Nikon AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II Používateľská príručka

Kategória
Objektívy fotoaparátov
Typ
Používateľská príručka
146
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Kr
Poznámky k bezpečnej prevádzke
UPOZORNENIE
Nerozoberajte
Dotyk s vnútornými časťami fotoaparátu alebo objektívu môže viesť k poraneniu.
Opravy smú vykonávať len kvalifikovaní technici. Ak sa fotoaparát alebo objektív rozbije
v dôsledku pádu alebo inej nehody, odpojte prístroj od napájania alebo vyberte batériu
a dajte ho skontrolovať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.
V prípade poruchy okamžite vypnite
Ak spozorujete dym alebo nezvyčajný zápach vychádzajúci z fotoaparátu alebo
objektívu, okamžite vyberte batériu, pričom dávajte pozor, aby ste sa nepopálili. Ďalšie
používanie by mohlo spôsobiť zranenie.
Po vybratí alebo odpojení zdroja energie odovzdajte zariadenie zástupcovi
autorizovaného servisu spoločnosti Nikon, ktorý ho skontroluje.
Fotoapat ani objektív nepoužívajte v blízkosti horľach plynov
Používanie elektronických zariadení v blízkosti horľavých plynov môže spôsobiť výbuch
alebo požiar.
Nepozerajte sa do slnka cez objektív ani cez hľadáčik
Pozorovanie slnka alebo iného silného zdroja svetla cez objektív alebo hľadáčik môže
spôsobiť trvalé poškodenie zraku.
Uchovávajte mimo dosahu detí
Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať tomu, aby si deti nevložili batérie ani iné malé
súčiastky do úst.
147
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Kr
Pri používaní fotoapatu a objektívu dbajte na nasledovné pokyny
Fotoaparát a objektív udržujte v suchu. V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar
alebo úraz elektrickým prúdom.
Nepoužívajte fotoaparát alebo objektív ani sa ich nedotýkajte, ak máte mokré ruky. V
opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Pri snímaní v protisvetle nesmerujte objektív na slnko ani neumožnite, aby slnečné
lúče prechádzali priamo cez objektív, pretože by to mohlo spôsobiť prehriatie
fotoaparátu a v krajnom prípade až požiar.
Ak nebudete objektív používať dlhšiu dobu, nasaďte predný aj zadný kryt objektívu a
odložte objektív mimo priame slnečné svetlo. V opačnom prípade to môže spôsobiť
požiar, pretože objektív by mohol sústrediť slnečné svetlo na horľavý predmet.
148
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Kr
Sme radi, že ste si zakúpili objektív AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR . Pred
používaním objektívu si prečítajte tieto pokyny, ako aj užívateľskú príručku.
Popis
1
Slnečná clona objektívu (str. 156)
2
Skrutka slnečnej clony objekvu (str. 156)
3
Funkčné tlačidlo zaostrovania (Pamäť
zaostrenia [AF-L]/Vyvolanie zaostrenej
vzdialenosti z pamäti [Memory recall]/
Aktivácia autofokusu [AF-ON]) (str. 152)
4
Značka pre odčítanie natočenia objekvu
(str. 155)
5
Zaostrovací krúžok (str. 151)
6
Stupnica vzdialeností (str. 155)
7
Čiara značky vzdialenosti (str. 155)
8
Stupnica hĺbky ostrosti (str. 155)
9
Tlačidlo na uloženie zaostrenej vzdialenosti
do pamäte (str. 152)
0
Prstencový prepínač stabilizácie obrazu
(str. 154)
!
Upevňovacia značka objektívu
@
Gumové tesnenie upevňovacieho bajonetu
objekvu (str. 158)
#
Kontakty procesora (str. 158)
$
Upevňovacia skrutka krúžka statívovej
objímky (str. 155)
%
Zabudovaný otočný prstenec pre statív (str. 155)
^
Očko na remienok
&
Skrutka zasúvacieho držiaka filtra (str. 156)
*
Držiak zásuvných filtrov (str. 156)
(
Prepínač režimov zaostrovania (str. 151)
)
Prepínač obmedzenia zaostrovacieho
rozsahu (str. 151)
q
Prepínač režimu stabilizácie obrazu (str. 154)
w
Prepínač na výber operácie zaostrovania
(AF-L/MEMORY RECALL/AF-ON) (str. 152)
e
Prepínač zvukovej signalizácie (str. 152)
( ): referenčná strana
150
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Kr
Hlavné funkcie
Antireflexná vrstva Nano Crystal Coat, ktorou sú potiahnuté niektoré prvky
objekvu, zaručuje reprodukciu výborného, jasného obrazu v rôznych podmienkach
snímania – od slnečných exteriérov po interiéry osvetlené reflektormi.
Objektív je vybavený funkciou AF-L, ktorá slúži na blokovanie zaostrenia funkciou
AF-ON, ktorá aktivuje automatické zaostrovanie a funkciou MEMORY RECALL,
pomocou ktorej je možné uložiť a vyvolať vybrané zaostrené vzdialenosti.
Ak aktivujete stabilizáciu obrazu, môžete použiť kratší čas uzávierky (o 3 EV*), čím zvýšite
rozsah použiteľných časov uzávierky, hlavne pri držaní fotoaparátu v ruke. (*Účinky VR na
čas uzávierky sú merané podľa štandardov Camera and Imaging Products Association
(CIPA); objektívy s formátom FX sú merané pomocou digitálnych fotoaparátov
s formátom FX, objektívy s formátom DX pomocou digitálnych fotoaparátov s formátom
DX. Objekvy s priblížením sú merané pri maximálnom priblížení.)
Možno použiť teleobjektívy AF-I/AF-S TC-14E/TC-14E
/TC-14E
/TC-17E
/TC-20E/
TC-20E
/TC-20E
.
Dôležité
Po pripevnení k digitálnym jednookým zrkadlovkám Nikon formátu DX, napríklad k
fotoaparátu séria D300 alebo D7000, je obrazový uhol objekvu 8°, čo zodpovedá
ohniskovej vzdialenosti 300 mm u kinofilmu formátu 35 mm.
Použiteľné fotoaparáty a dostupné funkcie
Dostupnosť niektorých funkcií môže byť obmedzená. Bližšie informácie nájdete v
užívateľskej príručke k fotoaparátu.
Fotoaparáty
Funkcia
Expozič
(snímania) režim
VR AF
Pamäť
zaostrenia
Práca s
pamäťou
Aktivácia
automatického
zaostrovania na
objektíve
P
*1
SAM
Digitálne jednooké zrkadlovky
Nikon formátu FX/DX, F6, F5, F100,
séria F80, séria F75, séria F65
33 3 3 3 3333
Pronea 600i, Pronea S*
2
33 3 3 3333
Séria F4, F90X, séria F90, séria F70
3*
3
3
3*
4
3
*
3
*
5
33
——
Séria F60, séria F55, séria F50, F-401x,
F-401s, F-401
——
3333
F-801s, F-801, F-601
M
——
33
——
F3AF, F-601, F-501, fotoaparáty
Nikon MF (okrem modelu F-601
M)
———
3: Možné —: Nemožné VR: Stabilicia obrazu AF: Automatické zaostrovanie
*1: Režim P zahŕňa automatický režim a systém motívových programov.
*2: Manuálny režim (M) nie je dostupný.
*3: Ak je prepínač na výber operácie zaostrovania prepnutý do polohy AF-ON, automatické
zaostrovanie sa aktivuje po stlačení funkčného tlačidla zaostrovania na objektíve a
polovičnom stlačení tlačidla spúšte na fotoaparáte.
*4: Tlačidlo na uloženie zaostrenej vzdialenosti do pamate alebo funkčne tlačidlo zaostrovania
stlte počas polovičneho stlačenia tlačidla spušte na fotoaparate.
*5: Je možné s obmedzeniami
151
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Kr
Zaostrovanie
Režim zaostrovania fotoaparátu nastavte podľa tabuľky nižšie:
Fotoapaty
Zaostrovací
režim
fotoapatu
Prepínač režimov zaostrovania na objektíve
A/M M/A M
Digitálne jednooké
zrkadlovky Nikon formátu
FX/DX, F6, F5, séria F4, F100,
F90X, séria F90, séria F80,
séria F75, séria F70, séria F65,
Pronea 600i, Pronea S
AF
Automatic
zaostrovanie
s možnosťou
manuálného
zaostrovania (priorita
automatického
zaostrovania)
Automatic
zaostrovanie
s možnosťou
manuálného
zaostrovania (priorita
manuálného
zaostrovania)
Manuálne
zaostrovanie
(Možno použ
elektronický
diaľkomer.)
MF
Manuálne zaostrovanie
(Možno použiť elektronický diaľkomer.)
Séria F60, séria F55, séria F50,
F-801s, F-801, F-601
M, F-401x,
F-401s, F-401
AF
MF
Manuálne zaostrovanie
(Okrem modelu F-601
M možno použiť
elektronický diaľkomer.)
AF: Automatické zaostrovanie MF: Manuálne zaostrovanie
Režimy A/M (automatické zaostrovanie s možnosťou manuálného
zaostrovania, priorita automatického zaostrovania) a M/A (automatické
zaostrovanie s možnosťou manuálného zaostrovania, priorita manuálného
zaostrovania)
M/A: Automatické zaostrovanie môžete nahradiť manuálnym
zaostrovaním pomocou zaostrovacieho krúžka.
A/M: Automatické zaostrovanie môžete nahradiť manuálnym
zaostrovaním pomocou zaostrovacieho krúžka, avšak citlivosť
detekcie zaostrovacieho krúžka je nižšia ako v režime M/A.
Tento režim používajte, aby ste predišli zrušeniu nastavenia
automatického zaostrovania neúmyselným posunutím
zaostrovacieho krúžka.
a
Nastavte prepínač režimov zaostrovania do polohy M/A alebo A/M.
b
Automatické zaostrovanie je možné manuálne zrušiť otáčaním zaostrovacieho
krúžka pri polovičnom potlačení tlačidla spúšte na fotoaparáte, potlačením tlačidla
AF-ON na fotoaparáte alebo potlačením funkčného tlačidla zaostrovania (režim
prevádzky zaostrovania musí byť prepnutý do polohy AF-ON) na objektíve.
c
Deaktiváciu manuálnej prevádzky a aktiváciu automatického zaostrovania je možné
realizovať potlačením tlačidla AF-ON na fotoaparáte alebo potlačením funkčného
tlačidla zaostrovania na objektíve.
Obmedzenie rozsahu automatického zaostrovania
Táto funkcia je dostupná len pri automatickom zaostrovaní.
FULL: Ak je objekt niekedy vzdialený menej ako 5 metrov, posuňte
prepínač do polohy FULL.
∞–5m: Ak je objekt vždy vzdialený aspoň 5 metrov, posuňte
prepínač do polohy ∞–5m, čím skrátite čas potrebný na
zaostrenie.
152
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Kr
Prepínač na výber operácie zaostrovania a funkčné
tlačidlo zaostrovania (na strane 150 sa nachádza zoznam
kompatibilných fotoaparátov)
Pomocou prepínača na výber operácie zaostrovania si môžete zvoliť funkciu funkčných
tlačidiel zaostrovania.
Poloha prepínač na výber
operácie zaostrovania
Funkcia funkčného tlačidla
zaostrovania
AF-L Pamäť zaostrenia
MEMORY RECALL Práca s pamäťou
AF-ON
Aktivácia automatického
zaostrovania (AF-ON) na objekve
Potlačením jedného zo štyroch funkčných tlačidiel zaostrovania
aktivujete príslušnú funkciu.
Pamäť zaostrenia (AF-L)
Táto funkcia je kompatibilná len s funkciou automatického zaostrovania.
a
Prepínač režimov zaostrovania prepnite do polohy A/M alebo M/A.
b
Prepínač na výber operácie zaostrovania prepnite do polohy AF-L.
c
Počas používania autofokusu je možno zablokovať zaostrenú vialenosť
stisknutím niektorého z funkčných tlačidiel zaostrovania.
Ohnisko zostane zablokované, pokiaľ držíte stlačené funkčné tlačidlo zaostrovania.
Funkciu AF-L je možné aktivovať buď z fotoaparátu, alebo z objektívu.
Práca s pamäťou (MEMORY RECALL)
: Keď pracujete s pamäťou, objekv vydáva zvukový signál.
: Keď pracujete s pamäťou, objekv nevydáva zvukový signál.
Pri prepnutí prepínača zvukovej signalizácie do polohy je
prevádzka objektívu nasledujúca:
a
Zaostrite na objekt a stlačením tlačidla na uloženie zaostrenej
vzdialenosti do pamäte uložte ohniskovú vzdialenosť.
Ak je zaostrená vzdialenosť správne uložená, objektív vydá
zvukový signál.
Ak je zaostrená vzdialenosť uložená nesprávne, prstenec na
nastavenie vzdialenosti sa začne pohybovať z jedného kraja na
druhý približne 10 krát a objektív vydá jeden krátky a tri dlhé
zvukové signály. V tomto prípade opakujte postup na uloženie
zaostrenej vzdialenosti do pamäte.
Uloženie do pamäte je možné bez ohľadu na nastavenie režimu
zaostrovania alebo prepínača na výber operácie zaostrovania.
Zaostrená vzdialenosť je uložená aj v prípade, ak je fotoaparát
vypnutý alebo objektív odpojený od fotoaparátu.
153
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Kr
b
Prepínač na výber operácie zaostrovania prepnite do polohy MEMORY RECALL
(práca s pamäťou).
c
Potlačte funkčné tlačidlo zaostrovania. Po tom, ako vydá objektív dva zvukové
signály, potlačte spúšť fotoaparátu na doraz a odfotografujte objekt.
Uložená zaostrená vzdialenosť sa vyvolá po potlačení funkčného tlačidla
zaostrovania aj napriek tomu, že tlačidlo spúšte je stlačené len do polovice.
Pri fotografovaní s použitím uloženej zaostrenej vzdialenosti držte stlačené funkčné
tlačidlo zaostrovania a na doraz potlačte tlačidlo spúšte.
Objektív sa prepne z režimu pamäte do režimu automatického zaostrovania alebo
manuálneho zaostrovania po uvoľnení funkčného tlačidla zaostrovania.
Aktivácia automatického zaostrovania (AF) na objektíve (AF-ON)
a
Prepínač režimu zaostrovania prepnite do polohy A/M alebo M/A.
b
Prepínač na výber operácie zaostrovania prepnite do polohy AF-ON.
c
Potlačte funkčné tlačidlo zaostrovania, aby ste mohli zaostriť na objekt.
Automatické zaostrovanie je aktivované, pokiaľ držíte stlačené funkčné tlačidlo
zaostrovania.
Funkciu AF-ON je možné aktivovať buď z fotoaparátu, alebo z objektívu.
Režim stabilizácie obrazu
Základná koncepcia stabilizácie obrazu
Intenzita vibrácií
Silné
Slabé
Prepínač režimu stabilizácie obrazu
posuňte do polohy NORMAL.
Zábery urobené panorámovaním
Chvenie fotoaparátu
Prepínač režimu stabilizácie obrazu
posuňte do polohy ACTIVE.
Počet vibrácií
Malý
Veľký
Silné chvenie
fotoaparátu počas
zhotovovania
snímok z
pohybujúceho sa
vozidla
Počas snímania
Počas zhotovovania berov
panorámovaním
Počas zhotovovania snímok z
pohybujúceho sa vozidla
Fotografovanie pomocou statívu
Prepínač režimu stabilizácie obrazu posuňte do
polohy NORMAL alebo ACTIVE.
Prepínač režimu stabilizácie obrazu posuňte do
polohy NORMAL.
Prepínač režimu stabilizácie obrazu posuňte do
polohy ACTIVE.
Prepínač režimu stabilizácie obrazu posuňte do
polohy NORMAL alebo ACTIVE.
Chvenie fotoaparátu pri použití statívu
154
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Kr
Nastavenie prstencového prepínača stabilizácie obrazu
ON: Následky chvenia fotoaparátu sa redukujú pri stlačení tlačidla
spúšte do polovice a taktiež v momente aktivovania uzávierky.
Keďže následky otrasov sa redukujú v hľadáčiku, automatické/
manuálne zaostrovanie a presná kompozícia sú oveľa
jednoduchšie.
OFF: Následky chvenia fotoaparátu nie sú redukované.
Nastavenie prepínača režimu stabilizácie obrazu
Prepnite prstencový prepínač stabilizácie obrazu do polohy ON a zvoľte režim
stabilizácie obrazu pomocou prepínača režimu stabilizácie obrazu.
NORMAL: Mechanizmus stabilizácie obrazu primárne redukuje
následky chvenia fotoaparátu. Následky chvenia
fotoaparátu sú redukované aj pri snímaní horizontálnych
alebo vertikálnych panoramatických snímok.
ACTIVE: Mechanizmus stabilizácie obrazu redukuje následky
chvenia fotoaparátu, ku ktorým dochádza pri snímaní z
pohybujúceho sa vozidla, a to bez ohľadu na to, či ide o
normálne alebo silnejšie chvenie fotoaparátu. V tomto
režime fotoaparát nerozpozná chvenie fotoaparátu a
pohyb pri panorámovaní.
Informácie o používaní režimu stabilizácie obrazu
Ak tento objektív používate s fotoaparátmi, ktoré nemajú funkciu stabilizácie
obrazu (str. 150), nastavte prstencový prepínač stabilizácie obrazu do polohy OFF.
Ak je prepínač v polohe ON, batéria sa môže rýchlo vybiť, a to predovšetkým vo
fotoaparáte Pronea 600i.
Po stlačení tlačidla spúšte do polovice počkajte, kým sa obraz v hľadáčiku
nestabilizuje, a potom stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
Vlastnosti mechanizmu stabilizácie obrazu môžu spôsobiť, že po otvorení uzávierky
sa obraz v hľadáčiku rozostrí. Nejde o poruchu.
Pri panorámovaní nezabudnite nastaviť prepínač režimu stabilizácie obrazu do
polohy NORMAL. Pri výrazných panorámovacích pohyboch nebude fotoaparát
kompenzovať následky otrasov v smere pohybu. Napríklad, redukované sú len
následky chvenia fotoaparátu vo vertikálnom smere.
Kým sa používa stabilizácia obrazu, nevypínajte fotoaparát a neodpájajte od neho
objekv. Ak sa týmto odporúčaním nebudete riadiť a objektívom zatrasiete, zaznie z
neho zvuk, ako keby bola niektorá vnútorná súčasť uvoľnená alebo zlomená. Nejde
o poruchu. Opätovným zapnutím fotoaparátu túto chybu odstránite.
Ak je fotoaparát vybavený vstavaným bleskom, stabilizácia obrazu nefunguje počas
dobíjania blesku.
Ak používate statív, nastavte prstencový prepínač stabilizácie obrazu do polohy
ON, čím obmedzíte účinky chvenia fotoaparátu. Spoločnosť Nikon odporúča,
aby ste prepínač posunuli do polohy ON aj vtedy, ak fotoaparát používate na
nezabezpečenej hlave statívu alebo na statíve s jednou nohou. Keď je však chvenie
fotoaparátu veľmi mierne, funkcia stabilizácie obrazu môže naopak zvýšiť účinky
chvenia fotoaparátu pohybom systému. V takom prípade nastavte prstencový
prepínač stabilizácie obrazu do polohy OFF.
155
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Kr
Hĺbka ostrosti
Stupnica hĺbky
ostrosti
Čiara značky vzdialenosti
Približnú hĺbku ostrosti možno určiť podľa
stupnice hĺbky ostrosti. Ak je fotoaparát
vybavený tlačidlom alebo páčkou na kontrolu
(nastavenie) hĺbky ostrosti, hĺbku ostrosti možno
kontrolovať prostredníctvom hľadáčika
fotoaparátu.
Objektív je vybavený systémom vnútorného zaostrovania (IF). So znižovaním
vzdialenosti snímania sa zároveň znižuje aj ohnisková vzdialenosť.
Stupnica vzdialeností neukazuje presnú vzdialenosť medzi objektom a
fotoaparátom. Hodnoty sú približné a mali by sa používať len ako všeobecná
pomôcka. Pri snímaní vzdialených krajín môže hĺbka ostrosti ovplyvniť snímanie a
objekt sa tak môže zobraziť zaostrený v pozícii blízkej nekonečnu.
Ďalšie informácie nájdete na strane 236.
Nastavenie clony
Clonu nastavujte pomocou fotoaparátu.
Používanie zabudovaného otočného prstenca pre statív
Ak používate statív, pripojte ho radšej k statívovej objímke na objektíve než k
fotoaparátu.
Ak držíte fotoaparát za jeho rukoväť a rotujete ním s objektívom nasadeným do statívu
pomocou prstenca, rukou môžete naraziť do statívu (v závislosti od jeho typu).
Otočný prstenec je možné demontovať pomocou kotviacej skrutky. Viac informácií
získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku alebo u zástupcu
spoločnosti Nikon.
Zmena orientácie fotoaparátu
Uvoľnite upevňovaciu skrutku kžka statívovej
objímky (1). V závislosti od orientácie fotoaparátu
(vertikálnej alebo horizontálnej) otočte objektív na
značku pre odčítanie natočenia objektívu (2) a
dotiahnite skrutku (3).
156
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Kr
Zabudovaný blesk a vinetácia
Ak chcete zabraniť vinetacii, nepouživajte slnečnu clonu objektivu.
Najnovšie informácie o vinetácii spojenej s týmto objektívom nájdete v príručke
fotoaparátu.
Fotoaparáty
Vinetacia sa vyskytuje pri akejkoľvek vzdialenosti
snimania.
Seria F65, seria F60, seria F55, seria F50, F-601,
Pronea 600i, Pronea S
Používanie slnečnej clony objektívu
Slnečná clona minimalizuje rušivé svetlo a chráni objektív.
Nasadenie slnečnej clony
Dotiahnite skrutku slnečnej clony objektívu (2).
Ak slnečná clona objektívu nie je správne nasadené, môže
dôjsť k vinetácii obrazu (výskytu čiernych okrajov).
Slnečnú clonu objektívu je možné nasadiť opačným
smerom a takto ju skladovať, keď sa nepoužíva.
Držiak zásuvných filtrov
Vždy používajte skrutkovací filter s priemerom 52 mm. Na držiak zásuvných filtrov je od
výroby uchytený skrutkovací NC filter s priemerom 52 mm.
a
Tlačte na skrutku zasúvacieho držiaka filtra a otáčajte ju
proti smeru hodinových ručičiek, kým sa biela čiara na
skrutke nedostane do pravého uhla s osou objekvu.
b
Diak zásuvných filtrov vytiahnite z tela objekvu.
c
Odpojte pripojený filter od držiaka filtrov.
d
Zaskrutkujte filter k časti držiaka filtrov ktorá je
označená slovami „Nikon“ a „JAPAN“.
Držiak zásuvných filtrov je možné namontovať tak, aby
slová „Nikon“ a „JAPAN“ smerovali buď k objektívu, alebo
k fotoaparátu bez toho, aby to malo vplyv na kvalitu
fotografií.
suvný kruhový polarizný filter C-PL3L (voliteľné príslušenstvo)
Odfiltruje odrazy z nekovových povrchov ako napríklad skla alebo vody.
Po nasadení zásuvného kruhového polarizačného filtra C-PL3L je zaostriteľná
vzdialenosť odlišná od zaostriteľnej vzdialenosti po nasadení skrutkovacieho NC
filtra s priemerom 52 mm. Stupnica vzdialeností sa odchýli od pôvodných hodnôt.
Najkratšia zaostriteľná vzdialenosť bude mierne predĺžená.
U predvolby zaostrenej vzdialenosti sa môže vzdialenosť uložená v pamäti mierne
zmeniť. Filter C-PL3L namontujte na objektív pred použitím funkcie uloženia
zaostrenej vzdialenosti.
157
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Kr
Odporúčané zaostrovacie matnice
Pre niektoré jednooké zrkadlovky Nikon sú k dispozícii rôzne vymeniteľné zaostrovacie
matnice, ktoré sú vhodné pre rôzné situácie snímania. S týmto objektívom sa
odporúča používať tieto matnice:
Matnica
ABCE
EC-B
EC-E
G1
G2
G3 G4 J L M U
Fotoapat
F6
F5+DP-30
F5+DA-30
(+0,5)
: Výborné zaostrovanie
: Prijateľné zaostrovanie
V hľadáčiku sa zobrazuje mierna vinetácia alebo efekt moiré, nie však na filme.
: Nie je k dispozícii
( )
: Označuje úroveň potrebnej korekcie expozície (len pri integrálnom meraní
expozície so zdôrazneným stredom). Ak používate fotoaparát F6, korekciu
vykonajte tak, že pre používateľskú funkciu b6: Screen comp. (Korekcia matnice)
vyberte možnosť Other screen (Iná matnica) a úroveň EV nastavte na hodnotu
2,0 až +2,0 v krokoch po 0,5 EV. Pokiaľ používate iné matnice než typu B alebo
E, možnosť Other screen (Iná matnica) musíte vybrať aj vtedy, ak je hodnota
požadovanej korekcie 0 (nevyžaduje sa žiadna kompenzácia). V prípade
fotoaparátu F5 vykonajte korekciu pomocou používateľskej funkcie č. 18 na tele
fotoaparátu. Bližšie informácie nájdete v užívateľskej príručke k fotoaparátu.
Prázdne pole znamená, že matnicu nemožno použiť. Keďže matnicu typu M možno
používať tak na fotografovanie makrosnímok s priblížením 1 : 1 alebo väčším, ako aj na
mikrofotografovanie, má odlišné použitie než ostatné matnice.
Dôležité
U fotoaparátu F5 možno používať v kombinácii s meraním expozície Matrix len
matnice EC-B, EC-E, B, E, J, A a L.
158
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Kr
Starostlivosť o objektív
Pri prenášaní fotoaparátu s nasadeným objektívom držte komplet za objektív, aby
nedošlo k poškodeniu bajonetu.
Keď je objektív nasadený na fotoaparáte, nedvíhajte ani nedržte fotoaparát alebo
objekv za slnečnú clonu objektívu.
Dbajte na to, aby sa kontakty procesora neznečistili ani nepoškodili.
V prípade poškodenia gumového tesnenia upevňovacieho bajonetu objektívu sa
obráťte na najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu spoločnosti Nikon.
Šošovku objektívu čistite kefkou s fúkadlom. Na odstránenie nečistôt a škvŕn
používajte mäkkú, čistú bavlnenú handričku alebo čistiaci obrúsok na objektívy
navlhčený v etanole (alkohole) alebo čistiacom prostriedku na objektívy. Utierajte
krúživým pohybom od stredu k vonkajšiemu okraju, pričom dbajte na to, aby ste
nezanechávali šmuhy ani sa nedotýkali iných častí objektívu.
Na čistenie objektívu nikdy nepoužívajte organické rozpúšťadlá (napr. riedidlo alebo
benzén), pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie objekvu a mať za následok
požiar alebo zdravotné problémy.
Počas uskladnenia objektívu v puzdre naň nasaďte predný a zadný kryt.
Ak nebudete objektív používať dlhšiu dobu, uskladnite ho na chladnom a suchom
mieste, aby sa zabránilo vzniku plesne a hrdze. Objekv neskladujte na priamom
slnečnom svetle ani v blízkosti chemikálií, ako sú napr. gáfor alebo naftalín.
Objektív neoblievajte vodou ani ho neponárajte do vody, pretože to môže viesť k
výskytu korózie a nesprávnej činnosti objektívu.
Niektoré časti konštrukcie objektívu sú zhotovené z technických plastov. Aby ste
zabránili poškodeniu objektívu, nenechávajte ho na príliš horúcom mieste.
Štandardné príslenstvo
Špeciálny nasaditeľný kryt prednej šošovky
Zadný kryt objekvu
Slnečná clona HK-31
Polovystužené puzdro CL-L1
Špeciálny držiak zásuvných filtrov
Skrutkovací NC filter s priemerom 52 mm
Popruh LN-1
Dôležité
Držiak zásuvného filtra s 52 mm filtrom by mal byť neustále zasunutý v objektíve.
Voliteľpríslušenstvo
Skrutkovacie filtre s priemerom 52 mm (s výnimkou kruhového polarizačného filtra
)
Zásuvný kruhový polarizačný filter C-PL3L
Teleobjektívy AF-S TC-14E
/TC-14E
/TC-17E
/TC-20E
159
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Kr
Technické parametre
Typ objektívu: Objekv AF-S NIKKOR typu G so zabudovaným procesorom a
bajonetovou objímkou Nikon
Ohnisková vzdialenosť: 200 mm
Maximálna clona: f/2
Konštrukcia objektívu: 13 prvkov v 9 skupinách (3 prvky ED, 1 prvok Super ED a
selektívne aplikované antireflexné vrstvy Nano Crystal Coat) a 1
ochranné sklo
Obrazovy uhol: 12°20’ pri filmových jednookých zrkadlovkách Nikon formátu
35mm (135) a digitálnych jednookých zrkadlovkách Nikon
formátu FX
8° pri digitálnych jednookých zrkadlovkách Nikon formátu DX
50’ pri fotoaparátoch systému IX240
Inforcie o
vzdialenosti:
Prenos do fotoaparátu
Zaostrovanie: Systém vnútorného zaostrovania Nikon (IF), automatické
zaostrenie používajúce ultrazvukový motor, manuálne pomocou
samostatného zaostrovacieho krúžka
Stabilizácia obrazu: Optická s využívaním motorov VCM (motory s indukčnou cievkou)
Stupnica zaostrovacieho
rozsahu smania:
Odstupňovaná po metroch a stopách od 1,9 m po nekonečno (∞)
Najkratšia zaostriteľná
vzdialenosť:
1,9 m od roviny ostrosti
Počet lamiel clony: 9 ks (s optimalizovaným tvarom)
Clona: Plnoautomatická
Rozsah nastavenia clony: f/2 až f/22
Meranie expozície: Pri plne otvorenej clone s fotoaparátmi so systémom rozhrania
procesora
Prepínač obmedzenia
zaostrovacieho rozsahu:
K dispozícii, dostupné sú dva rozsahy: FULL (∞–1,9 m) alebo ∞–5 m
Statívová objímka: Možnosť otočenia o 360°, značky pre odčítanie natočenia
objektívu po 90°, možnosť odpojiť objímku
Rozmery: Približne 124 mm (priemer) × 203,5 mm (vzdialenosť od dosedacej
plochy bajonetu fotoaparátu)
Hmotnosť: Približne 2930 g
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia alebo informačnej
povinnosti zo strany výrobcu.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240

Nikon AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II Používateľská príručka

Kategória
Objektívy fotoaparátov
Typ
Používateľská príručka