Leonard LAI6000F Používateľská príručka

Značka
Leonard
Model
LAI6000F
Typ
Používateľská príručka
LAI6000F
Návod k použití
Varná deska
OBSAH
Bezpečnostní informace 2
Bezpečnostní pokyny 3
Popis spotřebiče 6
Denní používání 8
Tipy a rady 10
Čištění a údržba 12
Odstraňování závad 12
Instalace 14
Technické informace 16
Energetická účinnost 17
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za
škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným
používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se
spotřebičem pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
2 Leonard
Všeobecné bezpečnostní informace
Spotřebič a jeho dostupné části se mohou během
používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se
topných článků.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo
samostatným dálkovým ovládáním.
Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez dozoru
může být nebezpečná a způsobit požár.
Oheň se nikdy nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí
rouškou.
Nepokládejte věci na varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty
jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se
mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Po použití vypněte příslušnou část varné desky ovladačem
a nespoléhejte na detektor nádoby.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky prasklý,
vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu elektrickým
proudem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou
příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
UPOZORNĚNÍ! Tento
spotřebič smí instalovat jen
kvalifikovaná osoba.
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy noste
ochranné rukavice.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor mezi
Leonard 3
dnem spotřebiče a horní zásuvkou
zajišťuje dostatečnou cirkulaci
vzduchu.
Spodek spotřebiče se může silně
zahřát. Zajistěte instalaci samostatného
nehořlavého panelu, který bude
zakrývat spodek spotřebiče.
Ujistěte se, že je mezi pracovní deskou
a přední stranou spotřebiče
umístěného pod ní prostor pro
proudění vzduchu alespoň 2 mm.
Záruka nekryje škody způsobené
nedostatečným prostorem pro proudění
vzduchu.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním je
nutné se ujistit, že je spotřebič odpojen
od elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován
správně. Volné a nesprávné zapojení
napájecího kabelu či zástrčky (je-li
součástí výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího
kabelu.
Elektrické kabely nesmí být zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické přívodní
kabely nebo zástrčky (jsou-li součástí
výbavy) nedotýkaly horkého spotřebiče
nebo horkého nádobí, když spotřebič
připojujete do blízké zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ní síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnící jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí
mít mezeru mezi kontakty alespoň 3
mm širokou.
Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí zranění, popálení či
úrazu elektrickým proudem.
Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
Tento spotřebič používejte v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
4 Leonard
Nespoléhejte se na detektor nádoby.
Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte
tak úrazu elektrickým proudem.
Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s
kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k
indukčním varným zónám blíže než na
30 cm.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí požáru nebo
výbuchu
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji se
mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí poškození
spotřebiče.
Nepokládejte horké nádoby na ovládací
panel.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly
varné nádoby či jiné předměty. Mohl by
se poškodit jeho povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku nebo
nádoby s poškozeným dnem mohou
způsobit poškrábání sklokeramiky nebo
skla. Tyto předměty při přesouvání na
varné desce vždy zdvihněte.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Čištění a údržba
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
Před prováděním údržby spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud
vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Likvidace
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí úrazu či udušení.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Obsluha
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
Leonard 5
POPIS SPOTŘEBIČE
Uspořádání varné desky
145 mm
180 mm
210 mm
180 mm
1
1
1 1
2
1
Indukční varná zóna
2
Ovládací panel
Rozvržení ovládacího panelu
1 2 43 5 6
78910
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a zvukové
signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.
Sen‐
zor‐
ové
tla‐
čítko
Funkce Poznámka
1
ZAP/VYP Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
6 Leonard
Sen‐
zor‐
ové
tla‐
čítko
Funkce Poznámka
2
Blokování tlačítek / Dětská
bezpečnostní pojistka
Slouží k zablokování a odblokování ovládací‐
ho panelu.
3
STOP+GO Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
4
- Displej nastavení teploty Ukazuje nastavení teploty.
5
- Ukazatele časovače var‐
ných zón
Ukazují, pro kterou zónu je nastavený čas.
6
- Displej časovače Ukazuje čas v minutách.
7
- Slouží k volbě varné zóny.
8
/
- Slouží ke zvýšení nebo snížení času.
9
/
- Slouží k nastavení teploty.
10
Funkce posílení výkonu Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
Displeje nastavení teploty
Displej Popis
Varná zóna je vypnutá.
- / -
Varná zóna je zapnutá.
Je zapnutá funkce STOP+GO.
Je zapnutá funkce Automatický ohřev.
Je zapnutá funkce Funkce posílení výkonu.
+ číslice
Došlo k poruše.
Varná zóna je stále horká (zbytkové teplo).
Je zapnutá funkce Blokování tlačítek /Dětská bezpečnostní pojistka.
Nevhodná nádoba, příliš malá nádoba nebo na varné zóně není žádná
nádoba.
Je zapnutá funkce Automatické vypnutí.
Leonard 7
Ukazatel zbytkového tepla
UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí
popálení zbytkovým teplem.
Indukční varné zóny vytvářejí teplo
potřebné k vaření přímo ve dně varné
nádoby. Sklokeramická varná deska se
ohřívá teplem nádoby.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Zapnutí a vypnutí
Stisknutím na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
Automatické vypnutí
Tato funkce varnou desku automaticky
vypne v následujících případech:
všechny varné zóny jsou vypnuté,
po zapnutí varné desky jste nenastavili
teplotu,
něco jste rozlili nebo položili na
ovládací panel na déle než 10 sekund
(pánev, utěrka, atd.). Ozve se zvukový
signál a varná deska se vypne.
Odstraňte všechny předměty, nebo
vyčistěte ovládací panel.
se deska se příliš zahřeje (např. když
se vyvaří obsah nádoby). Před dalším
použitím varné desky je nutné nechat
varnou zónu vychladnout.
použijete nevhodné nádoby. Symbol
se rozsvítí a za dvě minuty se varná
zóna automaticky vypne.
po určité době nevypnete varnou zónu
nebo nezměníte nastavení teploty. Po
určité době se rozsvítí a varná
deska se vypne.
Vztah mezi nastavením teploty a
dobou, po níž se varná deska vypne:
Nastavení teploty Varná deska se
vypne po
, 1 - 2
6 hodinách
3 - 4 5 hodinách
5 4 hodinách
Nastavení teploty Varná deska se
vypne po
6 - 9 1,5 hodině
Nastavení teploty
Pomocí zvýšíte nastavenou teplotu.
Pomocí snížíte nastavenou teplotu.
Současným stisknutím a vypnete
varnou zónu.
Automatický ohřev
Zapnete-li tuto funkci, lze tak dosáhnout
potřebné teploty za kratší dobu. Tato
funkce nastaví na určitou dobu nejvyšší
teplotu a pak ji sníží na správné
nastavení.
Aby bylo možné funkci
zapnout, varná zóna musí být
chladná.
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
stiskněte (rozsvítí se ). Ihned
stiskněte (rozsvítí se ). Ihned
stiskněte
, dokud se nezobrazí správné
nastavení teploty. Po třech sekundách se
rozsvítí .
Vypnutí funkce: stiskněte .
Funkce posílení výkonu
Tato funkce dodá indukčním varným
zónám více elektrické energie. Funkci lze
zapnout pro indukční varnou zónu pouze
na omezenou dobu. Poté se indukční
varná zóna automaticky přepne na
nejvyšší teplotu.
Viz část „Technické informace“.
8 Leonard
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
stiskněte . Rozsvítí se .
Vypnutí funkce: stiskněte nebo .
Časovač
Odpočítávání času
Tuto funkci můžete použít k nastavení
délky zapnutí varné zóny při jednom
vaření.
Nejprve zvolte varnou zónu, poté
zvolte funkci. Teplotu můžete nastavit
před nebo po nastavení funkce.
Nastavení varné zóny: stiskněte
opakovaně , dokud se nerozsvítí
kontrolka požadované varné zóny.
Zapnutí funkce nebo změna času:
stiskněte nebo časovače a nastavte
čas (00 - 99 minut). Když kontrolka varné
zóny začne blikat pomaleji, odpočítává se
čas.
Kontrola zbývajícího času: zvolte
varnou zónu pomocí
. Kontrolka varné
zóny začne blikat rychleji. Na displeji se
zobrazí zbývající čas.
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu
pomocí
a stiskněte . Zbývající čas se
bude odpočítávat až do 00. Kontrolka
varné zóny zhasne.
Jakmile uplyne nastavený čas,
zazní zvukový signál a začne
blikat 00. Varná zóna se vypne.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
Minutka
Když je varná deska zapnutá, ale není
zapnutá žádná varná zóna (na displeji
nastavení teploty je zobrazeno ),
můžete tuto funkci použít jako Minutku.
Zapnutí funkce: stiskněte . Stiskněte
nebo časovače a nastavte čas.
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
zvukový signál a začne blikat 00.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
Tato funkce nemá žádný vliv
na provoz varných zón.
STOP+GO
Tato funkce přepne všechny zapnuté
varné zóny na nejnižší teplotu.
Když je tato funkce zapnutá, nelze měnit
tepelné nastavení.
Tato funkce nevypne funkce časovače.
Zapnutí funkce: stiskněte
. Rozsvítí se
. Rozsvítí se
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí se
předchozí nastavení teploty.
Blokování tlačítek
Když jsou varné zóny zapnuté, ovládací
panel lze zablokovat. Zabráníte tak
náhodné změně nastavení teploty.
Nejprve nastavte tepelný výkon.
Zapnutí funkce: stiskněte . Na čtyři
sekundy se rozsvítí
.Časovač zůstane
zapnutý.
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí se
předchozí nastavení teploty.
Funkci také vypnete vypnutím
varné desky.
Dětská bezpečnostní pojistka
Tato funkce brání neúmyslnému použití
varné desky.
Zapnutí funkce: pomocí zapněte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
čtyři sekundy stiskněte . Rozsvítí se .
Pomocí varnou desku vypněte.
Funkci vypnete takto: pomocí
zapněte varnou desku. Nenastavujte
teplotu. Na čtyři sekundy stiskněte .
Leonard 9
Rozsvítí se . Pomocí varnou desku
vypněte.
Vyřazení funkce na jedno vaření:
pomocí zapněte varnou desku.
Rozsvítí se . Na čtyři sekundy stiskněte
. Do 10 sekund nastavte teplotu. Nyní
můžete varnou desku použít. Když varnou
desku vypnete pomocí , funkce se opět
zapne.
Funkce Řízení výkonu
Varné zóny jsou seskupeny podle
umístění a počtu fází ve varné desce.
Viz obrázek.
Každá fáze má maximální elektrické
zatížení 3 700 W.
Tato funkce rozděluje výkon mezi
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Funkce se zapne, když celkové
elektrické zatížení varných zón
zapojených do jedné fáze přesáhne
3 700 W.
Tato funkce snižuje výkon pro ostatní
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Displej varných zón se sníženým
výkonem se mění v rozmezí dvou
úrovní.
TIPY A RADY
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Nádobí
U indukčních varných zón
vytváří silné elektromagnetické
pole teplo v nádobách velmi
rychle.
Indukční varné zóny používejte
s vhodnými nádobami.
Materiál varných nádob
vhodné: litina, ocel, smaltovaná ocel,
nerezová ocel, sendvičová dna nádob
(označeno jako vhodné výrobcem).
nevhodné: hliník, měď, mosaz, sklo,
keramika, porcelán.
Nádoba je pro indukční varnou desku
vhodná, jestliže:
se malé množství vody na indukční
varné zóně nastavené na nejvyšší
teplotu velmi rychle ohřeje.
magnet přilne na dno nádoby.
Dno nádoby musí být co
nejrovnější a nejsilnější.
Rozměry nádoby
Indukční varné zóny se do určité míry
automaticky přizpůsobí velikosti dna
nádoby.
Výkon varné zóny závisí na průměru
varné nádoby. Nádoby s menším než
minimálním průměrem přijímají pouze část
výkonu vytvářeného varnou zónou.
Viz část „Technické informace“.
Zvuky během používání
Jestliže slyšíte:
10 Leonard
praskání: nádobí je vyrobeno z různých
materiálů (sendvičová konstrukce).
pískání: používáte varnou zónu na
vysoký výkon a nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
hučení: používáte vysoký výkon.
cvakání: dochází ke spínání
elektrických přepínačů.
syčení, bzučení: pracuje ventilátor.
Tyto zvuky jsou normální a
neznamenají žádnou závadu varné
desky.
Příklady použití varné desky
Vztah mezi nastavením teploty a
spotřebou energie příslušené varné zóny
není přímo úměrný. Když zvýšíte
nastavení teploty, nezvýší se úměrně
spotřeba energie dané varné desky. To
znamená, že varná zóna se středním
nastavením teploty spotřebuje méně než
polovinu svého výkonu.
Údaje v následující tabulce
jsou jen orientační.
Nastavení
teploty
Vhodné pro: Čas
(min)
Tipy
- 1
Udržení teploty hotového jídla. dle
potřeb
y
Nádobu zakryjte pokličkou.
1 - 2. Holandská omáčka, rozpouště‐
ní: másla, čokolády, želatiny.
5 - 25 Čas od času zamíchejte.
1 - 2. Zahuštění: nadýchané omel‐
ety, míchaná vejce.
10 -
40
Vařte s pokličkou.
2. - 3. Dušení jídel z rýže a mléčných
jídel, ohřívání hotových jídel.
25 -
50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla
během ohřívání občas zamí‐
chejte.
3. - 4. Podušení zeleniny, ryb, masa. 20 -
45
Přidejte několik lžic tekutiny.
4. - 5. Vaření brambor v páře. 20 -
60
Použijte max. ¼ l vody na 750
g brambor.
4. - 5. Vaření většího množství jídel,
dušeného masa se zeleninou
a polévek.
60 -
150
Až 3 l vody a přísady.
5. - 7 Mírné smažení: plátků masa
nebo ryb, Cordon Bleu z telecí‐
ho masa, kotlet, masových
kroket, uzenin, jater, jíšky, va‐
jec, palačinek a koblih.
dle
potřeb
y
V polovině doby obraťte.
7 - 8 Prudké smažení, pečená
bramborová kaše, silné řízky,
steaky.
5 - 15 V polovině doby obraťte.
Leonard 11
Nastavení
teploty
Vhodné pro: Čas
(min)
Tipy
9 Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v hrnci),
fritování hranolků.
Vaření velkých množství vody. Funkce posílení výkonu je zapnutá.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Všeobecné informace
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Nádoby používejte vždy s čistou spodní
stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Použijte speciální škrabku na sklo.
Čištění varné desky
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii nebo jídlo obsahující
cukr. Pokud tak neučiníte, nečistota
může varnou desku poškodit. Speciální
škrabku přiložte šikmo ke skleněnému
povrchu a posunujte ostří po povrchu
desky.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s malým množstvím
mycího prostředku. Po vyčištění varnou
desku osušte měkkým hadrem.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém Možná příčina Řešení
Varnou desku nelze zapnout
ani používat.
Varná deska není zapojena
do elektrické sítě nebo není
připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena do
elektrické sítě. Viz schéma
zapojení.
Je uvolněná pojistka. Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka uvolňuje opako‐
vaně, obraťte se na autori‐
zovaného elektrikáře.
12 Leonard
Problém Možná příčina Řešení
Zapněte varnou desku zno‐
vu a maximálně do 10 se‐
kund nastavte teplotu.
Stiskli jste dvě nebo více
senzorových tlačítek sou‐
časně.
Stiskněte pouze jedno sen‐
zorové tlačítko.
Je zapnutá funkce STOP
+GO.
Viz část „Denní používání“.
Na ovládacím panelu je vo‐
da nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Ozve se zvukový signál a
varná deska se vypne.
Když je varná deska vypnu‐
tá, ozve se zvukový signál.
Zakryli jste jedno nebo více
senzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze sen‐
zorových tlačítek.
Varná deska se vypne. Něčím jste zakryli senzorové
tlačítko .
Odstraňte předmět ze sen‐
zorového tlačítka.
Nerozsvítí se Ukazatel zbyt‐
kového tepla.
Varná zóna byla zapnutá jen
krátkou dobu, a není proto
horká.
Jestliže byla varná zóna
zapnutá dostatečně dlouho,
aby byla horká, obraťte se
na autorizované servisní
středisko.
Funkce Automatický ohřev
nefunguje.
Varná zóna je horká. Nechte varnou zónu dosta‐
tečně vychladnout.
Je nastavena nejvyšší teplo‐
ta.
Nejvyšší stupeň teploty má
stejný výkon jako funkce.
Nastavení teploty kolísá me‐
zi dvěma nastaveními.
Je zapnutá funkce Řízení
výkonu.
Viz část „Denní používání“.
Senzorová tlačítka se
zahřívají.
Nádoba je příliš velká nebo
jste ji postavili příliš blízko
ovládacích prvků.
Je-li to možné, na zadních
varných zónách používejte
velké nádoby.
Rozsvítí se .
Je zapnutá funkce Automa‐
tické vypnutí.
Vypněte varnou desku a
znovu ji zapněte.
Rozsvítí se .
Je spuštěna funkce Dětská
bezpečnostní pojistka nebo
Blokování tlačítek.
Viz část „Denní používání“.
Rozsvítí se .
Na varné zóně není žádná
nádoba.
Na varnou zónu postavte
nádobu.
Nádoba není vhodná. Použijte vhodnou nádobu.
Viz část „Tipy a rady“.
Leonard 13
Problém Možná příčina Řešení
Průměr dna nádoby je pro
varnou zónu příliš malý.
Použijte varné nádoby se
správnými rozměry.
Viz část „Technické infor‐
mace“.
Zobrazí se a číslo.
Porucha varné desky. Varnou desku na chvíli od‐
pojte z elektrické sítě. Vy‐
pojte pojistku v domácí elek‐
troinstalaci. Opět ji připojte.
Jestliže se opět rozsvítí,
obraťte se na autorizované
servisní středisko.
Rozsvítí se .
U varné desky došlo k
chybě, protože se vyvařila
voda z nádoby. Je zapnutá
funkce Automatické vypnutí
a a ochrana před přehřátím
varných zón.
Vypněte varnou desku. Od‐
straňte horkou nádobu. Po
přibližně 30 sekundách var‐
nou zónu opět zapněte. Po‐
kud byl problém ve varné
nádobě, chybové hlášení se
přestane zobrazovat. Uka‐
zatel zbytkového tepla se
může nadále zobrazovat.
Nechte varnou nádobu dos‐
tatečně vychladnout. Zkon‐
trolujte, zda lze varnou ná‐
dobu použít s varnou de‐
skou.
Viz část „Tipy a rady“.
Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového štítku.
Uveďte rovněž kód ze tří číslic a písmen
pro sklokeramiku (je v rohu varné desky) a
chybové hlášení, které se zobrazuje.
Ujistěte se, že jste varnou desku používali
správným způsobem. Pokud ne, budete
muset návštěvu technika z poprodejního
servisu nebo prodejce zaplatit, i když je
spotřebič ještě v záruce. Informace o
servisním středisku a záručních
podmínkách jsou uvedeny v záruční
příručce.
INSTALACE
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní straně
varné desky.
Sériové číslo ............................
Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
14 Leonard
vestavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
Připojovací kabel
Varná deska se dodává s připojovacím
kabelem.
Poškozený síťový kabel vyměňte za
síťový kabel tohoto typu (nebo vyšší):
H05BB-F Tmax 90°C. Obraťte se na
místní servisní středisko.
Montáž
min.
50mm
min.
500mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
< 20 mm
> 20 mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 500 mm
Leonard 15
R 5mm
min.
55mm
560
+1
mm
490
+1
mm
min.
38 mm
min.
2 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
TECHNICKÉ INFORMACE
Typový štítek
Model LAI6000F PNC 949 594 335 01
Typ 58 GAD D5 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz
Indukce 7.4 kW Vyrobeno v Německu
Sér. č. ................. 7.4 kW
LEONARD
16 Leonard
Technické údaje varných zón
Varná zóna Nominální vý‐
kon (maximál‐
ní nastavení
teploty) [W]
Funkce posí‐
lení výkonu
[W]
Délka chodu
funkce
Funkce posí‐
lení výkonu
[min]
Průměr nádo‐
by [mm]
Levá přední 2200 3700 10 180 - 210
Levá zadní 1800 - - 145 - 180
Pravá přední 1400 - - 125 - 145
Pravá zadní 1800 2500 10 145 - 180
Výkon varných zón se může nepatrně lišit
od údajů uvedených v této tabulce. Mění
se na základě materiálu a průměru
varných nádob.
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší než
průměr uvedený v tabulce.
ENERGETICKÁ ÚČINNOST
Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014
Označení modelu LAI6000F
Typ varné desky Vestavná varná
deska
Počet varných zón 4
Technologie ohřevu Indukční deska
Průměr kruhových varných
zón (Ø)
Levá přední
Levá zadní
Pravá přední
Pravá zadní
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Spotřeba energie varných
zón (EC electric cooking)
Levá přední
Levá zadní
Pravá přední
Pravá zadní
169,3 Wh / kg
180,0 Wh / kg
185,8 Wh / kg
171,4 Wh / kg
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
176,6 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: varné
desky - metody pro měření výkonu
Úspora energie
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby
pokličkami.
Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
Leonard 17
Postavte nádobu přímo na střed varné
zóny.
Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
18 Leonard
*
Leonard 19
867312753-A-492014
/

V iných jazykoch