Kenwood IC800 Používateľská príručka

Značka
Kenwood
Kategória
žehličky
Model
IC800
Typ
Používateľská príručka
English 2 - 6
Nederlands 7 - 11
Français 12 - 17
Deutsch 18 - 23
Italiano 24 - 28
Português 29 - 31
Español 32 - 39
Dansk 40 - 44
Svenska 45 - 49
Norsk 50 - 54
Suomi 55 - 59
Türkçe 60 - 64
Ïesky 65 - 69
Magyar 70 - 74
Polski 75 - 80
Русский 81 - 86
Ekkgmij 87 - 92
Slovenský 93 - 97
Slovensko 98 - 102
UNFOLD
bezpečnosť
Počas čistenia nikdy neotvárajte
uzáver zohrievača vody kým je
jednotka pod tlakom. Môže výjsť
para a popáliť vás. Vždy spotrebič
vypnite, vyberte zo zásuvky a nádrž
na zohrievanie vyčistite až na druhý
deň.
Dávajte si pozor, aby ste sa
nepopálili parou zo žehličky,
horúcou vodou, žehliacou plochou,
či opierkou na žehličku.
Pri používaní zariadenia je
nevyhnutná opatrnosť z dôvodu
produkcie pary.
Nedovoľte deťom, aby sa
približovali k naparovacej stanici.
Uložte káble tak, aby naparovaciu
stanicu nemohli stiahnuť dolu.
Visiace káble a hadice sú
nebezpečné, uložte ich tak, aby sa
zabránilo nehodám.
Nikdy nežehlite šaty, ktoré má
niekto na sebe.
Nikdy nepoložte naparovaciu
stanicu, kábel alebo zástrčku do
tekutiny, mohli by ste dostať
elektrický šok.
Keď napĺňate vodnú nádrž z
kohútika, vždy ju najskôr vyberte z
naparovacej stanice.
Nedovoľte, aby sa káble ani hadica
na paru dotýkali horúcich častí.
V prestávkach medzi žehlením a po
použití vždy položte žehličku
žehliacou časťou na vyhradenú
plochu na naparovacej stanici.
Nikdy nenechajte zapnutú
naparovaciu stanicu bez dozoru.
Nikdy nepoužívajte poškodenú
naparovaciu stanicu. Dajte si ju
skontrolovať alebo opraviť. Viď:
servis alebo služby zákazníkom.
Parnú stanicu nepoužívajte ak
spadla alebo na nej sú viditeľné
známky ohrozenia resp. vytekania.
Nedotýkajte sa zariadenia mokrými
alebo vlhkými rukami.
Keď na naparovaciu stanicu
kladiete alebo z nej beriete
žehličku, vždy ju vypnite a vyberte
zo zásuvky.
Keď naparovaciu stanicu
nepoužívate, vždy ju vyberte z
prúdu a pred premiestňovaním
alebo čistením ju nechajte
vychladnúť.
Je mimoriadne nebezpečné púšťať
paru smerom k ľuďom alebo
zvieratám.
S týmto zariadením používajte len
vodu.
Počas používania musí byť
naparovacia stanica stabilná a
umiestnená v horizontálnej polohe.
Nikdy sa nepokúšajte k spotrebiču
pripojiť zariadenia, ktoré nie sú
schválené výrobcom. Zásuvka číslo
19 sa môže používať len na
zapojenie sady príslušenstva
Kenwood Multicare.
Žehlička sa nesmie dotýkať vodnej
nádrže ani sa o ňu opierať.
Tento spotrebič nie je určený na
používanie osobami (vrátane detí)
so zníženými telesnými,
senzorickými, alebo mentálnymi
schopnosťami, alebo
nedostatočnými skúsenosťami a
poznatkami, pokiaľ nie sú pod
dozorom alebo neboli poučené o
používaní spotrebiča osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby
sa predišlo ich hraniu so
spotrebičom.
Tento spotrebič používajte len na
úlohy, na ktoré je určený v
domácnosti. Spoločnosť Kenwood
odmieta prijať zodpovednosť v
prípade nesprávneho použitia
spotrebiča alebo nedodržania
pokynov v tomto návode.
pred zapnutím do zásuvky
Skontrolujte či napätie vo vašej
zásuvke zodpovedná napätiu
uvedenému na spodnej časti
naparovacej stanice.
93
Slovenský
Predtým, ako si prečítate inštrukcie, otvorte si prvú stránku, aby ste videli na
ilustrácie.
Táto žehlička je súlade s prepismi
Európskeho hospodárskeho
spoločenstva 89/336/EEC.
pred prvým použitím
1 Odstráňte obal a všetky nálepky.
2 Obmotajte zvyšný kábel okolo
spodnej časti naparovacej stanice.
3Vyskúšajte žehličku na starom kuse
látky aby ste zistili, či sú žehliaca
plocha a vodná nádrž čisté.
Odporúčame vám, aby ste žehličku
prečistili parou, stlačením tlačidla
na naparovanie. Odstránite tak
usadeniny, ktoré v žehličke mohli
vzniknúť počas výroby.
Zopakujte krok tri, ak zariadenie
dlhší čas nepoužívate.
spoznajte svoju
naparovaciu stanicu
Kenwood
poistka na neprerušované
naparovanie
tlačidlo na spúšťanie pary
prepínač na voľbu teploty so
svetelným indikátorom
žehliaca plocha
kryt na vodnú nádrž
vodná nádrž
ochranná bariéra pre vodnú nádrž
plocha na odkladanie žehličky
miesto na upevnenie stojanu
elektrický kábel
zásuvka pre odnímateľnú žehličku
hadica na prívod pary
uzáver na zohrievač vody
nastavovanie pary
svetelný indikátor nedostatku
vody
vypínač/zapínač
svetelný indikátor pripravenosti na
naparovanie
zásuvka pre sadu príslušenstva
Multicare*
držiak
stojan
odnímateľná žehlička
PTFE žehliaca plocha
neilustrovaná (len model IC800)
* Sada príslušenstva Multicare ICK01
nie je zahrnutá k modelu IC700, no
môžete si ju dokúpiť v predajni, kde
ste zakúpili naparovaciu stanicu.
použÍvanie vašej
naparovacej stanice
1 Zapnite odnímateľnú žehličku do
zásuvky na naparovacej stanici –
odstráňte viečko na zásuvke, potom
zasuňte zástrčku s tým, že šípka
musí byť na jej vrchnej strane. Keď
chcete zástrčku vybrať, pritlačte
vrúbkované časti na oboch
stranách a vytiahnite . Nikdy
neodstraňujte žehličku ťahaním kábla.
2 Položte naparovaciu stanicu na
žehliacu dosku, alebo iný stabilný
povrch v jej blízkosti, pričom
žehlička je na odkladacej ploche.
Naparovacia stanica ešte nemôže
byť zapnutá v v prúde a elektrický
kábel a hadica na prívod pary
nesmú byť pokrútené.
3 Na plochu umiestnite stojan. Hadicu
na prívod pary zaveste na stojan,
aby bol vo vyvýšenej polohe.
napĺňanie vodou
Buď
1 Zdvihnite kryt vodnej nádrže a
naplňte vodou. Opäť zakryte.
Alebo
2Vyberte vodnú nádrž. Zdvihnite kryt
a naplňte nádrž z kohútika.
Uzavrite. Vráťte nádrž na pôvodne
miesto miernym pritlačením.
Filtrovaná voda je najlepšia,
vzhľadom na to, že redukuje vodný
kameň, predlžuje životnosť vašej
naparovacej stanice (vodné filtre
Kenwood sú široko dostupné).
Prípadne použite 50% vody z
vodovodu a 50% destilovanej vody.
94
Do vody nič iné nepridávajte, ako
napr. vodu zo sušičiek,
parfumovanú vodu, vodu z
chladničky, klimatizácie, batérií,
fľaškovanú minerálnu vodu alebo
dažďovú vodu. Tieto obsahujú
organický odpad alebo minerálne
látky, ktoré sa pri zvýšení teploty
koncentrujú a spôsobujú prskanie,
hnedé škvrny alebo predčasné
opotrebovanie naparovacej stanice.
Ak potrebujete naparovaciu stanicu
naplniť počas používania,
odporúčame, aby ste vybrali celú
vodnú nádrž, naplnili a vrátili späť.
Ak chcete doplniť vodu a nádrž
nevyberiete, vždy najskôr vypnite
naparovaciu stanicu z prúdu.
výber správnej teploty
Riaďte sa inštrukciami a symbolmi
na šatách, ktoré žehlíte. Ak
inštrukcie chýbajú, teplotu si zvoľte
nasledovne:
dobré rady
Začnite s odevmi, ktoré potrebujú
najnižšiu teplotu. Potom
prechádzajte na tie, ktoré si
vyžadujú vyššiu. (Znížite tak riziko
prepálenia, pretože ochladenie
žehličky trvá istý čas.)
Pre zmiešané tkanivá, napríklad
bavlnu
●●● a polyester , použite
najnižšiu teplotu, ktorá je k
dispozícii
.
Ak máte pochybnosti, začnite s
nízkou teplotou na časti, ktorú
nevidieť (napríklad zadná spodná
časť košele).
nastavovanie teplogy
Pred zapnutím naparovacej stanice
skontrolujte, či je poistka na
neprerušované naparovanie
vypnutá tým, že zatlačíte poistku na
ľavej strane žehličky. Tým sa
zabezpečí uvoľnenie tlačidla na
naparovanie.
1 Zasuňte naparovaciu stanicu do
prúdu.
2 Zapnite a rozsvieti sa modré svetlo.
3 Zvoľte teplotu otočením prepínača,
svetlo pod ním sa rozsvieti. Keď sa
žehlička zohreje na zvolenú teplotu,
svetlo zhasne. (Počas žehlenia sa
svetlo bude zapínať a vypínať,
keďže žehlička si udržuje potrebnú
teplotu.)
žehlenie nasucho
Postupujte tak isto pokiaľ ide o
nastavovanie teploty.
Dávajte si pozor, aby ste nestlačili
tlačidlo na naparovanie.
žehlenie s naparovaním
1 Skontrolujte, či je v nádrži voda.
Zasuňte do prúdu a zapnite.
2 Zvoľte teplotu. Najlepšie výsledky s
naparovaním dosiahnete, keď
prepínač otočíte na .
Množstvo vyrobenej pary je možné
regulovať. Ak je žehlička nastavená
na
otočte regulátor pary doľava
pre minimálne množstvo pary. Pri
teplote
●● otočte regulátor pary do
stredu a v prípade nastavenia
teploty
●●● otočte regulátor
doprava pre maximálne množstvo
pary.
3 Počkajte na zelené svetlo, ktoré
naznačuje že sa dosiahol potrebný
tlak na naparovanie. Trvá to asi 3
minúty. Taktiež počkajte kým
kontrolka kontroly teploty nezhasne.
Počas používania môže zariadenie
bzučať. Znamená to, že funguje
pumpa, ktorá tlačí vodu z nádrže
do zohrievača, kde sa vytvára para
na žehlenie. Vtedy zasvieti červené
svetlo signalizujúce, že v nádrži je
málo vody.
4 Predtým než začnete žehliť, alebo
ak ste nepoužívali funkciu
naparovania, alebo ak ste
naparovaciu stanicu nedávno čistili,
podržte žehličku ďalej od vášho
žehlenia a niekoľkokrát stlačte
tlačidlo naparovania. Tým sa
odstráni akákoľvek studená voda
skondenzovaná v zariadení atď. z
parného obvodu.
95
5 Ak chcete vypustiť paru počas
žehlenia, stlačte naparovacie
tlačidlo. Ak chcete sústavné
naparovanie, stlačte poistku na
neprerušované naparovanie na
pravej strane žehličky. Ak chcete
stály prívod pary vypnúť, stlačte
tlačidlo na ľavej strane žehličky.
Keď používate naparovanie, zelené
svetlo, ktoré označuje pripravenosť
na naparovanie sa vypne.
Množstvo vypúšťanej pary je
možné regulovať. Posuňte páčku
doprava pre maximálne
naparovanie a doľava na
minimálne.
6 Keď v nádrži nie je dosť vody,
zasvieti červená kontrolka. Zároveň
budete z pumpy počuť bzučanie. Ak
by sa to stalo, odporúčame vám,
aby ste vypli naparovaciu stanicu,
vyberte vodnú nádrž a doplňte ju
vodou.
Poznámka: Keď žehličku používate
dlho, vždy skontrolujte, či je vo
vodnej nádrži dostatok vody.
dobré rady
Vlna a zamat. Držte žehličku 2 cm
nad látkou a stlačte tlačidlo na
naparovanie. Para látku vyrovná a
oživí. Látku nenaťahujte.
Vertikálne žehlenie - obleky,
kostýmy, šaty a záclony vyžehlíte a
oživíte aj keď visia (viď ďalej).
PTFE žehliaca plocha
(len model IC800)
Žehliacu plochu je možné nasadiť,
keď žehlíte jemné materiály ako
hodváb. Riaďte sa inštrukciami na
obale a odložte si ich pre prípad
ďalšieho použitia. Pri nasadzovaní
buďte opatrní, najmä keď je
žehlička horúca.
Ak žehliaca plocha (Kenwood
model ICSP01) k vášmu spotrebiču
nie je pripojená, môžete si ju
dokúpiť v predajni, kde ste kúpili
vašu naparovaciu stanicu.
naparovanie pokrčených
závesov, šiat, oblekov, kostýmov
na vešiakoch
1 Skontrolujte, či je v nádrži voda.
2 Otočte prepínač na voľbu teploty na
.
3 Keď zasvieti svetlo označujúce
pripravenosť na naparovanie,
jednou rukou mierne naťahujte
materiál, druhou držte žehličku v
zvislej polohe.
4 Posúvajte žehličku vertikálne po
látke a tlačte na naparovacie
tlačidlo.
Nikdy nenaparujte šaty, ktoré má
niekto na sebe. Nedotýkajte sa pary
ani žehliacej plochy.
Pri zvislom žehlení si dávajte pozor,
aby ste žehličku držali smerom od
seba či ostatných.
Pri všetkých látkach, okrem ľanu či
bavlny držte žehličku kúsok od
materiálu, aby ste ho nespálili.
starostlivosť a őistenie
Pred čistením alebo odložením
vždy vypnite, vyberte zo zásuvky a
nechajte cez noc vychladnúť.
Vyprázdnite vodnú nádrž.
Keď spotrebič prenášate, vždy
používajte držiak a skontrolujte, či
je žehlička v bezpečnej polohe.
vonkajšia žehliaca plocha
Nepoškrabte plochu žehlením
tvrdých častí, napríklad zipsov.
Keď chcete odstrániť zvyšky látok
zo žehliacej plochy, po dĺžke ju
pretrite mäkkou, vlhkou a
nekovovou čistiacou špongiou.
obal
Pretrite vlhkou handrou.
vnútro
dôležité
Aby ste predÍžili životnosť vašej
naparovacej stanice a zabránili
vytvoreniu povlaku, je nevyhnutné
aby ste vypláchli bojler po každom
desiatom naplnení, alebo jedenkrát
za mesiac. Ak žijete v oblasti s
96
tvrdou vodou, zvýšte frekvenciu
čistenia. Nepoužívajte chemické
látky na odstránenie hrdze alebo
ocot, mohli by váš prístroj poškodiť.
Vyčistite bojler, najskôr sa však
uistite, že počas noci vychladol.
Obráťte naparovaciu stanicu a
stiahnite klapku, ktorá pokrýva
uzáver bojlera .
Odskrutkujte uzáver mincou a
vylejte vodu. Pridajte pohár pitnej
alebo prefiltrovanej vody,
zariadením potraste a vodu vylejte.
Opakujte to dovtedy, kým voda,
ktorú vylievate, nebude čistá.
Keď ste skončili s čistením, do
zohrievača nalejte 500ml čerstvej
pitnej, alebo prefiltrovanej vody a
zaskrutkujte uzáver, nepoužite však
príliš veľkú silu. Zavrite viečko.
Zariadenie je teraz pripravené na
použitie.
dôležité: Po čistení vždy do
zohrievača nalejte 500ml vody, aby
ste zabránili poškodeniu
naparovacej stanice.
servis a služby
zákazníkom
Ak je kábel poškodený, z
bezpečnostných dôvodov ho musí
firma KENWOOD, alebo ňou
schválená opravovňa vymeniť.
Ak potrebujete pomoc s:
používaním vašej naparovacej
stanice
servisom alebo opravami
kontaktujte predajňu, kde ste vašu
naparovaciu stanicu kúpili.
97
/

Táto príručka je tiež vhodná pre