EINHELL Expert GE-CT 18 Li Kit Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

GE-CT 18 Li Kit
GE-CT 18 Li Kit
Art.-Nr.: 34.111.97 I.-Nr.: 11027
Art.-Nr.: 34.111.72 I.-Nr.: 11047
9
D Originalbetriebsanleitung
Akku-Rasentrimmer
GB Original operating instructions
Cordless grass trimmer
F Instructions d’origine
Coupe-bordure a accumulateur
I Istruzioni per l’uso originali
Trimmer a batteria
DK/ Original betjeningsvejledning
N Batteridreven græstrimmer
S Original-bruksanvisning
Batteridriven grästrimmer
CZ Originální návod k obsluze
Akumulátorová strunová sekačka
SK Originálny návod na obsluhu
Akumulátorová strunová kosačka
NL Originele handleiding
Accugazontrimmer
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Akkukäyttöinen ruohotrimmari
SLO Originalna navodila za uporabo
Baterijska kosilnica za travo
H Eredeti használati utasítás
Akku- pázsittrimmer
Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 1Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 1 02.04.2019 07:48:3002.04.2019 07:48:30
SK
- 82 -
Obsah
1. Bezpečnostné pokyny
2. Popis prístroja a objem dodávky
3. Správne použitie prístroja
4. Technické údaje
5. Pred uvedením do prevádzky
6. Obsluha
7. Čistenie, údržba a objednanie náhradných dielov
8. Likvidácia a recyklácia
9. Poruchy
10. Signalizácia nabíjačky
Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 82Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 82 02.04.2019 07:50:3102.04.2019 07:50:31
SK
- 83 -
Nebezpečenstvo! - Aby ste znížili riziko poranenia, prečítajte si návod na obsluhu
Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 83Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 83 02.04.2019 07:50:3102.04.2019 07:50:31
SK
- 84 -
Nebezpečenstvo!
Pri používaní prístrojov sa musia dodržiavať
príslušné bezpečnostné opatrenia, aby bolo
možné zabrániť prípadným zraneniam a vecným
škodám. Preto si starostlivo prečítajte tento ná-
vod na obsluhu/bezpečnostné pokyny. Následne
ich starostlivo uschovajte, aby ste mali vždy k
dispozícii potrebné informácie. V prípade, že
budete prístroj požičiavať tretím osobám, prosím
odovzdajte im spolu s prístrojom tento návod na
obsluhu/bezpečnostné pokyny. Nepreberáme
žiadne ručenie za nehody ani škody, ktoré vz-
niknú nedodržaním tohto návodu na obsluhu a
bezpečnostných pokynov.
1. Bezpečnostné pokyny
Príslušné bezpečnostné pokyny nájdete v
priloženej brožúrke.
Nebezpečenstvo!
Prečítajte si všetky bezpečnostné pred-
pisy a pokyny. Nedostatky pri dodržovaní
bezpečnostných predpisov a pokynov môžu
mať za následok úraz elektrickým prúdom, vz-
nik požiaru a/alebo ťažké poranenia. Všetky
bezpečnostné predpisy a pokyny si odložte
pre budúce použitie.
Vysvetlenie štítku s upozornením na prístroji
(pozri obr. 23)
1: Výstraha!
2: Používajte ochranu očí a ochranu sluchu!
3: Prístroj chráňte pred vlhkom!
4: Pred uvedením do prevádzky si prečítajte ná-
vod na obsluhu!
5: Tretie osoby musia byť mimo oblasť
nebezpečenstva!
6: Prístroj beží zotrvačnosťou!
2. Popis prístroja a objem dodávky
2.1 Popis prístroja (obr. 1/2)
1 Blokovanie zapnutia
2 Vypínač Zap/Vyp
3 Upevňovací uzáver na otáčanie rukoväte
4 Prídavná rukoväť
5 Výškové nastavenie (prevlečná matica)
6 Okrajový usmerňovač
7 Nožová hlava
8 Ochranný kryt
9 Nôž
10 Nabíjačka
11 Akumulátor
12 Miesto pre náhradné nože
13 Aretácia otočnej motorovej hlavy
14 Fixačná skrutka
2.2 Objem dodávky
Prosím, skontrolujte kompletnosť výrobku na
základe uvedeného objemu dodávky. V prípade
chýbajúcich častí sa prosím obráťte najneskôr
do 5 pracovných dní od zakúpenia výrobku s
predložením platného dokladu o kúpe na naše
servisné stredisko alebo na obchod, v ktorom ste
prístroj zakúpili. Prosím, dbajte pritom na záruč
tabuľku uvedenú v servisných informáciách na
konci návodu.
Otvorte balenie a opatrne vyberte prístroj von
z balenia.
Odstráňte obalový materiál ako aj obalové/
transportné poistky (pokiaľ sú obsiahnuté).
Skontrolujte, či obsah dodávky kompletný.
Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu prístro-
ja a príslušenstva transportom.
Pokiaľ možno, uschovajte si obal až do konca
záručnej doby.
Nebezpečenstvo!
Prístroj a obalový materiál nie sú hračky! Deti
sa nesmú hrať s plastovými vreckami, fóliami
ani malými dielmi! Hrozí nebezpečenstvo
prehltnutia a udusenia!
Strunová kosačka
Ochranný kryt
Akumulátor (v prípade výr. č.: 34.111.72 nie je
časťou dodávky)
Nabíjačka (v prípade výr. č.: 34.111.72 nie je
časťou dodávky)
Prídavná rukoväť s náhradnými nožmi
Originálny návod na obsluhu
Bezpečnostné pokyny
3. Správne použitie prístroja
Prístroj je určený na kosenie trávnika a malých
plôch v súkromných záhradách a hobby záhrad-
kách.
Za prístroje určené pre súkromné záhrady a hob-
by záhradky sa považujú len tie prístroje, ktoré
sa nepoužívajú na verejných priestranstvách,
v parkoch, športoviskách, na uliciach ako aj v
poľnohospodárstve a lesníctve. Dodržiavanie
návodu na obsluhu, priloženého výrobcom, je
predpokladom pre náležité zaobchádzanie s
Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 84Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 84 02.04.2019 07:50:3102.04.2019 07:50:31
SK
- 85 -
prístrojom.
Pozor! Z dôvodu možného ohrozenia osôb a vzni-
ku vecných škôd, sa nesmie prístroj používať na
rozdrobovanie za účelom kompostovania.
Prístroj smie byť použitý len na ten účel, na ktorý
bol určený. Akékoľvek iné odlišné použitie sa
považuje za nespĺňajúce účel použitia. Za škody
alebo zranenia akéhokoľvek druhu spôsobené
nesprávnym používaním ručí používateľ / obslu-
hujúca osoba, nie však výrobca.
Prosím berte ohľad na skutočnosť, že naše príst-
roje neboli svojim určením konštruované na profe-
sionálne, remeselnícke ani priemyselné použitie.
Nepreberáme žiadne záručné ručenie, ak sa
prístroj bude používať v profesionálnych, reme-
selníckych alebo priemyselných prevádzkach ako
aj na činnosti rovnocenné s takýmto použitím.
4. Technické údaje
Otáčky n
0
............................................8.500 min
-1
Okruh rezu ..............................................Ø 24 cm
max. doba chodu ................................cca 55 min
Trieda ochrany ...................................................III
Hladina akustického výkonu L
WA
..............84,3 dB
Hladina akustického tlaku L
pA
...................64,3 dB
Faktor neistoty K ...................................... 2,97 dB
Výmenný akumulátor .......... 18 V d. c. / 2000 mAh
............................(voliteľne 18 V d.c. / 1500 mAh)
............................(voliteľne 18 V d.c. / 3000 mAh)
............................(voliteľne 18 V d.c. / 4000 mAh)
............................(voliteľne 18 V d.c. / 5200 mAh)
Vibrácia ....................................................5,8 m/s
2
Faktor neistoty K ......................................2,3 m/s
2
Hmotnosť ....................................................2,2 kg
Hladina akustického tlaku
pri uchu obsluhy .................................... 78 dB (A)
Faktor neistoty K ........................................... 3 dB
Nabíjačka
Sieťové napätie ..................200-250 V ~ 50-60 Hz
Výstup
Menovité napätie ...................................21 V d. c.
Menovitý prúd ....................................... 3.000 mA
Hluk stroja môže presiahnuť 85 dB(A). V tomto
prípade sú pre obsluhujúceho potrebné opatrenia
proti hluku. Zvuk tohto stroja je meraný podľa EN
ISO 11201:2010 a EN ISO 3744:2010. Hodnota
vysielaných vibrácií na rukoväti bola meraná
podľa EN 28662-1:1992.
Pozor!
Hodnota vibrácií sa bude meniť v závislosti
od oblasti použitia elektrického náradia a vo
výnimočných prípadoch sa môže nachádzať nad
udávanou hodnotou.
Obmedzte tvorbu hluku a vibráciu na mini-
mum!
Používajte len prístroje v bezchybnom stave.
Pravidelne vykonávajte údržbu a čistenie
prístroja.
Prispôsobte spôsob práce prístroju.
Prístroj nepreťažujte.
V prípade potreby nechajte prístroj
skontrolovať.
Prístroj vypnite, pokiaľ ho nepoužívate.
Používajte rukavice.
Pozor!
Zvyškové riziká
Aj napriek tomu, že budete elektrický prístroj
obsluhovať podľa predpisov, budú existovať
zvyškové riziká. V súvislosti s konštrukciou
a vyhotovením elektrického prístroja môže
dôjsť k výskytu týchto nebezpečenstiev:
1. Poškodenie pľúc, pokiaľ sa nenosí žiadna
vhodná ochranná maska proti prachu.
2. Poškodenie sluchu, pokiaľ sa nenosí žiadna
vhodná ochrana sluchu.
3. Poškodenie zdravia, ktoré je následkom vi-
brácie rúk a ramien, pokiaľ sa prístroj bude
používať dlhšiu dobu alebo sa nevedie a
neudržuje správnym spôsobom.
Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 85Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 85 02.04.2019 07:50:3102.04.2019 07:50:31
SK
- 86 -
5. Pred uvedením do prevádzky
5.1 Montáž ochranného krytu (obr. 3-4)
Nasuňte ochranný kryt (obr. 1/pol. 8) podľa ob-
rázku 3 v smere šípky na teleso motora. Dbajte
na správne zakliknutie! Ubezpečte sa, že je
ochranný kryt namontovaný ako na obrázku 4.
5.2 Montáž nožovej hlavy(obr. 5 - 6)
Nasuňte nožovú hlavu (pol. 7) na úložný hriadeľ a
za xujte ju pomocou skrutky (pol. 14).
5.3 Nasadenie noža (obr. 7)
čší otvor noža (pol. 9) vložiť do uloženia noža
(A) na nožovej hlave (pol. 7) a potiahnuť von v
smere šípky, kým sa nôž neza xuje tak, ako to je
znázornené na obrázku 22.
5.4 Výškové nastavenie (obr. 8)
Uvoľnite prevlečnú maticu (pol. 5) tak, aby sa
dalo držadlo strunovej kosačky voľne pohybovať
smerom k sebe a od seba. Nastavte požadovanú
pracovnú výšku (obr. 9) a za xujte držadlo v tejto
polohe opätovným priskrutkovaním prevlečnej
matice.
5.5 Montáž prídavnej rukoväte (obr. 10)
Namontujte prídavnú rukoväť na príslušné upev-
nenie s prihliadnutím na ozubenie (pol. I & II).
Následne na to upevnite prídavnú rukoväť pomo-
cou priloženej skrutky a nastavovacieho uzáveru.
Dbajte na to, aby bolo miesto pre náhradné nože
otočené na hornú stranu prístroja.
5.6 Nastavenie prídavnej rukoväte (obr. 11)
Uvoľnite upevňovací uzáver (pol. 3) prídavnej
rukoväti tak, aby sa dala bez väčšieho odporu
pohybovať smerom dopredu a dozadu. Nas-
tavte požadovanú polohu a znovu dotiahnite
upevňovací uzáver.
5.7 Nastavenie uhla sklonu vodiaceho
držadla (obr. 12)
Stlačte tlačidlo pre nastavenie uhla sklonu (pol.
K). Teraz môžete nastaviť vodiace držadlo na
želaný uhol sklonu. Aby ste za xovali nastavený
uhol sklonu, pustite tlačidlo a nechajte držadlo
zaaretovať. Sú možné 3 aretačné polohy.
5.8 Montáž akumulátora (obr. 13/14)
Stlač
te podľa obrázku 13 aretačné tlačidlo aku-
mulátora a nasuňte akumulátor do príslušného
uloženia akumulátora. Keď bude akumulátor v
polohe ako je zobrazené na obrázku 14, dbajte na
zapadnutie aretačného tlačidla! Demontáž aku-
mulátora sa uskutočňuje v opačnom poradí!
5.9 Nabíjanie akumulátora (obr. 15)
1. Vyberte akumulátor von z prístroja. Pritom
stlačte aretačné tlačidlo.
2. Skontrolujte, či elektrické napätie uvedené
na typovom štítku zodpovedá prítomnému
elektrickému napätiu siete. Zapojte sieťovú
zástrčku nabíjačky (10) do zásuvky. Zelená
kontrolka LED začne blikať.
3. Zasuňte akumulátor (11) na nabíjačku (10).
4. V bode „signalizácia nabíjačky“ nájdete
tabuľku s významom signalizácie kontroliek
LED na nabíjačke.
Počas nabíjania môže dôjsť k čiastočnému zoh-
riatiu akumulátora. To je však normálne. Ak by
nebolo možné nabitie akumulátora, skontrolujte
prosím,
či je v zásuvke prítomné sieťové napätie
či je kontakt na nabíjacích kontaktoch v bez-
chybnom stave.
Ak by napriek tomu nemalo byť stále možné nabi-
tie akumulátora, prosíme Vás, aby ste
nabíjačku
a akumulátor
zaslali nášmu zákazníckemu servisu.
V záujme dlhej životnosti akumulátora by ste sa
mali postarať o včasné opätovné nabíjanie aku-
mulátora. To je potrebné v každom prípade vtedy,
keď zistíte, že sa výkon akumulátorovej strunovej
kosačky začne znižovať. Akumulátor by nemal
byť nikdy úplne vybitý. To totiž vedie k poškodeniu
akumulátora!
5.10 Zobrazenie kapacity akumulátora
(obr. 16)
Stlačte tlačidlo pre zobrazenie kapacity akumu-
látora (pol. C). Zobrazenie kapacity akumulátora
(pol. B) signalizuje stav nabitia akumulátora po-
mocou 3 kontroliek LED.
Svietia všetky 3 kontrolky:
Akumulátor je úplne nabitý.
Svietia 2 alebo 1 kontrolka:
Akumulátor má dostatočné zvyškové nabitie.
1 kontrolka bliká:
Akumulátor je prázdny, nabite akumulátor.
Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 86Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 86 02.04.2019 07:50:3102.04.2019 07:50:31
SK
- 87 -
Všetky kontrolky blikajú:
Akumulátor bol hĺbkovo vybitý a je defektný. De-
fektný akumulátor sa nesmie naďalej používať ani
nabíjať!
6. Obsluha
Na dosiahnutie čo najvyššieho výkonu vašej stru-
novej kosačky, by ste sa mali držať nasledujúcich
pokynov:
Nepoužívajte strunovú kosačku bez
ochranných zariadení.
Nekoste, pokiaľ je tráva mokrá. Najlepšie výs-
ledky dosiahnete pri suchej tráve.
Ak chcete vašu strunovú kosačku zapnúť,
stlačte najskôr blokovacie tlačidlo (obr. 2/pol.
1) a následne stlačte vypínač zap/vyp (obr. 2/
pol. 2).
Strunovú kosačku vypnete tak, že vypínač
zap/vyp (obr. 2/pol. 2) znovu pustíte.
So strunovou kosačkou sa priblížte k tráve len
vtedy, ak je spínač stlačený, t.j. ak kosačka
beží.
Za účelom správneho kosenia pohybujte
prístrojom zo strany na stranu a kráčajte
vpred. Strunovú kosačku pritom držte naklo-
nenú v sklone cca 30° (pozri obr. 17 a 18).
Ak je tráva dlhá, musí byť postupne zostriho-
vaná od vrcholu stebiel smerom nadol (pozri
obr. 19).
Používajte ochranný kryt na predchádzanie
zbytočnému opotrebovaniu.
Strunovú kosačku držte v bezpečnej vzdi-
alenosti od tvrdých predmetov, aby ste tak
predišli zbytočnému opotrebovaniu.
Použitie strunovej kosačky ako zastrihávača
okrajov
Ak chcete použiť kosačku na strihanie ok-
rajov trávnikov a záhonov, je možné ju
pretransformovať nasledovným spôsobom:
Odoberte akumulátor.
Vytiahnite aretáciu otočnej hlavy motora
podľa obrázku 20 v smere šípky.
Otočte hlavu motora do požadovaného smeru
o 90° tak, aby zaskočila (obr. 21).
Týmto spôsobom sa strunová kosačka pre-
menila na zastrihávač okrajov, pomocou kto-
rého je možné vykonávať vertikálne rezanie
trávy.
Za účelom opätovnej prestavby prístroja pos-
tupujte v opačnom poradí.
7. Čistenie, údržba a objednanie
náhradných dielov
Pred odstavením a čistením strunovú kosačku
vypnite a vytiahnite akumulátor.
7.1 Čistenie
Udržujte ochranné zariadenia, vzduchové
otvory a kryt motora vždy v čistom stave bez
prachu a nečistôt. Utrite prístroj čistou utier-
kou alebo ho vyčistite vyfúkaním stlačeným
vzduchom pri nastavení na nízky tlak.
Odporúčame, aby ste prístroj čistili priamo po
každom použití.
Čistite prístroj pravidelne pomocou vlhkej
utierky a malého množstva tekutého mydla.
Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace pros-
triedky ani riedidlá; tieto prostriedky by mohli
napadnúť umelohmotné diely prístroja. Dbajte
na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala
voda. Vniknutie vody do elektrického prístroja
zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Usadeniny na ochrannom kryte odstráňte
pomocou kefy.
7.2 Výmena noža
POZOR! Pred výmenou bezpodmienečne
vytiahnuť akumulátor!
Za účelom výmeny noža posuňte nôž sme-
rom dovnútra a vyberte ho von cez väčší ot-
vor tak, ako to je zobrazené na obr. 22.
Montáž nového noža sa uskutočňuje v
opačnom poradí. Dbajte na správne zafixova-
nie tak, ako to je zobrazené na obr. 7.
7.3 Údržba
Vo vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne ďalšie
diely vyžadujúce údržbu.
7.4 Objednávanie náhradných dielov:
Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné
uviesť nasledovné údaje:
Typ prístroja
Výrobné číslo prístroja
Identifikaččíslo prístroja
Číslo potrebného náhradného dielu
Aktuálne ceny a informácie nájdete na stránke
www.isc-gmbh.info
Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 87Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 87 02.04.2019 07:50:3102.04.2019 07:50:31
SK
- 88 -
8. Likvidácia a recyklácia
Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabráne-
nia poškodeniu pri transporte. Tento obal je vyro-
bený zo suroviny a tým pádom je ho možné znovu
použiť alebo sa môže dať do zberu na recykláciu
surovín. Prístroj a jeho príslušenstvo sa skladajú
z rôznych materiálov, ako sú napr. kovy a plasty.
Poškodené prístroje nepatria do domového odpa-
du. Prístroj by sa mal odovzdať k odbornej likvi-
dácii na príslušnom zbernom mieste. Pokiaľ Vám
nie je známe takéto zberné miesto, informujte sa
prosím na miestnej samospráve.
9. Poruchy
Prístroj nebeží:
Skontrolujte, či je akumulátor nabitý a či funguje
nabíjačka. Ak zariadenie napriek existujúcemu
napätiu nefunguje, pošlite ho prosím na uvedenú
adresu centra služieb pre zákazníkov.
Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 88Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 88 02.04.2019 07:50:3102.04.2019 07:50:31
SK
- 89 -
10. Signalizácia nabíjačky
Stav signalizácie
Význam a opatrenie
Červená
LED
Zelená
LED
Vyp Bliká Pripravená k prevádzke
Nabíjačka je zapojená na sieť a pripravená k prevádzke, akumulátor nie je
v nabíjačke.
Zap Vyp Nabíjanie
Nabíjačka nabíja akumulátor v rýchlo nabíjacom režime. Príslušné doby
nabíjania nájdete priamo na nabíjačke.
Upozornenie! Podľa prítomného stavu nabitia akumulátora sa môžu
skutočné doby nabíjania čiastočne odlišovať.
Vyp Zap Akumulátor je nabitý a pripravený na použitie.
Potom sa po úplnom nabití prepne do udržiavacieho nabíjania.
Za týmto účelom nechajte akumulátor približne 15 minút dlhšie na
nabíjačke.
Opatrenie:
Vyberte akumulátor z nabíjačky. Odpojte nabíjačku zo siete.
Bliká Vyp Prispôsobené nabíjanie
Nabíjačka sa nachádza v režime šetrného nabíjania.
Pritom sa akumulátor z bezpečnostných dôvodov nabíja pomalšie a potre-
buje viac času. Toto môže mať nasledovné príčiny:
- Akumulátor sa veľmi dlhú dobu nenabíjal.
- Teplota akumulátora neleží v ideálnom rozsahu.
Opatrenie:
Počkajte do ukončenia procesu nabíjania, akumulátor je možné napriek
tomu ďalej nabíjať.
Bliká Bliká Chyba
Proces nabíjania už nie je možný. Akumulátor je defektný.
Opatrenie:
Defektný akumulátor nesmie byť naďalej nabíjaný!
Vyberte akumulátor z nabíjačky.
Zap Zap Tepelná porucha
Akumulátor je príliš horúci (napr. priame slnečné žiarenie) alebo príliš stu-
dený (pod 0 °C)
Opatrenie:
Vyberte akumulátor a skladujte ho 1 deň pri izbovej teplote (cca 20 °C).
Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 89Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 89 02.04.2019 07:50:3102.04.2019 07:50:31
SK
- 90 -
Len pre krajiny EÚ
Neodstraňujte elektrické prístroje ako domový odpad!
Podľa Európskej smernice 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a v
súlade s národnými právnymi predpismi sa musia použité elektronické prístroje odovzdať do triedeného
zberu a musí sa zabezpečiť ich špeci cké spracovanie v súlade s ochranou životného prostredia (recy-
klácia).
Recyklačná alternatíva k výzve na spätné zaslanie výrobku:
Majiteľ elektrického prístroja je alternatívne namiesto spätnej zásielky povinný spolupracovať pri riad-
nej recyklácii prístroja v prípade vzdania sa jeho vlastníctva. Starý prístroj môže byť za týmto účelom
taktiež prenechaný zbernému miestu, ktoré vykoná odstránenie v zmysle národného zákona o recyklácii
a odpadovom hospodárstve. Netýka sa to dielov príslušenstva, priložených k starým prístrojom a po-
mocných prostriedkov bez elektronických komponentov.
Dodatočná tlač alebo iné reprodukovanie dokumentácie a sprievodných dokladov výrobkov, taktiež ich
častí, je prípustná len s výslovným súhlasom spoločnosti iSC GmbH.
Technické zmeny vyhradené
Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 90Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 90 02.04.2019 07:50:3102.04.2019 07:50:31
SK
- 91 -
Servisné informácie
Vo všetkých krajinách uvedených na záručnom liste máme kompetentných servisných partnerov,
ktorých kontakty je možné prevziať zo záručného listu.Vám k dispozícii pre akékoľvek servisné
požiadavky ako opravy, objednávanie náhradných a opotrebovávaných dielov alebo nákup spotrebných
materiálov.
Je potrebné dbať na to, že v prípade tohto výrobku podliehajú nasledujúce diely bežnému pracovnému
alebo prirodzenému opotrebeniu, resp. sú nasledujúce diely považované za spotrebný materiál.
Kategória Príklad
Diely podliehajúce opotrebeniu* Nožová hlava, Akumulátor
Spotrebný materiál / spotrebné diely* Nože
Chýbajúce diely
* nie je bezpodmienečne obsiahnuté v objeme dodávky!
V prípade nedostatkov alebo chýb Vás prosíme, aby ste príslušnú chybu nahlásili na adrese www.isc-
gmbh.info. Prosím, dbajte na presný popis chyby a odpovedzte pritom v každom prípade na nasledu-
júce otázky:
Fungoval prístroj predtým alebo bol od začiatku chybný?
Všimli ste si niečo pred vyskytnutím poruchy (symptóm pred poruchou)?
Aké chybné funkcie podľa Vás prístroj vykazuje (hlavný symptóm)?
Popíšte túto chybnú funkciu.
Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 91Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 91 02.04.2019 07:50:3202.04.2019 07:50:32
SK
- 92 -
Záručný list
Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne
fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese
uvedenej na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež telefonicky na uvedenom ser-
visnom telefónnom čísle. Pre uplatnenie nárokov na záručné plnenie platia nasledujúce podmienky:
1. Tieto záručné podmienky sa týkajú výlučne štandardných spotrebiteľov, t.j. takých osôb, ktoré tento
výrobok nechcú používať na účely v rámci svojich remeselníckych činností ani na iné samostatne
zárobkové činnosti. Tieto záručné podmienky upravujú dodatočné záručné plnenia, ktoré nižšie
uvedený výrobca poskytuje kupujúcim svojich nových prístrojov dodatočne k zákonnej záruke. Vaše
zákonné nároky na záruku nie sú touto zárukou dotknuté. Naše záručné plnenie je pre Vás zadarmo.
2. Záručné plnenie sa vzťahuje výlučne len na nedostatky na Vami zakúpenom novom prístroji nižšie
uvedeného výrobcu, ktoré sú spôsobené chybami materiálu alebo výrobnými chybami, a podľa
nášho uváženia sa obmedzuje na odstránenie týchto nedostatkov na prístroji alebo výmenu príst-
roja. Prosím, dbajte na to, že naše prístroje neboli svojim určením konštruované na profesionálne,
remeselnícke ani odborné použitie. Táto záručná zmluva sa preto neuzatvára, ak sa prístroj počas
záručnej doby používal v profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných prevádzkach, alebo
ak bol vystavený namáhaniu rovnocennému s takýmto použitím.
3. Z našej záruky sú vylúčené:
- Škody na prístroji, ktoré boli spôsobené nedodržaním montážneho návodu alebo na základe neo-
dbornej inštalácie, nedodržaním návodu na použitie (ako napr. pripojením na nesprávne sieťové
napätie alebo druh prúdu) alebo nedodržaním pokynov pre údržbu a bezpečnostných pokynov
alebo vystavením prístroja abnormálnym poveternostným podmienkam alebo nedostatočnou
starostlivosťou a údržbou.
- Škody na prístroji, ktoré boli spôsobené zneužívaním alebo nesprávnym používaním (ako napr.
preťaženie prístroja alebo použitie neprípustných pracovných nástrojov alebo príslušenstva),
vniknutím cudzích telies do prístroja (ako napr. piesok, kamene alebo prach, prepravné
poškodenia), použitím násilia alebo cudzieho pôsobenia (napr. škody spôsobené pádom).
- Škody na prístroji alebo na častiach prístroja, ktoré zodpovedajú príslušnému pracovnému,
bežnému alebo inému prirodzenému opotrebeniu.
4. Doba záruky je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu zakúpenia prístroja. Nároky na záruku sa
musia uplatniť pred koncom uplynutia záručnej doby do dvoch týžd
ňov od zistenia nedostatku.
Uplatnenie nárokov na záruku po uplynutí záručnej doby je vylúčené. Oprava alebo výmena príst-
roja nevedie k predĺženiu záručnej doby ani nedochádza na základe tohto plnenia ku vzniku novej
záručnej doby pre prístroj ani pre akékoľvek inštalované náhradné diely. To platí taktiež pri použití
miestneho servisu.
5. Pre uplatnenie Vášho nároku, prosím nahláste defektný prístroj na adrese: www.isc-gmbh.info.
Prosíme, aby ste mali k dispozícii účtenku alebo iné doklady o zakúpení nového prístroja. Príst-
roje, ktoré budú zaslané bez príslušných dokladov alebo bez typového štítku, budú vylúčené zo
záručného plnenia kvôli nedostatočnej možnosti identi kácie. Ak spadá defekt prístroja pod naše
záručné plnenie, dostanete obratom naspäť opravený alebo nový prístroj.
Samozrejme Vám radi opravíme nedostatky na prístroji na Vaše náklady, ak tieto nedostatky nespadajú
alebo už nespadajú do rozsahu záruky. Prosím, pošlite nám v takom prípade prístroj na našu servisnú
adresu.
Ohľadne opotrebovávaných, spotrebných a chýbajúcich dielov poukazujeme na obmedzenia tejto
záruky podľa servisných informácií uvedených v tomto návode na obsluhu.
Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 92Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 92 02.04.2019 07:50:3202.04.2019 07:50:32
1 / 1

EINHELL Expert GE-CT 18 Li Kit Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
Táto príručka je tiež vhodná pre