Groupe Brandt 9CFB61X Návod na obsluhu

Značka
Groupe Brandt
Model
9CFB61X
Typ
Návod na obsluhu
Campana extractora decorativa
Decorative Hood
Hotte décorative
Exaustor decorativo
Dekorative Dunstabzugshaube
Cappa aspirante decorativa
Páraelszívó
Dekoračný extračný zvon
Extrakční dekorativní zvon
Dekoracyjny okap kuchenny
Dekorativ emhætte
Decoratieve afzuigkap
Dekorativ Spiskåpa
ДЕКОРАТИВНАЯ КУПОЛЬНАЯ КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА
ES MANUAL DE UTILIZACIÓN
EN GUIDE TO INSTALLATION
FR GUIDE D’UTILISATION
PT MANUAL DE UTILIZAÇÃO
DE BEDIENUNGSANLEITUNG
IT MANUALE DI ISTRUZIONI
HU HASZNÁLATI ÚTMUTA
SK SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU
CZ VOD K POUŽITÍ
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
DK INSTALLATIONSVEJLEDNING
NL GEBRUIKERSHANDLEIDING
SV BRUKSANVISNING
РУС РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2
ES
EN
FR
PT
DE
IT
HU
SK
CZ
PL
DK
NL
SV
РУС
2
18
34
50
66
82
98
114
130
146
162
178
194
210
Con el objetivo de mejorar constantemente nuestros productos, nos reservamos el
derecho de efectuar modifi caciones en sus características técnicas, funcionales o es-
téticas vinculadas con los avances técnicos.
Importante:
Antes de poner en marcha su aparato, lea atentamente este manual de
instalación y utilización para familiarizarse lo más rápidamente posible con su
funcionamiento.
114
SK 114
Za účelom neustáleho zlepšovania našich výrobkov si vyhradzujeme právo
prevádzať úpravy ich technických a funkčných vlastností, alebo vlastností spojených s
technickým pokrokom.
Dôležité:
Pred uvedením vášho prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte tuto
príručku inštalácie a použití, aby ste sa čo najrýchlejšie oboznámili s jeho
fungovaním.
115
SK
OBSAH
1 / PRE UŽÍVATEĽA
Bezpečnostné heslá _____________________________________ 116
• Ochrana životného prostredia ______________________________ 117
• Popis prístroja __________________________________________ 118
2 / INŠTALÁCIA PRÍSTROJA
• Použitie v evakuačnom spôsobe ____________________________ 119
• Použitie v recyklačnom spôsobe ____________________________ 119
• Elektrické pripojenie _____________________________________ 120
• Montáž extračného zvona _________________________________ 121
• Montáž komína
º Evakuácia von ______________________________________ 122
º Recyklovanie ________________________________________ 123
3 / POUŽITIE PRÍSTROJA
• Popis ovládačov ________________________________________ 124
4 / POUŽITIE A ČISTENIE PRÍSTROJA
Čistenie modulárnych ltrov _______________________________ 125
• Výmena uhlíkového ltra __________________________________ 125
Čistenie vonkajšieho povrchu _____________________________ 126
• Výmena žiarovky ________________________________________ 126
• Údržba prístroja _________________________________________ 127
5 / PORUCHY VO FUNGOVANÍ __________________________________ 128
6 / TECHNICKÁ PODPORA _____________________________________ 129
116
1 / PRE UŽÍVATEĽA
SK
Dôležité
Uschovajte túto príručku spoločne s prístrojom. Ak predáte alebo prenecháte prístroj
inej osobe, ubezpečte sa, že je priložená príručka pre jeho používanie. Prosíme, prečítajte si
tieto rady skôr, ako začnete inštalovať a používať prístroj. Boli spísané v zájmu bezpečnosti
vašej, aj ostatných.
Pozor
Ak sa šporák ohrieva pomocou prístroja napojeného na komín (napríklad kachle),
treba nainštalovať zvon v recyklačnom spôsobe. Nepoužívajte zvon bez modulárnych
ltrov.
Treba zabezpečiť adekvátnu ventiláciu, keď používate extrakčný kuchynský zvon súčasne s
inými prístrojmi, ktoré fungujú na plyn alebo iné palivo.
BEZPEČNOSTNÉ HESLÁ
— Tento prístroj je určený na používanie
súkromnými osobami vo svojich domácnos-
tiach.
— Tento prístroj musí byť používaný iba dos-
pelými. Dávajte pozor, aby sa ho nedotýkali
deti a nehrali sa s ním. Ubezpečte sa, že ne-
manipulujú s ovládačmi prístroja.
— Po obdržaní prístroj okamžite vybaľte,
alebo ho nechajte vybaliť. Skontrolujte jeho
celkový vzhľad. Ak máte výhrady, napísajte
ich do dodacieho listu a uschovajte si jednu
kópiu.
— Váš prístroj je určený na bežné domá-
ce použitie. Nepoužívajte ho na komerčné,
priemyselné alebo iné účely, než pre aké bol
vyrobený.
— Neupravujte, ani sa nesnažte upravovať
technické vlastnosti prístroja. Mohlo by to
byť pre vás nebezpečné.
— Opravy musia byť prevádzané iba autori-
zovanými odborníkmi.
— Vždy odpojte extrakčný zvon skôr, ako
začnete s jeho čistením alebo údržbou.
— Ventilujte adekvátne izbu v prípade, že
zvon funguje súčasne s inými prístrojmi,
ktoré sú napájané iným, než elektrickým
zdrojom energie. Je to preto, aby zvon ne-
nasával spaľovacie plyny.
— Nie je možné pod zvonom ambovať po-
traviny alebo mať zapálený plynový šporák
bez nádoby (ašpirácia plameňov by mohla
poškodiť prístroj).
— Keď smažíte pod prístrojom, mali by ste
ho neustále kontrolovať. Oleje a tuky, ktoré
sa ohrejú na vysokú teplotu, sa môžu vzňať.
— Rešpektujte frekvenciu čistenia a výmeny
ltrov. Nahromadenie nánosov tukov by mo-
hlo vyvolať požiar.
— Nemôže fungovať nad ohňom, ktorý je na
palivovej bázi (drevo, uhlie...).
— K čisteniu prístroja nepoužívajte nástroje
na paru alebo s vysoým napätím (požiadavky,
týkajúce sa elektrickej bezpečnosti).
— Za účelom neustáleho zlepšovania našich
výrobkov si vyhradzujeme právo prevádzať
zmeny ich technických, funkčných alebo es-
tetických charakteristík, spôsobených tech-
nickým pokrokom.
Aby bolo možné ľahko nájsť referencie
vášho prístroja, odporúčame vám, aby ste
ich zapísali na stránku “Technická podpora a
zákaznícke centrum”. (Táto stránka vam tiež
vysvetlí, kde ich môžete nájsť na prístroji).
- Tento prístroj nie je určený na použitie os-
obami (vrátane detí), ktoré majú znížené
fyzické, zmyslové alebo mentálne schop-
nosti, alebo majú nedostatok skúseností a
vedomostí, s výnimkou, ak by na nich doze-
rala osoba zodpovedná za ich bezpečnosť,
alebo by boli vopred poučení o správnom
použití prístroja.
117
1 / PRE UŽÍVATEĽA
SK
Pozor
Inštaláciu musia prevádzať iba kvali kovaní montéri a technici.
Pozor
Pred prvým použitím modulárneho ltra odstráňte ochranný lm.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
— Materiály, použité na zabalenie tohto prístroja, sú recyklovateľné. Zúčastnite sa ich re-
cyklovaní a prispejte k ochrane životného prostredia ich umiestnením do k tomu určených
obecných kontajnerov.
— Váš prístroj tiež obsahuje recyklovateľné materiály, preto je označený týmto logom, ktoré
Vás upozorňuje, že prístroje sa pri odstraňovaní nesmia miešať s ostatným
odpadom. Ak budete takto postupovať, recyklovanie prístrojov, organizované
ich výrobcom, sa uskutoční za optimálnych podmienok, v súlade s európskou
smernicou 2002/96/CE o odstránení elektrických a elektronických zariadení.
Kontaktujte Váš mestský úrad alebo predajcu, aby vás informovali, kde sa na-
chádzajú zberné miesta pre opotrebené prístroje, najbližšie vášmu bydlisku.
Ďakujeme Vám za Vašu spoluprácu pri ochrane životného prostredia.
118
1 / PRE UŽÍVATEĽA
SK
POPIS PRíSTROJA
119
2 / INŠTALÁCIA PRÍSTROJA
SK
POUŽITIE V EVAKUAČNOM
SPÔSOBE
POUŽITIE V RECYKLAČNOM
SPÔSOBE
Ak má vývod von
(Obr. 1)
Váš zvon je možné pripojiť pomocou
evakuačného vývodu (Ø minimálne 125
mm, zo smaltu, hliníka alebo nehorľavého
materiálu). Ak má vývod priemer menší, než
125 mm, prejdite povinne do recyklačného
spôsobu.
Ak nemá vývod von
(Obr. 2)
Všetky naše prístroje sú uspôsobené
pre možnosť fungovania v recyklačnom
spôsobe.
V tom prípade pridajte lter s aktívnymi
uhlíkmi, ktorý zachytí pachy, (viď. kapitola 4:
Výmena uhlíkového ltra).
Prístroj musí zostať odpojený počas inštalácie alebo pri prevádzaní akéhokoľvek zásahu
na ňom.
Skontrolujte, či napätie v sieti odpovedá hodnote uvedenej na tabuľke s charakteristikami,
ktorá sa nachádza vo vnútri zvona.
Ak elektrická inštalácia vášho zvonu vyžaduje previesť úpravy, aby bolo možné zapojiť
prístroj, kontaktujte kvali kovaného elektrikára.
Ak sa zvon používa v evakuačnom spôsobe, nespájajte prístroj s vedením pre odvod dymu
zo spaľovania (kotol, komín, atď.), ani s VMC (kontrolovanou mechanickou ventiláciou).
Evakuačný vývod, akýkoľvek, nesmie vyústiť pod strechou.
Inštalujte zvon v bezpečnej vzdialenosti najmenej 70cm od dosky s elektrickými, plynovými
alebo smiešanými horákmi.
Obr. 1
Obr. 2
120
2 / INŠTALÁCIA PRÍSTROJA
SK
Pozor
Prístroj je dodávaný s napájacím
káblom H 05 VVF, s 3 vodičmi 0,75 mm
2
(nula, fáza a uzemnenie), ktorý treba
napojiť na jednofázovú sieť s 220 - 240
V – pomocou normalizovanej zásuvky
CEI 60083, tá musí zostať prístupná
aj po ukončení inštalácie, v súlade s
inštalačnými normami.
Nebudeme na seba brať zodpovednosť
za prípadné nehody, spôsobené
neexistujúcim alebo nesprávnym
uzemnením. Poistka vo vašej inštalácii
musí mať 10 alebo 16 A. Pokiaľ by napájací
kábel bol poškodený, kontaktujte
zákaznícky servis, aby ste predišli
nebezpečiu.
Pozor
Ak potrebujete pre zapojenie
prístroja upraviť elektrickú inštaláciu vo
vašej izbe, zavolajte kvali kovaného
elektrikára.
Pozor
Ak má zvon akúkoľvek poruchu,
odpojte prístroj, alebo odoberte príslušnú
poistku pre vedenie zapojenia prístroja.
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE
Počas inštalácie a údržbárskych prác musí
prístroj zostať odpojený od elektrickej siete a
poistky musia byť odpojené a odstránené.
Elektrické pripojenie treba previesť skôr, než
sa umiestni prístroj na nábytok.
Skontrolujte, či:
je výkon inštalácie dostatočný,
sú napájacie linky v dobrom stave,
priemer kábla odpovedá inštalačným
normám.
121
MONTÁŽ EXTRAČNÉHO ZVONA
2 / INŠTALÁCIA PRÍSTROJA
SK
Pozor
Inštalácia musí byť prevedená
v súlade s platnými normami pre
ventiláciu priestorov. Vo Francúzku
sú tieto normy uvedené v DTU 61.1,
CSTB. Predovšetkým sa vzduch nesmie
odvádzať von cez potrubie, ktoré sa tiež
používa pre vývod dymu zo zariadení
používajúcich plyn alebo iné palivo.
Zastaralé vedenia je možné použiť iba so
súhlasom kompetentného odborníka.
Minimálna vzdialenosť medzi varnou
zónou a spodným okrajom zvona musí byť
najmenej 70 cm. Ak by bola v inštrukciách
dosky, nainštalovanej pod zvonom, uvedená
vzdialenosť vyššia ako 70 cm, treba brať do
úvahy túto vzdialenosť.
Uchytenie na stenu:
Nakreslite na stene čiarku, ktorá bude v
strede a vertikálna k varnej ploche.
Označte na stene 3 otvory, ktoré
potrebujete vyvŕtať a použite zavesný hák
pre zvon, aby ste poskytnuli a rešpektovali
odporúčanú vzdialenosť (kus A, obr. 1).
Vyvŕtajte všetky tri otvory o 8 mm
v adekvátnom umiestnení a vložte
hmoždinky.
Naskrutkujte podperu pre upevnenie
zvona a ubezpečte sa, že je dobre
nivelizovaná (kus A, obr. 1).
Pred zavesením zvona namontujte spätný
ventil na vývod motora.
Naskrutkujte výsuvný výfukový kryt
(nedodávaný) na vývod motora bez toho,
aby prekážal v pohyboch spätného ventilu
(obr. 3).
Umiestnite a zapojte teleso zvona na
túto podperu pomocou k tomu určených
priložených skrutiek (obr. 2).
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 1
122
2 / INŠTALÁCIA PRÍSTROJA
SK
MONTÁŽ KOMÍNA
Vypúšťanie von
Vypočítajte konečnú výšku pre
naskrutkovanie operného piliera U podpery
komína (kus B, obr. 1).
Označte 2 otvory na adekvátnom
mieste.
Vyvŕtajte oba 2 otvory o 8 mm a
naskrutkujte príbrubu opory komína, dávajte
pozor, aby dobre zapadla na hriadeľ zvona
(kus B, obr.1).
Naskrutkujte plochú vidlicu dozadu, na
spodnú časť komína.
Umiestnite oba 2 komíny na zvon
(obr. 5).
Napojte kryt na vývod vzduchu von.
Preveďte elektrické zapojenie zvona,
prostredníctvom napájaceho kábla.
Zdvihnite horný komín až na maximum a
upevnite ho na vidlicu pomocou skrutiek.
Obr. 6
Obr. 5
Obr. 4
Obr. 3
123
2 / INŠTALÁCIA PRÍSTROJA
SK
Recyklácia
Vypočítajte konečnú výšku pre vloženie
príruby opory komína.
Označte 2 otvory na adekvátnom
mieste.
Vyvŕtajte oba 2 otvory o 8 mm, naskrutkujte
príbrubu opory komína a dávajte pozor, aby
dobre zapadla na hriadeľ zvona.
Naskrutkujte plochú vidlicu dozadu, do
spodnej časti komína.
Umiestnite oba 2 komíny na zvon
(obr. 5).
Napojte kryt na vývod vzduchu von.
Preveďte elektrické zapojenie zvona
prostredníctvom napájaceho kábla.
Zdvihnite horný komín až na maximum a
upevnite ho na vidlicu pomocou skrutiek.
Obr. 8
Obr. 6
Obr. 5
Obr. 4
Pozor
Na odstránenie ochranného lmu nepoužívajte žiadne nástroje.
Rada
Pre dosiahnutie optimálneho fungovania prístroja, Vám odporúčame ho napojiť na
vývod s priemerom 150 mm (nedodaný). Obmedzte na maximum počet kolien a dĺžku
vývodu. Ak zvon funguje s evakuáciou von, treba sa ubezpečiť, či vchádza dostatoč
množstvo vzduchu, aby sa netvoril podtlak v izbe.
124
3 / POUŽITIE PRÍSTROJA
SK
POPIS OVLÁDAČOV
1. Po stisnutí tlačidla Stop (Zastaviť), sa
motor zastaví.
2. Po stisnutí tlačidla Low (Nízky), sa hlásič
jeden krát ozve a motor bude fungovať pri
nízkej rýchlosti.
3. Po stisnutí tlačidla Mid (Stredný), sa
hlásič jeden krát ozve a motor bude fungovať
pri strednej rýchlosti.
4. Po stisnutí tlačidla High (Vysoký), sa
hlásič jeden krát ozve a motor bude fungovať
pri vysokej rýchlosti.
5. Stisnutím tlačidla Light (Svetlo), sa obe
svetlá rozsvietia. Keď ho opäť stisnete,
svetlo zhasne.
125
4 / ÚDRŽBA A ČISTENIE PRÍSTROJA
SK
ČISTENIE MODULÁRNYCH
FILTROV
VÝMENA UHLÍKOVÉHO FILTRA
(možnosť)
Treba ich čistit vždy po 30 hodinách
používania alebo minimálne jednou
mesačne. Čistenie je možné prevádzať v
umývačke, vo vertikálnej polohe.
Použite kefku, teplú vodu a jemný čistiaci
prostriedok. Starostlivo ich opláchnite a
vysušte, než ich umiestnite späť.
Demontáž modulárneho ltra
— Otočte držadlom, zabudovanom v
modulárnom ltri.
— Nakloňte modulárny lter dolu.
Vymeňte ho približne vždy po 120 hodinách
používania.
Odoberte modulárne ltre.
Otočte uhlíkovým ltrom, aby ste ho
mohli odobrať.
Urobte opačnú operáciu pre opätovné
nasadenie ltra.
Modulárne ltre znova nasaďte.
Pozor
Pred údržbárskymi a čistiacimi prácami prístroj odpojte. Pravidelná údržba Vám
zaručí dobré fungovanie, výkonnosť a životnosť.
Pozor
Nerešpektovanie pokynov pre čistenie prístroja a ltrov môže spôsobiť vznik požiarov.
Dodržujte presne pokyny na ich údržbu.
126
4 / ÚDRŽBA A ČISTENIE PRÍSTROJA
SK
ČISTENIE VONKAJŠIEHO POVRCHU
VÝMENA ŽIAROVKY
Na čistenie vonkajšieho povrchu extrakčného zvona použite mydlový roztok; nepoužívajte
krémy na drhnutie, ani korozívne čistiace prostriedky, drôtenky alebo kefky. Vysušte ho
vlhkou a jemnou handrou.
Model s halogénovou žiarovkou.
— Odoberte tienidlo.
— Vymeňte halogénovú žiarovku.
— Opäť nasaďte súpravu prevedením
operácií v opačnom poradí.
Pozor
Než začnete s akýmikoľvek prácami, musíte nechať zvon bez napätia tak, že ho
odpojíte alebo stlačíte istič.
127
4 / ÚDRŽBA A ČISTENIE PRÍSTROJA
SK
ÚDRŽBA PRÍSTROJA
Pre udržiavanie prístroja v dobrom stave Vám odporúčame, aby ste používali údržbové
produkty Clearit.
Vedomosti a skúšenosti profesionálov v
službách súkromných osôb.
Clearit Vám ponúka profesionálne výrobky a adekvátne riešenia pre každodennú údržbu
Vašich elektrických spotrebičov a Vašej kuchyne.
Môžete ich zakúpiť u vášho zvyčajného dodávateľa, spoločne s celou líniou doplnkových a
spotrebných výrobkov.
ÚDRŽBA ČO TREBA UROBIŤ
KTORÉ VÝROBKY/DOPLNKY
TREBA POUŽIŤ
Kostra a príslušenstvo
Modulárny lter
Filter s aktívnym uhlím
Nikdy nepoužívajte kovové
drôtenky, abrazívne
produkty alebo príliš tvrdé
kefky.
Tento lter zachytí mastné
výpary a prach. Jedná sa
o súčiastku, ktorá zaručuje
podstatnú časť účinného
fungovania zvona.
Ak by sa objavili odolné
škvrny, použite na ich
čistenie neabrazívny krém a
opláchnite čistou vodou.
Tento lter zachytí pachy a
treba ho vymeniť najmenej
jedenkrát za rok, v závislosti
od jeho používania.
Objednajte si tieto ltre u
vášho predajcu (s referenciou
uvedenou na štítku s
charakteristikami, ktorý sa
nachádza vo vnútri zvona)
a poznamenajte si dátum
výmeny.
Na čistenie rámu a
osveltľovacieho otvoru
používajte exkluzívne
komerččistiacie
prostriedky riedené vodou,
napokon opláchnite vodou a
vysušte jemnou handrou.
Vyčistite ho komerčným
čistiacim prostriedkom,
dobre opláchnite a
osušte. Čistenie je možné
prevádzať v umývačke, vo
vertikálnej polohe.
(Nedávajte do kontaktu
so špinavým riadom
alebo so strieborným
príborom)
Pozor
Než začnete s akýmikoľvek prácami, musíte nechať zvon bez napätia tak, že ho
odpojíte alebo stlačíte istič.
128
5 / PORUCHY VO FUNGOVANÍ
SK
PRÍZNAKY RIEŠENIA
Zvon nefunguje ...
Výkon zvona je nedostačujúci...
Zvon sa počas fungovania zastavil.
Skontrolujte, či:
nie je prerušená dodávka elektriny.
bola zvolená jedna rýchlosť.
Skontrolujte, či:
zvolená rýchlosť motora je dostatoč
pre množstvo vzniklého dymu a vodnej
pary.
je kuchyňa dostatočne ventilovaná, aby
mohol vchádzať vzduch.
nie je opotrebovaný uhlíkový lter (zvon
v recyklačnom spôsobe).
Skontrolujte, či:
nie je prerušená dodávka elektriny.
nebol aktivovaný viacpólový istič.
129
6 / TECHNICKÁ PODPORA
SK
Zákroky, ktoré vyžaduje stroj, musia byť prevedené:
predajcom,
alebo akýmkoľvek iným kvali kovaným odborníkom, nositeľom značky.
Do telefónu uveďte kompletnú referenciu stroja (model, typ a sériové číslo). Tieto údaje sú
uvedené na identi kačnom štítku, umiestnenom na stroji.
130
CZ 130
Za účelem neustálého zlepšování našich výrobků si vyhrazujeme právo provádět
úpravy jejich technických, funkčních a estetických vlastností, spojených s technickým
pokrokem.
Důležité:
Než uvedete váš přístroj do provozu, přečtěte si pozorně tento návod k
instalaci a použití, aby jste se co nejrychleji obeznámili s jeho fungováním.
131
CZ
OBSAH
1 / PRO UŽIVATELE
Bezpečnostní údaje ______________________________________ 132
• Ochrana životního prostředí _______________________________ 133
• Popis přístroje __________________________________________ 134
2 / INSTALACE PŘÍSTROJE
• Použití v evakuačním způsobu _____________________________ 135
• Použití v recyklačním způsobu _____________________________ 135
• Elektrické zapojení ______________________________________ 136
• Montáž extrakčního zvonu ________________________________ 137
• Montáž komína
º Evakuace ven _______________________________________ 138
º Recyklace __________________________________________ 139
3 / POUŽITÍ PŘÍSTROJE
• Popis ovládačů _________________________________________ 140
4 / ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE
Čištění modulárních ltrů _________________________________ 141
Výměna uhlíkového ltru __________________________________ 141
Čištění vnějšího povrchu __________________________________ 142
Výměna žárovky ________________________________________ 142
• Údržba přístroje _________________________________________ 143
5 / ZÁVADY VE FUNGOVÁNÍ ___________________________________ 144
6 / TECHNICKÝ SERVIS _______________________________________ 145
/

Táto príručka je vhodná aj pre