Nikon 2202 Používateľská príručka

Kategória
Objektívy fotoaparátov
Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

Cover_03
En
Jp
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
Pt
Pb
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Id
Ar
AF‑S NIKKOR 70‑200mm f/4G ED VR
Nano Crystal Coat
Users Manual
Benutzerhandbuch
Manuel d’utilisation
Manual del usuario
Användarhandbok
Pykoводство пользoвaтеля
Gebruikshandleiding
Manual do utilizador
Manual do usuário
Manuale d’uso
Návod k obsluze
Užívateľská príručka
Manualul utilizatorului
Посібник користувача
使用说明书
使用說明書
사용설명서
Manual bagi Pengguna
AF
S NIKKOR 70
200mm f/4G ED VR
No reproduction in any form of this manual, in whole or in part
(except for brief quotation in critical articles or reviews), may be
made without written authorization from NIKON CORPORATION.
Printed in Thailand
© 2012 Nikon Corporation 7MAA84K3-03 pG12
122
Sk_03
Sk
Pre vašu bezpečnosť
UPOZORNENIA
Nerozoberajte.
Dotýkaním sa vnútorných častí fotoaparátu alebo objektívu si môžete
spôsobiť zranenia.
V prípade poruchy by mal byť výrobok opravený len
kvalifikovaným technikom.
Pokiaľ dôjde dôsledkom pádu alebo inej nehody
k otvoreniu fotoaparátu, odstráňte batériu fotoaparátu a/alebo odpojte sieťový zdroj
a až potom vezmite fotoaparát do autorizovaného servisu Nikon na kontrolu.
V prípade poruchy fotoaparát okamžite vypnite.
Ak by ste zaznamenali dym alebo
nezvyčajný zápach vychádzajúci z prístroja, okamžite odpojte sieťový zdroj
a odstráňte batériu fotoaparátu, vyvarujúc sa popálenia.
Pokračovanie v činnosti
môže spôsobiť požiar alebo zranenie.
Po odstránení batérie vezmite prístroj do
autorizovaného servisu Nikon na kontrolu.
Nepoužívajte v prítomnosti horľavého plynu.
Používanie elektronického prístroja
v prítomnosti horľavých plynov môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
Nepozerajte do slnka cez objektív alebo hľadáčik fotoaparátu.
Pozeranie do slnka alebo
iného zdroja silného svetla cez objektív alebo hľadáčik môže spôsobiť trvalé
zhoršenie zraku.
Držte mimo dosahu detí.
Nedodržanie tohto upozornenia môže spôsobiť zranenie.
Dodržujte nasledujúce upozornenia pri manipulácii s objektívom a fotoaparátom:
Udržujte objektív aj fotoaparát suchý.
Nedodržanie tohto upozornenia môže
spôsobiť požiar alebo elektrický šok.
Nemanipulujte s objektívom alebo fotoaparátom mokrými rukami.
Nedodržanie
tohto upozornenia môže spôsobiť elektrický šok.
Udržujte slnko mimo obrazového poľa, keď snímate objekty v protisvetle.
Slnečné
svetlo zaostrené do fotoaparátu môže spôsobiť požiar, keď je slnko v obrazovom
poli alebo blízko neho.
Ak nebudete objektív používať dlhšiu dobu, nasaďte predný aj zadný kryt objektívu
a držte objektív mimo priameho slnečného svetla.
Pri ponechaní na priamom
slnečnom svetle môže objektív zaostriť slnečné lúče na horľavé predmety
a spôsobiť požiar.
Nenoste statív s pripevneným objektívom alebo fotoaparátom.
Môžete náhodne zakopnúť
alebo naraziť do iných a spôsobiť zranenie.
Nenechávajte objektív na mieste, kde bude vystavený extrémne vysokej teplote, ako sú
uzatvorené autá, alebo na priamom slnečnom svetle.
Nedodržanie tohto upozornenia
môže mať nepriaznivý vplyv na vnútorné časti objektívu a spôsobiť požiar.
A
-
-
-
-
Sk
123
Sk_03
Sk
Časti objektívu
w e
!1 !2 !3 !4
@0
r t y u i o !0q
!5
!9!8
!6 !7
Voliteľné príslušenstvo.
q Upevňovacia značka slnečnej clony
objektívu .................................................128
w Zaostrovací krúžok .................................125
e Indikátor zaostrenej vzdialenosti
r Značka zaostrenej vzdialenosti
t Krúžok transfokátora .............................125
y
Stupnica ohniskových vzdialeností
...125
u Značka na stupnici ohniskových
vzdialeností
i Upevňovacia značka objektívu
o Gumené tesnenie bajonetu
objektívu .................................................130
!0 Kontakty procesora ................................130
!1 Volič režimov zaostrovania ................125
!2
Spínač obmedzenia zaostrovania
...125
!3 Prepínač stabilizácie obrazu
ZAP/VYP ..................................................126
!4 Prepínač režimu stabilizácie
obrazu ......................................................126
!5 Slnečná clona objektívu ......................128
!6 Značka pre nasadenie slnečnej
clony objektívu ...................................128
!7 Značka aretovanej polohy slnečnej
clony objektívu ...................................128
!8 Polohové značky (90°) * .......................129
!9 Statívová kruhová zvierka * ...............129
@0 Upevňovací gombík statívovej
kruhovej zvierky * ..............................129
*
124
Sk_03
Sk
Ďakujeme, že ste si kúpili objektív AF‑S NIKKOR 70‑200mm f/4G ED VR.
Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tieto inštrukcie
a príručku k fotoaparátu.
Pamätajte: Ak je tento objektív upevnený na digitálnej jednookej zrkadlovke formátu
DX, ako je D7000 alebo na fotoaparátoch radu D300, má obrazový uhol 22° 50
a ohniskovú vzdialenosť ekvivalentnú k 105 300 mm (35 mm formát).
Kompatibilita
Kontrolné značky („“) indikujú podporované funkcie, značky („—“)
označujú nepodporované funkcie.
Môžu existovať určité obmedzenia;
detailné informácie pozri v príručke k fotoaparátu.
Fotoaparát
Režim expozície (snímanie) Funkcia
P
2
S A M AF
3
VR
4
Digitálne jednooké zrkadlovky Nikon formátu FX a DX, F6, F5, F100,
séria F80, séria F75, séria F65
Pronea 600i, Pronea S
1
Séria F4, F90X, séria F90, séria F70
Séria F60, séria F55, séria F50, F-401x, F-401s, F-401
F-801s, F-801, F-601
m
F3AF, F-601, F-501, fotoaparáty Nikon MF (okrem modelu F-601
m)
Režim expozície M (manuálne) nie je k dispozícii.
Zahŕňa režimy AUTO a scéna (Digitálny motívový program).
Automatické zaostrovanie.
Stabilizácia obrazu.
Zaostrovanie
Podporované režimy zaostrenia sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke (pre
ďalšie informácie o režimoch zaostrovania si pozrite príručku fotoaparátu).
Fotoaparát
Režim zaostrovania
fotoaparátu
Režim zaostrovania objektívu
A/M M
Digitálne jednooké zrkadlovky Nikon formátu
FX a DX, F6, F5, séria F4, F100, F90X, séria
F90, séria F80, séria F75, séria F70, séria F65,
Pronea 600i, Pronea S
Automatické
zaostrovanie
Automatické
zaostrovanie s
možnosťou
manuálneho
doostrenia
(Priorita
automatického
zaostrovania)
Manuálne
zaostrenie
s elektronickým
diaľkomerom
MF
Manuálne zaostrenie (elektronický
diaľkomer použiteľný so všetkými
fotoaparátmi s výnimkou F-601m)
Séria F60, séria F55, séria F50, F-801s, F-801,
F-601m, F-401x, F-401s, F-401
Automatické
zaostrovanie, MF
1
2
3
4
125
Sk_03
Sk
A/M (Automatické zaostrovanie s možnosťou manuálneho
doostrenia/Priorita automatického zaostrovania)
Zaostrite pomocou automatického zaostrovania s možnosťou
manuálneho doostrenia (A/M):
z
Posuňte volič režimov zaostrovania objektívu do pozície A/M.
x
Zaostrite.
Ak chcete, automatické zaostrovanie je možné manuálne doostriť
otočením zaostrovacieho krúžku objektívu pri podržaní tlačidla
spúšte stlačeného do polovice (alebo, ak je fotoaparát vybavený
tlačidlom AF-ON, pri stlačenom tlačidle AF-ON). Nezabudnite, že
krúžok sa musí mierne pootočiť pred manuálnym doostrením
automatického zaostrenia. Ak chcete znova zaostriť pomocou
automatického zaostrovania, stlačte tlačidlo spúšte do polovice,
alebo znova stlačte tlačidlo AF-ON.
Spínač obmedzenia zaostrovania
Týmto spínačom sa určujú minimálne a maximálne zaostrené vzdialenosti
pri automatickom zaostrovaní.
FULL (Plná): Vyberte túto možnosť pre objekty, ktoré môžu
byť bližšie ako 3 m.
∞–3 m: Ak vybraný objekt bude stále vo vzdialenosti aspoň
3 m, vyberte túto možnosť pre rýchlejšie zaostrovanie.
Priblíženie a hĺbka ostrosti
Pred zaostrením otočte krúžkom transfokátora, nastavte ohniskovú
vzdialenosť a určite výrez fotografie.
Ak fotoaparát ponúka kontrolu
hĺbky ostrosti (zacloniť), hĺbku ostrosti môžete kontrolovať aj v hľadáčiku
(viac informácií na strane 210).
Poznámka: Pamätajte, že indikátor zaostrenej vzdialenosti je myslený len ako orientačná
pomôcka a nemusí presne ukazovať vzdialenosť objektu a nemusí vzhľadom na hĺbku
ostrosti a iné faktory ukazovať ∞, keď je fotoaparát zaostrený na vzdialený objekt.
Clona
Clona sa reguluje pomocou ovládania fotoaparátu.
126
Sk_03
Sk
Vstavané zábleskové jednotky
Pri použití vstavaného blesku odstráňte slnečnú clonu z objektívu, aby ste
zabránili vinetácii (tiene vznikajúce zatienením záblesku vstavaného
blesku okrajom slnečnej clony objektívu).
Stabilizácia obrazu
Stabilizácia obrazu redukuje rozmazanie spôsobené chvením
fotoaparátu, umožňujúc predĺženie času uzávierky až o 5 EV oproti
prípadu bez použitia stabilizácie obrazu (podĺa testovania spoločnosti
Nikon; účinky sa líšia v závislosti od fotografa a podmienok snímania).
Toto zvyšuje rozsah časov uzávierky, ktoré sú k dispozícii, a umožňuje
fotografovanie z ruky, bez statívu, v širokej škále situácií.
Použitie prepínača stabilizácie obrazu ZAP/VYP
Vyberte ON na aktiváciu stabilizácie obrazu.
Ak je tlačidlo spúšte
stlačené do polovice, aktivuje sa stabilizácia obrazu, čím sa
redukujú účinky chvenia fotoaparátu a zlepšuje sa
zaostrovanie.
Vyberte OFF na vypnutie stabilizácie obrazu.
Použitie prepínača režimu stabilizácie obrazu
Prepínač režimu stabilizácie obrazu sa používa na výber režimu
stabilizácie, keď je stabilizácia obrazu zapnutá.
Voľbou NORMAL znížite účinky vibrácií pri fotografovaní
z pevnej polohy a v iných situáciách s porovnateľne malým
pohybom fotoaparátu.
Voľbou ACTIVE znížite účinky vibrácií pri snímaní
z pohybujúceho sa vozidla, počas chôdze a v iných
situáciách s aktívnym pohybom fotoaparátu.
127
Sk_03
Sk
Použitie stabilizácie obrazu: Poznámky
Prepínač stabilizácie obrazu posuňte do polohy OFF, ak fotoaparát
nepodporuje funkciu stabilizácie obrazu (str. 124).
Ponechanie zapnutej
funkcie stabilizácie obrazu môže do značnej miery spôsobiť vybitie
batérie, obzvlášť v prípade fotoaparátov Pronea 600i.
Ak chcete použiť stabilizáciu obrazu, stlačte tlačidlo spúšte do polovice
a počkajte, kým sa obrázok v hľadáčiku stabilizuje, než tlačidlo spúšte
stlačíte úplne nadol.
Ak je stabilizácia obrazu aktívna, obrázok v hľadáčiku môže byť po
uvoľnení spúšte rozmazaný.
To neznamená poruchu.
Pri snímkach zhotovovaných pohybom fotoaparátu posuňte prepínač
režimu stabilizácie obrazu do polohy NORMAL (Normálny režim). Pri
pohybe fotoaparátu sa stabilizácia obrazu uplatňuje len na pohyb, ktorý
nie je súčasťou smeru pohybu fotoaparátu (ak sa napríklad pohyb
fotoaparátu vykonáva v horizontálnom smere, stabilizácia obrazu sa
bude uplatňovať len na chvenie vo vertikálnom smere), čo oveľa viac
uľahčuje vykonávať rovnomerný pohyb fotoaparátom v širokom oblúku.
Ak je stabilizácia obrazu aktívna, nevypínajte fotoaparát, ani
neodstraňujte objektív.
Ak sa preruší napájanie objektívu pri zapnutej
stabilizácii obrazu, objektív môže pri pohybe hrkať.
To neznamená
poruchu, odstránite to opätovným pripevnením objektívu a zapnutím
fotoaparátu.
Ak má fotoaparát vstavaný blesk, stabilizácia obrazu sa deaktivuje, kým
sa blesk nabíja.
Vypnite stabilizáciu obrazu, keď je fotoaparát upevnený na statíve, ale
nechajte ju zapnutú, keď hlava statívu nie je zaaretovaná, alebo keď
používate monopod.
128
Sk_03
Sk
Slnečná clona objektívu
Slnečná clona chráni objektív a blokuje rozptýlené svetlo, ktoré by inak
mohlo spôsobiť závoj alebo reflexy.
Zarovnajte značku aretovanej polohy slnečnej clony
objektívu (—) s upevňovacou značkou slnečnej
clony objektívu () na objektíve (e).
Ak nasadzujete alebo odstraňujete slnečnú clonu, držte ju blízko
značky na jej tele a vystríhajte sa príliš tesného zovretia.
Ak nie je clona
správne nasadená, mohla by spôsobiť vinetáciu.
Slnečnú clonu možno otočiť a upevniť na objektív, keď sa nepoužíva.
Keď
je slnečná clona otočená, možno ju nasadiť a odstrániť točením, držiac ju
tesne pri značke aretovanej polohy (—).
Zaostrovacie matnice
Nasledujúce fotoaparáty podporujú rôzne zaostrovacie matnice pre
použitie v rôznych situáciách.
Ponuka
Fotoaparát
A B C E
EC‑B
EC‑E G1 G2 G3 G4 J L M U
F6
F5+DP-30
(+0,5)
F5+DA-30
(+1,0)
(+0,5)
(+0,5)
(–1,0)
(+0,5)
(+1,0)
: Odporúčané.
: Vinetácia viditeľná v hľadáčiku (snímky nie sú ovplyvnené).
—: Nekompatibilné s fotoaparátom.
( ): Údaje v zátvorkách udávajú korekciu expozície pre meranie so zdôrazneným
stredom.
Vyberte “Other screen (Iná matnica)” pre Používateľské nastavenia b6
(“Screen comp. (Matnica korekcie)”), keď upravujete korekciu expozície pre F6;
pamätajte, že ak používate iné matnice, ako je typ B alebo E, musíte vybrať “Other
screen (Iná matnica)”, dokonca aj keď je korekcia expozície 0.
Korekciu expozície pre
F5 možno upraviť pomocou Používateľských nastavení 18; detailné informácie
v príručke k fotoaparátu.
Prázdne políčko: Nevhodné na použitie s týmto objektívom.
Pamätajte však, že matnicu typu M
možno použiť na mikrofotografie a makrofotografie pri zväčšení 1 : 1 alebo
vyššom.
Pamätajte: F5 podporuje maticové meranie expozície len s matnicami typu A, B, E,
EC-B/EC-E, J a L.
129
Sk_03
Sk
Voliteľná statívová kruhová zvierka RT-1
Po uvoľnení upevňovacieho gombíka krúžku statívu otočte fotoaparát do
požadovanej polohy a nasmerujte displej horizontálne alebo vertikálne.
Vezmite do úvahy, že sa vaša ruka môže dostať do kontaktu so statívom,
ak budete otáčať fotoaparát a držať ho za grip. V závislosti od spôsobu
pripevnenia fotoaparátu alebo statívu sa chvenie fotoaparátu môže znížiť
pripevnením statívu k upevňovaciemu prvku fotoaparátu k statívu.
VAROVANIE
Keď pripevňujete statívovú kruhovú zvierku, úplne pritiahnite upevňova
gombík statívovej kruhovej zvierky. Pri nedodržaní tohto pokynu by mohlo dôjsť
k odpojeniu statívovej kruhovej zvierky od objektívu a spôsobeniu zranenia.
A
Pripevnenie statívovej kruhovej zvierky
4
5
6
7
z
Uvoľnite upevňovací gombík statívovej kruhovej
zvierky (q).
x
Otvorte zvierku.
Potiahnite upevňovací gombík k sebe (w) a otvorte
zvierku (e).
c
Umiestnite objektív do zvierky (r).
v
Zatvorte zvierku.
Potiahnite upevňovací gombík k sebe (t)
a zatvorte zvierku (y).
Nevyvíjajte nadmernú silu,
keďže by sa vaša ruka mohla zachytiť do zvierky.
b
Pritiahnite upevňovací gombík (u).
Nastavenie fotoaparátu do požadovanej polohy
Uvoľnite upevňovací gombík (q), nastavte polohové
značky podľa požadovanej vertikálnej alebo
horizontálnej orientácie fotoaparátu (w) a potom
pritiahnite upevňovací gombík (e).
Odstránenie statívovej kruhovej zvierky
4
z
Uvoľnite upevňovací gombík (q).
x
Odstráňte zvierku.
Potiahnutím upevňovacieho gombíka k sebe (w)
otvorte (e) a vyberte objektív (r).
130
Sk_03
Sk
Ošetrovanie objektívu
Nedvíhajte alebo nedržte objektív alebo fotoaparát len za slnečnú clonu
objektívu.
Udržujte kontakty procesora čisté.
Ak by sa gumené tesnenie bajonetu objektívu poškodilo, okamžite
prestaňte objektív používať a nechajte ho opraviť v autorizovanom
servise Nikon.
Použite ofukovací balónik na odstránenie prachu z povrchu objektívu.
Na odstránenie špiny a odtlačkov prstov použite trochu etanolu alebo
čističa na jemnú bavlnenú handričku, alebo čistiaci obrúsok na objektív
a čistite ho krúživým pohybom smerom zo stredu k okrajom, dbajúc na
to, aby ste nezanechali šmuhy alebo sa nedotkli skla prstami.
Nikdy nepoužívajte na čistenie objektívu organické rozpúšťadlá, ako sú
riedidlá na farby alebo benzén.
Slnečnú clonu objektívu alebo neutrálne šedé filtre možno použiť na
ochranu predného prvku objektívu.
Pred vložením objektívu do mäkkého puzdra nasaďte predný a zadný kryt.
Ak sa objektív nebude používať dlhšiu dobu, skladujte ho na chladnom
a suchom mieste, aby ste zabránili usádzaniu plesní a hrdzi.
Neskladujte
ho na priamom slnečnom svetle alebo spolu s naftalínovými alebo
gáfrovými guličkami proti moliam.
Udržujte objektív suchý.
Hrdzavenie vnútorného mechanizmu môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Ponechanie objektívu na miestach s mimoriadne vysokou teplotou by
mohlo spôsobiť poškodenie alebo zošúverenie plastových častí.
Dodané príslušenstvo
67 mm zacvakávací predný kryt objektívu LC‑67
Zadný kryt objektívu LF‑4
Bajonetové tienidlo HB‑60
Mäkké puzdro na objektív CL‑1225
Kompatibilné príslušenstvo
67 mm závitové filtre
Statívová kruhová zvierka RT‑1
Telekonvertory AF‑I/AF‑S TC‑14E/TC‑14E II/TC‑17E II */TC‑20E */
TC‑20E
II */TC‑20E III *
Automatické zaostrovanie je dostupné len pri fotoaparátoch, ktoré ponúkajú podporu f/8.
*
131
Sk_03
Sk
Špecifikácie
Typ Typ objektívu G AF-S so zabudovaným procesorom
a bajonetom Nikon F
Ohnisková vzdialenosť 70 200 mm
Sveteľnosť f/4
Konštrukcia objektívu 20 prvkov v 14 skupinách (vrátane 3 prvkov objektívu ED a prvkov objektívu
s nanokryštálovými vrstvami)
Obrazový uhol Jednooké kinofilmové zrkadlovky Nikon SLR a digitálne jednooké
zrkadlovky Nikon formátu FX: 34° 20 12° 20
Digitálne jednooké zrkadlovky Nikon formátu DX: 22° 50
Fotoaparáty IX240 system: 27° 40 9° 50
Stupnica ohniskových
vzdialeností
Stupňované v milimetroch (70, 85, 105, 135, 200)
Informácia o vzdialenosti
Prenášaná do fotoaparátu
Priblíženie Manuálne priblíženie pomocou nezávislého krúžku
transfokátora
Zaostrovanie Internal Focusing (IF) System Nikon s automatickým
zaostrovaním riadeným pomocou ultrazvukového
zaostrovacieho motora Silent Wave Motor a separátneho
zaostrovacieho krúžku pre manuálne zaostrovanie
Stabilizácia obrazu Optická s použitím voice coil motors (VCMs)
Indikátor zaostrenej
vzdialenosti
1 m po nekonečno (∞)
Najkratšia zaostriteľná
vzdialenosť
1 m od roviny ostrosti pri všetkých polohách transfokátora
Clonové segmenty 9 (okrúhly otvor clony)
Clona Plne automatická
Clonový rozsah f/4 po f/32
Meranie Pri plne otvorenej clone
Prepínač obmedzenia
zaostrovania
Dve pozície: FULL (Plná) (∞ 1 m) a ∞ 3 m
Priemer filtrového závitu 67 mm (P = 0,75 mm)
Rozmery Približne 78 mm maximálny priemer × 178,5 mm (vzdialenosť od
upevňovacej príruby objektívu fotoaparátu)
Hmotnosť Približne 850 g
Nikon si vyhradzuje právo meniť špecifikácie hardvéru popísanom v tejto príručke
kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.
212
DOF_03
f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32
[f=200 mm]
1 1.00 – 1.00 1.00 – 1.00 1.00 – 1.00 0.99 – 1.01 0.99 – 1.01 0.99 1.01 0.98 1.02 1/3.7
1.2 1.20 – 1.20 1.20 – 1.21 1.19 1.21 1.19 1.21 1.19 1.21 1.18 – 1.22 1.17 1.23 1/4.7
1.5 1.49 – 1.51 1.49 – 1.51 1.49 1.51 1.48 1.52 1.48 1.52 1.47 – 1.53 1.45 1.55 1/6.3
2 1.99 – 2.01 1.98 – 2.02 1.98 – 2.02 1.97 – 2.03 1.95 – 2.05 1.94 2.07 1.91 2.10 1/8.8
3 2.97 – 3.03 2.96 – 3.04 2.95 – 3.06 2.93 – 3.08 2.89 – 3.12 2.85 3.16 2.79 3.24 1/14.0
5 4.92 – 5.09 4.89 – 5.12 4.84 – 5.17 4.78 – 5.24 4.69 – 5.35 4.59 5.50 4.43 5.77 1/24.3
275.62 – ∞ 202.00 – 141.62 103.00 – ∞ 71.00 – 51.75 – 35.75 – ∞ 1/∞
IF
(ニコン内焦)方式は、通常のレンズと異なるため、至近距離になると
焦点距離が短くなります。
Unlike other lenses, the focal length of internal focus (IF)
lenses decreases with focus distance.
Im Gegensatz zu den anderen Objektiven verringert sich die Brennweite
der Objektive mit Innenfokussierung (IF) mit der Entfernungseinstellung.
Contrairement aux autres objectifs, la focale des objectifs à mise au
point interne (IF) diminue avec la distance de mise au point.
A diferencia de otros objetivos, la distancia focal de los objetivos de
enfoque interno (IF) disminuye con la distancia de enfoque.
Till skillnad från andra objektiv minskar brännvidden hos objektiv med
inre fokuseringssystem (IF) med fokusavståndet.
В отличие от других объективов фокусное расстояние объективов с
внутренней фокусировкой (IF) уменьшается с расстоянием фокусировки.
In tegenstelling tot andere objectieven daalt de brandpuntsafstand van
interne scherpstelling (IF) met scherpstelafstand.
Ao contrário de outras objectivas, a distância focal das objectivas de
focagem interna (FI) diminui com a distância de focagem.
Ao contrário de outras lentes, a distância focal do foco interno (IF)
diminui com a distância de foco.
Al contrario di altri obiettivi, la lunghezza focale degli obiettivi con messa a
fuoco interna (IF) diminuisce con l’aumento della distanza di messa a fuoco.
Na rozdíl od objektivů jiných konstrukcí se u objektivů vybavených
vnitřním zaostřováním (IF) zkracuje se zaostřenou vzdáleností rovněž
ohnisková vzdálenost objektivu.
Na rozdiel od ostatných objektívov, ohnisková vzdialenosť objektívov
s vnútorným zaostrovaním (IF) so zaostrenou vzdialenosťou klesá.
Spre deosebire de alte obiective, distanţa focală a obiectivelor cu
focalizare internă (IF) scade odată cu distanţa de focalizare.
На відміну від інших об’єктивів, фокусна відстань об’єктивів із внутрішнім
фокусуванням (IF) зменшується зі збільшенням дистанції фокусування.
与其它镜头不同,内部对焦(
IF
)镜头的焦距
随着对焦距离的缩短而减小。
與其他鏡頭不同,內部對焦(IF)鏡頭的焦距隨著對焦距離的縮短而減小。
다른 렌즈와 달리 내부 초점(IF) 렌즈의 초점 거리는 초점 거리가 가까울수
록 감소합니다.
Tidak seperti lensa lainnya, panjang fokal dari lensa fokus internal (IF)
akan menurun seiring jarak fokus.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220

Nikon 2202 Používateľská príručka

Kategória
Objektívy fotoaparátov
Typ
Používateľská príručka
Táto príručka je tiež vhodná pre