Kenwood ES020 KMIX BLANC Návod na obsluhu

Kategória
Kávovary
Typ
Návod na obsluhu

Táto príručka je tiež vhodná pre

Otvorte ilustrácie z titulnej strany
pred prvým použitím
1 Starostlivo si prečítajte tieto inštrukcie uschovajte ich pre budúcnosť.
2 Odstráňte všetky obaly a štítky.
3 Poumývajte jednotlivé časti: pozrite si časť "čistenie".
4 Zariadenie prepláchnite čistou vodou: pozrite si časť „pred uvarením prvej kávy“.
bezpečnosť
Nikdy nevyberajte držiak filtra v čase, keď sa varí káva, alebo sa vytvára
para – hrozí vyfúknutie pary a popálenie.
Dávajte pozor na popálenie spôsobené:
horúcimi časťami, napr. dýzou na paru, držiakom filtra alebo vývodom
kávy.
parou vychádzajúcou z dýzy na paru alebo kávou vychádzajúcou z
vývodu kávy.
Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí. A nikdy nenechávajte prívodnú
elektrickú šnúru visieť tak, aby ju mohli uchopiť deti.
Nikdy nepoužívajte poškodené zariadenie. Poškodené zariadenie dajte
skontrolovať alebo opraviť: pozrite si časť „servis a starostlivosť o zákazníkov“.
Nikdy nenamáčajte zariadenie do vody a nevystavujte vlhkosti elektrickú
šnúru ani zástrčku – mohlo by dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.
Zariadenie odpojte zo siete:
pred jeho naplnením vodou,
pred čistením,
po použití.
Nikdy nenechávajte zapnuté zariadenie bez dozoru.
Nedovoľte, aby sa prívodný kábel dotýkal horúcich častí.
Toto zariadenie nesmú používať žiadne osoby (vrátane detí), ktoré majú
obmedzené fyzické, senzorické alebo mentálne schopnosti, alebo majú málo
skúseností s podobnými zariadeniami, iba ak by tak robili pod kvalifikovaným
dohľadom alebo ak vopred obdržia dostatočné inštrukcie o obsluhe tohto
zariadenia od osoby, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť.
Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa nebudú s týmto
zariadením hrať.
Toto zariadenie používajte len v domácnosti na stanovený účel. Firma
Kenwood nepreberie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho
používania zariadenia, ani za následky nerešpektovania týchto inštrukcií.
dôležité upozornenie
Zariadenie nikdy nepoužívajte bez vody – inak by došlo k spáleniu čerpadla.
Zariadenie uchovávajte pri teplote nad 0° C inak by zamrzla voda v
zariadení a došlo by k jeho poškodeniu.
Zariadenie nikdy nepoužívajte bez podnosu na odkvapkávanie a úložného
roštu na šálky.
pred zapojením do siete
Overte, či vaša elektrická sieť rovnaké parametre, aké sú uvedené na
spodnej strane zariadenia.
Toto zariadenie vyhovuje európskej smernici 2004/108/EC o
elektromagnetickej znášanlivosti a predpisu č. 1935/2004 zo dňa 27/10/2004
o materiáloch, ktoré sú vhodné na kontakt s potravinami.
spoznajte svoj kávovar espresso Kenwood
vyberateľná nádržka na vodu
veko
držadlo dýzy na paru
rúrka na paru
dýza na paru
vývod kávy
gombík na reguláciu pary
malý filter na prípravu kávy z dávky do 1 šálky alebo z kávového vrecka
plôška
veľký filter len na prípravu kávy z dávky do 2 šálok
tlačidlo kávy
indikátor ukončenia prípravy kávy
tlačidlo zapnutia/vypnutia
indikátor ukončenia prípravy pary
tlačidlo pary
podnos na odkvapkávanie
plavák
úložný rošt na šálky
odmerná lyžica/ubíjač kávy
držiak filtra
páčka na vyprázdnenie filtra
plocha na uloženie šálok
pred uvarením prvej kávy
1 Uistite sa, že je gombík na reguláciu pary zatvorený otočením v smere
pohybu hodinových ručičiek (nepriťahujte ho nadmernou silou).
2 Nadvihnite veko, vyberte nádržku a naplňte ju studenou vodou. Nikdy ju
nenapĺňajte nad vyznačenú úroveň „MAX”. Prípadne nadvihnite veko a
nádržku naplňte bez vyberania.
Odporúčame použitie filtrovanej vody, keďže sa tým získa lepšia káva a
znižuje sa miera usadzovania vodného kameňa. Nikdy nepoužívajte vodu
sýtenú oxidom uhličitým.
3 Nádržku vráťte na miesto. Uistite sa, že je umiestnená správne a podľa
potreby na ňu jemne zatlačte tak, aby sa ventil na spodnej strane nádržky
napojil na spodnú časť zariadenia.
Dôležité upozornenie
Nikdy nepoužívajte zariadenie bez vody v nádržke. Vodu doplňte ihneď
potom, ako hladina klesne pod požadovanú úroveň.
4 Zatvorte veko.
5 Chyťte držadlo, otočte nabok dýzu na paru a vložte pod ňu kanvicu.
6 Pripevnite držiak filtra k zariadeniu tým, že ho umiestnite pod vývod kávy a
otočíte doprava . Pod filter umiestnite nádobu vhodnej veľkosti.
7 Zariadenie pripojte k sieťovému napájaniu a potom stlačte tlačidlo
zapnutia/vypnutia, ktoré sa rozsvieti oranžovou farbou. Zároveň začne blikať
indikátor ukončenia prípravy kávy zelenou farbou. Počkajte, kým zelený
indikátor neprestane blikať.
8 Otvorte gombík na reguláciu pary otočením v smere proti pohybu hodinových
ručičiek a stlačte tlačidlo kávy a nechajte vytiecť jednu šálku vody z dýzy na
paru. Zatvorte gombík na reguláciu pary a nechajte vytiecť jednu šálku vody
z vývodu kávy do nádoby.
9 Stlačením tlačidla kávy zastavte tok vody a potom stlačením tlačidla
zapnutia/vypnutia vypnite zariadenie.
10 Zopakujte tieto kroky, ak sa kávovar niekoľko dní nepoužíval.
nahriatie kávovaru
Aby sa zaistilo dávkovanie kávy espresso pri správnej teplote, kávovar musí
byť nahriaty.
1 Skontrolujte, či je gombík na reguláciu pary pevne zatvorený (otočte ho v
smere pohybu hodinových ručičiek) a či je dostatok vody na zohriate 1 alebo
2 šálok, podľa potreby.
2 Vložte požadovaný filter do držiaka filtra (bez kávy a tak, aby plôška na filtri
zapadla do štrbiny na držiaku filtra). 6 Držiak filtra pripevnite k zariadeniu
tým, že ho umiestnite pod vývod kávy a otočíte doprava . Uistite sa, že je
pevne na mieste.
3 Pod držiak filtra umiestnite šálku. Použitím rovnakej šálky, v ktorej sa bude
podávať káva sa zaistí, že šálka bude zohriata.
4 Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, ktoré sa rozsvieti oranžovou farbou.
Zároveň začne blikať indikátor ukončenia prípravy kávy zelenou farbou.
Počkajte, kým zelený indikátor neprestane blikať.
5 Stlačte tlačidlo kávy, ktoré sa rozsvieti oranžovou farbou a do šálky sa
napustí horúca voda. Keď začne zelený indikátor ukončenia prípravy kávy
blikať znovu, stlačením tlačidla kávy zastavte tok vody.
6 Vyberte držiak filtra a pokračujte prípravou kávy z mletej kávy alebo
kávových vreciek.
príprava kávy espresso z mletej kávy
1 Nahrejte zariadenie podľa popisu na strane 72.
2 Skontrolujte, či sa v nádržke nachádza voda.
3 Zvoľte požadovaný filter.
Použite menší filter na prípravu jednej šálky kávy (alebo z kávových vreciek)
alebo väčší filter na prípravu 2 šálok.
4 Kávu dávkujte pomocou odmernej lyžice v množstve jednej značky na jednu
šálku, povrch dávky vyrovnajte a potom jemne potlačte pomocou ubíjača
kávy. Utrite rozsypanú kávu z okraja filtra.
Keď kupujete mletú kávu, uistite sa, že je vhodná pre kávovary espresso.
Kávu nikdy nestláčajte príliš, pretože dôjde k zablokovaniu filtra a káva bude
tiecť pomaly, pričom pena bude tmavá. Ak sa však káva stlačí príliš jemne,
bude tiecť príliš rýchlo a pena bude svetlá, pričom káva bude mať vodnatú
chuť.
5 Založte držiak filtra. Uistite sa, že plôška na filtri zapadla do štrbiny na
držiaku filtra.
6 Založte držiak filtra do vývodu kávy. Otočte ho doprava tak, aby sa zaistil v
požadovanej polohe .
72
Slovenčina
Pod filter položte jednu alebo dve šálky . Ak pripravujete jednu šálku kávy,
šálku umiestnite do stredu.
7 Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a počkajte, kým neprestane blikať zelený
indikátor ukončenia prípravy kávy a potom stlačte tlačidlo kávy.
8 Keď máte dostatočné množstvo kávy – nie príliš veľa, inak bude príliš slabá,
stlačte tlačidlo kávy. Ak už nepripravujete ďalšiu kávu, stlačením tlačidla
zapnutia/vypnutia vypnite zariadenie. V tabuľke nižšie je uvedený návod na
to, ako dlho je potrebné podržať stlačené tlačidlo kávy na získanie rôznych
objemov kávy.
9 Počkajte 30 sekúnd a potom vyberte držiak filtra jeho otočením doľava.
Na filtri sa bude nachádzať voda po jeho vybratí: je to normálny jav
10 Ak chcete odstrániť použitú kávu z držiaka filtra, otočte páčku na rukoväti
tak, aby sa jej koniec dostal nad filter . Podržte páčku v tejto polohe a
potom otočte držiak s filtrom hore nohami a zvyšky vyklepte .
Dôležité upozornenie
Nikdy nevyberajte držiak filtra, pokiaľ je zvolená funkcia kávy alebo
pary – hrozí vyfúknutie pary a popálenie.
príprava kávy z kávových vreciek
Dôležité upozornenie
Ak sa použije filter na prípravu jednej šálky po použití mletej kávy, je
nevyhnutné, aby sa odstránila akákoľvek mletá káva z okolia vývodu kávy. Je
to nevyhnutné kvôli zabráneniu únikom vody z držiaka filtra a na zaistenie
optimálnej činnosti. Dávajte pozor, pretože dané miesto môže byť horúce.
1 Nahrejte zariadenie podľa popisu na strane 72, pričom založte malý filter do
držiaka filtra.
2 Po nahriatí vyberte držiak filtra a umiestnite kávové vrecko do filtra tak, aby
bolo správne orientované .
3 Stlačte vrecko smerom k dolnej časti filtra, pričom papierové výstupky musia
zapadnúť do vnútornej časti filtra.
4 Vrecko musí byť pevne vložené do stredu filtra.
5 Držiak filtra založte do vývodu kávy a otočte ho doprava tak, aby zapadol na
miesto .
6 Postupujte podľa návodu uvedeného v časti „príprava kávy
espresso”.
Poznámka – používajte vrecká, ktoré vyhovujú norme ESE.
Vždy dodržiavajte návod uvedený na obale vreciek v
súvislosti s ich správnym umiestnením vo filtri.
penenie mlieka na cappuccino
Espresso pripravte podľa vyššie uvedeného postupu
tip ak chcete pripraviť viac ako jedno cappuccino, najprv si pripravte všetky
kávy a potom na koniec si pripravte spenené mlieko pre všetky cappuccina.
1 Uistite sa, že sa v nádržke nachádza voda.
2 Uistite sa, že je gombík na reguláciu pary zatvorený.
3 Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, ktoré sa rozsvieti oranžovou farbou.
4 Stlačte tlačidlo pary a červený indikátor pary začne blikať.
5 Počkajte, kým červený indikátor nezačne svietiť nepretržite, čím bude
naznačovať, že zariadenie dosiahlo správnu teplotu.
6 Čiastočne naplňte kanvicu mliekom – objem mlieka sa môže zväčšiť až
trojnásobne, preto zvoľte kanvicu s vhodnou veľkosťou. Orientačne použite
40-60 ml mlieka na jedno cappuccino.
Najlepšie výsledky sa dosiahnu so studeným polotučným mliekom.
7 V jednej ruke držte kanvicu a dýzu umiestnite do mlieka, pričom sa uistite, že
sa mlieko nedostane nad spojovací bod v dýze.
8 Otvorte gombík na reguláciu pary jeho otočením proti smeru pohybu
hodinových ručičiek. The Objem mlieka sa začne zväčšovať a mlieko sa
spení . Nastavte výšku kanvice tak, aby špička dýzy zostávala pod
povrchom mlieka. Po 20-25 sekundách sa mlieko naparí a spení.
9 Paru zastavte otočením gombíka na reguláciu pary v smere pohybu
hodinových ručičiek.
Nikdy nedovoľte, aby sa mlieko dostalo do varu, pretože by sa tým pokazila
chuť kávy.
10 Stlačte tlačidlo pary.
množstvo veľkosť filtra približný čas na napustenie
1 Espresso (40 ml) 1 šálka 12 s
2 x Espresso (po 40 ml) 2 šálky 25 s
1 veľká káva (125 ml) 1 šálka 32 s
2 veľké kávy (po 125 ml) 2 šálky 65 s
11 Nalejte spenené mlieko do šálok s kávou espresso. Pri káve typu latte
zadržte penu a pridajte len naparené mlieko.
Dôležité upozornenie Nikdy nepoužívajte dýzu na paru dlhšie ako 2
minúty pri jednej príprave a dýzu vždy po použití vyčistite.
12 Vypnite zariadenie stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.
príprava kávy espresso po spenení mlieka
Dôležité upozornenie
Nikdy nevyberajte držiak filtra z krytu ihneď po použití funkcie pary.
Ak pripravujete espresso po spenení mlieka, musíte sa zbaviť akejkoľvek
prehriatej vody, ktorá by spálila kávu. Správny postup:-
1 Vypnite tlačidlo pary.
2 Uistite sa, že sa v nádržke nachádza voda a pod dýzu na paru umiestnite
kanvicu.
3 Otvorte gombík na reguláciu pary otočením proti smeru pohybu hodinových
ručičiek a potom stlačte tlačidlo kávy (z dýzy na paru vyjde voda/para).
Počkajte, kým zelený indikátor nezačne blikať, potom zatvorte gombík na
reguláciu pary a vypnite tlačidlo kávy
4 Počkajte ešte chvíľu, kým nezačne zelený indikátor svietiť nepretržite
zelenou farbou. Keď to nastane, zariadenie je pripravené na výrobu kávy.
čistenie
dýza na paru
Pred čistením dýzy na paru nechajte určité množstvo horúcej vody vytiecť z
dýzy, ktorá pomôže pri procese čistenia. Malo by sa to vykonať ihneď po
vypustení pary. Správny postup:-
1 Uistite sa, že sa v nádržke nachádza voda a že pod dýzou na paru je
kanvica.
2 Vypnite tlačidlo pary.
3 Otvorte gombík na reguláciu pary jeho otočením proti smeru pohybu
hodinových ručičiek.
4 Stlačte tlačidlo kávy a podržte ho stlačené približne 10 sekúnd, aby mohla
horúca voda prechádzať cez dýzu.
5 Vypnite tlačidlo kávy a potom zatvorte gombík na reguláciu pary otočením v
smere pohybu hodinových ručičiek.
6 Vypnite zariadenie stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.
Pred ďalším čistením odpojte zariadenie od sieťovej zásuvky a nechajte
všetko vychladnúť.
Prístroj nikdy neponárajte do vody.
Jednotlivé diely neumývajte v umývačke riadu.
dýza na paru
1 Odskrutkujte dýzu otočením v smere pohybu hodinových ručičiek a potom ju
dôkladne umyte. Skontrolujte, či nie sú upchaté 3 vyznačené otvory . Ak je
to potrebné, vyčistite ich pomocou špendlíka.
2 Vyčistite rúrku na paru. Zabezpečte, aby jej koniec nebol upchatý.
3 Priskrutkujte dýzu späť na tlakovú rúrku.
nádržka, veko, držiak filtra
Umyte, opláchnite a nechajte vyschnúť.
filter (verzia pre jednu a pre dve šálky)
Po každom použití umyte a vysušte.
Približne po každých 100 použitiach rozoberte a vyčistite dôkladnejšie podľa
nižšie uvedeného popisu.
Odmontujte uzáver umiestnený na spodnej strane filtra otáčaním vo
vyznačenom smere . Zariadenie na výrobu peny odmontujte vytlačením
zospodu . Jednotlivé diely zariadenia na výrobu peny oddeľte potiahnutím
tesnenia do strany a vybratím plastového kolieska a kovového filtra .
Jednotlivé časti dôkladne opláchnite. Kovový filter vyčistite v horúcej vode
pomocou kefky . Zabezpečte, aby otvory v kovovom filtri neboli upchaté.
Ak je to potrebné, otvory vyčistite špendlíkom . Jednotlivé diely vysušte a
potom ich znovu zložte správnym spôsobom.
úložný rošt na šálky, podnos na odkvapkávanie
Podnos na odkvapkávanie pravidelne vyprázdňujte. To, že je plná, poznáte
podľa červeného plaváka v strede podnosu na odkvapkávanie, ktorý vystúpi
a stane sa viditeľným v otvore na úložnom rošte na šálky.
1 Umyte a potom vysušte.
73
vývod kávy
Po každom použití skontrolujte, či je táto oblasť čistá a bez akýchkoľvek
zvyškov mletej kávy. Utrite do čista a ak je to potrebné, na základe
nasledujúceho postupu vyčistite túto časť dôkladnejšie. Ak sa táto časť
nebude udržiavať v čistote, bude to mať vplyv na kvalitu kávy a môže dôjsť aj
k poškodeniu zariadenia.
1 Pomocou skrutkovača odskrutkujte vyznačenú skrutku, ktorá pridržiava
vývod kávy na mieste (nevyberajte vnútorný kryt).
2 Vyčistite túto oblasť pomocou navlhčenej handričky.
3 Odmontovaný vývod dôkladne vyčistite v horúcej mydlovej vode pomocou
kefky. Dôkladne opláchnite. Zabezpečte, aby jednotlivé otvory neboli upchaté
a ak je to potrebné, vyčistite ich pomocou špendlíka.
4 Vývod namontujte v opačnom poradí vyššie uvedeného postupu.
Ak sa nebudú čistiť filtre a vývod kávy podľa uvedeného popisu, povedie to k
zrušeniu platnosti záruky.
odstraňovanie vodného kameňa
Usadený vodný kameň v kávovare odporúčame odstrániť po príprave
každých 200 šálok kávy.
1 Odporúčame zakúpenie výrobku výslovne určeného pre odstránenie vodného
kameňa v kávovaroch espresso. Použite množstvá odporúčané pri
samotnom prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa, ale neprekračujte
objem 1-litrovej nádržky.
2 Zabezpečte, aby držiak filtra nebol pripevnený a pod vývod kávy umiestnite
misku a pod dýzu na paru umiestnite kanvicu.
3 Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a potom stlačte tlačidlo kávy a napokon
otvorte gombík na reguláciu pary otočením proti smeru pohybu hodinových
ručičiek. Nechajte vytiecť 1 šálku vody z dýzy na paru. Zatvorte gombík na
reguláciu pary a nechajte vytiecť 1 šálku vody z vývodu na kávu. Nečakajte,
kým prestane blikať zelený indikátor.
4 Vypnite a odpojte kávovar od sieťovej zásuvky a nechajte zariadenie postáť
15 minút.
5 Zopakujte krok 3 a nechajte všetok prostriedok na odstraňovanie vodného
kameňa vytiecť zo zariadenia. Zariadenie vypnite.
6 Dôkladne opláchnite nádržku a naplňte ju pitnou vodou.
7 Podľa kroku 3 nechajte vodu, aby prepláchla dýzu na horúcu vodu a tiež
vývod tekutej kávy. Nádržku znovu naplňte pitnou vodou a postup zopakujte.
Týmto sa odstránia všetky zvyšky prostriedku na odstraňovanie vodného
kameňa.
Na opravy spôsobené poruchou kvôli usadeniu vodného kameňa vo výrobku
sa záruka nebude vzťahovať, ak sa odstraňovanie vodného kameňa nebude
vykonávať pravidelne.
servis a starostlivosť o zákazníkov
Keď sa poškodí prívodná elektrická šnúra, musí ju z bezpečnostných príčin
vymeniť alebo opraviť firma KENWOOD alebo pracovníci oprávnení firmou
KENWOOD.
Pokiaľ potrebujete pomoc pri nasledovných problémoch:
používanie vášho zariadenia
servis alebo opravy
Kontaktujte obchod, v ktorom ste si zariadenie zakúpili.
Navrhnuté a vyvinuté spoločnosťou Kenwood v Spojenom kráľovstve.
Vyrobené v Číne.
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA NA SPRÁVNU LIKVIDÁCIU PRODUKTU PODĹA
EURÓPSKEJ SMERNICE 2002/96/EC.
Po skončení životnosti produktu sa tento produkt nesmie jednoducho vyhodiť
spolu s domovým odpadom.
Musí sa odovzdať na príslušné zberné miesto na roztriedenie odpadu, alebo
dílerovi, ktorý sa postará o takúto likvidáciu.
Separátnou likvidáciou domácich spotrebičov sa vyhneme negatívnym účinkom
odpadu na životné prostredie a ohrozeniu zdravia vzniknutého nevhodnou
likvidáciou. Umožní sa tak aj recyklácia základných materiálov, čím sa dosiahne
značná úspora energií a prírodných zdrojov. Na pripomenutie nutnosti
separátnej likvidácie domácich spotrebičov je produkt označený preškrtnutým
kontajnerom na zber domáceho odpadu.
74
75
problém možná príčina riešenie
Káva espresso nevychádza
Káva je navlhnutá a/alebo je príliš
Skontrolujte, či používate mletú kávu vhodnú pre kávovary espresso. Kávu natlačte do
zo zariadenia. natlačená vo filtri. filtra jemnejšie a ak je to potrebné, použite kávu mletú iným spôsobom.
Otvory vo vývodoch držiaka filtra
Vyčistite otvory vo vývodoch
upchaté.
Vývod kávy je upchatý.
Čistenie vykonajte podľa postupu uvedeného v časti týkajúcej sa čistenia.
Nádržka nie je založená správne
Jemne potlačte nádržku tak, aby sa otvoril ventil v spodnej časti
a preto nie je ventil v spodnej časti
otvorený.
Otvory v zariadení na výrobu peny sú
Odmontujte zariadenie na výrobu peny a dôkladne vyčistite jednotlivé časti. Pozrite si
upchaté. časť týkajúcu sa čistenia (filtra).
Káva espresso kvapká
Držiak filtra je pripevnený k zariadeniu
Znovu založte držiak filtra a uistite sa, že je umiestnený správne a otočený doprava.
z okrajov držiaka filtra namiesto nesprávnym spôsobom.
z otvorov.
Tesnenie bojlera na espresso stratilo
Nechajte vymeniť tesnenie. Obráťte sa na oddelenie servisu a starostlivosti o zákazníkov.
svoju pružnosť.
Otvory vo vývodoch držiaka filtra
Vyčistite otvory vo vývodoch.
upchaté.
Do filtra na kávu sa umiestnilo príliš
Zmenšite množstvo kávy.
veľa kávy.
Káva espresso je studená
Nevykonalo sa nahriatie zariadenia.
Postupujte podľa pokynov týkajúcich sa zahrievania kávovaru.
Zelený indikátor ukončenej prípravy
Počkajte, kým zelený indikátor kávy neprestane blikať a až potom stlačte tlačidlo kávy.
kávy nesvietil, keď bolo stlačené
tlačidlo kávy.
Čerpadlo je príliš hlučné.
Nádržka na vodu je prázdna.
Nádržku naplňte vodou.
Nádržka nie je založená správne
Jemne potlačte nádržku tak, aby sa otvoril ventil v spodnej časti.
a preto nie je ventil v spodnej
časti otvorený.
Farba peny na káve je svetlá
Mletá káva nebola dostatočne stlačená.
Stlačte kávu silnejšie.
a káva vyteká
Použila sa príliš nahrubo namletá káva.
Zvýšte množstvo kávy vo filtri.
príliš rýchlo.
Použili sa príliš veľké dávky kávy.
Znížte množstvo kávy dávkovanej do šálok.
Použitá káva je nevhodná.
Zmeňte druh používanej kávy.
Farba peny na káve je tmavá
Mletá káva bola príliš stlačená.
Kávu stlačte menej.
a káva vyteká príliš pomaly.
Vývod kávy je upchatý.
Čistenie vykonajte podľa postupu uvedeného v časti týkajúcej sa čistenia.
Použilo sa príliš veľa kávy.
Zmenšite množstvo.
Káva je zomletá príliš jemne.
Zmeňte značku kávy a zakúpte kávu vhodnú pre kávovary espresso.
Použitá káva je nevhodná.
Zmeňte značku kávy a zakúpte kávu vhodnú pre kávovary espresso.
Káva má kyslú chuť.
Zariadenie nebolo po odstránení
Zariadenie prepláchnite v rámci niekoľkonásobnej výmeny čistej vody a opláchnite aj
vodného kameňa dôkladne všetky komponenty. Pozrite si časť týkajúcu sa čistenia.
vypláchnuté.
Pri príprave capuccina
Mlieko nie je dostatočne vychladené.
Vždy používajte mlieko z chladničky.
nedochádza k speneniu
Skúste použiť mlieko s iným obsahom tuku.
mlieka
Zariadenie na výrobu capuccina je
Vyčistite rúrku na vývod pary, ako aj dýzu. Pozrite si časť týkajúcu sa čistenia.
znečistené.
riešenie problémov
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87

Kenwood ES020 KMIX BLANC Návod na obsluhu

Kategória
Kávovary
Typ
Návod na obsluhu
Táto príručka je tiež vhodná pre