Palram Aquila 2050 701142 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

Montážne inštrukcie
CANOPY
Bezpečnostné pokyny
l
Prosím postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií v tejto príručke.
l
Roztrieďte jednotlivé časti a znovu si skontrolujte obsah balenia podľa priloženého zoznamu.
l
V záujme bezpečnosti Vám odporúčame, aby produkt zmontovali dve osoby.
l
Odporúčame Vám, aby ste používali pracovné rukavice počas montáže.
l
Nesnažte sa montovať Prístrešok za veterného počasia alebo vo vlhkých podmienkach.
l
Vždy majte obuté bezpečnostnú obuv a noste bezpečnostné okuliare.
l
Bezpečne zlikvidujte plastové tašky – držte ich mimo dosahu malých detí.
l
Zabráňte tomu, aby sa do montážneho priestoru dostali deti.
l
Nesnažte sa Prístrešok montovať vtedy, ak ste unavený, ste pod vplyvom drog, liekov alebo alkoholu, alebo ak ste náchylný k závratom.
l
Pri používaní dvojitého rebríka alebo elektrických nástrojov sa uistite, že postupujete podľa bezpečnostných pokynov výrobcu.
l
Uistite sa ešte pred vŕtaním, že nie je tam žiadne skryté potrubie alebo káble v stene.
l
Prosím, poraďte sa so svojím miestnym orgánom prípadné povolenie je potrebné vystavať zápojom.
Poznámka:
Vy ste výhradne zodpovedný za stanovenie toho, či je manipulácia, skladovanie, montáž, inštalácia alebo používanie tohto produktu bezpečné a vhodné na akomkoľvek mieste alebo akékoľvek dané aplik ácie. Palram nie je zodpovedný
za škody a zranenia spôsobené vám alebo akejkoľvek inej osobe alebo za škody na majetku, vyplývajúce z nesprávnej manipulácie, skladovania, montáže, inštalácie alebo používania tohto produktu, alebo v dôsledku nedodržiavania
písomných inštrukcií Palramu ohľadne manipulácie, skladovania, inštalácie, montáže a používania tohto produktu. Tento produkt je určený iba na bežnú prevádzku v domácnosti. Nepoužívajte tento produkt na účely, na ktoré nie je určený v
rámci týchto inštrukcií alebo platných stavebných zákonov na mieste, kde sa tento produkt bude používať. Vždy si dávajte pozor a používajte vhodné bezpečnostné zariadenia (vrátane ochrany očí) pri montáži alebo inštalácii tohto produktu.
Ďalšie informácie nájdete na našej
internetovej stránke:
www.palramapplications.com
Náradie a vybavenie
l
Krajčírsky meter
l
Pracovné rukavice
l
Umelohmotné alebo gumové kladivko
l
Mazivo
l
Krížový skrutkovač Phillips
l
Dvojitý rebrík
l
Vŕtačka
l
8 a 10 mm vŕtačka do betónu
Pokyny pri čistení
l
Keď je potrebné čistiť váš Prístrešok, používajte roztok jemného čistiaceho prostriedku a potom to opláchnite studenou vodou
l
Nepoužívajte acetón, abrazívne čistiace prostriedky alebo iné špeciálne čistiace prostriedky na čistenia panela.
Slovak
Інструкція по встановленню
CANOPY
Порада за техніки безпеки
l
Будь ласка, виконуйте всі інструкції, що наведені в цьому керівництві.
l
Перевірте наявність всіх деталей згідно комплекту поставки.
l
Для підвищення безпеки ми наполегливо рекомендуємо, щоб процес встановлення виконували дві особи.
l
Ми наполегливо рекомендуємо використання робочих рукавиць під час встановлення.
l
Не намагайтесь встановити козирок під час вітру, дощу або снігу.
l
Завжди використовуйте захисні черевики та окуляри.
l
Знищіть всі пластикові пакети відповідно до екологічних вимог та тримайте їх в місцях, недоступних для дітей
l
Не допускайте дітей в зону встановлення обладнання.
l
Не намагайтесь встановлювати козирок, якщо ви втомлені, знаходитесь під впливом наркотичних речовин, медикаментів або
алкоголю, або якщо ви схильні до приступів запаморочення.
l
При використанні драбини або електричних інструментів обов’язково виконуйте всі інструкції виробника щодо техніки безпеки.
l
Перед свердлінням переконайтесь, що в стіні, яку ви збираєтесь свердлити, немає труб та кабелів.
l
Зверніться до місцевих органів влади у разі будь-яких дозволів, необхідних для зведення купола.
Примітка:
Лише Ви несете відповідальність за визначення того, чи транспортування, зберігання, складання, встановлення та використання цього продукту є безпечним та відповідним для обраного місця застосування. Palram
не несе відповідальності за пошкодження або травми, які завдані Вам, іншим особам або майну в результаті невідповідного транспортування, зберігання, встановлення або використання цього обладнання. Це обладнання
призначене лише для звичайного побутового використання. Не використовуйте цей продукт з будь-якими іншими цілями, крім вказаних в цьому керівництві або нормах та правилах будівництва, що діють в місці, де
цей продукт буде використовуватись. Завжди будьте уважні та використовуйте відповідне захисне обладнання (включаючи засоби захисту зору) при збиранні або встановленні цього продукту
Для отримання додаткової інформації,
будь ласка, завітайте на наш сайт:
www.palramapplications.com
Інструменти та знаряддя
l
Рулетка
l
Робочі рукавиці
l
Пластмасовий або гумовий
l
молоток
l
Мастило
l
Викрутка Phillips
l
Драбина
l
Дриль
l
Свердла для свердління бетону
8 і 0мм
Інструкції з очищення
l
Якщо необхідно очистити козирок, використовуйте м’які миючі розчини та змивайте їх холодною чистою водою.
l
Не використовуйте ацетон, абразивні миючі засоби та інші спеціальні засоби для очищення козирку.
Ukrainian
1 / 1

Palram Aquila 2050 701142 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
Táto príručka je tiež vhodná pre