Solac 2000 PRO AC MOTOR Mod SP7156 Návod na obsluhu

Kategória
Fén
Typ
Návod na obsluhu

Táto príručka je tiež vhodná pre

100% Recycled Paper
}
es ESPAÑOL
en ENGLISH
fr FRANÇAIS
de DEUTSCH
pt PORTUGUÊS
it ITALIANO
nl NEDERLANDS
cs ČESKY
pl POLSKI
sk SLOVENČINA
hu MAGYAR
bg българск
hr HRVATSKA
ro ROMÂNĂ
INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D’EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUÇÕES DE USO
ISTRUZIONI PER L’USO
GEBRUIKSAANWIJZING
NÁVOD K POUZI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD NA POUŽITIE
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
UPUTE ZA UPOTREBU
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Solac is a registered Trade Mark 10/09
ČESKY cz
i Vážený zákazníku
Gratulujeme vám k výběru produktu SOLAC. Naše produkty jsou navrhnuté a
vyrobené s úmyslem dlouhodobého pohodlí a splnění očekávání našich ne-
jnáročnějších zákazníků. S elektrickými zařízeními SOLAC se můžete cítit
v bezpečí s vědomím, že odpovídají nejpřísnějším standardům kvality a bez-
pečnosti.
V touze nepřetržitého vylepšování si společnost SOLAC vyhrazuje právo na
změny bez předchozího oznámení.
1Bezpečnostní pokyny
•Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tento návod.
Tento návod na použití je nedílnou součástí výrobku.Uschovejte jej pro pozdější
potřebu.
•Toto zařízení je určené k použití v domácnosti, ne k průmyslovému použití.
Jakékoli jiné použití než to, co je uvedené v těchto instrukcích může být
nebezpečné.
•Děti byste měli mít pod dozorem, nehrají-li si se zařízením.
•Toto zařízení není vhodné k použití lidmi (včetně dětí) se sníženými tělesnými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a
znalostí bez dozoru nebo bez předchozího vyškolení ohledně použití zařízení
osobou, která je odpovědná za jejich bezpečnost.
•Zařízení žádným způsobem neupravujte ani neopravujte. Když zjistíte na
přívodním kabelu nebo jiné části zařízení jakékoli poškození, nepoužívejte jej a
obrat’te se prosím na specializované servisní středisko.
Aby nedošlo k eventuálním rizikům, pokud je poškozena napájecí šňůra, měla by
být vyměněna ve výrobním závodě, nebo v servisní opravně poskytující náš
poprodejní servis nebo by to měl provést obdobně
kvalifikovaný pracovník.
Části nebo příslušenství, které není dodávané anebo doporučené výrobcem
SOLAC, nepoužívejte.
•Před připojením zařízení ke zdroji elektrické energie zkontrolujte, že jmenovité
napětí odpovídá napětí u vás doma.
•Zařízení po použití, před instalací nebo výměnou částí, před vykonáním jakékoli
údržby a před čištěním odpojte od zdroje elektrické energie. Zařízení také odpojte
v případě výpadku elektrického proudu. Při připojení a odpojení musí být zařízení
vypnuté.
Nikdy netahejte za kabel ani za něj zařízení nezavěšujte. Vždycky tahejte za
zástrčku, nikdy netahejte za napájecí kabel.
d
Vysoušeč nepoužívejte v blízkosti van, umyvadel, sprch nebo jiných nádob
s vodou. Pokud spotřebič spadne do vody, NEPOKOUŠEJTE se jej
vytáhnou. Okamžitě jej odpojte od napájení. Zařízení nenamáčejte do vody
ani do jiné kapaliny a nedávejte jej do myčky na nádobí. Během čiště
nedovolte, aby se přístroj dostat do kontaktu s vodou. Na zařízení ani na
napájecí kabel nestříkejte vodu.
•Zařízení nikdy nenechávejte venku a nevystavujte jej tím přírodním živlům.
Nemanipulujte se zařízením s mokrýma rukama.
•Zařízení nikdy nenechejte v činnosti na mokrém povrchu nebo látce.
Když fén používáte v koupelně, odpojte jej po každém použití od zdroje elektrické
energie, protože je nebezpečné nechávat přístroj v blízkosti vody, i když je
vypnutý.
•Kvůli mimořádné ochraně vám doporučujeme do elektrického obvodu, který
zásobuje koupelnu, nainstalovat pojistné zařízení (RDD), které nepřekračuje
30mA. Zeptejte se vašeho instalatéra.
b
DŮLEŽITÉ: Když chcete přístroj odstranit, NIKDY jej nevyhazujte do
odpadu. Odneste jej na nejbližší MÍSTO SBĚRU nebo prodejci nebo
do autorizovaného servisu Solac. Pomůžete tím životnímu
prostředí.
2Popis
Hlavní součásti
1Hlavní těleso
2 Napájecí kabel
3Kryt přívodu vzduchu
4 Odvod vzduchu
Ovladače a kontrolky
5 Regulátor teploty (3 polohy)
6Vypínač a ovládací tlačítko proudění vzduchu (2 polohy)
7Tlačítko studeného vzduchu
Příslušenství
8 Profesionální ultratenká hubice
Ochrana proti přehřátí
Z Toto zařízení je vybavené bezpečnostním systémem, který se v případě
přehřátí vypne (například když je vstup nebo výstup vzduchu blokovaný).
Když se zařízení během použití vypne, odpojte jej od zdroje elektrické
energie a pět minut počkejte. Odstraňte příčinu ucpání a zařízení
opětovně zapněte.
Elektrické specifikace
Vstupní napětí: 230-240V, 50/60Hz
Spotřeba energie: 1800-2000W
3Použití
Z Toto zařízení je doporučené k sušení, tvarování a zvlhčování vlasů.
Před připojením přístroje k síti se ujistěte, že vaše ruce a zařízení jsou
úplně suché.
UPOZORNĚNÍ: zařízení nepoužívejte v blízkosti vody.
Ujistěte se, že přívod a vývod vzduchu není zablokovaný.
1 Pokud chcete, připojte koncentrátor (8).
Dosáhnete toho nasazením jazýčků nástavce do drážek na odvodu
vzduchu vysoušeče a mírným pootočením ve směru hodinových ručiček
(obr. 1)
2Zařízení připojte ke zdroji elektrické energie a nastavte regulátor proudě
vzduchu (6) do požadované polohy: O-off, I-minimální rychlost, II-
maximální rychlost (obr. 2).
3 Regulátor teploty (5) posuňte do požadované polohy: I-minimální ohřev,
II- střední ohřev, III-maximální ohřev (obr. 3).
4Zařízení namiřte směrem k požadované oblasti.
5 Chcete-li pouze studený vzduch bez ohřevu, stiskněte tlačítko studeného
vzduchu (7)
6 Po použití sušiče nastavte regulátor proudění vzduchu (6) do polohy O.
Použití koncentrátoru (8)
Z Profesionální hubice (8) umožňuje nasměrování proudu vzduchu na
určité místo, například na kořínky pro efekt rovných vlasů, nebo na kulatý
kartáč pro získání objemu.
Pro získání velmi rovného účesu bez objemu u kořínků radí
profesionálové klouzat proudem horkého vzduchu od kořínků ke
konečkům vlasů. Tím se uzavírá vlasová pokožka a předchází se
krabacení vlasů.
1 Koncentrátor připojte k sušiči.
2Sušič zapněte a proud namiřte směrem k požadované oblasti (obr. 4).
Použití tlačítka studeného vzduchu (7)
Z Chladný vzduch ustálí účes vytvarovaný horkým vzduchem a dodá
vlasům lesk. Profesionálové doporučují jeho použití pro dosažení větší
stálosti účesu.
1 Perfektních výsledků dosáhnete tak, že po vysušení a natvarování
pramene vlasů stisknete na 15 až 20 sekund tlačítko chladného vzduchu
(7).
4 Čištění a uskladně
Z Zařízení čistěte pouze když je studené. Nepoužívejte žádné
rozpouštědla, čistící prostředky ani abrazivní produkty.
1Zařízení odpojte od sítě.
2 Použijte suchou látku.
3 Je-li přívod vzduchu zablokovaný, vyčistěte jej. Přívod vzduchu je nutné
čistit pravidelně!.
Stiskněte oba tyto boční jazýčky a odstraňte kryt (3) (obr. 5).
4 Tento kryt (3) očistěte kartáčkem.
5 Vložte kryt přívodu vzduchu zpět na své místo (3) a správně jej připojte k
tělu vysoušeče.
Z Nepoužívejte vysoušeč bez správně nasazeného krytu přívodu vzduchu.
POLSKI pl
i Szanowni Klienci
Gratulujemy zakupu produktu firmy SOLAC. Nasze produkty zostały opra-
cowane i są produkowane w sposób zapewniający zaspokojenie oczekiwań
nawet najbardziej wymagających klientów, przez długi okres czasu. Korzyst-
anie z urządzeń elektrycznych firmy SOLAC jest całkowicie bezpieczne, po-
nieważ spełniają one najbardziej rygorystyczne wymogi jakościowe i normy
bezpieczeństwa.
Starając się wciąż udoskonalać swoje produkty, firma SOLAC zastrzega so-
bie prawo wprowadzenia modyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
1 Instrukcje bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem urządzenia zapoznać się z instrukcją obsługi.
Niniejsza instrukcja stanowi nierozłączną część produktu. Należy ją
przechowywać w bezpiecznym miejscu, w celu ponownego użytku.
Produkt ten przeznaczony jest do użytku domowego; nie nadaje się do użytku
przemysłowego. Wykorzystanie urządzenia do jakichkolwiek innych celów poza
opisanymi w niniejszej instrukcji może być niebezpieczne.
•Należy uniemożliwić dzieciom wykorzystanie urządzenia do zabawy.
•Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej
sprawności fizycznej, czuciowej, psychicznej, niedoświadczone lub
nieposiadające odpowiedniej wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub
zostaną odpowiednio przeszkolone przez osoby odpowiedzialne za ich
bezpieczeństwo.
Nie należy w żaden sposób przerabiać lub naprawiać urządzenia na własną rękę.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodze
ń przewodu zasilającego bądź
elementów urządzenia, nie należy go używać, lecz skontaktować się z
autoryzowanym serwisem naprawczym.
•Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, w
punkcie serwisowym lub u wykwalifikowanego specjalisty w celu uniknięcia
ewentualnych zagrożeń.
•Nie używać części ani akcesoriów, które nie są dostarczane lub zalecane przez
firmę SOLAC.
•Przed włączeniem urządzenia do prądu należy upewnić się, że napięcie
znamionowe odpowiada napięciu w domowej instalacji zasilania.
•Należy odłączyć urządzenie od zasilania po zakończeniu pracy, a także przed
zamontowaniem lub usunięciem jakichkolwiek części rozpoczęciem czyszczenia
lub prac konserwacyjnych. W przypadku przerw w dostawie prądu urządzenie
należy odłączyć
od źródła zasilania. Przed wkładaniem lub wyjmowaniem wtyczki
z gniazda zasilania należy wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika.
•Nie ciągnąć za przewód zasilający i upewnić się, że urządzenie nie zwisa na
przewodzie. Odłączając urządzenie od źródła zasilania, ciągnąć za wtyczkę, a nie
za przewód.
d
Nie używać suszarki w pobliżu wanny, umywalki, prysznica lub
jakiegokolwiek zbiornika z wodą. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, NIE
wyjmować go. Natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda. Nie zanurzać
urządzenia w wodzie ani innych płynach i nie wkładać do zmywarki.
Podczas czyszczenia urządzenie nie powinno mieć kontaktu z wodą.
Unikać chlapania wodą na urządzenie lub przewód zasilający.
Nigdy nie należy wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych.
•Nie dotykać włączonego urządzenia mokrymi rękami.
Nie zostawiać włączonego urządzenia na mokrej powierzchni lub materiale.
•Jeżeli urządzenie jest używane w łazience, po zakończeniu pracy należy odłączyć
je od zasilania, pamiętając, że obecność wody stanowi duże zagrożenie, nawet
jeżeli urządzenie jest wyłączone.
Dla dodatkowej ochrony zaleca się wyposażenie instalacji elektrycznej w łazience
w wyłącznik różnicowoprądowy, nie przekraczający 30 mA. Należy zasięgnąć
opinii elektryka.
b
WAŻNE: Chcąc pozbyć się urządzenia, NIGDY nie należy wyrzucać
go do kosza. Należy oddać je do najbliższego PUNKTU
SKŁADOWANIA I UTYLIZACJI odpadów. W ten sposób chronimy
środowisko naturalne.
2 Opis urządzenia
Główne podzespoły
1Korpus
2 Przewód zasilający
3 Obudowa wlotu powietrza
4 Wylot powietrza
Elementy regulacyjne i kontrolne
5 Regulator temperatury (3 położenia)
6Wyłącznik główny z regulatorem nawiewu (2 położenia)
7 Przycisk zimnego powietrza
Akcesoria
8 Profesjonalna, ultra-wąska dysza
Ochrona przed przegrzaniem
Z Urządzenie jest wyposażone w termostat, który reguluje temperaturę w
celu ochrony przed przegrzaniem (jeśli wlot lub wylot powietrza jest
zablokowany). Jeśli tak się dzieje, należy odłączyć urządzenie i odczekać
5 minut. Usunąć przyczyny zatkania otworów i ponownie włączyć
urządzenie.
Parametry elektryczne
Napięcie wejściowe:
230-240V, 50/60Hz
Pobór mocy:
1800-2000W
3 Zastosowanie
Z Urządzenie jest przeznaczone do suszenia, układania i nawilżania
włosów.
Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania wysuszyć
dokładnie ręce. Upewnić się, że urządzenie jest całkowicie suche.
UWAGA: nie używać urządzenia w pobliżu wody.
Upewnić się, że otwory wlotu i wylotu powietrza nie są zablokowane.
1Można podłączyć koncentrator (8).
Aby to zrobić, należy umieścić zapadki na akcesorium w szczelinach przy
wylocie powietrza ze suszarki i obrócić kilka razy w prawo (rys. 1)
2Podłączyć urządzenie do gniazda zasilania i dopasować ustawienie
regulatora nawiewu (6): O-wył., I-prędkość minimalna, II-prędkość
maksymalna (Rys. 2).
3Przestawić regulator temperatury (5) do wybranego położenia (Rys. 3):
I- temperatura minimalna, II- temperatura średnia, III-temperatura
maksymalna.
4 Skierować wylatujący z urządzenia strumień powietrza w odpowiednią
stronę.
5Jeśli powietrze nie ma być ogrzewane, nacisnąć przycisk zimnego
powietrza (7).
6 Po zakończeniu korzystania z suszarki, ustawić regulator nawiewu (6) w
położeniu O.
Korzystanie z koncentratora (8)
Z Profesjonalna dysza (8) umożliwia skierowanie powietrza w określony
punkt, na przykład na korzenie włosa dla efektu prostowania lub na
okrągłą szczotkę w celu uzyskania objętości.
Profesjonaliści zalecają kierowanie gorącego powietrza od korzeni po
końcówki w celu uzyskania prostości i braku objętości przy korzeniach.
Pomaga to zasklepić naskórek i zapobiec skręcaniu się włosów.
1Podłączyć koncentrator do suszarki.
2Włączyć suszarkę i skierować wylatujący z urządzenia strumień
powietrza w odpowiednią stronę (rys. 4).
Korzystanie z przycisku zimnego powietrza (7):
Z Zimne powietrze ustawia fryzurę uzyskaną podczas suszenia gorącym
powietrzem i nadaje połysk włosom. Profesjonaliści zalecają jego
używanie dla uzyskania trwalszej fryzury.
1 Po wysuszeniu włosów i ustaleniu ich kształtu naciśnij przycisk zimnego
powietrza (7) na 15 do 20 sekund, aby uzyskać doskonały rezultat.
4 Czyszczenie i przechowywanie
Z
Urządzenie może być czyszczone wyłącznie, kiedy jest schłodzone. Do
czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników, detergentów lub
produktów ścierających.
1Odłączyć urządzenie od zasilania.
2Używać suchej ściereczki.
3Jeśli wlot powietrza zostanie zablokowany, należy go udrożnić.
W tym celu należy nacisnąć dwie zapadki po znajdujące się po bokach i
zdjąć pokrywę (3) (rys. 5).
4 Wyczyścić pokrywę (3) za pomocą małej szczoteczki.
5Założyć ponownie pokrywę wlotu powietrza (3), aż zostanie prawidłowo
umocowana na obudowie suszarki.
Z Nie używać suszarki bez prawidłowo podłączonej pokrywy wlotu
powietrza.
SLOVENČINA sk
i Vážený zákazník
Gratulujeme vám k výberu výrobku spoločnosti SOLAC. Naše výrobky sú
navrhnuté a vyrobené s úmyslom dlhodobého pohodlného spĺňania
očakávaní našich najnáročnejších zákazníkov. S elektrickými zariadeniami
SOLAC sa môžete cítit’ v bezpečí s vedomím, že zodpovedajú najprísnejším
štandardom kvality a bezpečnosti.
V túžbe nepretržitého vylepšovania si spoločnost’ SOLAC vyhradzuje právo
na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1Bezpečnostné pokyny
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod.
Táto príručka je neoddeliteľnou súčasťou výrobku. Odložte si ju na bezpeč
miesto pre prípad potreby v budúcnosti.
Toto zariadenie je určené na použitie v domácnosti, nie na priemyslové použitie.
Akékoľvek iné použitie ako to, ktoré je uvedené v týchto pokynoch môže byt’
nebezpečné.
Deti by ste mali mat’ pod dozorom, aby ste sa uistili, že sa so zariadením nehrajú.
Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými
telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí bez dozoru alebo bez predchádzajúceho vysvetlenia
ohľadom použitia zariadenia osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnost’.
Zariadenie žiadnym spôsobom neupravujte ani neopravujte. Ak na napájacom
kábli alebo na inej časti zariadenie zistíte akékoľvek poškodenie obrát’te sa
prosím na špecializované servisné stredisko.
Ak je poškodené elektrické vedenie, malo by byt’ vymenené výrobcom alebo vo
vašom popredajnom servise alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa
predišlo možným rizikám.
Časti alebo príslušenstvo, ktoré nebolo dodané alebo odporučené výrobcom
SOLAC, nepoužívajte.
Pred pripojením zariadenia ku zdroju elektrickej energie skontrolujte, či menovité
napätie zodpovedá napätiu u vás doma.
Zariadenie po použití, pred inštaláciou alebo výmenou častí, pred vykonaním
akejkoľvek údržby a pred čistením odpojte od zdroja elektrickej energie.
Zariadenie odpojte aj v prípade výpadku elektrického prúdu. Pri pripájaní
a odpájaní musí byt’ zariadenie vypnuté.
Nikdy net’ahajte za kábel, ani zaň zariadenie nevešajte. Vždy t’ahajte za zástrčku,
nikdy nie za napájací kábel.
d
Sušič nepoužívajte v blízkosti vaní, umývadiel, sprchy alebo iných nádob s
vodou. Ak spadne do vody, NEPOKÚŠAJTE sa ho vytiahnut’. Okamžite ho
odpojte od napájania. Zariadenie nenamáčajte ani neponárajte do vody ani
inej tekutiny a nedávajte ho do umývačky na riad. Počas čistenia by sa
prístroj nemal dostat’ do kontaktu s vodou.
Zariadenie nikdy nenechávajte vonku a nevystavujte ho tým prírodným živlom.
Nemanipulujte so zariadením s mokrými rukami.
Zariadenie nikdy nenechajte v činnosti na mokrom povrchu alebo látke.
•Keď fén používate v kúpelni, odpojte ho po každom použití od zdroja elektrickej
energie, pretože je nebezpečné nechávat’ prístroj v blízkosti vody, aj keď je
vypnutý.
Kvôli mimoriadnej ochrane vám odporúčame do elektrického obvodu, ktorý
zásobuje kúpelňu, nainštalovat’ poistné zariadenie (RDD), ktoré neprekračuje
30mA. Opýtajte sa vášho inštalatéra.
b
DÔLEŽITÉ: Ak chcete prístroj odstránit’, NIKDY ho nevyhadzujte do
odpadu. Odneste ho na najbližšie MIESTO ZBERU alebo do
najbližšieho centra zberu odpadkov na ďalšie spracovanie.
Pomôžete tým životnému prostrediu.
2Hlučnosť
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 72 dB (A), čo
predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický
výkon 1pW.
3Popis
Hlavné časti
1 Hlavné teleso
2 Napájací kábel
3 Kryt prívodu vzduchu
4 Vývod vzduchu
Ovládače a kontrolky
5 Regulátor teploty (3 polohy)
6Vypínač a ovládacie tlačidlo prúdenia vzduchu (2 polohy)
7Tlačidlo studeného vzduchu
Príslušenstvo
8 Profesionálny, ultra-tenký nástavec
Ochrana proti prehriatiu
Z
Toto zariadenie má termostat, ktorý reguluje teplotu, aby sa predišlo jeho
prehriatiu (v prípade, že prívod alebo vývod vzduch sú blokované). Ak sa to
stane, zariadenie odpojte a počkajte päť minút. Odstráňte príčinu upchatia
a zariadenie opätovne zapnite.
Elektrické špecifikácie
Vstupné napätie: 230-240V, 50/60Hz
Spotreba energie: 1800-2000W
4 Použitie
Z Toto zariadenie je odporúčané na sušenie, tvarovanie a zvlhčovanie
vlasov.
Pred zapojením prístroja sa ubezpečte, že vaše ruky a zariadenie sú
úplne suché.
UPOZORNENIE: zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
Uistite sa, že prívod a vývod vzduchu nie je zablokovaný.
1 Ak chcete, pripojte koncentrátor (8).
Pre uchytenie založte jazýčky na príslušenstve do otvorov na vývode
vzduchu zo sušiča a otočte o niekoľko stupňov v smere hodinových
ručičiek (obr. 1)
2 Zariadenie pripojte do elektrickej siete a nastavte regulátor prúdenia vzduchu
(6) do požadovanej polohy: O- vypnutý, I- minimálna rýchlosť, II- maximálna
rýchlosť (obr. 2).
3 Regulátor teploty (5) posuňte do požadovanej polohy (obr. 3): I-
minimálna teplota, II- stredná teplota, III- maximálna teplota.
4 Zariadenie namierte smerom k požadovanej oblasti.
5 Ak nechcete teplý vzduch, stlačte tlačidlo studeného vzduchu (7).
6 Po použití sušiča nastavte regulátor prúdenia vzduchu (6) do polohy O.
Použitie koncentrátora (8)
Z Profesionálny nástavec (8) vám umožní nasmerovať prúd vzduchu na
konkrétne miesto, napríklad ku korienkom pre vyrovnanie vlasov alebo na
okrúhlu kefu pre dosiahnutie objemu.
Pre dosiahnutie veľmi rovného vzhľadu bez objemu pri korienkoch
odborníci radia nasmerovať prúd horúceho vzduchu od korienkov po
končeky. To umožňuje zaceliť vlasovú kutikulu a zabrániť kučerám.
1 Koncentrátor pripojte k sušiču.
2Sušič zapnite a prúd namierte smerom k požadovanej oblasti
(obr. 4).
Použitie tlačidla studeného vzduchu (7)
Z Studeným vzduchom zafixujete účes získaný pomocou teplého vzduchu,
čo vlasom dodá lesk. Odborníci odporúčajú využiť tento postup pre dlhšie
trvajúci účes.
1 Po vysušení vlasov a úprave tvaru prameňa vlasov stlačte tlačidlo na
studený vzduch (7) na 15 alebo 20 sekúnd pre dosiahnutie dokonalého
výsledku.
5 Čistenie a uskladnenie
Z Zariadenie čistite iba ak je studené. Nepoužívajte žiadne rozpúšt’adlá,
čistiace prostriedky ani abrazívne výrobky.
1 Zariadenie odpojte od siete.
2 Používajte suchú látku.
3 Ak sa prívod vzduchu upchá, vyčistite ho.
Urobte to stlačením dvoch jazýčkov na bokoch a zložte kryt (3) (obr. 5).
4 Malou kefkou kryt (3) vyčistite.
5 Založte späť kryt prívodu vzduchu (3) správnym pripevnením krytu k telu
sušiča na vlasy.
Z Ak nie je kryt prívodu vzduchu pripevnený správne, sušič nepoužívajte.
MAGYAR hu
i Használati Utasítás
Kedves Vásárló!
Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket. Reméljük, hasznos társa lesz
úton és otthonában egyaránt. A megfelelő működés alapfeltétele a szakszerű
használat, ezért kérjük, figyelmesen olvassa át a használati utasítást.
A SOLAC a folyamatos fejlesztés jegyében fenntartja a jogot a termék
előzetes értesítés nélküli módosítására.
1 Biztonsági előírások
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.
A kézikönyv elválaszthatatlan részét képezi a terméknek. Őrizze meg biztos
helyen, mert később még szüksége lehet rá.
Ez a termék nem ipari, hanem otthoni használatra lett tervezve. Az útmutatóban
leírtakon kívüli bármilyen alkalmazás veszélyes lehet.
A készülékkel gyermekek nem játszhatnak.
A fizikai, érzékszervi vagy lelki értelemben korlátozott személyek (beleértve a
gyermekeket is), illetve a készülék használatát nem ismerők kizárólag a
biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják a készüléket.
Ne módosítsa, és ne javítsa saját kezűleg a készüléket. Ha a készülék
tápkábelének vagy egyéb alkatrészének meghibásodását észleli, hagyja abba a
készülék használatát, és forduljon szakszervizhez.
Ha a hálózati kábel sérült, akkor a lehetséges veszélyek megelőzése érdekében
a gyártónak vagy a vevőszolgálati szervizállomásnak vagy hasonló
meghatalmazott személyzetnek ki kell cserélnie azt a lehetséges kockázatok
elkerülése érdekében.
Ne használjon a SOLAC által nem jóváhagyott alkatrészeket és kiegészítőket.
Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel a készülék specifikációjának.
Alkatrészek felhelyezése, vagy leválasztása, illetve tisztítás és karbantartás előtt
mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Áramszünet esetén
húzza ki a készülék dugaszát a csatlakozóaljzatból. Mindig kapcsolja ki a
készüléket, mielőtt azt az elektromos hálózathoz csatlakoztatná, vagy arról
leválasztaná.
Ne húzza a tápkábelt, és ne lógassa a készüléket a tápkábelnél fogva. A dugaszt
az aljzatból soha ne a vezetéknél, hanem a dugasznál fogva húzza ki.
d
Ne használja a hajszárítót vizet tartalmazó fürdőkád, mosdókagyló,
zuhanyozó vagy bármilyen más víztartály mellett. Amennyiben a készülék
vízbe esne, NE próbálja meg kivenni. Ehelyett azonnal húzza ki a készülék
dugaszát a hálózati aljzatból. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más
folyadékba, illetve ne helyezze mosogatógépbe. A készülék a tisztítás
során sem érintkezhet vízzel. A készüléket és a tápkábelt óvja mindenfajta
folyadéktól.
Soha ne hagyja a készüléket szabad térben, kitéve a különböző természeti
viszonyoknak.
Ne fogja meg nedves kézzel a bekapcsolt készüléket.
A bekapcsolt készüléket soha ne helyezze nedves felületre vagy nedves ruhára.
A hajszárítót a fürdőszobában való használat után csatlakoztassa le a hálózatról,
mivel a hajszárító kikapcsolt állapotban is veszélyt jelent, amennyiben víz
közelében van.
Kiegészítő védelemként javasoljuk egy 30 mA-t nem meghaladó áramerősségű
maradékáram-működtetésű megszakító telepítését a fürdőszobát ellátó
áramkörre. Az üzembe helyezéssel kapcsolatosan villanyszerelőtől kérhet
tanácsot.
b
FONTOS: Amennyiben már nincs szüksége a készülékre, SOHA ne
dobja azt a háztartási hulladékba. A készülék szakszerű
ártalmatlanítása érdekében keresse fel a legközelebbi
HULLADÉKHASZNOSÍTÁSSAL FOGLALKOZÓ SZOLGÁLTATÓT.
Ilyen módon is hozzájárulhat környezete megóvásához.
2Leírás
A készülék alkatrészei
1 A készülék háza
2 Tápkábel
3 Légbeszívó nyílás fedele
4 Légkimenet
Vezérlő elemek és jelzőfények
5Hőmérséklet-választó (3 fokozat)
6 Be-/kikapcsolás és légáram szabályozó gomb (2 fokozat)
7 Hideg levegő gomb
Tartozékok
8 Professzionális ultrakeskeny fúvóka
Túlmelegedés elleni védelem
Z A berendezés beépített termosztáttal rendelkezik, mely szabályozza a
hőmérsékletet, így megakadályozza a túlhevülést (amennyiben a
légbeszívó, vagy kifúvó nyílás eldugul). Amennyiben ez történik, válassza
le a készüléket a hálózatról és várjon öt percet Távolítsa el az akadályt,
majd kapcsolja be ismét a készüléket.
3 Használat
Z
A készülék a haj szárítására, formázására és nedvességének fenntartására
alkalmas.
Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy mind
kezei, mind a készülék teljesen szárazok-e.
FIGYELMEZTETÉS: ne használja a készüléket víz közelében.
Ellenőrizze, hogy a légbeszívó és kifúvó nyílás nincs eltakarva.
1 Ha kívánja, csatlakoztassa a koncentrátort (8).
Ehhez helyezze a diffúzoron lévő füleket a hajszárító légkimeneténél
található nyílásokba, és enyhén forgassa el órajárással egyező irányba
(1. ábra).
2 Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, és állítsa a légáram
szabályozót (6) a kívánt állásba: O-ki, I-minimális sebesség, II-maximális
sebesség (2. ábra)
3 Állítsa a hőmérséklet-választót (5) a kívánt állásba (3. ábra) I - minimális
hőmérséklet, II - közepes hőmérséklet, II - maximális hőmérséklet.
4 Irányítsa a készüléket úgy, hogy a légáram a kívánt felületre jusson.
5Ha felfűtetlen levegőt kíván nyomja meg a hideg levegő gombot (7).
6 A szárítás végeztével állítsa a kapcsolót (6) O állásba.
A levegőkoncentrátor (8) használata
Z A professzionális fúvóka (8) lehetővé teszi, hogy a levegőt közvetlenül
egy pontra irányítsa, például hajsimítás esetén hajtőhöz, vagy körkefére.
A professzionális fodrászok javaslata szerint a forró levegőt a hajtőtől a
végek irányába alkalmazza, ha egyenes, sima hajat szeretne, mely nem
emelkedik fel a hajtőnél. Ezzel lezárja a hámréteget és megakadályozza
a göndörödést.
1 Szerelje fel a koncentrátort a hajszárítóra.
2 Kapcsolja be a hajszárítót, majd irányítsa a készüléket úgy, hogy a
légáram a kívánt felületre jusson (4. ábra).
A hideg levegő gomb (7) használata
Z A hideg levegő fixálja a hővel kialakított stílust, és fényessé teszi a hajat.
A professzionális fodrászok javasolják a használatát a hosszabban tartó
frizuráért.
1 Ha megszárította és beállította a frizurát, nyomja a hideg levegő gombot
(17) 15 vagy 20 másodpercen keresztül a tökéletes eredmény érdekében.
4 Tisztítás és tárolás
Z A hajszárítót csak lehűlt állapotban tisztítsa. Ne használjon oldó-,
mosogató- vagy súrolószert.
1 Húzza ki a készüléket.
2 Használjon száraz törlőkendőt.
3 Tisztítsa meg a légbeszívó nyílást (3) egy kis kefével úgy, hogy közben
ne juthasson szennyeződés a hajszárítóba.
Ehhez nyomja meg a két oldalon található füleket, és távolítsa el a
burkolatot (3) (5. ábra).
4 Egy kis kefe használatával tisztítsa meg a burkolatot (3).
5 Helyezze vissza a légbeszívó nyílás fedelét (3) amíg az helyére nem ugrik
a hajszárítótesten.
Z Ne használja a hajszárítót megfelelően rögzített légbeszívó nyílás-fedél
nélkül.
5 Karbantartás
A készülék tisztításához használjon enyhén megnedvesített törlőkendőt és -
amennyiben szükséges - enyhe tisztítószert. A hajszárítót semmilyen
körülmények között ne merítse vízbe.
6Megfelelőségi nyilatkozat
„A HTM Kft. mint a termék forgalmazója kijelenti, hogy a termék a 79/1997.
(XII.31.) IKIM rendeletnek megfelel."
Névleges feszültség: 230-240V, 50/60Hz; 1800-2000W
Érintésvédelmi osztály: Class II
Zajszint: 72 dBA
7 Forgalmazza
HTM Nemzetközi Kereskedelmi Kft.
1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3.
Fax: (1) 369-0403
Tel.: (1) 370-4074
(1) 370-1041
8 Garanciafeltételek
A garancia minden gyártási vagy anyaghibából eredő működési
rendellenességgel kapcsolatban egy év.
A jótállás nem terjed ki a helytelen használatból eredő hibákra.
A garancia nem érvényes, ha az üzletben nem teljesen vagy helytelenül
töltötték ki ill. pecsételték le a garanciajegyet.
Nem vonatkozik a garancia az olyan károsodásokra, amelyek a helytelen
használatból vagy szállításból erednek. Ez olyan esetekre is érvényes, amikor
a készüléket nem megfelelő földelésű dugaljhoz csatlakoztatták.
Ugyancsak érvénytelen a garancia, ha a készüléket illetéktelen (hozzá nem értő
személy) próbálja javítani, aki nem tartozik a vevőszolgálathoz vagy hivatalos
szervizhez.
A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozó vezetéket is -
csak szakember, szerviz javíthatja.
БЪЛГАРСК bg
i Уважаеми клиенти,
Поздравяваме ви за избора на продукт на SOLAC. Нашите продукти са
проектирани и произведени с цел удобно да отговорят на очакванията
на най-взискателните клиенти за дълго време. Можете да се чувствате
сигурни с електроуредите на SOLAC, знаейки, че те отговарят на най-
строгите стандарти за качество и безопасност.
В стремежа
си за постоянно подобрение, SOLAC си запазва правото да
въвежда промени без предварително уведомление.
1 Инструкции за безопасност
Прочетете внимателно тези инструкции, преди да започнете да
използвате уреда.
Тези инструкции за употреба са неразделна част от продукта.
Съхранявайте ги на безопасно място за бъдеща справка.
Този уред е само за домашно, а не за промишлено ползване. Всяка друга
употреба извън посочената може да бъде опасна.
Децата трябва да
се наблюдават и да не им се позволява да си играят с
уреда.
Този уред не е предназначен за употреба от лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности (включително деца) неопитни и
неграмотни лица освен, ако не са наблюдавани или не са им дадени
инструкции от лицето, отговарящо за тяхната
безопасност.
Не променяйте и не ремонтирайте уреда по никакъв начин. Ако
установите повреди по кабела или друга част на уреда, не го използвайте
и го отнесете в оторизиран сервиз.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от
производителя или от вашия сервиз за следпродажбено обслужване, или
от подобен квалифициран
персонал, за да се избегнат евентуални
злополуки.
Не използвайте части или принадлежности, които не са одобрени или
препоръчани от SOLAC.
Преди включване на уреда в електрическата инсталация, проверете дали
посоченото напрежение на уреда съвпада с това в дома ви.
Винаги изключвайте уреда след употреба и преди поставяне или сваляне
на части или
извършване на дейности по поддръжка и почистване. При
спиране на тока, изключете уреда от мрежата. Уредът трябва да се
изключи преди включване или изключване на щепсела от контакта.
Никога не дърпайте кабела и не допускайте уредът да виси на кабела.
Винаги изключвайте уреда като дърпате щепсела, никога кабела.
d
Не използвайте сешоара в близост до бани, мивки, душове или други
водни контейнери. Ако уредът падне във вода, НЕ се опитвайте да
го извадите. Изключете го незабавно от захранването. Никога не
потапяйте уреда във вода или друга течност, както и не го
поставяйте в миялната машина. Уредът не трябва да влиза
в
контакт с вода по време на почистване. Избягвайте напръскването
на уреда или захранващия кабел.
Никога не оставяйте уреда на открито, изложен на въздействието на
околната среда.
Не допирайте работещият уред с мокри ръце.
Никога не оставяйте уреда да работи върху мокра повърхност или тъкан.
При използване на сешоара
в банята, изключете щепсела от контакта,
тъй като близостта до вода е опасна, дори и при неработещ уред.
За допълнителна защита, препоръчваме монтирането на
трансформатор, не надвишаващ 30 mA, в електрическата верига,
захранваща банята. Обърнете за съвет към електротехник.
b
ВАЖНО: Когато искате да изхвърлите уреда, НЕ го
изхвърляйте в обикновен контейнер за боклук. Занесете го в
най-близкия ПУНКТ или ЦЕНТЪР ЗА ТАКИВА ОТПАДЪЦИ за да
бъде обработен. Така помагате за опазването на околната
среда.
2 Описание
Основни компоненти
1 Корпус
2 Захранващ кабел
3 Капак на отвора за приток на въздух
4 Въздушен отвор
Контроли и индикатори
5 Регулатор на температурата (3 положения)
6 Бутон за включване/изключване на въздушната струя (2
положения)
7 Бутон за студен въздух
Приставки
8 Професионален, ултраплосък накрайник
Защита срещу прегряване
Z
Уредът е снабден с термостат, който регулира температурата, за
да предотврати прегряване, (ако са блокирани отворът на приток на
въздух и отдушникът). Ако това се случи, разкачете уреда и
изчакайте пет минути. Отстранете причината за запушването и
включете отново уреда.
Електрически спецификации
Входно напрежение: 230-240V, 50/60Hz
Разход на енергия: 1800-2000W
3 Употреба
Z
Този уред е предназначен за подсушаване, оформяне и овлажняване на
косата.
Преди включване на уреда в електрическата мрежа, уверете се, че
ръцете ви и уредът са напълно сухи.
ВНИМАНИЕ: не използвайте уреда в близост до вода.
Уверете се че отворите за приток и изпускане на въздух не са
запушени.
1 Ако желаете, прикрепете концентратора (8).
За целта напаснете пъпчиците на приставката в улеите на отвора на
сешоара и завъртете няколко градуса по посока на часовниковата
стрелка (фиг. 1)
2 Включете уреда в електрическата мрежа и поставете регулатора на
въздушната струя (6) в желаното
положение:
O-изключено, I-минимална скорост, II-максимална скорост (фиг. 2).
3 Поставете температурния селектор (5) в желаното положение (фиг.
3):
I- минимално нагряване, II- средно нагряване, III-максимално
нагряване.
4 Насочете уреда така, че въздушният поток да е към желаната зона.
5 Ако искате въздушна струя без нагряване, натиснете бутона за студен
въздух (7).
6 След използване на сешоара, поставете регулатора на въздушната
струя (6) в положение O.
Използване на концентратора (8)
Z Професионалният накрайник (8) ви позволява да насочите
въздушната струя към специфична точка, например към корените
за ефект на изправяне или върху кръгла четка за обем.
Професионалистите съветват да насочите горещата струя от
корените към краищата за много изправена коса без обем в
корените. Това помага да загладите епидермиса и да
предотвратите накъдрянето.
1 Закрепете концентратора
към сешоара.
2 Включете сешоара и насочете въздушната струя към желаната
област (фиг. 4).
Използване на бутона за студен въздух (7)
Z Студеният въздух фиксира постигната чрез топлия въздух
прическа и придава блясък на косата. Професионалистите
съветват да го използвате за по-дълготрайна прическа.
1 Щом веднъж сте изсушили и фиксирали формата на кичур коса,
натиснете бутона за студен въздух (7) за 15 или 20 секунди за
перфектен резултат.
4 Съхранение и почистване
Z Почиствайте уреда само когато е студен. Не използвайте
разтворители или абразивни вещества за почистване.
1 Изключете уреда от контакта.
2 Използвайте суха кърпа.
3 Ако отворът за приток на въздух е блокиран, почистете го.
За целта натиснете двете пъпчици на плъзгачите и махнете капака
(3) (фиг. 5).
4 Почистете капака (3) с малка четка.
5 Върнете отново
капака на отвора за приток на въздух (3), докато не
пасне правилно въху корпуса на сешоара.
Z Не използвайте сешоара, ако капакът на отвора за приток на
въздух не е прикрепен правилно.
HRVATSKA hr
iPoštovani korisniče!
Čestitamo Vam na odabiru proizvoda tvrtke SOLAC. Naši proizvodi razvijeni
su i proizvedeni kako bi dugotrajno ispunili očekivanja naših najzahtjevnijih
korisnika. Uz električne aparate tvrtke SOLAC, koji ispunjavaju najstrože
zahtjeve kakvoće i sigurnosti, uvijek ćete se osjećati sigurno.
Neprestano tražeći načine unaprjeđenja svojih proizvoda, SOLAC pridržava
pravo na izmjene bez prethodne obavijesti.
1 Sigurnosne upute
Temeljito pročitajte ove upute prije uporabe aparata.
Ovaj je priručnik neizostavan dio proizvoda. Sačuvajte ga na sigurnom mjestu za
buduću uporabu.
Ovaj aparat namijenjen je za uporabu u kućanstvu. Nije namijenjen za industrijske
potrebe. Uporaba izvan navedene namjene može predstavljati opasnost.
Djeca se ne smiju igrati s aparatom te moraju biti pod nadzorom.
Ovaj aparat ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih
ili mentalnih sposobnosti, neiskusne osobe i osobe koje ne poznaju aparat, osim
uz nadzor ili upute osoba odgovornih za njihovu sigurnost.
Ni na koji način nemojte mijenjati niti popravljati aparat. Ako primijetite kvar na
kabelu ili bilo kojem drugom dijelu aparata, prestanite ga koristiti i odnesite ga u
ovlašteni servis.
•Zamjenu oštećenog mrežnog kabela prepustite proizvođaču, servisnoj radionici ili
sličnom stručnom osoblju kako biste izbjegli moguće opasnosti.
Ne koristite dijelove ili pribor koje ne isporučuje ili preporuča SOLAC.
Prije priključivanja aparata na električnu mrežu provjerite odgovara li napon s
natpisne pločice aparata naponu mreže u vašem kućanstvu.
Uvijek izvucite kabel iz utičnice nakon uporabe, prije namještanja ili uklanjanja
dijelova te prije čćenja i održavanja aparata. U slučaju nestanka struje isključite
aparat. Aparat mora biti isključen prilikom priključivanja i isključivanja na električnu
mrežu.
Nikada ne povlačite kabel i ne vješajte aparat na njega. Nikada ne isključujte
aparat povlačenjem kabela - izvucite utikač.
d
Ne koristite aparat u blizini kada, sudopera, tuševa i drugih spremnika s
vodom. Ako aparat padne u vodu, NE pokušavajte ga izvaditi. Odmah ga
isključite iz napajanja. Nikada ne uranjajte aparat u vodu ili druge tekućine
i ne perite ga u perilici za suđe. Prilikom čćenja aparat ne smije doći u
kontakt s vodom. Nemojte vodom poprskati aparat ni kabel za napajanje.
Nikada ne ostavljajte aparat na otvorenom izložen vremenskim utjecajima.
Ne dirajte uključeni aparat mokrim rukama.
Nikada ne ostavljajte uključeni aparat na vlažnoj površini ili tkanini.
Prilikom uporabe sušila u kupaonici, isključite ga iz napajanja nakon uporabe
budući da blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je sušilo isključeno.
Za dodatnu zaštitu preporučena je ugradnja zaštitne diferencijalne sklopke (RDD)
ispod 30 mA u električni krug kupaonice. Obratite se elektroinstalateru za savjet.
b
VAŽNO: NIKADA ne bacajte aparat u kantu za otpatke. Odnesite ga
u najbliže ODLAGALIŠTE ili deponij u blizini vašeg doma. Time
pomažete u zaštiti okoliša.
2Opis
Glavni dijelovi
1Kućište
2 Kabel za napajanje
3 Poklopac otvora za ulaz zraka
4 Izlaz zraka
Kontrole i kontrolne lampice
5 Regulator temperature (3 položaja)
6 Gumb za uklj./isklj. i regulaciju strujanja zraka (2 položaja)
7 Gumb za hladni zrak
Dodatna oprema
8 Profesionalni, ultra tanki nastavak
Zaštita od pregrijavanja
Z Ovaj aparat sadrži termostat za regulaciju temperature kako bi se
spriječilo pregrijavanje aparata (u slučaju da su otvori za ulaz ili izlaz zraka
začepljeni). U tom slučaju isključite aparat i pričekajte pet minuta. Uklonite
predmet koji je prouzročio začepljenje i ponovno uključite aparat.
Električni podaci
Ulazni napon: 230-240V, 50/60Hz
Potrošnja energije: 1800-2000W
3Primjena
Z Aparat je namijenjen za sušenje, oblikovanje i vlaženje kose.
Prije priključivanja aparata na napajanje ruke i aparat moraju biti potpuno
suhi.
UPOZORENJE: Ne koristite aparat u blizini vode.
Otvori za ulaz i izlaz zraka ne smiju biti blokirani.
1 Ako želite, namjestite koncentrator (8).
Kako biste ovo napravili, stavite vrške na dodatnom priboru u utore
izlaznog zraka sušila i zaokrenite nekoliko stupnjeva u smjeru kazaljke na
satu (slika 1)
2Priključite aparat u napajanje i namjestite gumb za regulaciju strujanja
zraka (6) u željeni položaj: O-isključeno, I-minimalna brzina, II-
maksimalna brzina (sl. 2)
3 Namjestite regulator temperature (5) u željeni položaj (sl. 3):
I-minimalna toplina, II- umjerena toplina, III-maksimalna toplina
4 Okrenite aparat tako da strujanje zraka usmjerite na željeno područje.
5 Ukoliko ne želite topli zrak, pritisnite gumb za hladni zrak (7).
6 Nakon uporabe aparata, namjestite regulator strujanja zraka (6) u položaj
O.
Uporaba koncentratora (8)
Z Profesionalni nastavak (8) omogućuje vam da usmjerite protok zraka
prema određenoj točci, na primjer, prema korijenu za ravnanje kose ili
prema okrugloj četki za dobivanje volumena.
Stručnjaci savjetuju usmjeravanje protoka vrućeg zraka od korijena
prema vrhu za potpuno ravnu kosu bez imalo volumena na korijenu. Time
korijen biva zaštićen i smanjuje se mogućnost uvijanja kose.
1 Spojite koncentrator na sušilo.
2Uključite sušilo i usmjerite strujanje zraka na željeno područje (sl. 4).
Korištenje gumba za hladni zrak (7)
Z Hladan zrak utvrđuje izgled postignut vrućim zrakom i daje sjaj kosi.
Stručnjaci preporučuju njegovo korištenje za dugotrajniji izgled.
1 Nakon što ste osušili i odredili oblik pramena kose, pritisnite gumb za
hladni zrak (7) i držite ga 15 do 20 sekundi za savršene rezultate.
4 Čćenje i pohrana
Z Aparat čistite samo kad je potpuno hladan. Ne koristite otapala,
deterdžente ni abrazivna sredstva za čćenje.
1 Izvucite kabel iz napajanja.
2 Koristite suhu krpu.
3 Ukoliko je otvor za ulaz zraka začepljen, očistite ga.
Kako biste ovo napravili, pritisnite dva vrška na bočnim stranama i
maknite poklopac (3) (slika 5).
4Očistite poklopac (3) četkicom.
5 Zamijenite poklopac otvora za ulaz zraka (3) tako da ga ispravno
pričvrstite za sušilo.
Z Nemojte koristiti sušilo dok poklopac otvora za ulaz zraka nije ispravno
pričvršćen.
ROMÂNĂ ro
iStimate client
Vă felicităm pentru că aţi ales un produs Solac. Produsele noastre sunt proi-
ectate şi fabricate pentru a îndeplini cât se poate de bine aşteptările celor mai
exigenţi clienţi ai noştri, pe o perioadă lungă de timp. Vă puteţi simţi în sig-
uranţă cu aparatele electrice SOLAC, ştiind că acestea respectă cele mai
stricte standarde de calitate şi siguranţă.
În dorinţa de a îmbunătăţi în mod continuu produsele, SOLAC îşi rezervă
dreptul de a face modificări fără notificare prealabilă.
1Instrucţiuni privind siguranţa
•Citiţi în întregime aceste instrucţiuni înainte de a utiliza aparatul.
Acest manual reprezintă o parte integrantă a produsului. Păstraţi-l la loc sigur,
pentru a putea fi consultat în viitor.
Acest aparat este destinat exclusiv utilizării casnice; nu se va folosi în scopuri
industriale. Orice altă utilizare decât cea descrisă în prezentele instrucţiuni poate
fi periculoasă.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a fi siguri că nu se joacă cu aparatul.
Acest aparat nu a fost proiectat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii)
cu capacităţi fizice, senzoriale sau psihice reduse, sau care nu au experienţă şi
cunoştinţe, decât sub supravegherea unei persoane răspunzătoare pentru
siguranţa lor sau după ce au primit instrucţiuni cu privire la folosirea aparatului de
la acea persoană.
•Nu modificaţi şi nu reparaţi aparatul în nici un fel. Dacă identificaţi orice fel de
anomalii la cablul de alimentare sau la oricare altă componentă a aparatului, nu îl
mai folosiţi şi contactaţi o unitate service autorizată.
În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător
sau de unitatea de service post-vânzare sau de către personal calificat, pentru a
preveni posibilele accidente.
•Nu folosiţi componente sau accesorii care nu au fost furnizate sau recomandate
de SOLAC.
Înainte de a introduce aparatul în priză, verificaţi dacă tensiunea indicată pe aparat
este aceeaşi cu cea din locuinţa dumneavoastră.
Întotdeauna scoateţi aparatul din priză după utilizare, înainte de a monta sau de a
scoate piese ale acestuia şi înainte de a efectua operaţiuni de întreţinere şi de
curăţare. De asemenea, scoateţi aparatul din priză în cazul întreruperii alimentării
cu energie electrică. Înainte de a scoate sau de a introduce aparatul în priză,
asiguraţi-vă că acesta este oprit.
•Nu trageţi niciodată de cablul de alimentare şi nici nu agăţaţi aparatul de cablul de
alimentare. Scoateţi întotdeauna aparatul din priză trăgând de ştecher, niciodată
de cablul de alimentare.
d
Nu utilizaţi uscătorul de păr în apropierea băilor, spălătoarelor, duşurilor sau
a altor recipiente care conţin apă. Dacă acesta cade în apă, NU încercaţi să
îl scoateţi. Scoateţi-l imediat din priză.Nu introduceţi niciodată aparatul în
apă şi în nici un alt lichid şi nu îl introduceţi în maşina de spălat vase. În timp
ce curăţaţi aparatul, acesta nu trebuie să intre în contact cu apa. Evitaţi să
stropiţi aparatul şi cablul de alimentare.
•Nu lăsaţi niciodată aparatul în afara locuinţei, expus fenomenelor naturale.
Nu atingeţi aparatul cu mâinile ude atunci când acesta este în funcţiune.
•Nu lăsaţi niciodată aparatul în funcţiune pe o suprafaţă umedă sau pe materiale
textile.
Atunci când folosiţi uscătorul de p
ăr în baie, scoateţi-l din priză, deoarece este
periculos să apropiaţi aparatul de apă chiar când acesta este oprit.
Pentru o protecţie suplimentară, vă recomandăm să montaţi, pe circuitul electric
ce deserveşte baia, un dispozitiv de protecţie prin detectarea diferenţială a
curenţilor reziduali (RDD) care să nu depăşească 30mA. Pentru detalii consultaţi
electricianul dumneavoastră.
b
IMPORTANT: Atunci când doriţi să aruncaţi aparatul, NU îl aruncaţi
niciodată la gunoi. Duceţi-l la cel mai apropiat PUNCT DE
COLECTARE a materialelor uzate, pentru a fi prelucrat
corespunzător. Astfel, veţi contribui la îngrijirea mediului înconjurător.
2 Descriere
Componentele principale
1 Unitate principală
2 Cablu de alimentare
3 Capacul intrării de aer
4Ieşirea de aer
Dispozitive de control şi indicatoare
5 Comutator pentru selectarea temperaturii (3 poziţii)
6 Comutator Pornit/Oprit şi pentru controlul jetului de aer (2 poziţii)
7 Buton pentru aer rece
Accesorii
8Duză profesională, ultraîngustă
Protecţie la supraîncălzire
Z
Acest dispozitiv are un termostat care reglează temperatura pentru a preveni
supraîncălzirea acestuia (dacă intrarea sau ieşirea de aer este blocată). Dacă
acest lucru se întâmplă, deconectaţi dispozitivul şi aşteptaţi cinci minute.
Îndepărtaţi cauza care a determinat blocarea şi porniţi din nou aparatul.
Specificaţii electrice
Tensiune de alimentare: 230-240V, 50/60Hz
Putere consumată: 1800-2000W
3 Utilizare
Z Acest aparat a fost proiectat pentru uscarea, aranjarea şi hidratarea
părului.
Înainte de a introduce aparatul în priză, asiguraţi-vă vă atât mâinile
dumneavoastră cât şi aparatul sunt complet uscate.
AVERTISMENT: nu folosiţi aparatul în apropierea apei.
Asiguraţi-vă că admisia pentru aer şi ieşirea pentru aer nu sunt
obstrucţionate.
1Dacă doriţi, ataşaţi accesoriul pentru concentrarea jetului de aer (8).
Pentru aceasta, potriviţi clapetele accesoriului în fantele ieşirii pentru aer
a foenului şi rotiţi câteva grade în sensul acelor de ceasornic (fig. 1)
2 Introduceţi aparatul în priză şi plasaţi comutatorul pentru jetul de aer (6)
în poziţia dorită: O-oprit, I-viteză minimă, II-viteză maximă (fig. 2).
3 Reglaţi comutatorul pentru selectarea temperaturii (5) în poziţia dorită (fig.
3):
I- temperatură minimă, II- temperatură medie, III-temperatură maximă.
4 Ţineţi aparatul în aşa fel încât să îndreptaţi jetul de aer spre zona dorită.
5Dacă nu doriţi ca jetul de aer să fie cald, apăsaţi butonul pentru aer rece
(7).
6După
ce aţi terminat de folosit uscătorul, plasaţi comutatorul pentru
controlul jetului de aer (6) pe poziţia O.
Utilizarea accesoriului pentru concentrarea jetului de aer (8)
Z Duza profesională (8) vă permite să îndreptaţi fluxul de aer spre un anumit
punct, de exemplu, spre rădăcini, pentru un efect de îndreptare sau spre
o perie rotundă, pentru volum.
Profesioniştii recomandă direcţionarea fluxului de aer cald de la rădăcină
către vârfuri pentru un păr foarte drept, fără volum la rădăcini. Aceasta
ajută la închiderea cuticulelor şi reducerea buclelor.
1Montaţi accesoriul pentru concentrarea jetului de aer pe uscător.
2Puneţi uscătorul în funcţiune şi îndreptaţi jetul de aer spre zona dorită (fig. 4).
Folosirea butonului pentru aer rece (7)
Z
Aerul rece fixează coafura obţinută şi oferă părului strălucire. Profesioniştii
recomandă folosirea acestuia pentru o coafură care rezistă mai mult.
1După ce aţi uscat părul şi aţi fixat forma buclelor, apăsaţi pe butonul pentru
aer rece (7) timp de 15 sau 20 de secunde pentru un rezultat perfect.
4Curăţare şi depozitare
Z Curăţaţi uscătorul de păr numai atunci când acesta este rece. Nu utilizaţi
nici un fel de solvenţi, detergenţi sau produse abrazive.
1Scoateţi aparatul din priză.
2 Folosiţi o cârpă uscată.
3Dacă intrarea de aer se blochează, curăţaţi-o.
Pentru aceasta, apăsaţi pe cele două clapete din laterală şi scoateţi
capacul (3) (fig. 5).
4Curăţaţi capacul (3) cu o perie mică.
5Apăsaţi pe capacul intrării de aer (3), ataşându-l corect la corpul foenului.
Z Nu folosiţi foenul în cazul în care capacul intrării aerului nu este corect
ataşat.
Mod. SP7156
Secador de pelo
Hair dryer
Sèche-cheveux
Haartrockner
Secador de cabelo
Asciugacapelli
Haardroger
Fén
Suszarka
Sušič vlasov
Hajszárító
Сешоар
Sušilo za kosu
Uscător de păr
DESPLEGABLE_SP7156.fm Page 2 Wednesday, October 21, 2009 10:41 AM
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Solac 2000 PRO AC MOTOR Mod SP7156 Návod na obsluhu

Kategória
Fén
Typ
Návod na obsluhu
Táto príručka je tiež vhodná pre