AGFA AF 5078PS Návod na obsluhu

Kategória
Digitálne fotorámčeky
Typ
Návod na obsluhu
1
SK
Bezpečnostné pokyny a
odporúčania
Úvod 2
Nevykonávajte žiadne zmeny a nastavenia, ktoré
nie sú popísané v tomto manuáli. Pri nesprávnom
používaní pr ístroja môže dôjs ť k s tratám d át,
poškodeniu prístroja alebo aj k úrazu . Dbajte na
všetky up ozornenia a b ezpečnostné pokyny t u
uvedené.
Nastavenie prístroja
Prístroj je určený iba na domáce použitie.
Prístroj je určený iba na domáce použitie. Prístroj
musí byť umiestnený na stabi lnom a ploc hom
povrchu. Všetky káble ukladajte tak, aby nemohlo
dôjsť k zak opnutiu, ina k hrozí poran enie,
poškodenie káblov alebo samotného prístroja.
LCD obrazovky
So zariadením vždy narábajte starostlivo. Vyhnite
sa dotykom LCD obrazovky. Na LCD displej,
vonkajší rámček ani sieťový kábel nikdy neklaďte
ťažké alebo ostré predmety.
Chráňte prístroj pred p riamym slnkom
Chráňte p rístroj p red pri amym slnkom, tepl om,
veľkými zmenami teplôt a vlhkosťou. Neukladajte
prístroj blízko kúrenia a klimatizácie. Pozrite sa na
prevádzkové pod mienky teploty a vlhk osti v
technických údajoch.
Nezapínajte prís troj bezprostredne po transporte .
Prístroj ne smie byť za pnutý be zprostredne po
presune zo studeného do chladného prostredia
alebo naopak do chladnej miestnosti po rýchlom
zahriatí. V takýc h prí padoch vyč kajte aspoň 3
hodiny, n ež sa p rístroj a daptuje n a zmen u
okolitých podmienok (teplota, vlhkosť...).
V prípade nadmern ej teploty prístroja alebo ak ucítite dym vychádzajúci z prístroja
V prí pade nad mernej tep loty prí stroja aleb o ak
ucítite dym vyc hádzajúci z prí stroja, okam žite
vytiahnite sieť ový kábel zo zásuvky. Nechajte
prístroj pod robne pr eskúmať pr ofesionálmi v
servisnom st redisku. N epribližujte p rístroj k
otvorenému ohňu, zabránite tým jeho rozšíreniu.
Nezapájajte zariadenie vo vlhkých miestnostiach.
Nezapájajte zariadenie vo vlhkých miestnostiach.
Nikdy sa nedo týkajte sieťového kábla, sieť ového
prepojenia a lebo telefónn ej zásuvky mokrými
rukami.
Zabráňte vniknutiu akejkoľ vek kvapaliny dov nútra prístroja.
Zabráňte vniknutiu akejkoľvek kvapaliny dovnútra
prístroja. Ak akákoľvek kvapalina alebo predm et
vnikne do pr ístroja, odpojte prístroj od s iete a
nechajte prístroj preskúmať školeným personálom
servisného strediska.
Nedovoľte d eťom akú koľvek manipuláciu s faxovým prístrojom b ez dohľadu.
Nedovoľte deť om akúkoľvek ma nipuláciu s
faxovým prístrojom bez dohľadu. Obalový materiál
by mal byť umiestnený mimo dosahu detí.
Zdroj napätia
Používajte iba priložený nap ájací adaptér
Používajte iba priložený napájací adaptér (pozrite
kapitolu Dodatok / Technické údaje). Skontrolujte,
či napájacie n apätie vášh o prístroja (n a štítku )
zodpovedá napätiu v sieti vo vašej oblasti. Tento
prístroj je určený pre napájanie napätím uvedeným
na prístroji.
Nikdy sa nedotýkajte napájac ieho kábla s poškodenou izoláciou.
Nikdy sa nedotýkajte napájaci eho kábla s
poškodenou izolác iou. Ihneď vym eňte c hybné
káble. Používajte i ba vhodné káble, v nutných
prípadoch sa obráťte na servi s alebo na svojho
predajcu.
Pred čistením povrchu prístroja odpojte napájací kábel od siete.
Pred čistením povrchu prístroja odpojte napájací
kábel od siete. Na čisteni e použí vajte mäkkú a
suchú látku zb avenú c hlpov. Nepo užívajte
tekutiny, plyny al ebo ľ ahko zápalné či stiace
prostriedky (spreje, brúsne pasty, leštidlá, alkohol
či benzín). Zabráňte vniknutiu akejkoľvek vlhkosti
dovnútra faxového prístroja.
Displej čistite iba suchou a jemnou látkou.
Displej čistite iba suchou a jemnou látkou. Pokiaľ
sa di splej rozbi je, môže uni knúť mi erne žieravá
látka. Za bránte kontaktu atramen tu s vašou
pokožkou a očami.
Opravy
Opravy
Na p rístroji sami nevykon ávajte žiadne op ravy.
Nesprávna údržba m ôže vi esť k zranen iu alebo
poškodeniu p rístroja. N echajte op ravovať svoj e
zariadenie len v autorizovanom servisnom centre.
Neodstraňujte typový štítok prí stroja; nebola by
potom uznaná záruka.
Pamäťové foto médiá
Pamäť ové foto médiá
Používajte iba méd komp atibilné s týmto
prístrojom. N apájanie v ypnite kvôli zabrán eniu
poškodeniu karty alebo jednotky
Pamäťovú kartu nikdy nevyberajte v čase, kedy na
ňu prí stroj pr istupuje. Toto by moh lo spô sobiť
poškodenie dát, prípadne ich stratu.
af-5078ps_manual_13_sk_253338239-a.book Seite 1 Dienstag, 6. Juli 2010 11:10 11
2
SK
Prehľad
Obsah dodávky
Digitálny fotorámček so stojančekom
Napájací zdroj s výmennými zástrčkami
Sprievodca rýchlym štartom
Záručný list
Základná prevádzka (obr. 1)
1 Ak j e rámček p okrytý o chrannou fóliou, pred
použitím ju odstráňte.
2 Vložte pa mäťovú kartu a lebo pamäť USB do
správneho slot u na zadnej strane prí stroja.
Tento fotorámček podporuje nasledujúce typy
pamäťových kariet:
SD/SDHC/MMC/MS/XD.
3 Zapojte m alú z ástrčku n apájacieho k ábla do
zdierky Í na zadnej strane vášho prístroja.
Napájací zdroj zapojte do siete.
4 Zapnite prístroj B vypínačom na zadnej
strane. Zobrazí sa úvodná obrazovka a spustí
sa prezentácia.
Tlačidlá na zadnej strane prístroja
(obr. 2)
À/Á—Pohyb v p onukách / skok n a
predchádzajúcu alebo ďalšiu snímku.
¡/¢—Pohyb v ponukách
à Pot vrdenie výberu / S pustenie, pr erušenie
prezentácie
Prehľad ponúk (Prehrávanie)
(obr. 3a)
Pomocou MENU pre pnete me dzi reži mami
ukážky a prezentácie.
Prehľad ponúk (Inštalácia) (obr. 3b)
Pomocou tlačidla ù vyvoláte ponuku Nastavenia.
Pomocou ¡/¢ vyberte:
1 Kopírovanie alebo mazanie súborov
2 Nastavenia Photo
3 Nastavenia Display
4 Továrenské nastavenie
Prehrávanie fotografií (obr. 4a)
1 Stlačte MENU.
2 Pomocou ¡/¢ vyberte zdroj alebo priečinok
a potvrďte pomocou Á.
3 Pomocou ¡/¢ alebo À/Á vyberte snímku,
od ktorej sa prezentácia s pustí, a potvrď te
pomocou à.
4Stlačením À/Á pres kočíte na
predchádzajúcu alebo ďalšiu snímku.
5Stlačením à pozastavíte prezentáciu.
Kopírovanie alebo mazanie
súborov (obr. 4b/4c)
1Stlačením à pozastavíte prezentáciu.
2 Pomocou À/Á vyberte súbor, ktorý chcete
kopírovať alebo vymazať.
3Na prístroji stlačte ù.
4 Pomocou ¡/¢ vyberte (kopírovanie alebo
mazanie súborov) a potvrďte stlačením à.
5 Pomocou À/Á vyberte:
Kop írovanie súborov d o vnútornej
pamäte.
– Mazanie súborov z vnútornej pamäte.
6Potvrdte stlačením à.
Inštalácia
1 Stlačte ù.
2Použite ¡/¢ pre výber jednej z možností:
Kopírovanie alebo mazanie súborov
Nasta venia P hoto (oto čenie sním ky, rýchlo
prezentácie, prechodové efekty, pomer strán)
Nasta venia Display (jas, kontrast, fareb
sýtosť, osvetlenie)
To várenské nastavenie (Re set na stavení n a
továrenské hodnoty)
Poznámka
Pri vkladaní dodržte orientáciu média!
Pamäťovú kartu žete vlo žiť ib a
jedným spôsob om. Kartu do slotu
nezatlačujte.
af-5078ps_manual_13_sk_253338239-a.book Seite 2 Dienstag, 6. Juli 2010 11:10 11
3
SK
Technické údaje
Rozmery
Rozmery (d¦×¦v¦×¦š)............................... 190¦×¦153¦×¦80¦mm
Hmotnosť
Hmotnosť ...................................................................... 0,37¦kg
Odporúčané parametre prostredia
Odporúčané parametre prostredia .............. 5¦–¦45¦ºC
Relatívna vlhkosť
Relatívna vlhkosť ..................................................20¦–¦80¦%
Spotreba energie
Spotreba energie
Zariadenie je zapnuté
Zariadenie je zapnuté (prezentácia)............ 4,3¦W
Veľkosť displeja ....................................................................7¦“
Pomer strán
Pomer strán .....................................................................16:10
Rozlíšenie.................................................. 768¦×¦480 bodov
Vnútorná pamäť
Vnútorná pamäť ..................................... 1000 snímky
USB port
USB port .................................................................. USB-Host
.......................... max. prúdové zaťaženie < 250¦mA
Kompatibilné pamäťové karty
Kompatibilné pamäťové karty............................................
...................................................SD/SDHC/MMC/MS/XD
Fotoformáty
Fotoformáty .......................................................................JPEG
Formáty súborov
Formáty súborov.............................................................*.jpg
Napájanie
Výrobca napájanie
Výrobca ....1)Click Technology (Shenzhen) Co., Ltd
.............................................. 2)Shenzhen Moso Power
...........................................Supply TechnologyCo., Ltd
Typ napájanie
Č. modelu..............................................1)CPS008050100*
......................................... 2)MSP-C
100
0IC5.0-5W-zz
Vstup
Vstup ....................................... 100¦–¦240¦V¦~ / 50¦/¦60¦Hz
Výstup
Výstup.................................................................... 5¦V¦† / 1¦A
Všetky poskytnut é údaje urč ené len pre
referenčné úč ely. AgfaPhoto právo akýchko ľvek
zmien bez pred chádzajúceho up ozornenia
vyhradené.
Logo AgfaPhoto je použité v licencii spoločnosti
Agfa-Gevaert NV & Co. KG alebo Agfa-Gevaert
NV. Žiadna zo spoločností Agfa-Gevaert NV &
Co KG alebo Agfa-Gevaert NV toto zariadenie
nevyrába ani neposkytuje záruku alebo podporu.
Informácie týkajúce sa servisu, zákazníckej
podpory a podmienok záruky získate u predajcu
alebo výrobcu.
Kontakt:AgfaPhoto Holding GmbH,
www.agfaphoto.com
Výrobca: Sagemcom,
www.sagemcom.com
Označenie C E p otvrdzuje, že robok spĺň a
základné p ožiadavky s mernice Eur ópskeho
parlamentu a Ra dy 1999/5/CE vzťahujúce sa na
koncové t elekomunikačné z ariadenia a týkajúce
sa bezpečnosti a zd ravia užívateľov a
elektromagnetického rušenia.
Vyhlásenie o z hode je k dispozícii na st ránkach
www.agfaphoto.com
Recycling
Balenie: Č o sa t ýka recyklácie obalových
materiálov dbaj te n a miestne pravidlá o
recyklovaní materiálov.
Batérie: Staré b atérie musia byť odkladané na
vybraných zberných miestach.
WEEE
Výrobok: Logo preškrtn utého kon tajnera na
vašom výrobk u označuje elektrický alebo
elektronický výrobok, n a k torý sa vzť ahujú
špeciálne podmienky znehodnocovania.
Pre pres adenie recyklácie, obn ovu n ariadenia o
Odpade elektrick ých a elektroni ckých zaria dení
(WEEE) a oc hranu životného prostred ia a
ľudského zdr avia, európ ske sm ernice p ožadujú
selektívny zber odpadových zariadení, s použitím
jednej z nasledovných možností :
Váš predajca zoberi e staré zaria denie naspäť,
pokiaľ ho ku pujete ako prod ukt s možnosťou
náhrady.
Zari adenie, u rčené ako odp ad, môže byť ti
uložené vo vyznačených zberných staniciach.
Papier aj použitú papierovú škatuľu odovzdajte na
recykláciu. Plastový ob al a obalo penu
Styrofoam taktiež recyklujte alebo ju znehodnoťte
v bež nom odpade podľa pož iadaviek vo vašej
krajine.
Všetky práva vyhrad ené. Žiadna ča sť tejto
publikácie n esmie byť reprodukovaná, ukladaná
vo vyhľadávacích systémoch, šírená v ak ejkoľvek
forme, elek tronicky, m echanicky, k opírovaním,
nahrávaním alebo inak bez predchádzajúceho
písaného súhla su Agf aPhoto. Tu obsi ahnuté
informácie slúžia len na pou žitie s týmto
produktom. Agf aPhoto nen esie žia dnu
zodpovednosť, ak je táto informácia vztiahnutá na
iný prístroj.
Tento u žívateľský m anuál je dokum ent, kto
nereprezentuje kontrakt.
Chyby, tlačové chyby a zmeny rezervované.
Copyright © 2010 Sagemcom
af-5078ps_manual_13_sk_253338239-a.book Seite 3 Dienstag, 6. Juli 2010 11:10 11
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52

AGFA AF 5078PS Návod na obsluhu

Kategória
Digitálne fotorámčeky
Typ
Návod na obsluhu