Russell Hobbs 24440-56 Používateľská príručka

Kategória
Žehličky
Typ
Používateľská príručka
55
GB
DE
FR
NL
IT
ES
PT
DK
SE
NO
FI
RU
CZ
SK
PL
HR
SI
GR
HU
TR
RO
BG
AE
Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu
inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:
Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo
nedostatkom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom/poučení a sú si
vedomí s tým spojených rizík.
Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
Čistenie a používatská údržba nesmie byť vykonávaná deťmi, ak nie sú
staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
Tento spotrebič používajte a skladujte mimo dosahu detí.
Žehličku používajte, alebo postavte na pätu na stabilnom, rovnom a
teplovzdornom povrchu, najlepšie na žehliacej doske.
Nenecvajte žehlku bez dozoru, keď je pripojená do elektrickej siete,
alebo keď je postavená na žehliacej doske.
Pred napĺňaním, čistením a po použití odpojte žehličku zo siete.
Nepoužívajte prístroj, keď spadol alebo je poškodený, pri poruchách alebo
keď preteká.
Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho
servisným technikom alebo iným kvalikovaným odborníkom, aby nedošlo
k riziku.
h Povrchy pstroja budú horúce – nedotýkajte sa ich.
B
Spotrebič nevkladajte do kvapaliny, nepoužívajte ho v kúpeľni, pri vode alebo vonku.
Šatstvo nežehlite ak ho má práve niekto na sebe – dotyčnej osobe tým spôsobíte zranenia.
Tento spotrebič nepoužívajte na iné účely ako je uvedené v tomto návode na používanie.
Nepoškriabte žehliacu plochu – vyhýbajte sa gombíkom, zipsom a pod.
Prístroj má ochrannú tepelnú poistku, ktorá sa pri prehriatí preruší. V takom prípade prestane prístroj
fungovať a musí sa dať opraviť.
LEN NA DOMÁCE POUŽITIE
NÁKRESY
1. Regulátor teploty
2. Tlačidlo pary
3. Hadička na paru
4. Značka
5. Svetelná kontrolka termostatu
6. Nádržka
7. Svorka hadičky na paru
8. Miesto na uloženie kábla
9. Odvápňovacia kazeta (vo vnútri nádržky)
10. Spínač on/o - zapnuté/vypnu
11. Varovná svetelná kontrolka/tlačidlo na
resetovanie
12. Regulátor pary
56
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Zo žehličky a žehliacej plochy odstráňte všetky označenia, nálepky alebo obalový materiál.
Ak žehlička zo začiatku trochu dymí, je to v poriadku a po prečistení ohrievacieho telesa uvedené
prestane.
Prežehlite najskôr starší kus bavlnenej látky, aby ste vyčistili žehliacu plochu.
PLNENIE
Žehlička sa môže používať s vodou z vodovodu, ale ak bývate v oblasti s tvrdou vodou, mali by ste
používať destilovanú vodu (nie chemicky zmäkčenú vodu).
Pri kúpe destilovanej vody sa presvedčte, či je určená pre žehličky.
1. Nádržku vyberte vytiahnutím z tela parnej stanice pomocou úchytky na prednej strane nádržky.
2. Naplňte nádržku po značku max. Neprekračujte značku max.
3. Nádržku vložte späť do podstavca.
ÚVODNÉ NASTAVENIA
1. Žehličku položte na vrchnú časť podstavca
2. Zástrčku pripojte do zásuvky.
3. Zapnite jednotku nastavením tlačidla on/o na I.
4. Otočte ovládačom teploty tak, aby ste požadované nastavenie dostali vedľa značky. Svetielko
termostatu bude blikať dovtedy, kým žehlička nedosiahne požadovanú teplotu. Po dosiahnutí
požadovanej teploty svetielko zostane svietiť.
5. Pomocou ovládača pary zvoľte množstvo pary, ktoré požadujete (
m
= nízke,
l=stredná, h
= vysoké).
SPRIEVODCA NASTAVENÍM TEPLOTY
1. Pozrite si symboly znázorňujúce starostlivosť o oblečenie (i j k l).
2. Najskôr žehlite tkaniny vyžadujúce nízke teploty j , potom tie, ktoré potrebujú stredne vysoké teploty
k a nakoniec tie vyžadujúce vysoké teploty l.
3. Otočte ovládačom teploty tak, aby ste požadované nastavenie dostali vedľa značky
Ak sa pokyny na visačkách šiat líšia od tohto sprievodcu, postupujte podľa pokynov na visačke.
označenie na visačkách nastavenie teploty
j nízka – nylon, akryl, polyester
k stredná – vlna, zmesi s polyesterom
l vysoká – bavlna, ľan
/max
i nežehliť
Keď žehliaca plocha dosiahne prevádzkovú teplotu, svetelná kontrolka termostatu zostane natrvalo svietiť.
ŽEHLENIE PAROU
1. Ak chcete použiť paru, teplota musí byť nastavená na
l
alebo vyššiu.
2. Pomocou ovládača pary zvoľte množstvo pary, ktoré požadujete (m= nízke, l=stredná, h = vysoké).
3. Na vytvorenie pary stlačte tlačidlo pary, na zastavenie pary ho uvoľnite.
POZN.: Keď zapnete vašu parnú stanicu po prvýkrát a stlačíte tlačidlo žehlenia parou, bude to
chvíľu trvať, lebo parná stanica bude pumpovať vodu z nádržky, aby nastavila systém. To je
normálne a môže to trvať 20 - 30 sekúnd. To isté sa stane po opätovnom naplnení nádržky.
57
GB
DE
FR
NL
IT
ES
PT
DK
SE
NO
FI
RU
CZ
SK
PL
HR
SI
GR
HU
TR
RO
BG
AE
SUCHÉ ŽEHLENIE
Žehliť nasucho môžte jednoducho tak, že nestlačíte tlačidlo pary, ale ak sa chcete vyhnúť náhodnému
stlačeniu, potom by ste mali žehliť s prázdnou nádržkou. Najskôr vyžehlite nasucho, potom vypnite,
naplňte nádržku a dokončite žehlením parou.
VERTIKÁLNE NAPAROVANIE
Odstráňte záhyby na visiacich šatách, visiacich záclonách a na bytovom textile
Presvedčte sa, či je za látkou dostatočné vetranie, inak sa môže vlhkosť nahromadiť a spôsobiť
pleseň.
Presvedčte sa, či sa za látkou nenachádza niečo, čo by mohla para poškodiť.
Skontrolujte, či sú vrecká, záložky a manžety prázdne.
1. Regulátor teploty nastavte na max
2. Držte žehličku v blízkosti látky (nesie sa jej dotýkať).
Na menšie plochy odporúčame na vytvorenie pary používanie spúšťača pary, keďže je to lepšie
ovládateľné.
PO POUŽITÍ
1. Žehličku položte na vrchnú časť podstavca a otočte ovládač teploty n .
2. Nastavte spínač on/o na O a odpojte podstavec z elektrickej siete.
3. Vyprázdnite nádržku.
4. Pred čistením, premiestňovaním, alebo odkladaním nechajte žehličku úplne vychladnúť.
5. Hadičku na paru je možné stočiť a vložiť do svorky na hadičku.
6. Sieťový kábel oviňte okolo parnej stanice proti smeru hodinových ručičiek, potom zasuňte zástrčku
do zásuvky (Obr. C).
7. Nádržka na vodu musí byť pred uložením žehličky do vertikálnej polohy vyprázdená.
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
1. Jednotku vytiahnite zo zásuvky a nechajte ju úplne vychladnúť.
2. Otrite vonkajší povrch vlhkou látkou.
3. Škvrny na žehliacej ploche odstráňte s trochou octu.
4. Nepoškriabte žehliacu plochu.
ODOVACIA KAZETA
Na predĺženie životnosti vášho prístroja a predchádzaniu problémov s vodným kameňom je vaša parná
stanica vybavená odvápňovacou kazetou. Životnosť odvápňovacej kazety závisí od častosti používania a
tvrdosti vody vo vašej oblasti. V oblastiach s mäkkou vodou by to malo byť asi 100 použití. Varovné
svetielko/tlačidlo na resetovanie bude blikať, aby vám pripomenulo, že je potrebné kazetu vymeniť.
Nedávajte do nádržky žiadne prostriedky na odvápnenie (vrátane octu). To môže prístroj poškodiť.
Na výmenu kazety:
1. Vypnite parnú stanicu a odpojte ju zo zásuvky.
2. Nechajte parnú stanicu vychladnúť aspoň 1 hodinu, až kým nie je žehliaca plocha studená.
3. Z prednej časti jednotky vyberte nádržku na vodu.
4. Odvápňovaciu kazetu vytiahnite z nádržky na vodu rovno nahor. Kazeta môže pri vyberaní
obsahovať vodu (Obr. A).
5. Vložte novú kazetu a zatlačte ju pevne nadol do nádržky na vodu.
6. Nádržku na vodu naplňte vodou a vložte na miesto.
7. Parnú stanicu zapojte do zásuvky.
8. Keď je prístroj pripravený, potiahnite spúšťačom pary, až kým sa nezačne vytvárať para. Toto uvedie
systém do optimálneho nastavenia.
58
Dôležité: Používanie prístroja bez výmeny kazety môže spôsobiť zníženie tvorby pary a poškodiť prístroj.
Nikdy neresetujte systém odvápňovania bez výmeny kazety. Záruka nebude pokvať škodu spôsobenú
na prístroji tým, že odvápňovacie kazety neboli vymieňané podľa potreby.
VÝMENA ODVÁPŇOVACÍCH KAZIET
Skontaktujte sa s vaším miestnym servisným strediskom a uveďte číslo modelu prístroja, aby ste zistili, ako
zakúpiť náhradné odvápňovacie kazety a ltre. Podrobnosti nájdete na priloženej záručnej karte.
FILTER
Odporúčame, aby ste lter vybrali a vyčistili po každých 6 použitiach, v závislosti od tvrdosti vody vo vašej
oblasti. Svetelný indikátor varovania/tlačidlo resetovania bude blikať, aby vám pripomenulo, že je
potrebné vyčistiť lter.
Na vybratie ltra:
1. Jednotku vytiahnite zo zásuvky a nechajte ju úplne vychladnúť.
2.
C
Nechajte parnú stanicu vychladnúť aspoň 1 hodinu, až kým nie je žehliaca plocha stude.
3. Vyberte nádržku z prednej časti jednotky. Filter je za nádržkou.du.
4. Otočte ltrom proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho (Obr. B).
5. Filter opláchnite pod vodou.
6. Filter vráťte na miesto a pevne ho upevnite.
7. Znovu nastavte svetelný indikátor pripomenutia.
RECYKLÁCIA
W
Aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných
látok, prístroje a nabíjacie a nenabíjacie batérie označené niektorým z týchto
symbolov nesmú byť likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Elektrické a
elektronické výrobky a prípadne nabíjacie a nenabíjacie batérie vždy odovzdajte na
príslušnom ociálnom mieste pre recykláciu / zber.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96

Russell Hobbs 24440-56 Používateľská príručka

Kategória
Žehličky
Typ
Používateľská príručka