Dometic MCR9 Návod na používanie

Kategória
Príslušenstvo na výrobu kávy
Typ
Návod na používanie
Istruzioni per l’uso
Il comando a distanza MCR9 è adatto per l’accensione e lo spegnimento dei seguenti inverter mediante la “remote
port II” (vedi anche le istruzioni per l’uso dell’inverter)
MSP702, MSP704, MSP1012, MSP1014, MSP1512, MSP1524, MSP2012, MSP2024, MSP2512, MSP2524
MSI912, MSI924, MSI1312, MSI1324, MSI1812, MSI1824, MSI1812T, MSI1824T, MSI2312T, MSI2324T,
MSI3512T, MSI3524T
Indicazioni
Il LED rosso (fig. 1 1) sul lato anteriore indica i seguenti stati:
Luce continua: l’inverter è acceso.
Lampeggio veloce: accensione dell’inverter tramite tensione positiva della batteria.
Lampeggio lento: spegnimento dell’inverter tramite tensione positiva della batteria.
Allacciamento
Inserire un lato del cavo RJ-11 nella presa “To Inverter” (fig. 2 2).
Inserire l’altro lato del cavo RJ-11 nella “Remote Port II” dell’inverter.
Accendere e spegnere tramite un segnale esterno
Il telecomando permette l’accensione e lo spegnimento opzionale dell’inverter tramite un segnale esterno:
Allentare le due viti con impronta a croce e rimuovere la calotta di protezione (fig. 2 1)
Impostare sul ponticello (fig. 2 3) il collegamento desiderato:
Ponticello aperto (A): accensione dell’inverter tramite tensione positiva della batteria
L’inverter si accende se sulla linea di comando è presente un segnale positivo.
Ponticello chiuso (B): spegnimento dell’inverter tramite tensione positiva della batteria
L’inverter si spegne se sulla linea di comando è presente un segnale positivo (adatto ad esempio per climatiz-
zatori a tetto). Se non è presente alcun segnale, l’inverter funziona con la funzione attivata precedentemente.
Montare la calotta di protezione (fig. 2 1).
A
Attenzione!
La linea di controllo deve essere protetta da un fusibile adeguato ( 1 A).
Collegare la linea di comando (12 V o 24 V) all’allacciamento (fig. 1 4) del comando a distanza.
Impiego
Accendere o spegnere l’inverter con il tasto “Push” (fig. 1 2).
Gebruiksaanwijzing
De afstandsbediening MCR9 is geschikt voor het in-/uitschakelen van de volgende omvormers via de „Remote
Port II” (zie ook de gebruiksaanwijzing van de omvormer):
MSP702, MSP704, MSP1012, MSP1014, MSP1512, MSP1524, MSP2012, MSP2024, MSP2512, MSP2524
MSI912, MSI924, MSI1312, MSI1324, MSI1812, MSI1824, MSI1812T, MSI1824T, MSI2312T, MSI2324T,
MSI3512T, MSI3524T
Indicaties
De rode LED (afb. 1 1) op de voorzijde geeft de volgende toestanden weer:
Continu licht: de omvormer is ingeschakeld.
Snel knipperen: Omvormer-inschakeling met plus-accuspanning.
Langzaam knipperen: Omvormer-uitschakeling met plus-accuspanning.
Aansluiten
Stop één kant van de RJ-11-kabel in de bus „To Inverter” (afb. 2 2).
Stop de andere kant van de RJ-11-kabel in de „Remote Port II” van de omvormer.
Via een extern signaal in-/uitschakelen
De afstandbediening maakt een optimaal in-/uitschakelen van de omvormer via een extern signaal mogelijk:
Maak de beide kruiskopschroeven los en neem de beschermkap (afb. 2 1) af.
Stel aan de Jumper (afb. 2 3) de gewenste aansluiting in:
Jumper open (A): Omvormer-inschakeling met plus-accuspanning
De omvormer wordt ingeschakeld als er aan de stuurleiding een plus-signaal actief is.
Jumper gesloten (B): Omvormer-uitschakeling met plus-accuspanning
De omvormer wordt uitgeschakeld wanneer er aan de stuurleiding een plus-signaal actief is (geschikt b. v.
voor dakairco-installaties). Als er geen signaal actief is, werkt de omvormer in de voorheen geactiveerde
functie.
Monteer de beschermkap (afb. 2 1).
A
Let op!
De stuurleiding moet met een geschikte zekering ( 1 A) beveiligd zijn.
Sluit de stuurleiding (12 V of 24 V) aan de aansluiting (afb. 1 4) van de afstandsbediening aan.
Bedienen
Schakel de omvormer met de toets „Push” (afb. 1 2) in of uit.
Betjeningsvejledning
Fjernbetjeningen MCR9 egner sig til at tænde/slukke lgende invertere via „Remote Port II“ (se også betjeningsvej-
ledningen til inverteren):
MSP702, MSP704, MSP1012, MSP1014, MSP1512, MSP1524, MSP2012, MSP2024, MSP2512, MSP2524
MSI912, MSI924, MSI1312, MSI1324, MSI1812, MSI1824, MSI1812T, MSI1824T, MSI2312T, MSI2324T,
MSI3512T, MSI3524T
Visninger
Den røde lysdiode (fig. 1 1) på forsiden viser følgende tilstande:
Lyser konstant: Inverteren er tændt.
Blinker hurtigt: Inverter-tilkobling med plus-batterispænding.
Blinker langsomt: Inverter-frakobling med plus-batterispænding.
Tilslutning
Sæt en ende af RJ-11-kablet ind i bøsningen „To Inverter“ (fig. 2 2).
Sæt den anden ende af RJ-11-kablet i „Remote Port II“ på inverteren.
Til-/frakobling med et eksternt signal
Fjernbetjeningen gør det muligt som option at tænde/slukke en inverter med et eksternt signal:
Løsn de to stjerneskruer, og tag beskyttelseskappen af (fig. 2 1).
Indstil den ønskede tilslutning på jumperen (fig. 2 3):
Jumper åben (A): Inverter-tilkobling med plus-batterispænding
Inverteren tændes, når der er et plus-signal på styreledningen.
Jumper sluttet (B): Inverter-frakobling med plus-batterispænding
Inverteren slukkes, når der er et plus-signal på styreledningen (egner sig f.eks. til klimaanlæg til tag-
montering). Hvis der ikke er noget signal, arbejder inverteren i funktionen, der var aktiveret forinden.
Montér beskyttelseskappen (fig. 2 1).
IT
NL
DA
A
Vigtigt!
Styreledningen skal være sikret med en egnet sikring ( 1 A).
Tilslut styreledningen (12 V eller 24 V) til tilslutningen (fig. 1 4) på fjernbetjeningen.
Betjening
Tænd eller sluk inverteren med tasten „Push“ (fig. 1 2).
Bruksanvisning
Fjärrkontrollen MCR9 används för påslagning/avstängning av följande växelriktare via ”Remote Port II” (se även
bruksanvisningen till växelriktaren):
MSP702, MSP704, MSP1012, MSP1014, MSP1512, MSP1524, MSP2012, MSP2024, MSP2512, MSP2524
MSI912, MSI924, MSI1312, MSI1324, MSI1812, MSI1824, MSI1812T, MSI1824T, MSI2312T, MSI2324T,
MSI3512T, MSI3524T
Lysdioder
Den röda lysdioden (bild 1 1) på framsidan signalerar följande lägen:
Lyser konstant: växelriktaren är påslagen.
Blinkar snabbt: växelriktaren slås på genom plus-batterispänning.
Blinkar långsamt: växelriktaren stängs av genom plus-batterispänning.
Anslutning
Anslut en ände av RJ-11-kabeln till uttaget ”To Inverter” (bild 2 2).
Anslut den andra änden av RJ-11-kabeln till ”Remote Port II” på växelriktaren.
Påslagning/avstängning via extern signal
Fjärrkontrollen möjliggör påslagning/avstängning av växelriktaren via en extern signal:
Lossa de två krysspårskruvarna och ta bort skyddet (bild 2 1).
Ställ in önskad anslutning med bygeln (bild 2 3):
Bygel öppen (A): växelrikteran slås på genom plus-batterispänning
Växelriktaren slås på vid plussignal i styrkabeln.
Bygel sluten (B): växelrikteran stängs av genom plus-batterispänning
Växelriktaren stängs av vid plussignal i styrkabeln (lämpligt t.ex. för takmonterade klimatanläggningar). När
det inte finns någon signal arbetar växelriktaren enligt tidigare aktiverad funktion.
Montera skyddet (bild 2 1).
A
Observera!
Styrkabeln måste säkras med en lämplig säkring ( 1 A).
Anslut styrkabeln (12 V eller 24 V) till anslutningen (bild 1 4) på fjärrkontrollen.
Användning
Slå på och av växelriktaren med knappen ”Push” (bild 1 2).
Bruksanvisning
Fjernkontrollen MCR9 egner seg for inn-/utkobling av følgende vekselrettere via «Remote Port II» (se også bruks-
anvisningen til vekselretteren):
MSP702, MSP704, MSP1012, MSP1014, MSP1512, MSP1524, MSP2012, MSP2024, MSP2512, MSP2524
MSI912, MSI924, MSI1312, MSI1324, MSI1812, MSI1824, MSI1812T, MSI1824T, MSI2312T, MSI2324T,
MSI3512T, MSI3524T
Indikeringer
Den røde lysdioden (fig. 1 1) på framsiden indikerer følgende tilstander:
Kontinuerlig lys: Vekselretteren er slått på.
Blinker hurtig: Vekselretter-innkobling fra pluss-batterispenning.
Blinker sakte: Vekselretter-utkobling fra pluss-batterispenning.
Tilkobling
Plugg en side av RJ-11-kabelen inn i kontakten «To Inverter» (fig. 2 2).
Plugg den andre siden av RJ-11-kabelen inn i «Remote Port II» på vekselretteren.
Slå på/av via et eksternt signal
Fjernkontrollen muliggjør valgfri inn-/utkobling av vekselretteren via et eksternt signal:
Løsne begge stjerneskruene og ta av beskyttelsesdekslet (fig. 2 1).
Still inn ønsket tilkobling på jumperen (fig. 2 3):
Jumper åpen (A): Vekselretter-innkobling fra pluss-batterispenning
Vekselretteren blir slått på når det er et plussignal på styreledningen.
Jumper lukket (B): Vekselretter-utkobling fra pluss-batterispenning
Vekselretteren blir avslått når det er et plussignal på styreledningen (f. eks. egnet for takklimaanlegg). Når det
ikke er noe signal, arbeider vekselretteren i den tidligere aktiverte funksjonen.
Monter beskyttelsesdekslet (fig. 2 1).
Merk!
Styreledningen må sikres med en egnet sikring ( 1A).
Koble styreledningen (12 V eller 24 V) på tilkoblingen (fig. 1 4) til fjernkontrollen.
Betjening
Koble vekselretteren inn eller ut med knappen «Push» (fig. 1 2).
Käyttöohje
Kaukosäädin MCR9 sopii seuraavien vaihtosuuntaajien käynnistykseen/sammuttamiseen ”Remote Portin” kautta
(katso myös vaihtosuuntaajan käyttöohje):
MSP702, MSP704, MSP1012, MSP1014, MSP1512, MSP1524, MSP2012, MSP2024, MSP2512, MSP2524
MSI912, MSI924, MSI1312, MSI1324, MSI1812, MSI1824, MSI1812T, MSI1824T, MSI2312T, MSI2324T,
MSI3512T, MSI3524T
Näytöt
Punainen LED (kuva 1 1) etupuolella osoittaa seuraavia tiloja:
Jatkuva valo: Vaihtosuuntaaja on kytketty päälle.
Nopea vilkku: Vaihtosuuntaajan päällekytkentä plus-akkujännitteen kautta.
Hidas vilkku: Vaihtosuuntaajan poiskytkentä plus-akkujännitteen kautta.
Liittäminen
Työnnä RJ-11-johdon toinen puoli liittimeen ”To Inverter” (kuva 2 2).
Työnnä RJ-11-johdon toinen puoli vaihtosuuntaajan ”Remote Port II” -liittimeen.
Käynnistys/sammutus ulkoisella signaalilla
Kaukosäädin mahdollistaa vaihtosuuntaajan optionaalisen päälle-/poiskytkennän ulkoisella signaalilla:
Avaa molemmat ristipääruuvit ja ota suojus (kuva 2 1) pois.
Aseta jumpperi (kuva 2 3) haluamaasi liitäntään:
Jumpperi auki (A): Vaihtosuuntaajan päällekytkentä plus-akkujännitteellä
Vaihtosuuntaaja kytketään päälle, kun ohjausjohdossa on plussignaali.
Jumpperi kiinni (B): Vaihtosuuntaajan poiskytkentä plus-akkujännitteellä
Vaihtosuuntaaja kytketään pois, kun ohjausjohdossa on plussignaali (sopii esim. kattoilmastointilaitteille). Jos
signaalia ei ole, toimii vaihtosuuntaaja aikaisemmin aktivoidulla toiminnolla.
Asenna suojus (kuva 2 1).
SV
NO
FI
A
Huomio!
Ohjausjohto tulee olla suojattu sopivalla sulakkeella ( 1 A).
Liitä ohjausjohto (12 V tai 24 V) kaukosäätimen (kuva 1 4) liitäntään.
Käyttö
Kytke vaihtosuuntaaja päälle tai pois näppäimellä ”Push” (kuva 1 2).
Инструкция по эксплуатации
Пульт дистанционного управления MCR9 служит для включения и выключения следующих инверторов через
порт «Remote Port II» (см. также инструкцию по эксплуатации инвертора):
MSP702, MSP704, MSP1012, MSP1014, MSP1512, MSP1524, MSP2012, MSP2024, MSP2512, MSP2524
MSI912, MSI924, MSI1312, MSI1324, MSI1812, MSI1824, MSI1812T, MSI1824T, MSI2312T, MSI2324T,
MSI3512T, MSI3524T
Индикаторы
Красный индикатор (рис. 1 1) на лицевой панели указывает на следующие состояния:
Горит непрерывно: Инвертор включен.
Частое мигание: Включение инвертора через положительный полюс напряжения батареи.
Редкое мигание: Выключение инвертора через положительный полюс напряжения батареи.
Подключение
Вставьте один конец кабеля RJ-11 в гнездо «To Inverter» (рис. 2 2).
Вставьте другой конец кабеля RJ-11 в порт «Remote Port II» на инверторе.
Подключение/отключение через внешний источник сигналов
Пульт дистанционного управления позволяет подключить инвертор к внешнему источнику сигналов:
Ослабьте оба винта с крестообразным шлицем и снимите защитный колпачок (Рис. 2 1).
С помощью перемычки установите (рис. 2 3) требуемое подключение:
Перемычка разомкнута (A): Включение инвертора через положительный полюс напряжения батареи
Как только на положительном сигнале появляется управляющее напряжение, инвертор включается и оста-
ется включенным, пока поступает положительный сигнал.
Перемычка замкнута (B): Выключение инвертора через положительный полюс напряжения батареи
Инвертор выключается, если управляющее напряжение на положительном сигнале (например, подходит
для накрышных кондиционеров). Если сигнала нет, инвертор работает в выбранном ранее режиме.
Установите защитный колпачок (рис. 2 1).
A
Внимание!
Управляющее напряжение должно быть подключено через предохранитель требуемого номинала
( 1 A).
Подсоедините управляющее напряжение (12 В или 24 В) к разъему (рис. 1 4) дистанционного управления.
Использование
Включите или выключите инвертор кнопкой «Push» (рис. 1 2).
Instrukcja obsługi
Pilot MCR9 służy do włączania/wyłączania inwertera za pomocą „portu zdalnego” (zob. też instrukcja obsługi inwer-
tera):
MSP702, MSP704, MSP1012, MSP1014, MSP1512, MSP1524, MSP2012, MSP2024, MSP2512, MSP2524
MSI912, MSI924, MSI1312, MSI1324, MSI1812, MSI1824, MSI1812T, MSI1824T, MSI2312T, MSI2324T,
MSI3512T, MSI3524T
Wyświetlanie
Znajdująca się z przodu czerwona dioda LED (rys. 1 1) informuje o następujących stanach:
Ciągłe świecenie: Inwerter jest włączony.
Szybkie miganie: Włączenie inwertera przez napięcie na plusie akumulatora.
Powolne miganie: Wyłączenie inwertera przez napięcie na plusie akumulatora.
Podłączanie
Jedną stronę kabla RJ-11 należy umieścić w gnieździe „To Inverter” (rys. 2 2).
Drugą stronę kabla RJ-11 podłączyć do „Remote Port II” inwertera.
Włączanie/wyłączanie przez sygnał zewnętrzny
Pilotem można opcjonalnie włączać/wyłączać inwerter za pośrednictwem sygnału zewnętrznego:
Odkręcić obie śruby o łbie krzyżowym i zdjąć zatyczkę ochronną (rys. 2 1).
Na zworze (rys. 2 3) ustawić żądane przyłącze:
Zwora rozwarta (A): Włączenie inwertera przez napięcie na plusie akumulatora
Inwerter włącza się przez sygnał plusa na przewodzie sterującym i pozostaje włączony, tak długo jak utrzy-
muje się sygnał plusa.
Zwora zwarta (B): Wyłączenie inwertera przez napięcie na plusie akumulatora
Inwerter wyłącza się, gdy na przewodzie sterującym przyłożony zostanie sygnał plusa (odpowiednie zastoso-
wanie np. do klimatyzatorów dachowych). Gdy sygnał nie zostanie przyłożony, inwerter pracuje we wcze-
śniej aktywowanej funkcji.
Zamontować zatyczkę ochronną (rys. 2 1).
A
Uwaga!
Przewód sterujący musi być zabezpieczony odpowiednim bezpiecznikiem ( 1 A).
Podłączyć przewód sterujący (12 V lub 24 V) do przyłącza (rys. 1 4) pilota.
Obsługa
Inwerter włącza się i wyłącza za pomocą przycisku „Push” (rys. 1 2).
Návod na obsluhu
Diaľkové ovládanie MCR9 je vhodné na zapínanie a vypínanie nasledujúcich striedačov cez „Remote Port II“ (pozrite
si tiež návod na obsluhu striedača):
MSP702, MSP704, MSP1012, MSP1014, MSP1512, MSP1524, MSP2012, MSP2024, MSP2512, MSP2524
MSI912, MSI924, MSI1312, MSI1324, MSI1812, MSI1824, MSI1812T, MSI1824T, MSI2312T, MSI2324T,
MSI3512T, MSI3524T
Indikátory
Červená LED dióda (obr. 1 1) na prednej strane signalizuje nasledujúce stavy:
Trvalo svieti: Striedač je zapnutý.
Rýchle blikanie: Zapnutie striedača cez kladné napätie batérie
Pomalé blikanie: Vypnutie striedača cez kladné napätie batérie
Zapojenie
Zasuňte jednu stranu kábla RJ-11 do zdierky „To Inverter“ (obr. 2 2).
Zasuňte druhú stranu kábla RJ-11 do „Remote Port II“ striedača.
RU
PL
SK
Zapnutie a vypnutie prostredníctvom externého signálu
Diaľkové ovládanie umožňuje voliteľné zapínanie a vypínanie striedača prostredníctvom externého signálu:
Uvoľnite obidve krížové skrutky a odoberte ochranný kryt (obr. 2 1).
Nastavte na prepínači (obr. 2 3) požadované pripojenie:
Otvorený prepínač (A): Zapnutie striedača cez kladné napätie batérie
Striedač sa zapína kladným signálom na riadiacom kábli a zostane zapnutý, pokým je prítomný kladný signál.
Zatvorený prepínač (B): Vypnutie striedača cez kladné napätie batérie
Striedač sa vypne, keď je na riadiacom kábli prítomný kladný signál (vhodné napr. pre strešné klimatizácie).
Ak nie je prítomný žiadny signál, striedač pracuje v predchádzajúcej aktivovanej funkcii.
Namontujte ochranný kryt (obr. 2 1).
A
Pozor!
Riadiaci kábel musí byť zaistený vhodnou poistkou ( 1 A).
Pripojte riadiaci kábel (12 V alebo 24 V) k prípojke (obr. 1 4) diaľkového ovládania.
Obsluha
Striedač zapnite alebo vypnite tlačidlom „Push“ (obr. 1 2).
Návod k obsluze
Dálkový ovladač MCR9 je vhodné k zapnutí a vypnutí následujících měničů pomocí portu „Remote Port II“ (viz též
návod k obsluze měniče):
MSP702, MSP704, MSP1012, MSP1014, MSP1512, MSP1524, MSP2012, MSP2024, MSP2512, MSP2524
MSI912, MSI924, MSI1312, MSI1324, MSI1812, MSI1824, MSI1812T, MSI1824T, MSI2312T, MSI2324T,
MSI3512T, MSI3524T
Indikace
Červená LED (obr. 1 1) na přední straně informuje o následujících stavech:
Trvale svítí: Měnič je zapnutý.
Rychlé blikání: Zapnutí měniče kladným napětím baterie.
Pomalé blikání: Vypnutí měniče kladným napětím baterie.
Připoje
Zapojte jeden konec kabelu RJ-11 do zdířky „To Inverter“ (obr. 2 2).
Zapojte druhý konec kabelu RJ-11 do portu „Remote Port II“ měniče.
Zapnutí/vypnutí přes externí signál
Dálkový ovladač umožní volitelné zapnutí/vypnutí měniče přes externí signál:
Povolte oba šrouby s křížovou drážkou a sejměte ochranné víčko (obr. 2 1).
Na propojce (obr. 2 3) nastavte požadované připojení:
Odpojený můstek (A): Zapnutí měniče kladným napětím baterie
Měnič se zapne kladným signálem na řídicím vedení a zůstane zapnutý po dobu přítomnosti kladného
signálu.
Zapojený můstek (B): Vypnutí měniče kladným napětím baterie
Měnič se vypne, pokud je na řídicím vedení přítomen kladný signál (vhodné např. pro střešní klimatizace).
Pokud není přítomen žádný signál, pracuje měnič v dříve aktivované funkci.
Namontujte ochranné víčko (obr. 2 1).
A
Pozor!
Řídicí vedení musí být jištěno vhodnou pojistkou ( 1A).
Připojte řídicí vedení (12 V nebo 24 V) k přípojce (obr. 1 4) dálkového ovladače.
Obsluha
Zapněte nebo vypněte měnič tlačítkem „Push“ (obr. 1 2).
Használati utasítás
Az MCR9 távirányító a „Remote Port II” segítségével a következő inverterek be-/kikapcsolására alkalmas (lásd az
inverter kezelési útmutatóját is):
MSP702, MSP704, MSP1012, MSP1014, MSP1512, MSP1524, MSP2012, MSP2024, MSP2512, MSP2524
MSI912, MSI924, MSI1312, MSI1324, MSI1812, MSI1824, MSI1812T, MSI1824T, MSI2312T, MSI2324T,
MSI3512T, MSI3524T
Kijelzések
Az elöl látható piros LED (1. ábra, 1) a következő állapotokat jelzi ki:
Folyamatosan világít: az inverter be van kapcsolva.
Gyors villogás: Inverter-bekapcsolása pozitív akkumulátorfeszültséggel.
Lassú villogás: Inverter-kikapcsolása pozitív akkumulátorfeszültséggel.
Csatlakoztatás
Dugja be az RJ-11 kábel egyik végét a „To Inverter” aljzatba (2. ábra, 2).
Illessze be az RJ-11 kábel másik végét az inverter „Remote Port II” aljzatába.
Be/ki kapcsolás külső jellel
A távirányító lehetővé teszi az inverter opcionális be/ki kapcsolását egy külső jel használatával:
Oldja meg a két csillagcsavart és vegye le a védőkupakot (2. ábra, 1).
Állítsa be a Jumperen (2. ábra, 3) a megfelelő csatlakozást:
Jumper nyitva (A): Inverter-bekapcsolása pozitív akkumulátorfeszültséggel
A vezérlővezeték pozitív jele bekapcsolja az invertert és mindaddig bekapcsolva marad, amíg a pozitív jel
megvan.
Jumper zárva (B): Inverter-kikapcsolása pozitív akkumulátorfeszültséggel
Ha a vezérlés vezetékén pozitív jel van, akkor az inverter kikapcsol (pl. tetőklíma-berendezésekhez alkalmas).
Ha nincs jel, akkor az inverter a korábban aktív funkciónak megfelelően üzemel tovább.
Szerelje fel a védőkupakot (2. ábra, 1).
A
Figyelem!
A vezérlővezetéket egy megfelelő biztosítékkal ( 1 A) kell biztosítani.
Kapcsolja rá a vezérlővezetéket (12 V vagy 24 V) a távirányító csatlakozójára (1. ábra, 4).
Kezelés
Az invertert a „Push“ (1 ábra 2) megnyomásával kapcsolhatja be vagy ki.
CS
HU
MCR9-IO-16s.fm Seite 2 Mittwoch, 13. Juli 2016 3:47 15
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Dometic MCR9 Návod na používanie

Kategória
Príslušenstvo na výrobu kávy
Typ
Návod na používanie