na čistenie sklenených
dvierok rúry nepoužívajte
drsné čistiace prostriedky ani
drôtenky, pretože by sa mohol
poškrabať povrch, čo by
mohlo viesť k prasknutiu skla.
Zariadenie nečistite parou.
Po inštalácii musí zástrčka
zostať prístupná.
Zariadenie sa musí dať odpojiť
od napájacej siete buď
pomocou elektrickej zástrčky,
alebo vypínačom zabudo-
vaným v pevnom rozvode, ak
je ním prístroj vybavený, v
súlade s inštalačnými pred-
pismi.
Ak je napájací kábel
poškodený, musí ho vymeniť
výrobca, jeho popredajný
servis alebo podobná kvalifi-
kovaná osoba, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Rúru umiestnite do stredu
nábytku tak, aby bola zaistená
minimálna vzdialenosť 10mm
od bočnej steny nábytku.
Materiál nábytku, do ktorého
je zariadenie vstavané, musí
odolávať teplu (alebo byť
pokrytý takýmto materiálom).
Kvôli väčšej stabilite rúru
k nábytku pripevnite pomocou
2 skrutiek, ktoré umiestnite do
otvorov určených na tento
účel.
UPOZORNENIE:
Nedovoľte deťom používať
mikrovlnnú rúru bez dozoru,
pokiaľ nedostali dostatočné
pokyny na tento účel, aby
mohli bezpečne používať rúru
a rozumeli nebezpečenstvám
pri nesprávnom použití.
Toto zariadenie nie je určené
na prevádzku nad režimom
pyrolýzy rúry.
Tento prístroj je potrebné
inštalovať na vyvýšené
miesto, 850mm nad zem.
Toto zariadenie sa môže
nainštalovať kdekoľvek pod
pracovnú dosku alebo do
vstavaného nábytku v súlade
s inštalačnou schémou.
Toto zariadenie nie je navrh-
nuté tak, aby fungovalo pod
inou vstavanou jednotkou.
Dbajte na to, aby ste pri
odoberaní nádob z jednotky
neotáčali točňu.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A PREVENTÍVNE OPATRENIA
6
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Baliace materiály tohto zariadenia sú
recyklovateľné. Podieľajte sa na
recyklácii a prispievajte k ochrane
životného prostredia a uložte ich do
komunálnych kontajnerov určených
na tento účel.
Toto zariadenie obsahuje tiež mnoho
recyklovateľných materiálov. Je označené
týmto logom, ktorý označuje, že opotrebované
zariadenia sa nesmú miešať s ostatnými
odpadmi.
Výrobca bude zariadenia recyklovať
v najlepších podmienkach v súlade s európskou
smernicou 2002/96/ES o likvidácii elektrických
a elektronických zariadení.
Podrobné informácie o najbližších zberných
miestach opotrebovaných zariadení získate od
mestského úradu alebo predajcu.
Ďakujeme vám za vašu spoluprácu v oblasti
ochrany životného prostredia.
7
napájanie zariadenia je dostatočné (16
ampérov),
Ak elektrická inštalácia vo vašej domácnosti
vyžaduje zmenu zapojenia zariadenia,
zavolajte kvalifikovaného elektrikára.
Pri inštalácii a údržbe je potrebné zariadenie
odpojiť z elektrického napájania a poistky je
potrebné vypnúť alebo vybrať.
Upozornenie:
Ochranný vodič (zeleno-žltý) sa zapája
na svorku zariadenia a musí byť
napojený na uzemnenie inštalácie.
Ak rúra vykazuje niekoľko odchýlok,
odpojte zariadenie alebo vyberte poistku
zodpovedajúcu napájaciemu káblu rúry.
Upozornenie:
Naša záruka sa nevzťahuje na prípad
nehody alebo incidentu, ktoré boli
spôsobené nepoužitím uzemnenia,
chybného alebo nesprávneho uzemnenia.
VYBALENIE
Pri prevzatí zariadenia ho ihneď vyberte z
obalu alebo ho nechajte rozbaliť. Skontrolujte
jeho celkový vzhľad. Akékoľvek výhrady
zaznamenajte na dodací list a jeho kópiu si
odložte. Odstráňte všetky ochranné prvky.
Skontrolujte vlastnosti zariadenia uvedené na
výrobnom štítku a dodržiavajte ich (obr. A).
VÝBER   MIESTA A ZAPUSTENIE
Toto zariadenie sa môže nainštalovať
kdekoľvek pod pracovnú dosku alebo do
vstavaného nábytku v súlade s inštalačnou
schémou (obr. B-C-D-E).
Svoj prístroj nepoužívajte okamžite (počkajte
približne 1 až 2 hodiny) po prenesení z
chladného miesta, pretože kondenzácia môže
spôsobiť poruchu.
Rúru umiestnite do stredu nábytku tak, aby
bola zaistená minimálna vzdialenosť 10 mm
od bočnej steny nábytku. Materiál nábytku, do
ktorého je zariadenie vstavané, musí
odolávať teplu (alebo byť pokrytý takýmto
materiálom).
Kvôli väčšej stabilite rúru k nábytku pripevnite
pomocou 2 skrutiek, ktoré umiestnite do
otvorov určených na tento účel.
ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE
Upozornenie:
Inštaláciu môžu vykonávať len
inštalatéri alebo kvalifikovaní technici.
Je potrebné zaistiť elektrickú bezpečnosť
správnym zapustením. Pred odložením
zariadenia do skrine je potrebné vykonať
elektrické pripojenie.
Skontrolujte, či:
1
INŠTALÁCIA
8
2
POPIS RÚRY
PRÍSLUŠENSTVO
• Točňa: umožňuje rovnomerné varenie
potravín bez manipulácie.
Bez zásahu sa otočí v 2 smeroch. Ak sa
nevypne, skontrolujte, či sú všetky časti
správne umiestnené.
Možno ju používať ako misku na
varenie. Vyberte ju pomocou
prístupových zón nachádzajúcich sa
vnútri rúry (obr. A). Nesnažte sa ho
otáčať ručne, v opačnom prípade hrozí
riziko poškodenia hnacieho systému.
• Unášač: umožňuje otáčanie sklenenej
točne (obr. B).
Ak vyberiete unášač, dávajte pozor, aby
sa do otvoru hriadeľa motora nedostala
voda.
Nezabudnite znova vložiť späť unášač,
držiak s kolieskami a točňu. Nesnažte sa
ho otáčať ručne, v opačnom prípade
hrozí riziko poškodenia hnacieho
systému.
• Držiak s kolieskami : V prípade
nesprávneho otáčania skontrolujte, či sa
pod točňou nenachádzajú cudzie
predmety.
• Točňa v zastavenej polohe :
umožňuje prípravy veľkých jedál na
celom povrchu rúry. V tomto prípade je
potrebné v polovici programu otočiť
nádoby alebo premiešať jej obsah.
ZARIADENIE
A
B
C
D
E
Točňa
Unášač
Držiak s kolieskami
Identifikačný štítok
A
B
C
D
E
Ovládací panel
9
OVLÁDACÍ PANEL
2
POPIS RÚRY
Displej:
umožňuje vám programovanie na
displeji:
funkciu, časy, hmotnosť alebo hodinu.
Otočný prepínač:
umožňuje vybrať funkciu pečenia.
Tlačidlo na otvorenie dvierok
Tlačidlo času:
umožňuje nastaviť čas v hodinách
alebo prejsť na časovač.
Tlačidlá + a -
umožňujú nastaviť hmotnosť,
naprogramovať trvanie pečenia,
časovač a výber z pamäte.
Tlačidlá Pamäť 1-2-3:
umožňujú potvrdiť zaregistrovanie
programu pečenia (maxi 3).
Tlačidlo Vynulovania :
dlhým stlačením tohto tlačidla ukončíte
pečenie alebo prebiehajúce
programovanie.
Tlačidlo Zastavenie točne :
umožňuje zastaviť a znovu spustiť
otáčanie točne.
Tlačidlo odloženie :
umožňuje spustiť ľubovoľný program.
B
A
C
B
A
C
10
Ukazovateľ mikrovlnnej rúry.
Ukazovateľ času programovania a hodín.
Zobrazenie výkonu mikrovlnnej rúry, hodiny,
hmotnosti alebo trvania pečenia.
Ukazovateľ hmotnosti.
Ukazovateľ času.
Ukazovateľ programov uložených v pamäti
.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
DISPLEJ
2
POPIS RÚRY
6
11
3
NASTAVENIA
NASTAVENIE ČASU
Po zapnutí napájania alebo po výpadku
elektriny zabliká 12:00.
Nastavte čas pomocou tlačidiel + a - a
potom stlačte tlačidlo na potvrdenie.
ZMENA ČASU
Stlačte tlačidlo , až kým nezabliká čas.
Upravte nastavenie hodín pomocou
tlačidiel + a - a stlačte tlačidlo na
potvrdenie.
Váš prístroj má teraz nastavený čas.
MENU NASTAVENIA
Môžete zmeniť rôzne parametre vašej
rúry:
zvuky a režim predvádzania.
Na tento účel stlačte na niekoľko sekúnd
tlačidlá - a + na prístup k menu nastavení.
Pozrite si nasledujúcu tabuľku:
Ak je potrebné vybrať odlišné parametre,
stlačte tlačidlo a potom tlačidlo + na
úpravu výberu.
Na výber menu nastavení môžete
kedykoľvek stlačiť tlačidlo .
Nainštalované
parametre
v predvolenom
nastavení
Zvuky tlačidiel -
pípnutia:
Poloha ON (ZAP.), aktívne
zvuky.
Poloha OFF (VYP.), žiadne
zvuky.
Režim DEMO:
Poloha ON (ZAP.), aktívny
režim.
Poloha OFF (VYP.),
normálny režim rúry.
ZAMKNUTIE OVLÁDACÍCH PRVKOV
Detská bezpečnostná poistka
Stlačte tlačidlo , až kým sa nerozsvieti
symbol .
Na odomknutie stlačte tlačidlo , kým sa
na obrazovke nerozsvieti symbol .
POUŽÍVANIE   ČASOVAČA
Stlačte tlačidlo , ukazovateľ časovača
sa rozsvieti, zabliká trvanie.
Nastavte trvanie pomocou tlačidiel + a - a
potom stlačte tlačidlo na potvrdenie. Pri
skončení času sa ozve zvukový signál,
stlačte tlačidlo na zastavenie zvuku.
Funkcia časovača je k dispozícii
výlučne pri pečení.
12
Mikrovlnné žiarenie používané na varenie
sú elektromagnetické vlny. Vyskytujú sa
bežne v našom prostredí, ako rádiové
vlny, svetlo alebo infračervené žiarenie.
Ich frekvencia sa nachádza v pásme 2
450 MHz.
Ich správanie:
• odrážajú sa kovov,
• prechádzajú cez všetky ostatné
materiály,
• pohlcujú ho molekuly vody, tuku a
cukru.
Keď je jedlo vystavené mikrovlnného
žiarenia, dochádza k rýchlej agitácii jeho
molekúl, ktorá spôsobuje zahrievanie.
Hĺbka prenikania vĺn do potravín je
približne 2,5 cm, ak je jedlo hrubšie, stred
sa bude zohrievať ako v prípade
tradičného varenia.
Upozorňujeme, že mikrovlnné žiarenie
spôsobuje vnútri pokrmu jednoduchý
tepelný úkaz a nie sú zdraviu škodlivé.
4
VARENIE
PRINCÍP FUNGOVANIA
13
FUNKCIA MIKROVLNNÉHO ŽIARENIA
4
VARENIE
Otvorte dvierka. Vložte potraviny do
spotrebiča a zatvorte dvierka.
Ak nie je klapka správne zatvorená,
prístroj nefunguje.
Ak sa vám zdá, že sa jedlo nemôže
otáčať, pomocou tlačidla zastavenia
točne pred spustením programu alebo
počas neho.
Máte k dispozícii 5 výkonov
mikrovlnného žiarenia:
350, 500, 700 a 900 W.
Naprogramujte pečenie:
1. Vyberte výkon pomocou voliča funkcií
(napr.: 900 W - silné pečenie).
2. Naprogramujte trvanie pomocou
tlačidiel + a - (napríklad 5 minút).
3. Stlačte tlačidlo štartu .
Poloha
Používanie
Na varenie všetkej zeleniny a zemiakov. Na ohrievanie všetkých tekutých
pokrmov.
Na prihrievanie všetkých vašich čerstvých alebo mrazených jedál. Na
prihriatie hotových jedál a mrazenej zeleniny.
Na všetky ryby a hydinu. Na ukončenie prípravy začatej v režime PRUDKÉ
VARENIE, ako fazuľa, šošovica, mliečne výrobky.
Na ukončenie prípravy chodov začatých v režime PRUDKÉ VARENIE, kde
hrozí pravdepodobnosť rozvarenia na povrchu, ako je pečené teľacie,
bravčové.
Na rozmrazovanie mäsa, rýb, ovocia, chleba alebo jemných potravín.
Na varenie čerstvej zeleniny.
Na varenie rýb.
Na rozmrazovanie hotových jedál.
Na rozmrazovanie mäsa, hydiny.
Na rozmrazovanie chleba, pečiva a koláčov.
Na rozmrazovanie zeleniny.
Na prechod do programu MEMO.
FUNKCIE  PEČENIA
14
Odložený program, otočný tanier,
vnútorné svetlo sa zapne.
Trojité pípnutie indikuje koniec programu.
Tento signál sa opakuje každú minútu
počas desať minút až do otvorenia
dvierok.
Počas programu:
- Výkon môžete zmeniť pomocou voliča.
Program rozmrazovania:
Postupujte rovnakým spôsobom na výber
funkcie rozmrazovania .
1. Naprogramujte trvanie pomocou
tlačidiel + a - (napr.: 10 minút).
2. Stlačte tlačidlo štartu .
Počas funkcie rozmrazovania (150 W) sa
ozve pípnutie v polovici programu a
rozsvieti sa znak TURN, ktorý vám
indikuje, že je potrebné potravinu otočiť
pre lepšie výsledky. Znova zatvorte dvere
a stlačte tlačidlo na opätovné
spustenie rozmrazovania.
Počas programu:
- Zastavte alebo spustite otáčanie točne
stlačením tlačidla .
Na displeji zabliká symbol s ukazovateľom
OFF (VYP.), ktorý indikuje zastavenie točne.
Točňu spustíte opätovne stlačením tlačidla
.
Na displeji zabliká symbol s ukazovateľom
OFF (VYP.), ktorý indikuje opätovné spustenie
točne.
- Ak dvierka otvoríte pred dokončením
4
VARENIE
programu, zatvorte ich a stlačte tlačidlo na
pokračovanie v pečení.
- Po skončení programu môže vetranie
naďalej fungovať na zabezpečenie ochladenia
rúry. Vypne sa automaticky.
FUNKCIE AUTOMATICKÉHO PEČENIA.
Funkcia automatického výberu pečenia za vás
vyberie vhodné parametre varenia v závislosti
od potraviny, ktorú chcete pripravovať, a jej
hmotnosti. Vyberte jednu alebo dve z týchto
funkcií automatického pečenia:
: Čerstvá zelenina*.
: Ryby.
Vyberte funkciu.
Navrhovaná hmotnosť bliká na obrazovke.
Nastavte hmotnosť potravín pomocou tlačidiel
+ a - a potom ich potvrďte stlačením
Rúra sa spustí.
*
Ozve sa pípnutie v polovici programu a
rozsvieti sa znak TURN, ktorý vám
indikuje, že je potrebné potravinu otočiť
pre lepšie výsledky. Znova zatvorte dvere
a stlačte tlačidlo na opätovné
spustenie pečenia.
15
4
VARENIE
Funkcia automatického výberu za vás vyberie
vhodné parametre rozmrazovania v závislosti
od potraviny, ktorú chcete pripravovať, a jej
hmotnosti. Vyberte naprogramovaný pokrm z
uvedeného zoznamu:
: Rozmrazovanie hotových jedál.
: Rozmrazovanie mäsa, hydiny*.
: Rozmrazovanie chleba, pečiva a
koláčov*.
: Rozmrazovanie zeleniny.
Vyberte automatickú funkciu rozmrazovania
a skontrolujte hmotnosť potraviny pomocou
tlačidiel + a - (v krokoch po 50 g) a potom
potvrďte stlačením tlačidiel . Rúra sa
spustí.
*
Ozve sa pípnutie v polovici programu a
rozsvieti sa znak TURN, ktorý vám
indikuje, že je potrebné potravinu otočiť
pre lepšie výsledky. Znova zatvorte
dvere a stlačte tlačidlo na opätovné
spustenie rozmrazovania.
AUTOMATICKÉ FUNKCIE
ROZMRAZOVANIA
Funkcia Pamäte vám umožňuje uložiť 3
programy, ku ktorým sa potom
dostanete výberom funkcie
pomocou voliča funkcií.
Do pamäte možno uložiť všetky
programy.
Príklad:
Program okamžitého spustenia:
1. Vyberte funkciu mikrovlnnej rúry
podľa vlastného výberu, napr.:
PEČENIE 
SILNÉ (900 W)
2. Naprogramujte trvanie, napr. 2
minúty.
3. Namiesto stlačenia tlačidla štartu
stlačte dlhým stlačením tlačidlo uloženia
uloženia do pamäte .
Na displeji sa zobrazí MEM1.
Zvoľte možnosti MEM1, MEM2 alebo
MEM3 pomocou tlačidiel + a -.
Stlačte tlačidlo štartu.
Jedno pípnutie potvrdí zaregistrovanie
vášho vlastného programu.
Na spustenie programu uloženého
do pamäte:
pomocou voliča funkcií zvoľte funkciu
uloženú v pamäti .
Zvoľte možnosti MEM1, MEM2 alebo
MEM3 pomocou tlačidiel + a -.
Stlačte tlačidlo štartu . Spustí sa
program.
FUNKCIA MEMO
1616
Odporúčame vám pravidelne čistiť rúru
a odstraňovať všetky usadeniny vnútri
aj na vonkajšej strane zariadenia.
Používajte špongiu navlhčenú v
saponátovej vode. Pokiaľ nie je
zariadenie udržiavané náležite čisté,
povrch sa môže poškodiť a ovplyvniť tak
jeho životnosť, prípadne viesť k
nebezpečným situáciám.
Ak dôjde k poškodeniu dvierok alebo ich
tesnenia, rúra sa nesmie používať, kým ju
neopraví kvalifikovaná osoba.
Neodporúča sa používať abrazívne
prostriedky, alkohol ani riedidlo. Mohlo
ČISTENIE VNÚTORNÉHO A
VONKAJŠIEHO POVRCHU
5
ÚDRŽBA
by dôjsť k poškodeniu prístroja.
V prípade zápachu alebo pripáleninám
v rúre minúty v nej varte vodu s
citrónovou šťavou alebo octom v pohári
a vyčistite steny trochou tekutého
čistiaceho prostriedku.
Na jednoduché čistenie môžete točňu
vybrať. Na tento účel použite prístupové
zóny nachádzajúce sa vnútri rúry. Ak
vyberiete unášač, dávajte pozor, aby sa
do otvoru hriadeľa motora nedostala
voda. Nezabudnite znova vložiť späť
unášač, držiak s kolieskami a točňu.
Zariadenie sa nespustí.
Skontrolujte, či je zariadenie správne
zapojené.
Skontrolujte, či sú dvierka zariadenia dobre
zatvorené.
Zariadenie je hlučné.
Točňa sa neotáča správne.
Vyčistite kolieska a zónu otáčania pod
točňou.
Skontrolujte, či sú kolieska správne
umiestnené.
Na okienku vidíte hmlu.
Pomocou handričky utrite vodu,
ktorá sa vyzrážala.
Jedlo sa pomocou programu
mikrovlnného žiarenia nezohrieva.
Skontrolujte, či máte vhodný kuchynský
riad
vhodný do mikrovlnnej rúry a či úroveň
výkonu je nastavená správne.
Skontrolujte, či rúra nie je nastavená do
režimu „DEMO“ (pozrite si str. 11).
V zariadení sa tvoria iskry.
Zariadenie dôkladne vyčistite: odstráňte
tuk, čiastočky po varení...
Odstráňte všetky kovové časti zo stien rúry.
6
ANOMÁLIE A RIEŠENIA
17
7VHODNOSŤ  NA  DANÝ ÚČEL
Skúška Hmotno
Približný
čas
Výber výkonu Recepty/tipy
Vaje ný krém
(12.3.1)
1 000 g 16 – 18 min 500 W
Varné sklo 227
na to ni
Savojský kolá
(12.3.2)
475 g 7 – 8 min 700 W Varné sklo 827
na to ni
Sekaná
(12.3.3)
900 g 12 – 15 min 700 W
Varné sklo 838
Obal s plastovou
fóliou
na to ni
Rozmrazovanie
mäsa
(13.3)
500 g 14 – 15 min 150 W
Na plytkom tanieri
na to ni
Rozmrazovanie
malín
(B.2.1)
250 g 7 – 8 min 150 W
Na plytkom tanieri
na to ni
Skúšky vhodnosti podľa normy CEI/EN/NF EN 60705
Medzinárodná elektrotechnická komisia, SC.59K, stanovila normu pre skúšky
porovnávania výkonnosti vykonávané s rôznymi mikrovlnnými rúrami. Pre toto
zariadenie odporúčame:
18
8POPREDAJNÝ SERVIS
POZNÁMKA:
• Na účely neustáleho zlepšovania našich
výrobkov si vyhradzujeme právo
vykonávať akékoľvek zmeny ich
technických vlastností, funkcií alebo
estetických vlastností v závislosti od
vývoja techniky.
• Na jednoduché vyhľadanie odkazov pre
vaše zariadenie vám odporúčame
skontrolovať si ich tu.
INTERVENCIE
Prípadné zásahy na zariadení musí vykonať
kvalifikovaný odborník spoločnosti. Počas
telefonátu si pripravte všetky potrebné
referencie zariadenia (obchodné údaje, údaje
servisu, sériové číslo), aby sa zjednodušil
proces vybavovania žiadosti. Tieto informácie
sa nachádzajú na výrobnom štítku.
Nr
SERVICE: TYPE:
C
C
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXX XXX
XXXX
XXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XX XX XXXX
XXXXX
/