Worx WG549E.9 Návod na obsluhu

Kategória
Dúchadlá / sušičky vzduchu
Typ
Návod na obsluhu

Táto príručka je tiež vhodná pre

WG549E WG549E.3 WG549E.5
WG549E.9
P05
P14
P24
P34
P44
P54
P64
P74
P84
P94
P104
Cordless Li-Ion Blower/Sweeper
Gebläse/Kehrmaschine mit Lithiumbatterie
Souffleur/Balayeur à piles de Lithium
Soffiante/Spazzatrice con batteria al litio
Sopladora/Barredora con Batería de Litio
Lithiumbatterij Blazer/Veger
Bezprzewodowa dmuchawa/zamiatarka z akumulatorem Li-Jon
Zsinór nélküli, lítium-ion elemmel működő porszívós seprű
Ventilator/Aspirator cu baterie din Li-Ion fără cablu
Bezdrátový Li-Ion foukač/zametač
Akumulátorový (lítiovo-iónový) vysávač/dúchadlo
EN
D
F
I
ES
NL
PL
HU
RO
CZ
SK
Akumulátorový (lítiovo-iónový)
vysávač/dúchadlo
SK
104
1. RUKOVÄŤ
2. SIEŤOVÝ VYPÍNAČ ON/OFF
3. TLAČIDLO NA UVOĽNENIE TRUBICE
4. TRUBICA FUKÁRA
5. JEDNOTKA BATÉRI
6. ZÁPADKA JEDNOTKY BATÉRIÍ (Pozri obr. C)
Štandardná dodávka neobsahuje všetko zobrazené či opísané príslušenstvo.
Akumulátorový (lítiovo-iónový)
vysávač/dúchadlo
SK
105
TECHNICKÉ PARAMETRE
Typ WG549E WG549E.3 WG549E.5 WG549E.9 (520-559 - označenie stroja,
kategórie akumulátorových fukárov/vysávačov)
WG549E WG549E.3 WG549E.5 WG549E.9
Napájanie nabíjačky 20V
Max* Lithium
Menovité napätie
12500/min
Rýchlosť fukára 200km/h
Bežný čas nabíjania Pribl. 3 hod. Pribl. 2 hod. Pribl. 1 hod.
/
Hmotnosť stroja
1.6kg
1.9kg 1.6kg 1.2kg
* Napätie merané bez prevádzkového zaťaženia. Počiatočné nabitie batérie dosahuje maximálne 20
Voltov. Nominálne napätie je 18 Voltov.
INFORMÁCIE O HLUKU/VIBRÁCIÁCH
Nameraný akustický tlak L
pA
:74dB(A)
Nameraný akustický výkon L
wA
:85dB(A)
K
pA
& K
wA
3.0dB(A)
Používajte ochranu sluchu
INFORMÁCIE O VIBRÁCIÁCH
Výsledné celkové hodnoty pre vibrácie (suma pre trojosový vektor) stanovené podľa normy EN 60745
Hodnota emisie vibrácií 1.96m/s²
Deklarovaná celková hodnota vibrácií sa môže použiť na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí a
takisto aj na predbežné stanovenie času práce.
VÝSTRAHA: Hodnota emisie vibrácií počas skutočného používania elektrického náradia sa
môže odlišovať od deklarovanej hodnoty, a to v závislosti od spôsobu používania náradia a v
závislosti od nasledujúcich príkladov odchýlok od spôsobu používania náradia:
Akým spôsobom sa náradie používa a aké materiály budú rezané alebo vŕtané.
Náradie je v dobrom stave a je dobre udržiavané.
Používanie správneho príslušenstva v spojení s náradím a zabezpečenie jeho ostrosti a dobrého stavu.
Tesnosť zovretia rukovätí a používanie doplnkov proti vibráciám.
Používanie náradia na účel určený podľa konštrukcie a v súlade s pokynmi.
Toto náradie môže vyvolávať syndróm trasenia rúk a ramien, pokiaľ jeho
používanie nie je správnym spôsobom riadené.
Akumulátorový (lítiovo-iónový)
vysávač/dúchadlo
SK
106
VÝSTRAHA: Kvôli presnosti by mal odhad úrovne expozície v skutočných podmienkach
používania obsahovať tiež všetky súčasti prevádzkového cyklu, ako sú časy, keď je náradie
vypnuté a počas ktorých beží na voľnobehu, a to okrem skutočného vykonávania práce. Tým môže
dôjsť k značnému zníženiu úrovne expozície počas celkového prevádzkového času.
Pomôžte minimalizovať riziko expozície účinkom vibrácií.
VŽDY používajte ostré sekáče a čepele.
Náradie udržiavajte v súlade s týmto návodom a udržiavajte ho dobre namazané (ak je to potrebné).
Ak sa náradie používa často, investujte do príslušenstva zabraňujúceho vibráciám.
Vyhnite sa používaniu náradia pri teplote 10°C a menej.
Prácu si naplánujte tak, aby ste akékoľvek používanie náradia pri vysokých vibráciách rozdelili do
niekoľkých dní.
PRÍSLUŠENSTVO
WG549E WG549E.3 WG549E.5 WG549E.9
Jednotka Batéri 1(WA3551.1) 1(WA3553) 1(WA3551.1) /
Nabíjačka 1(WA3760) 1(WA3860) 1(WA3860) /
Odporúčame Vám, aby ste si zakúpili príslušenstvo v rovnakej predajni, v akej ste zakúpili aj vaše
náradie. Používajte iba kvalitné príslušenstvo označené názvom známej značky. Zvoľte si typ
príslušenstva podľa práce, ktorú budete prevádzať. Ďalšie podrobnosti nájdete na obale príslušenstva.
Pomoc a užitočné rady vám môže poskytnúť predajca náradia.
Akumulátorový (lítiovo-iónový)
vysávač/dúchadlo
SK
107
VŠEOBECNÉ
BEZPEČNOSTNÉ
VAROVANIA PRE
POUŽÍVANIE
ELEKTRICKÉHO
NÁRADIA
VAROVANIE: prečítajte všetky
bezpečnostné varovania a
inštrukcie. Chyba pri sledovaní varovaní
a inštrukcií môže viesť k elektrickému šoku,
vypuknutiu požiaru a /alebok vážnym zraneniam.
Odložte si všetky varovania a inštrukcie
pre budúcu potrebu.
Výraz ”elektrické ručné náradie“ vás vo
varovaniach odkazuje buď na náradie na
elektrický pohon (napájané z elektrickej siete),
alebo na akumulátorové náradie (napájané z
akumulátora).
1. BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Udržujte pracovisko čisté a dobre
osvetlené. Pracovisko plné nepotrebných
predmetov alebo slabo osvetlené zvyšuje
možnosť úrazu.
b) Nepoužívajte elektrické ručné
náradie v prostredí náchylnom na
explózie, ako napríklad v prítomnosti
horľavých tekutín, plynov alebo
prachu. Elektrické ručné náradie vytvára
iskry, ktoré môžu vznietiť prach alebo výpary.
c) Udržujte deti a prizerajúcich sa v
dostatočnej vzdialenosti pri práci s
elektrickým ručným náradím. Strata
pozornosti môže viesť k strate kontroly nad
náradím.
2. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI S
ELEKTRINOU
a) Prípojky elektrického ručného
náradia musia byť zhodné so
zástrčkami. Nemodikujte prípojku
žiadnym spôsobom. Nepoužívajte
spolu s uzemneným ručným náradím
žiadne adaptérové prípojky, ktoré
neumožňujú ochranu uzemnením.
Pôvodné prípojky a k nim prislúchajúce
zástrčky znižujú riziko úrazu elektrickým
prúdom.
b) Vyhýbajte sa kontaktu s
uzemnenými povrchmi, ako
napríklad rúrkami, radiátormi,
sporákmi a chladničkami. Keď je vaše
telo spojené s uzemneným predmetom alebo
stojí na uzemnenom území, je zvýšené riziko
elektrického šoku.
c) Nevystavujte ručné náradie dažďu
alebo vlhkým podmienkam. Keď
sa voda dostane pod povrch elektrického
ručného náradia, je zvýšené riziko
elektrického šoku.
d) Nezaobchádzajte s káblom prípojky
necitlivo. Nikdy si nepriťahuje
elektrické ručné náradie k
sebe pomocou kábla, neťahajte
ho za sebou pomocou kábla a
nevytrhávajte kábel zo zástrčky
aby ste ručné náradie vypli.
Nevystavujte kábel vysokým teplotám, oleju,
ostrým hranám alebo pohyblivým častiam.
Poškodené alebo zamotané káble môžu viesť
k zvýšenému riziku elektrického šoku.
e) Pri práci s ručným náradím v
exteriéri použite predlžovací kábel
vhodný na použitie v exteriéri.
Použitím kábla vhodného na použitie v
exteriéri redukujete riziko vzniku elektrického
šoku.
f) Pokiaľ je práca s ručným náradím vo
vlhkých podmienkach nevyhnutná,
použite napájanie chránené ističom
typu prúdový chránič (RCD). Použitie
RCD ističa redukuje riziko vzniku elektrického
šoku.
3. OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ
a) Buďte sústredení, sledujte, čo
robíte, a pri práci s ručným náradím
sa riaďte zdravým rozumom.
Nepoužívajte ručné náradie, keď
ste unavení alebo pod vplyvom
omamných látok, alkoholu alebo
liekov. Moment nepozornosti pri práci s
ručným náradím môže viesť k vážnemu
osobnému zraneniu.
b) Použite osobné ochranné pomôcky.
Vždy noste ochranu očí. Ochranné
pomôcky, ako napríklad protiprachová
maska, topánky s protišmykovou podrážkou
Akumulátorový (lítiovo-iónový)
vysávač/dúchadlo
SK
108
alebo chrániče sluchu použité v príslušných
podmienkach pomáhajú redukovať vážne
osobné zranenia.
c) Predíďte neúmyselnému zapnutiu.
Uistite sa, že prepínač je vo vypnutej
pozícii, pred tým, než zapojíte
náradie do elektriny a/alebo k
akumulátoru, pri zdvihnutí alebo
nosení náradia. Nosenie náradia s
prstom na prepínači alebo aktívneho náradia,
ktoré je zapnuté, zvyšuje možnosť úrazu.
d) Odstráňte akékoľvek nastavovacie
kľúče alebo kľúče na matice a
skrutky pred tým, než zapnete
ručné náradie. Nastavovací alebo iný
kľuč ponechaný pripevnený na rotujúcej časti
ručného náradia môže spôsobiť osobný úraz.
e) Nepreceňujte sa. Udržujte si
stabilitu a pevnú zem pod nohami
za každých podmienok. Umožňuje vám
to lepšiu kontrolu nad ručným náradím v
neočakávaných situáciách.
f) Oblečte sa náležite. Nenoste voľné
oblečenie alebo šperky. Udržujte
svoje vlasy, oblečenie a rukavice
vzdialené od pohyblivých častí. Voľné
oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu
do pohyblivých častí zachytiť.
g) Pokiaľ sú zariadenia nastavené
na spojenie so zariadeniami na
zachytávanie a extrakciu prachu,
uistite sa, že sú náležite využité
a pripojené. Použitím zberača prachu
redukujete riziká spojené s prachom.
4. POUŽITIE A ÚDRŽBA RUČNÉHO
NÁRADIA
a) Nepreťažujte ručné náradie. Použite
správne ručné náradie na danú
činnosť. Správne ručné náradie spraví
prácu lepšie a v medziach, na ktoré bolo
navrhnuté.
b) Nepoužívajte ručné náradie, pokiaľ
sa prepínač neprepína medzi
zapnutím a vypnutím. Akékoľvek
ručné náradie, ktoré nie je kontrolovateľné
prepínačom, je nebezpečné a musí byť
opravené.
c) Odpojte prípojku ručného náradia od
zdroja energie a/alebo akumulátora
pred tým, než začnete robiť
akékoľvek úpravy, vymieňať doplnky
alebo uskladňovať ručné náradie.
Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia
redukujú riziko náhodného zapnutia ručného
náradia.
d) Keď ručné náradie nepoužívate,
skladujte ho mimo dosahu detí a
nedovoľte osobám, ktoré nemajú
skúsenosti s prácou s ručným
náradím alebo neboli oboznámené
s týmito inštrukciami, dotýkať sa
náradia. Ručné náradie je nebezpečné v
rukách netrénovanej osoby.
e) Údržba ručného náradia.
Skontrolujte chybné pripojenia alebo
spojenia pohyblivých častí, zlomené
časti alebo iné okolnosti, ktoré by
mohli ovplyvniť funkčnosť ručného
náradia. Pri poškodení musí byť pred
použitím najprv elektrické ručné náradie
opravené. Mnoho úrazov vzniká preto, že je
elektrické ručné náradie zle udržiavané.
f) Udržujte rezacie nástroje ostré a
čisté. Náležite udržiavané rezacie nástroje s
ostrými rezacími hranami sú menej náchylné
na „zaseknutie“ a sú ľahšie ovládateľné.
g) Používajte elektrické náradie v
súlade týmito pokynmi, berte pritom
do úvahy pracovné podmienky
a druh vykonávanej práce. Ak sa
elektrické náradie použije na iné účely,
než na čo je určené, môže dochádzať k
nebezpečným situáciám.
5. POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O
BATÉRIOVÉ ELEKTRICKÉ NÁRADIE
a) Nabíjajte iba nabíjačkou určenou
výrobcom. Nabíjačka, ktorá je vhodná na
jeden typ bloku batérií, môže pri použití s
iným typom batérií spôsobiť požiar.
b) Elektrické náradie používajte iba s
určeným typom bloku batérií. Použitie
akéhokoľvek iného typu batérií môže zvýšiť
riziko zranenia a požiaru.
c) Ak sa blok batérií nepoužíva,
neukladajte ho do blízkosti iných
kovových predmetov, ako sú sponky
na papier, mince, kľúče, klince,
skrutky alebo iné drobné kovo
Akumulátorový (lítiovo-iónový)
vysávač/dúchadlo
SK
109
predmety, ktoré by mohli skratovať
kontakty. Skratovanie kontaktov batérie
môže viesť k popáleninám alebo vzniku
požiaru.
d) Pri nesprávnom používaní môže
z batérie vystreknúť kvapalina;
vyhýbajte sa styku s ňou. Ak dôjde
k styku kvapaliny s pokožkou,
opláchnite zasiahnuté miesto vodou.
Ak sa kvapalina dostane do očí, ihneď
vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina, ktorá
unikla z batérie, môže spôsobiť podráždenie
a poleptanie.
6. SERVIS
a) Servisné práce na náradí nechajte
vykonať kvalikovaných pracovníkov
s použitím originálnych náhradných
dielov. Výsledkom bude trvalá bezpečnosť
pri práci s elektrickým náradím.
ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ
UPOZORNENIA PRE
AKUMULÁTORO
FUKÁR
VAROVANIE: Prečítajte všetky
bezpečnostné varovania a
inštrukcie. Chyba pri sledovaní varovaní
a inštrukcií môže viesť k elektrickému šoku,
vypuknutiu požiaru a/alebo k vážnym zraneniam.
Odložte si všetky varovania a inštrukcie
pre budúcu potrebu.
- Toto zariadenie nie je určené na
používanie osobami (vrátane detí) so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnosťami alebo osobami s
nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami,
a to kým nepracujú pod dozorom alebo na
základe pokynov o používaní zariadenia
vydaných od osoby zodpovednej za ich
bezpečnosť.
- V prípade detí treba dohliadať na to, aby sa
so zariadením nehrali.
1) ZAŠKOLENÍ
a) Pozorne si preštudujte pokyny. Zoznámte sa s
obsluhou a správnym použitím zariadenia;
b) Nikdy nedovoľte, aby toto zariadenie používali
osoby, ktoré neboli zoznámené s týmito
inštrukciami. Miestne predpisy môžu vek
operátora obmedziť;
c) Zariadenie v žiadnom prípade nepoužívajte,
ak sa v blízkosti nachádzajú osoby, hlavne
deti alebo domáce zvieratá;
d) Za prípadné nehody či úrazy ostatných
osôb alebo za vzniknuté škody na majetku
zodpovedá obsluha alebo používateľ.
2) PRÍPRAVA
a) Pri práci so zariadením vždy noste
pevnú obuv a dlhé nohavice. Zariadenie
nepoužívajte, ak máte obuté otvorené sandále
alebo ste bosí.
b) Nenoste voľný odev alebo šperky, ktoré by
mohli byť vtiahnuté do nasávania vzduchu.
Dlhé vlasy držte mimo dosahu nasávania
vzduchu.
c) Pri práci používajte ochranné okuliare.
d) Na ochranu pred podráždením prachom je
odporučené použiť ochrannú masku.
e) Nikdy nepracujte so zariadením, ak má
poškodené ochranné kryty alebo štíty, alebo
ak nemá na svojom mieste bezpečnostnú
výbavu.
3) POUŽITIE
a) Odpojte akumulátor od prístroja,
- Ak ho nebudete používať;
- Pred čistením zanesených miest;
- Pred kontrolou, čistením alebo vykonávaním
úkonov na vlastnom zariadení;
- Ak začne zariadenie neobvykle vibrovať.
b) Zariadenie používajte iba za denného svetla
alebo pri dobrom umelom osvetlení.
c) Pri práci sa neprepínajte a po celý čas
udržiavajte pevný postoj.
d) V kopcovitom teréne vždy udržiavajte pevnú
oporu v nohách.
e) Nikdy nebehajte, kráčajte pomaly;
f) Všetky vstupné otvory chladenia vzduchom
udržiavajte tak, aby nezostali zanesené, bez
nečistôt.
g) Nikdy nefúkajte lístie a prach smerom k okolo
stojacím osobám.
4) ÚDRŽBA A USKLADNENIE
a) Všetky matice, skrutky a spájacie prvky
udržiavajte dotiahnuté, aby bolo zariadenie v
Akumulátorový (lítiovo-iónový)
vysávač/dúchadlo
SK
110
bezpečnom prevádzkovom stave.
b) Opotrebované alebo poškodené diely
vymeňte.
c) Používajte iba originálne diely a príslušenstvo.
d) Zariadenie skladujte iba na suchom mieste.
BEZPEČNOSTNÉ
VAROVANIA TÝKAJÚCE
SA BATÉRIÍ
a) Nepokúšajte sa demontovať,
rozoberať alebo rozrezávať batérie
alebo jej články.
b) Batériu neskratujte. Neukladajte
batérie náhodne v škatuliach alebo
v zásuvkách, kde by mohlo dôjsť k
ich vzájomnému skratovaniu alebo
k skratovaniu spôsobenému inými
predmetmi. Ak sa batéria nepoužíva,
udržujte ju v bezpečnej vzdialenosti od
sponiek na papiere, mincí, kľúčov, klincov,
skrutiek alebo iných malých kovových
predmetov, ktoré môžu spôsobiť prepojenie
kontaktov batérie. Skratovanie kontaktov
batérie môže spôsobiť popáleniny alebo
požiar.
c) Nevystavujte batériu pôsobeniu
tepla alebo ohňa. Vyvarujte sa
skladovania batérií na otvorenom
slnku.
d) Nevystavujte batériu mechanickým
rázom.
e) Ak dôjde k úniku kvapaliny z
batérie, zabráňte tomu, aby sa
táto kvapalina dostala do kontaktu
s pokožkou alebo aby zasiahla
oči. Ak dôjde k takému kontaktu,
zasiahnuté miesto umyte značným
množstvom vody a vyhľadajte
lekárske ošetrenie.
f) Ak dôjde k požitiu kvapaliny z
batérie, vyhľadajte okamžite
lekárske ošetrenie.
g) Udržujte batérie čisté a suché.
h)
Ak sú svorky batérie znečistené,
utrite ich čistou a suchou handričkou.
i) Batéria musí byť pred použitím
nabitá. Vždy postupujte podľa
uvedených pokynov a používajte
správny postup nabíjania.
j) Nenechávajte batériu nabíjať, ak
nebude batéria použitá.
k) Po dlhodobom uložení budete
možno musieť vykonať niekoľko
cyklov nabíjania a vybíjania, aby
batéria dosiahla svoj maximálny
výkon.
l) Batéria poskytuje najvyšší výkon,
ak sa používa pri bežnej izbovej
teplote (20°C ± 5°C).
m) Pri likvidácii batérií oddeľte
od seba batérie s odlišnými
elektrochemickými systémami.
n) Vykonávajte nabíjanie iba v
nabíjačke, ktorá je špecikovaná
spoločnosťou WORX. Nepoužívajte
inú nabíjačku, než je nabíjačka
špeciálne dodaná na použitie s
týmto zariadením. Nabíjačka, ktorá
je vhodná pre jeden typ batérie, môže pri
použití iného typu batérie vytvárať riziko
spôsobenia požiaru.
o) Nepoužívajte žiadnu batériu, ktorá
nie je určená na použitie s týmto
zariadením.
p) Ukladajte batérie mimo dosahu
detí.
q) Uschovajte originálnu
dokumentáciu k tomuto výrobku na
budúce odkazy.
r) Ak sa zariadenie nepoužíva, vyberte
z neho batériu.
s) Vykonávajte riadnu likvidáciu
batérie.
Akumulátorový (lítiovo-iónový)
vysávač/dúchadlo
SK
111
MONTÁŽ
MONTÁŽ FÚKACEJ TRUBICE
(Pozri obr. A & B)
Pred upevnením trubice fukára (4) sa uistite, či
je spínač Zapnuté/Vypnuté (2) v polohe Vypnuté
„O“.
Fúkaciu trubicu pripevníte na kryt motora tak,
ako je znázornené na obrázku A. Fúkaciu trubicu
k výstupnému otvoru fukára zaisitíte pomocou
dodanej skrutky. Skontrolujte, či je fúkacia trubica
riadne pripevnená.
VAROVANIE! Pri upevňovaní alebo
odoberaní trubice fukára sa žiadnym
spôsobom nepokúšajte používať alebo blokovať
spínač Zapnuté/Vypnuté.
POZNÁMKA: Pred odobratím trubice fukára sa
uistite, či je spínač Zapnuté/Vypnuté (2) v polohe
Vypnuté „O“. Povoľte skrutku. Stlačte uvoľňovacie
tlačidlo (3), aby ste mohli odobrať trubicu (pozrite
obr. B). Nepokúšajte sa uvoľniť trubicu fukára
silou alebo pomocou nástrojov.
PREVÁDZKA
POUŽÍVANIE PODĽA URČENIA:
Fukár je vhodný na vyfukovanie nečistôt.
Nie je určený na vnútorné použitie ani
starostlivosť o srsť zvierat.
VAROVANIE: Nabíjačka a batéria boli
navrhnuté tak, aby mohli byť používané
spoločne, a preto sa nepokúšajte používať žiadne
iné zariadenia. Nikdy nevkladajte ani nedovoľte
vniknutiu kovových predmetov medzi spojenia
nabíjačky alebo batérie, pretože môže dôjsť k
vzniku elektrickej poruchy alebo nebezpečenstva.
1. PRED POUŽITÍM
AKUMULÁTOROVÉHO FUKÁRA
Batéria NIE JE NABITÁ a pred použitím je
potrebné ju úplne nabiť.
Nabíjačka sa dodáva s jednotkou lítiových batérií
osadených v náradí.
Nepoužívajte iný typ nabíjačky.
2. NABITIE BATÉRIÍ
Iónovo-lítiová batéria je chránená proti úplnému
vybitiu. Keď sa batéria vybije, ochranný obvod
vypne náradie. Držiak nástroja sa prestane
otáčať.
Výstraha
Čítajte návod na použitie.
Používajte ochranné prostriedky zraku
Používajte ochranu sluchu
Nepoužívajte za dažďa, zariadenie
tiež nenechávajte v daždivom počasí
odložené vonku..
Nebezpečenstvo úrazu
Držte sa mimo dosahu okolo stojacích
osôb.
Batérie nezahadzujte. Vyčerpané ba-
térie odneste do miestneho zberného
(recyklačného) miesta špeciálneho
odpadu
Nevystavujte dažďu alebo vode
Nespaľujte ich
Elektrické výrobky sa nesmú
likvidovať spolu s domácim odpadom.
Recyklujte v zberných miestach na
tento účel zriadených. O možnosti
recyklácie sa informujte na miestnych
úradoch alebo u predajcu.
SYMBOLY
Akumulátorový (lítiovo-iónový)
vysávač/dúchadlo
SK
112
V teplom prostredí alebo po intenzívnom
nasadení sa jednotka batérií natoľko zahreje, že
sa nedá ihneď nabíjať. Pred začatím nabíjania
nechajte batériu vychladnúť.
3. VYBRATIE, NASADENIE JEDNOTKY
BATÉRIE (Pozri obr. C)
Na batérie nájdite západky a ich zatlačením
uvoľnite jednotku batérie z náradia. Jednotku
vyberte z náradia. Po nabití jednotku batérií
vložte do priestoru pre batérie. Stačí na to jemné
zatlačenie.
4. ZAPNUTIE / ZASTAVENIE (Pozri obr. D)
Zapnutie
Nastavte spínač zapnuté/vypnuté (2) do polohy
zapnuté „I“.
Vypnutie
Nastavte spínač zapnuté/vypnuté do polohy
vypnuté „O“.
VAROVANIE! Po vypnutí zariadenie ešte
niekoľko sekúnd beží. Pred odložením
zariadenia počkajte, kým sa motor úplne
nezastaví.
5. POUŽITIE ZARIADENIA AKO FÚKAČA
(Pozri obr. E)
Fúkač je určený iba na domáce použitie.
Používajte tento fukár vonku na odstraňovanie
nečistôt z pevných povrchov. Tento fukár nie
je určený na odstraňovanie lístia z veľkých
trávnatých plôch alebo na odstraňovanie vlhkých
a ťažkých nečistôt.
TIPY PRE POUŽÍVATEĽA
- Pri používaní prístroja držte trubicu fukára asi
180 mm nad zemou.
Pohybujte zo strany na stranu ako pri
zametaní. Pomaly postupujte vpred tak, aby
boli nahromadené nečistoty/listy neustále pred
vami.
- Po nafúkaní nečistôt/listov na hromadu je
možné túto hromadu ľahko zlikvidovať.
UPOZORNENIE!
- Nefúkajte na tvrdé predmety, ako sú klince,
skrutky alebo kamene.
- Nepoužívajte fúkač v blízkosti okolo stojacích
osôb alebo domácich zvierat.
- Zvýšenú opatrnosť venujte pri fúkaní lístia zo
schodov alebo iných stiesnených miest.
- Používajte bezpečnostné okuliare alebo inú
vhodnú ochranu zraku, dlhé nohavice a obuv.
ČISTENIE PRÍSTROJA
Prístroj pravidelne čistite.
VAROVANIE! Udržujte výrobok v suchu.
Za žiadnych okolností naň nestriekajte
vodu.
- Na čistenie prístroja použite iba mydlový
roztok a vlhkú handričku.
- Nepoužívajte žiadny druh umývacieho
prostriedku, čistiaceho prostriedku alebo
rozpúšťadla s obsahom chemických látok,
ktoré by mohli vážne poškodiť plasty.
- Prístroj používa samomazné ložiská, takže nie
je potrebné ho mazať.
Akumulátorový (lítiovo-iónový)
vysávač/dúchadlo
SK
113
PREHLÁSENIE O ZHODE
My,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln
Vyhlasujeme, že tento výrobok
Popis Li-Ion akumulátorový fukár WORX
Typ WG549E WG549E.3 WG549E.5
WG549E.9 (520-559 - označenie stroja,
kategórie akumulátorových fukárov/
vysávačov)
Funkcia vyfukovanie nečistôt
Zodpovedá nasledujúcim smerniciam:
2006/42/ES,
2004/108/ES,
2011/65/EU,
2000/14/ES v novelizácii 2005/88/ES
2000/14/ES v novelizácii 2005/88/ES:
- Postup vyhodnotenia zhody podľa Dodatku V.
- Meraný akustický výkon 85dB(A)
- Deklarovaný zaručený akustický výkon
88dB(A)
Spĺňa posudzované normy:
EN 60745-1 EN ISO 3744
IEC 60335-2-100 EN 55014-1
EN 15503 EN 55014-2
Osoba zodpovedajúca za technickú
dokumentáciu,
Názov: Russell Nicholson
Adresa: Positec Power Tools (Europe)
Ltd, PO Box 152,Leeds,LS10 9DS,UK
Suzhou
2014/12/15
Allen Ding
Zástupca vrchnej konštrukčnej kancelárie,
Testovanie & Certikácia
1 / 1