One For All URC 6420 Používateľská príručka

Značka
One For All
Model
URC 6420
Typ
Používateľská príručka
.4
.9
. 14
. 19
. 24
. 29
. 34
. 39
. 44
. 49
. 54
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Português
Nederlands
Magyar
Polski
Česky
. 59
. 64
69
74
. 79
. 84
. 89
. 94
. 99
.104
Norsk
Svensk
Suomi
EÏÏËÓÈο
Русский
Türkçe
Български
Română
Slovenský
Hrvatski
Dansk
English
Direct Code Set Up
Deutsch
Direkte Codeeinrichtung
Français
Configuration par code
Español
Configuración por código directo
Italiano
Configurazione diretta del codice
Portugu
ê
s
Configuração de Código Directo
Nederlands
Direct codes instellen
Magyar
Změna přiřazení režimu
Polski
Konfiguracja za pomocą kodu
Český
Přímé nastavení kódů
Dansk
Direkte kodeopsætning
Norsk
Direkte kodekonfigurasjon
Svenska
Ställ in direktkod
Suomi
Määritys koodeilla
Ελληνική
Απευθεία ρύθιση κωδικού
Русский
Прямая настройка кода
Türkçe
Doğrudan Kod Ayarlama
Български
Директна настройка на код
Română
Configurarea directă a codului
Hrvatski
Izravno postavljanje šifre
Slovensk
ý
Nastavenie priameho kódu
Code List
http://www.oneforall.com/remotes/
urc6420-simple-2.html
URC-6420
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:16 Pagina b
WWW.ONEFORALL.COM 3
AAA
AAA
Is your device brand listed? (see page 4).
Ist Ihre Gerätemarke aufgelistet? (siehe Seite 9).
La marque de votre appareil gure-t-elle dans la liste? (voir page 14).
¿Aparece la marca de su dispositivo en la lista? (consulte la página 19).
La marca del dispositivo è presente nell'elenco? (vedere pagina 24).
A marca do seu dispositivo é apresentada na lista? (consulte a página 29).
Wordt uw merk apparaat vermeld? (Zie pagina 34).
Készülékének márkaneve szerepel a listán? (lásd: 39. oldal).
czy Twoje urządzenie znajduje się na liście marek? (patrz str. 44).
Nachází se značka vašeho zařízení v seznamu?(viz strana 49).
er din enheds mærke angivet? (se side 54).
Er enheten din på listen? (se side 59).
Finns din enhet med i listan? (se sidan 64).
Onko laitteesi luettelossa? (katso sivu 69).
Είναι η μάρκα της συσκευής σας καταχωρημένη; (βλ. σελίδα 74).
марка вашего устройства есть в списке? (см. стр. 79).
Cihazınızın markası listede yer alıyor mu? (bkz. sayfa 84).
Включено ли е вашето устройство в списъка на марките? (виж стр. 89).
Marca dispozitivului dvs. se regăseşte în listă? (consultaţi pagina 94).
nachádza sa značka vášho zariadenia v zozname? (pozrite si stranu 99).
Je li marka vašeg uređaja navedena? (pogledajte stranicu 104).
2
3
Norsk
Svensk
Suomi
ÏËÓÈο
Русский
Türkçe
Български
Română
Slovenský
Hrvatski
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Português
Nederlands
Magyar
Polski
Česky
Dansk
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:16 Pagina 3
WWW.ONEFORALL.COM 99
Slovenčina
ÁNO: Zapamätajte si ČÍSLO priradené k vašej značke
(napr.
Canal Digital = 1) a vykonajte nastavenie
SimpleSet ovládača ONE FOR ALL (strana 100).
NIE: použite automatické vyhľadávanie
(strana 101).
1) Vyberte región (pozrite si obrázok na strane 2).
Ak žijete v iných krajinách (mimo Veľkej Británie, Írska, Nemecka, Francúzska,
Španielska a Talianska), napr. v Slovenská Republika, mali by ste prepínač nasta-
viť do polohy „INT“.
2) Vložte batérie, čím aktivujete zvolený región.
3) Nachádza sa značka vášho zariadenia v zozname?
Slovenská Republika
Canal Digital
Foxtel
Humax
Meo/ZON
Multichoice
SKY
Topfield
UPC/Cablecom
Viasat
Ziggo
Prijímač digitálneho vysielania
Grundig
JVC
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Thomson
Toshiba
TV základné funkcie
Satelit, cablu, decodor, Freeview şi toate semnalele
INT
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:20 Pagina 99
Canal Digital
Acer
Acer
Acer
Acer
Canal Digital
100 WWW.ONEFORALL.COM
ONE FOR ALL SimpleSet
Táto funkcia vám umožňuje nastaviť väčšinu
najobľúbenejších značiek zariadení za niekoľko
minút. Jednoducho nájdite ČÍSELNÉ TLAČIDLO prira-
dené k vašej značke (strana 99) a postupujte podľa
krokov A-B.
VYP.
Stlačte a podržte „číselné tlačidlo
priradené k vašej značke“, napr.
Canal Digital = (pozrite si stranu 99),
kým sa vaše zariadenie nevypne!
(Môže to trvať až 40 sekúnd)
HOTOVO
A
B
Stlačte zelené a žlté tlačidlo
a podržte ich stlačené 3
sekundy!
nasmerujte
ovláda
č
na vaše
zariadenie!
ZAPNUTÉ
LED indikátor
dvakrát blikne.
Keď sa zariadenie vypne,
ihneď uvoľnite „číselné
tlačidlo“.
Prijímač digitálneho vysielania
Satelitný,káblový,
Set-Top-Box,
DVB-T
Zariadenie sa nevypne?
Postupujte podľa pokynov pre automatické vyhľadávanie na strane 101.
Zariadenie sa po vypnutí znova nezapne?
Zapnite zariadenie ručne (alebo pomocou pôvodného diaľkového ovládača)
a zopakujte postup nastavenia SimpleSet. Dbajte na to, aby ste uvoľnili číselné
tlačidlo priradené k vašej značke hneď po vypnutí zariadenia.
Ovládač ONE FOR ALL nefunguje správne?
Možno existuje lepšia kongurácia pre značku vášho zariadenia. Zopakujte postup
nastavenia SimpleSet.
Ak sa problém nevyrieši, postupujte podľa pokynov pre automatické vyhľadávanie.
Uistite sa, že je vaše zariadenie zapnuté (nie v pohotovostnom režime).
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:20 Pagina 100
Zariadenie sa po vypnutí znova nezapne?
Možno ste tlačidlo OK (na uloženie nastavení) stlačili príliš neskoro.
1) Znova zapnite zariadenie ručne (alebo pomocou pôvodného diaľkového ovládača).
2) Stlačte a podržte „zelené a žlté tlačidlo“ 3 sekundy. LED
indikátor dvakrát blikne. (TV základné funkcie = stlačte čer-
vené a modré tlačidlo a podržte ich stlačené 3 sekundy.).
3) Nasmerujte ovládač ONE FOR ALL na vaše zariadenie a opak-
ovane stláčajte tlačidlo CH-, kým sa zariadenie nevypne.
4) Hneď po vypnutí zariadenia stlačte a uvoľnite tlačidlo OK.
Ak sa problém nevyrieši, skúste zopakovať automatické vyhľadávanie. Dbajte na to, aby
ste hneď po vypnutí zariadenia stlačili tlačidlo OK na uloženie nastavení!
Ovládač ONE FOR ALL nefunguje správne?
Možno existuje lepšia konfigurácia pre značku vášho zariadenia. Zopakujte postup
automatického vyhľadávania!
Automatické vyhľadávanie nie je úspešné?
Použite funkciu kopírovania.
WWW.ONEFORALL.COM 101
Acer
Acer
Acer
Acer
Stlačte zelené a žlté tlačidlo a
podržte ich stlačené 3 sekundy!
Stlačte a uvoľnite tlačidlo OK.
Diaľkový ovládač bude postupne
vysielať rôzne signály na ovládanie
napájania (AUTOMATICKY KAŽDÉ
3 SEKUNDY) zodpovedajúce všetkým
značkám, ktoré sú úložné v jeho pamäti!
Hneď po vypnutí zariade-
nia (do 3 sekúnd) stlačte a
uvoľnite tlačidlo OK!
HOTOVO
VYP.
nasmerujte
ovláda
č
na vaše
zariadenie!
ZAPNUTÉ
LED indikátor
dvakrát blikne.
LED indikátor
dvakrát blikne.
Uistite sa, že je vaše zariadenie zapnuté
(nie v pohotovostnom režime).
Automatické vyhľadávanie
Nedokážete pomocou funkcie SimpleSet
nastaviť všetky značky?
Prijímač digitálneho vysielania
Satelitný,káblový,
Set-Top-Box,
DVB-T
A
B
C
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:20 Pagina 101
102 WWW.ONEFORALL.COM
Zarovnajte aj výšku diaľkových ovládačov
Položte oba diaľkové ovládače na plochý podklad.
Uistite sa, že konce, ktoré normálne smerujete na dané zariadenie,
otočené proti sebe.
2 - 5 cm
Učenie sa (kopírovanie)
Funkcia učenia sa vám umožňuje naučiť sa (prekopírovať) jednu alebo niekoľko
funkcií z vášho (fungujúceho) pôvodného diaľkového ovládača televízora alebo
diaľkového ovládača prijímača digitálneho vysielania na diaľkový ovládač ONE
FOR ALL.
Príklad: Ako sa naučiť (skopírovať) funkciu „I/II (mono/stereo)“ z vášho
pôvodného diaľkového ovládača na „červené tlačidlo“ diaľkového ovládača
ONE FOR ALL.
Ak sa značka vášho TV nachádza v zozname pre váš
región (pozrite si stranu 99), vykonajte rovnaké kroky (A - B v časti SimpleSet
na strane 100), ale:
• počas kroku A stlačte červené a modré tlačidlo
a podržte ich stlačené 3 sekundy.
• Počas kroku B Stlačte a podržte „číselné tlačidlo priradené k vašej značke TV”
(napr. 1 pre značku Grundig)
Ak sa značka vášho TV NENACHÁDZA v zozname pre
váš región (pozrite si stranu 99), vykonajte rovnaké kroky (A - C v časti
Automatické vyhľadávanie na strane 101), ale:
• during step A press and hold red & blue for 3 seconds.
TV základné funkcie
Pre ešte pohodlnejšie ovládanie
môžete svoj diaľkový ovládač ONE FOR
ALL naprogramovať tak, aby ovládal
hlasitosť, napájanie a vstup vášho
televízora.
A
NAPÁJANIE TV
HLASITOSŤ TV +/- a STLMIŤ
TV VSTUP/AV
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:20 Pagina 102
WWW.ONEFORALL.COM 103
Acer
Acer
2 - 5 cm
• Ak chcete prekopírovať ďalšie funkcie, jednoducho zopakujte krok C pre
každé tlačidlo, ktoré chcete kopírovať.
• Ak indikátor dlho zasvieti, zopakujte krok C.
• Pomocou kopírovania môžete priradiť funkciu každému tlačidlu, okrem
tlačidla COPY.
Oba LED
indikátory budú
rýchlo blikať!
potom
stlačte a krátko
podržte tlačidlo „I/II
(mono/stereo)“.
Oba LED indikátory
dvakrát zasvietia,
čím potvrdia úspešné
prekopírovanie.
Odstránenie prekopírovanej funkcie:
1) Stlačte tlačidlo COPY a podržte ho stlačené 3 sekundy, až kým oba LED indikátory
dvakrát nebliknú.
2) Stlačte príslušné tlačidlo (napr. červené tlačidlo), ktoré chcete odstrániť
a podržte ho stlačené 3 sekundy, až kým oba LED indikátory dvakrát nebliknú.
3) Stlačte tlačidlo COPY a podržte ho stlačené 3 sekundy. Oba LED indikátory
dvakrát bliknú.
Stlačením a podržaním tlačidla
COPY 3 sekundy ukončíte funkciu
kopírovania.
HOTOVO
C
Najskôr
stlačte
„červené“ tlačidlo.
D
Oba LED indikátory
dvakrát bliknú!
B
Stlačte tlačidlo COPY
a podržte ho
stlačené 3 sekundy.
Oba LED indikátory
dvakrát bliknú!
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:20 Pagina 103
112 WWW.ONEFORALL.COM
Türkçe
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımda malze-
me ve işçilik hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde arızalı olduğu tespit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekiyorsa değiştirile-
cektir. Ürünün gönderilmesi masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS /
ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün, kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan
hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışındaki kişilerce değiştirildiğinde /
onarıldığında ya da arıza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmal, yanlış taşıma, yanlış
uygulama, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynak-
landığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim
duyacağımızı unutmayın. Bu ürünü, ticaretiniz, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalarınıza bağlı
yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.
Magyar
A UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a jelen termék normál és megfelelő használat esetén az eredeti vásárlás napjától
számított egy (1) évig anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. Ha a termék az egy (1) éves garanciaidő alatt hibásnak bizonyul, javítása, illetve szükség esetén a cseréje
ingyenes lesz. A terméket a tulajdonosa saját költségén küldi el javításra. A termék visszaküldésének költségei a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL céget terhelik. A
jelen garancia a nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által szállított termékek vagy szolgáltatások okozta sérülésekre és hibákra, valamint a terméknek nem a
kézikönyv útmutatása alapján történő beszereléséből fakadó sérüléseire és hibáira nem
terjed ki. Nem érvényes továbbá a garancia abban az esetben sem, ha a termék módosítása/ javítása nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által történt, vagy ha a
hiba baleset, helytelen vagy rendeltetésellenes használat, hanyagság, rossz bánásmód, helytelen alkalmazás, hibás telepítés, nem megfelelő karbantartás, átalakítás,
módosítás, tűz, víz, villám, természeti csapások, hibás használat vagy gondatlanság következménye. Ha a garanciaidő alatt garanciális szolgáltatást szeretne igénybe venni,
ne feledje, hogy a jogosultság megállapításához szükségünk lesz az eredeti vásárlási bizonylatra. Ha Ön a terméket kereskedelmi tevékenységéhez, vállalkozásához vagy
szakmájához nem kapcsolódó célra vásárolta, akkor az országában hatályos, fogyasztási cikkek értékesítését szabályozó törvények jogokat biztosíthatnak Önnek. A jelen
garancia nem érinti ezeket a jogokat.
Polski
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcie nie wystąpią żadne wady materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego
i prawidłowego użytkowania przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego (1 rok) okresu gwarancyjnego wystąpią wady w produkcie, zostanie on
odpowiednio naprawiony lub
bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania produktu pokrywa firma UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwarancja nie
obejmuje uszkodzeń ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczane przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub wynikłe z instalacji niez-
godnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL,
lub jeśli przyczyną usterki jest wypadek, niewłaściwe użycie,
nadużycie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, modyfikacje, ogień, woda, błyskawica,
klęski żywiołowe, nieprawidłowe użytkowanie lub niedbałość. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zaku-
pu, co umożliwi nam określenie uprawnień serwisowych. W razie zakupienia tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać,
że mogą przysługiwać prawa w ramach przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.
Česky
Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, že tento výrobek nebude při normálním a správném
používání obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby jednoho (1) roku, bude
bezplatně opraven, nebo - v případě potřeby - vyměněn. Přepravní náklady hradí vlastník, náklady na vrácení výrobku hradí společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE
FOR ALL. Záruka nepokrývá poškození či poruchy způsobené výrobky či službami od jiných dodavatelů než společnosti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo
způsobené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž platí v případě, kdy byl výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než
společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo pokud byla porucha způsobena nehodou, nesprávným použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením,
chybnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou, požárem, vodou, bleskem, přírodní katastrofou, chybným použitím nebo
neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční služby v průběhu záruční doby, musí předložit originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou
službu. Pokud jste zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisejí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profesí, můžete mít zákonná práva vyplývající z národ-
ních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží. Tato práva nejsou touto zárukou nijak dotčena.
Slovenčina
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL ručí pôvodnému kupujúcemu, že tento výrobok nebude mať počas obdobia jedného (1) roka od dátumu jeho prvotnej kúpy
žiadne materiálové ani výrobné chyby, ak sa bude používať normálnym a správnym spôsobom. Ak sa dokáže, že bol tento výrobok počas jedného (1) roka záručnej lehoty
chybný, vymení sa bezplatne. Táto záruka sa netýka kartónových obalov, prepravných škatúľ, batérií, poškodených alebo zničených krytov ani žiadnej inej položky, ktorá
sa používa v spojitosti s týmto výrobkom. Akýkoľvek záväzok iný, ako uvedený vyššie, je vylúčený. Ak chcete počas záručnej doby ísť do záručného servisu, zavolajte
prosím na telefónne číslo uvedené na strane Zákaznícky servis. Uvedomte si prosím, že na to, aby sme si overili oprávnenosť pre tento servisný zásah, potrebujeme váš
doklad o kúpe. Ak ste si tento výrobok kúpili na účely, ktoré sa netýkajú vášho podnikania, obchodu alebo povolania, uvedomte si prosím, že na základe svojej miestnej
legislatívy, ktorá sa týka predaja spotrebného tovaru, môžete mať určité zákonné práva. Táto záruka nemá na tieto práva žiaden vplyv.
Hrvatski
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL jamči kupcu da ovaj proizvod nema oštećenja u materijalima i izradi tijekom normalne i pravilne uporabe u razdoblju od
jedne (1) godine od datuma kupnje. Proizvod će se besplatno zamijeniti ako je dokazano da je neispravan i to unutar jedne (1) godine jamstvenog razdoblja. Ovo jamstvo
ne pokriva ljepenke, torbe, baterije, slomljene ili spojene police ili drugi dio korišten zajedno s proizvodom. Osim gore navedenih, izuzete su daljne obveze. Da biste
ostvarili pravo na servis za vrijeme jamstvenog razdoblja, molimo nazovite nas na broj naveden na stranici službe za korisnike. Molimo imajte na umu da trebamo
originalnu potvrdu o kupnji kako bi utvrdili vašu podobnost za servis. Ako ste kupili ovaj proizvod u svrhu koja se ne tiče vaše djelatnosti, posla ili zanimanja, molimo
sjetite se da imate zakonska prava pod vašom nacionalnom legislativom koja upravlja prodajom potrošačke robe. Ovo jamstvo ne utječe na ta prava.
Română
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantează cumpărătorului iniţial că acest produs nu va prezenta defecte de fabricaţie şi ale materialelor în condiţiile unei utilizări
normale şi corecte pe o perioadă de un (1) an de la data achiziţionării iniţiale. Acest produs va fi înlocuit gratuit dacă se dovedeşte a fi defect în perioada de garanţie de un
(1) an. Această garanţie nu acoperă cutiile de carton, ambalajele de transport, bateriile, carcasele deteriorate sau defecte sau alte articole utilizate împreună cu produsul.
Orice altă obligaţie în afara celor enumerate mai sus este exclusă. Pentru a obţine service pe durata garanţiei, vă rugăm să ne apelaţi la numărul menţionat la pagina
Servicii clienţi. Vă rugăm să reţineţi că avem nevoie de chitanţa primită în momentul achiziţiei iniţiale pentru a putea stabili eligibilitatea dvs. pentru service. Dacă aţi
cumpărat acest produs într-un scop ce nu are legătură cu ocupaţia, afacerea sau profesia dvs., vă rugăm să reţineţi că este posibil să aveţi drepturi legale în baza legislaţiei
dvs. naţionale ce guvernează vânzarea bunurilor de consum. Această garanţie nu afectează respectivele drepturi.
Български
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL гарантира на първоначалния купувач, че този продукт няма да има дефекти на материалите и изработката при
нормална и правилна употреба за период от една (1) година от датата на първоначалното закупуване. Този продукт ще бъде заменен безплатно, ако се докаже,
че е дефектен в рамките на гаранционния период от една (1) година. Настоящата гаранция не включва кашони, куфарчета, батерии, счупени или повредени
шкафове или всякакви други предмети, използвани във връзка с продукта. Всякакви други задължения, освен посочените по-горе, са изключени. За да получите
сервизно обслужване по време на гаранционния период, моля, свържете се с нас на номера, посочен на страницата за Обслужване на клиенти. Отбележете, че
ни е необходим вашият касов бон за покупка, с който да се установи дали отговаряте на критериите за допустимост за обслужване.
Ако сте закупили този продукт за цели, които не са свързани с вашата дейност, бизнес или професия, моля, не забравяйте, че вероятно имате законови права,
определени от вашето национално законодателство в областта на продажбите на потребителски стоки. Настоящата гаранция не засяга тези права.
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:20 Pagina 112
/