Leonard LAI6001F Používateľská príručka

Značka
Leonard
Model
LAI6001F
Typ
Používateľská príručka
LAI6001F
Ръководство за употреба
Használati útmutató
Instrukcja obsługi
Návod na používanie
Плоча
Főzőlap
Płyta grzejna
Varný panel
СЪДЪРЖАНИЕ
Информация за безопасност 2
Инструкции за безопасност 4
Инсталиране 6
Описание на уреда 8
Всекидневна употреба 10
Препоръки и съвети 13
Грижи и почистване 15
Отстраняване на неизправности 15
Технически данни 18
Енергийна ефективност 18
Запазваме си правото на изменения.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация или
употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и
лесно за достъп място за справка в бъдеще.
Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда
и възможните рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или
комплексни увреждания трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от деца
и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда,
когато работи или когато изстива. Достъпните части са
горещи.
2 Leonard
Ако уредът има устройство за детска безопасност, то
трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Общи мерки за безопасност
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на нагревателите.
Не използвайте уреда с външен таймер или отделна
система за дистанционно управление.
ВНИМАНИЕ: Пържене с мазнина или олио, без надзор,
може да е опасно и да предизвика пожар.
НИКОГА не се опитвайте да загасите пожар с вода,
а изключете уреда и след това покрийте пламъка напр.
с капак или огнеупорно одеяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процесът на готвене трябва да
бъде наблюдаван. Краткият процес на готвене трябва
да се наблюдава постоянно.
ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар: Не съхранявайте
предмети върху готварския плот.
Метални предмети като ножове, вилици, лъжици и
капаци, не трябва да се поставят върху готв. плот, тъй
като могат да се загреят.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
След употреба, изключете готв. плот от ключ за
управление и не разчитайте на функцията за
локализиране на съдове.
Ако стъклокерамичната / стъклената повърхност е
напукана, изключете уреда и го изключете от
електрическата мрежа. В случай че уредът е свързан
директно към електрическата мрежа с помощта на
съединителна кутия, премахнете предпазителя, за да
изключите уреда от електрическата мрежа. В противен
случай се свържете с оторизирания сервизен център.
Leonard 3
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервиз или лица
със сходна квалификация, за да се избегне опасност.
ВНИМАНИЕ: Използвайте само предпазители за
котлони разработени от производителя или упоменати
от него в инструкциите за употреба, или предпазители
за котлони вградени в уреда. Използването на
неподходящи предпазители може да доведе до
злополуки.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Само
квалифициран човек може да
извърши монтажа на уреда.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на
уреда.
Премахнете всякакво опаковане.
Не монтирайте или използвайте
наранен уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уплътнете срязаните повърхности с
уплътнител, за да предотвратите
издуване поради влага.
Предпазвайте долната част на уреда
от пара и влага.
Не поставяйте уреда близо до врата
или под прозорец. Така ще
предотвратите падането на горещи
готварски съдове от уреда, когато се
отвори вратата или прозорецът.
Всеки уред има охлаждащи
вентилатори на дъното.
Ако уреда е монтиран над
чекмеджето:
Не складирайте малки парченца
или хартийки, които могат да
бъдат всмукани и да наранят
охлаждащите вентилатори или
да повредят охлаждащата
система.
Пазете дистанция от минимум 2
см между дъното на уреда и
складираните части в
чекмеджето.
Отстранете всякакви разделящи
панели, монтирани в шкафа под
уреда.
Свързване към
електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар
или токов удар.
Всички ел. връзки трябва да се
извършат от квалифициран
електричар.
Уредът трябва да е заземен.
Преди за извършите действие,
уверете се, че уредът е изключен от
електрозахранването.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни
на захранващата мрежа.
Уверете се, че уредът е инсталиран
правилно. Хлабави и неправилни
електрически кабели или щепсели
(ако са налични) могат да доведат до
пренагряване на клемите.
4 Leonard
Използвайте правилен кабел за
захранването.
Не позволявайте електрическите
кабели да се преплитат.
Уверете се, че е монтирана защита
от токов удар.
Закрепете кабела с притягаща скоба
против опъване.
Уверете се, че кабелът за
електрозахранването и щепсела (ако
е наличен) не се докосват до
нагорещения уред или горещи
съдове за готвене, когато включите
уреда в близките контакти.
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Не повреждайте захранващия
щепсел (ако е наличен) и
захранващия кабел. Свържете се с
нашия оторизиран сервизен център
или електротехник за смяната на
повреден захранващ кабел.
Защитата от токов удар на горещите
и изолирани части трябва да бъде
затегната по такъв начин, че да не
може да се отстрани без
инструменти.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е достъпен
след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство, което
ви позволява да изключите уреда от
ел. мрежата при всички полюси.
Изолиращото устройство трябва да е
с ширина на отваряне на контакта
минимум 3 мм.
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния и
токов удар.
Премахнете всички опаковки,
етикети и защитно фолио (ако е
приложимо) преди първа употреба.
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Не променяйте предназначението на
уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Настройте зоната за готвене на
"изкл." след всяка употреба.
Не разчитайте на детектора на
тигана.
Не поставяйте прибори или капаци
от тигани и тенджери върху зоните
за готвене. Могат да се нагорещят.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Ако повърхността на уреда е
напукана, незабавно изключете
уреда от щепсела. За да се
предотврати токов удар.
Потребители с пейсмейкър трябва
да спазват дистанция най-малко 30
см от индукционната зона за готвене,
когато уредът работи.
Когато поставяте храна в горещо
олио, може да пръска.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
пожар или експлозия
Нагорещените мазнини или масло
могат да предизвикат възпламеними
пари. Дръжте пламъците или
нагорещените предмети далеч от
мазнини или масло, когато готвите с
тях.
Leonard 5
Парите, които се освобождават от
много нагорещеното масло, могат да
причинят спонтанно запалване.
Използваното масло, което съдържа
хранителни остатъци, може да
причини пожар при по-ниски
температури, отколкото маслото,
използвано първия път.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни материали,
в уреда, в близост до него или върху
него.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
повреда в уреда.
Не оставяйте горещи готварски
съдове върху командното табло.
Не поставяйте горещ капак на тиган
върху стъклената повърхност на
котлона.
Не оставяйте готварските съдове да
врят на сухо.
Не позволявайте върху уреда да
падат предмети или готварски
съдове. Повърхността може да се
повреди.
Не активирайте зоните за готвене
при празни готварски съдове или ако
няма готварски съдове.
Не поставяйте алуминиево фолио
върху уреда.
Съдове за готвене от чугун,
алуминий или с повредено дъно,
могат да надраскат стъклото/
стъклокерамиката. Винаги
повдигайте тези предмети нагоре,
когато трябва да ги преместите по
плочата за готвене.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на помещения.
Грижи и почистване
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Изключете уреда и го оставете да се
охлади, преди да го почистите.
Изключете уреда от захранващата
ел. мрежа преди начало на
поддръжката.
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални предмети.
Обслужване
За поправка на уредът, свържете се
с оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
Свържете се с общинските власти за
информация за това как да
изхвърлите уреда правилно.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Преди монтажа
Преди да инсталирате плочата, по-долу
запишете информацията от табелката с
данни. Табелката с основните данни е
разположена в долната част на
плочата.
Сериен номер ...........................
6 Leonard
Вградени плочи
Вградените плочи могат да се
използват само след като са вградени в
подходящи шкафове и работни
плотове, които отговарят на
стандартите.
Свързващ кабел
Плочата е снабдена със захранващ
кабел.
За да подмените повреден
захранващ кабел, използвайте кабел
тип: H05V2V2-F, който издържа на
температура от 90 °С или по-висока.
Свържете се с местния сервизния
център.
Монтаж
min.
50mm
min.
500mm
min.
12
min.
60
min.
28
Leonard 7
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
Разположение на повърхността за готвене
145 mm
180 mm
210 mm
180 mm
1
1
1 1
2
1
Индукционна зона за готвене
2
Контролен панел
Оформление на контролния панел
1 2 3 5 6
9
4
7810
Използвайте сензорните полета, за да работите с уреда. Показанията на дисплея,
индикаторите и звуковите сигнали показват кои функции работят.
Сен‐
зор‐
но
поле
Функция Бележка
1
ВКЛ./ИЗКЛ. За активиране и деактивиране на плочата.
2
Заключване / Защита за
деца на фурната
За заключване / отключване на командно‐
то табло.
3
Пауза За активиране и деактивиране на функ‐
цията.
4
- Дисплей за степента на
нагряване
Показва степента на нагряване.
5
- Индикатори за времето
на зоните за готвене
За да покаже за коя зона настройвате вре‐
мето.
8 Leonard
Сен‐
зор‐
но
поле
Функция Бележка
6
- Дисплей на таймера Показва времето в минути.
7
- Избор на зона за готвене.
8
/
- Увеличава или намалява времето.
9
/
- За настройване на степен за нагряване.
10
PowerBoost За да активирате функцията.
Показания за степента на нагряване
Екран Описание
Зоната за готвене е изключена.
-
Зоната за готвене работи.
Пауза работи.
Автоматично нагряване работи.
PowerBoost работи.
+ число
Има неизправност.
Зоната за готвене продължава да бъде гореща (остатъчна топли‐
на).
Заключване /Защита за деца на фурната работи.
Готварският съд е неподходящ, прекалено малък или върху зоната
за готвене не е поставен готварски съд.
Автоматичното изключване работи.
Leonard 9
Индикатор за остатъчна
топлина
ВНИМАНИЕ! Съществува
риск от изгаряне, вследствие
на остатъчната топлина.
Индикаторите показват
нивото на остатъчната
топлина за зоните за готвене,
които използвате в момента.
Индикаторите могат да се
включат и за съседните зони
за готвене, дори ако не ги
използвате.
Индукционните зони за готвене
произвеждат топлина, необходима за
процеса на готвене направо на дъното
на готварския съд. Стъклокерамиката
се загрява от топлината на готварския
съд.
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Активиране и деактивиране
Докоснете за 1 секунда, за да
активирате или деактивирате плочата.
Автоматичното изключване
Тази функция спира автоматично
плочата, ако:
всички зони за готвене са изключени,
след включване на плочата не
зададете степен на нагряване,
разлеете течност или оставите
някакъв предмет (съд, кърпа и др.)
на командното табло за повече от 10
секунди. Прозвучава звуков сигнал и
плочата се изключва. Отстранете
предмета или почистете командното
табло.
плочата става много гореща (напр.,
когато тенджерата е извряла
напълно). Оставете зоната за
готвене да се охлади преди отново
да използвате плочата.
използвате неподходящ готварски
съд. Символът светва и зоната за
готвене се деактивира автоматично
след 2 минути.
не спрете зоната за готвене или
промените степента на нагряване.
След известно време светва и
плочата се деактивира.
Връзката между настройката за
топлина и времето след като спрете
плочата:
Настройка на на‐
гряването
Плочата се деак‐
тивира след
, 1 - 2
6 часа
3 - 4 5 часа
5 4 часа
6 - 9 1,5 час
Степента на нагряване
Докоснете , за да повишите степента
на нагряването. Докоснете , за да
понижите степента на нагряването.
Докоснете и по едно и също
време, за да деактивирате зоната за
готвене.
Автоматично нагряване
Ако активирате тази функция, можете
да получите необходимата степен на
нагряване за по-кратко време. Тази
функция задава най-високата степен на
нагряване за определено време и след
това намалява до правилната степен на
нагряване.
10 Leonard
За да активирате функцията,
зоната за готвене трябва да е
студена.
За да активирате функцията за
зоната за готвене: докоснете (
светва). Незабавно докоснете (
светва). Незабавно докоснете ,
докато светне правилната степен на
нагряване. След 3 секунди се
включва.
За да деактивирате функцията:
докоснете .
За да активирате функцията за зона
за готвене, ако няма на дисплея:
натиснете след това изберете най-
високата топлинна настройка 9 и
докоснете отново. Веднага
натиснете
, за да изберете желаната
топлинна настройка.
За да деактивирате функцията:
промяна на настройката на нагряване.
PowerBoost
Тази функция предоставя повече
мощност на индукционните зони за
готвене. Функцията може да бъде
активирана за индукционните зони за
готвене за ограничен период от време.
След това, индукционната зона за
готвене автоматично се превключва
обратно на най-високата настройка за
нагряване.
Вж. глава "Техническа
информация".
За да активирате функцията за
зоната за готвене: докоснете .
светва.
За да деактивирате функцията:
докоснете или .
Таймер
Таймер за обратно броене
Използвайте тази функция, за да
настроите продължителността на
работа на зоната за готвене за един
сеанс.
Първо нагласете настройката за
нагряване на зоната за готвене, а след
това и функцията.
Избор на зона за готвене: докоснете
неколкократно, докато светне
индикаторът на необходимата зона за
готвене.
За да активирате функцията или да
промените времето: докоснете или
на таймера, за да зададете времето
(00 - 99 минути). Когато индикаторът на
зоната за готвене започне да мига по-
бавно, времето се отброява обратно.
За да видите оставащото време:
задайте зоната за готвене с .
Индикаторът на зоната за готвене
започва да мига по-бързо. Дисплеят
показва оставащото време.
За да деактивирате функцията:
настройте зоната за готвене с
и
докоснете . Оставащото време
отброява до 00. Индикаторът на зоната
за готвене угасва.
Когато времето свърши, се
чува звуков сигнал и 00
светва. Зоната за готвене се
деактивира.
За да спрете звука: докоснете .
Брояч на минути
Можете да използвате тази функция
като Брояч на минути , когато плочата
се активира и зоните за готвене не
работят. На екрана за топлинна
настройка се показва .
За да активирате функцията:
докоснете . Докоснете или на
таймера, за да изберете времето.
Leonard 11
Когато времето свърши, се чува звуков
сигнал и 00 светва.
За да спрете звука: докоснете .
За да деактивирате функцията:
докоснете , а след това и .
Оставащото време се отброява до 00.
Тази функция не влияе върху
работата на зоните за
готвене.
Пауза
Тази функция превключва всички
работещи зони за готвене на най-
ниската топлинна настройка.
Когато функцията работи, всички други
символи на контролните панели са
заключени.
Функцията не спира функциите на
таймера.
Докоснете
, за да активирате
функцията.
се появява.Настройката на
температурата се понижава до 1.
За да деактивирате функцията,
натиснете
. Предишната настройка
на температурата се появява.
Заключване
Можете да заключите командното
табло, докато зоните за готвене
работят. Така се предотвратяват
случайни промени на степента на
нагряване.
Първо настройте степента на
нагряване.
За да активирате функцията:
докоснете
. светва за 4
секунди.Таймерът остава включен.
За да деактивирате функцията:
докоснете . Включва се предната
степен на нагряване.
Когато деактивирате
плочата, деактивирате също
и тази функция.
Защита за деца на фурната
Тази функция предотвратява неволно
използване на плочата.
За да активирате функцията:
активирайте плочата с . Не
задавайте степен на нагряване.
Докоснете за 4 секунди. светва.
Спрете плочата с .
За да деактивирате функцията:
активирайте плочата с . Не
задавайте степен на нагряване.
Докоснете за 4 секунди. светва.
Спрете плочата с .
За да отмените функцията само за
един период а готвене: активирайте
плочата с . светва. Докоснете
за 4 секунди. Настроите степента на
нагряване в рамките на 10 секунди.
Можете да работите с плочата. Когато
деактивирате плочата с , функцията
отново започва да работи.
Управление на мощността
Зоните за готвене са групирани
според местоположението и броя на
фазите в плочата. Вижте
илюстрацията.
Всяка фаза има максимален
електрически товар от 3700 W.
Функцията разпределя мощността
между зоните за готвене, свързани
към същата фаза.
Функцията се активира, когато
общият електрически товар на
зоните за готвене, свързани към
една фаза, надвиши 3700 W.
Функцията разпределя мощността
между зоните за готвене, свързани
към една фаза.
Дисплеят на зоните с понижена
топлинна настройка показва
последователно двете нива.
12 Leonard
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Готварски съдове
При индукционните зони за
готвене силно
електромагнитно поле
генерира топлина в
готварския съд много бързо.
Използвайте индукционните
зони с подходящи съдове
Материал на готварския съд
подходящ: чугун, стомана,
емайлирана стомана, неръждаема
стомана, с многослойно дъно
(отбелязано като правилно от
производителя).
неподходящ: алуминий, мед,
месинг, стъкло, керамика, порцелан.
Съдът за готвене е подходящ за
индукционна плоча, ако:
Водата завира много бързо на зона,
настроена на най-високата степен за
нагряване.
магнитът тегли към дъното на
готварския съд.
Дъното на готварските
съдове трябва да е възможно
най-дебело и равно.
Уверете се, че дъната на
чиниите са чисти и сухи,
преди да ги поставите на
повърхността на плота.
Размери на готварските съдове
Индукционните зони за готвене се
приспособяват към дъното на
готварския съд автоматично.
Ефективността на зоната за готвене е
свързана с диаметъра на готварския
съд. Съдове за готвене с по-малък
диаметър от минималния получават
само част от мощността, генерирана от
зоната за готвене.
Вж. "Технически данни".
Шумовете по време на работа
Ако чувате:
пукащ шум: готварският съд е
направен от различен материал
(конструкция сандвич).
свирене: вие използвате зона за
готвене с високо ниво на мощност, а
готварският съд е направен от
различен материал (конструкция
сандвич).
бучене: вие използвате високо ниво
на мощност.
Leonard 13
щракане: електрическо
превключване.
свистене, бръмчене: вентилаторът
работи.
Шумовете са нормални и не показват
неизправност.
Примери за различни начини
за готвене
Връзката между степента на нагряване
и консумацията на енергия на зоната не
е линейна. Когато увеличите степента
на нагряване, тя не е пропорционална
на увеличаването на консумацията на
енергия. Това означава, че зоната за
готвене със средна степен на
нагряване използва по-малко от
половината от своята енергия.
Данните в следващата
таблица са ориентировъчни.
Настройка
на нагрява‐
нето
Използвайте за: Вре‐
ме
(мин)
Съвети
- 1
Подгряване на сготвена хра‐
на.
колко‐
то е
нео‐
бходи‐
мо
Поставете капак върху го‐
тварския съд.
1 - 2 Холандски сос, разтапяне на:
масло, шоколад, желатин.
5 - 25 От време на време разбърк‐
вайте.
1 - 2 Втвърдяване: пухкави омле‐
ти, печени яйца.
10 -
40
Гответе с поставен капак.
2 - 3 За варене на ориз и ястия с
мляко, претопляне на готови
ястия.
25 -
50
Добавете поне два пъти по‐
вече течност, отколкото е
оризът, по средата на готве‐
нето смесете млечните блю‐
да.
3 - 4 Зеленчуци на пара, риба, ме‐
со.
20 -
45
Добавете няколко супени
лъжици течност
4 - 5 Картофи на пара. 20 -
60
Използвайте макс. ¼ л вода
за 750 г картофи.
4 - 5 Приготвяне на по-големи ко‐
личества храна, задушени
ястия и супи.
60 -
150
До 3 л течност заедно със
съставките.
6 - 7 Леко запържване: шницел,
телешко кордон бльо, котле‐
ти, пелмени, наденица, дроб,
маслено-брашнена запръж‐
ка, яйца, палачинки, понички.
колко‐
то е
нео‐
бходи‐
мо
Обърнете по средата на го‐
твенето.
14 Leonard
Настройка
на нагрява‐
нето
Използвайте за: Вре‐
ме
(мин)
Съвети
7 - 8 Дълбоко пържене, картофе‐
ни кюфтета, филе-миньон,
пържоли.
5 - 15 Обърнете по средата на го‐
твенето.
9 Кипване на вода, готвене на макаронени изделия, запържване на месо
(гулаш, задушено), пържене на картофи.
Кипване на големи количества вода. PowerBoost е активиран.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Обща информация
Почиствайте плочата след всяка
употреба.
Винаги използвайте готварски
съдове с почистено дъно.
Надрасквания или тъмни петна по
повърхността не влияят върху
функционирането на плочата.
Използвайте специален почистващ
препарат, предназначен за
повърхността на плочата.
Използвайте специална стъргалка за
стъкло.
Почистване на плочата
Отстранявайте незабавно:
разтопена пластмаса, пластмасово
фолио, захар и храна със захар, в
противен случай замърсяването
може да повреди плочата.
Внимавайте да не се изгорите.
Използвайте специалната стъргалка
на стъклокерамичната повърхност
под остър ъгъл и плъзгайте острието
по повърхността.
Отстранете, когато плочата е
достатъчно изстинала: следи от
варовик, вода, петна от мазнина,
лъскави металически
обезцветявания. Почиствайте
плочата с влажна кърпа и малко
почистващ препарат. След
почистване подсушете плочата с
мека кърпа.
Премахнете бляскави метални
драскотини: използвайте разтвор от
вода и оцет и почистете стъклената
повърхност с мокър парцал.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Leonard 15
Как да постъпите, ако...
Проблем Възможна причина Отстраняване
Не можете да активирате
или работите с плочата.
Плочата не е свързана
към електрозахранването
или е свързана неправил‐
но.
Проверете дали плочата е
свързана правилно към
електрозахранването.
Вижте схемата за свързва‐
не.
Бушона е изгърмял. Проверете дали предпази‐
телят е причина за неиз‐
правността. Ако предпази‐
телите продължават да
падат, се обадете на ква‐
лифициран електротехник.
Не настройвате темпера‐
турата за 10 секунди.
Включете плота отново и
задайте степента на на‐
гряване в рамките на 10
секунди.
Доконали сте 2 или повече
сензорни полета едновре‐
менно.
Докосвайте само по едно
сензорно поле.
Пауза работи. Разгледайте "Всекидневна
употреба".
Върху командното табло
има вода или е покрито с
пръски мазнина.
Почистете командното та‐
бло.
Прозвучава звуков сигнал
и плочата се изключва.
Когато плота се деактиви‐
ра прозвучава звуков сиг‐
нал.
Поставили сте нещо върху
едно или повече сензорни
полета.
Махнете предмета от сен‐
зорните полета.
Плочата се деактивира. Поставили сте нещо върху
сензорното поле .
Махнете предмета от сен‐
зорното поле.
Индикаторът за остатъчна
топлина не се включва.
Зоната за готвене не е го‐
реща, защото е била вклю‐
чена само за кратко време
или сензорът е повреден.
Ако зоната за готвене ра‐
боти достатъчно дълго, за
да бъде гореща, се свър‐
жете със сервизния цен‐
тър.
Автоматично нагряване не
работи.
Зоната е гореща. Оставете зоната да изсти‐
не достатъчно.
Зададена е най-високата
степен на нагряване.
Най-високата степен на
нагряване има същата
мощност като функцията.
16 Leonard
Проблем Възможна причина Отстраняване
Настройката за топлина
превключва между две ни‐
ва.
Управление на мощността
работи.
Разгледайте "Всекидневна
употреба".
Сензорните полета се на‐
горещяват.
Готварският съд е прека‐
лено голям или сте го по‐
ставили твърде близко до
сензорните полета за
управление.
Поставете големите го‐
тварски съдове върху за‐
дните зони за готвене, ако
е възможно.
светва.
Защита за деца на фурна‐
та или Заключване работи.
Разгледайте "Всекидневна
употреба".
светва.
Няма готварски съд върху
зоната за готвене.
Поставете готварски съд
върху зоната за готвене.
Готварският съд е непод‐
ходящ.
Използвайте подходящи
готварски съдове. Вж.
"Препоръки и съвети".
Диаметърът на дъното на
готварския съд е прекале‐
но малък за зоната за го‐
твене.
Използвайте готварски съ‐
дове с подходящи разме‐
ри. Вж. "Технически дан‐
ни".
и число светва.
В плочата има грешка. Деактивирайте плочата и я
активирайте отново след
30 секунди. Ако се поя‐
ви отново, изключете пло‐
чата от електрическото за‐
хранване. След 30 секунди
свържете плочата отново.
Ако проблемът продължи,
се обърнете към оторизи‐
рания сервизен център.
Може да чуете постоянен
звуков сигнал.
Електрическата връзка е
изпълнена неправилно.
Изключете плочата от за‐
хранващата ел. мрежа. Го‐
ворете с квалифициран
електротехник да направи
проверка на инсталацията.
Ако не откривате решение...
Ако не можете да намерите решение на
проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център. Съобщете данните от
табелката с данни. Съобщете
трицифрения код за стъклокерамиката
(той се намира в ъгъла на стъклената
повърхност) и съобщението за грешка,
което се появява. Уверете се, че
управлявате котлонът правилно. В
противен случай, посещението на
сервизния специалист или на
продавача няма да бъде безплатно,
също и през гаранционния срок. В
гаранционната книжка ще намерите
Leonard 17
указания относно сервизния център и
гаранционните условия.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Табелка с технически данни
Модел LAI6001F PNC (номер на продукт) 949 492 329 00
Тип 61 B4A 00 AA 220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Индукция 7.35 kW Произведено в Румъния
Сериен номер ................. 7.35 kW
LEONARD
Спецификация на зоните за готвене
Зона за го‐
твене
Номинална
мощност
(при макси‐
мална то‐
плинна на‐
стройка) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
максимална
продължи‐
телност [мин]
Диаметър на
готварски
съд [мм]
Предна лява 2300 3700 10 180 - 210
Задна лява 1800 - - 145 - 180
Предна дясна 1400 2500 4 125 - 145
Задна дясна 1800 - - 145 - 180
Мощността на зоните за готвене може
да се отклонява в малки граници от
данните в таблицата. Тя зависи от
материала и размерите на готварските
съдове.
За оптимални резултати при готвене,
използвайте готварски съдове, не по-
големи от диаметъра в таблицата.
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Информация за продукта съгласно EU 66/2014
Идентификация на моде‐
ла
LAI6001F
Тип готв. плот Вградени котло‐
ни
Брой зони за готвене 4
Загряваща технология Индукционен
18 Leonard
Диаметър на кръгли зони
за готвене (Ø)
Предна лява
Задна лява
Предна дясна
Задна дясна
21,0 cm
18,0 cm
14.5 cm
18,0 cm
Енергийна консумация на
зона за готвене (EC
electric cooking)
Предна лява
Задна лява
Предна дясна
Задна дясна
188,9 Wh / kg
178,8 Wh / kg
183,4 Wh / kg
178,8 Wh / kg
Енергийна консумация на
котлона (EC electric hob)
182,5 Wh / kg
EN 60350-2 - Домашни ел. уреди за
готвене - Част 2: Котлони - Методи за
измерване на ефективността
Енергоспестяващи
Може да спестите енергия по време на
ежедневното ви готвене, ако следвате
съветите по-долу.
Когато загрявате вода използвайте
само количеството което ви трябва.
Ако е възможно, винаги поставяйте
капак на готварските съдове.
Преди да активирате зоните за
готвене, поставете съдовете за
готвене върху тях.
Сложете малките готварски съдове
на малките зони за готвене.
Сложете готварските съдове върху
центъра на зоната за готвене.
Използвайте остатъчната топлина,
за да запазите храната топла или да
я разтопите.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
Leonard 19
TARTALOM
Biztonsági információk 20
Biztonsági utasítások 22
Üzembe helyezés 24
Termékleírás 25
Napi használat 27
Hasznos tanácsok és javaslatok 30
Ápolás és tisztítás 31
Hibaelhárítás 32
Műszaki adatok 34
Energiahatékonyság 35
A változtatások jogát fenntartjuk.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el
a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet nélkül
nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől,
és megfelelően dobja azokat hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor
azt be kell kapcsolni.
20 Leonard
/

V iných jazykoch