EINHELL Expert AGILLO 18/200 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
AGILLO 18/200
Art.-Nr.: 34.113.10 (Solo) I.-Nr.: 21020
92
SK Originálny návod na obsluhu
Akumulátorová kosa
NL Originele handleiding
Accu-zeis
E Manual de instrucciones original
Desbrozadora inalámbrica
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Akkuviikate
SLO Originalna navodila za uporabo
Akumulatorska kosa
H Eredeti használati utasítás
Akkus-fűkasza
GR Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
Δρεπάνι μπαταρίας
Anl_Agillo_18_200_SPK9-2.indb 1 09.07.2020 11:58:12
SK
- 9 -
Obsah
1. Bezpečnostné pokyny
2. Popis prístroja a objem dodávky
3. Správne použitie prístroja
4. Technické údaje
5. Pred uvedením do prevádzky
6. Obsluha
7. Čistenie, údržba a objednanie náhradných dielov
8. Likvidácia a recyklácia
9. Skladovanie a preprava
10. Poruchy
11. Signalizácia nabíjačky
Nebezpečenstvo! - Aby ste znížili riziko poranenia, prečítajte si návod na obsluhu
Tento prístroj nesmie byť používaný deťmi. Deti by mali byť pod
dozorom, aby sa nemohli s prístrojom hrať. Deti nesmú vykonávať
čistenie ani údržbu prístroja. Tento prístroj nesmie byť používaný
osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými
schopnosťami ani osobami s nedostatočnými vedomosťami alebo
skúsenosťami, pokiaľ tieto osoby nebudú pod dozorom alebo pod
vedením zodpovednej osoby.
Anl_Agillo_18_200_SPK9-2.indb 9 09.07.2020 11:58:24
SK
- 10 -
Nebezpečenstvo!
Pri používaní prístrojov sa musia dodržiavať
príslušné bezpečnostné opatrenia, aby bolo
možné zabrániť prípadným zraneniam a vecným
škodám. Preto si starostlivo prečítajte tento ná-
vod na obsluhu/bezpečnostné pokyny. Následne
ich starostlivo uschovajte, aby ste mali vždy k
dispozícii potrebné informácie. V prípade, že
budete prístroj požičiavať tretím osobám, prosím
odovzdajte im spolu s prístrojom tento návod na
obsluhu/bezpečnostné pokyny. Nepreberáme
žiadne ručenie za nehody ani škody, ktoré vz-
niknú nedodržaním tohto návodu na obsluhu a
bezpečnostných pokynov.
1. Bezpečnostné pokyny
Príslušné bezpečnostné pokyny nájdete v
priloženej brožúrke.
Nebezpečenstvo!
Prečítajte si všetky bezpečnostné pred-
pisy a pokyny. Nedostatky pri dodržovaní
bezpečnostných predpisov a pokynov môžu
mať za následok úraz elektrickým prúdom, vz-
nik požiaru a/alebo ťažké poranenia. Všetky
bezpečnostné predpisy a pokyny si odložte
pre budúce použitie.
Vysvetlenie výstražných štítkov na prístroji
(obr. 27):
1. Výstraha!
2. Pred uvedením do prevádzky prečítať návod
na obsluhu!
3. Používať ochranu očí / hlavy a ochranu slu-
chu!
4. Nosiť pevnú obuv!
5. Používať ochranné rukavice!
6. Chrániť prístroj pred dažďom alebo vlhkom!
7. Dbajte na odmrštené predmety.
8. Odstup medzi strojom a okolo stojacimi
osobami musí byť minimálne 15 m!
9. Prístroj beží zotrvačnosťou!
10. Pozor na spätný náraz!
11. Nepoužívajte žiadne pílové kotúče.
2. Popis prístroja a objem dodávky
2.1 Popis prístroja (obr. 1/2)
1 Uloženie akumulátora
2 Vypínač zap/vyp
3 Blokovanie zapnutia
4 Uchytenie popruhu
5 Držiak prídavnej rukoväte
6 Vodiace držadlo hore
7 Spojovací kus držadla
8 Prírubová matica
9 Vodiace držadlo dole
10 Teleso motora
11 Teleso cievky
12 Aretačná páčka
13 Ochranný kryt vlákna
14 Nôž na vlákno
15 Ochranný kryt
16 Prídavná rukoť
17 Ručná skrutka
18 Vláknová cievka
19 Vlákno
20 Nosný popruh
21 Rezací nôž
22 Multifunkčné náradie
23 Prítlačná platňa
24 Kryt prítlačnej platne
25 Šesťhranná matica M10 samopoistná
26 Káblové upevňovacie svorky
2.2 Objem dodávky
Prosím, skontrolujte kompletnosť výrobku na
základe uvedeného objemu dodávky. V prípade
chýbajúcich častí sa prosím obráťte najneskôr
do 5 pracovných dní od zakúpenia výrobku s
predložením platného dokladu o kúpe na naše
servisné stredisko alebo na obchod, v ktorom ste
prístroj zakúpili. Prosím, dbajte pritom na záruč
tabuľku uvedenú v servisných informáciách na
konci návodu.
Otvorte balenie a opatrne vyberte prístroj von
z balenia.
Odstráňte obalový materiál ako aj obalové/
transportné poistky (pokiaľ sú obsiahnuté).
Skontrolujte, či obsah dodávky kompletný.
Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu prístro-
ja a príslušenstva transportom.
Pokiaľ možno, uschovajte si obal až do konca
záručnej doby.
Anl_Agillo_18_200_SPK9-2.indb 10 09.07.2020 11:58:24
SK
- 11 -
Nebezpečenstvo!
Prístroj a obalový materiál nie sú hračky! Deti
sa nesmú hrať s plastovými vreckami, fóliami
ani malými dielmi! Hrozí nebezpečenstvo
prehltnutia a udusenia!
Horná časť kosačky s rukoväťou
Dolná časť kosačky s vláknovou cievkou
Ochranný kryt
Vodiaca rukoväť
Nosný popruh
Rezací nôž
Multifunkčné náradie
Prítlačná platňa
Kryt prítlačnej platne
Šesťhranná matica M10
Káblová upevňovacia svorka (2x)
Originálny návod na obsluhu
Bezpečnostné pokyny
3. Správne použitie prístroja
Ako akumulátorová kosa (použitie rezacieho
noža) je prístroj vhodný na kosenie ľahkých dre-
vín, silnej buriny a ľahkého krovia.
Ako akumulátorová kosačka (použitie vláknovej
cievky so strihacím vláknom) je prístroj vhodný na
kosenie trávnika, trávnatých plôch a ľahšej buriny.
Prístroj nie je určený na používanie na verejných
priestranstvách, v parkoch, športoviskách, na uli-
ciach ako aj v poľnohospodárstve a lesníctve.
Dodržiavanie návodu na obsluhu, priloženého
výrobcom, je predpokladom pre náležité zaob-
chádzanie s prístrojom.
Pozor! Kvôli telesnému ohrozeniu obsluhujúcej
osoby sa prístroj nesmie použiť na nasledujúce
práce: na čistenie chodníkov alebo ako rezačka
na rozdrvovanie odrezkov stromov a živého plota.
Ďalej nesmie byť prístroj používaný na vyrovná-
vanie nerovností pôdy, ako sú napr. krtince. Z
bezpečnostných dôvodov nesmie byť prístroj
používaný ako hnací agregát pre iné pracovné
nástroje alebo akékoľvek nástrojové sady.
Prístroj smie byť použitý len na ten účel, na ktorý
bol určený. Akékoľvek iné odlišné použitie sa
považuje za nespĺňajúce účel použitia. Za škody
alebo zranenia akéhokoľvek druhu spôsobené
nesprávnym používaním ručí používateľ / obslu-
hujúca osoba, nie však výrobca.
Prosím berte ohľad na skutočnosť, že naše príst-
roje neboli svojim určením konštruované na profe-
sionálne, remeselnícke ani priemyselné použitie.
Nepreberáme žiadne záručné ručenie, ak sa
prístroj bude používať v profesionálnych, reme-
selníckych alebo priemyselných prevádzkach ako
aj na činnosti rovnocenné s takýmto použitím.
Opatrne!
Zvyškové riziká
Aj napriek tomu, že budete elektrický prístroj
obsluhovať podľa predpisov, budú existovať
zvyškové riziká. V súvislosti s konštrukciou
a vyhotovením elektrického prístroja môže
dôjsť k výskytu týchto nebezpečenstiev:
Poškodenie pľúc, pokiaľ sa nenosí žiadna
vhodná ochranná maska proti prachu.
Poškodenie sluchu, pokiaľ sa nenosí žiadna
vhodná ochrana sluchu.
Poškodenia zdravia, ktoré sú následkom
vibrácie rúk a ramien, pokiaľ sa prístroj bude
používať dlhšiu dobu alebo sa nevedie a
neudržuje správnym spôsobom.
Zranenia a vecné škody, ktoré môžu byť spô-
sobené odmrštenými časťami.
Rezné poranenia, pokiaľ sa nenosí vhodné
ochranné oblečenie.
Nebezpečenstvo!
Tento elektrický prístroj vytvára počas prevádz-
ky elektromagnetické pole. Toto pole môže v
určitých prípadoch ovplyvňovať aktívne alebo
pasívne medicínske implantáty. Aby sa znížilo
nebezpečenstvo vážnych alebo smrteľných
zranení, odporúčame osobám s medicínskymi
implantátmi konzultovať pred používaním prístroja
svojho lekára a výrobcu medicínskeho implantátu.
Anl_Agillo_18_200_SPK9-2.indb 11 09.07.2020 11:58:24
SK
- 12 -
4. Technické údaje
Napätie ..................................................18 V d.c.
Otáčky n
0
............................................7500 min
-1
Okruh rezu - vlákno ................................Ø 30 cm
Dĺžka vlákna .................................................. 8 m
Priemer vlákna ........................................ 2,0 mm
Okruh rezu - nôž ....................................Ø 20 cm
Trieda ochrany ..................................................III
Hladina akustického výkonu L
WA
....... 93,1 dB (A)
Hladina akustického tlaku L
pA
............ 81,8 dB (A)
Faktor neistoty K .............................. 2,05 dB (A)
Garantovaná hladina akustického výkonu L
WA
.....
.............................................................. 95 dB (A)
Vibrácia a
h
...........................................2,744 m/s
2
Faktor neistoty K .....................................1,5 m/s
2
Hmotnosť ...................................................7,0 kg
Pozor!
Prístroj sa dodáva bez akumulátorov a bez
nabíjačky a smie sa používať len s lítium-iónovými
akumulátormi série Power X-Change!
Lítium-iónové akumulátory série Power X-Charge
sa smú nabíjať len pomocou nabíjačky Power X-
Charger.
Hluk stroja môže presiahnuť 85 dB(A). V tomto
prípade sú pre obsluhujúceho potrebné opatrenia
proti hluku. Zvuk bol meraný podľa ISO 22868.
Hodnota vysielaných vibrácií na rukoväti bola me-
raná podľa ISO 22867.
Pozor!
Hodnota vibrácií sa bude meniť v závislosti
od oblasti použitia elektrického náradia a vo
výnimočných prípadoch sa môže nachádzať nad
udávanou hodnotou.
Obmedzte tvorbu hluku a vibráciu na mini-
mum!
Používajte len prístroje v bezchybnom stave.
Pravidelne vykonávajte údržbu a čistenie
prístroja.
Prispôsobte spôsob práce prístroju.
Prístroj nepreťažujte.
V prípade potreby nechajte prístroj
skontrolovať.
Prístroj vypnite, pokiaľ ho nepoužívate.
Používajte rukavice.
Používajte ochranu zraku a sluchu
5. Pred uvedením do prevádzky
Prístroj je dodávaný bez akumulátorov a bez
nabíjačky!
Opatrne! Všetky nasledujúce montážne a nas-
tavovacie práce vykonávať bez akumulátorov
– nebezpečenstvo zranenia. Používajte ochranné
rukavice.
5.1 Montáž ochranného krytu (obr. 3)
Odoberte koncovku skrutku s vnútorným
šesťhranom z ochranného krytu. Nasuňte
ochranný kryt (15) až na doraz na uloženie na te-
lese motora a priskrutkujte ho pomocou skrutky s
vnútorným šesťhranom, ktorú ste predtým odob-
rali (obr. 3). Na spodnej strane ochranného krytu
sa nachádza nôž (obr. 2/pol. 14) pre automatickú
reguláciu dĺžky vlákna. Tento je vybavený ochran-
nou krytkou. Pred zahájením práce odstráňte túto
ochrannú krytku.
5.2 Montáž prídavnej rukoväte (obr. 4a – 4d)
Uvoľnite ručnú skrutku (obr. 2/poz. 17) a
odstráňte prítlačný kus (obr. 2/poz. 5). Nasaďte
prídavnú rukoväť (16) do držiaka (A) tak, aby
plastový krúžok (B) ležal v drážke (N) držiaka (A)
(pozri podrobný nákres 4a).
Pozor! Prídavná rukoť je namontovaná
nesprávne, keď plastový krúžok (B) leží mimo
drážky (N), pozri zobrazenie na podrobnom ná-
krese 4b. Táto chyba pri montáži môže spôsobiť
poškodenie prídavnej rukoväti počas prevádzky.
Prídavnú rukoväť (16) s prítlačným kusom (5)
upevnite opätovným pevným dotiahnutím ručnej
skrutky (17). Pripevnite podľa obrázku ochrannú
rúrku na kábel pomocou priložených káblových
upevňovacích svoriek (26).
5.3 Montáž vodiaceho držadla (obr. 5)
Zasuňte horné vodiace držadlo (6) do dolného
vodiaceho držadla (9). Zoskrutkujte spojovací kus
držadla (7) na hornom vodiacom držadle s príru-
bovou maticou (8) na dolnom vodiacom držadle.
Anl_Agillo_18_200_SPK9-2.indb 12 09.07.2020 11:58:25
SK
- 13 -
5.4 Nastavenie sklonu prídavnej rukoväte
(obr. 4c)
Aby ste mohli pri práci nastaviť optimálny sklon
prídavnej rukoväte, uvoľnite ručnú skrutku (17).
Nastavte požadovaný sklon prídavnej rukoväte
(16). Ručnú skrutku (17) potom znovu dotiahnite.
5.5 Odstránenie/montáž jednotky so stri-
hacím vláknom (obr. 6)
Upozornenie: Pri zakúpení je zo závodu prístroj
pripravený k prevádzke so strihacím vláknom.
Výstraha! Dbajte na to, aby ste sa neporanili o
nôž na strihacie vlákno.
a) Odstránenie jednotky so strihacím
vláknom
Stlačte aretačnú páčku (12) a otočte súčasne
jednotku so strihacím vláknom (C) v smere
hodinových ručičiek, až kým aretačná páčka
nezapadne. Odskrutkujte jednotku so stri-
hacím vláknom v smere hodinových ručičiek
preč z motorovej osi.
b) Montáž jednotky so strihacím vláknom
Stlačte aretačnú páčku (12) a otočte súčasne
jednotku so strihacím vláknom (C) proti
smeru hodinových ručičiek na motorovú os,
až kým aretačná páčka nezapadne. Jednot-
ku s strihacím vláknom utiahnite rukou na
motorovej osi. Skontrolujte, či sa po pustení
aretačnej páčky dá jednotka so strihacím
vláknom voľne otáčať. Ak to tak nie je,
nechajte mechanizmus skontrolovať odborní-
kom.
5.6 Ochranný kryt na používanie s rezacím
nožom (obr. 7)
Opatrne! Pri práci s rezacím nožom musí byť
odmontovaný ochranný kryt strihacieho vlákna
(D). Dbajte na to, aby ste sa neporanili o nôž na
strihacie vlákno.
Uvoľnite obidve poistné skrutky (E) krytu striha-
cieho vlákna.
Začnite na strane a stlačte aretačné západky (F)
opatrne smerom dozadu a vytiahnite kryt striha-
cieho vlákna (D) postupne von.
5.7 Ochranný kryt na používanie so strihacím
vláknom (obr. 7)
Opatrne! Pri práci so strihacím vláknom musí
byť odmontovaný ochranný kryt strihacie vlákna
(D). Dbajte na to, aby ste sa neporanili o nôž na
strihacie vlákno. Začnite na strane a zatlačte
aretačné západky (F) krytu strihacieho vlákna
znovu dovnútra a zabezpečte pomocou obidvoch
skrutiek (E).
5.8 Montáž/odstránenie rezacieho noža
Montáž rezacieho noža je znázornená na obráz-
koch 8a – 8d. Všimnite si podrobný nákres 8e.
Výstraha! Dbajte na to, aby ste sa neporanili o
rezací nôž.
a) Montáž rezacieho noža
Dôležité! Ak by počas demontáže dištančný kus,
ktorý sa nachádza medzi rezacím nožom a tele-
som motora (podrobný nákres 8e / obr. 8a/poz.
27), skĺzol z motorovej osi (M), nasuňte ho na mo-
torovú os podľa zobrazenia na nákrese.
1. Nasuňte rezací nôž (21).
2. Prítlačná platňa (23) sa musí nasunúť so
zvýšeným okrajom smerom k rezaciemu nožu
(podrobný nákres 8d).
3. Nasuňte kryt prítlačnej platne (24).
4. Zaskrutkujte šesťhranné matice M10 (25).
Výstraha! Z bezpečnostných dôvodov sa
samoistiace matice smú použiť zásadne len
jedenkrát.
5. Stlačte aretačnú páčku (12) a zaaretujte
motorovú os. Dotiahnite šesťhrannú maticu
pomocou multifunkčného náradia (22).
6. Skontrolujte, či sa po pustení aretačnej páčky
dá nôž (21) voľne otáčať. Ak to tak nie je,
nechajte mechanizmus skontrolovať odborní-
kom.
b) Odstránenie rezacieho noža
Stlačte aretačnú páčku a zaaretujte motorovú os.
Odskrutkujte šesťhrannú maticu a odstráňte kryt
prítlačnej platne, prítlačnú platňu a rezací nôž.
Pred každým uvedením do prevádzky skont-
rolujte na prístroji:
Bezchybný stav a úplnosť ochranných zaria-
dení a rezacieho zariadenia.
Pevné usadenie všetkých skrutkových spojov.
Ľahký chod všetkých pohyblivých častí.
5.9 Zapnutie nosného popruhu
Opatrne! Používajte počas práce vždy dodaný
nosný popruh (obr. 2/pol. 20). Prístroj vypnite
vždy ešte predtým, než uvoľníte nosný popruh –
nebezpečenstvo zranenia!
Založiť nosný popruh (obr. 9).
Prístroj zavesiť na nosný popruh (obr. 10).
Pomocou rôznych nastavovacích prvkov
nosného popruhu nastaviť optimálne pra-
covné a rezacie polohy. V prípade potreby
sa môže uchytenie popruhu (obr. 11/pol. 4)
posunúť na hornom porisku. Za týmto účelom
uvoľniť krídlovú maticu na uchytené popruhu,
posunúť uchytenie popruhu a krídlovú maticu
znovu dotiahnuť.
Anl_Agillo_18_200_SPK9-2.indb 13 09.07.2020 11:58:25
SK
- 14 -
Aby sa zistila optimálna dĺžka nosného
popruhu, vyskúšajte následne niekoľko
otáčavých pohybov bez zapnutého motora
(obr. 12).
Nosný popruh je vybavený rýchlo-uvoľňovacím
mechanizmom. Zatiahnite za červený kus popru-
hu, ak je potrebné prístroj rýchlo odložiť (obr. 13).
5.10 Montáž akumulátorov
Nasuňte akumulátory vľavo a vpravo do
príslušných uložení akumulátorov (obr. 2/pol. 1).
Keď sa akumulátor kompletne zasunie (obr. 1),
tak zreteľne počuteľne zaklikne. Za účelom odob-
rania akumulátora stlačte aretačné tlačidlo (obr.
15/pol. K) a vytiahnite akumulátor von.
5.11 Nabíjanie akumulátora (obr. 15a)
1. Vyberte akumulátor von z prístroja. Pritom
stlačte aretačné tlačidlo.
2. Porovnajte, či sa elektrické napätie uvede-
né na typovom štítku zhoduje s prítomným
elektrickým napätím siete. Zapojte sieťovú
zástrčku nabíjačky do zásuvky. Zelená kont-
rolka LED začne blikať.
3. Nasuňte akumulátor do nabíjačky.
4. V bode „signalizácia nabíjačky“ nájdete
tabuľku s významom signalizácie kontroliek
LED na nabíjačke.
Počas nabíjania môže dôjsť k čiastočnému zohri-
atiu akumulátora. To je však normálne.
Ak by nebolo možné nabitie akumulátora, skont-
rolujte prosím,
či je v zásuvke prítomné sieťové napätie
či je kontakt na nabíjacích kontaktoch v bez-
chybnom stave.
Ak by napriek tomu nemalo byť stále možné nabi-
tie akumulátora, prosíme Vás, aby ste
nabíjačku
a akumulátor
zaslali nášmu zákazníckemu servisu.
V záujme dlhej životnosti akumulátora by ste sa
mali postarať o včasné opätovné nabitie akumu-
látora. To je potrebné v každom prípade vtedy,
keď zistíte, že sa výkon akumulátorovej strunovej
kosačky začne znižovať. Akumulátor by nemal
byť nikdy úplne vybitý. To totiž vedie k poškodeniu
akumulátora!
Kvôli správnemu odoslaniu kontaktujte náš
zákaznícky servis alebo obchod, kde ste
prístroj zakúpili.
Dbajte pri odosielaní alebo likvidácii akumu-
látorov, resp. akumulátorového prístroja na
to, aby boli zabalené jednotlivo v umelohmot-
ných vreckách aby sa zabránilo skratom a
vzniku požiaru!
5.12 Zobrazenie kapacity akumulátora
(obr. 15b)
Zatlačte na vypínač pre zobrazenie kapacity
akumulátora (pol. H). Zobrazenie kapacity akumu-
látora (pol. F) Vám signalizuje stav nabitia akumu-
látora pomocou 3 kontroliek LED.
Svietia všetky 3 kontrolky LED:
Akumulátor je úplne nabitý.
Svietia 2 alebo 1 kontrolka LED:
Akumulátor má dostatočné zvyškové nabitie.
1 kontrolka LED bliká:
Akumulátor je prázdny, nabite akumulátor.
Všetky kontrolky LED blikajú:
Akumulátor bol hĺbkovo vybitý a je defektný. De-
fektný akumulátor sa nesmie naďalej používať ani
nabíjať!
6. Obsluha
Prosím dbajte na zákonné predpisy o ochrane
proti hluku, ktoré sa môžu lokálne odlišovať.
Nebezpečenstvo! Pri práci musí byť namonto-
vaný ochranný kryt.
6.1 Zapnutie a vypnutie prístroja, nastavenie
otáčok (obr. 16)
Zapnutie a nastavenie otáčok
Stlačte blokovanie zapnutia (3) a súčasne
vypínač zap/vyp (2). Silnejším alebo slabším
stlačením vypínača zap/vyp môžete plynulo riadiť
otáčky počas prevádzky. Čím silnejšie stlačíte
vypínač, tým vyššie sú otáčky.
Vypnutie
Pustite vypínač zap/vyp.
Anl_Agillo_18_200_SPK9-2.indb 14 09.07.2020 11:58:25
SK
- 15 -
6.2 Pracovné pokyny
Pred použitím prístroja si natrénujte všetky pra-
covné techniky s vypnutým motorom a bez aku-
mulátora. Koste pomocou strihacieho vlákna len
suchú trávu. Ak je tráva dlhá, musí byť postupne
skracovaná (obr. 17).
Predĺženie strihacieho vlákna (obr. 18)
Nebezpečenstvo! Nepoužívajte kovový drôt, ani
kovový drôt obalený plastom akéhokoľvek druhu
vo vláknovej cievke. Mohlo by to viesť k ťažkým
zraneniam používateľa.
Strunová kosačka je vybavená poloautomatickým
systémom predlžovania vlákna (dotyková auto-
matika). Pri každom použití tohto poloautoma-
tického systému predlžovania vlákna sa rezacie
vlákno automaticky predĺži, aby bola pri kosení
vždy dosiahnutá optimálna šírka rezu. Rezacie
vlákno sa predlžuje tak, že sa nechá motor bežať
a vláknová cievka sa zľahka pritlačí na zem.
Vlákno sa automatický predĺži. Nôž na ochran-
nom kryte skráti vlákno na prípustnú dĺžku. Berte
prosím ohľad na skutočnosť, že príliš častým
používaním automatiky predlžovania vlákna sa
opotrebenie vlákna zvyšuje.
Upozornenie: Pri prvom uvedení zariadenia do
prevádzky je prípadný pretŕčajúci a prebytoč
koniec strihacieho vlákna skrátený na čepeli,
ktorá sa nachádza vo vnútri ochranného krytu. Ak
je vlákno pri prvom uvedení do prevádzky príliš
krátke, stlačte gombík na cievke s vláknom a vlák-
no silno vytiahnite. Pri prvom rozbehu sa rezacie
vlákno automaticky skráti na optimálnu dĺžku.
Pravidelne opatrne odstraňujte všetky zvyšky
trávy zo spodnej strany ochranného krytu pomo-
cou kefy alebo podobne.
Rôzne spôsoby kosenia
Ak je prístroj správne namontovaný, strihá burinu
a vysokú trávu na ťažko prístupných miestach,
ako napr. pozdĺžne plotov, múrov a základov
ako aj okolo stromov. Dá sa použiť taktiež na
„vyžínacie práce“, aby sa odstránila vegetácia za
účelom lepšej prípravy záhrady alebo pri čistení
určitej oblasti tesne nad zemou.
Upozornenie: Aj pri opatrnom používaní má
kosenie v blízkosti základov, kameňa alebo betó-
nových múrov atď. za následok nadmerné opotre-
bovanie vlákna.
Úprava/ kosenie
Pohybujte kosačkou pohybmi ako s kosou zo stra-
ny na stranu. Udržujte vláknovú cievku vždy pa-
ralelne so zemou. Skontrolujte prostredie a určite
vhodnú výšku strihania. Vláknovú cievku veďte a
držte v požadovanej výške, aby ste dosiahli rov-
nomerné strihanie (obr. 19).
Nízka úprava
Držte prístroj s ľahkým naklonením presne pred
sebou tak, aby sa spodná strana vláknovej ciev-
ky nachádzala nad zemou a vlákno dosiahlo
správnu pozíciu rezania. Koste vždy od seba.
Nepriťahujte kosačku smerom k sebe.
Kosenie pri plote/ základe
Pri strihaní sa približujte pomaly k plotom z
drôteného pletiva, doskovým plotom, múrom z
prírodného kameňa a základom, aby ste strihali
blízko pri nich, avšak bez toho, aby sa vlákno
udieralo voči prekážke. Ak sa vlákno dostane do
kontaktu napr. s kameňmi, kamennými múrmi
alebo základmi, tak sa rýchlo opotrebuje alebo sa
rozstrapká. Ak sa vlákno dostane do kontaktu s
pletivom plotu, tak sa odlomí.
Úprava okolo stromov
Ak kosíte okolo stromov, približujte sa k nim po-
maly, aby sa vlákno nedotklo kôry. Choďte okolo
stromu a strihajte pritom zľava doprava. Približujte
sa k tráve alebo burine špičkou vlákna a nakloňte
vláknovú cievku zľahka dopredu.
Výstraha: Pracujte pri vyžínacích prácach
nanajvýš opatrne. Počas takýchto prác udržujte
odstup od iných osôb a zvierat najmenej 30 me-
trov.
Vyžínanie
Pri vyžínaní obsiahnete celkovú vegetáciu až
na spodok. Za týmto účelom nakloňte vláknovú
cievku v 30 stupňovom uhle doprava. Nastav-
te rukoť do požadovanej polohy. Dbajte na
zvýšené riziko poranenia používateľa, okolo sto-
jacich osôb a zvierat, ako aj na nebezpečenstvo
vecnej škody odmrštenými objektmi (napr.
kameňmi) (obr. 20).
Výstraha: Pomocou prístroja neodstraňujte
žiadne predmety z chodníkov a pod.!
Prístroj je výkonný nástroj a malé kamene alebo
iné predmety sa môžu odmrštiť do vzdialenosti
15 metrov a viac a spôsobiť tak poranenia alebo
poškodenie automobilov, domov a okien.
Anl_Agillo_18_200_SPK9-2.indb 15 09.07.2020 11:58:25
SK
- 16 -
Pílenie
Prístroj nie je vhodný na pílenie.
Zaseknutie
Ak by sa rezací nôž zasekol kvôli príliš hustej ve-
getácii, ihneď vypnite motor. Uvoľnite prístroj od
trávy a porastov predtým, než ho opäť uvediete
do prevádzky.
Zabráňte spätnému úderu
Pri práci s rezacím nožom existuje riziko spätného
úderu, ak sa nôž dostane na pevné prekážky
(kmeň stromu, konár, peň stromu, kameň alebo
podobne). Prístroj sa pritom odmrští proti smeru
otáčania nástroja. To môže viesť ku strate kontroly
nad prístrojom. Nepoužívajte rezací nôž v blízkosti
plotov, kovových stĺpov, hraničných kameňov ani
základov.
Pri kosení hustých prútov uveďte prístroj do po-
lohy podľa obr. 21, aby ste zabránili spätnému
úderu.
7. Čistenie, údržba a objednanie
náhradných dielov
Nebezpečenstvo!
Pred odstavením a čistením strunovú kosačku
vypnite a vytiahnite akumulátor.
7.1 Čistenie
Udržujte ochranné zariadenia, vzduchové
otvory a kryt motora vždy v čistom stave bez
prachu a nečistôt. Utrite prístroj čistou utier-
kou alebo ho vyčistite vyfúkaním stlačeným
vzduchom pri nastavení na nízky tlak.
Odporúčame, aby ste prístroj čistili priamo po
každom použití.
Čistite prístroj pravidelne pomocou vlhkej
utierky a malého množstva tekutého mydla.
Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace pros-
triedky ani riedidlá; tieto prostriedky by mohli
napadnúť umelohmotné diely prístroja. Dbajte
na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala
voda. Vniknutie vody do elektrického prístroja
zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Usadeniny na ochrannom kryte odstráňte
pomocou kefy.
7.2 Výmena cievky s vláknom
Nebezpečenstvo! Odobrať akumulátory!
1. Obr. 22 – Stlačte teleso vláknovej cievky na
plochách označených písmenom M a od-
oberte kryt cievky.
2. Vyberte prázdnu cievku a tlakovú pružinu.
3. Obr. 23 – Preveďte koniec vlákna novej cievky
cez očko (P) v kryte cievky a nechajte vlákno
trčať von z cievky približne 13 cm. Vložte tla-
kovú pružinu (N) do cievky.
4. Kryt cievky znovu zatlačte do telesa vláknovej
cievky.
7.3 Výmena strihacieho vlákna
Nebezpečenstvo! Odobrať akumulátory!
1. Obr. 22 – Stlačte teleso vláknovej cievky na
plochách označených písmenom M a od-
oberte kryt cievky.
2. Vyberte prázdnu cievku a tlakovú pružinu.
3. Odstráňte prípadný zvyšok strihacieho vlák-
na.
4. Obr. 24 – Zasuňte nové strihacie vlákno do
uchytenia vlákna v rámci cievky.
5. Vlákno naviňte s napnutím proti smeru
otáčania hodinových ručičiek.
6. Obr. 25 – Približne 15 cm od konca vlákna
zaveďte vlákno do jedného z uchytení vlákna
na okraji cievky.
7. Obr. 23 – Preveďte koniec vlákna novej ciev-
ky cez očko (P) v kryte cievky. Vložte tlakovú
pružinu (N) do cievky.
8. Krátko a silne zatiahnite za koniec vlákna, aby
sa vlákno uvoľnilo z uchytenia vlákna.
9. Kryt cievky znovu zatlačte do telesa vláknovej
cievky.
Pri prvom spustení sa strihacie vlákno automati-
cky skráti na optimálnu dĺžku.
Pozor! Odvrhnuté časti nylónového vlákna
môžu viesť k poraneniam!
7.4 Brúsenie noža ochranného krytu
Nôž v ochrannom kryte (obr. 2/pol. 14) sa môže
časom otupiť. Ak by k tomu malo dôjsť, uvoľnite
skrutky pomocou ktorých je nôž v ochrannom
kryte upevnený. Upevnite nôž do zveráku. Nôž
brúste pomocou plochého pilníka a dbajte pritom
na to, aby ste dodržali uhol reznej hrany. Brúste
vždy len v jednom smere.
7.5 Údržba
Vo vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne ďalšie
diely vyžadujúce údržbu.
Anl_Agillo_18_200_SPK9-2.indb 16 09.07.2020 11:58:25
SK
- 17 -
7.6 Objednávanie náhradných dielov:
Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné
uviesť nasledovné údaje:
Typ prístroja
Výrobné číslo prístroja
Identifikaččíslo prístroja
Číslo potrebného náhradného dielu
Aktuálne ceny a informácie nájdete na stránke
www.isc-gmbh.info
Náhradná vláknová cievka výr. č.: 34.050.96
Náhradný rezací nôž výr. č.: 34.050.83
8. Likvidácia a recyklácia
Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabráne-
nia poškodeniu pri transporte. Tento obal je vyro-
bený zo suroviny a tým pádom je ho možné znovu
použiť alebo sa môže dať do zberu na recykláciu
surovín. Prístroj a jeho príslušenstvo sa skladajú
z rôznych materiálov, ako sú napr. kovy a plasty.
Poškodené prístroje nepatria do domového odpa-
du. Prístroj by sa mal odovzdať k odbornej likvi-
dácii na príslušnom zbernom mieste. Pokiaľ Vám
nie je známe takéto zberné miesto, informujte sa
prosím na miestnej samospráve.
9. Skladovanie a preprava
Vyberte akumulátory. Skladujte prístroj a
jeho príslušenstvo na tmavom, suchom a
nezamŕzajúcom mieste. Optimálna teplota pre
skladovanie je medzi 5 až 30 °C. Skladujte tento
elektrický prístroj v originálnom balení.
Prístroj sa môže zavesiť na integrovaný nástenný
držiak (obr. 26/pol. L).
Prístroj noste uchopený vždy jednou rukou za
rukoť a druhou rukou za prídavnú rukoť.
Nenoste prístroj za teleso motora.
Prístroj zabezpečte proti skĺznutiu, ak ho
transportujte vo vozidle.
Pokiaľ to je možné, používajte pri preprave
originálny obal výrobku.
Počas prepravy a pri skladovaní používajte
transportnú ochranu pre kovové listy.
10. Poruchy
Prístroj nebeží:
Skontrolujte, či je akumulátor nabitý a či funguje
nabíjačka. Ak zariadenie napriek prítomnému
napätiu nefunguje, pošlite ho prosím na uvedenú
adresu centra služieb pre zákazníkov.
Anl_Agillo_18_200_SPK9-2.indb 17 09.07.2020 11:58:25
SK
- 18 -
11. Signalizácia nabíjačky
Stav signalizácie
Význam a opatrenie
Červená
LED
Zelená
LED
Vyp Bliká Pripravená k prevádzke
Nabíjačka je zapojená na sieť a pripravená k prevádzke, akumulátor nie je
v nabíjačke.
Zap Vyp Nabíjanie
Nabíjačka nabíja akumulátor v rýchlo nabíjacom režime. Príslušné doby
nabíjania nájdete priamo na nabíjačke.
Upozornenie! Podľa prítomného stavu nabitia akumulátora sa môžu
skutočné doby nabíjania čiastočne odlišovať.
Vyp Zap Akumulátor je nabitý a pripravený na použitie.
Potom sa po úplnom nabití prepne do udržiavacieho nabíjania.
Za týmto účelom nechajte akumulátor približne 15 minút dlhšie na
nabíjačke.
Opatrenie:
Vyberte akumulátor z nabíjačky. Odpojte nabíjačku zo siete.
Bliká Vyp Prispôsobené nabíjanie
Nabíjačka sa nachádza v režime šetrného nabíjania.
Pritom sa akumulátor z bezpečnostných dôvodov nabíja pomalšie a potre-
buje viac času. Toto môže mať nasledovné príčiny:
- Akumulátor sa veľmi dlhú dobu nenabíjal.
- Teplota akumulátora neleží v ideálnom rozsahu.
Opatrenie:
Počkajte do ukončenia procesu nabíjania, akumulátor je možné napriek
tomu ďalej nabíjať.
Bliká Bliká Chyba
Proces nabíjania už nie je možný. Akumulátor je defektný.
Opatrenie:
Defektný akumulátor nesmie byť naďalej nabíjaný!
Vyberte akumulátor z nabíjačky.
Zap Zap Tepelná porucha
Akumulátor je príliš horúci (napr. priame slnečné žiarenie) alebo príliš stu-
dený (pod 0 °C)
Opatrenie:
Vyberte akumulátor a skladujte ho 1 deň pri izbovej teplote (cca 20 °C).
Anl_Agillo_18_200_SPK9-2.indb 18 09.07.2020 11:58:25
SK
- 19 -
Len pre krajiny EÚ
Neodstraňujte elektrické prístroje ako domový odpad!
Podľa Európskej smernice 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a v
súlade s národnými právnymi predpismi sa musia použité elektronické prístroje odovzdať do triedeného
zberu a musí sa zabezpečiť ich špeci cké spracovanie v súlade s ochranou životného prostredia (recy-
klácia).
Recyklačná alternatíva k výzve na spätné zaslanie výrobku:
Majiteľ elektrického prístroja je alternatívne namiesto spätnej zásielky povinný spolupracovať pri riad-
nej recyklácii prístroja v prípade vzdania sa jeho vlastníctva. Starý prístroj môže byť za týmto účelom
taktiež prenechaný zbernému miestu, ktoré vykoná odstránenie v zmysle národného zákona o recyklácii
a odpadovom hospodárstve. Netýka sa to dielov príslušenstva, priložených k starým prístrojom a po-
mocných prostriedkov bez elektronických komponentov.
Dodatočná tlač alebo iné reprodukovanie dokumentácie a sprievodných dokladov výrobkov, taktiež ich
častí, je prípustná len s výslovným súhlasom spoločnosti iSC GmbH.
Technické zmeny vyhradené
Anl_Agillo_18_200_SPK9-2.indb 19 09.07.2020 11:58:25
SK
- 20 -
Servisné informácie
Vo všetkých krajinách uvedených na záručnom liste máme kompetentných servisných partnerov,
ktorých kontakty je možné prevziať zo záručného listu.Vám k dispozícii pre akékoľvek servisné
požiadavky ako opravy, objednávanie náhradných a opotrebovávaných dielov alebo nákup spotrebných
materiálov.
Je potrebné dbať na to, že v prípade tohto výrobku podliehajú nasledujúce diely bežnému pracovnému
alebo prirodzenému opotrebeniu, resp. sú nasledujúce diely považované za spotrebný materiál.
Kategória Príklad
Diely podliehajúce opotrebeniu* Akumulátor, uloženie vláknovej cievky
Spotrebný materiál / spotrebné diely* Vláknová cievka, rezací nôž
Chýbajúce diely
* nie je bezpodmienečne obsiahnuté v objeme dodávky!
V prípade nedostatkov alebo chýb Vás prosíme, aby ste príslušnú chybu nahlásili na adrese www.isc-
gmbh.info. Prosím, dbajte na presný popis chyby a odpovedzte pritom v každom prípade na nasledu-
júce otázky:
Fungoval prístroj predtým alebo bol od začiatku chybný?
Všimli ste si niečo pred vyskytnutím poruchy (symptóm pred poruchou)?
Aké chybné funkcie podľa Vás prístroj vykazuje (hlavný symptóm)?
Popíšte túto chybnú funkciu.
Anl_Agillo_18_200_SPK9-2.indb 20 09.07.2020 11:58:26
SK
- 21 -
Záručný list
Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne
fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese
uvedenej na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež telefonicky na uvedenom ser-
visnom telefónnom čísle. Pre uplatnenie nárokov na záručné plnenie platia nasledujúce podmienky:
1. Tieto záručné podmienky sa týkajú výlučne štandardných spotrebiteľov, t.j. takých osôb, ktoré tento
výrobok nechcú používať na účely v rámci svojich remeselníckych činností ani na iné samostatne
zárobkové činnosti. Tieto záručné podmienky upravujú dodatočné záručné plnenia, ktoré nižšie
uvedený výrobca poskytuje kupujúcim svojich nových prístrojov dodatočne k zákonnej záruke. Vaše
zákonné nároky na záruku nie sú touto zárukou dotknuté. Naše záručné plnenie je pre Vás zadarmo.
2. Záručné plnenie sa vzťahuje výlučne len na nedostatky na Vami zakúpenom novom prístroji nižšie
uvedeného výrobcu, ktoré sú spôsobené chybami materiálu alebo výrobnými chybami, a podľa
nášho uváženia sa obmedzuje na odstránenie týchto nedostatkov na prístroji alebo výmenu príst-
roja. Prosím, dbajte na to, že naše prístroje neboli svojim určením konštruované na profesionálne,
remeselnícke ani odborné použitie. Táto záručná zmluva sa preto neuzatvára, ak sa prístroj počas
záručnej doby používal v profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných prevádzkach, alebo
ak bol vystavený namáhaniu rovnocennému s takýmto použitím.
3. Z našej záruky sú vylúčené:
- Škody na prístroji, ktoré boli spôsobené nedodržaním montážneho návodu alebo na základe neo-
dbornej inštalácie, nedodržaním návodu na použitie (ako napr. pripojením na nesprávne sieťové
napätie alebo druh prúdu) alebo nedodržaním pokynov pre údržbu a bezpečnostných pokynov
alebo vystavením prístroja abnormálnym poveternostným podmienkam alebo nedostatočnou
starostlivosťou a údržbou.
- Škody na prístroji, ktoré boli spôsobené zneužívaním alebo nesprávnym používaním (ako napr.
preťaženie prístroja alebo použitie neprípustných pracovných nástrojov alebo príslušenstva),
vniknutím cudzích telies do prístroja (ako napr. piesok, kamene alebo prach, prepravné
poškodenia), použitím násilia alebo cudzieho pôsobenia (napr. škody spôsobené pádom).
- Škody na prístroji alebo na častiach prístroja, ktoré zodpovedajú príslušnému pracovnému,
bežnému alebo inému prirodzenému opotrebeniu.
4. Doba záruky je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu zakúpenia prístroja. Nároky na záruku sa
musia uplatniť pred koncom uplynutia záručnej doby do dvoch týždňov od zistenia nedostatku.
Uplatnenie nárokov na záruku po uplynutí záručnej doby je vylúčené. Oprava alebo výmena príst-
roja nevedie k predĺženiu záručnej doby ani nedochádza na základe tohto plnenia ku vzniku novej
záručnej doby pre prístroj ani pre akékoľvek inštalované náhradné diely. To platí taktiež pri použití
miestneho servisu.
5. Pre uplatnenie Vášho nároku, prosím nahláste defektný prístroj na adrese: www.isc-gmbh.info.
Prosíme, aby ste mali k dispozícii účtenku alebo iné doklady o zakúpení nového prístroja. Príst-
roje, ktoré budú zaslané bez príslušných dokladov alebo bez typového štítku, budú vylúčené zo
záručného plnenia kvôli nedostatočnej možnosti identi kácie. Ak spadá defekt prístroja pod naše
záručné plnenie, dostanete obratom naspäť opravený alebo nový prístroj.
Samozrejme Vám radi opravíme nedostatky na prístroji na Vaše náklady, ak tieto nedostatky nespadajú
alebo už nespadajú do rozsahu záruky. Prosím, pošlite nám v takom prípade prístroj na našu servisnú
adresu.
Ohľadne opotrebovávaných, spotrebných a chýbajúcich dielov poukazujeme na obmedzenia tejto
záruky podľa servisných informácií uvedených v tomto návode na obsluhu.
Anl_Agillo_18_200_SPK9-2.indb 21 09.07.2020 11:58:26
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102

EINHELL Expert AGILLO 18/200 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka