Master DF 48 P Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu

Táto príručka je tiež vhodná pre

ĎÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
POZOR: PRED SPUSTENÍM VENTILÁTORA OBOZ-
NÁMTE SA S NIŽŠIE UVEDENýMI POKYNMI A DO-
DRŽIAVAJTE ICH.
Ventilátor sa môže používať iba v súlade s nižšie uvedenými po-
kynmi. Nesprávne používanie ventilátora môže spôsobiť požiar
alebo zásah elektrickým prúdom.
1. Uistite sa, či elektrický kábel nie je poškodený. Ak je stály
napájací kábel poškodený, dajte ho vymeniť v špecializovanom
servise, čím predídete nebezpečenstvu. Zariadenie môžu opra-
vovať iba preškolení zamestnanci. Uistite sa tiež, či elektrické
parametre napájacieho zdroja zodpovedajú technickým para-
metrom uvedeným v návode alebo na výrobnom štítku.
2. Osobitnú pozornosť pri používaní zariadenia treba za-
chovávať, keď sa používa v blízkosti detí, starších osôb, alebo
zvierat.
3. Ventilátor sa vždy po použití, pred čistením alebo pred
premiestnením na iné musí vypnúť.
4. Do krytu ventilátora sa nesmú vkladať prsty a iné pred-
mety.
5. Ventilátor sa nesmie používať na miestach, kde sa pou-
žívajú alebo skladujú benzín, farba alebo iné horľavé tekutiny.
6. Ventilátor sa nesmie umiestniť v blízkosti otvoreného pla-
meňa, zariadení určených na varenie alebo kúrenie, ako aj v
blízkosti horúcich povrchov.
7. Ventilátor nie je určený na používanie v mokrých alebo
vlhkých miestach. Ventilátor sa nikdy nemôže umiestniť na
mieste, kde môže vpadnúť do vane alebo inej nádoby s vodou.
8. Vždy sa musí postaviť na suchý a rovný povrch.
9. Napájací kábel nemôže visieť na hrane stola alebo lavice.
10. Napájací kábel sa musí viesť tak, aby sa nemohol
niekto potknúť.
11. Napájací kábel sa nikdy nesmie viesť pod kobercom ale-
bo pod podlahovou krytinou.
12. Ventilátor sa od zdroja napätia odpojí vytiahnutím zástrč-
ky z elektrickej zásuvky. Zástrčka sa nikdy nesmie vyťahovať zo
zásuvky ťahaním za kábel.
13. Ventilátor nie je určený na používanie vo vonkajšom pro-
stredí.
14. Ventilátor sa nesmi zapnúť, ak je kryt ventilátora ne-
správne namontovaný.
15. Nezakrývajte zapnutý ventilátor.
16. Nenechávajte zapnutý ventilátor bez dozoru
UŽÍVATEĽSKÉ POKYNY
Postup regulácie smeru prúdu vzduchu hore alebo dole: Ruko
nachýlime hlavu ventilátora vo vybranom smere.
Nastavenie rýchlosti: Presuňte PREPÍNAČ do polohy LOW |
alebo HIGH || tak, aby ste získali žiadanú rýchlosť vzduchu.
1. Ventilátor remeňový prevod, ktorý slúži na prenáša-
nie pohonu z motora na krídlo. Ak sa klinový remeň začne na
hnacích kolesách šmýkať, je potrebné zväčšiť napnutie remeňa.
2. Ventilátor funkciu automatického vypnutia, ktorá vy-
pína ventilátor v prípade, že sa ventilátor z akéhokoľvek dôvo-
du prehreje. Ak sa to stane, ventilátor sa musí hneď odpojiť od
elektrickej siete.
ÚDRŽBA
1. Pre čistením sa ventilátor musí vypnúť a odpojiť od elek-
trickej siete.
2. Ventilátor sa čistí jemnou handrou ktorou sa utiera prach.
Ak je ventilátor veľmi špinavý, čistí sa vlhkou handrou a -
sledne sa osuší. Nepoužívať čistiace prostriedky, rozprašovače
alebo iné chemické prostriedky, pretože môžu poškodiť umelú
hmotu.
3. Ventilátor sa môže skladovať v originálnom balení na vet-
ranom a suchom mieste.
4. Ložiská motoru pevne zatvorené, preto sa nemusia
dodatočne mazať.
POZOR
Ventilátor sa v žiadnom prípade nesmie používať keď je po-
škodený kábel alebo zástrčka, zariadenie malo poruchu alebo
bolo pustené a poškodené. Nepoužívať predlžovačky s týmto
zariadením! Vzhľadom na minimalizovanie rizika požiaru alebo
zásahu elektrickým prúdom, tento výrobok sa nesmie používať
so stálym prístrojom regulujúcim rýchlosť.
POZOR
Zariadenie sa ovláda automaticky aby ste sa vyhli riziku zra-
nenia, pred vykonaním servisného zásahu odpojte ventilátor
od elektrického napätia. Toto zariadenie nesmú používať oso-
by (vrátane detí) s obmedzeniami fyzických, zmyslových alebo
duševných funkcií a osoby, ktoré nemajú skúsenosti s použitím
zariadenia alebo vedomosti o ňom, ibaže pod dohľadom alebo
ak budú zoznámené s pokynmi týkajúcimi sa prevádzky tohto
zariadenia osobami zodpovednými za ich bezpečnosť. Dávajte
si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
OBSAH ODSTAVCOV
1... ĎÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2... UŽÍVATEĽSKÉ POKYNY
3... ÚDRŽBA
en
it
de
es
fr
nl
da
no
sv
pl
ru
cs
hu
sl
hr
lt
lv
et
ro
sk
bg
uk
en
it
de
es
fr
nl
da
no
sv
pl
ru
cs
hu
sl
hr
lt
lv
et
ro
sk
bg
uk
SE
SI
SK
TR
UA
34
BG - Изхвърляне на вашия стар уред
- Когато този символ на задраскана кофа за боклук е поставен върху дадено изделие, това означава, че изделието попада под
разпоредбите на Европейска директива 2002/96/EC.
- Всички електрически и елекронни изделия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци, в определени за целта
съоръжения, посочени от държавните или местните органи.
- Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда
и човешкото здраве.
- За по-подробна информация за изхвърлянето на вашия стар уред се обърнете към вашата община, службите за събиране на
отпадъци или магазина, откъдето сте купили своя уред.
CN –
报废或旧产品的处
报废或旧产品的处报废或旧产品的处
报废或旧产品的处
- 我们的产品是精心设计且使用高质量的材料和零部件生产的,可以用于回收再利用。
- 当上述图案“大叉出现在这个带轮子的垃圾桶”出现时,说明此产品符合2002/96/EC则。
- 请熟知当地关于电子电器废弃物的分类丢弃系统的相关规定。
- 当和日常生活垃圾一起丢弃时,请熟知当地的相关规定。正确的处理报废或旧的产品可以防止潜在的对环境或人体的负面影响。
CZ - Likvidace starého produktu
- Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít. - Když je produktu
připevněn symbol s přkrtnutým košem, znamená to, že je produkt kryt evropskou směrnicí 2002/96/EC.
- Informujte se o místním tříděném systému pro elektrické produkty.
- Řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže zabránit
případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.
DE - Entsorgung Ihres Altgerätes
- Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet
werden können.
- Falls dieses symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen
auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, class es von der Euroischen Richtlinie 2002/96/EC erfasst wird.
- Bitte informieren Sie sich über die örtlichen sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische geräte.
- Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte
nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgerätes ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer
Folgen für die Umwelt und die menschliche gesundhei.
DK - Bortskaffelse af dit gamle produkt
- Dit produkt er designet og produceret met materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt.
- Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er kket af EU direktiv nr. 2002/96/EC.
- Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter.
- Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. den korrekte
bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.
EE - Informatsioon kasutatud elektrooniliste ja elekrtiseadmete likvideerimise kohta
- See, seadmel olev märk informeerib, et tegemist on elektrooniliste i elektriseadmetega, mida pärast lõplikku kasutamist ei tohi hoida
koos teiste jäätmetega.
- Kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete koostises on keskkonnale kahjulikke materjale. Selliseid seadmeid ei tohi hoida prügilates,
need tuleb anda ümbertöötlemiseks.
- Informatsiooni kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete kogumissüsteemist võib saada seadme müüjalt müügikohtades ja tootjalt või
maaletoojalt.
- Erilist tähelepanu peaksid osutama tarbijad, kes kasutavad nimetatud seadmeid eramajapidamises. Arvestades asjaoluga, et sellesse
sektorisse satub ige rohkem seadmeid, tähendeb see, et nende osavõtt selektiivsest kasutatud seadmete kogumisest on eriti tähtis.
- Kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete hoidmine koos teiste jäätmetega on tarbijaile keelatud vastavalt Euroopa Liidu Direktiivile
2002/96/EC.
ES - Cómo deshacerse del producto usado
- Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y components de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.
- Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto signifi ca que el producto está bajo la
Directiva Europea 2002/96/EC.
- Deberá informarse sobre el sistema de rciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos. - Siga las normas locales y no
se deshaga de los productos usados tindolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a
evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.
FI - Vanhan tuotteen hävittämine
- Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell.
- Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.
- Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä.
- Toimipaikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen
hävittäminen auttaa estämää mahdolliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
FR - Se débarrasser de votre produit usagé
PL - Usuwanie starego produktu
- Zakupiony produkt zaprojektrowano i wykonano z materiałów najwyższej jakości i komponentów, które podlegają
recyklingowi i mogą być ponownie użyte.
- Jeżeli produkt jest oznaczony powyższym symbolem przekreślonego kosza na śmiecie, oznacza to że produkt spełnia
wymagania Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC.
- Zaleca się zapoznanie z lokalnym systemem odbioru produktów elektrycznych i elektronicznych.
- Zaleca się działanie zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucanie zużytych produktów do pojemników na odpady
gospodarcze. Właściwe usuwanie starych produktów pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji
oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.
RO - Casarea aparatelor vechi
- Aceastā siglā (un cos de gunoi ĭncercuit si tāitat) semni cā faptul cā produsul se aā sub incidenţa Directivei Consiliului
European 2002/96/ EC.
- Aparatele electrice si electronice nu vor  aruncate ĭmpreunā cu gunoiul menajer, ci vor  predate ĭn vederea reciclārii la
centrele de colectare special amenajate, indicate de autoritāţile naţionale sau locale.
- Respectarea acestor cerinţe va ajuta la prevenirea impactului negativ asupra mediului ĭnconjurātor si sānātāţii publice.
- Pentru informaţii mai detaliate referitoare la casarea aparatelor vechi, contactaţi autoritāţile locale, serviciul de salubritate
sau distribuitorul de la care aţi achiziţionat produsul.
RU - Утилизация старого устройства
- Bаше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных Материалов и компонентов, которые
можно утилизировать и использовать повторно
- Если товар имеет с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской
директиве 2002/96/EC.
- Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров.
- Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит
предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.
SE - Undangörande av din gamla produk
- Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och
återanvändas.
- När den här överstrukna sopkorgen på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC.
- Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter.
- Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall.
Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att för naturen och människors häls.
SI - Končno odvajanje generatorja
- Ta generator toplega zraka je bil načrtovan in proizveden z kakovostnimi materiali in sestavni deli se lahko predelujejo
za ponovno uporabo.
- Kadar izdelek ima pritrjeno tablico z oznako z velikim zbiralnikom odpadkov z kolesi in ta oznaka je zaznamovana z
križem, pomeni, da je izdelek zaščiten z Direktivo Evropske Skupnosti 2002/96/EC.
- Dobro vam priporočamo, da se informirate glede krajevnega sistema za izborno zbiranje električnih in elektronskih
izdelkov.
- Vedno upoštevajte veljavne krajevne predpise in nikoli ne odvajajte stare izdelke skupaj z navadnimi hišnimi odpadki.
Nepravilno odvajanje teh izdelkov lahko povzroči hude poškodbe osebam in okolju.
SK - Likvidácia vášho starého prístroja
- Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt
vyhovuje európskej Smernici č 2002/96/EC.
- Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelené od komunálneho odpadu prostredníctvom
na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a
l’udské zdravie.
- Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáci odpadu alebo u
predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.
TR - Ürünün bertaraf edilmesi
- Bu ürün, dönüstürülmesi ve yeniden kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzeme ve komponentler ile tasarlanmıs ve
üretilmistir.
- Bir ürüne, x isareti ile isaretlenmis tekerlekli bir bidon sembolü yapıstırılmıs ise bu, ürünün 2002/96/EC Avrupa Direkti
uyarınca korunduğu anlamına gelir.
- Elektrik ve elektronik ürünler için ayrıstırılmıs toplama mahalli sistemine iliskin bilgi almanız rica edilir.
- Yürürlükteki mevzuata uyunuz ve eski ürünleri normal ev atıkları ile birlikte bertaraf etmeyiniz. Ürünün doğru bertaraf
edilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olası olumsuz sonuçların önlenmesine katkıda bulunur.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33

Master DF 48 P Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu
Táto príručka je tiež vhodná pre