Juno JM60170116 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
Návod na
obsluhu
Mikrovlnná
rúra
JM60170116
Juno_Slovakian_CS_BASE_AE13_Layout 1 15/09/2015 15:30 Page 1
Dôležité bezpečnostné pokyny _ _ _ _ _ _ _2
Prehľad zariadenia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7
Ovládací panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9
Pred prvým použitím _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10
Obsluha mikrovlnnej rúry _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11
Tabuľka programov _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17
Údržba a čistenie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _21
Riešenie problémov _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _22
Montáž _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _23
Technické parametre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _25
Informácie týkajúce sa ochrany životného
prostredia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _25
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez
predchádzajúceho upozornenia.
2
Obsah
Dôležité bezpečnostné pokyny
LEŽI! DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY: DÔKLADNE SI PRÍTAJTE A
UCHOVAJTE PRE BUDÚCU POTREBU.
Ak zohrieva jedlo zne dymiť, NEOTVÁRAJTE
DVIERKA. Vypnite a odpojte ru a pkajte, kým jedlo
prestane dymiť. Otvorením dvierok, keď jedlo dymí, sa
môže spôsob piar.
Poívajte len nádoby a riady vhodné pre mikrovlnné
rúry. Nenecvajte rúru bez dozoru, k používate
jednorazové nádoby na jedlo z plastu, papiera alebo
iného horľaho materlu. Po poití očistite kryt
vlnovodu, vtorný priestor rúry, otoč tanier a držiak
otočného taniera. Musia b suché a bez mastnoty.
Nahromadené tuky sa môžu prehriať a začať dymiť
alebo sa vznietiť.
Opatrenia na predchádzanie zraneniu
VÝSTRAHA!
Nepoužívajte ru, ak je poškodená alebo
nefunguje.
Pred používaním skontrolujte nasledujúce časti:
a)Dvierka; skontrolujte, či sa dvierka spvne zatrajú,
priliehajú alebo nie zdeformované.
b)Závesy a bezpnostné západky dvierok; skontrolujte,
či nie sú zlome alebo uvoľnené.
c)Tesnenie dvierok a tesniace plochy; skontrolujte, či nie
sú poškodené.
Juno_Slovakian_CS_BASE_AE13_Layout 1 15/09/2015 15:30 Page 2
3
d)Vnútor priestor rúry; skontrolujte, či sa v ňom
nenacdzajú žiadne preliiny.
e)Napájací bel a strčka; skontrolujte, či nie
poškodené.
Rúru nikdy sami nenastavujte, neopravujte ani
neupravujte. Je nebezpečné, aby servisné alebo
údržbové činnosti vyžadujúce demontáž krytu, ktorý
chni pred expozíciou mikrovlnnou energou, vykonávali
osoby iné ako kvalikovaní servis pracovníci.
Nedovte, aby sa na tesneniach dvierok a prahlých
oblastiach hromadila mastnota alebo nistota.
Postupujte podľa pokynov v časti Údžba a čistenie. Rúru
čistite pravidelne a odstraňuje zvyšky jel. Nedodržanie
pravidelného čistenia rúry môže vie k pkodeniu
povrchu, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť
zariadenia a viesť k nebezpečnej situácii.
Nepokúšajte sa sami vymeniť žiarovku ry a zabezpečte,
aby túto činnosť vykovali výhradne autorizované osoby.
Ak sa vypáli žiarovka rúry, obráťte sa na predajcu alebo
miestne servisné stredisko.
Opatrenia na predchádzanie expzii a náhleho
zovretia
VÝSTRAHA!
Kvapaliny ani iné potraviny sa nes zohrievať v
uzavretých dobách, prete by mohli explodovať.
Zohrievanie nápojov mikrovlnami môže mať za následok
oneskorené erupvne zovretie, preto pri zaobchádza s
nádobou postupujte opatrne.
Nevarte vajcia v škrupine a nezohrievajte celé uvare
vajcia v mikrovlnnej re. Mohli by explodovať aj po
skoení prípravy mikrovlnami. Ak chcete var alebo
zohrievať vajcia, kto nie sú rozmiešané, prepichnite
žĺtka aj bielka. V opačnom prípade žu vajcia
explodovať. Vajcia uvare natvrdo pred zohrievaním v
mikrovlnnej rúre olúpte a pokrájajte na ptky.
Juno_Slovakian_CS_BASE_AE13_Layout 1 15/09/2015 15:30 Page 3
4
Aby ste predišli popáleniu, vždy skontrolujte teplotu
jedla, pred serrovam jedlo premiešajte. Zvláštnu
pozornosť venujte teplote jedla a nápojov podávaným
dojčatám, deťom alebo staím ľuďom.
Nedovte dom zdržiav sa v blízkosti dvierok, aby sa
nepopálili.
Opatrenia na zabránenie neoprávneho
používania deťmi
VÝSTRAHA!
Zariadenie a jeho dostupné časti sa v priebehu
používania zahrejú. Deti vo veku do 8 rokov je
treba udržiav mimo dosah, pokiaľ nie sú trvalým
dozorom.
Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s
obmedzenou fyzickou, zmyslovou či mentálnou
schopnosťou či osoby bez dostatočných skúsenos a
znalostí, pokiaľ sú pod dozorom, alebo poki im bili
poskytnuté pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a
pokiaľ poznajú visiace rizi. Dbajte na to, aby sa deti
nehrali so zariadením. Čistenie a užívateľs údržbu
nesme rob deti do 8 rokov a deti bez dozoru.
Mikrovlnná ra je urče na zohrievanie jedla a nápojov.
Sušenie jedla alebo odevov a ohrievanie ohrievacích
podiek, obuvi, špongií, vlhkých utierok a podobne
môže spôsob riziko úrazu, vznietenia alebo požiaru.
Tento spotrebič je uený na použitie v domácnosti alebo
v podobných podmienkach, napr.: v zamestnaneckých
kuchynch v obchodch, kancerskych a iných
pracovných priestoroch; v hospodárskych budovách;
klientmi v hoteloch, moteloch a iných obytných
priestoroch; v zariadeniach typu penziónu.
Tento prístroj nie je urče na používanie v nadmorských
výškach viac ako 2000 m.
Juno_Slovakian_CS_BASE_AE13_Layout 1 15/09/2015 15:30 Page 4
Opatrenia na predchádzanie požiaru
Mikrovlnná rúra by počas používania nemala
zostať bez dozoru. Príliš vysoké úrovne výkonu
alebo príliš dlhé časy prípravy môžu prehriať
potraviny, čože mza následok požiar.
Elektrická zásuvka mubyť ľahko dostupná,
aby sa zariadenie dalo v núdzovej situácii
jednoducho odpojiť. Striedavý napájací zdroj
musí mnasledujúce parametre: 230 V,
50 Hz s 10 A poistkou distribučného vedenia
alebo 10 A ističom distribučného obvodu.
Odporúča sa používosobitný elektric
obvod určený iba pre toto zariadenie.ru
neskladujte ani nepoužívajte vo vonkajšom
prostredí.
Do blízkosti rúry ani vetracích otvorov neklaďte
žiadne horľavé materiály. Neblokujte ventilačné
otvory. Z jedla a obalov odstráňte všetky kovové
uzávery, drôtené spinky a pod. Iskrenie na
kovových povrchoch môže spôsobiť požiar.
Nepoužívajte mikrovlnnúru na zohrievanie
oleja na fritovanie. Teplota sa nedá ovládať a
olej sa môže vznietiť. Na prípravu popkornu
používajte len špeciálne nádoby a polotovary
určené pre mikrovlnné rúry. V rúre neskladujte
žiadne potraviny ani iné predmety. Po spustení
ry skontrolujte nastavenia a uistite sa, že rúra
funguje tak, ako má. Pozrite si príslušné rady v
tomto návode na obsluhu. Nepoužívajteru,
keď sú dvierka otvorené, ani žiadnym
spôsobom neupravujte bezpečnostné západky
dvierok. Nepoužívajte rúru, keď sú medzi
tesnením dvierok a tesniacimi plochami nejaké
predmety.
Osoby s KARDIOSTIMUTORMI by si mali u
lekára alebo výrobcu kardiostimulátora over
opatrenia týkajúce sa používania mikrovlnných
r.
Opatrenia na predchádzanie zásahu
elektrickým prúdom
Za žiadnych okolností nedemontujte vonkajšiu
skrinku. Nerozlievajte žiadne tekutiny ani
nevkladajte žiadne predmety do otvorov zámky
dvierok ani vetracích otvorov. V prípade rozliatia
kvapaliny rúru okamžite vypnite a odpojte a
zavolajte miestne servisné stredisko.
Neponárajte napájací kábel ani zástku do
vody ani do inej kvapaliny. Neveďte napájací
kábel ponad horúce ani ostré povrchy, ako je
napríklad odvetrávanie horúceho vzduchu v
hornej časti zadnej strany rúry.
Ak je napájací kábel tohto zariadenia
poškodený, musa vymeniť za špeciálny kábel.
Výmenu musí vykonautorizovaný servisný
technik.
Opatrenia na predchádzanie explózii a
hleho zovretia
Nikdy nepoužívajte uzavreté nádoby. Pred
použitím odstráňte uzávery a veká. Uzavreté
doby by mohli explodovať v dôsledku
nahromadenia tlaku, a to aj po vypnutí rúry.
Pri používaní kvapalín v mikrovlnnej rúre buďte
opatrní. Používajte nádobu so širokým hrdlom,
aby mohli unikať bublinky.
Predchádzanie náhlej erupcii vriacej kvapaliny a
možnému obareniu:
Kvapalinu pred zohrievaním premiešajte.
Pri zohrievaní sa odporúča vložiť do
kvapaliny sklenú tyčku alebo podobnú
pomôcku.
Po zohriatí nechajte kvapalinu v rúre odstáť
aspoň 20 sekúnd, aby sa zabránilo
oneskorenému eruptívnemu zovretiu.
Pred varením prepichnite šupu potravín, ako sú
napr. zemiaky, párky a ovocie. V opačnom
prípade môžu vybuchnúť.
Opatrenia na predchádzanie popáleniu
Pri vyberaní jedál zry používajte držiaky na
poháre alebo teplovzdorrukavice. Zabránite
tak popáleninám. Vždy otvárajte nádoby, vrecká
a pod. tak, aby vám smerovali od tváre a rúk.
Zabránite tak popáleninám spôsobeným parou.
Teplota nádoby sa nezhoduje s teplotou jedál a
pojov. Vždy skontrolujte teplotu samotného
jedla alebo nápoja. Pri otváradvierok nestojte
príliš blízko, aby nedošlo k popáleninám
spôsobeným unikajúcou parou
a teplom. Po zohriatí pokrájajte plnené pečené
jedlá, aby sa uvoľnila para a zabránilo sa tak
popáleninám.
Neopierajte sa o dvierka rúry, ani nimi nekývajte.
Nehrajte sa s rúrou, ani ju nepoužívajte ako
hrku. Naučte deti všetky dôležité
bezpečnostné pokyny: používanie držiakov na
poháre, opatrodstraňovanie krytov jedál,
venovanie špeciálnej pozornosti obalom (napr.
samozohrievacie materiály) určeným na to, aby
jedlá boli chrumkavé, pretože môžu byť veľmi
horúce.
5
Juno_Slovakian_CS_BASE_AE13_Layout 1 15/09/2015 15:30 Page 5
6
Ďalšiestrahy
ru nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Tátora je určená len na domácu prípravu
jedál a môže sa používať len na prípravu
potravín. Nie je vhodná na komerčné ani
laboratórne používanie.
Bezproblémopoužívanie rúry a
predchádzanie poškodeniu
Nikdy nepoužívajte rúru, keď je prázdna.
Kpoužívate zapekací tanier alebo
samozohrievacie materiály, vždy pod ne položte
teplovzdorný izolačný predmet, napríklad
porcelánový tanier, aby sa zabránilo poškodeniu
otočného taniera a držiaka otočného taniera v
sledku tepelného zaťaženia. Čas predhriatia
uvedený v pokynoch k tanieru sa nesmie
prekročiť. Nepoužívajte kovové riady, kto
odrážamikrovlny ažu spôsobiť elektric
iskrenie. Do rúry nevkladajte plechovky.
Používajte len otočný tanier a držiak otočného
taniera určený preto rúru. Nepoužívajteru
bez otočného taniera.
Opatrenia zabraňujúce rozbitiu otočného
taniera:
Pred čistením vodou nechajte otočný tanier
vychladnúť.
Neklaďte horúce jedlá ani horúce riady na
studený otočný tanier.
Neklaďte studené jedani studené riady na
horúci otočný tanier.
Neklaďte nič na vonkajšiu skrinku počas
prevádzky.
DÔLEŽITÉ! IAk si nie ste istí správnym
spôsobom pripojenia rúry, obráťte sa na
kvalifikovaného elektrikára.
Výrobca ani predajca nie zodpovední za
škody na rúre, ani za zranenie osôb vzniknuté v
sledku nedodržania postupov správneho
pripojenia rúry.
Na stenách rúry alebo v okolí tesnenia dvierok
alebo tesniacich plôch sa môžu občas tvoriť
pary alebo kvapôčky vody. Je to normálny jav
a nie je to signalizácia unikania mikrovĺn ani
poruchy.
Juno_Slovakian_CS_BASE_AE13_Layout 1 15/09/2015 15:30 Page 6
7
Prehľad zariadenia
Predné lemovanie
Svetlo rúry
Ovládací panel
Tlačidlo otvorenia dvierok
Kryt vlnovodu
Vnútorný priestor rúry
Otočná manžeta
Tesnenie dvierok a tesniace plochy
Vetracie otvory
Vonkajší kryt
Zadná skrinka
Napájací kábel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mikrovlnná rúra
9
10
12
11
1
5
6
7
3
4
8
2
Juno_Slovakian_CS_BASE_AE13_Layout 1 15/09/2015 15:30 Page 7
8
Príslušenstvo
1
2
Skontrolujte, či je súčasťou rúry nasledujúce
príslušenstvo:
Otočný tanier
Držiak otočného taniera
Položte držiak otočného taniera na otočnú
manžetu na spodnej strane vnútorného
priestoru rúry.
Následne položte na držiak otočný tanier.
Pri vyberaní jedál alebo nádob z rúry
dbajte na to, aby ste ich zdvihli ponad
obrubu otočného taniera. V opačnom
prípade sa otočný tanier môže poškodiť.
Pri objednávaní príslušenstva uveďte
predajcovi alebo servisnému stredisku
dva údaje: názov dielu a označenie
modelu.
1
2
Juno_Slovakian_CS_BASE_AE13_Layout 1 15/09/2015 15:30 Page 8
9
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
3
6
2
4
9
7
5
8
Digitálny displej s indikátormi
Mikrovlny
Hodiny
Fázy prípravy
Plus/mínus
Automatické rozmrazovanie - chlieb
utomatické rozmrazovanie
Hmotnosť
Indikátory automatickej prípravy
Tlačidlo automatická príprava
Tlačidlo automatické rozmrazovanie
Tlačidlo úrovňe výkonu
Ovládacie koliesko časovač/Hmotnosť
Tlačidlo Start/+30
Tlačidlo Stop
Tlačidlo otvorenia dvierok
Juno_Slovakian_CS_BASE_AE13_Layout 1 15/09/2015 15:30 Page 9
10
Pred prvým použitím
Úsporný režim
Rúra je nastavená v režime “USPORY
ENREGIE” („Econ“).
1. Zapojte rúru do zásuvky.
2. Na displeji sa zobrazí: „Econ“.
3. Na displeji sa zobrazí odpočítavanie od
3:00 po nulu.
4. Po dosiahnutí nuly rúra prejde do
úsporného režimu Econ a displej zhasne.
Ak chcete zrušiť úsporný režim Econ,
nastavte hodiny.
Nastavenie hodín
Rúra má 12 a 24-hodinové hodiny.
Príklad: Nastavenie hodín na 11:30
(12-hodinové hodiny).
1. Otvorte dvierka.
2. Na displeji sa zobrazí: „Econ“.
3. Tlačidlo START/+30 podržte stlačené na
5 sekúnd. Rúra zapípa. Na displeji sa
zobrazí:
4. Otáčaním gombíka
ČASOVAČ/HMOTNOSŤ nastavte hodiny.
5. Raz stlačte tlačidlo START/+30, potom
otáčaním gombíka
ČASOVAČ/HMOTNOSŤ nastavte minúty.
6. Stlačte tlačidlo START/+30.
7. Skontrolujte displej:
8. Zatvorte dvierka.
Gombík ČASOVAČ/HMOTNOSŤ je
možné otáčať v smere aj proti smeru
hodinových ručičiek. Ak stlačíte tlačidlo
STOP, hodiny sa nenastavia. Na displeji
sa zobrazí: „Econ“.
Príklad: Nastavenie hodín na 23:30
(24-hodinové hodiny).
1. Otvorte dvierka.
2. Na displeji sa zobrazí: „Econ“.
3. Tlačidlo START/+30 podržte stlačené na
5 sekúnd. Rúra zapípa.
Na displeji sa zobrazí:
4. Stlačte tlačidlo START/+30.
Na displeji sa zobrazí:
5. Otáčaním gombíka
ČASOVAČ/HMOTNOSŤ nastavte hodiny.
6. Raz stlačte tlačidlo START/+30, potom
otáčaním gombíka
ČASOVAČ/HMOTNOSŤ nastavte minúty.
7. Stlačte tlačidlo START/+30.
8. Skontrolujte displej:
9. Zatvorte dvierka.
Gombík ČASOVAČ/HMOTNOSŤ je
možné otáčať v smere aj proti smeru
hodinových ručičiek. Ak stlačíte tlačidlo
STOP, hodiny sa nenastavia. Na displeji
sa zobrazí: „Econ“.
Nastavenie času, keď sú hodiny
nastavené
Príklad: Nastavenie hodín na 11:45.
1. Otvorte dvierka.
2. Tlačidlo START/+30 podržte stlačené na
5 sekúnd. Rúra zapípa.
Na displeji sa zobrazí:
(Ak chcete prepnúť hodiny na 24 hodín,
znova stlačte tlačidlo START/+30.)
3. Otáčaním gombíka
ČASOVAČ/HMOTNOSŤ nastavte hodiny.
4. Raz stlačte tlačidlo START/+30, potom
otáčaním gombíka
ČASOVAČ/HMOTNOSŤ nastavte minúty.
5. Stlačte tlačidlo START/+30.
6. Skontrolujte displej:
Ak chcete zrušiť hodiny a nastaviť
režim Econ
1. Otvorte dvierka.
2. Tlačidlo START/+30 podržte stlačené na 5
sekúnd. Rúra zapípa.
Na displeji sa zobrazí:
(Ak chcete prepnúť hodiny na 24 hodín,
znova stlačte tlačidlo START/+30.)
3. Stlačte tlačidlo STOP.
4. Na displeji sa zobrazí: „Econ“.
5. Zatvorte dvierka.
6. Na displeji sa zobrazí odpočítavanie od
3:00 po nulu.
7. Po dosiahnutí nuly rúra prejde do
úsporného režimu Econ a displej zhasne.
Juno_Slovakian_CS_BASE_AE13_Layout 1 15/09/2015 15:30 Page 10
11
Používanie tlačidla STOP
Tlačidlo STOP sa používa na:
1. Vymazanie chyby počas programovania.
2. Dočasné zastavenie rúry počas prípravy
jedla (jedno stlačenie).
3. Zrušenie programu počas prípravy jedla
(dve stlačenia).
Detská poistka
Rúra má bezpečnostnú funkciu, ktorá
zabraňuje jej náhodnému spusteniu deťmi.
Keď je aktivovaná poistka, mikrovlnná rúra sa
nedá obsluhovať, až kým sa poistka nezruší.
Príklad: Nastavenie detskej poistky.
1. Podržte stlačené tlačidlo STOP na
5 sekúnd.
2. Rúra dvakrát zapípa a zobrazí sa indikátor
„LOC”:
Ak chcete zrušiť detskú poistku, podržte
stlačené tlačidlo STOP na 5 sekúnd, rúra
dvakrát zapípa a zobrazí sa čas. Ak nie
sú nastavené hodiny, nie je možné
aktivovať detskú poistku.
Obsluha mikrovlnnej rúry
Riad vhodný do mikrovlnnej rúry
Riad
Bezpečnosť
mikrovlnnej rúry
Poznámky
Alobal/nádoby s
alobalom
3 / 7
Aby sa jedlo neprehrialo, môžete ho prikryť kúskami alobalu.
Fóliu udržiavajte aspoň 2 cm od stien rúry, pretože môže dôjsť k
iskreniu. Nádoby z fólie sa neodporúčajú, ak ich výslovne
neodporúča výrobca. Dôkladne dodržujte pokyny výrobcov.
Zapekacie taniere
3
Vždy dodržujte pokyny výrobcov. Neprekračujte uvedený čas
zahriatia. Buďte veľmi opatrní, pretože tieto taniere sú po zahriatí
veľmi horúce.
Porcelán a keramika
3 / 7
Porcelán, keramika, glazúrované nádoby a kostný porcelán sú v
zásade vhodné, okrem prípadov, ak obsahujú kovovú dekoráciu.
Sklený riad, napr.
Pyrex®
3
Pri používaní jemného skla je potrebné postupovať opatrne,
pretože sa pri náhlom zahriatí môže rozbiť alebo prasknúť.
Kov
7
Neodporúča sa používať kovový riad v mikrovlnnej rúre, pretože
bude iskriť, čo môže mať za následok požiar.
Umelá hmota/
polystyrén, napr.
nádoby z prevádzok
rýchleho občerstvenia
3
Je potrebné postupovať opatrne, pretože niektoré nádoby sa pri
vysokých teplotách topia alebo strácajú farbu.
Plastová fólia
3
Nemala by sa dotýkať jedla a musí byť prepichnutá, aby mohla
unikať para.
Vrecká do mrazničky,
vrecká na pečenie
3
Musia byť prepichnuté, aby mohla unikať para. Dbajte na to, aby
vrecká boli vhodné na používanie v mikrovlnnej rúre.
Nepoužívajte plastové ani kovové svorky, pretože sa môžu
roztopiť alebo vznietiť pri iskrení.
Papierové taniere,
poháre a kuchynský
papier
3
Používajte len na zohrievanie alebo na absorbovanie vlhkosti. Je
potrebné postupovať opatrne, pretože prehriatie môže spôsobiť
požiar.
Nádoby zo slamy a
drevené nádoby
3
Pri používaní týchto materiálov nenechávajte mikrovlnnú rúru bez
dozoru, lebo prehriatie môže zapríčiniť požiar.
Recyklovaný papier
a novinový papier
7
Môže obsahovať čiastočky kovu, čo môže spôsobiť iskrenie a
viesť ku vzniku požiaru.
Juno_Slovakian_CS_BASE_AE13_Layout 1 15/09/2015 15:30 Page 11
12
Rady týkajúce sa prípravy jedál v mikrovlnnej rúre
Zloženie Potraviny bohaté na tuk a cukor (napr. puding alebo koláč) vyžadujú kratší čas
ohrevu. Je potrebné postupovať opatrne, pretože prehriatie môže spôsobiť požiar.
Veľkosť Rovnomernejšiu prípravu dosiahnete tak, že všetky kúsky budú mať rovnakú veľkosť.
Teplota jedla Počiatočná teplota jedla má vplyv na čas potrebný na prípravu. Urobte zárez do jedál
z plnkami, ako sú (napr. šišky s džemom), aby sa uvoľnilo teplo alebo para.
Usporiadanie Umiestnite najhrubšie časti jedla smerom k okraju taniera. (Napr. kuracie stehná.)
Prikrytie Použite perforovanú plastovú fóliu alebo vhodné veko.
Prepichnutie Jedlá so škrupinou, šupou alebo blanou sa pred varením alebo zohrievaním musia na
niekoľkých miestach prepichnúť, pretože tvoriaca sa para by mohla spôsobiť explóziu
jedla. (Príklad: zemiaky, ryby, kurčatá, párky.)
DÔLEŽITÉ! Vajcia by sa v mikrovlnnej rúre nemali pripravovať, pretože by mohli
explodovať aj po skončení prípravy. Príklad: vajcia natvrdo, stratené vajcia.
Premiešajte,
otočte a
narovnajte
Na dosiahnutie rovnomernej prípravy je dôležité jedlo počas prípravy občas
premiešať a obrátiť. Vždy miešajte smerom od okraja k stredu.
Odstátie Po zohriatí je dôležité nechať jedlo postáť, aby sa teplo v jedle rovnomerne rozptýlilo.
Zakrytie Teplé oblasti je možné zakryť malými kúskami fólie, ktorá odráža mikrovlny (alobal).
(Príklad: kuracie nohy a krídla.)
Rady týkajúce sa prípravy jedál v mikrovlnnej rúre
Príprava jedál v mikrovlnnej rúre
Rúra má 6 úrovní výkonu.
Nastavenie
výkonu
Odporúčané používanie
800 W/VYSOKÝ Používa sa na rýchle varenie alebo zohrievanie, (napr. polievka, dusené mäso,
konzervované potraviny, horúce nápoje, zelenina, ryby, atď).
560 W Používa sa na dlhšie varenie konzistentných jedál, ako sú pečené mäso, fašírka,
polotovary a na delikátne jedlá, ako sú syrová omáčka alebo koláč z piškótového
cesta. Pri tomto nižšom nastavení syrová omáčka nevykypí a jedlo sa uvarí
rovnomerne bez prevarenia na okrajoch.
400 W V prípade konzistentných jedál, ktoré vyžadujú dlhý čas varenia pri varení tradičným
spôsobom, napr. hovädzie mäso, sa odporúča použiť toto nastavenie, čím sa
zabezpečí, že mäso bude mäkké.
240 W/
ROZMRAZOVANIE
Toto nastavenie výkonu používajte na rozmrazovanie, čím sa zabezpečí rovnomerné
rozmrazenie. Toto nastavenie je vhodné aj na varenie ryže, cestovín, knedlí a
vajcového pudingu.
80 W Na jemné rozmrazovanie, (napr. šľahačková torta alebo pečivo).
0 W Na odstátie/kuchynské minútky.
W = WATT
Juno_Slovakian_CS_BASE_AE13_Layout 1 15/09/2015 15:30 Page 12
Rúru je možné naprogramovať až na 90 minút.
Jednotka prírastku času prípravy je od 15
sekúnd až po 5 minút. Závisí to od celkovej
dĺžky prípravy podľa zobrazenia v tabuľke.
Príklad: Zohriatie polievky na 2 minúty 30
sekúnd pri výkone mikrovĺn 560 W.
LEŽI! Ak nevyberiete úroveň
výkonu, automaticky sa použije
nastavenie 800 W/VYSO.
Keď sa dvierka počas prípravy jedla
otvoria, čas prípravy na digitálnom displeji
sa automaticky zastaví. Čas prípravy sa
začne znova odpočítavať po zavretí dvierok
a stlačení tlačidla START/+30.
Ak chcete počas prípravy jedla zobraziť
aktuálny výkon, stlačte tlačidlo úrovne
výkonu jedenkrát.
Čas prípravy môžete počas prípravy zvýšiť
alebo znížiť otáčaním kolieska
ČASOVAČ/HMOTNOSŤ.
ÚROVEŇ VÝKONU môžete počas
prípravy zmeniť stlačením tlačidla úrovne
výkonu.
Ak chcete zrušiť program počas prípravy
jedla, dvakrát stlačte tlačidlo STOP.
Znížená úroveň výkonu
LEŽI! Ak budete pripravovať jedlo
počas štandardného času len pri výkone
800 W, úroveň výkonu rúry sa
automaticky zníži, aby sa predišlo
prehriatiu. (Úroveň výkonu mikrovĺn sa
zníži na 560 W.) Po 90-sekundovej
pauze sa obnoví výkon 800 W.
Kuchynské minútky
Príklad: Nastavenie kuchynských minútok
(odpočítavanie časomera) na 7 minút.
13
Čas prípravy Jednotka prírastku
0–5 minút 15 sekúnd
5–10 minút 30 sekúnd
10–30 minút 1 minúta
30 –90 minút 5 minút
Dvakrát stlačte
tlačidlo ÚROVNE
VÝKONU.
1
Zadajte čas
otáčaním kolieska
ČASOVAČ/
HMOTNOSŤ v smere
alebo proti smeru
hodinových ručičiek,
kým sa nezobrazí údaj
2.30.
2
Stlačte tlačidlo
START/+30 štart.
3
Skontrolujte displej.
4
Sedemkrát stlačte
tlačidlo ÚROVNE
VÝKONU.
1
Zadajte čas
otáčaním kolieska
ČASOVAČ/HMOTN
OSŤ v smere alebo
proti smeru
hodinových ručičiek,
kým sa nezobrazí
údaj 7.00.
2
Rež im
prípravy
Štandardný
čas
Zníž ená
úroveň vý
konu
Mikrovlny
800 W
20 minút Mikrovlny
560 W
x2
x1
x7
Juno_Slovakian_CS_BASE_AE13_Layout 1 15/09/2015 15:30 Page 13
Ak chcete pozastaviť odpočítavanie,
stlačte tlačidlo STOP. Ak chcete obnoviť
odpočítavanie, stlačte tlačidlo
START/+30. Ak chcete minútky zrušiť,
znova stlačte tlačidlo STOP.
Pridanie 30 sekúnd
Tlačidlo START/+30 štart má dve funkcie:
Priame spustenie
Stlačením tlačidla START/+30 môžete priamo
spustiť prípravu jedla pri výkone 800 W/
VYSOKÝ na 30 sekúnd.
Predĺženie času prípravy
Čas prípravy môžete predĺžiť stlačením
tlačidla
niekoľkonásobne o 30 sekúnd, keď je rúra v
prevádzke.
Táto funkcia sa nedá používať v režime
automatickej prípravy ani automatického
rozmrazovania.
Plus/mínus
Tlačidlá PLUS a MÍNUS umožňujú
zvýšiť alebo znížiť čas prípravy pri používaní
automatických programov.
Ak napríklad chcete, aby uvarené zemiaky boli
trocha tvrdšie, použite tlačidlo MÍNUS .
Ak naopak chcete, aby uvarené zemiaky boli
ešte mäkšie, použite tlačidlo PLUS .
Príklad: Uvarenie 0,3 kg zemiakov domäkka.
Ak chcete zrušiť funkciu PLUS/MÍNUS,
trikrát stlačte tlačidlo ÚROVNE
VÝKONU.
Ak vyberiete nastavenie PLUS, na
displeji sa zobrazí ikona .
Ak vyberiete nastavenie MÍNUS, na
displeji sa zobrazí ikona .
14
Skontrolujte displej.
5
Stlačte tlačidlo
START/+30 štart.
3
Skontrolujte
displej.
4
x1
Vyberte
požadovanú ponuku
dvojitým stlačením
tlačidla
AUTOMATICKÁ
PRÍPRAVA.
1
Otáčajte koliesko
ČASOVAČ/HMOTN
OSŤ, kým sa
nezobrazí údaj 0.3.
2
Jedným stlačením
tlačidla ÚROVNE
VÝKONU vyberte
nastavenie PLUS .
3
Stlačte tlačidlo
START/+30 štart.
4
x2
x1
x1
Juno_Slovakian_CS_BASE_AE13_Layout 1 15/09/2015 15:30 Page 14
Viacfázová príprava jedál
V režime MIKROVĹN je možné
naprogramovať postupnosť troch fáz
(maximálne).
Príklad: Varenie:
za 1: 5 mit 800 W
za 2: 16 mit 240 W
Rúra bude pracovať 5 minút pri výkone
800 W a potom 16 minút pri výkone 240 W.
Automatická príprava a automatic
rozmrazovanie
V režime automatická príprava a automatické
rozmrazovanie sa automaticky určí správny
režim a čas prípravy. môžete si vybrať
spomedzi 6 programov automatickej prípravy
a 2 programov automatického rozmrazovania.
15
Raz stlačte
tlačidlo ÚROVNE
VÝKONU.
1
Zadajte požadovaný
čas otáčaním kolieska
ČASOVAČ/HMOTNO
SŤ v smere hodinových
ručičiek, kým sa
nezobrazí údaj 5.00.
2
x1
x1
Skontrolujte
displej.
3
Štyrikrát stlačte
tlačidlo ÚROVNE
VÝKONU.
4
Zadajte
požadovaný čas
prípravy otáčaním
kolieska
ČASOVAČ/HMOTN
OSŤ v smere
hodinových ručičiek,
kým sa nezobrazí
údaj 16.00.
5
Stlačte tlačidlo
START/+30 štart.
6
x4
Skontrolujte displej.
7
Jedlo Symbol
Nápoj
Varené zemiaky/Pečené zemiaky
Mrazená zelenina
Čerstvá zelenina
Mrazené hotové jedlá
Rybie filé s omáčkou
Mäso/ryby/hydina
Chlieb
Juno_Slovakian_CS_BASE_AE13_Layout 1 15/09/2015 15:30 Page 15
Príklad: Uvarenie 0,3 kg zemiakov.
Ak je potrebné vykonať istú činnosť
(napr.premiešanie jedla), rúra sa zastaví,
ozve sa zvukový signál a na displeji bliká
zostávajúci čas prípravy a indikátor.
Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo
START/+30. Po skončení automatickej
prípravy/ rozmrazovania sa program
sám zastaví. Ozve sa zvukový signál a
symbol varenia bliká. Po jednej minúte
sa ozve pípnutie na pripomenutie a
zobrazia sa hodiny.
16
Stlačte tlačidlo
START/+30 štart.
3
Skontrolujte
displej.
Vyberte
požadovanú ponuku
dvojitým stlačením
tlačidla
AUTOMATICKÁ
PRÍPRAVA.
1
Otáčajte koliesko
ČASOVAČ/HMOTN
OSŤ, kým sa
nezobrazí údaj 0.3.
2
x1
x2
Juno_Slovakian_CS_BASE_AE13_Layout 1 15/09/2015 15:30 Page 16
17
Tabuľka programov
Tabuľka automatickej prípravy
Automatická príprava
Hmotnosť
(jednotka
prírastku/riad)
Tlačidlo Postup
Nápoj (Čaj/káva) 1-4 šálky
1 šálka=200 ml
Šálku položte smerom k okraju otočného
taniera.
Varené a pečené
zemiaky
0,1-0,8 kg (100 g)
Miska a veko
Varené zemiaky: Zemiaky ošúpte a pokrájajte
ich na približne rovnaké kúsky.
Zemiaky pečené v šupke: Vyberte zemiaky
podobnej veľkosti a umyte ich.
Vložte zemiaky do misky.
Pridajte potrebné množstvo vody
(približne 2 polievkové lyžice na 100 g) a
trocha soli.
Prikryte vekom.
Keď sa ozve zvukový signál, premiešajte a
znova prikryte.
Po dokončení nechajte postáť približne 2 min.
Mrazená zelenina 0,1-0,6 kg (100 g)
Miska a veko
Pridajte 1 polievkovú lyžicu vody na 100 g a
soľ podľa potreby. (Hríby nevyžadujú pridanie
vody.)
Prikryte vekom.
Keď sa ozve zvukový signál, premiešajte a
znova prikryte.
Po dokončení nechajte odstáť približne 2 min.
Ak je mrazená zelenina v jednom kuse,
pripravujte ju manuálne.
Čerstvá zelenina 0,1-0,6 kg (100 g)
Miska a veko
Pokrájajte na malé kúsky, napr. rezance,
kocky alebo kolieska.
Pridajte 1 polievkovú lyžicu vody na 100 g a
soľ podľa potreby. (Hríby nevyžadujú pridanie
vody.)
Prikryte vekom.
Keď sa ozve zvukový signál, premiešajte a
znova prikryte.
Po dokončení nechajte postáť približne 2 min.
Mrazené hotové jedlá
(ktoré sa dajú miešať)
0,3 -1,0 kg (100 g)
Miska a veko
Jedlo preložte do primeranej nádoby vhodnej
do mikrovlnnej rúry.
Pridajte trocha vody podľa odporúčania
výrobcu jedla.
Prikryte vekom.
Ak to výrobca jedla požaduje, pripravujte
neprikryté.
Keď sa ozve zvukový signál, premiešajte a
znova prikryte.
Po dokončení premiešajte a nechajte odstáť
približne 2 min.
Rybie filé s omáčkou 0,4 -1,2 kg
1)
(100 g)
Zapekací tanier a
plastová fólia do
mikrovlnnej rúry
Pozri recepty pre „Rybie filé s omáčkou“.
1)
Celková hmotnosť ingrediencií.
x1
x2
x3
x4
x5
x6
Juno_Slovakian_CS_BASE_AE13_Layout 1 15/09/2015 15:30 Page 17
18
Tabuľka automatickej rozmrazovania
Automatic
rozmrazovanie
Hmotnosť
(jednotka
prírastku/riad)
Tlačidlo Postup
Mäso/ryby/hydina
(Celé ryby, rybie steaky,
rybie filé, kuracie
stehná, kuracie prsia,
mleté mäso, steak,
kotlety, fašírky, párky)
0,2-0,8 kg (100 g)
Nízky pekáč
Položte jedlo na nízky pekáč do stredu
otočného taniera.
Keď sa ozve zvukový signál, obráťte jedlo,
premiešajte a oddeľte. Zakryte tenké časti a
teplé miesta alobalom.
Po rozmrazení zabaľte do alobalu na 15 - 45
minút až do dôkladného rozmrazenia.
Mleté mäso: Keď sa ozve zvukový signál,
obráťte jedlo. Ak je to možné, vyberte
rozmrazené časti.
Nie je vhodné na celú hydinu.
Chlieb 0,1-1,0 kg (100 g)
Nízky pekáč
Rozložte v nízkom pekáči v strede otočného
taniera.
Pri váhe 1,0 kg rozložte priamo na otočný
tanier.
Keď sa ozve zvukový signál, obráťte a vyberte
rozmrazené plátky.
Po rozmrazení zabaľte do alobalu na 5 - 15
minút až do dôkladného rozmrazenia.
Chladené jedlá sa pripravujú pri teplote od
5 ˚C, mrazené jedlá od –18 ˚C.
Zadávajte len hmotnosť samotného jedla.
Nezahŕňajte hmotnosť nádoby.
V prípade jedál s vyššou alebo nižšou
hmotnosťou, než je uvedené v tabuľke
automatickej prípravy resp. automatického
rozmrazovania, použite manuálny režim.
Konečná teplota sa bude líšiť v závislosti
od počiatočnej teploty. Skontrolujte, či
jedlo po uvarení nie je príliš horúce.
Po skončení režimu mikrovĺn sa môže
spustiť chladiaci ventilátor.
Steaky a kotlety by mali byť zmrazené v
jednej vrstve.
Mleté mäso by malo byť zmrazené v tenkej
vrstve.
Po obrátení zakryte rozmrazené časti
malými kúskami alobalu.
Hydina by sa mala spracovať ihneď po
rozmrazení.
x1
x2
Juno_Slovakian_CS_BASE_AE13_Layout 1 15/09/2015 15:30 Page 18
19
Tabuľky prípravy jedál
Zohrievanie jedál a nápojov
Jedlo/Nápoj
Množstvo
-g/ml-
Výkon
Úroveň
Čas
-Min-
Spôsob
Mlieko, 1 šálka
150
800 W 1
nezakrývajte
Voda, 1 šálka
6 šálok
1 tanier
150
900
1000
800 W
800 W
800 W
1-2
10-12
11-13
neprikrývajte
neprikrývajte
neprikrývajte
Tanier s jedlom (zelenina,
mäso a príloha)
400
800 W 3-6
omáčku pokropte vodou, prikryte, v druhej
polovici cyklu zohrievania pomiešajte
Polievka/vývar
200
800 W 1-2
prikryte, po zohriatí premiešajte
Zelenina
200
500
800 W
800 W
2-3
4-5
v prípade potreby pridajte trocha vody,
zakryte, v druhej polovici cyklu zohrievania
premiešajte
Mäso, 1 plátok
1)
200
800 W
3-4
polejte trochou omáčky a prikryte
Rybie filé
1)
200
800 W
2-3
prikryte
Koláč, 1 kúsok
150
400 W
½
umiestnite na porcelánový pekáč
Detská strava, 1 pohár
190
400 W
1
premiestnite do nádoby vhodnej do
mikrovlnnej rúry, po zohriatí dobre premiešajte
a skontrolujte teplotu
Roztopenie margarínu
alebo masla
1)
50
800 W
½
prikryte
1)
chladené
Recepty na automatickú prípravu
Rybie filé s karí omáčkou
0,4 kg
0,8 kg
1,2 kg
200 g
400 g
600 g
rybie filé
soľ
40 g
80 g
120 g
banán (nakrájaný na
kolieska)
160 g
320 g
480 g
hotová kari omáčka
Rybie filé s pikantnou omáčkou
0,4 kg
0,8 kg
1,2 kg
140 g
280 g
420 g
konzervované rajčiny
(osušené)
40 g
80 g
120 g
kukurica
4 g
8 g
12 g
čili omáčka
12 g
24 g
36 g
cibuľa (nadrobno
nasekaná)
1
lyžička
1-2
lyžička
2
lyžička
červený ocot
horčica, tymian a
kajenské korenie
200 g
400 g
600 g
rybie filé
soľ
1. Položte rybie filé na okrúhly zapekací
tanier tenšou časťou smerom k stredu a
posoľte.
2. Rozložte banán a hotovú kari omáčku
nalejte na rybie filé.
3. Prikryte plastovou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry a pripravujte podľa časti
Automatická príprava, Rybie filé s
omáčkou.
4. Po dokončení nechajte postáť približne
2 min.
1. Zmiešajte uvedené suroviny a pripravte
omáčku.
2. Položte rybie filé na okrúhly zapekací tanier
tenšou časťou smerom k stredu a posoľte.
3. Zalejte filé pripravenou omáčkou.
4. Prikryte plastovou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry a pripravujte podľa časti
Automatická príprava, Rybie filé s omáčkou.
5. Po dokončení nechajte postáť približne
2 min.
Juno_Slovakian_CS_BASE_AE13_Layout 1 15/09/2015 15:30 Page 19
20
Rozmrazovanie
Jedlo
Množstvo
-g-
Výkon
Úroveň
Čas
-Min-
Spôsob
Čas
odstátia
-Min-
Guláš 500
240 W
8-12
uprostred rozmrazovania
premiešajte
10-15
Koláč, 1 kúsok 150
80 W
2-5
umiestnite na porcelánový pekáč
5
Ovocie, (napr. čerešne,
jahody, maliny, slivky)
250
240 W
4-5
rovnomerne rozmiestnite a v
polovici cyklu rozmrazovania
ovocie poobracajte
5
Rozmrazenie a príprava
Jedlo
Množstvo
-g-
Výkon
Úroveň
Čas
-Min-
Spôsob
Čas
odstátia
-Min-
Rybie filé
300
800 W
10-12 prikryte
2
Tanier s jedlom
400
800 W
9-11 prikryte, po 6 minútach
premiešajte
2
Príprava mäsa a rýb
Jedlo
Množstvo
-g-
Výkon
Úroveň
Čas
-Min-
Spôsob
Čas
odstátia
-Min-
Pečené mäso (bravčové,
teľacie, jahňacie)
1000
800 W
400 W
19-21
1)
11-14
dochuťte podľa chuti, položte do
plytkého porcelánového pekáča,
po uplynutí
1)
obráťte
10
Pečené hovädzie
(stredne)
1000
800 W
400 W
9-11
1)
5-7
dochuťte podľa chuti, položte do
porcelánového pekáča, po
uplynutí
1)
obráťte
10
Rybie filé
200
800 W
3-4
dochuťte podľa chuti, položte do
nízkeho pekáča, prikryte
3
Časy uvedené v tabuľke sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od teploty zmrazenia,
kvality a hmotnosti potravín.
Juno_Slovakian_CS_BASE_AE13_Layout 1 15/09/2015 15:30 Page 20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

Juno JM60170116 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka