Black & Decker KS777 Používateľská príručka

Značka
Black & Decker
Kategória
Elektrické náradie
Model
KS777
Typ
Používateľská príručka
41
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša priamočiara píla Black & Decker je určená
na rezanie dreva, plastov a tabuľových plechov.
Toto náradie je určené iba na spotrebiteľské
použitie.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bez-
pečnostné pokyny a bezpečnostné vý-
strahy. Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým
prúdom, požiaru a vážnemu zraneniu.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny
uschovajte na prípadné ďalšie použitie.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom
(bez prívodného kábla).
1. Bezpečnosť na pracovisku
a. Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný
priestor môže viesť k spôsobeniu úrazov.
b. Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. V elektrickom
náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo
výparov.
c. Pri pci s elektrickým náram zaistite
bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných
osôb. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2. Elektric bezpečnosť
a. Zástrčka pvodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy
žiadnym spôsobom neupravujte. Pri náradí
chránenom uzemnením nepoužívajte
žiadne redukcie zástrčiek. Neupravované
zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú
riziko vzniku úrazu elektrickým pdom.
b. Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektric
sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho
tela vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
c. Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne
do elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d. S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoívajte prívodný
kábel na prešanie alebo posúvanie
radia a neťahajte zaň, ak chcete náradie
odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte
kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými
časťami. Poškodený alebo zapletený
prívodný kábel zvuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
e. Pri pci s náradím vonku poívajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým pdom.
f. Pri pci s elektrickým náram vo vlhkom
prostredí musí byť v napájacom okruhu
poitý pdový chránič (RCD). Použitie
prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
3. Bezpečnosť obsluhy
a. Zostaňte sle pozorní, sledujte, čo robíte
a pri práci s elektrickým náradím pracujte
s rozvahou. Nepoužívajte elektrické
radie, ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
b. Používajte prostriedky na ochranu osôb.
dy používajte prostriedky na ochranu
zraku. Ochranné prostriedky ako respirátor,
protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v príslušných
podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
c. Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnum
alebo prešaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu, ak je hlavný vypínač náradia
v zapnutej polohe, môže spôsobiť úraz.
d. Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Ponechané kľúče
môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
e. Neprežajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f. Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľ
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali
42
SLOVENČINA
do kontaktu s pohyblivými časťami. Voľ
šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
g. Ak je náradie vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie takýchto zariadení môže
znížiť riziká týkajúce sa prachu.
4. Poitie elektrického náradia a jeho údržba
a. Nepreťujte elektrické náradie.
Používajte na Vašu prácu správny typ
elektrického náradia. Pri použití správneho
typu náradia bude práca vykonávaná lepšie
a bezpečnejšie.
b. Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčm
hlavným vypínačom je nebezpečné a mu
byť opravené.
c. Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslenstva alebo ak náradie
nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného
kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte
akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné
opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia
náradia.
d. Ak náradie nepoužívate, ulte ho mimo
dosahu detí a zabňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú obozmené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvali kovanej obsluhy
nebezpečné.
e. Vykonávajte údržbu elektrického
radia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použim opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
f. Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné
na zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
g. Používajte elektrické náradie,
príslušenstvo a držiaky nástrojov
podľa týchto pokynov a berte do úvahy
prevádzkové podmienky a prácu, ktorá
bude vykonávaná. Použitie náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
5. Opravy
a. Zverte opravu Vášho elektrického náradia
iba osobe s pslušnou kvali káciou,
ktorá bude používať výhradne originálne
náhradné diely. Tým zaistíte bezpeč
prevádzku náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné
pokyny pre priamočiare píly
Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytým elektrickým vedením alebo
s vlastným pvodným káblom, držte
radie za izolované povrchy. Pri kontakte
so „živým“ vodičom spôsobia neizolované
kovové časti náradia obsluhe úraz elektrickým
prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku
k pracovmu stolu používajte svorky
alebo iné vhodné prostriedky. Držanie
obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť
tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť
k strate kontroly.
Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti
od rezného priestoru. Zo žiadneho dôvodu
nikdy nesiahajte do priestoru pod obrobok.
Nevkladajte prsty alebo palec do blízkosti
pílového listu a upínacej svorky pílového listu.
Nepokúšajte sa stabilizovaťlu uchopením
pätky píly.
Udržujte pílové listy ostré. Tupé alebo
poškodené pílové listy môžu pri práci spôsobiť
vychýlenie alebo zablokovanie pílového
listu. Vždy používajte typ pílového listu
zodpovedajúci materiálu obrobku a typu rezu.
Pri rezaní rúrok a potrubia sa uistite, či
sa v nich nenachádzajú elektrické vodiče,
voda atď.
Nedotýkajte sa obrobku alebo pílového
listu ihneď po ukončení rezu. Môžu byť
veľmi horúce.
Dávajte pozor na skryté nebezpečenstvá.
Pred rezaním do stien, podláh a stropov
skontrolujte polohu elektrických vodičov
a potrubia.
Po uvoľnení hlavného vypínača bude
lový list pokračovať v pohybe.
Pred
odložením píly vždy uvoľnite hlavný
vypínač a počkajte, kým nedôjde k úplnému
zastaveniu pílového listu.
Varovanie! Kontakt alebo vdychovanie prachu
a pilín, ktoré vznikajú pri rezaní, môže ohroziť
43
SLOVENČINA
zdravie pracovníka aj okolostojacich osôb.
Používajte masku proti prachu určenú špeciálne
na ochranu pred toxicm prachom a podobnými
látkami a zaistite, aby boli takto chráne
všetky osoby nachádzajúce sa alebo vstupujúce
do pracovného priestoru.
V tomto návode je opísané určené použitie
tohto náradia. Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a vykonávanie
iných pracovných operácií s týmto náradím,
než je odporúčané týmto návodom, môže
spôsobiť poranenie obsluhy alebo poškodenie
zariadenia.
Bezpečnosť ostatných osôb
Toto zariadenie nie je určené na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, alebo nedostatkom skúsenos
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený
dohľad, alebo ak im neboli poskytnu
inštrukcie týkajúce sa použitia zariadenia
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa
s náradím nehrali.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená
v technických údajoch a vo vyhlásení o zhode
bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou
metódou predpísanou normou EN 60745 a môže
sa použiť na porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže
tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití
elektrického náradia sa môže od deklarovanej
úrovne vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu
použitia náradia. Úroveň vibrácií môže byť
vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu
určenia bezpečnostných opatrení podľa normy
2002/44/EC na ochranu osôb pravidelne
používajúcich elektrické náradie v zamestnaní,
by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať
na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu,
ako sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží
naprázdno.
Štítky na náradí
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika
spôsobenia úrazu si používateľ musí
prečítať tento návod na obsluhu.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou
izoláciou. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte,
či napájacie napätie zodpovedá napätiu
na výkonovom štítku.
Toto náradie nie je určené na použitie
maloletými alebo neskúsenými osobami bez
dozoru. Deti musia byť pod dozorom, aby sa
s náradím nehrali.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť
vymenený výrobcom alebo v autorizovanom
servise Black & Decker, aby sa zabránilo
možným rizikám.
Popis
1. Zaisťovacie tlačidlo
2. Vypínač s reguláciou otáčok
3. Kryt úložného priestoru pre pílové listy
4. Základňa píly
5. Oporná kladka píly
6. Rýchloupínanie pílového listu
Zostavenie
Varovanie! Pred vykonaním nasledujúcich
operácií sa uistite, či je náradie vypnuté, odpojené
od zdroja napätia a či došlo k úplnému zastaveniu
pílového listu. Použité pílové listy môžu byť
horúce.
Upnutie pílového listu (obr. A)
Uchopte pílový list (7) ako na uvedenom
obrázku tak, aby jeho zuby smerovali
dopredu.
Stlačte a držte v dolnej polohe upína
mechanizmus pílového listu (6).
Zasuňte upínaciu stopku pílového listu čo
najďalej do držiaka pílového listu (8).
Uvoľnite upínací mechanizmus pílového listu
(6).
Uloženie pílového listu (obr. B)
Pílové listy (7) môžu byť uložené v úložnom
priestore, ktorý sa nachádza v bočnej časti
náradia.
Otvorte kryt (3) úložného priestoru pre pílové
listy uchopením výstupku na hornej časti krytu
(3) a vyklopením krytu smerom von.
Pílové listy sú v úložnom priestore pripevnené
pomocou magnetickej pásky. Ak chcete pílový
list z úložného priestoru vybrať, stlačte jeden
koniec pílového listu, aby došlo k zdvihnutiu
jeho opačho konca a pílový list vyberte.
Zavrite kryt (3) úložného priestoru pílových
listov a uistite sa, či je kryt riadne uzatvorený.
44
SLOVENČINA
Varovanie! Pred použitím píly sa uistite, či je kryt
úložného priestoru riadne uzatvorený.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než
je uvedené v priložených bezpečnostných
varovaniach, môžu sa objaviť dodatočné zvyškové
riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku
nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, nemôžu sa vylúčiť
určité zvyškové riziká. Tieto riziká sú nasledujúce:
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
Zranenia spôsobené pri výmene dielov,
pracovného nástroja alebo príslušenstva.
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím
náradia. Ak používate akékoľvek náradie
dlhší čas, zaistite, aby sa robili pravidelné
prestávky.
Poškodenie sluchu.
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu vytváraného pri použití náradia
(príklad: - práca s drevom, najmä s dubovým,
bukovým a MDF).
Použitie
Nastavenie základne píly na vykonávanie
šikmých rezov (obr. C)
Základňa píly (4) môže byť nastavená tak, aby sa
mohli vykonávať priame rezy alebo ľavé a pravé
šikmé rezy v uhle 45°.
Uvoľnite skrutky (9).
Posuňte základňu píly (4) dopredu, otočte
základňu píly (4) doľava alebo doprava
a zatlačte ju do polohy pre 45°.
Utiahnite skrutky (9).
Nastavenie základne píly späť do polohy pre
priame rezy:
Uvoľnite skrutky (9).
Posuňte základňu píly (4) dopredu, otočte
ju do stredovej polohy a zatlačte ju späť
do polohy 0°.
Utiahnite skrutky (9).
Regulácia otáčok
Náradie je vybavené vypínačom s plynulou
reguláciou otáčok (1). Prevádzkové otáčky závisia
od intenzity stlačenia tohto vypínača.
Na rezanie dreva používajte vysoké otáčky,
stredné otáčky na rezanie hliníka a plastov
a nízke otáčky na rezanie ostatných kovov
okrem hliníka.
Zapnutie a vypnutie
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač
s plynulou reguláciou otáčok (2).
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač
s plynulou reguláciou otáčok (2).
Nepretržitý chod náradia zaistíte stlačením
zaisťovacieho tlačidla (1) a uvoľnením
hlavného vypínača (2).
Ak chcete náradie v režime nepretržitého
chodu vypť, stlačte znovu vypínač (2)
a potom ho uvoľnite.
Rezanie
Počas rezania držte náradie pevne oboma
rukami. Základňa píly (4) by mala byť pevne
opretá o materiál, ktorý bude rezaný. Týmto
spôsobom zabránite odskakovaniu píly,
obmedzíte vibrácie a budete minimalizovať
poškodenie pílového listu.
Pred začatím rezu nechajte pílový list niekoľko
sekúnd v chode naprázdno.
Pri vykonávaní rezu vyvíjajte na náradie iba
mierny tlak.
Rady na optimálne použitie
Rezanie vrstvených materiálov
Pri rezaní vrstvených materiálov môže dochádzať
k štiepaniu, ktoré môže spôsobiť poškodenie
povrchu obrobku. Väčšina bežných pílových
listov vykonáva rez počas pohybu nahor. Preto
v situácii, keď je základňa píly postave
na povrchu obrobku, používajte pílový list, ktorý
vykonáva rez počas pohybu dole alebo:
Použite pílový list s jemnými zubami.
Vykonávajte rez na opačnej strane obrobku.
Ak chcete minimalizovať štiepanie obrobku,
upnite na obe strany obrobku kúsok
odpadového dreva alebo drevotriesky
a vykonajte rez cez celú túto zostavu.
Rezanie kovov
Uvedomte si, že rezanie kovu zaberie omnoho
viac času než rezanie dreva.
Používajte pílové listy vhodné na rezanie kovu.
Pri rezaní tenkých kovových plechov upnite
na spodnú stranu obrobku kúsok odpadového
dreva a urobte rez cez celú túto zostavu.
Naneste pozdĺž čiary rezu tenký olejový lm.
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované
tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Pravidelná starostlivosť
o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémovú prevádzku.
45
SLOVENČINA
Vetracie otvory náradia pravidelne čistite
mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne
čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia dostala
akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárajte
žiadnu časť náradia do kvapaliny.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok nesmie byť
vyhodený do bežného domového odpadu.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej
používať alebo ak si prajete ho nahradiť novým,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zlikvidujte tento výrobok v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením
a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro
odpadov z domácnosti.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu
zberu a recyklácie výrobkov Black & Decker
po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak
chcete získať výhody tejto služby, odovzdajte,
prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
Black & Decker nájdete na príslušnej
adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete tiež
na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Technické údaje
KS777 TYP 1
Napájacie napätie V 230
Menovitý príkon W 520
Otáčky naprázdno min
-1
0-3000
Max. hĺbka rezu
Drevo mm 70
Oceľ mm 5
Hliník mm 15
Hmotnosť kg 1,94
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (L
pA
) 90 db(A), odchýlka (K)
3 dB(A), Akustický výkon (L
WA
) 101 db(A),
odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
čet) podľa normy EN 60745:
Rezanie dreva (a
h, CW
) 4,0 m/s
2
, odchýlka (K)
1,5 m/s
2
, Rezanie kovu (a
h, CM
) 4,3 m/s
2
,
odchýlka (K) 1,5 m/s
2
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
10
KS777
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto
produkty opisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC,
EN60745-1, EN60745-2-11
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte,
prosím, spoločnosť Black & Decker na tejto
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené
na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná
za zostavenie technických údajov a vydáva
toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
03-02-2010
46
SLOVENČINA
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená
o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu
záruku. Táto záruka je ponúkaná v prospech
zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné
záručné práva. Táto záruka platí vo všetkých
členských štátoch EÚ a v Európskej zóne voľného
obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker,
v priebehu 24 mesiacov od kúpy, akékoľvek
materiálové či výrobné chyby, garantujeme
v snahe o minimalizovanie Vašich staros
bezplatnú výmenu chybných dielov, opravu alebo
výmenu celého výrobku za nšie uvedených
podmienok:
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo
profesionálne účely a nedochádzalo k jeho
prenájmu.
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu
použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná
údržba.
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi
autorizovaného servisu Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného
servisu predložiť doklad o kúpe výrobku.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
Black & Decker nájdete na príslušnej adrese
uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných
servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Navštívte, prosím, našu internetovú stránku
www.blackanddecker.co.uk, aby ste mohli
zaregistrovať Váš nový výrobok Black & Decker
a kde budete informovaní o našich nových
výrobkoch a špeciálnych ponukách. Na adrese
www.blackanddecker.co.uk sú k dispozícii
ďalšie informácie o značke Black & Decker
a o celom rade našich ďalších výrobkov.
/