Leonard LAI6000F Používateľská príručka

Značka
Leonard
Model
LAI6000F
Typ
Používateľská príručka
návod k použití
Varná deska
LAI6000F
OBSAH
Bezpečnostní informace 2
Bezpečnostní pokyny 3
Popis spotřebiče 5
Denní používání 6
Užitečné rady a tipy 8
Čištění a údržba 10
Odstraňování závad 10
Pokyny k instalaci 11
Technické informace 13
Poznámky k ochraně životního prostředí
14
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zra-
nění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním.
Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro je-
ho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
Upozorně Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.
•Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schop-
nostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí po-
uze, pokud tak činí pod dozorem osoby, která je zodpověd-
ná za jejich bezpečnost.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
•Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné části jsou horké.
•Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojist-
kou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly prová-
dět děti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostní informace
•Spotřebič a jeho dostupné části se mohou během používání
zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků.
•Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo
samostatným dálkovým ovládáním.
2 leonard
•Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez dozoru může
být nebezpečná a způsobit požár.
•Oheň se nikdy nesnažte uhasit vodou, ale vypněte spotřebič
a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí rouškou.
Nepokládejte věci na varnou desku.
•K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako
nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se mohly
zahřát na velmi vysokou teplotu.
Je-li sklokeramický povrch desky prasklý, vypněte spotřebič,
abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.
Po použití vypněte příslušnou část varné desky ovladačem a
nespoléhejte na detektor nádoby.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
Upozorně Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná osoba.
•Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani ne-
používejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od ostat-
ních spotřebičů a nábytku.
•Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy noste
ochranné rukavice.
•Utěsněte výřez v povrchu pomocí těsni-
va, abyste zabránili bobtnání z důvodu
vlhkosti.
•Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
•Spotřebič neinstalujte vedle dveří či pod
oknem. Zabráníte tak převržení horkého
nádobí ze spotřebiče při otevírání dveří či
okna.
Pokud je spotřebi
č instalován nad zásuv-
kami, ujistěte se, že prostor mezi dnem
spotřebiče a horní zásuvkou zajišťuje do-
statečnou cirkulaci vzduchu.
Ujistěte se, že je mezi pracovní deskou a
přední stranou spotřebiče umístěného
pod ní prostor pro proudění vzduchu ale-
spoň 2 mm. Záruka nekryje škody způso-
bené nedostatečným prostorem pro pro-
udění vzduchu.
Spodek spotřebiče se může silně zahřát.
Doporučujeme proto instalovat nehořlavý
samostatný panel pod spotřebičem, který
bude zakrývat spodek spotřebiče.
Připojení k elektrické síti
Upozorně Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
Veškerá elektrická připojení musí být pro-
vedena kvalifikovaným elektrikářem.
•Spotřebič musí být uzemněn.
•Před každou údržbou nebo čištěním je
nutné se ujistit, že je spotřebič odpojen
od elektrické sítě.
Použijte správný typ napájecího kabelu.
Elektrické kabely nesmí být zamotané.
Dbejte na to, aby se elektrické přívodní
kabely nebo zástrčky (jsou-li součástí vý-
bavy) nedotýkaly horkého spotřebiče ne-
bo horkého nádobí, když spotřebič připo-
jujete do blízké zásuvky.
Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován
správně. Volné a nesprávné zapojení na-
pájecího kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek přehřátí
svorky.
Ujistěte se, že je nainstalována ochrana
před úrazem elektrickým proudem.
leonard 3
Použijte svorku k odlehčení kabelu od ta-
hu.
Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí
kabel nebo síťovou zástrčku (je-li součástí
výbavy). Pro výměnu napájecího kabelu
se obraťte na servisní středisko nebo
elektrikáře.
Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo
izolační zařízení k řádnému odpojení
všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto
izolační zařízení musí mít mezeru mezi
kontakty alespoň 3 mm širokou.
Používejte pouze správná izolační zaříze-
ní: ochranné vypínače vedení, pojistky
(pojistky šroubového typu se musí od-
stranit z držáku), ochranné zemnicí jističe
a stykače.
Použití spotřebiče
Upozorně Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu elektrickým proudem.
•Tento spotřebič používejte v domácnosti.
•Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
•Spotřebič nepoužívejte spolu s externím
časovačem nebo samostatným dálkovým
ovládáním.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez do-
zoru.
Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s vo-
dou.
Na varné zóny nepokládejte příbory nebo
pokličky. Mohly by se zahřát.
Po každém použití nastavte varnou zónu
do polohy „vypnuto“. Nespoléhejte se na
detektor nádoby.
•Nepoužívejte spotřebič jako pracovní ne-
bo odkládací plochu.
Jestliže povrch praskne, odpojte
spotřebič od elektrické sítě, aby nedošlo
k úrazu elektrickým proudem.
•Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s
kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k in-
dukčním varným zónám blíže než na 30
cm.
Upozorně Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu.
Tuky a oleje mohou při zahřátí uvolňovat
hořlavé páry. Když vaříte s tuky a oleji,
držte plameny a ohřáté předměty mimo
jejich dosah.
•Páry uvolňované velmi horkými oleji se
mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky potra-
vin, může způsobit požár při nižších te-
plotách než olej, který se používá poprvé.
•Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty
nebo předměty obsahující hořlavé látky.
Nepokoušejte se hasit oheň vodou. Od-
pojte spotřebič a plameny přikryjte víkem
nebo hasicí rouškou.
Upozorně Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
Nepokládejte horké nádoby na ovládací
panel.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly
varné nádoby či jiné předměty. Mohl by
se poškodit jeho povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými nád-
obami nebo zcela bez nádob.
•Na spotřebič nepokládejte hliníkovou fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku nebo
nádoby s poškozeným dnem mohou
způsobit poškrábání sklokeramiky. Tyto
předměty při přesouvání na varné desce
vždy zdvihněte.
Čištění a údržba
Upozorně Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
•Spotřebič čistěte pravidelně, abyste za-
bránili poškození materiálu jeho povrchu.
•K čiště spotřebiče nepoužívejte proud
vody nebo páru.
•Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým had-
rem. Používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouště-
dla nebo kovové předměty.
Likvidace
Upozorně Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
Pro informace ohledně správné likvidace
spotřebiče se obraťte na místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
•Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
4 leonard
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
210
mm
180
mm
180
mm
145
mm
1 2
45
3
1
Indukční varná zóna
2
Indukční varná zóna
3
Indukční varná zóna
4
Ovládací panel
5
Indukční varná zóna
Uspořádání ovládacího panelu
1 2 4 5 3 6
8910 7
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a
zvukové signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.
Senzorové tlačítko Funkce
1
Slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče
2
Slouží k zablokování a odblokování ovládacího
panelu
3
/
Slouží ke zvýšení nebo snížení času
4
Ukazatele časovače varných zón Ukazují, pro kterou zónu je nastavený čas
5
Displej časovače Ukazuje čas v minutách
6
Displej nastavení teploty Ukazuje nastavení teploty
7
Slouží k zapnutí funkce posílení výkonu
8
Volba varné zóny
9
/
Slouží ke zvýšení nebo snížení času
10
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce STOP+GO
leonard 5
Displeje nastavení teploty
Displej Popis
Varná zóna je vypnutá.
-
Varná zóna je zapnutá.
Je zapnutá funkce Uchovat teplé/STOP+GO.
Funkce automatického ohřevu je zapnutá.
Nesprávný typ nebo příliš malá nádoba nebo na varné zóně není žá-
dná nádoba.
Došlo k poruše.
Varná zóna je stále horká (zbytkové teplo).
Je zapnuté blokování tlačítek / dětská bezpečnostní pojistka.
Je zapnutá funkce posílení výkonu.
Je zapnutá funkce automatického vypnutí.
Kontrolka zbytkového tepla
Upozorně Nebezpečí popálení
zbytkovým teplem!
Indukční varné zóny vytvářejí teplo potřebné
k vaření přímo ve dně varné nádoby. Sklo-
keramická varná deska se ohřívá teplem
nádoby.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Zapnutí a vypnutí
Stisknutím
na jednu sekundu spotřebič
zapnete nebo vypnete.
Automatické vypnutí
Tato funkce spotřebič automaticky
vypne v následujících případech:
Všechny varné zóny jsou vypnuté (
).
Po zapnutí spotřebiče jste nenastavili te-
plotu.
•Něco jste rozlili nebo položili na ovládací
panel na déle než 10 sekund (pánev,
utěrka, atd.). Na určitou dobu zazní zvu-
kový signál a spotřebič se vypne. Od-
straňte všechny předměty, nebo vyčistěte
ovládací panel.
•Spotřebič se příliš zahřál (např. při vy-
vaření obsahu varné nádoby). Před no-
vým použitím spotřebiče je nutné nechat
varnou zónu vychladnout.
Použijete nevhodné nádoby. Symbol
se rozsvítí a za dvě minuty se varná zóna
automaticky vypne.
•Po určité době nevypnete varnou zónu
nebo nezměníte nastavení teploty. Po
určité době se rozsvítí
a spotřebič se
vypne. Viz níže.
Vztah mezi nastavením teploty a času
funkce automatického vypnutí:
, - — 6 hodin
- — 5 hodin
— 4 hodiny
- — 1,5 hodiny
Nastavená teplota
Pomocí
zvýšíte nastavenou teplotu. Po-
mocí
snížíte nastavenou teplotu. Displej
ukazuje nastavenou teplotu. Současným
stisknutím
a vypnete varnou zónu.
Automatický ohřev
Zapnutím funkce automatického ohřevu zís-
káte potřebné nastavení teploty za kratší
dobu. Tato funkce nastaví na určitou dobu
nejvyšší teplotu (viz obrázek) a pak ji sníží
na požadované nastavení teploty.
Funkci Automatického ohřevu pro varnou
zónu zapnete následovně:
1.
Stiskněte
. Na displeji se zobrazí
symbol
.
2.
Ihned zmáčkněte
. Na displeji se zo-
brazí symbol
.
6 leonard
3.
Ihned opakovaně stiskněte
, dokud
se nezobrazí nastavení požadované te-
ploty. Na displeji se po třech sekun-
dách zobrazí symbol
.
Pokud chcete funkci vypnout, stiskněte
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
123456789
Funkce posílení výkonu
Funkce posílení výkonu dodá indukčním
varným zónám více elektrické energie.
Funkci posílení výkonu lze zapnout na ome-
zenou dobu (viz kapitola „Technické infor-
mace“). Poté se indukční varná zóna auto-
maticky přepne na nejvyšší teplotu. Funkci
zapnete stisknutím
, rozsvítí se symbol
. Funkci vypnete stisknutím nebo .
Řízení výkonu
Řízení výkonu rozděluje výkon mezi dvě pá-
rové varné zóny (viz obrázek). Funkce posí-
lení výkonu nastaví maximální teplotu jedné
varné zóny z páru. Výkon druhé varné zóny
z páru se automaticky sníží. Displej varné
zóny se sníženým výkonem se mění v roz-
mezí dvou úrovní.
Časovač
Odpočítávání času
Odpočítání času použijte k nastavení délky
zapnutí varné zóny při jednom vaření.
Časovač nastavte až po výběru varné
zóny.
Teplotu můžete nastavit před nebo po na-
stavení časovače.
Nastavení varné zóny: opakovaně se
dotkněte
, dokud se nerozsvítí kon-
trolka požadované varné zóny.
Zapnutí nebo změna nastavení časo-
vače: dotkněte se
nebo časovače
a nastavte čas (
00
-
99
minut). Když
kontrolka varné zóny začne blikat poma-
leji, odpočítává se čas.
Vypnutí časovače: pomocí
nastavte
varnou zónu a pomocí
časovač vy-
pněte. Zbývající čas se bude odečítat
zpět až do
00
. Kontrolka varné zóny
zhasne.
Kontrola zbývajícího času: zvolte var-
nou zónu pomocí
. Kontrolka varné
zóny začne blikat rychleji. Na displeji se
zobrazí zbývající čas.
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní zvuko-
vý signál a začne blikat
00
. Varná zóna se
vypne.
Vypnutí zvukového signálu: stiskněte
Minutku
Když není zapnutá žádná varná zóna, mů-
žete časovač použít jako Minutku. Stiskně-
te
. Pomocí nebo nastavte čas.
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní zvuko-
vý signál a začne blikat
00
.
Vypnutí zvukového signálu: stiskněte
STOP+GO
Funkce STOP + GO přepne všechny za-
pnuté varné zóny na nejnižší teplotu (
).
Při zapnuté funkci STOP + GO nelze měnit
tepelné nastavení.
Funkce STOP + GO nevypne funkci časo-
vače.
Tuto funkci zapnete stisknutím
. Zo-
brazí se symbol
.
Tuto funkci vypnete stisknutím
. Za-
pne se předchozí zvolené nastavení te-
ploty.
leonard 7
Zámek
Když jsou varné zóny zapnuté, můžete za-
blokovat ovládací panel, ale nikoliv
. Za-
bráníte tak náhodné změně nastavení teplo-
ty.
Nejprve nastavte teplotu.
Tuto funkci zapnete dotykem
. Na čtyři
sekundy se rozsvítí symbol
.
Časovač zůstane zapnutý.
Tuto funkci vypnete dotykem
. Zapne se
předchozí zvolené nastavení teploty.
Vypnutím spotřebiče vypnete také tuto
funkci.
Dětská bezpečnostní pojistka
Tato funkce brání neúmyslnému použití
spotřebiče.
Zapnutí dětské bezpečnostní pojistky
Pomocí
zapněte spotřebič. Nenasta-
vujte teplotu.
Na čtyři sekundy stiskněte
. Zobrazí
se symbol
.
Pomocí
spotřebič vypněte.
Vypnutí dětské bezpečnostní pojistky
Pomocí
zapněte spotřebič. Nenasta-
vujte teplotu. Na čtyři sekundy stiskněte
. Zobrazí se symbol .
Pomocí
spotřebič vypněte.
Vyřazení dětské bezpečnostní pojistky
na jedno vaření
Pomocí
zapněte spotřebič. Zobrazí se
symbol
.
Na čtyři sekundy stiskněte
. Do 10
sekund nastavte teplotu. Nyní můžete
spotřebič použít.
Když spotřebič vypnete pomocí
, dět-
ská bezpečnostní pojistka se znovu za-
pne.
UŽITEČNÉ RADY A TIPY
INDUKČNÍ VARNÉ ZÓNY
U indukčních varných zón vytváří silné elek-
tromagnetické pole teplo v nádobách velmi
rychle.
Nádoby pro indukční varné zóny
Důležité Indukční varné zóny používejte s
vhodnými nádobami.
Materiál nádobí
vhodné: litina, ocel, smaltovaná ocel, ne-
rezová ocel, sendvičová dna nádob
(označeno jako vhodné výrobcem).
nevhodné: hliník, měď, mosaz, sklo, ke-
ramika, porcelán.
Nádoba je pro indukční varnou desku
vhodná, jestliže …
... se malé množství vody na indukč
varné zóně nastavené na nejvyšší teplotu
velmi rychle ohřeje.
... magnet přilne na dno nádoby.
Dno nádoby musí být zcela rovné a co
nejtlustší.
Rozměry nádoby: indukční varné zóny se
do určité míry automaticky přizpůsobí vel-
ikosti dna nádoby.
Zvuky během používání
Jestliže slyšíte
praskání: nádobí je vyrobeno z různých
materiálů (sendvičová konstrukce).
pískání: používáte jednu varnou zónu ne-
bo několik varných zón na vysoký výkon
a nádoby jsou vyrobeny z různých mate-
riálů (sendvičové dno).
•hučení: používáte vysoký výkon.
cvakání: dochází ke spínání elektrických
přepínačů.
•syčení, bzučení: pracuje ventilátor.
Popsané zvuky jsou normální a nezna-
menají žádnou závadu spotřebiče.
Úspora energie
Jak ušetřit energii
Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby
pokličkami.
Nádobu postavte na varnou zónu, a tepr-
ve potom ji zapněte.
Využijte zbytkové teplo k udržování teplo-
ty jídle nebo k jeho rozpouštění.
Výkon varné zóny
Výkon varné zóny závisí na průměru varné
nádoby. Nádoby s menším než minimálním
průměrem přijímají pouze část výkonu vy-
8 leonard
tvářeného varnou zónou. Minimální průměry
viz kapitola „Technické informace“.
Příklady použití spotřebiče pro přípravu
jídel
Vztah mezi nastavením teploty a spotřebou
energie příslušené varné zóny není přímo
úměrný.
Když zvýšíte nastavení teploty, nezvýší se
úměrně spotřeba energie dané varné des-
ky.
To znamená, že varná zóna se středním na-
stavením teploty spotřebuje méně než polo-
vinu svého výkonu.
Údaje v následující tabulce jsou jen
orientační.
Na-
sta-
vení
te-
plo-
ty
Vhodné pro: Čas Tipy Nominální
spotřeba
energie
1
K uchování teploty již připra-
veného jídla
podle potřeby Nádobu zakryjte pokličkou 3 %
1 - 2 Holandská omáčka, rozpou-
štění: másla, čokolády, žela-
tiny
5 - 25 min Čas od času zamíchejte 3 – 5 %
1 - 2 Zahuštění: nadýchané ome-
lety, míchaná vejce
10 - 40 min Vařte s pokličkou 3 – 5 %
2 - 3 Dušení jídel z rýže a mléč-
ných jídel, ohřívání hotových
jídel
25 - 50 min Přidejte alespoň dvakrát
tolik vody než rýže, mléč-
ná jídla během ohřívání
občas zamíchejte
5 – 10 %
3 - 4 Podušení zeleniny, ryb, ma-
sa
20 - 45 min Přidejte několik lžic tekuti-
ny
10 – 15 %
4 - 5 Vaření brambor v páře 20 - 60 min Použijte max. ¼ l vody na
750 g brambor
15 – 21 %
4 - 5 Vaření většího množství jídel,
dušeného masa se zeleni-
nou a polévek
60 - 150 min Až 3 l vody a přísady 15 – 21 %
6 - 7 Mírné smažení: plátků masa
nebo ryb, Cordon Bleu z te-
lecího masa, kotlet, maso-
vých kroket, uzenin, jater,
jíšky, vajec, palačinek a ko-
blih
dle potřeby V polovině doby obraťte 31 – 45 %
7 - 8 Prudké smažení, pečená
bramborová kaše, silné říz-
ky, steaky
5 - 15 min V polovině doby obraťte 45 – 64 %
9 Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v hrnci),
fritování hranolků
100 %
Vaření velkých množství vody. Je zapnutá funkce řízení výkonu.
Varování ohledně akrylamidů
Důležité Podle nejnovějších vědeckých
poznatků mohou akrylamidy vznikající při
smažení jídel dohněda (zejména u
škrobnatých potravin) poškozovat zdraví.
Doporučujeme proto vařit při nejnižších
teplotách a nenechávat jídlo příliš
zhnědnout.
leonard 9
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Spotřebič čistěte po každém použití.
Nádoby používejte vždy s čistou spodní
stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na sklo-
keramické desce nemají vliv na její
funkci.
Odstranění nečistot:
1. Okamžitě odstraňte: roztavený
plast, plastovou folii nebo jídlo obsa-
hující cukr. Pokud tak neučiníte, neči-
stota může spotřebič poškodit. Pou-
žijte speciální škrabku na sklo.
Škrabku přiložte šikmo ke skleněné-
mu povrchu a posunujte ostří po po-
vrchu desky.
Odstraňte po dostatečném vy-
chladnutí spotřebiče: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Použijte speciální čisticí
prostředek na sklokeramiku nebo ne-
rezovou ocel.
2. Vyčistěte spotřebič vlhkým hadříkem s
malým množstvím čisticího prostředku.
3. Nakonec spotřebič otřete do sucha
čistým hadříkem.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Problém Možná příčina Řešení
Spotřebič nelze zapnout ani
používat.
Zapněte spotřebič znovu a ma-
ximálně do 10 sekund nastavte
teplotu.
Dotkli jste se dvou nebo více
senzorových tlačítek součas-
ně.
Dotkněte se pouze jednoho se-
nzorového tlačítka.
Funkce STOP+GO je zapnutá. Viz kapitola „Denní používání“.
Na ovládacím panelu je voda
nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Ozve se zvukový signál a
spotřebič se vypne.
Když je spotřebič vypnutý, ozve
se zvukový signál.
Zakryli jste jedno nebo více se-
nzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze senzoro-
vých tlačítek.
Spotřebič se vypne. Něčím jste zakryli senzorové
tlačítko
.
Odstraňte předmět ze senzoro-
vého tlačítka.
Kontrolka zbytkového tepla se
nerozsvítí.
Varná zóna byla zapnutá jen
krátkou dobu a není tedy hor-
ká.
Jestliže byla varná zóna zapnutá
dostatečně dlouho, aby byla
horká, obraťte se na servisní
středisko.
Funkce automatického ohřevu
nefunguje.
Varná zóna je horká. Nechte varnou zónu dostatečně
vychladnout.
Je nastavena nejvyšší teplota. Nejvyšší stupeň teploty má stej-
ný výkon jako funkce automatic-
kého ohřevu.
10 leonard
Problém Možná příčina Řešení
Nastavení teploty kolísá mezi
dvěma nastaveními.
Je zapnutá funkce řízení výko-
nu.
Viz „Řízení výkonu“.
Senzorová tlačítka se zahřívají. Nádoba je příliš velká nebo jste
ji postavili příliš blízko ovláda-
cích prvků.
Je-li nutné vařit ve velkých nád-
obách, postavte je na zadní var-
né zóny.
Rozsvítí se .
Je zapnutá funkce automatic-
kého vypnutí.
Vypněte spotřebič a znovu jej
zapněte.
Rozsvítí se .
Je zapnutá funkce dětské bez-
pečnostní pojistky nebo bloko-
vání tlačítek.
Viz kapitola „Denní používání“.
Rozsvítí se .
Na varné zóně není žádná
nádoba.
Na varnou zónu postavte nád-
obu.
Nádoba není vhodná. Použijte vhodnou nádobu.
Průměr dna nádoby je pro var-
nou zónu příliš malý.
Přesuňte ji na menší varnou zó-
nu.
Rozsvítí se a číslo.
Porucha spotřebiče. Spotřebič na chvíli odpojte z
elektrické sítě. Vypojte pojistku v
domácí elektroinstalaci. Opět ji
připojte. Jestliže se
opět roz-
svítí, obraťte se na místní servis.
Rozsvítí se .
U spotřebiče došlo k chybě,
protože se vyvařila voda z
nádoby. Zafungovala ochrana
proti přehřátí varné zóny a
funkce automatického vypnutí.
Vypněte spotřebič. Odstraňte
horkou nádobu. Po přibližně 30
sekundách varnou zónu opět
zapněte. Pokud byl problém ve
varné nádobě, chybové hlášení
se na displeji přestane zobrazo-
vat, může se však dále zobrazo-
vat ukazatel zbytkového tepla.
Nechte nádobu dostatečně vy-
chladnout a dle části „Nádoby
pro indukční varnou zónu“
zkontrolujte, zda je tato nádoba
vhodná pro použití s tímto
spotřebičem.
Pokud problém nemůžete vyřešit s pomocí
výše uvedených pokynů sami, obraťte se
prosím na svého prodejce nebo na oddělení
če o zákazníky. Uveďte údaje z typového
štítku, kód ze tří číslic a písmen pro skloke-
ramiku (je v rohu varné desky) a chybové
hlášení, které se zobrazuje.
Ujistěte se, že jste spotřebič používali
správným způsobem. Pokud ne, budete
muset návštěvu technika z poprodejního
servisu nebo prodejce zaplatit, i když je
spotřebič ještě v záruce. Informace o záka-
znickém servisu a záručních podmínkách
jsou uvedeny v záruční příručce.
POKYNY K INSTALACI
Upozorně Viz kapitola
„Bezpečnostní informace“.
Před instalací spotřebiče
Před instalací spotřebiče si poznamenejte
všechny údaje, které jsou uvedeny vespod
na typovém štítku. Typový štítek se nachází
na spodní straně skříně spotřebiče.
Model ...........................
•Výrobní číslo (PNC) .............................
•Sériové číslo (S.N.) ....................
leonard 11
Vestavné spotřebiče
•Vestavné spotřebiče se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných ve-
stavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
Spojovací kabel
•Spotřebič se dodává s připojovacím ka-
belem.
•Poškozený síťový kabel vyměňte za spe-
ciální kabel (typ H05BB-F max. teplota 90
°C; nebo vyšší). Obraťte se na místní au-
torizované servisní středisko.
Montáž
min.
50mm
min.
500mm
min.
2mm
< 20 mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
> 20 mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 500 mm
12 leonard
490
+1
mm
560
+1
mm
R 5mm
55mm
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
Pokud používáte ochrannou skříň (doplňko-
vé příslušenství
1)
), není nutné zachovat
přední prostor pro proudě vzduchu o
šířce 2 mm a instalovat ochranné dno
přímo pod spotřebičem.
Ochrannou skříň nelze použít, pokud
spotřebič instalujete nad troubou.
1) Ochranná skříň nemusí být v některých zemích v nabídce. Obraťte se prosím na svého místního dodavatele.
TECHNICKÉ INFORMACE
Model LAI6000F Prod.Nr. 949 594 335 00
Typ 58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60 Hz
Induction 7,4 kW Made in Germany
Ser.Nr. .......... 7,4 kW
LEONARD
Výkon varných zón
leonard 13
Varná zóna Nominální vý-
kon (maximální
nastavení teplo-
ty) [W]
Zapnutá funkce
posílení výkonu
[W]
Délka chodu
funkce posílení
výkonu [min]
Minimální prů-
měr nádoby
[mm]
Pravá zadní —
180 mm
1800 W 2500W 10 145
Pravá přední —
145 mm
1400 W 125
Levá zadní — 180
mm
1800 W 145
Levá přední —
210 mm
2200 W 3700W 10 180
Výkon varných zón se může nepatrně lišit
od údajů uvedených v této tabulce. Mění se
na základě materiálu a průměru varných
nádob.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
Obalové materiály
Obalové materiály neškodí životnímu
prostředí a jsou recyklovatelné. Plasto-
vé díly jsou označeny značkami:
>PE<,>PS< apod. Zlikvidujte prosím
veškerý obalový materiál jako domácí
odpad ve vhodném kontejneru v místě
svého bydliště.
14 leonard
leonard 15
892952555-A-292012
/