Samsung OH75F Stručná príručka spustenia

Typ
Stručná príručka spustenia
| Deutsch
Kurzanleitung zur Konfiguration
Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und
jederzeitige Änderungen der technischen Daten des Geräts
zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das
Sie von der Website herunterladen können.
Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen
Seite.
Überprüfen des Lieferumfangs
(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht
überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher
Vorschriften (4) Batterien (nicht überall verfügbar)
(5) Fernbedienung (6) Afdekkap (16 Stück)
Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort
unterscheiden.
Rückseite
1
Zum Anschluss eines USB-Speichergeräts.
2
- Sendet das HDMI-Signal über einen HDBaseT-Sender an
ein angeschlossenes LAN-Kabel.
- Zur Verbindung mit MDC über ein LAN-Kabel.
3
Anschließen an ein externes Gerät mit Hilfe eines HDMI-
oder HDMI-DVI-Kabels.
4
Anschließen an den Audioausgang eines externen Gerätes
5
Zur Verbindung mit MDC über einen RS232C-Adapter.
Handbuch zur Fehlerbehebung
Problem Lösungen
Der Bildschirm
wird ständig ein-
und ausgeschaltet.
Überprüfen Sie die Kabelverbindung
zwischen dem Gerät und dem PC.
Kein Signal
wird auf dem
Bildschirm
angezeigt.
Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt über
ein Kabel angeschlossen ist.
Überprüfen Sie, ob das angeschlossene
Gerät eingeschaltet ist.
Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen
Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen
verursachen. In solchen Fällen obliegt es dem Nutzer,
angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
Für Informationen zum Umweltengagement und
produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen
von Samsung, z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen
Sie http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der
Website von Samsung Electronics.
| Ελληνικά
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα
με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή
χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
Πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου χρήσης από την
τοποθεσία web για περισσότερες λεπτομέρειες.
Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη
σελίδα.
Έλεγχος των μερών
(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (Δεν
διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμών
(4) Μπαταρίες (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές)
(5) Τηλεχειριστήριο (6) Κάλυμμα-καπάκι (16 τεμάχια)
Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το
προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη.
Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.
Πίσω πλευρά
1
Συνδέεται σε συσκευή μνήμης USB.
2
- Αποστολή σήματος HDMI σε ένα συνδεδεμένο καλώδιο
LAN χρησιμοποιώντας έναν πομπό HDBaseT.
- Συνδέεται στην εφαρμογή MDC μέσω καλωδίου LAN.
3
Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής, χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI.
4
Συνδέεται στη θύρα ήχου μιας συσκευής πηγής.
5
Συνδέεται σε MDC, με τη χρήση προσαρμογέα RS232C.
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Προβλήματα Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να
ενεργοποιείται και να
απενεργοποιείται.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου μεταξύ
του προϊόντος και του υπολογιστή
και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι
ασφαλής.
Εμφανίζεται το
μήνυμα No Signal
στην οθόνη.
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει
συνδεθεί σωστά με καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που
έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι
ενεργοποιημένη.
Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης
Α. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να
προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές, και σε αυτήν την περίπτωση
ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.
Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές
δεσμεύσεις της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις
που αφορούν το προϊόν, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.
| Magyar
Gyors telepítési útmutató
A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet, és
a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából
előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet a
weboldalról.
Lásd a leírásokat az előző oldalon.
Az alkatrészek meglétének ellenőrzése
(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem
mindenhol érhető el) (3) Szabályozó útmutató
(4) Elemek (Nem mindenhol érhető el) (5) Távirányító
(6) Fedél-Kupak (16 db)
Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.
Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.
Hátoldal
1
USB-memóriaeszköz csatlakoztatása.
2
- A HDMI jelet egy csatlakoztatott LAN kábelre küldi egy
HDBaseT átalakító használatával.
- Csatlakozás MDC-hez LAN kábellel.
3
Csatlakoztatás forráseszközhöz HDMI-kábel vagy HDMI–
DVI kábellel.
4
Csatlakoztatás forráseszköz audiocsatlakozójához.
5
Csatlakoztatás MDC-hez RS232C adapterrel.
Hibaelhárítási útmutató
Problémák Megoldások
A képernyő
felváltva be- és
kikapcsol.
Ellenőrizze a készülék és a számítógép
közötti kábeles kapcsolatot, és győződjön
meg arról, hogy a csatlakoztatás stabil.
A képernyőn a
No Signal üzenet
látható.
Győződjön meg arról, hogy a készülék
megfelelően van csatlakoztatva a
kábellel.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a
kijelzőhöz csatlakoztatott eszköz.
Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a
készülék rádióinterferenciát okozhat, ez esetben szükség
lehet a felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre.
A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségeivel
és termékspecifikus szabályozási követelményekkel
kapcsolatos információkért, például REACH, WEEE és
elemek, látogasson el a http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html weboldalra.
Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a
Samsung Electronics honlapjára.
| Italiano
Guida di installazione rapida
Il colore e l’aspetto possono variare a seconda del
prodotto, inoltre le specifiche sono soggette a modifica
senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del
prodotto.
Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente
dal sito Web.
Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina
precedente.
Verica dei componenti
(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in
alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti
(4) Batterie (Non disponibile in alcuni paesi) (5) Telecomando
(6) Tappo (x16)
Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto
vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.
I componenti possono variare in base alla località.
Parte posteriore
1
Consente il collegamento a un dispositivo di memoria USB.
2
- Consente l'invio del segnale HDMI a un cavo LAN
collegato mediante un trasmettitore HDBaseT.
- Consente il collegamento a MDC mediante un cavo LAN.
3
Collega a un dispositivo sorgente mediante cavo HDMI o
HDMI-DVI.
4
Collega alla porta audio di un dispositivo sorgente.
5
Consente il collegamento a MDC mediante un adattatore
RS232C.
Guida alla risoluzione dei problemi
Problemi Soluzioni
Lo schermo si
accende e si
spegne.
Controllare la connessione del cavo
tra il prodotto e il PC e verificare che il
collegamento sia sicuro.
Sullo schermo
viene visualizzato
Nessun segnale.
Verificare che il prodotto sia collegato
correttamente mediante cavo.
Verificare che il dispositivo collegato al
prodotto sia acceso.
Questo è un prodotto di classe A. Nell’ambito di un
ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio,
rendendo necessario per l’utente adottare misure adeguate.
Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da
Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad
es. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito
Web Samsung Electronics.
| Latviešu
Ātrās uzstādīšanas pamācība
Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma. Lai
uzlabotu izstrādājuma veiktspēju, tā specifikācijas var tikt
mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.
Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietošanas
rokasgrāmatu no tīmekļa vietnes.
Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.
Sastāvdaļu pārbaude
(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav
pieejams dažās atrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija
(4) Baterijas (nav pieejams dažās atrašanās vietās)
(5) Tālvadības pults (6) Vāciņi (16 gab.)
Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā
pārdevēju.
Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.
Aizmugurējā puse
1
Savieno ar USB atmiņas ierīci.
2
- Sūta HDMI signālu uz pievienoto LAN kabeli, izmantojot
HDBaseT raidītāju.
- Savieno ar MDC, izmantojot LAN kabeli.
3
Avota ierīces pievienošanai, izmantojot HDMI kabeli vai
HDMI-DVI kabeli.
4
Avota ierīces audio pievienošanai.
5
MDC pievienošanai, izmantojot RS232C adapteri.
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Problēmas Risinājumi
Ekrāns
nepārtraukti
ieslēdzas un
izslēdzas.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp
izstrādājumu un datoru un pārliecinieties,
ka tas ir rūpīgi pievienots.
Ekrānā tiek
parādīts
paziņojums No
Signal.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pareizi
pievienots kabelis.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā
ierīce ir ieslēgta.
Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums
var izraisīt radiosakaru traucējumus, tādā gadījumā
lietotājam var būt nepieciešams veikt atbilstošas darbības.
Papildinformāciju par Samsung vides aizsardzības
pasākumiem un izstrādājumam raksturīgajiem
normatīvajiem pienākumiem, piemēram, REACH,
WEEE, akumulatoriem, apmeklējiet vietni http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Lai uzzinātu detalizētas ierīces specifikācijas, apmeklējiet
Samsung Electronics tīmekļa vietni.
| Lietuvių kalba
Greitos sąrankos vadovas
Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, siekiant
pagerinti gaminio veikimo efektyvumą specifikacijos gali
būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
Jei reikia daugiau informacijos, iš svetainės atsisiųskite
naudotojo vadovą.
Žr. ankstesniame puslapyje pateikiamus aprašymus.
Sudedamųjų dalių tikrinimas
(1) Greitos sąrankos vadovas (2) Garantijos kortelė (Neprieinama
kai kuriose vietovėse) (3) Nustatymų vadovas
(4) Baterijos (Neprieinama kai kuriose vietovėse)
(5) Nuotolinio valdymo pultas (6) Dangteliai (16 EA)
Jeigu trūksta sudedamųjų dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio
įsigijote šį gaminį.
Sudedamosios dalys skirtinguose regionuose gali būti
skirtingos.
Galinė pusė
1
Prijungiamas USB atminties įrenginys.
2
- „HDBaseT“ siųstuvu siunčia HDMI signalą į prijungtą LAN
laidą.
- Prijungiama MDC naudojant LAN laidą.
3
Gaminys prie šaltinio įrenginio prijungiamas HDMI arba
HDMI-DVI jungiamuoju laidu.
4
Prijungiamas šaltinio įrenginio garsas.
5
Gaminys prie MDC prijungiamas RS232C adapteriu.
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Problemos Sprendimai
Ekranas vis
įsijungia ir
išsijungia.
Patikrinkite laidą, kuriuo gaminys
prijungtas prie kompiuterio, ir įsitikinkite,
kad jis gerai pritvirtintas.
Ekrane parodoma
No Signal.
Patikrinkite, ar gaminys tinkamai
prijungtas laidu.
Patikrinkite, ar įjungtas įrenginio, kuris
prijungtas prie gaminio, maitinimas.
Tai yra A klasės gaminys. Buitinėje aplinkoje šis gaminys gali
sukelti radijo dažnių trukdžius, todėl naudotojui gali tekti
imtis atitinkamų priemonių.
Daugiau informacijos apie „Samsung“ aplinkos apsaugos
įsipareigojimus ir gaminio specifikacijų reikalavimus, pvz.,
REACH, WEEE, baterijas, rasite apsilankę adresu http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite
„Samsung Electronics“ svetainėje.
| Norsk
Hurtigoppsettveiledning
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og
spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre
ytelsen.
Last ned brukerhåndboken fra nettstedet hvis du ønsker
flere opplysninger.
Se beskrivelsene på forrige side.
Kontrollere komponentene
(1) Hurtigoppsettveiledning (2) Garantikort (Ikke tilgjengelig
enkelte steder) (3) Veiledning om lover og forskrifter
(4) Batterier (Ikke tilgjengelig enkelte steder) (5) Fjernkontroll
(6) Dekkplugg (16 EA)
Kontakt leverandøren du kjøpte produktet av hvis det mangler
noen komponenter.
Komponenter kan variere på forskjellige steder.
Baksiden
1
Kobler til en USB-minneenhet.
2
- Sender HDMI-signalet til en tilkoblet LAN-kabel ved hjelp
av en HDBaseT-sender.
- Kobler til MDC ved hjelp av en LAN-kabel.
3
Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel
eller HDMI-DVI-kabel.
4
Kobler seg til lyden på en kildeenhet.
5
Kobles til en MDC ved hjelp av en RS232C-adapter.
Feilsøkingsveiledning
Problemer Løsninger
Skjermen slår seg
av og på.
Kontroller kabeltilkoblingen mellom
produktet og PC-en og kontroller at
forbindelsen er sikker.
No Signal vises på
skjermen.
Kontroller at produktet er koblet riktig til
med en kabel.
Kontroller at enheten som er koblet til
produktet er slått på.
Dette er et klasse A-produkt. I en privat husholdning kan
dette produktet forårsake radiointerferens. I slike tilfeller
må brukeren selv ta nødvendige forholdsregler.
Du finner informasjon om Samsungs miljøengasjement og
produktspesifikke juridiske forpliktelser, blant annet REACH,
WEEE og bruk av batterier, på http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på
nettstedet til Samsung Electronics.
| Polski
Skrócona instrukcja konfiguracji
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu.
Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia
ulec zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.
Więcej informacji można uzyskać, pobierając instrukcję
obsługi ze strony internetowej.
Należy się zapoznać z opisami na poprzedniej stronie.
Sprawdzanie zawartości
(1) Skrócona instrukcja konfiguracji (2) Karta gwarancyjna
(Dostępna w zależności od kraju) (3) Instrukcja montażu
(4) Baterie (Dostępna w zależności od kraju) (5) Pilot
(6) Zaślepka osłony (16 szt.)
Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów, skontaktuj się ze
sprzedawcą produktu.
Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca
zakupu.
Widok z tyłu
1
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
2
- Wysyła sygnał HDMI do podłączonego kabla LAN za
pomocą przekaźnika HDBaseT.
- Do podłączenia do MDC za pomocą kabla LAN.
3
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla
HDMI lub kabla HDMI-DVI.
4
Do łączenia monitora z wyjściem audio urządzenia
źródłowego.
5
Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
Instrukcja rozwiązywania problemów
Problem Rozwiązanie
Ekran
naprzemiennie
włącza się i
wyłącza.
Sprawdź połączenie między urządzeniem
a komputerem i upewnij się, że zostało
wykonane poprawnie.
Na ekranie pojawia
się komunikat Brak
sygnału.
Upewnij się, że urządzenie jest
prawidłowo podłączone kablem.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do
monitora jest włączone.
To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten
produkt może powodować zakłócenia fal radiowych. W takim
przypadku może być wymagane podjęcie odpowiednich
środków.
Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung w zakresie
ochrony środowiska oraz przestrzegania przepisów
regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenia
REACH, dyrektywy WEEE oraz dyrektywy w sprawie baterii
i akumulatorów, można znaleźć pod adresem http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na
stronie internetowej firmy Samsung Electronics.
| Português
Manual de configuração rápida
A cor e o aspecto podem diferir consoante o produto e as
especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio
para melhorar o desempenho.
Transfira o manual do utilizador do website para obter mais
informações.
Consulte as descrições na página anterior.
Vericação dos componentes
(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não
disponível nalguns locais) (3) Guia de regulamentação
(4) Pilhas (não disponíveis nalguns locais) (5) Telecomando
(6) Tampa da cobertura (16 unid.)
Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja
componentes em falta.
Os componentes podem variar em locais diferentes.
Parte posterior
1
Ligue a um dispositivo de memória USB.
2
- Envia o sinal HDMI para um cabo LAN ligado utilizando
um transmissor HDBaseT.
- Liga-se ao MDC através de um cabo LAN.
3
Liga-se a um dispositivo de entrada utilizando um cabo
HDMI ou HDMI-DVI.
4
Liga-se ao áudio de um dispositivo de entrada.
5
Liga-se a um MDC utilizando um adaptador RS232C.
Guia de resolução de problemas
Problemas Soluções
O ecrã está
continuamente a
ligar e a desligar.
Verifique a ligação do cabo entre o
produto e o PC, e certifique-se de que a
ligação está bem efectuada.
A mensagem Sem
sinal é exibida no
ecrã.
Verifique se o produto está ligado
correctamente com um cabo.
Verifique se o dispositivo ligado ao
produto está ligado.
Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico,
este produto poderá provocar interferência radioelétrica.
Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas
adequadas.
Para obter informações sobre os compromissos ambientais
da Samsung e as obrigações regulamentares específicas
do produto, por exemplo, REACH, WEEE e pilhas,
visite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Para obter mais informações sobre as especificações do
dispositivo, visite o website da Samsung Electronics.
| Română
Ghid de configurare rapidă
Culoarea şi aspectul pot fi diferite în funcţie de produs,
iar specificaţiile se pot schimba fără notificare prealabilă,
pentru a îmbunătăţi performanţa.
Descărcați manualul de utilizare de pe site-ul web pentru
mai multe detalii.
Consultați descrierile de la pagina anterioară.
Vericarea componentelor
(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanţie (Nu este
disponibil în unele ţări) (3) Ghid de reglementare
(4) Baterii (Nu este disponibil în unele ţări) (5) Telecomanda
(6) Capace de acoperire (16 buc.)
În cazul în care lipsesc componente, contactaţi furnizorul de la
care aţi achiziţionat produsul.
Componentele pot diferi în locaţii diferite.
Partea din spate
1
Realizează conectarea la un dispozitiv de memorie USB.
2
- Trimite semnalul HDMI către un cablu LAN conectat prin
intermediul unui transmițător HDBaseT.
- Realizează conectarea la MDC printr-un cablu LAN.
3
Realizează conectarea la un dispozitiv sursă printr-un
cablu HDMI sau printr-un cablu HDMI - DVI.
4
Realizează conectarea audio a unui dispozitiv sursă.
5
Realizează conectarea la un MDC printr-un adaptor
RS232C.
Ghid de depanare
Probleme Soluţii
Ecranul se stinge
şi se aprinde
continuu.
Verificaţi conectarea cablului dintre
produs şi PC şi asiguraţi-vă că este bine
fixată.
No Signal este
afişat pe ecran.
Verificaţi dacă produsul este conectat
corect cu un cablu.
Verificaţi dacă dispozitivul conectat la
produs este pornit.
Acesta este un produs de clasa A. Într-un mediu domestic,
acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care
poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile adecvate.
Pentru informații despre angajamentele Samsung privind
mediul și reglementările specifice produsului, de exemplu,
REACH, WEEE, Baterii, vizitați http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul
web Samsung Electronics.
| Srpski
Vodič za brzo postavljanje
Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda,
a specifikacije podležu promenama bez prethodnog
obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji
možete da preuzmete sa veb-sajta.
Pogledajte opise na prethodnoj stranici.
Provera komponenti
(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije
dostupno na nekim lokacijama) (3) Vodič kroz propise
(4) Baterije (Nije dostupno na nekim lokacijama)
(5) Daljinski upravljač (6) Kapica (16 kom.)
Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod
koga ste kupili ovaj proizvod.
Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.
Druga strana
1
Povezuje se sa memorijskim USB uređajem.
2
- Šalje HDMI signal na povezani LAN kabl pomoću HDBaseT
odašiljača.
- Povezuje se sa MDC programom pomoću LAN kabla.
3
Povezivanje sa spoljnim uređajem pomoću HDMI ili HDMI-
DVI kabla.
4
Povezivanje sa audio priključkom na spoljnom uređaju.
5
Povežite na MDC pomoću RS232C adaptera.
Vodič za rešavanje problema
Problemi Rešenja
Ekran se
neprestano
uključuje i
isključuje.
Proverite kabl kojim je uređaj povezan
sa računarom i da li je kabl pravilno
povezan.
Na ekranu će se
prikazati poruka
No Signal.
Proverite da li je kabl pravilno priključen
u uređaj.
Proverite da li je uređaj koji je povezan sa
proizvodom uključen.
Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod
može da stvori radio-smetnje u kom slučaju će korisnik
možda morati da preduzme odgovarajuće mere.
Informacije o posvećenosti kompanije Samsung zaštiti
životne sredine i obavezi poštovanja propisa koji se odnose
na proizvode, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na
adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Detaljne specifikacije uređaja potražite na veb-lokaciji
kompanije Samsung Electronics.
| Slovenčina
Príručka rýchlym nastavením
Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho
produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
Z webovej lokality si prevezmite používateľskú príručku, v
ktorej nájdete ďalšie podrobnosti.
Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane.
Kontrola komponentov
(1) Príručka rýchlym nastavením (2) Záručný list (V niektorých
lokalitách nie je k dispozícii) (3) Príručka s uvedením predpisov
(4) Batérie (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii)
(5) Diaľkové ovládanie (6) Krycia podložka (16 ks)
Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u
ktorého ste produkt kúpili.
Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.
Zadná strana
1
Slúži na pripojenie pamäťového zariadenia USB.
2
- Odošle signál HDMI do pripojeného kábla siete LAN
pomocou vysielača HDBaseT.
-
Slúži na pripojenie k zariadeniu MDC pomocou kábla LAN.
3
Pripája sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI
alebo kábla HDMI-DVI.
4
Pripája sa k zvuku zdrojového zariadenia.
5
Pripája sa k MDC pomocou adaptéra RS232C.
Sprievodca riešením problémov
Problémy Riešenia
Obrazovka sa
neustále zapína a
vypína.
Skontrolujte káblové pripojenie medzi
produktom a počítačom a zabezpečte, aby
pripojenie bolo bezpečné.
No Signal sa
zobrazuje na
obrazovke.
Skontrolujte, či je produkt správne
pripojený pomocou kábla.
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k
produktu zapnuté.
Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento
produkt spôsobovať rádiové rušenie, pričom v takom
prípade môže byť zo strany používateľa nutné prijať vhodné
opatrenia.
Informácie o environmentálnych záväzkoch spoločnosti
Samsung a regulačných povinnostiach týkajúcich sa
konkrétnych produktov, napríklad predpisov REACH,
WEEE alebo batérií, nájdete na lokalite http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej
lokalite spoločnosti Samsung Electronics.
| Slovenščina
Navodila za hitro namestitev
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek,
specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Za nadaljnje informacije s spletnega mesta prenesite
uporabniški priročnik.
Oglejte si opise na prejšnji strani.
Pregled komponent
(1) Navodila za hitro namestitev (2) Garancijska kartica (ni
na voljo povsod) (3) Pravna navodila (4) Baterije (ni na voljo
povsod) (5) Daljinski upravljalnik (6) Zaključni čep (16 EA)
Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika,
pri katerem ste izdelek kupili.
Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
Zadnja stran
1
Omogoča povezavo s pomnilniško napravo USB.
2
- Z oddajnikom HDBaseT pošilja signal HDMI v priključen
kabel LAN.
- Omogoča povezavo s programom MDC s kablom LAN.
3
Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
4
Povezava z avdio vhodom vhodne naprave.
5
Povezava z MDC z vmesnikom RS232C.
Navodila za odpravljanje težav
Težave Rešitve
Zaslon se nenehno
vklaplja in
izklaplja.
Preverite povezavo kabla med izdelkom
in računalnikom ter zagotovite varno
povezavo.
Na zaslonu se
prikaže sporočilo
No Signal.
Preverite, ali je izdelek pravilno povezan
s kablom.
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z
izdelkom, vklopljena.
To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek
povzroča radijske motnje. V tem primeru bo uporabnik
morda moral ustrezno ukrepati.
Za več informacij o okoljskih zavezah podjetja Samsung
in regulativnih obveznostih za določen izdelek, kot so
denimo REACH, WEEE in baterije, obiščite stran http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na
spletnem mestu podjetja Samsung Electronics.
| Español
Guía de configuración rápida
El color y el aspecto pueden variar según el producto; las
especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
para mejorar el rendimiento del producto.
Descargue el manual del usuario desde el sitio web si
necesita más información.
Consulte las descripciones en la página anterior.
Comprobación de los componentes
(1) Guía de configuración rápida (2) Tarjeta de garantía (No
disponible en algunos lugares) (3) Guía de regulaciones
(4) Pilas (No disponible en algunos lugares)
(5) Mando a distancia (6) Tapa de cubierta (16 c/u)
Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el
producto si falta alguno de los componentes.
Los componentes pueden variar según las localidades.
Parte posterior
1
Conecta con un dispositivo de memoria USB.
2
- Envía la señal HDMI a un cable LAN conectado mediante
un transmisor HDBaseT.
- Conecta con MDC mediante un cable LAN.
3
Conecta a un dispositivo de origen mediante un cable
HDMI o un cable HDMI-DVI.
4
Conexión del audio de un dispositivo de origen.
5
Conecta a MDC mediante un adaptador RS232C.
Solución de problemas
Problemas Soluciones
La pantalla
se enciende
y se apaga
continuamente.
Compruebe la conexión del cable entre
el producto y el PC, asegúrese de que la
conexión sea firme.
Sin señal se
muestra en la
pantalla.
Compruebe que el producto esté
conectado correctamente con un cable.
Compruebe que el dispositivo conectado
al producto esté encendido.
Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico
este producto puede provocar interferencias de radio, en
cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.
Para obtener información sobre los compromisos
medioambientales y las obligaciones legales de algún
producto específico de Samsung, como por ejemplo REACH,
WEEE o las pilas, visite http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo,
visite el sitio web de Samsung Electronics.
| Svenska
Snabbstartguide
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande
för att förbättra produktens prestanda.
Ladda ned användarhandboken från webbplatsen om du vill
ha mer information.
Se beskrivningarna på föregående sida.
Kontrollera delarna
(1) Snabbstartguide (2) Garantikort (Ej tillgänglig på alla
platser) (3) Föreskrifter (4) Batterier (Ej tillgänglig på alla
platser) (5) Fjärrkontroll (6) Täckplugg (16 st)
Kontrakta leverantören där du köpte produkten om några delar
saknas.
Komponenterna kan variera på olika platser.
Baksidan
1
För anslutning av ett USB-minne.
2
- Skickar HDMI-signalen till en ansluten nätverkskabel
med hjälp av en HDBaseT-sändare.
- För anslutning till MDC via en LAN-kabel.
3
Ansluter till en källenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-
kabel.
4
Ansluter ljudet för källenheten.
5
Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.
Felsökningsguide
Problem Lösningar
Skärmen håller
att slås på och av.
Kontrollera kabelanslutningen mellan
produkten och datorn och se till att
anslutningen är säker.
Ingen signal visas
på skärmen.
Kontrollera att produkten är korrekt
ansluten med en kabel.
Kontrollera att enheten som är ansluten
till produkten som är påslagen.
Detta är en produkt av klass A. I hemmiljö kan produkten
orsaka radiostörningar. I så fall kan användaren behöva
vidta nödvändiga åtgärder.
Mer information om Samsungs miljöåtaganden och
produktspecifika skyldigheter, t.ex. REACH, WEEE, batterier,
finns på http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung
Electronics webbplats.
| Türkçe
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve teknik
özellikler performansı arttırmak için haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
Ek ayrıntılar için web sitesinden kullanıcı kılavuzunu indirin.
Önceki sayfada yer alan açıklamalara bakın.
Bileşenleri Kontrol Etme
(1) Hızlı Kurulum Kılavuzu (2) Garanti kartı (Bazı bölgelerde
olmayabilir) (3) Mevzuat kılavuzu (4) Piller (Bazı bölgelerde
olmayabilir) (5) Uzaktan Kumanda (6) Koruyucu Kapak (16 Adet)
Herhangi bir parça eksikse, ürünü satın aldığınız satıcıyla temas
kurun.
Parçalar farklı bölgelerde farklılık gösterebilir.
Arka Taraf
1
USB bellek cihazını takın.
2
- HDBaseT vericisini kullanarak HDMI sinyalini bağlanan
LAN kablosuna gönderir.
- LAN kablosuyla MDC'ye bağlanır.
3
Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir
kaynak cihaza bağlanır.
4
Bir kaynak cihazın ses kısmına bağlanır.
5
RS232C adaptörü kullanarak bir MDC'ye bağlar.
Sorun Giderme Kılavuzu
Sorunlar Çözümler
Ekran açılıp
kapanmaya devam
ediyor.
Ürün ve PC arasındaki kablo bağlantısını
kontrol edin ve bağlantının sağlam
olduğundan emin olun.
Ekranda Sinyal Yok
görüntüleniyor.
Ürünün bir kabloyla doğru şekilde
bağlandığını kontrol edin.
Cihazın bağlı olduğu ürünün açık
olduğunu kontrol edin.
Bu, A sınıfı bir üründür. Ev ortamında bu ürün radyo
parazitlenmesine neden olabilir ve bu durumda kullanıcının
uygun önlemler alması gerekebilir.
Samsung’un çevre taahhütleri ve REACH, WEEE, Piller
gibi ürüne özel mevzuat yükümlülükleri hakkında bilgi
için bkz. http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Cihazın ayrıntılı teknik özellikleri için Samsung Electronics
web sitesini ziyaret edin.
OH75F_EU_QSG_BN68-08604A-01.indd 2 2017-06-16 오후 5:47:50
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Samsung OH75F Stručná príručka spustenia

Typ
Stručná príručka spustenia