Powerplus POW754 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu
POW754 CS
Copyright © 2014 VARO s t r á n k a | 1 www.varo.com
1 POPIS (OBR. A) ................................................................................. 2
2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ ............................................................. 2
3 SYMBOLY .......................................................................................... 2
4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ
NÁSTROJE ...................................................................................... 3
4.1 Pracovní oblast ......................................................................................................... 3
4.2 Elektrická bezpečnost ............................................................................................... 3
4.3 Osobní bezpečnost ................................................................................................... 3
4.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně ........................................................... 4
4.5 Servis ......................................................................................................................... 4
5 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ....................................... 4
5.1 Ihned stříkací pistoli vypněte, když: ........................................................................ 5
6 MONTÁŽNÍ POKYNY ........................................................................ 5
7 PROVOZNÍ POKYNY ......................................................................... 6
8 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .......................................................................... 7
9 TECHNICKÉ ÚDAJE ......................................................................... 7
10 HLUČNOST ........................................................................................ 8
11 ZÁRUKA............................................................................................. 8
12 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ....................................................................... 8
13 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .................................................................. 9
POW754 CS
Copyright © 2014 VARO s t r á n k a | 2 www.varo.com
STŘÍKACÍ PISTOLE
POW754
Upozornění! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní
bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Váš
elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.
1 POPIS (OBR. A)
1. Kompresor
2. Hlavní vypínač
3. Ukládací kazeta stříkací pistole
4. Pružná vzduchová hadice
5. Stříkací pistole
6. Regulační knoflík
7. Miska s barvou
8. Stříkací tryska
9. Viskozimetr
2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ
Odstraňte veškeré balicí materiály.
Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství
nevznikly během přepravy škody.
Uložte si balicí materiály na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je
zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.
VAROVÁBalicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s
plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!
1 ks elektrická stříkací pistole
1 ks hadice
1 ks trychtýř
1 ks ramenní popruh
Návod k použití
Ukládací kazeta stříkací pistole
Jestliže některé díly chy nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého
obchodníka.
3 SYMBOLY
V této příručce a/nebo na stroji se používají následující symboly:
Označuje riziko úrazu nebo
poškození nástroje.
Před použitím si přečtěte
příručku.
V souladu se základními
platnými bezpečnostmi
normami Evropských
směrnic.
Stroj třídy II – Dvojitá izolace
Nepotřebujete uzemněnou
zástrčku.
POW754 CS
Copyright © 2014 VARO s t r á n k a | 3 www.varo.com
4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ
NÁSTROJE
Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce. Nedodržení upozornění a
instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu.
Uschovejte si veškerá upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout.
Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k
síti nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na akumulátor.
4.1 Pracovní oblast
Udržujte pracoviště čistě a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují
riziko nehody.
Neprovozujte elektrické nástroje v potenciálně výbušném prostředí, například v
přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje produkují jiskry,
které mohou prach nebo výpary zapálit.
Při práci s elektrickým nástrojem udržujte děti a okolostojící osoby opodál. Mohou odvést
vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem.
4.2 Elektrická bezpečnost
Vždy kontrolujte, zda přiváděné napě odpovídá napětí uvedenému na
typovém štítku.
Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak
neupravujte. S uzemněnými elektrickými nástroji nepoužívejte nikdy rozvodné zástrčky.
Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a
kompatibilních zásuvek.
Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy například na trubkách,
radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší,
jestliže je vaše tělo uzemněné.
Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do
elektrického nástroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
S kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nástroj nenoste nebo netahejte na kabelu a
nevytahujete zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Šňůru chraňte před teplem, olejem,
ostrými hranami a pohybujícími se díly. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko
zasažení elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nástrojem pod širým nebem používejte prodlužovací kabel vhodný
k vnějšímu použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití zmenšuje riziko zasažení
elektrickým proudem.
Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj proudu
chráněný spínačem proti zbytkovému proudu (RCD). Použití RCD zmenšuje riziko
zasažení elektrickým proudem.
4.3 Osobní bezpečnost
Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým
rozumem. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem může
vést k vážnému osobnímu zranění.
Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je
protiprašný respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič
sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyžadují, omezuje osobní zranění.
Vyhýbejte se nahodilému spuštění. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ubezpečte, že
je vypínač v poloze vypnuto. Nošení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k
síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody.
POW754 CS
Copyright © 2014 VARO s t r á n k a | 4 www.varo.com
Před nastartováním nástroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč
ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje může způsobit úraz.
Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. To vám
umožní mít nástroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a
rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se
mohou zachytit v pohybujících se dílech.
Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvod a sběr prachu, zabezpečte jejich
připojení a řádné použíní. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná
prachem.
4.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně
Neočekávejte od elektrického nástroje, co nemůže splnit. Používejte elektrický nástroj
vhodný pro váš účel. Elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji, použije-li se
tempem, pro které byl zkonstruován.
Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý
elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit.
Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo ukládáním elektrických
nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje.
Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte s nimi pracovat
osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny. Elektrické nástroje
jsou v rukách neškolených uživatelů nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrických nástrojů. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně
seřízené nebo zadřené, zda nejsou prasklé a zda na nich není patrné nic, co by se mohlo
dotknout provozu elektrického nástroje. Při poškození dejte elektrický nástroj před
použitím opravit. Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně udržované elektrické
nástroje.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že by se řádně udržované
řezné nástroje s ostrými břity někde zadrhly, a proto se ostré nástroje snáze ovládají.
Používejte elektrický nástroj, příslušenství a nástrojové bity atd. v souladu s těmito pokyny
a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu
pracovní podmínky a práci, již je třeba vykonat. Použití elektrického nástroje způsobem
jiným, než pro který je určen, může vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.
4.5 Servis
Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který
používá výhradně originální náhradní díly. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále
bezpečný.
5 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
NIKDY NESTŘÍKEJTE NA OSOBY - NIKDY tryskou nemiřte na jinou osobu nebo na
zvíře. Nikdy nedovolte, aby se stříkaný materiál dostal do přímého kontaktu s kůží.
BOD VZPLANUTÍ Tato stříkací pistole se nesmí používat ke stříkání hořlavých barev a
ředidel s bodem vzplanutí nižším než 32 °C
VĚTRÁNÍ – Při stříkání se vždy ujistěte, že je v pracovních prostorách dostatečná
ventilace.
KOŠOVÁ TRYSKA při používání mějte stříkací košovou trysku vždy na místě.
RESPEKTUJTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PRACOVNÍ OBLASTI – nepoužívejte stříkací
pistole v místech s rizikem požáru nebo výbuchu.
CHRAŇTE SE PŘED RIZIKY – chraňte se před riziky, která představuje stříkaný materiál,
a sledujte jak značení na nádobě tak informace obdržené od výrobce.
NESTŘÍKEJTE – nestříkejte materiálem, jehož rizika nejsou známa.
POW754 CS
Copyright © 2014 VARO s t r á n k a | 5 www.varo.com
CHRAŇTE SI OČI – dy používejte pomůcky na ochranu očí, aby se vám do nich
nedostaly nebezpečné výpary nebo dým.
NOSTE MASKU nikdy nepracujte se stříkací pistolí bez oblejové masky
CHRAŇTE SI UŠI – noste chrániče uší, přesahuje-li akustický tlak 85 dB(A).
PROVÁDĚJTE ÚDRŽBU NÁSTROJŮ udržujte v čistotě stříkací pistoli, nádobu na barvu
a trysky. Nečistěte hořlavými kapalinami s bodem vzplanutí nižším než 32 °C. Pravidelně
kontrolujte hlavní přívod proudu a v případě poškození zadejte jeho výměnu
kvalifikovanému elektrikáři.
OTEVŘENÝ PLAMEN – nikdy nestříkejte v blízkosti otevřeného plamene nebo
zapalovacího plamínku zařízení.
KOUŘENÍ – při stříkání nikdy nekuřte.
ŘEDĚNÍ – vždy si přečtěte výrobcova doporučení a instrukce týkající se ředění a teprve
potom používejte barvu nebo jiné materiály.
ODPOJENÍ OD SÍTĚ – při plnění nádoby na barvu nebo čištění stříkací pistole vždy
proveďte odpojení od sítě.
PO STŘÍKÁNÍ VYPNĚTE – vyhýbejte se provozování zařízení s úplně zavřeným
průtokovým knoflíkem po jakoukoliv dobu
Nepřebíráme odpovědnost za škody způsobené nevhodnými materiály nebo
nesprávně naředěnými barvami a ohrožení zdraví následkem
nedostatečného větrání.
5.1 Ihned stříkací pistoli vypněte, když:
je vadný spoj v elektrické zástrčce nebo síťovém vedení nebo dojde k poškození vedení.
je vadný spínač.
se objeví kouř nebo zápach hořící izolace.
6 MONTÁŽNÍ POKYNY
Připevněte ukládací kazetu stříkací pistole k boku
kompresoru zasunutím čtverhranného vodicího
bloku do vybrání na tělese kompresoru:
Připevněte jeden konec pružné
vzduchové hadice k výstupu
kompresoru
a druhý konec ke vstupu stříkací pistole:
POW754 CS
Copyright © 2014 VARO s t r á n k a | 6 www.varo.com
Před výkonem jakékoliv práce je třeba zjistit, jaká
je konsistence či viskozita používané barvy.
To se měří v DIN-sekundách. Ke zjištění hodnoty
začněte důkladným promícháním barvy. Zanořte
viskozimetr do barvy až po okraj misky.
Vyzvedněte misku a měřte ve vteřinách čas, který
je třeba k tomu, aby veškerá kapalina vytekla ven;
tak získáme hodnotu DIN: (viz tabulku viskozity) -
Maximální viskozita pro stříkání touto stříkací
pistolí je 30 DIN-sekund.
K vyjmutí misky s barvou ji otočte ve směru
pohybu hodinových ručiček. Naplňte ji a v případě
potřeby proveďte ředění.
Připojte kompresor k síťovému přívodu a přepněte
kolébkový vypínač do polohy ON (I). Kompresor
vypnete prostým přepnutím do polohy OFF (0).
Otáčejte regulátorem, dokud nedosáhnete
požadovaný stříkaný vzor. Doporučujeme nejprve
nastříkat malou plochu na zkoušku a to zvláště v
případě, když se stříká na již natřený povrch.
Některé barvy a laky mohou nepříznivě reagovat s
povrchovou úpravou jiného typu.
7 PROVOZNÍ POKYNY
Abyste měli dobré výsledky, nejprve důkladně očistěte natíraný povrch. Měl by být zcela
zbaven prachu a mastnoty. Lze rovněž doporučit, abyste natřený povrch chránili před
částečkami prachu přenášenými vzduchem.
Nejlepší výsledků dosáhnete, budete-li stříkací pistoli používat ve vzdálenosti 25-30 cm od
stříkaného povrchu. Stékání barvy nejlépe zabráníte, nanesete-li několik tenkých vrstev
namísto jedné silné. Každou vrstvu nechte mírně zaschnout a teprve potom nanášejte další.
Aby byla vzdálenost mezi obrobkem a stříkací pistolí stabilní, používejte dlouhé rozmáchlé
pohyby paží spíše než krátké pohyby zápěstím. Nejvhodnější metodou stříkání ploch je
křížový vzor, kdy začnete vodorovnými tahy a skončíte lehkými svislými tahy.
POW754 CS
Copyright © 2014 VARO s t r á n k a | 7 www.varo.com
Oblast kolem obrobku může být třeba zakrýt. To lze provést lepicí páskou a novinami. Okenní
tabulky ochrání na krátkou dobu navlhčený kus novin, který přilne na sklo.
Před plněním nádoby na barvu materiálem určeným ke stříkání
nezapomeňte zařízení vždy odpojit od sítě.
Většina barev se dodává ve stavu připraveném k nanášení štětcem a je třeba je před
stříkáním zředit. Při ředění se řiďte radou výrobce. Barva, když se používá se stříkací pistolí:
Ke stanovení správné viskozity barvy, která se použije, vám napomůže viskozimetr. Správnou
viskozitu stanovíte tak, že viskozimetr naplníte barvou po okraj. Změřte čas, který uplyne, než
obsah viskozimetru vyteče zpátky do nádoby. Níže uvedená tabulka ukazuje doporučené časy
pro různé druhy materiálu.
TABULKA VISKOZITY
Laky, základové nátěry ze syntetické pryskyřice
neředěné - 30
Laky ze syntetické pryskyřice, bezbarvé laky
15-30
Akrylové laky
20-30
Konzervanty na dřevo, pesticidy, oleje
neředěné (max. 30)
Hliníkové barvy
15-30
Dezinfekční látky, čisticí prostředky, apretury
neředěné (max. 30)
8 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před čištěním stříkací pistole nebo nádoby na barvu nezapomeňte zařízení
vždy odpojit od sítě.
Je zásadně důležité, aby byla stříkací pistole důkladně vyčištěna po každém použití. Pokud to
neprovedete, může být stříkací pistole nadále nepoužitelná. Čistěte vhodnými ředidly,
terpentýnem nebo vodou, podle toho, jakým produktem jste stříkali. Nikdy stříkací pistoli
neponořujte do jakékoliv tekutiny. K očištění vnějšku stříkací pistole použijte ředidlo, terpentýn
nebo vodu s kouskem hadru, na stříkací ústrojí použijte kartáč. Zanese-li se otvor válce,
použijte vhodnou jehlu na čištění válců (není součástí dodávky).
9 TECHNICKÉ ÚDAJE
230 - 240 V
50 Hz
600 W
II
0,8 l
30000 min
-1
Ø 1,8 mm
1,5 m
380 ml/min
2.05 kg
POW754 CS
Copyright © 2014 VARO s t r á n k a | 8 www.varo.com
10 HLUČNOST
Hodnoty hlukových emisí se měří podle příslušné normy. (K=3)
Úroveň akustického tlaku LpA
81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu LwA
92 dB(A)
POZOR! Hladina akustického tlaku může přesáhnout 85 dB(A), v takovém
případě noste individuální chránič sluchu.
aw (Vibrace):
1.6 m/s²
K = 1,5 m/s²
11 ZÁRUKA
V souladu s právními předpisy se na tento produkt vztahuje záruční doba 24 nebo 24
měsíců platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
Tato záruka kryje veškeré materiálové nebo výrobní vady kromě: baterií, nabíječek,
vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení, jakými jsou ložiska, kartáčky, kabely a
zástrčky, nebo příslušenství, jakým jsou vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd.; poškození
nebo vad vyplývajících ze špatného zacházení, nehod nebo provedených změn;
přepravních nákladů.
Poškození a / nebo závady vyplývající z nevhodného používání také nespadají do
záručních ustanovení.
Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoliv poranění vyplývající z nevhodného
použití nástroje.
Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro nástroje Powerplus.
Více informací můžete vždy získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
Dopravní náklady vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
Stejně tak nelze vznášet nárok ze záruky v případě, že škoda na zařízení vznikla
následkem nedbalé údržby nebo přetížení.
Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného
zaprášení, úmyslného poškození (ať jde o záměr či hrubou nedbalost), nepatřičného
používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletantského používá
(např. nedodržováním pokynů z návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a
chybného síťového napětí. Tento seznam není omezující.
Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové
záruční lhůty v ípadě, že bylo zařízení vyměněno.
Zařízení nebo díly vyměněné vmci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.
Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo
kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů,
pravidelné servisování uhlíkových kartáčků, atd.).
Uschovejte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu.
Zařízení se musí prodejci vrátit nerozmontované, v přijatelně čistém stavu, (v původním
kufříku s výliskem na uložení zařízení, pokud se tento požadavek vztahuje na tento
případ) spolu s dokladem o zakoupení.
12 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Bude-li vaše zařízepo delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte
použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem
ekologicky bezpečným.
Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde je to
možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u
maloobchodníků, kde a jak lze recyklovat.
POW754 CS
Copyright © 2014 VARO s t r á n k a | 9 www.varo.com
13 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, prohlašuje, že
Výrobek: stříkací pistole
Výrobní značka: POWERplus
Model: POW754
je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných
evropských směrnic založených na aplikaci evropských harmonizovaných norem. Jakákoliv
neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.
Evropské směrnice (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu);
2006/42/EC
2004/108/EC
2011/65/EU
Evropské harmonizované normy (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data
podpisu);
EN60745-1 : 2009
EN50580 : 2012
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 1997
EN61000-3-2 : 2006
EN61000-3-3 : 2013
Držitel technické dokumentace: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.
Níže podepsaný jedná jménem vedení společnosti,
Hugo Cuypers
Regulativní postupy - Manažer pro dohled nad řádným jednáním
23/05/14
1 / 1

Powerplus POW754 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu