Tristar BP-2958 Používateľská príručka

Kategória
Elektrické rošty
Typ
Používateľská príručka
SK Návod na použitie
Vážený zákazník,
Blahoželáme vám a ďakujeme, že ste si zakúpil tento vysoko kvalitný výrobok.
Prečítajte si, prosím, dôkladne návod na obsluhu, aby ste zariadenie mohli čo
najlepšie využiť. Tento návod obsahuje všetky pokyny a rady na používanie,
čistenie a údržbu tohto zariadenia. Pokiaľ budete tieto pokyny dodržiavať, budete
mať záruku vynikajúceho výsledku, ušetrí vám to čas a vyhnete sa komplikáciám.
Dúfame, že vám používanie tohto zariadenia prinesie veľa potešenia.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• Prístrojmôžupoužívaťdetivovekuod8rokovavyššie,osobys
obmedzenýmifyzickými,zmyslovýmialeboduševnýmischopnosťamialebo
bezpatričnýchskúsenostíaznalostí,pokiaľsupoddohľadomalebodostali
inštrukcietýkajúcesapoužitiaprístrojabezpečnýmspôsobomarozumie
prípadnýmnebezpečenstvám.Detisanesmúhraťsospotrebičom.Čistenie
aúdržbunesmúvykonávaťdeti,ktorésúmladšieako8rokovabezdozoru.
• Udržujteprístrojaprívodnýkábelmimodosahudetímladšíchako8rokov.
• Predpoužitímtohtozariadeniasiprosímprečítajtedôkladnenávod
napoužitie.Uchovajtetiežtentonávod,záručnýlist,dokladonákupeaakje
možnéajkartónvnútornéhobalenia.
• Totozariadenieniejeurčenénapoužívanieosobám(vrátanedetí)so
zníženoupsychickou,motorickoučimentálnouspôsobilosťou,alebo
snedostatkomskúsenostíaznalostí,pokýmnebudúvedeníčizaškolení
vpoužívanítohtozariadeniaosobou,ktorájezodpovednázaich
bezpečnosť.
• Vprípadeignorovaniabezpečnostnýchpokynovvýrobcaniejezodpovedný
zaprípadnépoškodenie.
• Kvôliochranedetíprednebezpečenstvomspôsobenýmelektrickými
zariadeniami,prosím,zaistite,abyzariadenienikdynezostalobezdozoru.V
dôsledkutohojezariadeniupotrebnévyhradiťmiesto,kdenaňdetinemôžu
dočiahnuť.Uistitesa,žekábelniejezavesenýsmeromdolu.
• Totozariadeniesamôžepoužívaťibavdomácnostizaúčelom,naktorýbolo
vyrobené.
• Zariadeniemusíbyťumiestnenénastabilnomarovnompovrchu.
• Nedotýkajtesahorúcichpovrchov.Použitedržadloalebogombíky.
• Pokiaľzariadeniespadlonazem,javíakékoľvekznámkypoškodeniaalebo
pokiaľpresakuje,nepoužívajteho.
• Nikdynenechávajtezariadeniezapnutébezdozoru.
• Všetkyopravybymalprevádzaťkompetentnýkvalifikovanýservis(*).
• Jeveľmidôležitéudržovaťvždytentospotrebiččistý,kedžeprichádzado
stykusjedlom.
• Zaistite,abysazariadenieskladovalovsuchomprostredí.
• Uistitesa,ženapätieuvedenénaštítkuzariadeniaodpovedánapätiuv
elektrickejsietidomácnosti.Menoviténapätie:ST220-240V50/60Hz.
Zásuvkamusíbyťchránenápoistkoutypu16Aalebo10A.
• Tentospotrebičodpovedávšetkýmnormámohladomelektromagnetických
poliach(EMF).Pokiaľjesospotrebičomsprávnemanipulovanévsúladu
snávodom,jespotrebičbezpečnývzávislostinadnešnýchvedeckých
poznatkoch.
• Nikdyspotrebičneprenášejteťahanímzaprívodonúšnúruauistitesa,žesa
kábelnemôžezaseknúť.
• Použitiepríslušenstva,kterénebolodoporučenévýrobcom,môžezpôsobiť
zranenieazrušíplatnosťvšetkýchzárukktorémôžetemať.
• Predčistenímauskladnenímumožnitespotrebičuvychladnúť.
• Abysteseochránilipředelektrickýmvýbojem,neponořujtenapájecíkabel,
zástrčkučispotřebičdovodyčijinétekutiny.
• Totozariadenienepoužívajtespoškodenýmprívodnýmkáblomalebo
zástrčkou,alebopokiaľmázariadenieporuchučibolonejakýmspôsobom
poškodené.Abysapredišlonebezpečenstvu,uistitesa,žejepoškodený
kábelčizástrčkavymenenáautorizovanýmtechnikom(*).Totozariadenie
neopravujtesvojpomocne.
• Používateľnesmienechaťzariadeniepripojenéknapájaciemuzdrojubez
dozoru.
• Poznámka:Abysazabránilonebezpečenstvunechcenejresetáciitepelnej
poistky,nemalobybyťtotozariadenienapájanéspínacímzariadením,ako
ječasovač,alebopripojenékokruhu,ktorýbudepravidelnezapínanýa
vypínaný.
• Skôrakoniektorúsúčiastkuvyberietealebovymeníte,nechajteprístroj
vychladnúť.
• Totozariadenienepoužívajtevblízkostizdrojovtepla.
• Uistitesa,žesakábelnedotýkateplých/horúcichčastíspotrebiča.
• Doporučujemeumiestniťprístrojnateplovzdorúpodložku(taktonedôjdek
tepelnémupoškodeniustolaaleboobrusu).
• Totozariadenienepoužívajtevkúpeľnianivblízkostidrezusvodou.Pokiaľ
zariadeniespadnedovody,vžiadnomprípadesahonepokúšajteihneď
uchopiť,najprvvytiahnitezástrčkuzozásuvky.
• Detibymalibyťpoddohľadom,abysazaistilo,žesanebudúhraťso
zariadením.
• Uistitesa,ženiejenapájacíkábelzavesenýcezokrajstolačiskrinky,čisa
nedotýkateplých/horúcichpovrchov,aleboneprichádzadopriameho
kontaktusteplými/horúcimičasťamizariadenia.Zariadenieneumiestňujte
podčidoblízkostizáclon,závesov,atď.
* Kompetentný kvalifikovaný servis: popredajný oddelený výrobca, dovozca
či akákoľvek osoba, ktorá je kvalifikovaná, schválená a kompetentná k
prevádzaniu tohto druhu opráv, aby sa predišlo poškodeniu. V každom prípade
by ste mali tento spotrebič vrátiť tomuto servisu.
POPIS SÚČASTÍ
1. Rukoväte,držadlá
2. Grilovaciaplatňa
3. Podnosnamastnotuatuk
4. Regulátorteploty
5. Svetielkoohrievania
PRED PRVÝM POUŽITÍM
• Zariadenieapríslušenstvovybertezobalu.Zozariadeniaodstráňtenálepky,
ochrannúfóliualeboplastovévrecko.
• Predprvýmpoužitímzariadeniautritevšetkyvyberateľnédielyvlhkou
handričkou.Nikdynepoužívajtedrsnévýrobky.
• Umiestnitedodanýtermostatvbaleníazapojtetermostatdoel.energie.
• Napájacíkábelzapojtedozásuvky(Poznámka:Predzapojenímzariadenia
skontrolujte,činapätieuvedenénazariadenízodpovedánapätiusiete.
Napätie220V-240V50/60Hz).
• Otáčajtetermostatvsmerehodinovýchručičieknanajvyššienastaveniea
nechajtezariadeniezohrievaťsanajmenej5minútbezjedlaapotravín.
• Priprvomzapnutízariadeniasamôžeobjaviťmiernyzápach.Ideonormálny
jav,zabezpečte,prosím,dostatočnúventiláciu.Zápachjedočasnýaveľmi
rýchlozmizne.
• Medzistôlazariadeniesaodporúčapoložiťtepluodolnýmateriál(abysa
predišlospáleniustolaaleboobrusu).
• Umiestnitezariadenievdobrevetranompriestore.
POUŽÍVANIE
• Zariadeniepredpoužitímpredhrejtenanajväčšomvýkonepodobu10
minút.
• Ohrevnúplatňujepotrebnénatrieťpotravinárskymolejom.
• Použiteotáčacíregulátornateplotunatermostateavybertesipožadovanú
teplotu.
Pozícia
0
Vypnuté
1 110°C
2 150°C
3 200°C
4 230°C
5 280°C
Termostatregulujekonštantnúastáluteplotu.Počasvareniasasvetielko
indikátorazapínaavypína,tojenormálne,teplotajevždyprispôsobovaná
anastavovanákonštantne.Nikdynepoužívajteostrépredmetyaobjektyna
grilovaciuplatňu,topoškodíteflónovýpovrchapovlak.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
• Predčistenímodpojtezariadenieodelektrickejsieteapočkajte,kým
vychladne.
• Nikdynelejtechladnústudenúvodunahorúcuplatňu,tobymohlo
poškodiťzariadenieamohlobyspôsobiťvyšplechnutiehorúcejvody.
• Vnútroaokrajezariadeniautritepapierovouutierkoualebojemnou
handričkou.
• Zariadenieočistitevlhkouhandričkou.Nikdynepoužívajteostréadrsné
čistiaceprostriedky,špongiuanidrôtenku,pretožebymohlodôjsťťk
poškodeniuzariadenia.
• Zariadenienikdyneponárajtedovodyanidožiadnejinejtekutiny.
Zariadeniesanesmieumývaťvumývačkeriadu.
ZÁRUKA
• Tentovýrobokjesozárukouna24mesiacov.Vašazárukajeplatná,akje
výrobokpoužívanýpodľaavsúladesinštrukciamianaúčely,naktoré
bolvyrobený.Anavyše,originálnynákup(faktúra,účtenka,predajný
pokladničnýblokalebopotvrdenieonákupe
• Kvôlidetailnýmapodrobnýmpodmienkamzáruky,prosímeviďnaša
servisnáwebovástránka:www.service.tristar.eu
SMERNICE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Totozariadeniesanakonciživotnostinesmielikvidovaťsbežným
komunálnymodpadom,alemusísazaniesťnamiesto,kdesarecyklujú
elektrickézariadeniaaspotrebnáelektronika.Tentosymbolnazariadení,v
návodenaobsluhuanaobalevásnatútodôležitúskutočnosťupozorňuje.
Materiálypoužiténatotozariadeniejemožnérecyklovať.Recykláciou
použitýchdomácichspotrebičovvýznamneprispievatekochraneživotného
prostredia.Informácieozbernommiestevámposkytnúmiestneúrady.
Obal
Obalje100%recyklovateľný,likvidujtehooddelene.
Výrobok
Totozariadeniejepodľaeurópskejsmernicevybavenéznačkou2012/19/EU
oodpadezelektrickýchaelektronickýchzariadení(WEEE).Zabezpečením
správnejrecykláciesapredchádzamožnýmnegatívnymdopadomnaživotné
prostredieaľudskézdravie.
Prehlásenie o zhode EC
Totozariadeniejenavrhnuté,vyrobenéaoznačenévsúladesbezpečnostnými
požiadavkamismerniceonízkomnapätí„č.2006/95/ES“,požiadavkami
týkajúcimisasmernice2004/108/ESo„elektromagnetickejkompatibilite“a
požiadavkamismernice93/68/EHS.
Tentospotrebičjenavrhnutýprestykspotravinamiajeskonštruovanýv
súladesnariadenímEC1935/2004/EEC.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

Tristar BP-2958 Používateľská príručka

Kategória
Elektrické rošty
Typ
Používateľská príručka